Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI"

Transkrypt

1 Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 250,00 Własne 5 250, Zakup usług pozostałych 5 000, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000, Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 Własne , Pozostała działalność 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400, Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Strona 1 z 23

2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 Własne 500, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Własne 1 500, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Różne opłaty i składki ,00 Własne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Własne , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 1 000,00 Strona 2 z 23

3 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500, Cmentarze , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 Własne 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 514,00 Własne 1 200,00 Zlecone 314, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 Strona 3 z 23

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Własne 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 Zlecone 6 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Własne 500,00 Strona 4 z 23

5 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Własne 4 000, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Własne ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 Własne 8 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 100,00 Własne 1 100, Kwalifikacja wojskowa 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 Własne 950, Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Własne 4 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Strona 5 z 23

6 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 Własne 8 500, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Własne 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Własne 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 Własne 7 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 290, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Zlecone 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 Zlecone 290, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 Własne 1 050, Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne ,00 Strona 6 z 23

7 4260 Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 Własne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 350,00 Własne 350, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 Własne 3 600, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 Strona 7 z 23

8 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Własne 4 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pozostała działalność 6 000, Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Własne , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne ,00 Strona 8 z 23

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Nagrody konkursowe 2 900,00 Własne 2 900, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 3 850,00 Własne 3 850, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Własne ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 400,00 Własne 400, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki 9 500,00 Własne 9 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 710,00 Własne 9 710, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 930,00 Własne 9 930, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 Własne 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Strona 9 z 23

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100, Zakup usług pozostałych 400,00 Własne 400, Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 100,00 Własne 8 100, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 9 000,00 Własne 9 000, Zakup usług zdrowotnych 3 680,00 Własne 3 680, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 10 z 23

11 4330 Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 980,00 Własne 3 980, Podróże służbowe krajowe 2 850,00 Własne 2 850, Różne opłaty i składki 2 500,00 Własne 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 050,00 Własne 6 050, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 Własne 1 750, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00 Własne 1 750, Składki na Fundusz Pracy 250,00 Własne 250, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 Własne 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 Własne 2 700,00 Strona 11 z 23

12 4300 Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 Własne 2 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 700,00 Własne 700, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii 4 500,00 Własne 4 500, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 Własne 520, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 480,00 Własne 6 480, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług pozostałych 6 870,00 Własne 6 870, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 12 z 23

13 80152 Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 Własne 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 Własne 4 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 910,00 Własne 9 910, Składki na Fundusz Pracy 970,00 Własne 970, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 580,00 Własne 2 580, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Strona 13 z 23

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Różne opłaty i składki 1 500,00 Własne 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 Własne 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 Własne 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 14 z 23

15 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 200, Własne 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Własne , Zlecone ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Własne 1 200, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 Własne 5 400,00 Strona 15 z 23

16 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 4 500,00 Własne 4 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 Własne 6 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 7 500,00 Własne 7 500, Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Własne 500, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 Własne 1 600, Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 2 300,00 Strona 16 z 23

17 Własne 2 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 Własne 2 300, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Własne 9 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 223,00 Własne 1 223, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 Własne 4 900,00 Strona 17 z 23

18 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 571,00 Własne 2 571, Składki na Fundusz Pracy 700,00 Własne 700, Składki na Fundusz Pracy 3 584,00 Własne 3 584, Składki na Fundusz Pracy 366,00 Własne 366, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 365,00 Własne 3 365, Zakup materiałów i wyposażenia 4 095,00 Własne 4 095, Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 Własne 105, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 3 310,00 Własne 3 310, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 736,00 Własne 2 736, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322,00 Własne 322, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 Własne 670, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 Własne 5 800, Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 Własne 620, Zakup środków dydaktycznych i książek 180,00 Własne 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 18 z 23

19 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 150,00 Zlecone 6 150, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 Zlecone 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zlecone 5 000, Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450, Zlecone 2 450,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Zlecone 800, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 3 050,00 Zlecone 3 050, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zlecone 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone ,00 Strona 19 z 23

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00 Zlecone 3 750, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Zlecone 500, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 Własne 5 600, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 Własne 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450,00 Własne 2 450, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Własne 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, ,00 Własne , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gospodarka odpadami 5 000, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 20 z 23

21 Własne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 Własne 700, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Schroniska dla zwierząt , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Własne ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Strona 21 z 23

22 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 669,00 Własne 7 669, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Własne , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Stypendia różne ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000,00 Strona 22 z 23

23 Razem: ,00 Strona 23 z 23

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo