UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie ,52 zł, dochody bieżące w kwocie ,52 zł i dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie ,52 zł, 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, na zadania bieżące w kwocie zł i na zadania inwestycyjne zł, 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie ,52 zł, wydatki bieżące w kwocie ,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie zł, 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie ,52 zł, 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, na zadania bieżące w kwocie zł i na zadania inwestycyjne zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, wydatki bieżące w kwocie zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie zł, 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości zł. 2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, na: 3. Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 1

2 1) wykup innych papierów wartościowych zł, 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie zł Rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, 5. b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzialanych z budżetu gminy w 2017 roku określa załącznik nr 4. Określa się: 7. 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty zł. 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty zł Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzialanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym, w kwocie zł. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzialanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym w kwocie zł Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie zł. Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 2

3 Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 250,00 250, Pozostała działalność 250,00 250,00 25 ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00 250, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 4

5 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 250, Pozostała działalność 250, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Drogi publiczne gminne ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Pozostała działalność 3 000, , Pozostate odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 035, , ,00 0,00 0,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 6

7 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 3 000, Pozostate odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 035, , , , ,00 0, , , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0, ,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0920 Pozostate odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Pozostała działalność , , Wpływy z usług 4 000, , Wpływy z różnych dochodów , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,52 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,52 200, ,52 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,52 0, ,52 0,00 0,00 200,00 200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostate odsetki , , ,00 0,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,00 0, ,00 0,00 0,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 8

9 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Pozostate odsetki , Wpływy z różnych dochodów 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z usług 4 000, Wpływy z różnych dochodów , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostate odsetki ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 500, ,00 0, ,00 0,00 0, OBRONA NARODOWA 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,00 0,00 0,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 1 400, ,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 400, ,00 0, ,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE , , POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 10

11 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 500, OBRONA NARODOWA 2 000, Pozostałe wydatki obronne 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 1 400, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 400, Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,00 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , , organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0320 Podatek rolny 3 200, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 6 500, , Podatek od środków transportowych , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , , podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na , , podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 12

13 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,00 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 3 200, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od ,00 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 6 500, Podatek od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 250, , Wpływy z różnych rozliczeń , , Wpływy z różnych opłat , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , , budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , ,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych dochodów , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , Pozostate odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 8 100, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostate odsetki 200,00 200,00 20 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 14

15 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 250, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z różnych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Pozostate odsetki , Wpływy z różnych dochodów 8 100, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Pozostate odsetki 200,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Przedszkola , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z usług , , Pozostate odsetki 3 300, , Wpływy z różnych dochodów 5 700, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , , Gimnazja , , Pozostate odsetki 6 000, , Wpływy z różnych dochodów 6 500, , OCHRONA ZDROWIA 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , ,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostate odsetki 3 200, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 50 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 16

17 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Pozostate odsetki 3 300, Wpływy z różnych dochodów 5 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , Gimnazja , Pozostate odsetki 6 000, Wpływy z różnych dochodów 6 500, OCHRONA ZDROWIA 1 000, Pozostała działalność 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostate odsetki 3 200, Wpływy z różnych dochodów 500,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500,00 50 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , ,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , , Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 18

19 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , , Osrodki pomocy społecznej , , Pozostate odsetki 9 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , , Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 20

21 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , Osrodki pomocy społecznej , Pozostate odsetki 9 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych) ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 855 RODZINA , , , ,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , ,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 22

23 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki RODZINA , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Twozenie i funkcjonowanie żłobków , , Wpływy z usług , , Pozostate odsetki 700,00 700, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona powiertrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 24

25 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Twozenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z usług , Pozostate odsetki 700, Wpływy z różnych dochodów 300, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona powiertrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazkó gmin, zwiazkó powiatowo-gminnych, związkó powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 000, ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z , , opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 26

27 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazkó gmin, zwiazkó powiatowo-gminnych, związkó powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0, ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 27

28 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące z zakresu realizowane w administracji drodze umów lub rządowej i innych porozumień zadań zleconych jst między jst ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Instytucje kultury fizycznej , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostate odsetki 3 000, , Wpływy z różnych dochodów , , RAZEM , , , , ,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 28

29 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własnosci dotacje i inne środki Instytucje kultury fizycznej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 RAZEM 0830 Wpływy z usług , Pozostate odsetki 3 000, Wpływy z różnych dochodów , , , , , ,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 29

30 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, , ,00 0, Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Własne , , ,00 0, ,00 0,00 0, Izby rolnicze 3 500, ,00 0,00 Własne 3 500, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 Własne , ,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Porozumienia z JST , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Własne , , ,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe Porozumienia z JST Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 Ochrona Środowiska Własne , , , , ,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Własne , , ,00 0, ,00 0,00 0, Infarstruktura telekomunikacyjna 5 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Własne 5 600, , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 Własne , , , , ,00 0, , TURYSTYKA , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Własne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdział Nazwa Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,00 Własne , Izby rolnicze 3 500,00 Własne 3 500, Pozostała działalność ,00 Własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 Porozumienia z JST ,00 Własne , Drogi publiczne powiatowe ,00 Porozumienia z JST , Drogi publiczne gminne ,00 Ochrona Środowiska ,00 Własne , Drogi wewnętrzne ,00 Własne , Infarstruktura telekomunikacyjna 5 600,00 Własne 5 600, Pozostała działalność ,00 Własne , TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Własne ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 i ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: A8FA6EC9-D8CE-4168-A75D-46F C. Podpisany Strona 31

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo