Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia; 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia; 3) Informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 2) Informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminyza 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej na 2014 rok. Zawiera część tabelaryczną i opisową. W części tabelarycznej ujęto dane wynikające ze sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, natomiast część opisowa ma charakter objaśniający i zawiera zakres rzeczowy wykonanych zadań. Objaśnienia sporządzono na podstawie materiałów i informacji sporządzonych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Gospodarka finansowa gminy w roku 2014 prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLVII/279/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2014r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości: ,00 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł Deficyt budżetu gminy ,00 zł W toku realizacji budżetu dokonywane były zmiany budżetu i zmiany w budżecie gminy. Wprowadzane zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków najczęściej z tytułu dotacji celowych i subwencji, a także z tytułu korekt środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: Dochody budżetu gminy w wysokości ,75 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,43 zł - dochody majątkowe w wysokości ,32 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,75 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,68 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,07 zł Nadwyżka budżetu gminy ,00 zł

3 Na przestrzeni roku budżet gminy ulegał zmianom z tytułu przyznanych dotacji celowych, zmiany były wprowadzane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. W 2014 roku wydanych zostało 10 zarządzeń, które zwiększały jednocześnie dochody i wydatki łącznie o kwotę ,80 zł: 1. Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia r. o kwotę ,00 zł 2. Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia r. o kwotę ,00 zł 3. Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia r. o kwotę ,00 zł 4. Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia r. o kwotę 2.303,00 zł 5. Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia r. o kwotę ,00 zł 6. Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia r. o kwotę ,00 zł 7. Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia r. o kwotę ,99 zł 8. Zarządzenie Nr 127/2014 z dnia r. o kwotę ,00 zł 9. Zarządzenie Nr 137/2014 z dnia r. o kwotę ,87 zł 10. Zarządzenie Nr 152/2014 z dnia r. o kwotę ,94 zł Zmiany budżetu powodujące zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków mające wpływ na deficyt budżetowy czy też na wielkość limitów określonych na zadania inwestycyjne były dokonywane na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. W 2014 roku Rada Gminy podjęła 12 uchwał, które w sumie zwiększyły dochody o kwotę ,95 zł oraz zmniejszyły wydatki o kwotę ,05 zł: 1. Uchwała Nr XLVIII/281/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,01 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,01 zł 2. Uchwała Nr XLIX/292/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 3. Uchwała Nr L/303/2014 z dnia r. - zmniejszyła dochody o kwotę ,34 zł - zwiększyła wydatki o kwotę ,66 zł 4. Uchwała Nr LI/314/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,86 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,86 zł 5. Uchwała Nr LII/323/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 6. Uchwała Nr LIII/329/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,84 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,84zł 7. Uchwała Nr LV/343/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,65 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,65 zł 8. Uchwała Nr LVI/347/2014 z dnia r. - zmniejsza dochody o kwotę ,39 zł

4 - zmniejsza wydatki o kwotę ,39 zł 9. Uchwała Nr LVII/359/2014 z dnia r. - zmniejsza dochody o kwotę ,80 zł - zmniejsza wydatki o kwotę ,80 zł 10. Uchwała Nr LVIII/365/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 11. Uchwała Nr II/6/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł 12. Uchwała Nr III/11/2014 z dnia r. - zwiększa dochody o kwotę ,00 zł - zwiększa wydatki o kwotę ,00 zł Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy budżetu. Na początek roku 2014 planowano deficyt w wysokości zł, natomiast plan na koniec roku zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł. Zwiększyła się też różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi do kwoty ,75 zł. Poniższe zestawienie ilustruje wysokości i źródła zmian w budżecie gminy w roku 2014: Lp. Nazwa Plan uchwalony na 2014r. Plan po zmianach Różnica +/ I. Dochody ogółem , , ,75 1. Dochody bieżące , , ,43 a. Dochody własne , , ,35 b. Subwencje , , ,00 c. Dotacje , , ,24 d. Środki unijne , , ,84 2. Dochody majątkowe , , ,68 a. Dochody własne , , ,00 b. Dotacje , ,39 c. Środki unijne , , ,07 II. Wydatki ogółem , , ,25 1. Wydatki bieżące , , ,68 2. Wydatki majątkowe , , ,93 III. Wynik budżetu , , ,00 Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej gminy są dochody, które uzyskuje się z trzech podstawowych źródeł: podatków, opłat oraz subwencji i dotacji.

5 Wpływy budżetowe zostały przedstawione w załączniku nr 1. Załącznik ten określa wszystkie źródła dochodów jakie wystąpiły w 2014 roku. Prognozowane dochody na 2014 r. oszacowano w łącznej wysokości ,00 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty ,75 zł, głównie z powodu zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone. W roku 2014 osiągnięto dochody ogółem w wysokości ,69 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego. Wpływy dochodów bieżących wyniosły ,76 zł, co stanowi 100,7% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach to 85,4%. Źródłem dochodów bieżących są dochody własne, dotacje i subwencje. Dochody własne zrealizowano w 103,1%, tj. w kwocie ,92 zł. Wpływy subwencji wyniosły ,00 zł, dotacji ,32 zł, natomiast środków unijnych ,52 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie ,32 zł zrealizowano w wysokości ,93 zł, co stanowi 71,6%. Głównymi źródłami dochodów majątkowych były środki unijne oraz z tytułu sprzedaży majątku. DZ Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym oszacowana prognoza wpływów wysokości zł została zwiększona w trakcie roku do kwoty ,66 zł. Zwiększenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy Unii Europejskiej w kwocie ,93 zł, z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwocie zł oraz dochodów z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów w rolnych. Środki pozyskane z budżetu europejskiego w kwocie ,80 pochodzą z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie). Ponadto gmina otrzymała w ciągu roku środki w wysokości zł, które pochodziły z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego. Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły ,90 zł i były wyższe od planowanej wielkości o kwotę 4.174,90 zł, w związku z wpłatą dokonaną przez PZŁ Gierłoż. Ponadto w dziale tym wystąpiły w ciągu roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowy dla producentów rolnych w wysokości ,73 zł. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane przez budżet państwa. DZ Transport i łączność Na etapie projektowania budżetu, nie przewidywano dochodów w tym dziale. W trakcie roku wprowadzono plan w kwocie zł, który wykonano w 100%. Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości zł oraz z budżetu powiatu w wysokości zł na realizacje zadania inwestycyjnego. DZ Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano łączne dochody w wysokości ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. W trakcie roku skorygowano plan roczny do kwoty ,35 zł, w tym: dochody bieżące ,35 zł, dochody majątkowe ,00 zł. W roku budżetowym 2014 wprowadzono i zrealizowano w 100% plan dotyczący otrzymanych środków w kwocie zł z Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie na remont przejętych aktem notarialnym 28 zasiedlonych lokali mieszkalnych na terenie gminy. Wpływy w wysokości ,93 zł z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości 108,2% planu rocznego, przekroczenie planu o kwotę 1.960,93 zł nastąpiło

6 z uwagi ustanowienie służebności przesyłu w miejscowościach Idzbark i Tyrowo oraz na nieplanowane wpłaty z tytułu zaległości. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 19 upomnień na łączną kwotę 7.612,22 zł. Na koniec 2014 roku zaległości wynoszą 2.094,80 zł i są niższe niż w 2013 r., dotyczą 6 zobowiązanych. Zaległości zostały przekazane do komornika - 2 osoby, a w stosunku do 2 zalegających toczy się postępowanie sądowe - kwota 1.581,08 zł. Dochody z najmu mieszkań komunalnych i opłat za centralne ogrzewanie i gaz w 2014 roku wyniosły ,36 zł, w tym z zaległości 9.601,87 zł. Plan roczny oszacowany po skorygowaniu w trakcie roku do kwoty zł został wykonany na poziomie 90,8%. Niższe wpływy od planowanych są spowodowane odpisami z tytułu wykonywanych remontów we własnym zakresie przez najemców na łączną kwotę 4.901,26 zł, umorzeniem na wniosek 4 najemców zaległości w wysokości 6.189,74 zł oraz z niewprowadzeniem planowanej podwyżki opłat za wynajem mieszkań komunalnych w wysokości 10%. Na koniec roku z opłatami zalegało 45 najemców na łączną kwotę ,26 zł, stan zaległości jest nieco wyższy niż na koniec 2013r. Egzekwowanie należności od zalegających najemców jest niezwykle kłopotliwe z uwagi na trudną sytuację materialną mieszkańców. W stosunku do 5 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe i egzekucyjne celem odzyskania 3.753,66 zł oraz 1 rodzinie rozłożono zapłatę zadłużenia w wysokości 3.166,02 zł na raty. W 2014 roku wystawiono 37 upomnień na łączną sumę ,87 zł. Na poczet planowanych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości zł wpłynęło ,14 zł. Wyższe wpływy pochodzą z zawartych w trakcie roku dwóch umów dzierżawy na nieruchomości w Lubajnach i Miejskiej Woli. Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na koniec roku wynoszą ,67 z i dotyczą 1 dzierżawcy, do egzekucji komorniczej skierowano kwotę ,93 zł. Dochody gminy zasiliła w 2014 r. nieplanowana kwota w wysokości zł z tytułu wydania 1 decyzji związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w miejscowości Wirwajdy. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planowane w pierwotnym budżecie w kwocie zł w trakcie roku zostały skorygowane do kwoty zł z uwagi na brak zainteresowania m.in. zakupem przeznaczonych do sprzedaży działek w Ornowie i Tyrowie. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynoszą: z poprzednich lat z tytułu spłat rat rocznych ,48 zł oraz w bieżącym roku ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców: w Kraplewie 3 lokale, w Samborowie 1 lokal, nieruchomość zabudowaną w Samborowie - na łączną kwotę 9.341,00 zł. Na cele inwestycyjne zostały sprzedane trzy nieruchomości: Górka, Międzylesie oraz Rudno za kwotę ,56 zł. W trakcie 2014 roku sprzedano pięć nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe: Górka (część byłego poligonu), Kajkowo oraz dwie działki w Tyrowie za łączną kwotę ,19 zł. Na powiększenie nieruchomości przyległej oraz w celu regulacji stanów prawnych sprzedano 4 nieruchomości w miejscowościach Turznica, Międzylesie, Durąg oraz Szyldak za kwotę ,28 zł. Ponadto w trakcie roku sprzedano nieruchomości, takie jak np. pod drogę oraz działki rolne (Grabin, Miejska Wola, Turznica) za kwotę zł. Dochody gminy zasiliła również kwota w wysokości zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat i z tytułu rozłożenia na raty spłaty mienia komunalnego. W trakcie roku gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie zł z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z lat 2013 i DZ Działalność usługowa Zaplanowane wpływy w wysokości zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały w ciągu roku skorygowane do kwoty zł. Osiągnięto dochody w wysokości zł tj. 96,4 % planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodziły z opłat za wydanie: 15 zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany, 41 zezwoleń na wykup miejsc na cmentarzach, 29 usług korzystania z domu pogrzebowego, 8 zezwoleń na rezerwację miejsc na cmentarzu. W trakcie roku 2014 gmina otrzymała zł dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

7 W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie zł związane z realizacją zadania z udziałem środków europejskich gdzie gmina Ostróda jest partnerem. Wpływy zrealizowane zostały w kwocie zł tj. 13,4% planu rocznego. DZ Administracja publiczna Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna, podobnie jak w latach poprzednich, była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2014 roku wyniosła zł. Wpływy z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano pierwotnie w kwocie zł, po zmianie w ciągu roku do kwoty zł, wykonano je w wysokości zł, tj. 98,8% planu rocznego. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostródzie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doraźnego wynajmu sali sesyjnej. W trakcie roku wprowadzono dochody z tytułu usług związanych z prowadzeniem PKZP w kwocie zł, które zostały wykonane w wysokości zł, tj. 104% planu. Do źródła różne dochody odnoszą się zaplanowane wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł oraz dofinansowanie z PUP Ostróda pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie zł. Z powodu nieprzyjęcia planowanej ilości pracowników, w trakcie roku plan zmniejszony został do kwoty zł z wykonaniem końcowym w wysokości ,95 zł, tj. w 104 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego w trakcie 2014 r. Gmina Ostróda zaplanowała dotację celową na realizacje programów finansowanych ze środków unijnych w kwocie ,69 zł, która została zrealizowana w 100%. DZ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Na 2014 rok przewidziana dotacja celowa w wysokości 2.619,00 zł przekazana została w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2014 dysponent środków pochodzących z budżetu państwa dokonał zwiększenia planu finansowego zadań rządowych o kwotę zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych i Parlamentu Europejskiego. DZ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan tego działu w kwocie zł został wprowadzony w trakcie rok. Obejmował on środki do pozyskania ze źródeł europejskich na realizację zadań dotyczących zakupu samochodów gaśniczych do OSP Stare Jabłonki i OSP Pietrzwałd - kwota zł z wykonaniem 99,3% oraz środki przekazane przez Starostwo Powiatowe dla OSP Smykówko w wysokości zł, w tym na cele bieżące zł i na cele majątkowe zł. Kwotę przekazał WFOŚiGW w Olsztynie na zakup mundurów dla OSP Brzydowo. DZ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Źródła dochodów w tym dziale dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości ,34 zł są wyższe od zwiększonego planu rocznego o 2,3% i wyższe od wpływów uzyskanych w roku Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły ,08 zł i są wyższe niż założony plan budżetowy. W 2014 roku zmalały zaległości z kwoty ,26 zł do kwoty ,48 zł. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku, ponieważ właściwym organem zajmującym się wymiarem i poborem jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 101,4% osiągając kwotę ,90 zł. Zwiększony plan budżetowy został przekroczony o 1,4%, ale

8 mimo to zaległości na koniec roku wzrosły z kwoty zł do kwoty zł. Zaległości te należą w zasadzie do 7 podatników. U jednego podatnika zaległości w wysokości około zł są zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej z możliwością odzyskania tylko z egzekucji nieruchomości. Dwóm kolejnym dłużnikom z zaległościami w łącznej kwocie pow zł dług zabezpieczono na hipotece oraz przekazano do egzekucji komorniczej. Kolejny podatnik posiada najwięcej zadłużenia, tj. około zł, wykonanie tych zobowiązań podatkowych zostało zabezpieczone wpisem zastawu skarbowego. Zaległości te były również przedmiotem egzekucji administracyjnej, jednak naczelnik urzędu skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne uznając, że przy zastosowaniu możliwych środków egzekucyjnych nie zaspokoiłby wydatków egzekucyjnych, wobec czego egzekucja okazała się bezskuteczna. Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych od osób prawnych jest podatek rolny. Zmniejszony plan budżetowy do wysokości zł został zrealizowany w 93,1% tj. w kwocie ,85 zł. W fazie projektowania budżetu do ustalenia wielkości tego podatku przyjęto stawki nieuwzględniające podwyżki o kwotę 2 zł za 1 kwintal żyta. Na koniec 2014 roku wystąpiły zaległości w wysokości ,70 zł, które w większości zostały już odzyskane przez komornika skarbowego. Kolejne podatkowe źródło dochodów to wpływy podatku leśnego od osób prawnych, w kwocie ,34 zł tj. 101,4 % przyjętego planu budżetowego i 100% przypisu bieżącego podatku. Przedmiotem opodatkowania są lasy, natomiast podstawę opodatkowania stanowi ich powierzchnia, podatek naliczany jest od hektara powierzchni i równowartości 0,220 m 3 drewna oraz ceny drewna podawanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Głównymi podatnikami są nadleśnictwa jako zarządcy lasów. Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły zł, co stanowi 86,3 % planu rocznego. Za podstawę do szacowania wpływów na 2014 rok przyjęto wyższą ilość pojazdów, która w rzeczywistości do opodatkowania okazała się niższa. Zaległości, które wzrosły na koniec roku do kwoty ,70 zł, są zaległościami 2 dłużników, w tym jednego z lat poprzednich, zaległości te zabezpieczone są wpisem hipotek przymusowych w księdze wieczystej nieruchomości. Drugi dłużnik ogłosił upadłość, a zaległości przekazano do syndyka masy upadłości. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, został zaplanowany w kwocie zł na podstawie przeciętnych wpływów z ostatnich dwóch lat. Wykonanie w roku 2014 wyniosło zł, tj. 79,5% planu rocznego. Kwota ta jest znacznie mniejsza niż wpływ w roku Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe właściwe do ustalania, wymierzania i poboru tego podatku, dlatego trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne. Dochody własne zostały zasilone nieplanowanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne w wysokości ,51 zł, są one niższe niż wpływy roku 2013 z uwagi na zmniejszanie się stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. W trakcie 2014 roku podatek od nieruchomości od osób fizycznych został skorygowany do kwoty zł, a wykonanie wyniosło ,35 zł, co stanowi 105,3% planu rocznego. Wpływy zaległości podatkowych z lat poprzednich uzyskano w kwocie zł. przy planowanym wpływie zł. Mimo to stan zaległości na koniec 2014 roku jest wyższy niż w 2013 roku i wynosi ,85 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzona jest sukcesywnie procedura związana z odzyskiwaniem zadłużenia poprzez wysyłanie upomnień, kierowaniem spraw do komornika skarbowego oraz wpisami hipotek w księgach wieczystych. Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych również przebiegała bez większych problemów. Na skorygowany plan roczny do kwoty ,00 zł, wykonano 101,5% uzyskując kwotę ,25 zł - jest to więcej niż w roku Wpływy z zaległości wyniosły ,76 zł, w wyniku czego stan zaległości uległ zmniejszeniu i na koniec 2014 roku wyniósł ,79 zł, więc był prawie o zł niższy niż w poprzednim roku budżetowym. Jednym z największych dłużników jest dzierżawca gruntów od ANR z zaległościami około zł, z czego całość skierowano do komornika skarbowego celem egzekucji administracyjnej. Prognoza roczna podatku leśnego od osób fizycznych wynosiła zł. Została wykonana w 108,9%, co daje ,47 zł wpływów. Na poczet zaległości dokonano wpłaty w kwocie 349,50 zł, a stan zaległości na koniec roku wyniósł 1.547,87 zł.

9 Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły ,60 zł, więcej niż zakładany plan budżetowy o 6,2%. Do szacowania planu przyjęto wskaźnik wykonania wpływów za ostatnie trzy lata. Na koniec 2014 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą ,06 zł i dotyczą 9 dłużników. Należności w kwocie ,56 zł zostały przekazane do egzekucji komorniczej, a zaległości w wysokości 948,50 zł zostały zabezpieczone wpisem hipoteki w księdze wieczystej. Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły ,6 zł i były nieco wyższe niż wpływy roku 2013, jak również wyższe o 23,2% niż prognozowane na rok Podstawą do szacowania wpływów z tego źródła były przewidywane wpływy w 2013 roku. Znacznie wzrosły wpływy z tytułu opłaty miejscowej. Na skorygowany w ciągu roku plan budżetowy wpływy wyniosły ,43 zł i były wyższe niż przyjęta prognoza o 2.660,43 zł. Wpływy roku 2014 są znacznie wyższe niż w roku 2013 prawie zł. Powiązane to jest ze zwiększonym ruchem turystycznym na terenie naszej gminy oraz ze wzrostem o 10% stawek za dzienny pobyt w miejscowościach turystycznych. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzanym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2014 rok w kwocie zł oparto na średnich wpływach za ostatnie 3 lata. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty zł. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło ,98 zł, tj. 113,7 % planu rocznego. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, bowiem kwoty wpływów w poszczególnych latach są bardzo zróżnicowane. Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu kosztów upomnienie. Łączne wpływy wyniosły ,09 zł przekraczając wysokość planu rocznego o 17,3 %. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu podwyższenia opłaty za wysłane upomnienia z kwoty 8,80 zł do kwoty 11,60 za 1 upomnienie oraz zwiększonej ilości wystawionych upomnień, do szacowania planu przyjęto 2008 upomnień, a faktycznie wystawiono i wysłano upomnień. Osiągnięte wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości ,54 zł są wyższe od przyjętego planu rocznego, szacowanego na poziomie wpływu z 3 poprzednich lat, o 10,9 % oraz wyższe niż osiągnięte wpłaty roku Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości zł są niższe niż przyjęty skorygowany w trakcie roku do kwoty zł plan roczny oraz niższe niż wpływy roku Planowane wpływy oszacowano na podstawie wpływów za ostatni rok budżetowy. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2014 rok w wysokości zł w trakcie roku zmniejszono do kwoty zł, a zrealizowano w kwocie zł, tj. 99,8%. Zmniejszenie planu spowodowane zostało zmniejszeniem masy wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wielkość opłaty. W 2014 roku przekroczono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan zł wpłynęło ,03 zł, tj. 104,7%. Wyższe dochody z tego źródła niż zaplanowane w budżecie wynikają ze wzrostu sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa. Dochody te są powiązane z wydatkami na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Zakładane prognozowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości wynosiły po zmianach zł, a faktyczne wykonanie to kwota ,23 zł. W 2014 roku wydano 4 decyzje ustalające jednorazowa opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości - kwota ,65 zł, 1 decyzję w sprawie opłaty adiacenckiej w miejscowości Kajkowo kwota 9.870,00 zł. Z tytułu spłat rat oraz zaległości i odroczeń wpłynęła kwota ,58 zł. Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego. Prognozowany plan roczny w wysokości zł oszacowany na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich, został zwiększony w ciągu roku do kwoty zł, ponieważ w trakcie roku 2014 zostało wydanych 8 decyzji jednorocznych na kwotę 6.397,50 zł oraz 14 decyzji z terminem realizacji do roku Łączna kwota wykonania tego zadania wyniosła ,93 zł tj. 101,6% planu rocznego.

10 Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych, gruntów pokrytych wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych określonych w odpowiednich ustawach. Udzielone ulgi i zwolnienia zostały zrekompensowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2014 roku wyniosły zł tj % planu rocznego, są wyższe od przyjętego planu rocznego wskazanego przez ministerstwo dla Gminy Ostróda o kwotę zł. Oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy, które mają wpływ na wielkość tych udziałów. Plan na 2014 r. w kwocie zł przyjęto jako szacunkowe wykonanie roku W trakcie realizacji budżetu wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych były wyższe, dlatego też plan zwiększono do kwoty zł, natomiast ostateczne wykonanie wyniosło ,13 zł tj. o ,13 zł więcej niż planowano. W 2014 roku organ podatkowy wydał decyzji wymiarowych, w tym: na podatek rolny 969; na podatek od nieruchomości 1.937; na podatek leśny 5; na łączne zobowiązanie podatkowe obejmujące podatek rolny, od nieruchomości i leśny oraz 423 decyzji zmieniających na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego, które miały wpływ na wydanie nowych decyzji i aneksowania wydanych decyzji. Ponadto wydano 415 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2014 roku do podatników nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych wysłano łącznie ponad upomnień. Przekazano do działu egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Urzędy Skarbowe 690 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,70 zł. Dodatkowo dokonano 6 wpisów hipotek przymusowych obciążających księgi wieczyste obejmujących zaległości w podatkach na kwotę ,40 zł oraz 7 wpisów zastawu skarbowego na łączną kwotę zł obejmujących zaległości jednego przedsiębiorcy. W 2014 roku organ podatkowy udzielał ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, odroczenia oraz rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych. Decyzje te zostały podjęte na wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wyjaśniającego sytuację rodzinną i materialną podatnika, przy wykorzystaniu informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz od Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uwzględniano umorzenia postępowań egzekucyjnych następujących w wyniku ich bezskuteczności. W 2014 roku w stosunku do osób fizycznych wydano 33 decyzje umorzeniowe na łączna kwotę podatku ,00 zł i odsetek w wysokości ,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych osób fizycznych to 24 wydane decyzje na łączna kwotę podatku ,51 zł i odsetek ,00 zł wraz z należną opłata prolongacyjną. W roku budżetowym zastosowano również zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Ostróda dla 4 przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w łącznej kwocie zł. Dwóch podatników korzystało ze zwolnienia cały rok łączna kwota ulgi podatkowej to zł, jeden podatnik 8 m-cy zł i jeden przez 1 miesiąc kwota 742 zł. W roku podatkowym 2014 osoby prawne płacące zobowiązania podatkowe nie składały wniosków dotyczących umorzenia, odraczania i rozkładania na raty. DZ Różne rozliczenia Dział ten obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Ostateczna wysokość subwencji dla gminy na rok 2014 została określona przez Ministra Finansów w kwocie zł, w tym: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł. W roku 2014 gmina otrzymała dodatkowo środki podwyższające wysokość subwencji oświatowej o zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych

11 w szkołach podstawowych oraz zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskano wpływy podobnie jak w roku 2013 w wysokości ,97 zł, co stanowi 102,7% planu rocznego. Gmina otrzymała darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i prawnych w wysokości zł, które zostały wykorzystane zgodnie ze wskazaniami darczyńców jako pomoc finansowa przy realizacji zadań własnych gminy. Wpływy z różnych dochodów w wysokości ,18 zł dotyczyły rozliczeń finansowych z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków oraz refundacji kosztów poniesionych w roku poprzednim. Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała zwrot 20% wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2013r. funduszu sołeckiego. Otrzymana dotacja wyniosła ,20 zł, w tym część bieżąca ,81 zł, majątkowa 4.259,39 zł. Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające stały się dochodem gminy w łącznej kwocie ,00 zł. DZ Oświata i wychowanie Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły ,51 zł, co stanowi 90,9% planu rocznego. Znaczną część wpływów w placówkach oświatowych stanowią opłaty za dożywianie. Plan dochodów zakładał kwotę zł, a wykonano ,12 zł co stanowi 85,5 % planu. Przyczyną niewykonania planu była niska frekwencja uczniów związana z chorobami, nieplanowanymi wyjazdami na wycieczki i zawody sportowe oraz rezygnacją z posiłków w okresie wiosennym. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie zł tj. w 69,0 %. Niewykonanie planu wynika z tego, że rodzice zadeklarowali uczęszczanie dzieci przez 9 godzin a faktycznie dzieci uczestniczyły w zajęciach przez 5 do 7 godzin, w ramach których realizowana jest podstawa programowa. Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych (głównie w Zespole Szkół w Samborowie oraz w Gimnazjum Ostróda), odsetki bankowe, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych, darowizny pieniężne i odszkodowania wyniosły ,41 zł. W 2014 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ,38 zł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych: na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - kwota zł oraz na zakup podręczników do zajęć z języka obcego nowożytnego kwota ,38 zł. Gmina Ostróda otrzymała dotacje w wysokości: ,78 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jst oraz zł z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Ostróda. W 2014 roku kontynuowano realizację 3- letniego projektu pn. Maluch w przedszkolu to nasz cel realizowanego przez Przedszkole w Starych Jabłonkach i finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu europejskiego. Wartość dofinansowania zadania w roku 2014 wyniosło ,83 zł. Zaplanowane po stronie planu dochody w wysokości zł związana z realizacją zadania z udziałem środków unijnych na Remont dachu na budynku szkoły w m. Idzbark nie wpłynęły do budżetu w roku 2014 (będą dochodem roku 2015). DZ Pomoc społeczna Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa. W 2014 roku planowane dotacje na realizację zdań zleconych początkowo wynosiły zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty ,06 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz na dożywianie dzieci w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na realizację zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości ,62 zł.

12 Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły ,74 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego. Plan nie został wykonany pomimo zwiększenia stawki za 1 godz. opieki z kwoty 8,30 do kwoty 10,00 zł. Powodem niewykonania planu było zmniejszenie liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Do planu przyjęto 16 osób, natomiast w 2014 r. faktycznie z tych usług korzystało 10 osób, w tym 4 osoby zostały zwolnione z odpłatności z uwagi na bardzo trudną sytuację materialną. Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły ,38 zł. Plan na 2014 r. przyjęto w wysokości zł. Skuteczniejsza egzekucja komornicza oraz dobrowolna wpłata niektórych dłużników spowodowały, że uzyskano kwotę wyższą niż planowana. W dziale tym oprócz dotacji uzyskano dochody w kwocie 8.146,62 zł głównie z tytułu odsetek bankowych. DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W tym dziale wyłącznym źródłem dochodów były dotacje przyznane ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki. Kontynuowano realizację programu z zaplanowaną po stronie dochodów kwotą ,50 zł, z tego gmina otrzymała ,11 zł tj. 98.3% planu rocznego. Dochody zasiliła również kwota 2.374,78 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym. DZ Edukacyjna opieka wychowawcza W 2014 r. gmina zaplanowała dotacje w wysokości łącznej zł z przeznaczeniem: - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacanych w formie stypendiów ,00 zł z wykonaniem ,96 zł, - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. Wyprawka szkolna ,00 zł. Dochody te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. DZ Gospodarka komunalna Ogólne wpływy do budżetu klasyfikowane w tym dziale wyniosły ,07 zł. Ponad 91,1 % tych wpływów stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Przyjęty plan roczny w wysokości zł został wykonany w kwocie ,01 zł. Zwiększone wpływy były następstwem naliczenia opłaty za wycięcie drzew bez konieczności nasadzeń zastępczych. W roku 2014 Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie przekazał nadwyżkę środków obrotowych za rok 2013 w kwocie ,32 zł. W tym dziale zaplanowano też środki unijne w wysokości zł, natomiast otrzymana dotacja celowa wynosiła ,52 zł przeznaczona m.in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Niewykonanie planu związane było z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda na rok Dochód gminy stanowi również refundacja z PUP Ostróda częściowego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota ,22 zł. DZ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Łączne dochody w tym dziale wyniosły ,70 zł na plan ,00 zł. Wpływy pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w łącznej wysokości 4.190,70 zł. Wykazują one tendencje malejącą z roku na rok - wykonanie roku 2014 to 83,8% planu rocznego. W dziale tym zaplanowano środki unijne w kwocie zł. Zostały one wykonane w wysokości zł i dotyczyły kwoty zł pochodzącej z rozliczenia remontu dachu GOK Samborowo z roku 2013, kwoty zł dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Napromie. Pozostała do wykonania planu kwota to zł dotyczyła remontu świetlic w Kątnie, Napromie, Giętlewie, Brzydowie i Reszkach. Kwota ta zasili dochody roku Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 rok Załącznik nr 2

13 Wydatki są bardzo ważnym i nieodłącznym elementem budżetu gminy. Kwoty wydatków są ściśle powiązane z zadaniami publicznymi przypisanymi gminie do realizacji ustawą o samorządzie gminnym. Załącznik Nr 2 jest informacją cyfrową w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej o planowanych i wykonanych wydatkach, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto w wydatkach bieżących zostały wyodrębnione wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi oraz obsługę długu. Wydatki gminy w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany, w wyniku czego ostateczna kwota wydatków wyniosła ,75 zł. Zmniejszenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia wydatków bieżących o kwotę ,68 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę ,93 zł. W 2014 roku gmina wydatkowała ,98 zł, co stanowi 91,8 % założonego planu, z tego na wydatki bieżące ,75 zł, w tym na wydatki funduszu sołeckiego ,99 zł, na wydatki majątkowe ,23 zł, w tym ,41 zł na wydatki funduszu sołeckiego. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosi 85,4%, a wydatków majątkowych 14,6%. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie ,49 zł tj. 41,6 %; na dotacje kwota ,91 zł tj. 9,1%; na zadania statutowe kwota ,86 zł tj. 22,7%; na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych kwota ,71 zł tj. 23,3%; na projekty współfinansowane środkami unijnymi kwota ,24 zł tj. 2,5% oraz na obsługę długu ,54 tj. 0,8%. W wydatkach majątkowych znaczną pozycję stanowią inwestycje współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,31 zł tj. 51,5% wydatków majątkowych ogółem. Najważniejsze wydatki zrealizowanych zadań w ramach wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej. Wydatki majątkowe i pozostałe wydatki nieopisane w niniejszej części będą opisane przy omawianiu kolejnych załączników sprawozdania. DZ Rolnictwo i łowiectwo Wydatkowane środki budżetowe w tym dziale w 2014 roku wyniosły ,48 zł, w tym: wydatki majątkowe ,53 zł, wydatki bieżące ,95 zł. Przekazana składka na rzecz Izby Rolniczej w 2014 roku, obliczona w wysokości 2% wpływu podatku rolnego, wyniosła ,22 zł. Wydatki w wysokości ,73 zł dotyczyły w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 415 producentów rolnych. DZ. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowana dotacja przedmiotowa w zakresie dostarczania wody dla Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie w kwocie zł w trakcie roku została zmniejszona do kwoty ,00 zł i przekazana w całości. DZ Transport i łączność W dziale tym łączne wydatki wyniosły ,06 zł, w tym na wydatki majątkowe ,63 zł. Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano Gminie Miejskiej Ostróda w formie dotacji kwotę w wysokości ,55 zł. Gmina partycypowała w ramach pomocy finansowej w kosztach remontu dróg powiatowych. Przekazana dla Powiatu Ostróda w 2014 r. kwota dotacji celowej wyniosła ,66 zł. Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości zł, w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty ,12 zł, głównie z tytułu wydatków majątkowych. Łącznie wydatkowano kwotę ,85 zł, w tym na wydatki majątkowe ,97 zł i wydatki bieżące ,88 zł, z tego środki na wyodrębniony fundusz sołecki ,80 zł.

14 Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym na akcję odśnieżania wydatkowano kwotę zł. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego wykonano przy udziale środków z funduszu sołeckiego remontu dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej pol-bruk w miejscowościach: Szyldak, ul. Szkolna i Spacerowa pow. 324 m 2 za kwotę zł, Stare jabłonki, ul. Olsztyńska pow. 282 m 2 kwota zł, Lipowo pow. 307 m 2 kwota zł, Tyrowo pow. 170 m zł, Ostrowin pow. 321 m zł. Z kostki betonowej wykonano remont chodnika o pow. 150 m 2 w miejscowości Ostrowin. Ogółem wykonano remont chodników na powierzchni m 2 o długości 1200 mb. Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe za łączną kwotę ,49 zł, w miejscowościach: Zwierzewo, Samborowo, Tyrowo, Morliny, Górka, Grabin, Szyldak i Ostrowin. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni 998 m². W celu częściowego polepszenia przejezdności dróg gruntowych zostało wykonane profilowanie w sołectwach: Szyldak, Reszki, Smykowo, Durąg, Pietrzwałd, Tyrowo, Międzylesie, Zwierzewo, Turznica. Ogółem wyprofilowano 37 km dróg gruntowych. Ze środków budżetu Gminy wykonano remonty nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem i utwardzeniem nawierzchni destruktem, mieszanką drogową i gruzem betonowym skruszonym. Remonty cząstkowe dróg utwardzone gruzem betonowym skruszonym wykonano w miejscowościach: Ostrowin kolonie, Giętlewo, Kajkowo ul. Henrykowska, Tyrowo kolonie, Gierłoż, Nowe Siedlisko, Szyldak, Kątnoplaża, Pietrzwałd kolanie kierunek Rudno, Pietrzwałd kolonie. Mieszanką stabilizacyjną drogową wykonano remonty dróg w miejscowościach: Kątno, Samborowo ul. Szkolna, Stare jabłonki ul. Piękna, Ostrowin kolonie, Giętlewo, Zwierzewo-Stare Jabłonki, Wygoda Wólka Klonowska- Klonowo, Kajkowo ul. Henrykowska, Tyrowo kolonie, Gierłoż i Nowe Siedlisko. Destruktem wykonawcy wyremontowano drogi w miejscowościach: Samborowo ul. Zatorze, Kątno, Lipowo, Reszki-kolonie, Stare Jabłonki ul. Słoneczna, ul. Polana, Zwierzewo - Stare Jabłonki, Gierłoż, Nowe Siedlisko, Durąg, Szyldak, Reszki-kolonia, Gruda, Kraplewo, Kajkowo ul. Słoneczna, Grabinek, Smykówko, Nastajki. Ponadto wykonano remont dróg w miejscowościach: Lipowiec, Grabin, Kajkowo ul. Jeziorna i Bukowa, Idzbark wieś i kolonie, Rudno-Brzydowo, Zwierzewo. Dokonano remontu wiat przystankowych w miejscowościach Idzbark, Marynowo, Samborowo i Ryńskie. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ustawiono znaki drogowe oraz tablice z nazewnictwem ulic w miejscowościach: Stare Jabłonki, Samborowo, Kątno, Miejska Wola, Grabinek, Wyżnice, Rudno, Morliny, Idzbark, Wałdowo kwota ,06 zł. W ramach usług pozostałych wykonano w Starych Jabłonkach wycinkę drzew ul. Spacerowa oraz cięcia sanitarne koron 5 drzew na ulicy Olsztyńskiej. DZ Gospodarka mieszkaniowa Założony plan pierwotny w kwocie ,00 zł został w trakcie roku skorygowany do kwoty ,20 zł. Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły ,74 tj. 92,4% rocznego planu i dotyczą dwóch zagadnień: gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami. Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły ,03 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie mieszkań i budynków komunalnych, związane m. in. z opłaceniem energii elektrycznej na klatkach schodowych, zużyty gaz w budynku komunalnym w Kajkowie kwota 5.027,08 zł. Poniesiono również koszty na wykonanie obowiązkowych przeglądów rocznych instalacji gazowych, przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem, opłacono koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych kwota ,91zł. W rozdziale tym zaplanowano również koszty związane z opłaceniem podatku od nieruchomości w kwocie zł wykonano zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakupy, przede wszystkim opału i opłacenie kasztów zatrudnionych palaczy w budynku Kajkowo ul. Słoneczna i początkowym okresie grzewczym 2014 w miejscowości Wałdowo kwota ,13 zł. Największą pozycję kosztową stanowiły remonty kwota ,09 zł, w tym zł ze środków pozyskanych z ANR na wyremontowanie przejętych zasiedlonych lokali mieszkalnych na terenie gminy 9 lokali w Smykówku, 1 lokal w Morlinach, 3 lokale w Reszkach, 1 lokal w Lipowcu, 5 lokali w Smykowie, 4 lokale w Szyldaku, 2 lokale w Turznicy, 1 lokal w Napromie, 4 lokal

15 w Gierłoży. Wykonano również remonty mieszkań komunalnych: wymieniono kuchnie węglowe w lokalu mieszkalnym w Starych Jabłonkach ul. Kolejowa 2/6 oraz Morliny 10/12, naprawiono instalację wodno kanalizacyjną w lokalu Samborowo ul. Dworcowa 22/2, usunięto awarię wodociągową i kanalizacyjną w lokalu mieszkalnym w Starych Jabłonkach ul. Olsztyńska 21/2 i budynku mieszkalnym Kraplewo 22, wykonano odwodnienia terenu wokół budynku w miejscowości Górka 3 oraz wymieniono okna w lokalach mieszkalnych w Kraplewie 22/2, 22/5, 22/6. W roku budżetowym wyremontowano lokale mieszkalne w miejscowościach: Kraplewo 22/5, 22/4, Kajkowo ul. Jeziorna 8/1ul.Słoneczna 6, Grabin 14/2, Tyrowo 92/4, Smykowo 4/1,Wygoda 19/1, Ornowo 31a, Jankowiec 2, Tyrowo 86/1. Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem ,71 zł, w tym: wydatki majątkowe ,96 zł. Środki zostały wykorzystane na koszty związane ze sprzedażą, zamianą lub nabyciem nieruchomości gminnych tj. działek w miejscowościach Turznica, Górka, Samborowo, Kajkowo, Tyrowo, Grabin, Miejska Wola, Międzylesie, Naprom, Glaznoty, Morliny, Bałcyny, Lipowo, Lubajny, Smykówko, Kraplewo, Durąg i Rudno. Wydatkowana kwota została przeznaczona na: ogłoszenia w prasie ,57 zł, wypisy i wyrysy dokumentacji geodezyjnej 3.449,70 zł, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości ,00 zł, wznowienie granic, podziały, usługi geodezyjne ,00 zł. Poniesiono koszty związane z opłaceniem aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości w Morlinach, Kajkowie, Lipowie i Bałcynach oraz od Agencji Nieruchomości Rolnej ,04 zł. Wykonano wycinkę drzew i prace porządkowe na działce w Kajkowie przejętej od ANR 3.340,00 zł. Dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 1.767,70 zł. Opłacono aktualizację oprogramowania komputerowego 3.677,70 zł. W ramach działu został opłacony podatek od nieruchomości w kwocie zł za grunty komunalne podlegające opodatkowaniu. DZ Działalność usługowa W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości ,56 zł tj. 85,8% planu rocznego. Finansowane były zadania związane z: planowaniem przestrzennym, na które wydatkowano ,73 zł, w tym wydatki niewygasające ,00 zł, z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, gdzie wydatki wyniosły ,36 zł oraz z realizacją przez gminę jako partnera projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny kwota ,47 zł. Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to: wydanie 120 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celu publicznego kwota zł. Wydatkowano również środki na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu Kajkowo, Górka, Lipowiec etap I i II łącznie ,50 zł, obrębu Zwierzewo i części obrębu Lubajny etap I kwota ,00 zł oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo I i II etap kwota zł. Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano łącznie ,50 zł, w tym przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej nr 7 etap I i II kwota zł, dla działki 10/40 Morliny etap I kwota ,50 zł, Wałdowo etap III i IV kwota zł, cześć miejscowości Warlity Wielkie kwota zł. Dwa z w/w planów tj. Górka i Morliny ujęte były do realizacji jako przedsięwzięcia z okresem realizacji łączne nakłady do sfinansowania to kwota ,00 zł, w roku 2014 wydatkowano kwotę ,50 zł. W ramach wydatkowanych środków pokrywane były koszty związane z zakupem map do planowania miejscowego, wypisy i kopie map ewidencyjnych na kwotę zł, publikacji ogłoszeń prasowych 4.840,00 zł oraz koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwota ,00 zł. Wydatkowane środki budżetowe w wysokości ,36 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy przeznaczone były na: zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych i cmentarzy w Tyrowie i Samborowie 9.441,87 zł, wywóz nieczystości stałych, dostarczanie wody na cmentarze w Tyrowie, Reszkach i Samborowie, energię elektryczną w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz ustawienie toalety Toy-Toy na cmentarzu w Samborowie ,51 zł. Zakupiono środki czystości oraz do dezynfekcji do utrzymania domów pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie 3.885,98 zł. Wykonano remont alejki i ogrodzenia cmentarzu komunalnego w Samborowie zł. Wykonano badania archeologiczne pod zamianę terenu przeznaczonego na rozbudowę cmentarza w Samborowie zł. Przez cały rok cyklicznie prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu ofiar cywilnych z Okresu II Wojny Światowej w Zawadach Małych.

16 W ramach zadania bieżącego realizowanego z udziałem środków z Mechanizmu Finansowego EOG na zadanie pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny wydatkowano kwotę ,47 zł. DZ Administracja publiczna Łączne wydatki w tym dziale w 2014 roku wyniosły ,41 zł, w tym majątkowe ,99 zł. Wydatki planowane w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości ,00 zł zostały przeznaczone głównie na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości ,57 zł i były na poziomie roku poprzedniego. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły ,78 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8.683,28 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: zakupu artykułów spożywczych /kawa, herbata, woda/, wykonanie teczek i pieczątek, zorganizowanie uroczystej sesji Rady Gminy. W 2014 roku odbyło się łącznie 12 wspólnych posiedzeń komisji, 5 posiedzeń komisji rewizyjnej i 14 posiedzeń sesji, podjęto 116 uchwał. Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2014 rok wyniosły ,36 zł, w tym majątkowe ,99 zł. Wśród wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które wydatkowano ,84 zł tj. 97,7% przyjętego planu rocznego. Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. W 2014 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 54 osób, ponadto 7 osób zatrudniono jako pracowników w ramach prac interwencyjnych i 2 osoby w ramach robót publicznych. Na umowy zlecenia średnio miesięczne zatrudnienie wynosiło 1 etat. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły ,34 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,22 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych, między innymi na: zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych ,68 zł, środków czystości 8.910,26 zł, paliwa 9.975,93 zł, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek, tonerów do ksero ,76 zł, doposażenia biura ,97 zł, druków, pieczęci, wody, artykułów spożywczych, części do samochodu, prenumerat, drobnego sprzętu do napraw ,97 zł, pokrycia kosztów energii elektrycznej, cieplnej i wody ,05 zł, usług konserwacyjnych sprzętu komputerowego, kserokopiarek i usług remontowych samochodu ,26 zł, usług w zakresie przesyłek listowych ,45 zł, usług prawniczych ,00 zł, audytu wewnętrznego ,00 zł, monitoringu 5.676,00 zł, usług informatycznych ,69 zł, pozostałych usług komunalne, brakowanie, ogłoszenia oraz inne ,20, usług BHP i zdrowotnych 2.815,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe ,15 zł, usług szkoleniowych i krajowych podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych ,32 zł, usług ubezpieczeniowych sprzętu, budynku i samochodu 8.384,50 zł. Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły ,30 zł, w tym na wyodrębniony fundusz sołecki ,80 zł. Wydatki w kwocie ,26 zł obejmują opłacenie składek członkowskich Gminy Ostróda w związkach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin w Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin, Miast i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Stowarzyszenie Szesnastka, Związek Gmin Kanału Ostródzko Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki. Pozostały koszty promocji gminy zostały poniesione na: imprezy promocyjne odbywające się w regionie, w tym: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mistrzostw w Tenisie Stołowym, Turnieju Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach, Bajkowy Mikołaj w Expo Arenie kwota ,33 zł. W roku 2014 promowano gminę na imprezach: Rajd Rowerowy Góra Dylewska 2013 Nie tylko na dwóch kółkach, Letni Bieg Sasinów, Gminny Dzień Strażaka, VII Mazurski Dzień Ziemniaka, Dożynki Gminne w Durągu, Mistrzostwa Polski Strefy Północnej w Motokrosie w Grabinku, Terenowe Wyścigi Hartów w Kątnie kwota ,39 zł. Przeprowadzono konkurs fotograficzny Gmina Ostróda w Obiektywie kwota zł. Gmina Ostróda promowana była w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych ,37 zł. W ramach usług bieżących zaktualizowano stronę internetową, wykonano materiały promocyjne, konserwację szlaków turystycznych oraz przyjęto delegację ze Szwecji w ramach współpracy z zagranicą ,70 zł. Na zakupy dyplomów okolicznościowych, upominków, nagród oraz zakupu atlasu turystycznego Mazury Zachodnie przeznaczono kwotę ,45 zł.

17 W rozdziale Pozostała działalność wydatkowane środki w wysokości ,18 zł obejmują obsługę jednostek pomocniczych zwłaszcza sołtysów oraz koszty związane z wymiarem i poborem podatków. Środki wydatkowano na: wypłatę ryczałtowych diet sołtysom oraz biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy ,00 zł, przewóz sołtysów na targi do Starego Pola, prenumeratę gazety sołeckiej i zakup tablic informacyjnych 2.406,59 zł. Ze środków zawartych w tym rozdziale były także pokrywane koszty zakupu drobnych upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim dla 11 par na kwotę 1.440,59 zł. Wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych wyniosły łącznie ,50 zł i obejmują: koszty wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobrania podatków oraz koszty dostarczenia decyzji wymiaru podatków w ramach umów zlecenia kwota ,88 zł, koszty przesyłek decyzji wymiarowych, aneksów wymiarowych, upomnień, opłat komorniczych oraz koszty wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych ,52 zł. DZ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem. Zakładane wydatki na początek roku w kwocie zł przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców zostały zwiększone do kwoty ,00 zł, i objęły również przeprowadzenie wyborów samorządowych kwota ,00 zł oraz wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie ,00 zł. DZ. 752 Obrona narodowa W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.483,63 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania dokumentacji akcji kurierskiej oraz modernizacji stanowiska stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Ostróda. DZ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane wydatki w tym dziale w 2014 roku w wysokości ,00 zł, w tym majątkowe ,00 zł, zostały wykonane w kwocie ,66 zł, w tym majątkowe ,73 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie przekazano środki w kwocie zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego. Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły ,29 zł, w tym wydatki bieżące ,56 zł, z czego na wydatki sołeckie ,82 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zapewnienie gotowości bojowej i bieżące utrzymanie 12 ochotniczych straży pożarnych. Środki budżetowe wykorzystane były na pokrycie kosztów takich jak: wypłata ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniowych ,63 zł, wypłata wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 10 konserwatorom sprzętu mechanicznego ,60 zł, zakup części zamiennych, paliwa i olejów do 15 samochodów gaśniczych i sprzętu mechanicznego (27 motopomp, 14 pił do drewna, betonu i stali, 11 agregatów prądotwórczych i 4 komplety sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego ), zakup doposażenia do remiz strażackich, samochodów oraz umundurowania dla strażaków, zakup materiałów do remontu ogrodzenia zbiornika wodnego p.poż. w Morlinach oraz inne niezbędne zakupy kwota ,98 zł. Poniesiono także koszty energii elektrycznej i wody w 11 remizach OSP ,99 zł. Wykonano bieżące remonty samochodów gaśniczych, i sprzętu ratowniczego oraz wyremontowano remizy OSP w: Durągu, Idzbarku, Pietrzwałdzie i Reszkach ,78 zł. Były ponoszone koszty obowiązkowych okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, butli powietrznych, przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i Gminny Dzień Strażaka oraz eliminacje gminne i powiatowe OTWP (młodzież zapobiega pożarom) ,67 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP 8.513,00 zł oraz przeprowadzono obowiązkowe badania lekarskie członków OSP 9.850,50 zł. W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.896,50 zł na konserwację sprzętu OC oraz agregatu prądotwórczego. Wydatki wykazane w rozdziale Zarządzanie kryzysowe dotyczą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyniosły ,87 zł. Były przeznaczone na: opłaty kosztów telefonii komórkowej

18 2.267,61 zł, serwis i nadzór autorski nad programem komputerowym oraz na pokrycie kosztów usług usuwania skutków zagrożeń powstałych na terenie gminy ,03 zł. Dokonano zakupów uzupełniających magazyn zarządzania tj. detektor wielogazowy, pulsoksymetr, 2 kurtyny wodne, zasilacz liniowy, opryskiwacz 6-litrowy, preparat do dezynfekcji oraz sprzęt ochrony indywidualnej do użytku jednorazowego, dokonano II etapu modernizacji systemu powiadamiania i alarmowania w sytuacjach zagrożeń mieszkańców gminy-modernizacja łączności radiowej oraz montaż elektronicznych syren w miejscowościach Brzydowo i Durąg ,26 zł. DZ Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale wyniosły ,54 zł. Łączny dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniósł ,00 zł. W jego skład wchodzą: - 2 kredyty w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na porycie deficytu roku 2009 i roku 2011 łącznie ,00 zł, - 2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ,00 zł, i budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I ,00 zł, - emisja obligacji komunalnych organizowanego przez Bank DNB NORD łącznie ,00 zł, - 2 kredyty w Banku Spółdzielczym Iława na pokrycie deficytu roku 2012 i 2013 w kwocie ,00 zł. DZ. 758 Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowania w całości, natomiast celowa została zmniejszona o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia i sprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Ostróda poprzez zastosowanie systemu zdalnego powiadamiania i alarmowania drogą radiową i sms-wą. DZ Oświata i wychowanie Wydatki łączne tego działu wyniosły ,90 zł, co stanowi 98,0 % planu rocznego. Poza otrzymaną subwencją, gmina zaangażowała własne środki na realizację zadań oświatowych w kwocie ,90 zł, jest to ponad zł więcej niż w roku Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących jest na poziomie 44,1%. W placówkach oświatowych w ramach podstawy programowej realizowane były zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba uczniów i dzieci kształtowała się na poziomie 63 osób, na każde dziecko przydzielono po 2 godziny rewalidacyjne tygodniowo, wprowadzono też zajęcia logopedyczne i kompensacyjno-wyrównawcze. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano łącznie kwotę ,24 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości ,96 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła z klasami I-III oraz 1 niepubliczna z klasami I VI prowadzona przez stowarzyszenie. Do 48 oddziałów uczęszczało średnio 722 uczniów tj. po 15 uczniów w oddziale. Nauczaniem indywidualnym objęto 4 dzieci i przydzielono im 24 godziny tygodniowo. Na urlopach zdrowotnych przebywało 2 nauczycieli. W 2014 roku funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych. Uczęszczało do nich 81 dzieci. Średnio na oddział przypadało 16 uczniów. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych. Największą pozycję wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi w szkołach i oddziałach przedszkolnych ,00 zł tj. 78,0 % wydatków bieżących. Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych szkołach i oddziałach 0 przedstawia poniższa tabela: Ilość zatrudnionych Wydatki bieżące* Liczba Liczba Placówka świadczenia uczniów oddziałów nauczyciele obsługa ogółem wynagrodzenia pozostałe pracownicze SP Brzydowo

19 SP Lipowo SP Pietrzwałd SP Samborowo SP Stare Jabłonki SP Szyldak SP Tyrowo SP Zwierzewo sez Razem: SP sez *ujęto wydatki związane z dokształcaniem i prowadzeniem stołówek szkolnych Znaczną pozycję wydatkową w szkołach podstawowych stanowią zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług i remontów bieżących. Oprócz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek poniesiono następujące koszty: - w Brzydowie dokonano naprawy pokrycia dachu, wiatrownic na budynku szkoły oraz remont bramy wjazdowej, na zakupy wydatkowano kwotę zł, wyposażenie świetlicy, meble do klas oraz wymiana ławek i krzesełek dla uczniów zgodnie z zaleceniami SANEPID, wymieniono wykładzinę w klasach i oddziale przedszkolnym, zakupiono 2 komputery o wartości zł, za kwotę zł zakupiono pomoce dydaktyczne, - w Lipowie na zakup mebli i wykładziny do nauczania początkowego wydatkowano kwotę zł, na pomoce dydaktyczne zł, - w Samborowie na wyposażenie sal i pomoce dydaktyczne łącznie zł, - w Starych Jabłonkach zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne o wartości zł, dokonano gruntownego remontu klasy za kwotę zł, - w Szyldaku na zakup mebli wydatkowano kwotę zł oraz na pomoce dydaktyczne kwotę zł, - w Tyrowie na wyposażenie i pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę zł, wykonano remonty zgodnie z zaleceniami SANEPID, oświetlenie ewakuacyjne i instalację zł, ponadto wykonano remont ogrodzenia, chodnika przed salą gimnastyczną i konserwacje sprzętu zł, - w Zwierzewie zakupiono meble oraz komputery o wartości zł, wykonano remont chodnika, posadzki oraz wymieniono blaty w ławkach zł. Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli w 2014 roku wyniosły łącznie ,17 zł, w tym dotacje na ponoszenie kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli kwota ,61 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola samorządowe trzyoddziałowe, do których średnio uczęszczało 247 dzieci tj. o 8 dzieci więcej w stosunku do roku poprzedniego. Na urlopie zdrowotnym przebywało 2 nauczycieli. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne kwota ,00 zł tj.66,1% wydatków bieżących. Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela: Placówka Ilość zatrudnionych Wydatki bieżące Liczba Liczba dzieci oddziałów świadczenia nauczyciele obsługa ogółem wynagrodzenia pozostałe pracownicze Przedszkole Pietrzwałd Przedszkole Samborowo Przedszkole Stare 73* 4* 5* 3* * * * * Jabłonki Przedszkole Tyrowo Razem:

20 *- zatrudnienie i wydatki w ramach projektu 5* 3* * * * * W trakcie roku 2014 kontynuowany był projekt unijny pn. Maluchy w przedszkolu - to nasz cel. Funkcjonowały 2 grupy przedszkolne: 3- latki w Starych Jabłonkach (16 dzieci) oraz 4-latki w oddziale w Brzydowie (23 dzieci). Zatrudnionych zostało dodatkowo 5 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Poza niezbędnymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie przedszkoli poniesiono następujące koszty: - Przedszkole w Pietrzwałdzie zakupiono szafki i 2 szt. drzwi zł, - Przedszkole w Samborowie dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zgodnie z zaleceniami SANEPID (montaż oświetlenia awaryjnego, wykonanie zadaszenia, wykonanie łazienki) za kwotę zł, zakupiono wykładzinę, odtwarzacz za kwotę zł, - Przedszkole w Starych Jabłonkach zakupiono zabawki, książki, puzzle, materiały do zajęć logopedycznych i materiały o ekologii, meble do Sali, urządzenia kuchenne, drukarki za kwotę zł oraz dokonano drobnych napraw i remontów: wymiana balustrady i obudowy grzejników zł, - Przedszkole w Tyrowie zakupiono wykładzinę do sal i pomoce dydaktyczne za kwotę zł, kuchenkę Amica i maszynkę do mięsa zł. Naprawiono instalacje hydrauliczną, drzwi łazienkowe, bramki, zjeżdżalnię na placu zabaw, wykonano malowanie wejścia do szkoły i ścian przybudówki. Poniesione wydatki na utrzymanie gimnazjów w 2014 roku łącznie ze stołówkami szkolnymi wyniosły ,00 zł. Funkcjonowało 5 gimnazjów, do których uczęszczało 433 uczniów do 22 oddziałów, średnio na oddział 22 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było 3 uczniów i przydzielono 22 godziny. W gimnazjach zatrudnionych było 66 nauczycieli i 24 pracowników obsługi. Z urlopów zdrowotnych korzystało 3 nauczycieli. Podobnie jak we wcześniej przedstawionych jednostkach oświatowych, również w gimnazjach wynagrodzenia i pochodne stanowiły największy udział procentowy w wydatkach bieżących, tj. 82,2%. Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych gimnazjach wg sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela: Placówka Gimnazjum Durąg Gimnazjum Lipowo Gimnazjum Pietrzwałd Gimnazjum Ostróda Gimnazjum Samborowo Liczba uczniów Ilość zatrudnionych Wydatki bieżące Liczba oddziałów nauczyciele obsługa ogółem wynagrodzenia świadczenia pracownicze pozostałe * * Razem: * *ujęto wydatki na stołówki szkolne Na remonty i zakupy poza podstawowymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania jednostek wydatkowano: - Gimnazjum w Durągu zakup regałów, kopiarki oraz zmywarki-zalecenia SANEPID i remont blatów w ławkach zł, dokonano zakupu inwestycyjnego kosiarki za kwotę 6.940zł, - Gimnazjum w Lipowie na pomoce dydaktyczne, meble do pracowni, sprzęt nagłaśniający, drzwi wewnętrzne, kserokopiarkę, laptop, tablice korkowe, podgrzewacze elektryczne, biurko, dywan, firanki itp. wydatkowano zł, - Gimnazjum w Pietrzwałdzie zakupiono ławki i krzesła dla uczniów, komody, regały i dywan zł,

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006. Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2006. 1. Do budżetu przyjęto następujące założenia do podatku rolnego na rok 2006 przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 27,88 zł. stawki kwotowe podatku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2008.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2008. Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Miłakowo na rok 2008. 1. Do projektu budżetu przyjęto następujące założenia - do podatku rolnego na rok 2008 przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 40,00 zł. wg ceny żyta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok 1 Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie 23.167.433,84 zł, tj. 99,30 %, w stosunku

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje : o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017 oszacowane zostały na kwotę 32.658.357,67 zł dochody bieżące stanowią kwotę 28.597.303,04 zł i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Dobroszyce na 2016 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wartość 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo