UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w kwocie zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup papierów wartościowych. 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) przychody na łączną kwotę zł; 2) rozchody na łączną kwotę zł. 6. W budżecie gminy tworzy się : 1) rezerwę ogólną w wysokości zł; 2) rezerwę celową w wysokości zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla: 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł; 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 1

2 14. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885); 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Mariusz Grochowski Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 2

3 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - OGÓŁEM Zał. Nr 1 Plan na 2014 r. w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Pozostała działalność , Wpływy z dywidend , Transport i łączność , Pozostała działalność , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 3 700, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Pozostałe odsetki , Cmentarze ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Strona 1 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2014 r. w zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 385,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 385, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 385, Obrona narodowa 3 100, Pozostałe wydatki obronne 3 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 14, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 900, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Strona 2 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 4

5 Plan na 2014 r. w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 47, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 1 000, Pozostałe odsetki , Przedszkola , Wpływy z różnych opłat ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 741, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Strona 3 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2014 r. w zł Gimnazja 3 600, Wpływy z różnych opłat 800, Pozostałe odsetki 2 800, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 550, Pozostałe odsetki 550, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 6 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Strona 4 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 6

7 Plan na 2014 r. w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 500, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 430, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 5 400, Pozostałe odsetki 2 280, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 980,00 Plan dochodów razem ,00 Strona 5 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 7

8 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - BIEŻĄCE Zał. Nr 1 Plan na 2014 r. w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Pozostała działalność , Wpływy z dywidend , Transport i łączność , Pozostała działalność , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 3 700, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Pozostałe odsetki , Cmentarze ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Strona 1 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2014 r. w zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 385,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 385, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 385, Obrona narodowa 3 100, Pozostałe wydatki obronne 3 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 14, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 900, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Strona 2 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 9

10 Plan na 2014 r. w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 47, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 500, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 1 000, Pozostałe odsetki , Przedszkola , Wpływy z różnych opłat ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 741, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Strona 3 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2014 r. w zł Gimnazja 3 600, Wpływy z różnych opłat 800, Pozostałe odsetki 2 800, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 550, Pozostałe odsetki 550, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 6 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Strona 4 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 11

12 Plan na 2014 r. w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 500, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 430, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 5 400, Pozostałe odsetki 2 280, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 980,00 Plan dochodów bieżących ,00 Strona 5 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 12

13 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - MAJĄTKOWE Zał. Nr 1 Dział Rozdział Paragr af Treść Plan na 2014 r. w zł Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 Plan dochodów majątkowych ,00 Strona 1 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 13

14 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2014 ROKU Zał Nr 2 Paragr. Nazwa Przychody Rozchody 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m P R Z Y C H O D Y tym: 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- sprzedaż akcji ECO S.A Wolne środki R a z e m R O Z C H O D Y w tym: 982 Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji seria C - BGK w Warszawie Spłata kredytów BGK w Opolu NFOŚ i GW w Warszawie R a z e m Strona 1 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 14

15 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - OGÓŁEM Zał. Nr 3 Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2014 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: dotacje , Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Turystyka 3 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 wydatki bieżące 3 000,00 w tym: dotacje 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 400,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rada miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 Strona 1 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 15

16 75023 Urząd miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Zał. Nr Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 6 385,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 385,00 wydatki bieżące 6 385,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 385, Obrona narodowa 4 100, Pozostałe wydatki obronne 4 100,00 wydatki bieżące 4 100,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Obrona cywilna 1 400,00 wydatki bieżące 1 400,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400, Straż Miejska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 Strona 2 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 16

17 Zał. Nr Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 260,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Strona 3 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 17

18 Zał. Nr Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 735, Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Strona 4 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 18

19 Zał. Nr Kultura i ochrona dziedzictwa naodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: dotacje , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki majątkowe ,00 w tym: dotacje , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje 7 792, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Strona 5 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 19

20 Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - BIEŻĄCE Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2014 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Pozostała działalność 1 500,00 wydatki bieżące 1 500,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Turystyka 3 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 wydatki bieżące 3 000,00 w tym: dotacje 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 400,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rada miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 Strona 1 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 20

21 Zał. Nr Urząd miasta ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 6 385,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 385,00 wydatki bieżące 6 385,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 385, Obrona narodowa 4 100, Pozostałe wydatki obronne 4 100,00 wydatki bieżące 4 100,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Obrona cywilna 1 400,00 wydatki bieżące 1 400,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400, Straż Miejska ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki na obsługę długu jst , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 rezerwa celowa ,00 w tym: wydatki bieżace ,00 * na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Strona 2 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 21

22 Zał. Nr Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 260,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Strona 3 Id: B2FCFA95-7A2F-4633-A991-7DE5BA Podpisany Strona 22

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo