OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI"

Transkrypt

1 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI Streszczenie Obowizujcy w Polsce system ustalania opat za usugi wodocigowe i kanalizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzieli koszty midzy poszczególnych odbiorców usugi oczyszczania cieków. Przy alokacji kosztów przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne zazwyczaj nie uwzgldniaj zasady zanieczyszczajcy paci, czyli nie bior pod uwag adunków zanieczyszcze pochodzcych od poszczególnych grup usugobiorców. A zatem istnieje konieczno sprecyzowania zasad ustalania opat za cieki, tak by nie wystpowao subsydiowanie skrone w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usugi. Sowa kluczowe: zasada sprawca zanieczyszczenia paci, opaty za cieki, adunek zanieczyszczenia, alokacja kosztów Wprowadzenie Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne realizuj zadania zwizane z zapewnieniem odpowiedniej jakoci oczyszczonych cieków odprowadzanych do odbiorników. Dziaania te wi si z ponoszeniem kosztów. Problemem stao si ustalenie odpowiednich poziomów opat za wiadczone usugi, tak aby Adres

2 92 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA odzwierciedlay one faktycznie ponoszone koszty. Istotne jest take zapewnienie spenienia zasady sprawca zanieczyszczenia paci. Kady z usugobiorców jest bowiem emitentem zanieczyszcze zawartych w ciekach, a zatem powinien ponosi koszty oczyszczania cieków adekwatne do wielkoci wnoszonego wraz ze ciekami adunku zanieczyszcze. Obowizujcy w Polsce system ustalania opat za usugi wodocigowe i kanalizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzieli koszty midzy poszczególnych odbiorców usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków. Metr szecienny, który stanowi podstaw naliczania opaty, nie jest jednostk odzwierciedlajc stopie obcienia oczyszczalni cieków kosztami redukcji zanieczyszcze pochodzcych od danej grupy usugobiorców. A zatem istnieje konieczno sprecyzowania zasad ustalania opat za cieki, tak by nie wystpowao subsydiowanie skrone w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usugi. Celem artykuu jest zatem zaprezentowanie metody umoliwiajcej ustalenie wysokoci opaty za cieki zgodnie z zasad sprawca zanieczyszczenia paci. 1. Opaty za usug zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków a zasada sprawca zanieczyszczenia paci w polskim systemie taryf za cieki Uregulowania prawne odnonie do aspektów ekonomicznych oczyszczania cieków zawiera Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków. Szczegóowe wytyczne w zakresie okrelania taryf za usug zbiorowego oczyszczania cieków zawarto natomiast w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. Zgodnie z nim, ustalajc ceny za cieki, przedsibiorstwa powinny kierowa si zasadami, do których w szczególnoci nale: ustalenie cen na poziomie zapewniajcym uzyskanie niezbdnych przychodów, eliminowanie subsydiowania,

3 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 93 motywowanie odbiorców usug do racjonalnego uytkowania wody i ograniczania wielkoci zanieczyszcze odprowadzanych wraz ze ciekami, ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen wody i cieków 1. Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne powinny ustali takie poziomy opat za odprowadzanie cieków, które odzwierciedlayby koszty generowane przez poszczególne grupy usugobiorców. W zwizku z tym jednostki wiadczce usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków dokonuj alokacji kosztów wedug grup odbiorców w sposób, który ma na celu powizanie wysokoci ponoszonych przez przedsibiorstwo kosztów z dan grup odbiorców. Przy alokacji kosztów naley pamita, e niedopuszczalne jest stosowanie subsydiowania skronego, zakazana jest dyskryminacja wybranych grup usugobiorców oraz e zrónicowanie wysokoci stawek jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy mona wykaza rónic w kosztach wykonania usugi. Koszty mona alokowa na poszczególne grupy odbiorców wedug rónego stopnia precyzji, w zalenoci od lokalnych warunków i dostpnoci danych 2. Przy podziale kosztów usugi oczyszczania cieków pomidzy poszczególne grupy odbiorców mona wykorzysta: wspóczynniki alokacji kosztów wyznaczone na podstawie udziau poszczególnych grup taryfowych w cakowitej iloci odebranych cieków w odniesieniu do kosztów, których wysoko jest wprost proporcjonalna do wielkoci wiadczonych usug, wspóczynniki ustalone na podstawie ewidencji ksigowej kosztów w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieli midzy poszczególnych odbiorców usugi. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku wspomina, e przy alokacji kosztów mona take bra pod uwag wspóczynniki uwzgldniajce wielko adunku zanieczyszcze zawartego w przyjtych przez oczyszczalni ciekach. 1 Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków (DzU 2006, nr 127, poz. 886). 2 Standardy regulacji ekonomicznych, dostpnoci usug oraz metodologii ustalania opat w sektorze wodocigowo-kanalizacyjnym, Polskie Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych, Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie, Warszawa 2000, s. 38.

4 94 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA Funkcjonujce w Polsce metody alokacji kosztów nie przestrzegaj jednak zazwyczaj zasady sprawca zanieczyszczenia paci, czyli nie bior pod uwag adunków zanieczyszcze pochodzcych od poszczególnych grup usugobiorców. 2. Metoda ustalania ceny za cieki zgodnie z zasad sprawca zanieczyszczenia paci Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne, ustalajc ceny za odprowadzanie cieków, czyni to w odniesieniu do 1 m 3. Cena jednak czsto nie jest rónicowana w zalenoci od stopnia zanieczyszczenia odprowadzanych cieków. Przy ustalaniu wysokoci stawek opat naleaoby zatem uwzgldni adunek zanieczyszcze, gdy od jego wielkoci zale koszty oczyszczania cieków. W przypadku cieków bardziej miarodajne jest wic posugiwanie si adunkiem zanieczyszcze, a nie jak w przypadku poboru wody metrem szeciennym jako jednostk rozliczeniow, który wprawdzie moe ni by, ale pod warunkiem okrelenia w nim wartoci zanieczyszcze charakterystycznych dla poszczególnych odbiorców usugi. Przy okreleniu ceny za usug oczyszczania cieków mona posuy si procedur zaprezentowan na rysunku 1. Dla potrzeb prezentacji metody ustalania opat, odbiorców usug kanalizacyjnych podzielono na trzy grupy: odbiorcy komunalni, przemys, odbiorcy komunalni niepodczeni do sieci kanalizacyjnej (dalej zwani: odbiorcy nieskanalizowani ). Oddzieln grup stanowi odbiorcy odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze, wyodrbnieni ze wzgldu na to, e ponoszona przez nich opata za oczyszczanie cieków nie powinna uwzgldnia kosztów wynikajcych z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Odbiorcy ci bd ponosili koszty transportu cieków specjalistycznym taborem asenizacyjnym. Koszty te nie zostay wzite pod uwag przy ustalaniu opat dla wydzielonych grup odbiorców usugi oczyszczania cieków. Na cen 1 m 3 cieków skadaj si koszty bezporednie i porednie. Koszty porednie powinny zosta przypisane w jednakowej wysokoci do kadego metra szeciennego cieków, niezalenie od przynalenoci uytkownika do okrelonej grupy odbiorców usug.

5 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 95 Rys. 1. Procedura ustalania opat za usug oczyszczania cieków Ustalenie grup odbiorców usugi Okrelenie wielko kosztów porednich przypadajcych na jednostk odprowadzanych cieków Okrelenie udziau grup w cakowitym adunku zanieczyszcze dopywajcych ze ciekami do oczyszczalni Wyznaczenie wielkoci kosztów bezporednich dla poszczególnych grup Okrelenie cakowitych kosztów przypadajcych na kad z grup korzystajcych z usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków Wyznaczenie ceny 1 m 3 cieków dla kadej z grup odbiorców usug ródo: opracowanie wasne. Rozoenie kosztów bezporednich na poszczególnych emitentów cieków musi wynika z wielkoci adunku zanieczyszcze w ciekach dopywajcych do oczyszczalni. Odbiorcy komunalni odprowadzaj cieki socjalno-bytowe, których skad jest w miar ustabilizowany ze wzgldu na powtarzalno czynnoci wykonywanych przez czowieka, a majcych na celu zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych i higienicznych. W literaturze znale mona wartoci rednie dla gospodarstw domowych, ustalone na podstawie bada bezporednich 3. Zakady przemysowe, odprowadzajc cieki do kanalizacji, musz natomiast zadba, aby zawarte w nich stenia zanieczyszcze nie przekraczay wartoci ustalonych w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowizków dostawców cieków przemysowych oraz warun- 3 Z. Heidrich, Przydomowe oczyszczalnie cieków. Poradnik, Centralny Orodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1998.

6 96 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA ków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych 4. Zatem do obliczenia adunku zanieczyszcze pochodzcego ze cieków przemysowych mona przyj wartoci dopuszczalne, wymagane przez rozporzdzenie. Na podstawie przedstawionych wyej zaoe opracowano nastpujc procedur ustalania ceny za 1 m 3 cieków dla poszczególnych grup odbiorców z uwzgldnieniem pochodzcych od nich adunków zanieczyszcze: I. Wyznaczenie wielkoci kosztów bezporednich dla poszczególnych grup odbiorców odprowadzajcych cieki: 1) okrelenie kosztów generowanych przez odbiorców nieskanalizowanych dokonuje si wedug wzoru: KB kp = a K ocz. (1) KB kp koszty ponoszone w zwizku z oczyszczaniem cieków pochodzcych od grupy odbiorcy nieskanalizowani, z/rok; a udzia grupy odbiorcy nieskanalizowani w iloci odprowadzanego adunku danego zanieczyszczenia, wielko niemianowana; K ocz. koszty bezporednie oczyszczania cieków, z/rok. 2) wyznaczenie wielkoci kosztów ponoszonych przez odbiorców komunalnych podczonych do sieci kanalizacyjnej wedug nastpujcego wzoru: KB ok = b K ocz. + f K prz. + f K k (2) b udzia grupy odbiorcy komunalni w iloci odprowadzanego adunku danego zanieczyszczenia, wielko niemianowana; f udzia grupy odbiorcy komunalni w kosztach zwizanych z przepompowni, kanalizacj, wielko niemianowana; K prz. koszty bezporednie ponoszone w przepompowni cieków, z/rok; koszty bezporednie ponoszone na kanalizacj, z/rok. K k 4 Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowizków dostawców cieków przemysowych oraz warunków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych (DzU 2006, nr 136, poz. 964).

7 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 97 Udzia odbiorców komunalnych w kosztach ponoszonych na przepompowni cieków (f) wyznacza si na podstawie poniszego wzoru: ok f = ok + p (3) p adunek odprowadzany w ciekach przez przemys, kg/rok; ok adunek odprowadzany w ciekach przez odbiorców komunalnych, kg/rok. 3) obliczenie na podstawie wzoru kosztów wynikajcych z oczyszczania cieków przemysowych, czyli: KB p = g K ocz. + h K prz. + h K k (4) g udzia grupy przemys w iloci odprowadzanego adunku danego zanieczyszczenia, wielko niemianowana; h udzia grupy przemys w kosztach zwizanych z przepompowni, wielko niemianowana; K prz. koszty bezporednie ponoszone na przepompowni cieków, z/rok; koszty bezporednie ponoszone na kanalizacj, z/rok. K k Wielko h zostaa wyznaczona na podstawie nastpujcego wzoru: p h = p + ok (5) p adunek odprowadzany w ciekach przez przemys, kg/rok; ok adunek odprowadzany w ciekach przez odbiorców komunalnych, kg/rok.

8 98 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA II. Okrelenie wielkoci kosztów porednich przypadajcych na jednostk odprowadzanych cieków: 1) ustalenie wielkoci jednostkowych kosztów porednich dla odbiorców nieskanalizowanych wedug wzoru: kp kp = KPocz. Q (6) kp kp koszty porednie przypisane dla odbiorców nieskanalizowanych, z/rok; KP ocz. koszty porednie powstajce na oczyszczalni cieków, z/rok; Q ilo cieków przyjta przez oczyszczalni od wszystkich odbiorców usugi, m 3 /rok. 2) obliczenie jednostkowych kosztów porednich przypadajcych na odbiorców komunalnych oraz przemys wedug wzoru: kp ok = kp p = KP Q ocz. + KP + KP prz. Q Q kp k (7) kp ok koszty porednie przypisane odbiorcom komunalnym, z/rok; kp p koszty porednie przypisane przemysowi, z/rok; KP ocz. koszty porednie powstajce na oczyszczalni cieków, z/rok; KP prz. koszty porednie powstajce na przepompowni cieków, z/rok; KP k koszty porednie powstajce w zwizku z eksploatacj sieci kanalizacyjnej, z/rok; Q ilo cieków przyjta przez oczyszczalni od wszystkich odbiorców usugi, m 3 /rok; Q kp ilo cieków pochodzca od odbiorców nieskanalizowanych, m 3 /rok.

9 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 99 III. Okrelenie cakowitych kosztów przypadajcych na kad z grup korzystajcych z usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków: 1) wysoko kosztów przypadajcych na odbiorców nieskanalizowanych na podstawie wzoru: K kp = a K ocz. + KPocz. Q Q kp (8) K kp cakowite koszty wiadczenia usug kanalizacyjnych przypisane grupie odbiorcy nieskanalizowani, z/rok; pozostae oznaczenia jak wyej. 2) koszty wynikajce ze wiadczenia usugi polegajcej na odebraniu i oczyszczeniu cieków odbiorcom komunalnym okrelane wedug wzoru: KP K ok = b K ocz. + f K prz. + f K k + Q ocz. + KP + KP prz. Q Q kp k Q ok (9) K ok Q ok cakowite koszty wiadczenia usug kanalizacyjnych przypisane grupie odbiorcy komunalni, z/rok; ilo cieków pochodzca od odbiorców komunalnych, m 3 /rok; pozostae oznaczenia jak wyej. 3) obliczenie kosztów dla przemysu zgodnie ze wzorem: KP K p = g K ocz. + h K prz. + h K k + Q ocz. + KP + KP prz. Q Q kp k Q p (10) K p cakowite koszty wiadczenia usugi odbioru i oczyszczania cieków przypisane grupie przemys, z/rok; Q kp ilo cieków pochodzca od przemysu, m 3 /rok; pozostae oznaczenia jak wyej.

10 100 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA IV. Wyznaczenie ceny 1 m 3 cieków dla kadej z grup odbiorców usug: 1) ustalenie ceny za jednostk odprowadzonych cieków dla odbiorców nieskanalizowanych wedug wzoru: k kp = K Q kp kp (11) k kp koszt 1 m 3 cieków dla odbiorców komunalnych pozostaych, z/m 3 ; pozostae oznaczenia jak wyej. 2) wyznaczenie ceny 1 m 3 cieków dla odbiorców komunalnych wedug wzoru: k ok = K Q ok ok (12) k ok koszt 1 m 3 cieków dla odbiorców komunalnych, z/m 3 ; pozostae oznaczenia jak wyej. 3) obliczenie ceny 1 m 3 cieków dla przemysu na podstawie wzoru: k p = K Q p p (13) k p koszt 1 m 3 cieków z przemysu, z/m 3 ; pozostae oznaczenia jak wyej. Przedstawione wyej wzory na ustalenie wysokoci cen za cieki odzwierciedlaj rzeczywisty udzia poszczególnych grup odbiorców usugi kanalizacyjnej w kosztach odprowadzania i oczyszczania cieków. Jest to moliwe dziki wykorzystaniu w nich, jako podstawy zrónicowania cen za cieki, adunków

11 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 101 zanieczyszcze pochodzcych od danych grup usugobiorców. A zatem, ustalajc na podstawie zaprezentowanej metody cen za odprowadzanie i oczyszczanie cieków, moliwe bdzie spenienie zasady sprawca zanieczyszczenia paci. Podsumowanie Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne przejy na siebie obowizek oczyszczania cieków pochodzcych z osiedli ludzkich i przemysu. Ponosz zatem koszty zwizane ze wiadczeniem usugi odbioru i oczyszczania cieków. Zwrot tych kosztów ma zosta zapewniony przez odpowiedni poziom cen za cieki. Jednake zapewnienie samofinansowania nie moe by jedyn przesank przy ustalaniu taryfy. Istotne jest take, by obciy poszczególne grupy kosztami odpowiadajcymi ich udziaowi w cakowitych kosztach oczyszczania cieków. Jednake istnieje trudno w przypisaniu rzeczywistych kosztów wiadczenia usugi do poszczególnych grup odbiorców. Nie jest bowiem atwo ustali faktyczne wielkoci adunków odprowadzanych przez poszczególnych usugobiorców. Dotyczy to przede wszystkim przemysu, dla którego nawet w odniesieniu do jednej brany nie mona ustali rednich wartoci ste zanieczyszcze zawartych w ciekach. W zwizku z tym naley przyj pewne zaoenia, np. oparte na dopuszczalnych wartociach ste zanieczyszcze odprowadzanych w ciekach do kanalizacji. W odniesieniu do odbiorców komunalnych problem wielkoci adunków zanieczyszcze odprowadzanych wraz ze ciekami wydaje si atwiejszy do rozwizania. Wartoci ste zanieczyszcze zawartych w ciekach zawieraj si bowiem w niewielkim przedziale ze wzgldu na powtarzalno czynnoci wykonanych w gospodarstwach domowych oraz innych instytucjach generujcych cieki zblione skadem do cieków bytowych. W warunkach polskich, jak wynika z analizy taryf za cieki obowizujcych w miastach wojewódzkich Polski, w dalszym cigu w wikszoci z nich (prawie 69%) nie wyeliminowano subsydiowania skronego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usugi i stosuje si taryfy jednolite.

12 102 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA Naley jednak pamita, e nie zawsze moliwe jest wyeliminowanie subsydiowania skronego. Czsto jest ono wynikiem wiadomej polityki gminy, zmierzajcej do utrzymania odpowiednio niskiego poziomu cen dla okrelonych grup odbiorców usug wodocigowo-kanalizacyjnych. Literatura Heidrich Z., Przydomowe oczyszczalnie cieków. Poradnik, Centralny Orodek Informacji Budownictwa, Warszawa Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowizków dostawców cieków przemysowych oraz warunków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych (DzU 2006, nr 136, poz. 964). Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków (DzU 2006, nr 127, poz. 886). Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (DzU 2006, nr 123, poz. 858). Standardy regulacji ekonomicznych, dostpnoci usug oraz metodologii ustalania opat w sektorze wodocigowo-kanalizacyjnym, Polskie Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych, Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie, Warszawa PRICING OF SERVICE OF COLLECTIVE WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT AND THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE Abstract The current system in Poland pricing of water supply and sewerage services does not give a direct answer to the question of how to fairly divide the costs among the various recipients of wastewater services. The allocation of the cost of water and sewerage companies usually do not take into account the polluter pays principle, which does not take into account the pollutants coming from the different groups of recipients of services. Thus, there is a need to clarify the rules for determining fees for waste

13 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 103 water, so that no cross-subsidization occurred in relation to particular groups of customers service. Keywords: polluter pays principle, charges for waste water pollution load, allocation of costs JEL Code: Q56 Translated by Ewa Rauba

14 104 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SIECIACH INFORMATYCZNYCH PROPOZYCJA

SIECIACH INFORMATYCZNYCH PROPOZYCJA prof. dr in. Tadeusz Missala Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa WYKORZYSTANIE METOD BEZPIECZESTWA FUNKCJONALNEGO W OCENIE ZAGROE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH PROPOZYCJA W nawizaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Klient wewn"trzny w zarz#dzaniu administracj# publiczn#

Klient wewntrzny w zarz#dzaniu administracj# publiczn# Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Klient wewn"trzny w zarz#dzaniu administracj# publiczn# Streszczenie. W artykule przedstawiono ide# klienta

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej. nr 83

Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej. nr 83 Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej nr 83 2013 Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej Redakcja naukowa: dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA DYSTRYBUCJI ADUNKÓW W MIE CIE NA PRZYK ADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA DYSTRYBUCJI ADUNKÓW W MIE CIE NA PRZYK ADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Marianna Jacyna, Jolanta ak Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska INNOWACYJNE ROZWIZANIA DYSTRYBUCJI ADUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY JORDANÓW LSKI 10 1.2.1 Połoenie oraz charakter gminy 10 1.2.2 Gospodarka w gminie 12 1.2.3 Społeczno 14 1.3 AKTUALNY

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie :

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie : Rozdzia55 Promocjaprojektuinwestycyjnego 5 Promocja projektu inwestycyjnego Celeedukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdzieszwiedzie: ele edukacyjne jakie przepisy prawne UE oraz krajowe reguluj zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08

RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08 RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08 LIST OD ZARZ"DU Szanowni Pa#stwo, Oddajemy w Pa#stwa r$ce raport pó"roczny Index Copernicus International S.A. zawieraj!cy bilans

Bardziej szczegółowo

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo