Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne podejcie do problemu połczenia pomidzy komputerami tworzcymi sie komputerow. Polega ono na połczeniu wszystkich punktów (gniazdek RJ-45, do których podłcza si karty sieciowe komputerów, czy interfejsy routerów) bezporednio do wzłów dystrybucyjnych. Okablowanie strukturalne ma swoje wady i zalety. Do niewtpliwych zalet tego typu rozwiza naley uporzdkowanie okablowania i logika połcze, jak równie praktycznie nieograniczone moliwoci reorganizacji sieci w bardzo krótkim czasie. Niestety bardzo powan wad jest cena tego typu rozwizania. Dla zilustrowania tego problemu spójrzmy na poniszy przykład: 1.1. Przykład Budynek, w którym zlokalizowane jest 100 komputerów, rozmieszczonych w odległoci od 10 do 80 metrów od zakładanej lokalizacji MDF. Dla uproszczenia oblicze, przyjmiemy, e budynek podzielony jest na 10 pomieszcze, w kadym po 10 komputerów. rednia odległo od serwerowni do pomieszcze to powiedzmy 50 metrów Najpierw zobaczymy podejcie standardowe. W ramach tego rozwizania staramy si zebra jak najwicej komputerów do pojedynczego urzdzenia koncentrujcego (np. przełcznika) i z niego łczymy si najkrótsz tras do głównego przełcznika. Rys. 1. Podejcie standardowe do projektowania sieci

2 Zgodnie z takim podejciem mielibymy na przykład nastpujc specyfikacj: Kable: W kadej z sal (rednia odległo od przełcznika np. 15 metrów) 20 * 15 metrów = 300 metrów. Sal jest 10, po 2 na przełcznik, wic 5 * 300 metrów=1500 metrów. Dodatkowo dochodzi 5 połcze pomidzy poszczególnymi przełcznikami a przełcznikiem głównym -> 5*50 metrów = 250 metrów. Dla 100 komputerów potrzebne jest jeszcze 100 krótkich kabelków (patchcordów) do połczenia pomidzy gniazdkiem a kart sieciow -> 100 * 2 metry = 200 metrów. RAZEM -> 2000 metrów kabla. Sprzt aktywny: 5 przełczników 24 portowych do sal + główny przełcznik do serwerowni Drugie rozwizanie to pełne podejcie strukturalne, gdzie kade gniazdko połczone jest do szafy dystrybucyjnej. W naszym przykładzie (przypominam o max. 100 metrach odległoci w przypadku skrtki miedzianej) wystarczy jeden wzeł dystrybucyjny. Rys. 2. Podejcie strukturalne do projektowania sieci Zgodnie z takim podejciem mielibymy na przykład nastpujc specyfikacj: Kable: Od kadej stacji roboczej do zespołu przełczników w wle dystrybucyjnym: 100*50 metrów = 5000 metrów. Dla 100 komputerów potrzebne jest jeszcze 100 krótkich kabelków (patchcordów) do połczenia pomidzy gniazdkiem a kart sieciow -> 100 * 2 metry = 200 metrów. RAZEM -> 5200 metrów kabla. Sprzt aktywny: 5 przełczników 24 portowych do sal + główny przełcznik do serwerowni.

3 Pewnym kompromisem jest zastosowanie podejcia, w którym okrelamy maksymalne obcienie pojedynczego połczenia do wzła dystrybucyjnego (np. do 10 stacji roboczych) tak, aby efektywno połcze od stacji roboczych nie była zbyt niska. W przykładzie na jeden przełcznik przypadało około 20 komputerów. W zwizku z tym stacja robocza przy połczeniu pomidzy salami (na przykład do serwera centralnego) dysponowała pasmem maksymalnym (np. 100 Mb/s) / 20 = 5Mb/s. Przy rozwizaniu strukturalnym nic si nie zmieniło, ale jeeli wprowadzimy ograniczenie iloci połcze do jednego przełcznika, to w kadej chwili mona przebudowa sie w krótkim czasie tak, aby stacje dysponowały szerszym pasmem. Kompromisem jest koncentracja na miejscu tylko pewnej iloci stacji tak, aby nie przekroczy minimalnego załoonego pasma. Powiedzmy, e przyjlimy rozwizanie, w którym do kadej z sal 10 komputerowych prowadzony jest 1 kabel do przełcznika. W ten sposób kada ze stacji ma gwarancj 10 Mb/s. Rys.3. Rozwizanie bdce kompromisem pomidzy pełnym okablowaniem strukturalnym a standardowym Zgodnie z takim podejciem mielibymy na przykład nastpujc specyfikacj: Kable: W kadej z sal (rednia odległo od przełcznika np. 10 metrów) 10 * 12 metrów = 120 metrów. Sal jest 10, wic 10 * 120 metrów=1200 metrów. Dodatkowo dochodzi 10 połcze pomidzy poszczególnymi przełcznikami a przełcznikiem głównym -> 10 *50 metrów = 500 metrów. Dla 100 komputerów potrzebne jest jeszcze 100 krótkich kabelków (patchcordów) do połczenia pomidzy gniazdkiem a kart sieciow -> 100 * 2 metry = 200 metrów. RAZEM -> 1900 metrów kabla. Sprzt aktywny: 10 przełczników do sal + główny przełcznik do serwerowni.

4 Podsumowujc, kade z rozwiza ma swoje wady i zalety. Poniej prezentowana jest tabela, która zbiera wielkoci ze wszystkich przykładów. Rozwizanie Długo kabla Ilo przełczników Ilo przełczników głównych Standardowe 2000 m 5 1 Strukturalne 5200 m 5 1 Porednie 1900 m 10 1 Jak wida rozwizanie standardowe bdzie najtasze. Rozwizaniem najdroszym bdzie podejcie strukturalnym, przy którym pod uwag oprócz ceny samego kabla trzeba wzi równie cen korytek, prowadnic, patch paneli zakaczajcych kable dochodzce do wzła dystrybucyjnego, a wreszcie robocizn zwizan z połoeniem 5 kilometrów kabla. Kompromisem wydaje si by rozwizanie porednie gwarantujce lepsze wykorzystanie pasma w obrbie całej firmy. Jednak w takim rozwizaniu tracimy moliwo łatwej wymiany sprztu aktywnego bdcej atutem rozwizania strukturalnego. Rys.4. Podejcie strukturalne w przekroju

5 2. Załoenia 2.1. Cele projektu Sie musi działa Sie musi zapewni moliwo rozwoju szkoły Sie powinna by otwarta na moliwo unowoczenienia bez zmiany głównych załoe projektowych 2.2. Rozwizanie podejcia do okablowania W dokumentach do studium przypadku dla I semestru Akademii CISCO przyjte zostało pewne rozwizanie, w którym do kadej z sal 20 komputerowych prowadzone s 3 kable po 1 do kadego 2 przełczników, jeden do gniazdka dla instruktora. W ten sposób kada ze stacji studenckich ma gwarancj 10 Mb/s, podczas gdy stacja instruktorska, czsto pełnica rol serwera, ma pełne pasmo 100 Mb/s. Pastwo, w czasie rysowania projektu proszeni s o rysowanie pojedynczej linii symbolizujcej 3 kable do kadego z pomieszcze Ilo oraz rozmieszczenie wzłów dystrybucyjnych. W projekcie, w zalenoci od rozmiarów budynku, w którym maj Pastwo zaprojektowa sie, naley umieci co najmniej 1 główny wzeł dystrybucyjny (Main Distribution Facility), oraz dowoln liczb pomocniczych wzłów dystrybucyjnych IDF (Intermediate Distibution Facility). Ilo IDF zaley od zasigu wykorzystywanego okablowania. Przypominam, e dla skrtki miedzianej granic jest 100 metrów, przy czym naley pamita o zostawieniu zapasu na połczenie pomidzy stacj robocz a gniazdem na cianie oraz pomidzy patch-panelem a urzdzeniem aktywnym w szafie krosowniczej. W sumie zostanie nam około 90m Plan adresacji Do celów adresacji komputerów w przydzielonym Pastwu projekcie, dostan Pastwo do dyspozycji sie klasy B Ilo stanowisk komputerowych Liczba ta zostanie podana wraz z pozostałymi załoeniami zalenie od wielkoci budynku. 3. Projekt logiczny W projekcie logicznym naley przedstawi schematyczny układ połcze w szkole, wraz z podłczeniem do Internetu. 4. Projekt rozmieszczenia IDF i MDF 4.1. Rozmieszczenie MDF i IDF MDF oraz IDF-y naley rozmieci tak, eby swoim zasigiem obejmowały wszystkie pomieszczenia szkoły. Naley dy do zminimalizowania ich liczby ze wzgldu na koszty Połczenie pomidzy MDF i IDF-ami. Naley zaprojektowa sposób oraz tras połczenia pomidzy IDF-ami a MDF-em. W opisie powinien si znale rodzaj kabla oraz przebieg trasy połczenia. Tras naley na główny schemat szkoły.

6 5. Projekt fizyczny Na projekcie fizycznym naley pokaza plan połcze od kadej z sal, do których naley podłczy sie a do którego z wzłów dystrybucyjnych (MDF lub IDF). Naley zwróci uwag na maksymaln długo kabla! Kabel naley prowadzi wzdłu cian. 6. Spis połcze Naley samodzielnie ponumerowa wszystkie sale i umieci numery na rysunku, skd prowadzone s połczenia oraz ponumerowa kable prowadzce od sali do wzła dystrybucyjnego. W tabeli naley równie zawrze zmierzone długoci kabli. 7. Plan adresacji IP. Na podstawie otrzymanego numeru sieci od prowadzcego, naley tak podzieli j na podsieci, eby zaadresowa podan liczb stacji roboczych studenckich oraz biurowych. Naley równie zadba o separacje tych sieci od siebie! 8. Pastwa wnioski z projektowania sieci. Za i Przeciw przyjtym rozwizaniom. Do Pastwa dyspozycji s równie 2 przykłady pokazujce, jak mona podej do problemu projektowania okablowania. W celu ułatwienia Pastwu adresacji IP, na sieci znajduje si równie dokument pokazujcy krok po kroku procedur adresacji IP. 9. Posta projektu. Projekt powinien zosta wykonany docelowo w jednym z 2 formatów: PDF mona uy do tego celu MS Worda + PDF creator (np. darmowy ze strony Star Office lub Adobe Acrobata. PPT format programu MS Power Point W celu stworzenia projektu logicznego i krelenia tras połcze mona wybra róne oprogramowanie. Mnie najwygodniej było posługiwa si programem MS Visio, ale wybór jest równie tutaj szeroki.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Maszyny wirtualne, jako narzdzia zwikszajce bezpieczestwo serwerów

Maszyny wirtualne, jako narzdzia zwikszajce bezpieczestwo serwerów Maszyny wirtualne, jako narzdzia zwikszajce bezpieczestwo serwerów Krzysztof Leszczyski Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polska Grupa Uytkowników Linuxa Wstp: aden z uczestników konferencji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo