UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885,938,1646; z 2014r. poz. 379,911,1146,1877) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochdy budżetu gminy na rok 2015 w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr Nadwyżkę budżetu w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł, w tym: zł na wyprzedzające finansowanie dzialań finansowych z budżetu Unii Europejskiej. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do zł, 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 600zł. 3) Ustala się dochody w kwocie 3.000zł i wydatki w kwocie 3.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4) Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych. 9. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6, 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów. Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

2 2) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 3) Zaciągania zobowiązań: a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 stycznia 2015r. PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Pozostała działalność 1 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat 210, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy wojewódzkie 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych opłat 1 050, Wpływy z usług 220, Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów 550,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 200,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie ,00 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 909, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych 3 740, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat ,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 5 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 800, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2

5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1 150, Pozostałe odsetki 600, Wpływy z różnych dochodów 550, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 000,00 społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 6 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych opłat 20, Pozostałe odsetki 100, Wpływy z różnych dochodów 20, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 3

6 85295 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 380,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 majątkowe 630 Turystyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa 1 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 540, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 540,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 540,00 gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 6 100,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 100,00 gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 6

9 Rodzaj zadania: Własne PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Z tego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 30 stycznia 2015r. z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 1100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Ośrodki informacji turystycznej,00,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 1

10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 12000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3756, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 4865, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 80100, , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 35000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 9000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 15000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 17500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 11000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 11000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 77722, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5949, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 16172, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2317, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 2

11 4300 Zakup usług pozostałych 8200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53854, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 16984, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50595, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 50492, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8911, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 13400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 61464, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3022, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 13700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 28500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 440,00 440,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16423, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. budżetowych Podpisany Strona 3

12 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 22542, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 42000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1641, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 45733, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3041, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9861, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1237, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 15000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770,00 770,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 4

13 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 81000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 81000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 81000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 34350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 42000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 8000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 12610, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12550, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76226, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14119, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13465, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 25586, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3575, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 5

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9110, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9050, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 21442, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2930, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 18400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 6

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 70533, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5120, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 12458, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1785, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 95320, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 13000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 12300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1588, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19525, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6475, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6950, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 33592, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5890, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 20000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19400, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 7

16 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 92200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 92200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze 9050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1230, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 4698, , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1750, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 318,00 318,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 15857, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 644,00 644,00 644,00 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4863, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 270,00 270,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 490,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 8

17 4300 Zakup usług pozostałych 4600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1094, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 95000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 75700, ,00 700,00 0,00 700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 75000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 70000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 70000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9224, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 22976, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3027, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2760, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 105,00 105,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 7680, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 9

18 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11263, , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3452, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2125, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1016, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 676,00 676,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 67197, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 54000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5250, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 955,00 955,00 955,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 129,00 129,00 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 273,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 35000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 35000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów 35000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0, , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0, , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B A19-4C88-B4D0-43FDB384212D. Podpisany Strona 10

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r.

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r. UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r. Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/129/12 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2013r.

UCHWAŁA NR XVIII/129/12 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2013r. UCHWAŁA NR XVIII/129/12 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2013r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012.

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2010 r. uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.

UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r. UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1534 UCHWAŁA NR XVII/101/2016 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 332 UCHWAŁA NR XXXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/107/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r.

Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 UCHWAŁA NR XXVII\155\12 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XIX/145/15 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d i pkt. 10, oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/III/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r.

UCHWAŁA NR 15/III/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r. UCHWAŁA NR 15/III/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2013

UCHWAŁA NR XIV/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2013 UCHWAŁA NR XIV/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015. UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY NAREWKA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo