STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiajcym absolwentów wszystkich form kształcenia realizowanych w Wyszej Szkole Bankowej w Poznaniu. 2. Stowarzyszenie moe uywa nazwy w skrócie SAWSB. 3. O ile w dalszej czci bdzie wystpował skrót WSB to bdzie mowa o Wyszej Szkole Bankowej w Poznaniu. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 roku z póniejszymi zmianami) Siedzib Stowarzyszenia jest Pozna. 2. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju. 3. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn 4. Stowarzyszenie ma prawo tworzy komisje, koła oraz inne komórki organizacyjne. 4 Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działa zmierzajcych do integracji absolwentów wszystkich form kształcenia i kursów dokształcajcych WSB oraz przystosowania absolwentów do wymaga krajowej i midzynarodowej sytuacji gospodarczej. Stowarzyszenie reprezentuje absolwentów wobec innych rodowisk oraz wspiera ich w zakresie osobistego doskonalenia i podejmowanych przez nich inicjatyw. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju oraz realizacji misji WSB. 5 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) promowanie i aktywizowanie studentów i absolwentów na rynku pracy oraz wspieranie przedsibiorczoci poprzez organizacj kursów, szkole podnoszcych kwalifikacje, spotka z pracodawcami, stay, a take prowadzenie doradztwa, b) współprac z organizacjami gospodarczymi, społecznymi, samorzdowymi (samorzdów lokalnych i zawodowych) w kraju i za granic, c) organizowanie i propagowanie sympozjów, konferencji, szkole, seminariów, e-learningu i podobnych przedsiwzi, d) organizowanie wymiany i współpracy midzynarodowej, e) rozwój współpracy i wzajemnych relacji studentów i absolwentów wielkopolskich Uczelni oraz zrzeszajcych ich organizacji w celu umacniania naukowej pozycji regionu, f) organizowanie okresowych zjazdów absolwentów, g) dbanie o właciwy wizerunek studentów i absolwentów WSB, h) współprac z władzami WSB w organizowaniu uroczystoci na Uczelni i realizacji celów statutowych, i) realizacj działa kulturalnych, edukacyjnych, sportowych itp. skierowanych do mieszkaców regionu, 1

2 j) wyrównywanie szans edukacyjnych młodziey, w tym młodziey zagroonej wykluczeniem społecznym, k) działalno gospodarcz, korzystanie z dotacji, darowizn i innych ródeł finansowania zgodnie z obowizujcymi przepisami dla pozyskiwania rodków na cele statutowe, l) prowadzenie działalnoci nakierowanej na potrzeby studentów i absolwentów, pomoc w rozwizywaniu problemów społecznych, zdrowotnych, zwizanych z prac zawodow i naukow oraz prowadzon działalnoci gospodarcz, m) prowadzenie działalnoci publicystycznej i wydawniczej. Rozdział 2 NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA 6 Członkiem Stowarzyszenia moe zosta absolwent kadej formy kształcenia w WSB. 7 Członkostwo w Stowarzyszeniu moe przyjmowa nastpujcy charakter: a) członek załoyciel, b) członek rzeczywisty, c) członek honorowy, d) członek wspierajcy Członkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne posiadajce pełn zdolno do czynnoci prawnych i niepozbawione praw publicznych. 2. Członkiem załoycielem jest osoba, która jako absolwent WSB uczestniczyła w załoeniu i rejestracji Stowarzyszenia. 3. Cudzoziemcy, bez wzgldu na miejsce zamieszkania, mog by członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowizujcymi obywateli polskich. 4. Osoby prawne mog by członkami wspierajcymi Stowarzyszenia Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemn deklaracj zawierajc owiadczenie o przystpieniu i zobowizanie do opłacania składek. 2. Przyjcie w poczet członka rzeczywistego nastpuje z chwil złoenia deklaracji członkowskiej. 3. O przyjciu w poczet członków honorowych i wspierajcych Stowarzyszenia decyduje Zarzd w formie uchwały Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma w szczególnoci prawo do: a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach zwizanych z jego działalnoci i dania informacji o sposobie ich załatwienia, d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 2. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia jest zobowizany: a) bra czynny udział w przedsiwziciach organizowanych przez Stowarzyszenie, b) przestrzega postanowie Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, c) nie narusza solidarnoci organizacyjnej Stowarzyszenia, d) regularnie opłaca składki członkowskie. 2

3 11 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu nastpuje wskutek: a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, b) mierci członka bdcego osob fizyczn, utraty przez niego pełnej zdolnoci do czynnoci prawnych albo utraty praw publicznych, c) likwidacji członka bdcego osob prawn, d) wykluczenia. 2. Wykluczenie członka nastpuje w przypadku: a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłat składek za jeden pełny okres płatnoci, b) postpowania raco sprzecznego z niniejszym Statutem, c) postpowania, które dyskwalifikuje dan osob jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imi, d) działania na szkod Stowarzyszenia. 3. O wykluczeniu decyduje Zarzd w formie uchwały. Przed podjciem uchwały Zarzd umoliwia członkowi złoenie wyjanie na pimie lub osobicie na posiedzeniu Zarzdu. O treci uchwały Zarzd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn okrelonych w ustpie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarzd w formie uchwały, przepis ustpu 3 stosuje si odpowiednio. 5. Od uchwał Zarzdu, o których mowa w ustpie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesica od pisemnego powiadomienia o treci uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna Członkiem honorowym moe by kada osoba fizyczna, bez wzgldu na jej miejsce zamieszkania, której godno t nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godnoci członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowizków jako członka rzeczywistego. 3. W przypadku, gdy członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna nie bdc członkiem rzeczywistym, Zarzd w uchwale moe postanowi o przyznaniu uprawnie właciwych dla członka rzeczywistego. 4. Walne Zebranie moe odebra godno członka honorowego w wypadkach okrelonych w 11 ust. 2 lit. b - d Członkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna bez wzgldu na jej miejsce zamieszkania i siedzib w kraju lub zagranic, która za swoj zgod zostanie przyjta do Stowarzyszenia za okazan pomoc w realizacji jego celów, po złoeniu deklaracji zawierajcej dane, o których mowa w 9 ust. 1 oraz owiadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 2. Członek wspierajcy opłaca składk członkowsk w zadeklarowanej przez siebie wysokoci. 3. Skrelenie z listy członków wspierajcych nastpuje zgodnie z W przypadku, gdy członkiem wspierajcym zostaje osoba fizyczna, Zarzd w uchwale moe postanowi o przyznaniu uprawnie właciwych dla członka rzeczywistego. 14 Członkowie honorowi i wspierajcy maj prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadaj czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestnicz w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. 3

4 Rozdział 3 ORGANY STOWARZYSZENIA Organami stowarzyszenia s: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarzd, c) Komisja Rewizyjna Walne Zebranie Członków jest najwysz władz Stowarzyszenia. Jest organem nadrzdnym w stosunku do pozostałych organów statutowych Wyboru Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków sporód członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie moe zarzdzi głosowanie jawne. 2. Członkowie Zarzdu i Komisji Rewizyjnej s wybierani na 3-letni kadencj do czasu wyboru nowego Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarzdu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywajcym si w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3. Mandat członka Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, b) pisemnej rezygnacji, c) odwołania przez Walne Zebranie uchwał podjt wikszoci 2/3 głosów. 4. W przypadkach wyganicia mandatu członka Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 5. W przypadku wyganicia mandatu członka Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoj funkcj do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba e Walne Zebranie postanowi inaczej Uchwały Zarzdu i Komisji Rewizyjnej zapadaj zwykł wikszoci głosów w obecnoci co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadaj zwykł wikszoci głosów w obecnoci co najmniej jednej czwartej liczby członków organu. 3. Jeeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy wymagana liczba członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mog by podjte odpowiedni wikszoci głosów oddanych przez członków obecnych. 4. Drugi termin powinien by podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie moe by wyznaczony wczeniej ni po upływie jednej godziny po pierwszym terminie Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarzdu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. 2. Zarzd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porzdku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesic przed jego terminem. 3. Zarzd jest zobowizany zwoła Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia. Zarzd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu 4

5 wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypada w cigu 2 miesicy od chwili złoenia wniosku. 4. Do dania zwołania Walnego Zebrania dołcza si proponowany porzdek obrad, który Zarzd obowizany jest uwzgldni. Porzdek moe by rozszerzony przez Zarzd o inne punkty Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególnoci naley: a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalnoci Stowarzyszenia, b) uchwalenie regulaminów działania Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalnoci Stowarzyszenia, d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarzdu Stowarzyszenia z działalnoci minionej kadencji, e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustpujcemu Zarzdowi, f) wybór Prezesa i Członków Zarzdu, g) wybór członków Komisji Rewizyjnej, h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, j) ustalanie wysokoci składek członkowskich, k) podjcie uchwały w sprawie rozwizania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majtku, l) podejmowanie uchwał w sprawie przystpienia do innych organizacji, m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia, n) podejmowanie uchwał w przypadkach okrelonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeonych do kompetencji pozostałych organów. 2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porzdku obrad. Proponowany porzdek obrad moe by przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porzdek nie moe by rozszerzony o punkty dotyczce zmiany Statutu lub rozwizania Stowarzyszenia. 3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarzdu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczcego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczcego i Sekretarza, którzy dalej prowadz obrady Zarzd składa si od 3 do 5 członków: Prezesa, 4 Wiceprezesów 2. Prezes Zarzdu kieruje pracami Zarzdu. W razie jego nieobecnoci zastpuje go wskazany Wiceprezes Zarzdu. 3. Zarzd kieruje działalnoci Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewntrz Do zakresu działania Zarzdu Stowarzyszenia naley w szczególnoci: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania, b) kierowanie biec prac Stowarzyszenia i zarzdzanie jego majtkiem, c) podejmowanie uchwał dotyczcych przyjcia członków i ustania członkostwa, d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budetowych, e) składanie sprawozda z działalnoci Stowarzyszenia, f) nabywanie praw i zaciganie zobowiza majtkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeeniem 25 ust. 6, g) uchwalanie regulaminu Biura. 2. Zarzd zbiera si w okrelonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak ni raz na kwartał. 5

6 3. Zarzd dokonuje podziału czynnoci midzy swoich członków w sprawach niewymagajcych kolektywnego działania. 4. Posiedzenia Zarzdu zwołuje Prezes lub upowaniony członek Zarzdu. 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarzd moe zatrudnia pracowników, którzy tworz Biuro Stowarzyszenia. 6. Szczegółowe zasady działania Zarzdu okrela regulamin Zarzdu Komisja Rewizyjna składa si od trzech do piciu członków. 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley: a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalnoci Zarzdu, b) składanie sprawozda na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi, c) przedstawienie Zarzdowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania. 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej okrela regulamin Komisji Rewizyjnej. 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mog by osoby: a) bdce członkami Zarzdu lub pozostajce z członkiem Zarzdu w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podległoci z tytułu zatrudnienia, b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej. 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest niewane. Wystpienie okolicznoci, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemn rezygnacj członka Komisji, którego okoliczno ta dotyczy. 24 Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie maj prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarzdu Stowarzyszenia. Rozdział 4 MAJTEK I DZIAŁALNO STOWARZYSZENIA Majtek Stowarzyszenia tworz rodki pienine i inne składniki majtkowe, które słu wyłcznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 2. Majtek Stowarzyszenia pochodzi z: a) składek członkowskich, b) dotacji, c) rodków otrzymanych od sponsorów, d) darowizn, e) zapisów i spadków, f) dochodów z własnej działalnoci, g) dochodów z majtku. 3. Składki członkowskie powinny by wpłacane do koca pierwszego kwartału kadego roku. Nowo przyjci członkowie wpłacaj składki według zasad okrelonych przez Zarzd w cigu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow oraz rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 5. Majtkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarzd. 6

7 6. Nastpujce czynnoci zarzdu majtkiem wymagaj zgody Walnego Zebrania Członków: a) nabycie, zbycie lub obcienie nieruchomoci, b) nabycie, zbycie lub objcie udziałów lub akcji w spółce, c) zacignicie kredytu lub poyczki, d) wynajcie lub wydzierawienie nieruchomoci Stowarzyszenia na okres dłuszy ni 3 lata, e) rozporzdzenie składnikiem majtku Stowarzyszenia o wartoci wyszej ni zł lub zacignicie zobowizania przekraczajcego t warto, f) przyjcie lub odrzucenie spadku Zabronione jest udzielanie poyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiza majtkiem Stowarzyszenia w stosunku do: a) członków Stowarzyszenia i jego organów, b) pracowników Stowarzyszenia, c) małonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, d) osób zwizanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zabronione jest przekazywanie majtku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich. 3. Zabronione jest wykorzystywanie majtku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d) Stowarzyszenie moe prowadzi działalno gospodarcz w rozmiarach i w zakresie słucym realizacji jego celów statutowych. 2. Podjciu i zakoczeniu prowadzenia działalnoci gospodarczej oraz o jej zakresie decyduje Walne Zebranie. 28 Owiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarzdu. Rozdział 5 ZMIANA STATUTU Statut moe by zmieniony na wniosek: a) Zarzdu, b) 1/3 członków Stowarzyszenia Statut zmienia si uchwał Walnego Zebrania Członków przyjt wikszoci 2/3 głosów w obecnoci quorum. 7

8 Rozdział 6 POSTANOWIENIA KOCOWE 31 Stowarzyszenie moe zawiera porozumienia z innymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz midzynarodowymi, które działaj na podstawie odrbnych regulaminów, jeeli jest to zgodne z celami stowarzyszenia oraz statutem. 32 Stowarzyszenie ulega rozwizaniu: a) jeeli liczba członków spadnie poniej 15 osób b) uchwał Walnego Zebrania Członków o samo rozwizaniu podjt wikszoci 2/3 głosów w obecnoci 2/3 członków c) gdy walne zebranie członków odwoła Zarzd i nie powoła nowego w cigu 60 dni. Odwołany zarzd sprawuje funkcj do chwili powołania nowego Zarzdu 33 Majtek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cel społeczny wyznaczony przez ostatni Zarzd. 34 Prezes Zarzdu zobowizany jest zgłasza sdowi rejestrowemu fakt rozwizania Stowarzyszenia i kadorazowe zmiany w statucie. 8

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Naukowe Centrum Prawno Informatyczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA (zwany dalej Statutem ) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Rada

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Czarnieckiego w NISKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Czarnieckiego w NISKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stefana Czarnieckiego w NISKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Klubu Biegacza Sobótka. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Klubu Biegacza Sobótka. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Klubu Biegacza Sobótka Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Klub Biegacza Sobótka" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT LOKALNEGO STOWARZYSZENIA RUDNA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT LOKALNEGO STOWARZYSZENIA RUDNA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT LOKALNEGO STOWARZYSZENIA RUDNA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Lokalne Stowarzyszenie Rudna " i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA-ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO GOLINIACY W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA-ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO GOLINIACY W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA-ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO GOLINIACY W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie- Zespołu Folklorystycznego GOLINIACY "- zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO

STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO STATUT STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Bractwo Słowa Bożego, zwane dalej Bractwem. 2. Siedziba Bractwa i jego organów znajduje się w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA przystanek niebo

STATUT STOWARZYSZENIA przystanek niebo STATUT STOWARZYSZENIA przystanek niebo Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie przystanek niebo" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ACCADEMIA FRASSATI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ACCADEMIA FRASSATI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ACCADEMIA FRASSATI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "ACCADEMIA FRASSATI" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GOSPOSIA " W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GOSPOSIA  W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA-KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GOSPOSIA " W GOLINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie-Koła Gospodyń Wiejskich GOSPOSIA" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO DĘBINA w KROŚCIENKU WYŻNYM

S T A T U T. STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO DĘBINA w KROŚCIENKU WYŻNYM S T A T U T STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO DĘBINA w KROŚCIENKU WYŻNYM 2008 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Kulturalne DĘBINA w Krościenku Wyżnym" - zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE PREAMBUŁA

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE PREAMBUŁA STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE PREAMBUŁA Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Klub Wysokogórski w Toruniu i zwane jest w dalszym cigu Klubem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie ma siedzibę w Wejherowie. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ).

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ). STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ). 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia "Ludzie dla ludzi"

Statut Stowarzyszenia Ludzie dla ludzi Statut Stowarzyszenia "Ludzie dla ludzi" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Stowarzyszenie nosi nazwę "Ludzie dla ludzi" zwane dalej "Stowarzyszeniem". 2.Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

3 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH Tekst jednolity uchwalony w dniu 30.05.2008r. Uchwała Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych nr 5 z dnia 30.05.2008r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CZARNYCH KOSZUL "WIELKA POLONIA" Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CZARNYCH KOSZUL WIELKA POLONIA Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CZARNYCH KOSZUL "WIELKA POLONIA" Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia" i jest zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROKITNICA

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROKITNICA STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROKITNICA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie ( zwane dalej Stowarzyszeniem) nosi nazwę : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rokitnica". 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Aleksandrowska Grupa Biegowa Torfy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Aleksandrowska Grupa Biegowa Torfy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Aleksandrowska Grupa Biegowa Torfy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Aleksandrowska Grupa Biegowa Torfy, dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO,,KASZUBY PÓŁNOCNE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO,,KASZUBY PÓŁNOCNE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO,,KASZUBY PÓŁNOCNE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyczne,KASZUBY PÓŁNOCNE - zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO AKTYWNA PSZCZYNA

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO AKTYWNA PSZCZYNA STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO AKTYWNA PSZCZYNA Statut Stowarzyszenia Sportowego Aktywa Pszczyna uchwalony w dniu 03 luty 2017r. Statut określa sposób i zakres działania Stowarzyszenia Sportowego Aktywna

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUK FARMACEUTYCZNYCH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT LUBELSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUK FARMACEUTYCZNYCH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT LUBELSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUK FARMACEUTYCZNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Inicjatywa Wolna Białoruś I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę "Inicjatywa Wolna Białoruś", dalej zwana

STATUT STOWARZYSZENIA Inicjatywa Wolna Białoruś I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę Inicjatywa Wolna Białoruś, dalej zwana STATUT STOWARZYSZENIA Inicjatywa Wolna Białoruś I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Organizacja nosi nazwę "Inicjatywa Wolna Białoruś", dalej zwana "Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka

STATUT. Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka STATUT Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Szkoła i Sztuka, zwane dalej stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Absolwentów Absolwentów Przyjaciół Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo