UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę ,70 zł i zmniejsza o kwotę ,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,70 zł i zmniejsza o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł i zmniejsza o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody. 2. w 2 - zwiększa się budżetu o kwotę ,31 zł i zmniejsza o kwotę ,61 zł, tj. ustala się budżetu w łącznej kwocie ,79 zł, w tym: 1) bieżące zwiększa się o kwotę ,31 zł i zmniejsza o ,51 zł, tj. do kwoty ,14 zł 2) majątkowe zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 141,10 zł, tj. do kwoty ,65 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 3. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 4. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 5. w 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

3 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29-50, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00-50, , , Wpływy z różnych opłat 50,00-50,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 250,00 0,00 15,00 265, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,21 0, , , Dostarczanie wody ,21 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 100,00 0,00 900, , Wpływy z usług ,21 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,10 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10 0, , , Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 20,00 120, Pozostałe odsetki 4 332,10 0, , , Administracja publiczna ,00-100,00 285, ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

4 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 300,00-100,00 0, , Pozostałe odsetki 100,00-100,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 285,00 285, Wpływy z usług 0,00 0,00 285,00 285,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 200,00-200,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00-200,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, ,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,00 0,00 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od nieruchomości , ,00 0, , Podatek rolny , ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0, , , Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 300, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 800, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , ,00 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 0,00 220,00 520,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 28,00 28, Wpływy z różnych rozliczeń , ,00 0, , Pozostałe odsetki , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0,00 500, , Różne rozliczenia finansowe 100,00 0,00 500,00 600, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 500,00 600, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,60-710,00 0, , Pozostałe odsetki 800,00-710,00 0,00 90, Przedszkola , ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , , ,00 0, , ,00-101,00 0, , ,00-101,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 3

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , , Zasiłki stałe ,00-27,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00-27,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 770, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 770, , Pozostałe odsetki 300,00 0,00 770, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,24-300,00 0, , ,24 0,00 0, , Pozostała działalność 1 000,00-300,00 0,00 700, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00-300,00 0,00 700,00 bieżące razem: , , , , ,24 0,00 0, ,24 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 4

7 600 Transport i łączność ,63 0, , , ,63 0,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , , ,24 0,00 0, ,24 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 5

8 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -1141, ,1-1141,1 0 0 po zmianach , , , , , , ,5 0 0 przed zmianą , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -1141, ,1-1141,1 0 0 po zmianach , , ,5 0 0 przed zmianą , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1141, ,1-1141,1 0 0 po zmianach , , ,5 0 0 przed zmianą Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dostarczanie wody zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

9 zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,29 0 przed zmianą , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą 86968, , , , Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach 76968, , , ,29 0 przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 3

11 przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -9339, , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -9339, , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 4

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -539,97-539,97-539, , po zmianach 3960, , , , przed zmianą Działalność usługowa zmniejszenie po zmianach przed zmianą Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach Administracja publiczna przed zmianą , , , , , , , ,02 0 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 5

13 zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,02 0 przed zmianą , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -791,97-791,97-791, , po zmianach 35673, , , , przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 6

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie po zmianach przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększenie po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Policji zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmniejszenie po zmianach Ochotnicze straże pożarne przed zmianą , , , , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 7

15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie -1841, , , zwiększenie 1841, , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 8

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie -141,69-141, , zwiększenie 141,69 141, , po zmianach przed zmianą 2034, , , Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -93,28-93, , po zmianach 1941, , , przed zmianą 359,07 359, , Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -16,46-16, , po zmianach 342,61 342, , przed zmianą 51,52 51, , Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -27,15-27, , po zmianach 24,37 24, , przed zmianą 9,1 9, , Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -4,8-4, , po zmianach 4,3 4, , Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 58105, , , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 9

17 zwiększenie 120,43 120, , po zmianach 58225, , , przed zmianą 10253, , , Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 21,26 21, , po zmianach 10275, , , przed zmianą Ochrona zdrowia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 10

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Domy pomocy społecznej zmniejszenie po zmianach Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny zmniejszenie po zmianach Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 11

19 zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą , , , , zmniejszenie po zmianach , , , , przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 12

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą 1333, , , , Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach 1163, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zasiłki stałe zmniejszenie po zmianach Świadczenia społeczne przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 13

21 zmniejszenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 14

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach Pozostałe zadania w zakresie polityki przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 15

23 społecznej zmniejszenie -223,88-223, , zwiększenie 223,88 223, , po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie -223,88-223, , zwiększenie 223,88 223, , po zmianach przed zmianą 30248, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -212,62-212, , po zmianach 30036, , , przed zmianą 1600, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -11,26-11, , po zmianach 1588, , , przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 212,62 212, , po zmianach 212,62 212, , Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 16

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 11,26 11, , po zmianach 11,26 11, , przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świetlice szkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą , , , , , , ,42 0 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 17

25 zwiększenie 25036, , , , po zmianach , , , , , , ,42 0 przed zmianą Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach , , , , , , ,42 0 przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 18

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy t 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy t 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie 1036, , , , po zmianach , , , , przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 1036, , , , po zmianach 8036, , , , przed zmianą , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,61 0 przed zmianą Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą 90188, , , , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach 90188, , , ,61 0 przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 19

27 zmniejszenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,15 0 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , , ,1-1141,1 0 0 zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,15 0 Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 20

28 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29 0, , Pozostała działalność ,29 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,29 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

29 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 754,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, ,00 Razem: , , ,29 Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

30 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,29 0, , Pozostała działalność ,29 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 162,42 0,00 162, Wynagrodzenia bezosobowe 944,90 0,00 944, Zakup materiałów i wyposażenia 509,84 0,00 509, Zakup usług pozostałych 1 194,90 0, , Różne opłaty i składki ,23 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 139,81 0, , Składki na Fundusz Pracy 732,55 0,00 732, Zakup materiałów i wyposażenia 1 491,64 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 143,68 0,00 143, Składki na Fundusz Pracy 20,48 0,00 20,48 Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 835,84 0,00 835, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-390, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-70, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 333,31-170, , Zakup usług pozostałych 5 509,69 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 754,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 445,00 0,00 445, Składki na ubezpieczenia społeczne 81,00 0,00 81, Zakup usług pozostałych 164,00 0,00 164,00 Razem: , , ,29 Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 2

32 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/204/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2013 dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego ,60 zł ) , , ,60 A. B. C. Urząd Gminy Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja , , ,00 Urząd Gminy Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos , , ,00 Urząd Gminy Zakup zgrzewarki elektrooporowej 5 510, , ,00 Urząd Gminy Zakup 2 szt. areatorów 9 000, , ,00 Urząd Gminy Zakup wiaty przystankowej 3 690, , ,00 Urząd Gminy Id: 2136FE7C-EB69-431B-B1F7-3EE7B897F0D0. Podpisany Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2013 Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2015 Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji UCHWAŁA NR XV/61/15 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/251/14 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 19 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.

UCHWAŁA NR LIX/251/14 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 19 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r. UCHWAŁA NR LIX/251/14 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 19 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c,d,e

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Piaski na 2016r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/15 WÓJTA GMINY TUCZNA. z dnia 30 marca 2015 r.

Lublin, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/15 WÓJTA GMINY TUCZNA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 2335 SPRAWOZDANIE NR 1/15 WÓJTA GMINY TUCZNA z dnia 30 marca 2015 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r. l Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. Na podstawie art. 257 pkt. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Dochody na 2011 zal_1

Dochody na 2011 zal_1 Dochody na 2011 zal_1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 05 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 05 0830 Wpływy z usług 1 00 5 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo