INNOWACYJNE ROZWI ZANIA DYSTRYBUCJI ADUNKÓW W MIE CIE NA PRZYK ADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE ROZWI ZANIA DYSTRYBUCJI ADUNKÓW W MIE CIE NA PRZYK ADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Marianna Jacyna, Jolanta ak Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska INNOWACYJNE ROZWIZANIA DYSTRYBUCJI ADUNKÓW W MIECIE NA PRZYKADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ Rkopis dostarczono, padziernik 2013 Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj zastosowania tramwajów towarowych do przewozu adunków na obszarach aglomeracji miejskiej, jako alternatywy dla transportu samochodowego. Jednym z podstawowych problemów wspóczesnego zarzdzania gospodark miejsk jest dystrybucja towarów. W tym aspekcie innowacyjne rozwizania w zakresie logistyki miejskiej powinny uwzgldnia zaoenia oraz ograniczenia dotyczce zrównowaonego transportu. W artykule opisano typowe dla miasta rodzaje systemów dystrybucji, ze szczególnym uwzgldnieniem dystrybucji dwuszczeblowej. Przedstawiono zapis odpowiedniego modelu optymalizacyjnego. Na przykadzie aglomeracji warszawskiej wskazano na zalety zastosowania tramwajów towarowych do przewozu adunków midzy centrami konsolidacji adunków a hubami. Do oceny wariantów organizacji dystrybucji wykorzystano aplikacj SuperChoose wspomagajc podejmowanie decyzji. Sowa kluczowe: dystrybucja adunków, transport w miecie, wspomaganie decyzji, aglomeracja warszawska 1. WPROWADZENIE Konsekwencj rozwoju cywilizacyjnego jest szybki rozwój miast. Gównym problemem obsugi logistycznej na terenie aglomeracji miejskich jest dostosowanie jej do ogranicze przestrzennych. Ograniczenia te wynikaj midzy innymi z wystpujcej na terenach miejskich duej gsto zaludnienia, której efektem jest zagszczenie zabudowy. Ze wzgldu na zwarto zabudowy w centrach miast mona zaobserwowa wiele ograniczenie ruchu pojazdów, w tym równie dostarczajcych towar do odbiorców (sklepów, punktów gastronomicznych, szpitali i innych) wycznie do nieduych samochodów dostawczych, o DMC 3,5 tony. Ze wzgldu na niewielk adowno takich pojazdów, oznacza to konieczno wikszej liczby przejazdów a tym samym wikszego obcienia sieci drogowej (zatoczenie). Innym problemem zwizanym z dystrybucj na obszarze miejskim jest konieczno natychmiastowego rozadunku i zaadunku ze wzgldu brak miejsc do parkowania.

2 54 Marianna Jacyna, Jolanta ak Problemy dystrybucji na terenie miast szeroko opisywane s literaturze jako logistyka miejska [1], 2, 4, [7], 8, [12], [13], [14], 19. Obszar zainteresowa tej dziedziny dotycz m.in.: dostpnoci komunikacyjnej miasta zaopatrzenia sieci handlowych w towary, zaopatrzenia mieszkaców w wod i energi gospodarki ciekowej, usuwania i utylizacji odpadów, budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnych, brak dbaoci o rodowisko naturalne aglomeracji i jej okolic (rys.l). Logistyka miejska Skadowanie i transport dóbr Transport samochodowy Zaopatrzenie mieszkaców i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta Gospodarka odpadami i nieczystociami Rys. 1. Problemy analizowane przez logistyk miejsk ródo: opracowanie wasne Poniewa wiele miast posiada zabytkow zabudow nie jest moliwe poszerzenie ulic. Z drugiej strony obserwujemy cigy wzrost liczby ludnoci miejskiej. Wedug prognoz demograficznych w 2030 r. w miastach bdzie mieszkao ponad 60% ludnoci 3, 5, 16 21, 22, 23, co z kolei powinno stanowi bodziec do rozbudowy infrastruktury drogowej. Niestety zazwyczaj jest ona zbyt sabo rozwinita w stosunku do istniejcej sytuacji. Reasumujc taka sytuacja sprzyja bardzo duej kongestii ruchu w centrach aglomeracji miejskich, zwaszcza w godzinach porannych i popoudniowych oraz na gównych drogach prowadzcych z osiedli mieszkalnych do centrum. Wie si to z dojazdem do miejsc pracy w szczycie porannym i popoudniowym. Jednoczenie nie naley zapomina, e due zagszczenie ruchu wpywa negatywnie na poziom ycia mieszkaców. Wród ujemnych skutków mona wymieni, midzy innymi: wzrost zanieczyszczenia powietrza, wzrost poziomu haasu, zwiksza liczb zdarze drogowych takich jak kolizje i wypadki, prowadzi do zwikszenia poziomu zestresowania kierowców. Wadze lokalne w celu poprawy przepywu osób wprowadzaj dodatkowo ograniczenia w ruchu pojazdów polegajce na szczególnym uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej (buspasy). Dziaania takie powoduj dodatkowe problemy w dystrybucji towarów na

3 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji 55 obszarach miejskich a zwaszcza ródmiejskich, gdzie zlokalizowanych jest duo punktów dostaw takich jak sklepy, restauracje, centra handlowe czy placówki publiczne. Co istotne, wymienione instytucje odgrywaj wan role w funkcjonowaniu swojego otoczenia dostarczaj niezbdnych dóbr i usug zarówno ludziom zamieszkujcym, osobom pracujcym jak i firmom znajdujcym si na danym obszarze. W tym aspekcie niezbdne jest poszukiwanie metod wspomagajcych organizowanie dystrybucji w miecie tak aby, z jednej strony zmniejsza uciliwoci zwizane z transportem adunków na obszarach miejskich, a z drugiej strony wspiera rozwój gospodarczy i spoeczny tych aglomeracji 4, 7, 10, 17, 18, 24, 25. Jednym z rozwiza tego problemu jest obsuga aglomeracji miejskich w ramach tzw. zintegrowanego systemu logistycznego miasta (ZSLM). Realizacja przepywów materiaowych z wykorzystaniem ZSLM ma na celu ograniczenie ruchu towarowego na terenie miast poprzez skoordynowanie przepywów materiaowych i eliminacj pustych przebiegów. Ma to na celu zmniejszenie uciliwoci zwizanych z dostaw towarów do szerokiego spectrum klientów (podmiotów) zlokalizowanych na terenie miast. 2. MODELOWE ROZWIZANIA W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI NA TERENIE AGLOMERACJI MIEJSKIEJ 2.1. MIEJSKIE MODELE DYSTRYBUCYJNE Posta, charakterystyki oraz zoono modeli odwzorowujcych realizacj zaopatrzenia i dystrybucji towarów w obrbie aglomeracji miejskich wynika z: wielkoci przewoonego towaru, uwarunkowa prawno-organizacyjnych dotyczcych czasu i przebiegu transportu, uwarunkowa przestrzennych (uksztatowanie przestrzenne miast, gsto zaludnienia itp.). Modele dystrybucyjne przepywu towarów w miecie mona podzieli na: bezporednie, porednie, mieszane (rys. 2). W przypadku dostaw bezporednich model dystrybucyjny charakteryzuje si jednoetapowym przepywem towarów midzy ródem produkcji i punktem odbioru. Zatem, przepyw towarów jest cigy i niezakócony operacjami przeadunku i skadowania. ródem powstawania zapotrzebowania na przewóz jest dowolny z bloków wchodzcych w skad Krajowego Systemu Logistycznego (KSL). Towary przewoone s bezporednio rodkiem transportu do punktu odbioru zlokalizowanego na terenie miasta. Ilustracja graficzna modelu dystrybucji z bezporedni dostaw towarów zostaa przedstawiona na rys 3.

4 56 Marianna Jacyna, Jolanta ak MIEJSKIE MODELE DYSTRYBUCYJNE Bezporednie transport od drzwi do drzwi z wykorzystaniem specjalnych urzdze do zaadunku i wyadunku Porednie - transport od wza do wza. W tym przypadku projektowane s due punkty rozdziau i kompletacji adunków na obrzeach miast ( tzw. Centra Konsolidacji adunków) oraz mniejsze w wyznaczonych punktach \w dzielnicach, tzw. Huby, w których odbywa si proces dystrybucji lub przeadunku. Z PROCESEM DYSTRYBUCJI Z PROCESEM KONSOLIDACJI Mieszane - transport od drzwi do drzwi Stanowi poczenie dwóch pierwszych modeli dystrybucyjnych. W systemie mieszanym moliwy jest zarówno przepyw poredni i bezporedni towarów. Determinowane jest to warunkami obsugi klienta oraz ograniczeniami ruchu towarowego w miecie Rys. 2. Podzia miejskich modeli dystrybucyjnych ródo: opracowanie wasne Bloki Miasto KSL Rys. 3. Schemat bezporedniego systemu dystrybucji towarów w miecie ródo: opracowano na podstawie [1], 6, 12, SYSTEMY JEDNO I DWUSTOPNIOWEJ DYSTRYBUCJI TOWARÓW Z UWZGLDNIENIEM CK Biorc pod uwag przeprowadzone wczeniej rozwaania naley zauway, e przy zastosowaniu modeli porednich bd mieszanych, istotn rol odgrywaj punkty porednie, którymi s Centra Konsolidacji adunków (CK). Systemy dystrybucji z zastosowaniem CK mona podzieli na jednostopniowe i dwustopniowe.

5 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji 57 W przypadku modeli z jednostopniowym systemem dystrybucji towarów (rys.4) punktem pocztkowym przepywu towarów jest dowolny z bloków KSL. Nastpnie towar przewoony jest pojazdami o wikszej adownoci (SC) do CK, gdzie adunki poddawane s procesom rozdziau i kompletacji. Po przygotowaniu planu transportów adunki zostaj zaadowane na pojazdy o mniejszej adownoci i dostarczane do odbiorców na terenie miast, np. punktów sprzeday detalicznej, itp. Transport jest wówczas przerywany celem ograniczenia liczby duych samochodów poruszajcych si z dostawami towarów w granicach miasta. Model ten znajduje zastosowanie w przypadku nieduych miast. W CK adunki poddawane s procesom rozdziau i kompletacji i zostaj zaadowane na pojazdy o mniejszej adownoci (MPC) zgodnie z planami przewozów. Ilustracja graficzna modelu obsugi logistycznej miasta z jednostopniowym systemem dystrybucji towarów zostaa przedstawiona na rys.4. Bloki KSL SC CK MPC Miasto Rys.4 Schemat jednostopniowego systemu dystrybucji towarów w miecie ródo: opracowano na podstawie [1], 6, 12,13 Jeli w procesie dystrybucji wystpuj co najmniej dwa punkty porednie wówczas mamy do czynienia z modelami z dwustopniowym systemem dystrybucji towarów (rys. 5). W modelu tym obok CK wystpuj dodatkowe punkty porednie, tzw. Miejskie Huby Przeadunkowe (MHP). Model ten znajduje zastosowanie w przypadku duych miast, charakteryzujcych si wysokim poziomem gstoci zaludnienia oraz du liczb obiektów handlowych, administracyjnych i kulturalnych, gdy odlego od CK znajdujcego si zazwyczaj na obrzeach miasta do centrum miasta jest dua. Wówczas obszar miejski jest dzielony na regiony i kade z CK obsuguje wasny obszar. Zatem, towar zaadowany w CK nie trafia bezporednio do klientów, lecz do MHP zlokalizowanych w rónych strefach miasta, gdzie nastpuje rozdzia asortymentu oraz zmiana rodka transportowego na pojazd speniajcy ograniczenia dotyczce jazdy w miecie, zazwyczaj oznacza to pojazdy o maej adownoci, proekologiczne. W przypadku modelu dwustopniowego naley zaprojektowa go w sposób minimalizujcy czas oczekiwania pojazdów na zaadunek lub rozadunek a take czynnoci magazynowe. Uwzgldniajc powysze jako punkty mona wykorzysta istniejce obiekty (np. podziemne parkingi, zajezdnie itp. ).

6 58 Marianna Jacyna, Jolanta ak SC CK MPC Miasto MHP Bloki KSL CK MHP MPC MHP CK Bloki KSL Rys. 5 Schemat dwustopniowego systemu dystrybucji towarów w miecie ródo: opracowano na podstawie 6, 12, 13 W dwustopniowym systemie dystrybucji naley uwzgldni dwa typy pojazdów speniajce wymogi ekologii tj.: miejskie pojazdy ciarowe (MPC), których zadaniem jest transport adunków z CK do punktów przeadunkowych (samochody, tramwaje towarowe), oraz mae miejskie pojazdy dostawcze (MSD), których zadaniem bdzie rozwiezienie towaru z punktów przeadunkowych (MHP) bezporednio do klientów. Oba typy pojazdów musz spenia warunki dotyczce ekologii. Trasy, po których przemieszcza si bd pojazdy ciarowe powinny stanowi ulice (trasy), specjalnie wybrane w celu uatwienia dostpu punktów przeadunkowych oraz zmniejszenia wpywu na komunikacj miejsk oraz ochron rodowiska. Trasy i wyjazdy miejskich pojazdów ciarowych stosowanych w dwustopniowym modelu musz by zoptymalizowane i synchronizowane z dziaalnoci punktów przeadunkowych. Przyjto, e miejskie samochody dostawcze mog przemieszcza si wzdu kadej ulicy w centrum miasta po obszarze okrelonym przez wymagan dziaalno dystrybucyjn. Dostawy adunków do CK mog by realizowane transportem drogowym, kolejowym lub wodnym (w przypadku lokalizacji portów w pobliu miast), wówczas sortowanie i konsolidacja wykonywane powinny by w centrach dystrybucyjnych znajdujcych si w portach oraz stacjach kolejowych pooonych w pobliu centrum miasta. Ilustracja graficzna modelu dwustopniowego systemu obsugi logistycznej zostaa przedstawiona zostaa na rys. 5, gdzie pierwszy stopie obsugi logistycznej miasta zosta zaznaczony strzakami koloru czerwonego natomiast drugi stopie kolorem czarnym. Zaoono, e na proces dystrybucji skadaj ci nastpujce etapy: due samochody ciarowe (adowno ok. 24 ton) z towarem (lub inne rodki transportu, np. kolejowego) przybywaj do CK, gdzie s rozadowywane, w CK adunki s sortowane oraz ewentualnie konsolidowane a nastpnie zaadowywane do miejskich pojazdów ciarowych (MPC) (adowno<10 ton),

7 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji 59 kady z miejskich pojazdów ciarowych otrzymuje dane z okrelonym czasem wyjazdu oraz tras a nastpnie przewozi towar do jednego lub kilku MHP, w MHP towar zostaje przeadowany do mniejszych miejskich pojazdów dostawczych MSD (o DMC 3,5 tony), kady MSD obsuguje trasy do wyznaczonych klientów, a nastpnie udaje si do punktu, w którym nastpuje kolejny zaadunek. Pojazdy typu MPC oraz MSD mog odwiedzi wicej ni jeden punkt podczas wykonywania jednej trasy. Oczywicie trasy, po których przemieszcza si bd pojazdy powinny stanowi specjalnie wybrany ukad ulic, charakteryzujcy si atwym dostpem do punktów przeadunkowych oraz minimalnym negatywnym wpywem na komunikacj miejsk. Zatem, aby system dwustopniowej dystrybucji zacz prawidowo dziaa naley podj decyzje dotyczce lokalizacji, rozmieszczenia i funkcjonowania centrów konsolidacji adunków oraz punktów przeadunkowych, jak równie caej sieci systemu logistyki miejskiej, np. wyznaczy dostp do sieci ulic otwartych dla kadego typu pojazdu oraz ustali skad flot samochodowych i ich wielkoci. Innym czsto wystpujcym w aglomeracjach miejskich modelem dystrybucji jest model mieszany stanowicy poczenie jedno i dwustopniowych systemów obsugi. W modelach tych dopuszcza si moliwo wystpowania bezporedniej obsugi w pewnych uzasadnionych przypadkach. Ilustracja graficzna modelu obsugi logistycznej miasta z mieszanym systemem dystrybucji towarów zostaa przedstawiona na rys.6. SC CK Miasto MSC MHP Bloki KSL CK MHP MSC MHP CK Bloki KSL Rys. 6. Schemat mieszanego systemu dystrybucji towarów w miecie ródo: opracowano na podstawie 6, 12, 13 Reasumujc, celem obsugi logistycznej miasta jest budowa skutecznego systemu dystrybucyjnego zapewniajcego niskie koszty dostaw towarów, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpywu na warunki ruchu w miecie. Zatem cel ten jest tosamy z klasycznym celem taktycznego planowania: planu podziau i wykorzystania zasobów systemu dla uzyskania najlepszej wydajnoci w zakresie satysfakcji klientów i kosztów systemu.

8 60 Marianna Jacyna, Jolanta ak 2.3. TRAMWAJE TOWAROWE Jak wspomniano we wprowadzeniu skutki wzrostu natenia ruchu samochodów odczuwane s coraz dotkliwiej. Jednym z rozwiza tego problemu moe by zastosowanie do przewozu adunków tramwajów towarowych. A tym samym zmniejszenie zatoczenia, haasu oraz emisji zwizków szkodliwych. Pomys wykorzystania tramwaju do obsugi dostaw na terenie miasta pojawi si ju na pocztku ubiegego wieku. W roku 1900 w Drenie kursoway specjalne tramwaje do obsugi pralni. Równie w Polsce, we Wrocawiu oraz Wbrzenie, w XX wieku tramwaje towarowe byy uywane do przewozu adunków. Aktualnie w obsudze logistycznej miast europejskich tramwaje towarowe s wykorzystanie w Drenie, Zurychu oraz Wiedniu 5. Jednak coraz wicej miast jest zainteresowanych, by takie tramwaje kursoway te na ich ulicach. W Drenie tramwaj towarowy CarGoTram obsuguje fabryk VW od marca 2001 roku. Kiedy fabryka osiga maksymaln zdolno produkcyjn, dostawy odbywaj si 9 razy przez 21 godzin w cigu dnia w odstpach 40 minutowych. Trasa przejazdu wynosi 4,2 km, do pokonania której tramwaj potrzebuje minut. W cigu doby tym rodkiem lokomocji dostarczane jest cznie blisko ton czci. W Zurychu tramwaje towarowe s wykorzystywane od kwietnia 2002 roku przez VBZ i ERZ (Entsorgung Recycling Zurich). Tramwaj Cargo Tram obsuguje wywóz adunków wielkogabarytowych z prywatnych gospodarstw domowych. adunki te s zbierane ze przystanków im dedykowanych w wyznaczonych dniach. System wykorzystywany w Szwajcarii powsta na bazie pojemników tocznych ACTS. W Wiedniu zosta opracowany projekt wykorzystania tramwaju towarowego do obsugi ruchu towarowego w miecie o nazwie GüterBim (Güterbeförderung im Stadtgebiet auf bestehender ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr Infrastruktur). GüterBim, w przeciwiestwie do Cargo Tram w Drenie i Zurychu, nie jest nastawiony na obsug tylko jednej grupy adunku. Ma suy do przewozu rónych adunków, wedug zgaszanego zapotrzebowania, do centrów handlowych. Równie w Polsce powstay koncepcje wykorzystania przestarzaego taboru tramwajowego do przewozu towarów. Wedug K. Lewandowskiego i B. Moleckiego moliwe jest przystosowanie kilku typów wagonów typu 105Na do przewozów towarowych 15. Opracowano trzy typy wagonów tramwajowych: wagon silnikowy oraz dwa typy wagonów doczepnych. Prace modernizacyjne taboru dotycz m.in. konstrukcji nadwozia dostosowujcej tabor do zrónicowanych technologii prac adunkowych. Niestety aktualnie, mimo dostpnoci do stosownej infrastruktury, adne polskie miasto nie wykorzystuje transportem szynowego, chocia niektóre z nich poosiadaj linie tramwajowe, a prawie wszystkie s zlokalizowane w bezporedniej bliskoci stacji lub bocznic kolejowych.

9 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji MODEL DYSTRYBUCJI ADUNKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI MIEJSKIEJ 3.1. ZAOENIA MODELU Wzrost zaludnienia miast powoduje, e rozrastaj si strefy handlowe i usugowe miast, tym samym wielko przewoonych do nich towarów zwaszcza na obszarze centrum, ronie, stajc si powanym problemem zarówno dla podmiotów organizujcych transport, jak i dla samego miasta i jego mieszkaców. Wynika to z jednej strony ze wzrostu liczby samochodów dostawczych, które przyczyniaj si do powstawania kongestii z drugiej za strony wiksza liczba pojazdów to wiksze zanieczyszczenie rodowiska naturalnego. Jednoczenie nie mona zapomina o tym, e warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania miasta jest transport towarów, ludzi, informacji, energii, gazu, wody. Mona zatem uzna, e transport stanowi ogniwo czce miasto w ukadzie funkcjonalnym, przedstawia wspózalenoci, jakie zachodz midzy jego elementami. Do jego realizacji niezbdna jest odpowiednia infrastruktura transportowa tj. drogi, ulice z wyposaeniem organizacji ruchu, miejsca parkingowe, miejsca przeadunku, system sygnalizacji wietlnej jak równie suprastruktura i rodki transportu tj. samochody, urzdzenia i wyposaenie uatwiajcy sprawny zaadunek, przewóz, wyadunek1, 3, 5, 8. Przedmiotem analizy artykuu jest dystrybucja adunków na terenie aglomeracji warszawskiej z wykorzystaniem dwuszczeblowego modelu dystrybucji adunków w transporcie wewntrzmiejskim. Zaoono, e przewóz adunków midzy CKL a MHP zlokalizowanymi na terenie aglomeracji miejskiej moe si odbywa z wykorzystaniem tramwajów towarowych. Natomiast dostawa adunków z miejskich hubów do klientów odbywa si maymi pojazdami dostawczymi. Przyjto, e aglomeracja miejska podzielona jest na strefy rozumiane, jako rejony obsugi poszczególnych MHP. Trasy, po których przemieszczaj si pojazdy typu MPC i MSD, stanowi ukad ulic, specjalnie wybranych w celu uatwienia dostpu do punktów przeadunkowych oraz zmniejszenia wpywu na komunikacj miejsk oraz rodowisko. Dla uproszczenia oblicze przyjto, e czas pracy systemu opisany jest zbiorem T okresów, tj. T={t: t=1, 2,, T }. Przy czym zakada si, e horyzont planowania jest stosunkowo may, w wikszoci przypadków od kilku godzin do pó dnia. Zaoono równie, e czas przejazdu pojazdów wynika z warunków ruchu, a zatem moe róni si w zalenoci od analizowanej chwili i strefy miasta (np. tworzenie si korków w kierunku centrum miasta rano podczas godzinnego szczytu, itp.). Ponadto, w zalenoci od konkretnej pory dnia, moliwe trasy przejazdu midzy dwoma punktami w miecie mog by róne, wynikajce np. z regulacji ruchu lub ogranicze wprowadzonych dla zatoczonych obszarów miejskich.

10 62 Marianna Jacyna, Jolanta ak 3.2. OPIS DANYCH WPROWADZANYCH DO MODELU Celem opracowanego modelu jest minimalizacja kosztu dystrybucji uwzgldniajc jednoczenie minimalizacj liczby pojazdów w miecie, w szczególnoci miejskich pojazdów ciarowych, przy jednoczesnym spenieniu warunków dotyczcych realizacji zapotrzebowania odbiorców (zapotrzebowanie nie moe by dzielone pomidzy róne trasy). Wród danych niezbdnych do rozwizania zadania optymalizacyjnego wyróniono: zbiór numerów Centrów Konsolidacji adunków, w których towary s poddawane sortowaniu i konsolidacji - CK={ck : =1,2,, CK }, zbiór numerów punktów MHP - HP={hp: hp=1,2,, HP }, zbiór, typów miejskich pojazdów ciarowych (MPC), których zadaniem bdzie transport adunków z CK do MHP - S C ={s: s=1,2,, S }; liczb pojazdów MPC (samochodów ciarowych lub tramwajów towarowych) typu s oznaczon jako wielko n(s) adowno pojazdów MPC typu s oznaczon jako wielko (s)r + zbiór MD= { d : d 1,..., D} - typów miejskich pojazdów dostawczych MSD, których zadaniem bdzie rozwiezienie towaru z MHP bezporednio do klientów; liczb pojazdów MSD typu d oznaczon jako wielko n(d) N adowno pojazdów MSD typu d oznaczon jako wielko 1d R zbiór usug wykonywanych przez s-te miejskie pojazdy ciarowe U= { u( s) : u( s) 1,..., U ( s)} ; zbiór usug wykonywanych przez d-te miejskie pojazdy dostawcze Ud= { ud( d) : ud( d) 1,..., Ud( d)} ; jednostkowy koszt wykonania usugi u(s) przez pojazd s - ku( s), s R, jednostkowy koszt wykonania usugi ud(d) przez pojazd d - k1 ud( d), d R ; czas c us s, s przeadunkowym, czas c ud d, d przeadunkowym, + R potrzebny na rozadunek pojazdów MPC typu s w hp-tym hubie + R potrzebny na zaadunek pojazdów MSD typu d w hp-tym hubie maksymaln liczb pojazdów MPC jednoczenie obsugiwanych w MHP oznaczon c jako n hp, s N maksymaln liczb pojazdów MSD jednoczenie obsugiwanych w MHP oznaczon d jako n hp, d N Z uwagi na fakt, e wikszo klientów to podmioty gospodarcze o znanych charakterystykach, przyjto, e znane s nastpujce dane: zbiór numerów klientów obsugiwanych przez projektowany system dystrybucji - J {1, 2,..., i, j,... J}, zbiór typów towarów dostarczanych do j-tego klienta z CK, hp zbiór L { l : l 1,2,. L hp } typów towarów dostarczanych do hp-tego MHP - j L { l : l 1, 2,. L j },

11 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji 63 l wektor zapotrzebowa klientów na towar typu l - z [ q( l,1),..., q( l, j),..., q( l, J ],gdzie q(l, j) oznacza wielkoci i zapotrzebowania na towar typu l u j-tego klienta; wielkoci q(l, hp) o interpretacji wielkoci zapotrzebowania na towar typu l w hp-tym hubie; wielko [t a (j), t b (j)] o interpretacji przedziau czasowego, w którym ma by zrealizowany przewóz do j-tego klienta; wielkoci t(j) T o interpretacji numeru przedziau czasu t w jakim ma by zrealizowane zapotrzebowanie j-tego klienta; wielko ck(l,j)ck oznacza centrum konsolidacji adunków, które realizuje zapotrzebowanie j-tego klienta na l-ty typ towaru.; j + wielko l, j, d R o interpretacji czasu potrzebnego na rozadunek d-tego pojazdu z l-tym towarem u j-tego klienta. Ponadto zaoono, e horyzont planowania obejmuje w wikszoci przypadków kilka godzin, a wic kady okres powinien by równie stosunkowo niewielki, ok. 15 min. Przy czym zaoono, e w czasie tym moe nastpi co najwyej jeden wyjazd s-tego pojazdu do MHP, a dugo okresu jest wielokrotnoci czasu rozadunku pojazdów typu MPC FORMALIZACJA ZAPISU MODELU OBSUGI Ogólnie problem obsugi logistycznej miasta moemy zapisa nastpujco. 1, 12, 13. Dla danych opisanych w punkcie 3.2 oraz macierzy zmiennych decyzyjnych XS =[x(u(s))], YD =[y(ud(d))], przy czym: 1 gdy miejski pojazd ciezarowy s wykonuje usluge typu u( s) u( s) U x( u( s)) 0 w przeciwnym przypadku 1 gdy miejski pojazd dostawczy d wykonuje usluge typu ud ( d) ud ( d) Ud y( ud ( d)) 0 w przeciwnym przypadku uwzgldniajc ograniczenia dotyczce: nie przekroczenia adownoci pojazdów typu s w pojedynczym kursie: (1) S, u s q l hp s x u s ll hp hphp* gdzie HP * jest zbiorem numerów MHP obsugiwanych w danym kursie nie przekroczenia adownoci miejskich pojazdów ciarowych typu d uddud ql, hp1d x udd (2) ll j jj* gdzie J * jest zbiorem odbiorców obsugiwanych w danym kursie

12 64 Marianna Jacyna, Jolanta ak pracy miejskich hubów przeadunkowych i warunku nie przekraczania moliwoci przeadunkowych w okrelonym przedziale czasu: - w przypadku miejskich pojazdów ciarowych typu s t, (3) hp HP tt x u s nc hp s t*=t-c s 1 u s U - w przypadku miejskich pojazdów dostawczych typu d t, (4) hp HP tt y ud d nd hp d t*=t-d s 1 ud d Ud ograniczenia na liczb posiadanych pojazdów typu s S (5) c s x u s n s u s U ograniczenia na liczb posiadanych pojazdów typu d S (6) c s x u s n s u s U tak, aby funkcja kryterium o interpretacji cakowitego kosztu eksploatacji systemu bdca sum kosztów generowanych przez pojazdy MSD typu s i pojazdy MPC typu d [ k( u( s ), s) x( u( s)) + k1( ud ( d ), d ) y( ud ( d ))] s S c u( s) U dmd ud ( d ) Ud osigaa warto minimaln. (7) 4. WIELOKRYTERIALNA METODA OCENY WARIANTÓW ORGANIZACJI DYSTRYBUCJI 4.1. ZAOENIA WIELOKRYTERIALNEJ OCENY Podejmowanie waciwych decyzji przez przedsibiorstwa jest kluczowym elementem ich funkcjonowania. Niejednokrotnie proces decyzyjny jest zoony i czsto wymaga uwzgldnienia rónych kryteriów. Mnogo wariantów oraz kryteriów podejmowania decyzji moe prowadzi do pomyek, a w konsekwencji do strat finansowych. Niezbdne jest zatem stosowanie aplikacji wspomagajcych te procesy. By unikn tych problemów podczas podejmowania decyzji naley stosowa metody wielokryterialnej oceny. Stosowana w artykule aplikacja SuperChoose pozwala na zastosowanie metody rankingowej lub metody MAJA.

13 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji 65 Pierwsza z metod jest stosunkowo prosta w zastosowaniu, lecz skuteczna. Polega ona na zsumowaniu normowanych cech oraz sortowaniu wariantów od najlepszej oceny. Moliwe jest jednoznaczne wskazanie najlepszego rozwiza oraz grupowania rozwiza na róne kategorie w zalenoci od oceny. Metoda ta jest bardzo efektywna dla zoonych problemów obliczeniowych. Drug metod zastosowan w aplikacji jest metoda MAJA. Polega ona na wykorzystaniu szczegóowych ocen wariantów oraz uwzgldnieniu wspóczynników wzgldnej wanoci kryteriów czstkowych. W konsekwencji pozwala to na wybór najlepszego wariantu organizacji dystrybucji. Numeryczna strona metody MAJA sprowadza si do obliczenia tzw. wskaników zgodnoci i niezgodnoci ocen kryteriów oraz wykorzystaniu relacji dominacji, w celu okrelenia niezdominowanego wariantu. Procedura analizy t metod rozpoczyna si od wyznaczenia macierzy zgodnoci wariantów uwzgldniajc wagi kryteriów. Kolejnym elementem jest wyznaczenie macierzy niezgodnoci, a nastpnie dobór progów zgodnoci i niezgodnoci. Progi te dziaaj na zasadzie sita i odrzucaj rozwizania niespeniajce warunków. Na podstawie progów zgodnoci i niezgodnoci buduje si macierz incydencji, która pozwala na wykrelenie grafu dominacji. Moliwe jest dobranie zbyt restrykcyjnych wartoci dla progów dlatego te naley je modyfikacja dopóki nie zostanie wyonione zadowalajce rozwizanie PROGRAM KOMPUTEROWY WIELOKRYTERIALNEJ OCENY WARIANTÓW ORGANIZACJI DYSTRYBUCJI Aplikacja SuperChoose wspomagajca podejmowanie decyzji przy wyborze wariantów zostaa napisana w jzyku Delphi w rodowisku Embracedero Delphi XE. Korzysta z aplikacji mog uytkownicy systemów operacyjnych MS Windows. Program SuperChoose skada si z trzech gównych moduów tj. moduu wejciowego, pozwalajcego wprowadzania danych do aplikacji, moduu obliczeniowego zawierajcego dwie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz moduu wyjciowego czyli zapisu i prezentacji wyników. Dane mona wprowadza bezporednio bd mona mie przygotowana baz danych w Excelu. Stosowana do oceny aplikacja SuperChoose pozwala na zastosowanie metody rankingowej lub metody MAJA. Aplikacja wspomaga uytkownika w przeprowadzeniu wielokryterialnej oceny wariantów inwestycyjnych oraz wyboru wariantu najkorzystniejszego. Wyniki mog by prezentowane w postaci tabelarycznej bd w postaci wykresów. Na rys. 7 przedstawiono stron startow aplikacji SuperChoose natomiast na rys. 8 ogólny jej schemat.

14 66 Marianna Jacyna, Jolanta ak Rys. 7. Strona startowa aplikacji SuperChoose ródo: opracowanie wasne MODU WPROWADZANIA DANYCH MODU OBLICZENIOWY INTERFEJS UYTKOWNIKA rczne wprowadzanie danych wejciowych wprowadzanie danych wejciowych z pliku Weryfikacja danych wejciowych sprawdzenie poprawnoci danych Przygotowanie danych w postaci tablic oblicze do Dobór parametrów do oblicze Ustalenie wanoci kryteriów Wybór metody do przeprowadzenia oceny Metoda rankingowa Metoda MAJA MODU PREZENTACJI WYNIKÓW przedstawienie wyników oceny w postaci tabelarycznej przedstawienie wyników oceny w postaci graficznej Zapis wyników do pliku Rys. 8. Ogólny schemat dziaania aplikacji SuperChoose ródo: opracowanie wasne 5. STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 5.1. WARIANTY ORGANIZACJI DYSTRYBUCJI Studium przypadku dotyczy optymalizacji zaopatrzenia w napoje chodzce pochodzce od rónych dostawców, sklepów zlokalizowanych na terenie Warszawy. Zaoono, e

15 Innowacyjne dystrybucji +adunków w miegcie na przyk+adzie aglomeracji 67 Centra Konsolidacji ladunków m.in. ten towar zlokalizowane na obrzedach miasta przy p9tlach tramwajowych. Z CKl towar dostarczany jest do MHP zlokalizowanych w kaddej z 7 warszawskich dzielnic tramwajami towarowymi. Rozmieszczenie CKl i MHP przedstawiono na rys.10. Optymalizacji dokonano dla dwóch horyzontów czasowych (2 warianty optymalizacji), przy zmiennej liczbie odbiorców w danej dzielnicy. Warianty 1i 2 zak+ada przewóz towaru tylko samochodami. Z kolei w wariantach 3 i 4 do przewozu +adunku z CKl do MHP zastosowano tramwaje towarowe. Z uwagi na rozmiar danych wejgciowych liczby odbiorców, wyniki optymalizacji przedstawiono tylko dla jednej dzielnicy (Ochota), dla której za+odono, De MHP zaopatrywany jest codziennie przez CKl2 (patrz rys. 9.). Miejsca lokalizacji hubów dla obu wariantów si9 ze wzgl9du na ródnice w sieci drogowej (okolice dworca Zachodniego) i tramwajowej (P9tla Banacha). Koszty obecnej obs+ugi transportowej g+ównie z liczby pojazdów wykorzystywanych do rozwózki oraz d+ugogci pokonywanych przez nie tras porównano z kosztami uzyskanymi dla tych samych danych otrzymanych z optymalizacji. Dodatkowo dla kaddego wariantu optymalizacji obliczono koszty miesi9cznej obs+ugi transportowej rejonu przy za+odeniu 6-dniowego tygodnia pracy. CK(1 Wawer CK(2 WARSZAWA% Rys. 9. Ilustracja graficzna rejonu obs+ugi transportowej (aktualnie realizowany uk+ad tras) eród+o: opracowanie w+asne Dane oraz wyniki obliczeq aktualnie realizowanych tras dla obs+ugi transportowej sklepów w dzielnicy Ochota przedstawiono w tabelach 1-4 odpowiednio dla wariantów 1-4.!

16 68 Marianna Jacyna, Jolanta ak nr pojazdu Wariant 1 stan obecny obsugi transportowej rejonu dzielnicy Ochota dugo trasy [km] czas jazdy na trasie [min] czas zaadunku i rozadunku [min] czny czas pokonania trasy [min] wykorzystanie pojazdu [%] koszt [euro] Tabela 1 koszt miesiczny [euro] , , , ,1 77,5 4 25, ,2 105 Samochód ciarowy tylko rozadunek Suma 102, ,9 537,5 ródo: opracowanie wasne nr pojazdu Wariant 2 stan po optymalizacji obsugi transportowej rejonu dzielnicy Ochota dugo trasy [km] czas jazdy na trasie [min] czas zaadunku i rozadunku [min] czny czas pokonania trasy [min] wykorzystanie pojazdu [%] koszt [euro] Tabela 2 koszt miesiczny [euro] , , , ,1 77,5 4 25, ,2 105 Samochód ciarowy tylko rozadunek Suma 102, ,9 537,5 ródo: opracowanie wasne Tabela 3 Wariant 3 zastosowanie tramwajów towarowych do obsugi transportowej rejonu dzielnicy Ochota nr pojazdu dugo trasy [km] czas jazdy na trasie [min] czas zaadunku i rozadunku [min] czny czas pokonania trasy [min] wykorzystanie pojazdu [%] koszt [euro] koszt miesiczny [euro] ,3 82, , , ,1 77,5 4 21, ,9 97,5 Tramwaj tylko towarowy rozadunek Suma 111, ,25 20,3 507,5 ródo: opracowanie wasne Tabela 4 Wariant 4 optymalizacja tras z zastosowaniem tramwajów towarowych do obsugi transportowej rejonu dzielnicy Ochota nr pojazdu dugo trasy [km] czas jazdy na trasie [min] czas zaadunku i rozadunku [min] czny czas pokonania trasy [min] wykorzystanie pojazdu [%] koszt [euro] koszt miesiczny [euro] 1 17, ,1 77,5 2 16, , , , , ,7 92,5 Tramwaj towarowy tylko rozadunek Suma 103,1 146, ,8 495 ródo: opracowanie wasne

17 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji 69 Warianty te zostay porównane pod wzgldem: czasu jazdy, czasu rozadunku, kosztu transportu i dugoci trasy. W tabeli 5 zebrano zbiorcze wyniki kryteriów oceny dla czterech wariantów. Tabela 5 Kryteria oceny dla wariantów Lp. Nazwa charakterystyki Warto Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 1 czas jazdy koszt transportu, 537,5 532,5 507, czas rozadunku dugoc tras 102,2 98,7 111,5 103,1 5 redni stopie wykorzystania pojazdów z wzgldu na mas ,25 91 ródo: opracowanie wasne Po zastosowaniu pakietu komputerowego SuperChoose oceny wielokryterialnej metod rankingow oraz MAJA otrzymano wyniki przedstawione na rys Rys. 10. Wyniki otrzymane z metody rankingowej ródo: pakiet komputerowy SuperChoose Rys. 11. Wykresy otrzymane z metody rankingowej ródo: pakiet komputerowy SuperChoose Rys. 12. Wyniki otrzymane z metody MAJA ródo: wydruk z pakietu SuperChoose Rys. 13. Rozwizanie metod MAJA ródo: wydruk z pakietu SuperChoose

18 70 Marianna Jacyna, Jolanta ak 6. WNIOSKI Podsumowujc przeprowadzone w artykule rozwaania, zastosowanie rozwiza usprawniajcych przepyw towarów w miastach i opierajcych si na systemie dwustopniowej obsugi miast z wykorzystaniem tramwajów towarowych do przewozu adunków prowadzi m.in. do: mniejszego zatoczenia dróg w miecie, zmniejszenia niszczenia dróg i infrastruktury drogowej, ograniczenia kongestii transportowej w centrum miast, redukcji emisji spalin i innych zanieczyszcze zwizanych z eksploatacj pojazdów. Przedstawiony model stanowi ogólne podejcie do obsugi organizacji dystrybucji adunków w miecie. W tym aspekcie innowacyjnym rozwizaniem w warunkach polskich moe by zastosowanie tramwajów towarowych do przewozu adunków midzy centrami konsolidacji adunków lokalizowanymi na obrzeach miast a punktami przeadunkowymi tzw. hubami umiejscowionymi w dzielnicach np. aglomeracji warszawskiej. W przypadku aglomeracji warszawskiej jest moliwe dziki planowanemu wydueniu tras tramwajowych poza aktualne granice Warszawy, np. do Zbek. Opracowana w ramach projektu Naukowcy dla gospodarki Mazowsza aplikacja SuperChoose, stanowi uyteczne narzdzie wielokryterialnego wspomagania decyzji w zakresie oceny projektów inwestycyjnych. W artykule przedstawiono moliwoci jej zastosowania do oceny wariantów organizacji dystrybucji adunków w aglomeracji warszawskiej. Jak wskazuj przeprowadzone badania aplikacja SuperChoose moe by: przydatnym narzdziem w analizie skomplikowanych projektów inwestycyjnych. Pozwala na szybk analiz porównawcz wielu wariantów z rónych punktów widzenia (róne kryteria analizy poszczególnych uczestników procesu decyzyjnego), pomocnym narzdziem w podejmowaniu trudnych decyzji. Podejmowanie trafnych decyzji w realizacji inwestycji przez przedsibiorstwa jest kluczowym elementem ich funkcjonowania. Proces decyzyjny jest skomplikowany i czsto wymaga uwzgldnienia rónych kryteriów. Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji wykorzystywane do oceny i tworzenia rankingu wariantów prowadzonych inwestycji maj charakter wspomagajcy i pozwalaj jedynie na okrelenie pewnych warunków decyzji, sporód których ostatecznie wybierane s najlepsze. Artyku powsta w ramach projektu Naukowcy dla gospodarki Mazowsza wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Bibliografia 1. Bluszcz M., Jacyna M.: Model solution of connections between the urban logistic system and the national logistic system, Archives of Transport, Warszawa Burgess, E., Park, R., Burgess, E. (editors). The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environmen, Chicago University Press, Chicago Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

19 Innowacyjne rozwizania dystrybucji adunków w miecie na przykadzie aglomeracji Crainic T.G., Ricciardi, N., Storchi, G. Models for Evaluating and Planning City Logistics Transportation Systems. CIRRELT Dembiska-Cyran, I.: Zastosowanie tramwajów towarowych w obsudze dostaw na obszarze miasta, LogForum, ISSN X, Fijakowski J. Procesy i koszty konsolidacji strumieni adunków w logistyce miejskiej. Podstawy projektowe w ujciu systemowym, Logistyka 2/2010, Pozna Hoyt, H.:The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in American Cities. Washington D.C. Federal Housing Administration, Harris C., Ullman, E.: The nature of cities. Annals of the American Academy of Political Science, Jacyna I., Ambroziak T.: Projektowanie regularnych hierarchicznych sieci logistycznych. Logistyka 04/ Jacyna I, ak J., Selected aspects of the optimization the structure if logistic system, Proceedings of 21st International Conference on Systems Engineering, IEEE Computer Society August 2011, Las Vegas, Nevada USA. 11. Jacyna M., Szczepaski E.: Holistic approach to the ecological cargo distribution in urban areas with the use of multi-modal transport, Urban Transport XIX, WIT Transactions on The Built Environment, vol.130, Jacyna M.: Cargo flow distribution on the transportation network of the national logistic system, International Journal of Logistics Systems and Management, vol. 15, No. 2-3, Jacyna M.: The role of the cargo consolidation center in urban logistics system, International Journal of Sustainable Development and Planning, vol. 8, No.1, Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Lewandowski K., Molecki B. (red.): Tramwaje we Wrocawiu Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocaw ISBN X. 16. Matalewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne, komponenty, dziaania, przykady, Wyd. Biblioteka Logistyka, Pozna Pohl H.: Systemy logistyczne. Pozna Pyza D.: Optimization of transport in distribution systems with restrictions on delivery times, Archives of Transport, Polish Academy of Sciences Committee of Transport, vol. 21, iss. 3-4, Warsaw Schäffeler Ulrich, Wichser J.: Inner urban freight transport and city logistics. 20. Simchi-Levi D. Simchi-Levi E., Logistics Systems Modeling. Handbook of Industrial Engineering, 3rd edition, published by John Wiley Sons, Sodczyk J.: Przestrze miasta i jej przeobraenia, Uniwersytet Opolski, Opole Szotysek J.: Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Gówny Urzd Statystyczny, 24. Wasiak M.: Optymalizacja hierarchicznego systemu obsugi logistycznej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Wood D. F.: International logistics, New York, N.Y.; London, AMACOM Books, INNOVATIVE SOLUTIONS TO A RANGE CARGO DISTRIBUTION IN THE CITY FOR EXAMPLE WARSAW AGGLOMERATION Summary: Paper presents the concept of use of trams for a cargo freight in metropolitan areas as an alternative to road transport. One of the main problems of the modern urban economy management is the distribution of goods. In this aspect, innovative solutions for urban logistics should include the assumptions and limitations for sustainable transport. The article describes the typical types of distribution systems with particular emphasis on multistage distribution. An appropriate optimization model record was presented. For Warsaw agglomeration example authors indicated on the benefits of the tramway freight cargo between cargo consolidation centers and hubs. For the evaluation of alternatives distribution organization SuperChoose application was used for decision support. Keywords: distribution of freight transport, transportation in the city, decision support, Warsaw agglomeration

20

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W MODELU DWUSZCZEBLOWEJ DYSTRYBUCJI ADUNKÓW BRAN Y FMCG NA TERENIE WARSZAWY

WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W MODELU DWUSZCZEBLOWEJ DYSTRYBUCJI ADUNKÓW BRAN Y FMCG NA TERENIE WARSZAWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Piotr Dusza, Marianna Jacyna Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TRAMWAJÓW TOWAROWYCH W MODELU DWUSZCZEBLOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 107 Transport 2015 Mirosaw Krzeniak, Jarosaw Poznaski, Danuta ebrak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYKORZYSTANIE ROZOENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO Logistyka i Transport KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI... Marianna JACYNA* Jolanta ŻAK** KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU LINGO

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA PYNNOCI RUCHU LOTNICZEGO Rkopis dostarczono, kwiecie 2012 Streszczenie: Stay wzrost

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

WP YW ROZ O ENIA POTOKU RUCHU W SIECI TRANSPORTOWEJ NA POZIOM EMISJI CO 2 PRZEZ RODKI TRANSPORTU

WP YW ROZ O ENIA POTOKU RUCHU W SIECI TRANSPORTOWEJ NA POZIOM EMISJI CO 2 PRZEZ RODKI TRANSPORTU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Tomasz Ambroziak, Marianna Jacyna, Piotr Gobiowski Mariusz Wasiak, Jolanta ak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WPYW ROZOENIA POTOKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE OBS UGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSI WZI BUDOWLANYCH

PLANOWANIE OBS UGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSI WZI BUDOWLANYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Marianna Jacyna Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska Tomasz Wojtkiewicz WACETOB Sp. z o.o. Jolanta ak Wydzia Transportu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACJI PRZEMIESZCZE KONTENERÓW NA SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PROCESU PRZEMIESZCZE

KONCEPCJA ORGANIZACJI PRZEMIESZCZE KONTENERÓW NA SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PROCESU PRZEMIESZCZE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Agata Kurek, Tomasz Ambroziak Politechnika Warszawa, Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych KONCEPCJA ORGANIZACJI PRZEMIESZCZE

Bardziej szczegółowo

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Monografie, książki i ich rozdziały Żak J., Modelowanie procesów transportowych metodą faz procesu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, z. 99,

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY ZARZ DZANIA PRÓ NYM TABOREM KOLEJOWYM DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WYBRANE PROBLEMY ZARZ DZANIA PRÓ NYM TABOREM KOLEJOWYM DO PRZEWOZU KONTENERÓW PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 108 Transport 2015 Agata Kurek Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYBRANE PROBLEMY ZARZDZANIA PRÓNYM TABOREM KOLEJOWYM DO PRZEWOZU KONTENERÓW Rkopis dostarczono:

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry 12.08.2015 Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Szanowny Panie, czy mozna dosta wizualizacj terminalu

Bardziej szczegółowo

KATALOGI PRZEKROJÓW ULIC

KATALOGI PRZEKROJÓW ULIC Załącznik Zacznik nr nr 2 do do zarządzenia zarzdzenia nr nr... 9448/10 Prezydenta Wrocławia Wrocawia z z dnia dnia... 20 maja 2010 2010 r. r. Zacznik nr 2 do zarzdzenia nr 1749/07 Prezydenta Wrocawia

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WIELOBRANOWA

KONCEPCJA WIELOBRANOWA SŁAWOMIR ADAMCZYK ADAM SMOGÓR MIECZYSŁAW SZYMASKI KONCEPCJA WIELOBRANOWA PRZEDŁUENIA TRASY TRAMWAJOWEJ POZNASKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU (PST) DO DWORCA ZACHODNIEGO W POZNANIU Cel koncepcji Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWAONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Rkopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Ilona JACYNA Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład LiST ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Ilona.Jacyna@gmail.com ROLA TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) nr 4/2014 (5)

Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) nr 4/2014 (5) Biuletyn informacyjny Projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities) Spis treści Wstęp... Ogólne informacje dotyczące spotkania... Prezentacja wybranych wyników badań dla Szczecina...

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10.

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10. Tytuł: Identyfikacja Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U.272. 73. 2011.JR I. Zamawiajcy: Województwo Mazowieckie II. Przedmiot zamówienia dotyczy: Wykonania: Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo