MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO"

Transkrypt

1 Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA PYNNOCI RUCHU LOTNICZEGO Rkopis dostarczono, kwiecie 2012 Streszczenie: Stay wzrost wielkoci ruchu lotniczego zmusza do poszukiwania metod zwikszajcych efektywno zarzdzania ruchem i przestrzeni powietrzn. Dziaania takie s podejmowane od lat przez suby zarzdzania ruchem lotniczym i orodki badawcze. Stosunkowo now koncepcj lepszego wykorzystania dostpnej przestrzeni powietrznej jest idea poprawy pynnoci ruchu lotniczego. Wydaje si, e zwikszenie pynnoci ruchu lotniczego powinno poprawi moliwoci przepustowe sektorów, gdy kontroler ruchu lotniczego jest w stanie obsuy wiksz liczb samolotów gdy przechodz one przez sektor równomiernie i bez zakóce. Dzieje si tak przede wszystkim dlatego, e ruch taki nie wymaga wielu koordynacji ze strony kontrolera. Zachodzi jednak pytanie o ilociow zaleno midzy pynnoci ruchu a przepustowoci przestrzeni powietrznej. Odpowied na nie wymaga bada modelowych, gdy ze wzgldów bezpieczestwa nie sposób prowadzi bada na rzeczywistym systemie. W artykule przedstawiono model sektora kontroli ruchu lotniczego obszaru oparty na niestosowanym dotd w literaturze sposobie opisu struktury sektora w postaci siatki nieaktywnych i aktywnych punktów. Struktura sektora jest odwzorowana tak, by uwzgldni zapotrzebowania uytkowników wobec przestrzeni wynikajce z koncepcji FUA. Model uwzgldnia równie losowe zmiany dostpnoci przestrzeni (np. zmiany pogody). Moe zosta wykorzystany do zbudowania narzdzia badawczego w postaci programu komputerowego, który pozwoli na badanie ilociowej zalenoci midzy pynnoci ruchu a przepustowoci sektora. Sowa kluczowe: pynno ruchu lotniczego, przepustowo sektora kontroli, zarzdzanie ruchem lotniczym 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach daje si zauway ogólna tendencja staego wzrostu wielkoci ruchu lotniczego. Wymusza ona poszukiwanie metod zwikszajcych efektywno zarzdzania przestrzeni powietrzn i ruchem lotniczym. Interesujca z tego punktu widzenia wydaje

2 Andrzej Ggorowski BADANIA HAASU DROGOWEGO Z UWZGLDNIENIEM RÓNYCH METOD OBLICZENIOWYCH Streszczenie: Metody obliczeniowe haasu drogowego stanowi wany element w procesie oceny warunków akustycznych na obszarach komunikacyjnych oraz s niezastpione w procesie projektowania inwestycji transportowych. Mog by równie bardzo pomocne przy projektowaniu optymalnych tras logistycznych (tras dostaw) na terenach, gdzie obowizuj dopuszczalne wartoci haasu. Celem artykuu jest okrelenie skutecznoci ronych metod obliczeniowych haasu drogowego stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Problem badawczy podejmowany w artykule okrelony zosta poprzez zdefiniowanie i opisanie wybranych wskaników i parametrów majcych podstawowy wpyw na poziom haasu drogowego. Metoda badawcza zostaa zrealizowana poprzez budow modelu geometryczno-akustycznego drogowego obszaru komunikacyjnego, a nastpnie przeprowadzenie bada symulacyjnych z uwzgldnieniem rónych algorytmów obliczeniowych haasu akustycznego. Sowa kluczowe: haas drogowy, modelowanie, metody obliczeniowe 1. WSTP W dobie intensywnego rozwoju transportu problem skutecznej ochrony rodowiska i ludzi przed szkodliwym oddziaywaniem haasu komunikacyjnego nabiera coraz wikszego znaczenia i nie moe by pomijany przy projektowaniu dróg i konstruowaniu ekologicznych pojazdów. Haas drogowy uznano za jeden z gównych czynników degradujcych rodowisko, przy czym zasig jego oddziaywania jest coraz wikszy[1-3]. Obowizek monitorowania stanu akustycznego na obszarach komunikacyjnych oraz konieczno poszukiwania nowych sposobów redukcji haasu komunikacyjnego [1, 4-6] wymaga opracowania skutecznych metod jego analizy i oceny. Modele obliczeniowe stanowi podstawowe uzupenienie bada pomiarowych i s niezastpione w procesach projektowania inwestycji transportowych. S równie wykorzystywane przy

3 Marianna Jacyna Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska Tomasz Wojtkiewicz WACETOB Sp. z o.o. Jolanta ak Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska PLANOWANIE OBSUGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSIWZI BUDOWLANYCH Rkopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty obsugi logistycznej przedsiwzi budowlanych. Proces budowlany zdefiniowano jako przedsiwzicie inwestycyjne wymagajce koordynacji rónorodnych dziaa. Opisano czynniki wpywajce na terminowo realizacji procesu budowlanego. Wskazano, e decyzje dotyczce sposobu obsugi logistycznej przedsiwzicia wpywaj na czas, koszty oraz jako obiektów i robót budowlanych. Zdefiniowano harmonogram jako narzdzie wspomagajce planowanie realizacji procesu budowlanego. Brak odpowiednich harmonogramów negatywnie wpywa na terminowo dostaw materiaów na plac budowy realizowanego przedsiwzicia. Sowa kluczowe: transport, proces budowlany, harmonogram, obsuga logistyczna inwestycji budowlanych 1. WPROWADZENIE Proces budowlany jako przedsiwzicie inwestycyjne wymaga precyzyjnej koordynacji rónorodnych dziaa, w tym równie o charakterze logistycznym. Wród specyficznych cech przypisywanych budownictwu naley wymieni: indywidualny charakter budowy, czsto wystpujce rozproszenie budowli realizowanych w terenie, zaleno realizacji od warunków atmosferycznych,

4 Anna Kwasiborska Zakad Inynierii Transportu Lotniczego ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW ZAGADNIENIA PRZEWOZU FRACHTU LOTNICZEGO Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystyk zagadnie zwizanych z przewozem, pakowaniem oraz zabezpieczaniem przesyek przewoonych transportem lotniczym. Towary przewoone transportem lotniczym najczciej s przedmiotami wymagajcymi specjalnej obsugi, z któr wi si, dopasowane do potrzeb konkretnego typu przesyek, technologie pakowania, przechowywania oraz przewozu. Jest to bardzo istotny dzia, który podlega wielu restrykcjom, przepisom i spenieniu szczególnych standardów. Do celów przewozowych zastosowania maj specjalne opakowania. Przedstawiono problematyk zaadunku frachtu lotniczego. Sowa kluczowe: fracht lotniczy, przesyki lotnicze, zagadnienie zaadunku 1. WPROWADZENIE Transport lotniczy jest wanym elementem infrastruktury gospodarczej, przyczyniajcym si do dynamicznego rozwoju miasta i regionu. Komunikacja lotnicza uatwia szybki i swobodny przepyw osób, usug i towarów. Transport lotniczy gównie skupia si w regionie Europy o najwikszej aktywnoci ekonomicznej w branach generujcych popyt na usugi przewozów lotniczych i midzykontynentalnej wymianie towarowej. Przewozy frachtu lotniczego to wany aspekt na globalnym rynku handlu z punktu widzenia rozwoju i znaczenia regionów zarówno na wiecie jak i w Polsce. Rynek przewozów lotniczych w Polsce zosta otwarty dla przewoników unijnych przez przystpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wiele przesyek przewoonych jest w lukach samolotów pasaerskich. Przyczyn mona upatrywa w zbyt maej poday adunków. Istniej oczywicie firmy kurierskie posiadajce w swojej flocie przystosowane typy samolotów. Niski rezultat w dziedzinie przewozów towarów drog lotnicz, mona zauway rozwaajc brak przystosowania lotniska, brak multimodalnej infrastruktury, jak

5 Konrad Lewczuk Zakad Logistyki i Systemów Transportowych BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIAEM JEDNOSTEK DO LOKACJI Streszczenie: Praca przedstawia zagadnienie komisjonowania z dynamicznym przydziaem asortymentu do lokacji w obszarze komisjonowania, tzw. komisjonowania dynamicznego. Przedstawiono i porównano wybrane zasady organizacji i ksztatowania obszarów komisjonowania statycznego i komisjonowania dynamicznego. Przedstawiono parametry obszaru (i procesu) komisjonowania oraz dyskusj wspózalenoci pomidzy nimi. Zapisano podstawowe zalenoci odwzorowujce proces komisjonowania dynamicznego oraz przedstawiono zaoenia i schemat blokowy aplikacji symulujcej ten proces. Nastpnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji opatrzone wnioskami. Sowa kluczowe: komisjonowanie dynamiczne, projektowanie magazynów, symulacja 1. UKADY KOMISJONOWANIA DYNAMICZNEGO Komisjonowanie jest podstawowym elementem procesu magazynowego. W procesie tym z materiaów jednorodnych zestawiane s jednostki wysykowe zgodnie z zamówieniem klientów. Jednostki te mog by jednorodne lub niejednorodne (wieloasortymentowe). Proces komisjonowania wymaga wyodrbnienia w magazynie obszarów komisjonowania. W obszarach takich, na wydzielonej przestrzeni, oferuje si wzgldnie du liczb rónorodnych pozycji asortymentowych, w ilociach wystarczajcych do realizacji biecych zlece klientów. Nacisk kadziony jest na zapewnienie niezakóconego dostpu do najmniejszych moliwych niepodzielnych opakowa materiaów (np. jednostkowych) przy minimalnym czasie przemieszczania si komisjonujcych pomidzy lokacjami. W praktyce stosuje si szeroki wachlarz rozwiza technologicznych dla realizacji procesu komisjonowania (przykady: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11). Sporód nich mona wyróni dwa szczególne rodzaje rozwiza stosowane w zalenoci od struktury asortymentowej i struktury zamówie klientów. Pierwszym z nich jest komisjonowanie ze statycznym przydziaem asortymentu do lokacji w obszarze komisjonowania

6 Marek Malarski Rafa Cichocki METODY DOZOROWANIA RUCHU LOTNICZEGO Streszczenie: W artykule zostay opisane klasyczne oraz nowe, dopiero wdraane techniki dozorowania majce zastosowanie w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Dozorowanie ruchu, podobnie jak nawigacja lotnicza i czno, stanowi jeden z podstawowych elementów niezbdnych do realizacji procesu zarzdzania ruchem lotniczym (ATM). Przez wiele lat ugruntowan pozycj w zakresie rozwiza technicznych dla dozorowania ruchu lotniczego miay stacje radiolokacyjne pierwotne (PSR) i wtórne (SSR/MSSR). Aktualnie coraz bardziej na znaczeniu zyskuj nowe techniki dozorowania w wikszym stopniu opierajce si na transmisji danych ni na analizie fal elektromagnetycznych odbitych od statku powietrznego. Nowe techniki umoliwi wprowadzenie zaawansowanych koncepcji zarzdzania ruchem lotniczym bdcych przedmiotem prac gównych programów badawczo-wdroeniowych takich jak NextGen i SESAR. W artykule dokonano oceny poszczególnych technik dozorowania pod ktem zastosowania ich do kontroli ruchu lotniczego w FIR Warszawa. Sowa kluczowe: ADS, hiperboliczne systemy pozycjonowania, kontrola ruchu lotniczego, radar, LAM, WAM WPROWADZENIE Cigy wzrost wielkoci ruchu lotniczego stawia coraz wiksze wyzwania naziemnym subom kontroli, które odpowiedzialne s za bezpieczestwo oraz sprawny przepyw tego ruchu w coraz bardziej zatoczonej przestrzeni powietrznej. W miar rozwoju transportu lotniczego suby eglugi powietrznej ewoluoway, rozszerzajc zakres penionych funkcji, zwikszajc obszar odpowiedzialnoci oraz wykorzystujc coraz to nowsze technologie. Szczególnie wane byo wprowadzenie do zastosowa cywilnych radarów pierwotnych potem wtórnych. Do dnia dzisiejszego technologie te stanowi podstawowy rodek zapewniania bezpieczestwa ruchu lotniczego, umoliwiajc kontrolerom ruchu lotniczego separowanie statków powietrznych. Pod koniec lat 70-tych zauwaono, i stosowane rozwizania techniczne i organizacyjne (w wikszoci wywodzce si z koncepcji opracowanych w okresie powojennym) maj liczne ograniczenia i w przyszoci mog stanowi barier dalszego rozwoju komunikacji lotniczej. W 1983 r. Midzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO powoaa specjalny komitet majcy za zadanie

7 Marek Malarski Kacper Walczak Polska Agencja eglugi Powietrznej WSPÓCZESNE PODEJCIE DO SYSTEMÓW ZARZDZANIA RUCHEM LOTNICZYM NA PRZYKADZIE WDRAANEGO SYSTEMU PEGASUS_21 Streszczenie: Artyku omawia trendy we wspóczesnych systemach ATM na przykadzie rozwiza wdraanych w systemie PEGASUS_21. System PEGASUS_21 wykorzystuje mechanizm przewidywania trajektorii, który pozwala wykorzysta go w szerszym zakresie ni tylko dozorowanie radarowe. Nowe funkcje obejmuj m.in.: wyznaczanie sekwencji sektorów i selektywn prezentacj list sektorowych, elektroniczn koordynacj, rednioterminowe przewidywanie konfliktów, przewidywanie kolizyjnoci z dynamicznie aktywowanymi elementami przestrzeni, ocen obcienia sektorów. Równolegle wdraane s równie nowe funkcje niezalene od trajektorii, takie jak wdroenie scentralizowanego systemu przydziau kodów transponderów CCAMS, oraz projekt uaktualnienia planu lotu FPL Sowa kluczowe: ATM, SESAR, przewidywanie trajektorii, rednioterminowe przewidywanie konfliktów, kontrola ruchu lotniczego WPROWADZENIE W Polsce w subach kontroli ruchu lotniczego od roku 1993 wykorzystuje si amerykaski system zarzdzania ruchem AMS Wprawdzie AMS nadal nadspodziewanie dobrze spenia swoje zadanie, niemniej jednak jego zaoenia projektowe opracowano, gdy wielko ruchu, przepisy i procedury, konstrukcja przestrzeni powietrznej oraz stosowane rozwizania techniczne róniy si od dzisiejszych.

8 Marlena Muras Wiesaw Zabocki ZASTOSOWANIE TEORII DYFUZJI INNOWACJI NA PRZYKADZIE WPROWADZENIA NA RYNEK AIRBUSA A380 Rkopis dostarczono, grudzie 2012 Streszczenie: W referacie zostanie przedstawiona metoda zastosowania dyfuzji innowacji w celu rozwizania problemu wdraania na rynek innowacyjnych produktów przemysu lotniczego. Jako przykad zastosowania tej metody zostanie opisana analiza procesu wprowadzania na rynek Airbusa 380. Wskazane zostan determinanty (siy i saboci) dyfuzji innowacji na tle innych moliwych metod i strategii wdraania. Jako odniesienie teorii dyfuzji innowacji zostan przedstawione badania E. Rogersa i G. Moora. Sowa kluczowe: dyfuzja innowacji, transport lotniczy 1. WPROWADZENIE. SFORMUOWANIE PROBLEMU Nowoczesne firmy musz wykaza si duymi umiejtnociami, aby utrzyma si na rynku. Wraz z rozwojem Internetu, handlu midzynarodowego i marketingu rozpocza si ciga walka o przetrwanie na rynku. Rynek lotniczy, tak jak i inne brane, staje przed wyzwaniem: jak przekona klientów do innowacyjnych produktów. Trudnoci jest to, jak sprawi, aby produkt zosta pozytywnie przyjty. Jak odnie sukces rynkowy i technologiczny? Takie pytanie stawiaj sobie koncerny i firmy tworzce i wdraajce produkty o nowoczesnych i innowacyjnych technologiach, co stanowi szczególn cech przemysu lotniczego. Pytanie to jest take pytaniem o nowe idee i rozwizania techniczne. Z analiz rynkowych przeprowadzanych na rynku lotniczym wyonio si przekonanie, e podróe bd odbywa si na zasadzie hub-to-hub. Powstaa koncepcja opracowania samolotu wikszego ni dotychczas produkowane, który realizowaby transport na odcinkach midzy hubami. Dotychczas najwikszym samolotem by Boeing 747. Natomiast poczenia od huba do mniejszych, lotnisk regionalnych miayby realizowa mniejsze samoloty, dostpne na rynku. Pocztkowo obie firmy Boeing i Airbus pracoway wspólnie nad projektem stworzenia superjumbo. Jednak z powodu sprzecznych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu MODEL SEKTORA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU

ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWA ONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych ROLA INFRASTRUKTURY W ASPEKCIE ZRÓWNOWAONEGO SYSTEMU TRANSPORTU Rkopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII DYFUZJI INNOWACJI NA PRZYK ADZIE WPROWADZENIA NA RYNEK AIRBUSA A380

ZASTOSOWANIE TEORII DYFUZJI INNOWACJI NA PRZYK ADZIE WPROWADZENIA NA RYNEK AIRBUSA A380 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Marlena Muras Wiesaw Zabocki Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu ZASTOSOWANIE TEORII DYFUZJI INNOWACJI NA PRZYKADZIE WPROWADZENIA NA

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA PROCESU SPRAWDZANIA GOTOWO CI OPERACYJNEJ PORTU LOTNICZEGO

ALGORYTMIZACJA PROCESU SPRAWDZANIA GOTOWO CI OPERACYJNEJ PORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Piotr Kawalec Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu, Zakad Sterowania Ruchem Micha Kozowski Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1 IOURI SEMENOV ZARZDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1. Wstp W ostatnim wierwieczu w Europie notowano cigy wzrost wydajnoci transportowej, której ilociow ocen przedstawiono w tabeli

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Badania operacyjne WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania operacyjne Kod przedmiotu ZIP S 0-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE OBS UGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSI WZI BUDOWLANYCH

PLANOWANIE OBS UGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSI WZI BUDOWLANYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Marianna Jacyna Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska Tomasz Wojtkiewicz WACETOB Sp. z o.o. Jolanta ak Wydzia Transportu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Sławomir Hausman Michał Strzelecki Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczaska 223, 90-924 Łód [shausman, mstrzel]@p.lodz.pl www.pwt.et.put.poznan.pl 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO dr in. Marta Góra mgr in. Ryszard Trela Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia Mechaniczny, Politechnika Krakowska BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNOCI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WP YWU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ NA GOTOWO OPERACYJN PORTU LOTNICZEGO

ANALIZA WP YWU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ NA GOTOWO OPERACYJN PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Paulina Staczyk, Anna Stelmach Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu ANALIZA WPYWU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ NA GOTOWO OPERACYJN

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Systemy transportowe WM Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia stopnia o profilu: A P Przedmiot: Systemy transportowe Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP S 3 3-_0 Jzyk wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 107 Transport 2015 Mirosaw Krzeniak, Jarosaw Poznaski, Danuta ebrak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYKORZYSTANIE ROZOENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Organizacja WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia drugiego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Organizacja Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP S 0 0-0_0 Jzyk wykładowy: polski Rok: Semestr:

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN BYDGOSZCZ SULEJÓWEK, 2002. 2 Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAU ETI POLITECHNIKI GDASKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Krzysztof Wyrzykowski 2,1, Piotr Kowalski 1 1 Premium Technology Sp. z o.o. Dzia+ In,ynierii Oprogramowania pkowalski@premiumtechnology.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI RYZYKA ZAGRO E

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI RYZYKA ZAGRO E PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 96 Transport 2013 Adrian Gill Politechnika Poznaska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI

Bardziej szczegółowo

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego II. We ssawne dla przemysu drzewnego W przesyowy trudnopalny wg DIN 4102 B1 Szybkozcze Master Grip Prostka symetryczna FLAMEX B-F-se Materia cianka wa: 100% poliuretan poliestrowy z domieszk rodka opóniajcego

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ANALIZY DRZEWA ZDARZE W WYBRANYCH ASPEKTACH IMPLEMENTACJI SYSTEMU GBAS

ZNACZENIE ANALIZY DRZEWA ZDARZE W WYBRANYCH ASPEKTACH IMPLEMENTACJI SYSTEMU GBAS P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Andrzej Fellner, Radosaw Fellner Politechnika lska, Wydzia Transportu ZNACZENIE ANALIZY DRZEWA ZDARZE W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

* ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) +

* ) # # $ % & '% ())*+, !-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ! " #$%## &$$' ()! " * ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ())12 %% & + ) 4 2 55 5 6 57( 8 2 % + 4, % 97, +,- % :! " ; (5-5

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r System Galileo Moliwoci i zagroenia dla Polski Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r Konwencja Metryczna 1875 r. Układ Dyplomatyczny Generalna Konferencja

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Globalne standardy toruj drog

Globalne standardy toruj drog Globalne standardy toruj drog Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (UDI) Unikalna Identyfikacja Wyrobów Medycznych (Unique Device Identification UDI) ma na celu popraw bezpieczestwa pacjentów i procesów

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN *************************************************************** Bogdan ÓŁTOWSKI PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN ************************************************* BYDGOSZCZ - 1996 motto : na wielkie kłopoty

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie studium wykonalnoci dla projektu Poprawa dostpu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyk!ad 10: Konflikt i wspó!praca mi"dzygrupowa (cz"#$ 1)

Wyk!ad 10: Konflikt i wspó!praca midzygrupowa (cz#$ 1) Wyk!ad 10: Konflikt i wspó!praca mi"dzygrupowa (cz"#$ 1) dr Dariusz Rosi%ski prawie wszystkie konflikty oparte na mieszanych motywach, zawieraj& elementy wspó!pracy i rywalizacji teoria wspó!pracy i rywalizacji

Bardziej szczegółowo

WP YW ROZ O ENIA POTOKU RUCHU W SIECI TRANSPORTOWEJ NA POZIOM EMISJI CO 2 PRZEZ RODKI TRANSPORTU

WP YW ROZ O ENIA POTOKU RUCHU W SIECI TRANSPORTOWEJ NA POZIOM EMISJI CO 2 PRZEZ RODKI TRANSPORTU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Tomasz Ambroziak, Marianna Jacyna, Piotr Gobiowski Mariusz Wasiak, Jolanta ak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WPYW ROZOENIA POTOKU

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI STEROWANIA RUCHEM SAMOLOTU KOMUNIKACYJNEGO W TRYBIE UAV DO WIADCZENIA Z PROJEKTU FP6 SOFIA

WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI STEROWANIA RUCHEM SAMOLOTU KOMUNIKACYJNEGO W TRYBIE UAV DO WIADCZENIA Z PROJEKTU FP6 SOFIA mgr in. Anna Gaach Instytut Lotnictwa WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI STEROWANIA RUCHEM SAMOLOTU KOMUNIKACYJNEGO W TRYBIE UAV DOWIADCZENIA Z PROJEKTU FP6 SOFIA W pracy przedstawiono dowiadczenia i wybrane

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu: ZIP 1 N _0

Badania marketingowe. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P. Kod przedmiotu: ZIP 1 N _0 Badania marketingowe WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Badania Marketingowe Kod przedmiotu: ZIP 1 N 06 69-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obieralny Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PROCESIE EKSPLOATACJI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PROCESIE EKSPLOATACJI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 107 Transport 2015 Mariusz Zieja, Henryk Smoliski, Mieczysaw Piglas, Pawe Goda Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakad Informatycznego Wsparcia Logistyki

Bardziej szczegółowo