13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej"

Transkrypt

1 j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca o którym mowa w art. 26a ustawy któremu przysługuje miesiczne dofinansowanie do wynagrodze osób niepełnosprawnych ze rodków PFRON. Do 20 dnia miesica nastpujcego po miesicu którego informacja dotyczy. Zarzd Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Warszawa. A. Dane ewidencyjne i adres pracownika 1 1. Numer pracodawcy w rejestrze PFRON 3. Numer dowodu osobistego 2 4. NIP 5. Nazwisko 2. PESEL 6. Pierwsze imi 7. Drugie imi 8. Województwo 9. Powiat 10. Gmina 11. Miejscowo 12. Kod pocztowy 13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu Miejsce zamieszkania Wykonywany zawód lub specjalno Poziom wykształcenia Płe 3 1. Miasto 2. Wie 1. Kobieta 2. Mczyzna B. Dane o informacji Okres sprawozdawczy 22. Informacja Numer kolejny załcznika do INF-D 1. Miesic 2. Rok 1. Zwykła 2. Korygujca C. Informacja o stopniu niepełnosprawnoci zatrudnieniu i wynagrodzeniu 1 Pracownik u którego stwierdzono chorob psychiczn upoledzenie umysłowe lub epilepsj oraz pracownik bdcy osob niewidom 36. Zatrudnienie od dnia w okresie zatrudnienia u pracodawcy prowadzcego zakład pracy chronionej w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej - - Stopie niepełnosprawnocwoduje obowizek wpłaty o której 37. Rozwizanie stosunku pracy po- znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki Przecitny mowa w art. 23 ustawy 6 miesiczny wymiar czasu pracy 7 1. Tak 2. Nie Pracownik u którego nie stwierdzono choroby psychicznej upoledzenia umysłowego lub epilepsji oraz pracownik nie bdcy osob niewidom 38. Zatrudnienie 3 w okresie zatrudnienia u pracodawcy prowadzcego zakład pracy chronionej 1. Na czas okrelony w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie 2. Na czas nieokrelony prowadzcego zakładu pracy chronionej 39. Prawna podstawa zatrudnienia 3 Stopie niepełnosprawnoci umowa o prac powołanie wybór znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki 1. Umowa o prac spółdzielcza Przecitny mianowanie miesiczny 2. Umowa o prac nakładcz wymiar czasu pracy 7 w zakładzie pracy chronionej 40. Wynagrodzenia: Kwoty pomniejsze dofinansowania kwota ustalona 43. na podstawie art. 26a osigane 9 i dofinansowania po pomniejszeniach: ust. 1-3 ustawy 8 wypłacone pomniejszenia minimalne dofinansowanie kwota po pomniejszeniach 11 kwota do przekazania na ZFRON Naley wypełni wyranie pismem maszynowym lub rcznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem. 2 Albo numer innego dokumentu potwierdzajcego tosamo. Poz. 3 naley wypełni wyłcznie w przypadku gdy pracownik nie posiada numeru PESEL. INF-D-P 1 /1 3 W odpowiednich polach naley wstawi znak X. 4 Naley wpisa kod stosownie do załcznika do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265 poz. 2644). 5 Naley poda jednocyfrowy kod wykształcenia W okrelony w załczniku nr 8 do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz.U. Nr 98 poz. 895). 6 Dotyczy rozwizania stosunku pracy które nastpiło w okresie sprawozdawczym. 7 Przecitny miesiczny wymiar czasu pracy ustala si jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz ilorazu liczby dni pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym. 8 Poz. 43 = poz. 42 x [13 x (poz. 24 x 1 + poz. 27 x 09 + poz. 30 x 1 + poz. 33 x 07) + 11 x (poz. 25 x 1 + poz. 28 x 09 + poz. 31 x 1 + poz. 34 x 07) + 05 x (poz. 26 x 1 + poz. 29 x 09 + poz. 32 x 1 + poz. 35 x 07) x (poz poz poz. 26)] 9 Naley wykaza odpowiednie kwoty w poz. 38 i 39 jeeli wynagrodzenie zostało wypłacone do dnia złoenia informacji. 10 Kwota wynagrodzenia osiganego sfinansowana ze rodków publicznych (w tym Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 11 Jeeli poz. 40 poz poz. 44 to poz. 45 = poz poz. 44. Jeeli poz. 40 > poz poz. 44 to poz. 45 = poz Minimalne wynagrodzenie za prac obowizujce w grudniu roku poprzedniego. 13 Jeeli poz. 45 poz. 40 to poz. 46 = poz. 45. Jeeli poz. 45 > poz. 40 to poz. 46 = [poz. 41 x (poz poz poz poz. 33+ poz poz. 35) + poz. 45 x (poz poz poz poz poz poz. 32)] / (poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz. 35). 14 Poz. 47 = (poz poz. 40) x (poz poz.25 + poz poz poz poz. 32) / (poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz. 35). Jeeli poz. 47 < 0 naley wpisa 0.

2 Objanienia do INF-D-P 1. PODSTAWA PRAWNA Podstaw prawn składania informacji INF-D-P jest art. 26c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanej dalej ustaw (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z pón. zm.). 2. ZASADY OGÓLNE - przed wypełnieniem informacji naley zapozna si z niniejszymi objanieniami oraz zapisami zamieszczonymi w formularzu - objanienia maj zastosowanie do informacji składanych przez pracodawców o których mowa w art. 26a ust. 2 i 3 ustawy - informacje naley składa w terminie do 20 dnia miesica nastpujcego po miesicu którego informacja dotyczy A. Dane ewidencyjne i adres pracownika Pozycja 1. Numer w rejestrze PFRON Pracodawcy zatrudniajcy osoby niepełnosprawne ubiegajcy si o dofinansowanie do ich wynagrodze po złoeniu do Funduszu formularza zgłoszeniowego otrzymaj dziewicioznakowy numer w rejestrze PFRON który powinni wpisywa w pozycji nr 1. Pracodawcy którzy ju taki numer posiadaj w zwizku z realizacj innych przepisów ustawy powinni ten fakt zgłosi przy rejestracji i posiadany numer wpisywa na wszystkich dokumentach zwizanych z dofinansowaniami do wynagrodze wysyłanych do Funduszu. Pozycja 2. PESEL Naley wpisa numer ewidencyjny pracownika nadany przez Rzdowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci. Pozycja 3. Numer dowodu osobistego Naley wpisa numer dowodu osobistego albo numer innego dokumentu potwierdzajcego tosamo pracownika niepełnosprawnego do wynagrodzenia którego pracodawca wystpuje o dofinansowanie (paszportu). Pozycj wypełnia si wyłcznie gdy pracownik nie posiada numeru PESEL. Pozycja 4. NIP Naley wpisa zgodnie z decyzj Naczelnika Urzdu Skarbowego bez separatora pojedyncze cyfry dziesiciocyfrowego aktualnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) pracownika nadanego mu przez Urzd Skarbowy zgodnie z ustaw z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142 poz. 702 z pón. zm). Pozycje 5-7 Naley wpisa w sposób czytelny nazwisko i imi lub imiona pracownika. Jeeli pracownik nie posiada drugiego imienia pozycji 7 nie wypełnia si. Pozycje 8-16 Naley wpisa adres zameldowania na pobyt stały pracownika niepełnosprawnego tj. województwo powiat gmin miejscowo kod pocztowy poczt ulic nr domu i numer lokalu zgodnie z danymi zawartymi w jego dowodzie osobistym lub innym dokumencie tosamoci. Pozycja 17 Miejsce zamieszkania

3 Naley wpisa znak X w pozycji 1 w przypadku miasta lub w pozycji 2 w przypadku wsi. Pozycja 18 Wykonywany zawód lub specjalno Naley wpisa kod zawodu lub specjalnoci wykonywanej przez osob niepełnosprawn zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222 poz ). Pozycja 19 Poziom wykształcenia Naley poda jednocyfrowy kod wykształcenia okrelony w załczniku nr 8 do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz. U. Nr 98 poz. 895). Pozycja 20 Płe Naley wpisa znak X w pozycji 1 w przypadku kobiety lub w pozycji 2 w przypadku mczyzny. B. Dane o informacji: Pozycja 21 Okres sprawozdawczy Naley wpisa w polu: 1 - miesic którego dotyczy informacja 2 - rok którego dotyczy informacja. Pozycja 22 Rodzaj informacji Naley wpisa znak x w polu: 1 - jeeli jest to informacja zwykła 2 - jeeli jest to informacja korygujca. Pozycja 23 Numer kolejny załcznika do INF-D Poniewa INF-D-P jest załcznikiem do INF-D i do Funduszu moe by przysyłany tylko z łcznie INF-D w pozycji tej naley wpisa kolejny numer tego dokumentu jako załcznika do INF-D. C. Informacja o stopniu niepełnosprawnoci zatrudnieniu i wynagrodzeniu Informacje zawarte w bloku C słu do ustalenia wysokoci dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. W celu jego ustalenia pracodawca ustala przecitny miesiczny wymiar czasu pracy (jako iloczyn wymiaru czasu pracy oraz ilorazu liczby dni pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym). Dla dokonania obliczenia pracodawcy przysyłajcy do PFRON INF-D-P wpisuj w polach miesiczny wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników w tym: Pozycje dotycz miesicznego wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego u którego stwierdzono chorob psychiczn upoledzenie umysłowe lub epilepsj bd pracownika bdcego osob niewidom zatrudnionego u pracodawcy prowadzcego zakład pracy chronionej w podziale według stopni niepełnosprawnoci w tym w pozycji 24 ze stopniem znacznym; 25 ze stopniem umiarkowanym i 26 - ze stopniem lekkim. Pozycje dotycz miesicznego wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego u którego stwierdzono chorob psychiczn upoledzenie umysłowe lub epilepsj bd pracownika bdcego osob niewidom zatrudnionego u pracodawcy z otwartego rynku pracy (nie bdcego zakładem pracy chronionej) w podziale według stopni niepełnosprawnoci w tym w pozycji 27 ze stopniem znacznym; w pozycji 28 ze stopniem umiarkowanym i pozycji 29 ze stopniem lekkim.

4 Pozycje dotycz miesicznego wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego u którego nie stwierdzono choroby psychicznej upoledzenia umysłowego lub epilepsji oraz pracownika niebdcego osob niewidom zatrudnionego u pracodawcy prowadzcego zakład pracy chronionej w podziale według stopni niepełnosprawnoci w tym w pozycji 30 ze stopniem znacznym; w pozycji 31 ze stopniem umiarkowanym i w pozycji 32 ze stopniem lekkim Pozycje dotycz miesicznego wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego u którego nie stwierdzono choroby psychicznej upoledzenia umysłowego lub epilepsji oraz pracownika niebdcego osob niewidom zatrudnionego u pracodawcy z otwartego rynku pracy (nie bdcego zakładem pracy chronionej) w podziale według stopni niepełnosprawnoci w tym w pozycji 33 ze stopniem znacznym; w pozycji 34 ze stopniem umiarkowanym i pozycji 35 ze stopniem lekkim Pozycja 36 Zatrudnienie od dnia Pracodawca wpisuje dat zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w układzie rokmiesic-dzie. Zapis ten jest szczególnie istotny w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u wicej ni jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy przekraczajcym ogółem pełny wymiar czasu pracy. Wówczas zgodnie z art. 26b ust 3 ustawy miesiczne dofinansowanie przyznaje si na t osob w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejnoci u pracodawcy który j wcze- niej zatrudnił. Decyduje najwczeniejsza data od której nieprzerwanie trwa zatrudnienie. Dyspozycja art. 26b ust. 3 ustawy nie pozbawia drugiego i kolejnych pracodawców tej samej osoby niepełnosprawnej dofinansowania a jedynie ustala kolejno w jakiej jest ono przyznawane w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Jeli wic pierwszy (chronologicznie) pracodawca zostanie wykluczony z grupy pracodawców którym przysługuje dofinansowanie prawo do otrzymania dofinansowania w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy przysługiwa bdzie nastpnemu z pracodawców tej samej osoby niepełnosprawnej (w kolejnoci chronologicznej). Jeeli pracodawców bdzie dwóch drugi z nich otrzyma dofinansowanie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Jeeli bdzie ich wicej po wykluczeniu pracodawcy majcego zaległoci w zobowizaniach wobec Funduszu Fundusz ustala który z pozostałych pracodawców najwczeniej zatrudnił osob niepełnosprawn gdy wówczas jemu jako (chronologicznie) pierwszemu z pracodawców którym przysługuje dofinansowanie przysługiwa bdzie ono w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Pozycja 37 Rozwizanie stosunku pracy powoduje obowizek wpłaty o ktrej mowa w art.23 ustawy. Pole naley wypełni jeeli w okresie sprawozdawczym nastpiło rozwizanie stosunku pracy. Jeeli rozwizanie stosunku pracy powoduje obowizek wpłaty z art. 23 ustawy wówczas naley zaznaczy pole 1. Jeeli rozwizanie stosunku pracy nie powoduje obowizku wpłaty z art. 23 ustawy wówczas naley zaznaczy pole 2. Obowizek wpłaty z art. 23 ustawy wynika z faktu nie wydzielenia lub nie zorganizowania w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby która (o czym mówi art. 14 ustawy) w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolno do pracy na dotychczasowym stanowisku. Pozycja 38 Zatrudnienie naley zaznaczy znakiem X: pozycj 1 - w przypadku zatrudnienia pracownika na czas okrelony. Jeeli w okresie sprawozdawczym upływa termin zatrudnienia pracownika na czas okrelony pozycj 2 - w przypadku zatrudnienia pracownika na czas nieokrelony.

5 Pozycja 39 Podstawa prawna zatrudnienia naley zaznaczy: pozycj 1 jeeli podstaw jest umowa o prac spółdzielcza umowa o prac powołanie wybór lub mianowanie; pozycj 2 jeeli podstaw jest umowa o prac nakładcz w zakładzie pracy chronionej (nie dotyczy pracodawców nie prowadzcych zakładu pracy chronionej). Pozycja 40 - wynagrodzenie osigane Naley wpisa wynagrodzenie pracownika w pełnej wysokoci a zatem w wysokoci ustalonej zgodnie z: - dyspozycj art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887 z pón. zm.) - art. 55 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z pón. zm.) - przepisami zarzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydanego na podstawie powołanego art. 55 ustawy (M.P. z 1991 r. Nr 45 poz. 320) - art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zwizku z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391 z pón. zm.). Szczegóły dotyczce kwoty wynagrodzenia osiganego przez pracodawc opisane zostały w p.2.3 rozdziału 1 wynagrodzenie pracownika. Pozycja 41 - wynagrodzenie wypłacone Oznacza kwot odpowiadajc wynagrodzeniu osiganemu przez pracownika pomniejszon o nalene od tego wynagrodzenia składki i zaliczk na podatek dochodowy. Kwoty w polach 40 i 41 mona wykaza jedynie wtedy jeeli wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikowi do dnia złoenia informacji. Pozycja 42 - wynagrodzenie minimalne Naley wpisa minimalne wynagrodzenie za prac obowizujce w grudniu roku poprzedniego zgodnie z ustaw z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. Nr 200 poz. 1679). Wynagrodzenie minimalne przyjte do wyliczenia dofinansowania (zgodnie z art. 26a ust 1 ustawy) naley traktowa jako równoznaczne z zapisanym w art. 2 ustawy o rehabilitacji wynagrodzeniem najniszym. Pozycja 43 kwota ustalona na podstawie art. 26a ust. 1 3 ustawy Poz. 43 = poz. 42 x [13 x (poz. 24 x 1 + poz. 27 x 09 + poz. 30 x 1 + poz. 33 x 07) + 11 x (poz. 25 x 1 + poz. 28 x 09 + poz. 31 x 1 + poz. 34 x 07) + 05 x (poz. 26 x 1 + poz. 29 x 09 + poz. 32 x 1 + poz. 35 x 07) x (poz poz poz.26)] Pozycja 44 pomniejszenia Pracodawca wpisuj kwot wynagrodzenia pracownika która została sfinansowana ze rodków publicznych (w tym na podstawie art.25 ustawy) Pozycja 45 kwota po pomniejszeniach Jeeli poz. 40 poz poz. 44 to poz. 45 = poz poz. 44. Jeeli poz. 40 > poz poz. 44 to poz. 45 = poz. 43 Pozycja 46 dofinansowanie Jeeli poz. 45 poz. 40 to poz. 46 = poz. 45. Jeeli poz. 45 > poz. 40 to poz. 46 = [poz. 41 x (poz poz poz poz. 33+ poz poz. 35) + poz. 45 x (poz poz poz poz poz poz. 32)] / (poz poz poz. 26 +

6 poz poz poz poz poz poz poz poz poz. 35) Pozycja 47 kwota do przekazania na ZFRON Poz. 47 = (poz poz. 40) x (poz poz.25 + poz poz poz poz. 32) / (poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz poz. 35). Jeeli poz. 47 < 0 naley wpisa 0 Zmiany w dokumencie INF-D-P po wejciu w ycie rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych: 1) Została wprowadzona moliwo wykazywania przez pracodawców prowadzcych zakłady pracy chronionej pracowników niepełnosprawnych u których stwierdzono chorob psychiczn upoledzenie umysłowe lub epilepsj bd pracowników bdcych osobami niewidomymi. Zmiana spowodowana została koniecznoci dostosowania formularza INF-D-P do nowelizacji ustawy obowizujcej od 1 czerwca 2004 r. zgodnie z któr kwoty dofinansowania dla zakładów pracy chronionej zwiksza si o 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracowników u których stwierdzono chorob psychiczn upoledzenie umysłowe lub epilepsj oraz pracowników niewidomych. Zgodnie z powysz zmian zasady składania dokumentów przez pracodawców za rok 2004 r. przedstawiaj si w nastpujcy sposób: - dokumenty dotyczce okresu sprawozdawczego od stycznia do maja 2004 r. pracodawcy mog korygowa według dotychczas obowizujcych wzorów; - dokumenty dotyczce okresu sprawozdawczego od czerwca do grudnia 2004 r. pracodawcy mog korygowa według nowych wzorów; - dokumenty dotyczce okresu sprawozdawczego od stycznia 2005 r. (zarówno zwykłe jak i korygujce) pracodawcy składaj według nowych wzorów 2) Zmianie uległ algorytm naliczania kwoty nalenego dofinansowania. Obecnie pracodawcy nie wykazuj odrbnie kwoty pomniejsze wynikajcych ze sfinansowanych składek ZUS oraz kwoty pomniejsze wynikajcej ze sfinansowania wynagrodzenia ze rodków publicznych. Cała kwota wynagrodzenia która została sfinansowana ze rodków publicznych jest wykazywana w pozycji 44 pomniejszenia.

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 4. Informacja o wysokoci podwyszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wzór Załcznik nr 4. Informacja o wysokoci podwyszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych INF D Kz Podstawa prawna: Termin składania: Wzór Załcznik nr 4 Informacja o wysokoci podwyszonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych Art. 26c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie roczne w przykładach.

Rozliczenie roczne w przykładach. Rozliczenie roczne w przykładach. Krok pierwszy: naley obliczy podwyszone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla kadego pracownika oddzielnie za okres sprawozdawczy Rozliczenie kosztów w sposób

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze.

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze. NF-1-Z (INF-1-Z) OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI IDENTYFIKACYJNEJ SKŁADANEJ PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 1 / 5

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 1 / 5 INF 1 OBJAŚNIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2003 R. INFORMACJI MIESIĘCZNYCH SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADANYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. Należy wpisać nazwę miejscowości. Pozycja zawsze winna być wypełniona.

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. Należy wpisać nazwę miejscowości. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF 1 OBJAŚNIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2003 R. INFORMACJI MIESIĘCZNYCH SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Karta nr BOK/2 Nazwa usługi ZMIANA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia obowiązujące do informacji za okresy od grudnia 2000 do czerwca 2003 r. włącznie INF 1

Objaśnienia obowiązujące do informacji za okresy od grudnia 2000 do czerwca 2003 r. włącznie INF 1 INF 1 OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI MIESIĘCZNYCH NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010)

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010) DEK-II WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA PRAWNA (dla wzoru

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 928 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 928 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 928 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

INF-1. Pozycja 3. NIP Należy wpisać (bez separatorów) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Pozycja zawsze winna być wypełniona.

INF-1. Pozycja 3. NIP Należy wpisać (bez separatorów) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI MIESIĘCZNYCH SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) wzór informacji obowiązujący za okresy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1988 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 241 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 października 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 241 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 241 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DEK I 0 DEK-I-0 1 / 5

DEK I 0 DEK-I-0 1 / 5 DEK I 0 OBJAŚNIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2003 R. DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADANYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Wnosz o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007.

Wnosz o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007. 1 Nr wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budetu Pastwa w ramach Zinteowanego Proamu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2

Bardziej szczegółowo

Wielkość dofinansowania w okresie od stycznia 2009 r. do marca 2014 r.

Wielkość dofinansowania w okresie od stycznia 2009 r. do marca 2014 r. Wielkość dofinansowania w okresie od stycznia 2009 r. do marca 2014 r. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz: 1. stopnia zatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia obowiązujące do deklaracji za okresy od stycznia 2002 do czerwca 2003 r. włącznie. DEK I b

Objaśnienia obowiązujące do deklaracji za okresy od stycznia 2002 do czerwca 2003 r. włącznie. DEK I b DEK I b OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 241

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 241 Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 241 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

DEK-I-u. (dla wzoru deklaracji zwykłej obowiązującej za okresy sprawozdawcze od oraz korygującej bez względu na okres sprawozdawczy)

DEK-I-u. (dla wzoru deklaracji zwykłej obowiązującej za okresy sprawozdawcze od oraz korygującej bez względu na okres sprawozdawczy) DEK-I-u WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI - KORZYSTANIE Z OBNIŻENIA WPŁAT SKŁADANEJ ZARZĄDOWI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowań dla pracowników niepełnosprawnych uzyskiwanych z PFRON po 1 lipca 2012 r. - Edyta Sieradzka

Wysokość dofinansowań dla pracowników niepełnosprawnych uzyskiwanych z PFRON po 1 lipca 2012 r. - Edyta Sieradzka Wysokość dofinansowań dla pracowników niepełnosprawnych uzyskiwanych z PFRON po 1 lipca 2012 r. - Edyta Sieradzka Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

DEK-I-0 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-I-0 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-I-0 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) wzór deklaracji obowiązujący

Bardziej szczegółowo

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do )

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do ) DEK-I-b WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) (dla wzoru deklaracji obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 201 r. Poz. 853 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 czerwca 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1755, z 2008 r. Nr 61, poz. 383)

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.65 systemu SM-BOSS. Modyfikacje wprowadzone w tej wersji dotycz wyłcznie modułu Zatrudnienie i wynikaj ze zmiany przepisów prawnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Rok. za: Pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy

1. Rok. za: Pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy NF- nformacja roczna odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych za: 1. Rok Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 50 3214 Poz. 261 261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Bardziej szczegółowo

INF-1. (dla wzoru informacji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do )

INF-1. (dla wzoru informacji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do ) INF-1 WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI MIESIĘCZNEJ SKŁADANEJ ZARZĄDOWI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA PRAWNA (dla wzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZINNIK USTAW RZCZYPSPLITJ PLSKIJ Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 553 RZPRZĄDZNI MINISTRA PRACY I PLITYKI SPŁCZNJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 017 r. Poz. 1064 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 5 maja 017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Brak zwolnień podatkowych. Obniżanie wpłat na PFRON. Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej?

Brak zwolnień podatkowych. Obniżanie wpłat na PFRON. Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej? Jakie przywileje utraciły zakłady pracy chronionej? Brak zwolnień podatkowych Część zakładów pracy chronionej z dniem 1 stycznia br. utraciła przysługujące im dotąd zwolnienia z opłacania podatków: od

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Praca w administracji dlaczego nie?!"# $

Praca w administracji dlaczego nie?!# $ Praca w administracji dlaczego nie?!"# $ SYSTEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ADMINISTRACJA RZDOWA ADMINISTRACJA SAMORZDOWA % administracja rzdowa centralna, obejmujca równie niezespolon administracj rzdow

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU

REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ DRUK WNIOSKU Co pracodawca zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną w ramach refundacji?

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754, z 2008 r. Nr 61,

Bardziej szczegółowo

DEK-I-b 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-I-b 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-I-b OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) wzór deklaracji obowiązujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

CZE 1 1 DANE OSOBOWE CZE 2 3. A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany. B. Zmiana Bez zmian Dane teleadresowe Adres zameldowania

CZE 1 1 DANE OSOBOWE CZE 2 3. A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany. B. Zmiana Bez zmian Dane teleadresowe Adres zameldowania CZE 1 1 DANE OSOBOWE Zał cznik nr 8 ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELGNIAREK, REJESTRZE POŁONYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRGOW RAD PIELGNIAREK I POŁONYCH W... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo