OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI"

Transkrypt

1 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI Streszczenie Obowizujcy w Polsce system ustalania opat za usugi wodocigowe i kanalizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzieli koszty midzy poszczególnych odbiorców usugi oczyszczania cieków. Przy alokacji kosztów przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne zazwyczaj nie uwzgldniaj zasady zanieczyszczajcy paci, czyli nie bior pod uwag adunków zanieczyszcze pochodzcych od poszczególnych grup usugobiorców. A zatem istnieje konieczno sprecyzowania zasad ustalania opat za cieki, tak by nie wystpowao subsydiowanie skrone w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usugi. Sowa kluczowe: zasada sprawca zanieczyszczenia paci, opaty za cieki, adunek zanieczyszczenia, alokacja kosztów Wprowadzenie Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne realizuj zadania zwizane z zapewnieniem odpowiedniej jakoci oczyszczonych cieków odprowadzanych do odbiorników. Dziaania te wi si z ponoszeniem kosztów. Problemem stao si ustalenie odpowiednich poziomów opat za wiadczone usugi, tak aby Adres

2 92 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA odzwierciedlay one faktycznie ponoszone koszty. Istotne jest take zapewnienie spenienia zasady sprawca zanieczyszczenia paci. Kady z usugobiorców jest bowiem emitentem zanieczyszcze zawartych w ciekach, a zatem powinien ponosi koszty oczyszczania cieków adekwatne do wielkoci wnoszonego wraz ze ciekami adunku zanieczyszcze. Obowizujcy w Polsce system ustalania opat za usugi wodocigowe i kanalizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzieli koszty midzy poszczególnych odbiorców usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków. Metr szecienny, który stanowi podstaw naliczania opaty, nie jest jednostk odzwierciedlajc stopie obcienia oczyszczalni cieków kosztami redukcji zanieczyszcze pochodzcych od danej grupy usugobiorców. A zatem istnieje konieczno sprecyzowania zasad ustalania opat za cieki, tak by nie wystpowao subsydiowanie skrone w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usugi. Celem artykuu jest zatem zaprezentowanie metody umoliwiajcej ustalenie wysokoci opaty za cieki zgodnie z zasad sprawca zanieczyszczenia paci. 1. Opaty za usug zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków a zasada sprawca zanieczyszczenia paci w polskim systemie taryf za cieki Uregulowania prawne odnonie do aspektów ekonomicznych oczyszczania cieków zawiera Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków. Szczegóowe wytyczne w zakresie okrelania taryf za usug zbiorowego oczyszczania cieków zawarto natomiast w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. Zgodnie z nim, ustalajc ceny za cieki, przedsibiorstwa powinny kierowa si zasadami, do których w szczególnoci nale: ustalenie cen na poziomie zapewniajcym uzyskanie niezbdnych przychodów, eliminowanie subsydiowania,

3 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 93 motywowanie odbiorców usug do racjonalnego uytkowania wody i ograniczania wielkoci zanieczyszcze odprowadzanych wraz ze ciekami, ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen wody i cieków 1. Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne powinny ustali takie poziomy opat za odprowadzanie cieków, które odzwierciedlayby koszty generowane przez poszczególne grupy usugobiorców. W zwizku z tym jednostki wiadczce usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków dokonuj alokacji kosztów wedug grup odbiorców w sposób, który ma na celu powizanie wysokoci ponoszonych przez przedsibiorstwo kosztów z dan grup odbiorców. Przy alokacji kosztów naley pamita, e niedopuszczalne jest stosowanie subsydiowania skronego, zakazana jest dyskryminacja wybranych grup usugobiorców oraz e zrónicowanie wysokoci stawek jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy mona wykaza rónic w kosztach wykonania usugi. Koszty mona alokowa na poszczególne grupy odbiorców wedug rónego stopnia precyzji, w zalenoci od lokalnych warunków i dostpnoci danych 2. Przy podziale kosztów usugi oczyszczania cieków pomidzy poszczególne grupy odbiorców mona wykorzysta: wspóczynniki alokacji kosztów wyznaczone na podstawie udziau poszczególnych grup taryfowych w cakowitej iloci odebranych cieków w odniesieniu do kosztów, których wysoko jest wprost proporcjonalna do wielkoci wiadczonych usug, wspóczynniki ustalone na podstawie ewidencji ksigowej kosztów w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieli midzy poszczególnych odbiorców usugi. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku wspomina, e przy alokacji kosztów mona take bra pod uwag wspóczynniki uwzgldniajce wielko adunku zanieczyszcze zawartego w przyjtych przez oczyszczalni ciekach. 1 Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków (DzU 2006, nr 127, poz. 886). 2 Standardy regulacji ekonomicznych, dostpnoci usug oraz metodologii ustalania opat w sektorze wodocigowo-kanalizacyjnym, Polskie Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych, Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie, Warszawa 2000, s. 38.

4 94 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA Funkcjonujce w Polsce metody alokacji kosztów nie przestrzegaj jednak zazwyczaj zasady sprawca zanieczyszczenia paci, czyli nie bior pod uwag adunków zanieczyszcze pochodzcych od poszczególnych grup usugobiorców. 2. Metoda ustalania ceny za cieki zgodnie z zasad sprawca zanieczyszczenia paci Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne, ustalajc ceny za odprowadzanie cieków, czyni to w odniesieniu do 1 m 3. Cena jednak czsto nie jest rónicowana w zalenoci od stopnia zanieczyszczenia odprowadzanych cieków. Przy ustalaniu wysokoci stawek opat naleaoby zatem uwzgldni adunek zanieczyszcze, gdy od jego wielkoci zale koszty oczyszczania cieków. W przypadku cieków bardziej miarodajne jest wic posugiwanie si adunkiem zanieczyszcze, a nie jak w przypadku poboru wody metrem szeciennym jako jednostk rozliczeniow, który wprawdzie moe ni by, ale pod warunkiem okrelenia w nim wartoci zanieczyszcze charakterystycznych dla poszczególnych odbiorców usugi. Przy okreleniu ceny za usug oczyszczania cieków mona posuy si procedur zaprezentowan na rysunku 1. Dla potrzeb prezentacji metody ustalania opat, odbiorców usug kanalizacyjnych podzielono na trzy grupy: odbiorcy komunalni, przemys, odbiorcy komunalni niepodczeni do sieci kanalizacyjnej (dalej zwani: odbiorcy nieskanalizowani ). Oddzieln grup stanowi odbiorcy odprowadzajcy cieki bytowo-gospodarcze, wyodrbnieni ze wzgldu na to, e ponoszona przez nich opata za oczyszczanie cieków nie powinna uwzgldnia kosztów wynikajcych z eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Odbiorcy ci bd ponosili koszty transportu cieków specjalistycznym taborem asenizacyjnym. Koszty te nie zostay wzite pod uwag przy ustalaniu opat dla wydzielonych grup odbiorców usugi oczyszczania cieków. Na cen 1 m 3 cieków skadaj si koszty bezporednie i porednie. Koszty porednie powinny zosta przypisane w jednakowej wysokoci do kadego metra szeciennego cieków, niezalenie od przynalenoci uytkownika do okrelonej grupy odbiorców usug.

5 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 95 Rys. 1. Procedura ustalania opat za usug oczyszczania cieków Ustalenie grup odbiorców usugi Okrelenie wielko kosztów porednich przypadajcych na jednostk odprowadzanych cieków Okrelenie udziau grup w cakowitym adunku zanieczyszcze dopywajcych ze ciekami do oczyszczalni Wyznaczenie wielkoci kosztów bezporednich dla poszczególnych grup Okrelenie cakowitych kosztów przypadajcych na kad z grup korzystajcych z usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków Wyznaczenie ceny 1 m 3 cieków dla kadej z grup odbiorców usug ródo: opracowanie wasne. Rozoenie kosztów bezporednich na poszczególnych emitentów cieków musi wynika z wielkoci adunku zanieczyszcze w ciekach dopywajcych do oczyszczalni. Odbiorcy komunalni odprowadzaj cieki socjalno-bytowe, których skad jest w miar ustabilizowany ze wzgldu na powtarzalno czynnoci wykonywanych przez czowieka, a majcych na celu zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych i higienicznych. W literaturze znale mona wartoci rednie dla gospodarstw domowych, ustalone na podstawie bada bezporednich 3. Zakady przemysowe, odprowadzajc cieki do kanalizacji, musz natomiast zadba, aby zawarte w nich stenia zanieczyszcze nie przekraczay wartoci ustalonych w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowizków dostawców cieków przemysowych oraz warun- 3 Z. Heidrich, Przydomowe oczyszczalnie cieków. Poradnik, Centralny Orodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1998.

6 96 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA ków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych 4. Zatem do obliczenia adunku zanieczyszcze pochodzcego ze cieków przemysowych mona przyj wartoci dopuszczalne, wymagane przez rozporzdzenie. Na podstawie przedstawionych wyej zaoe opracowano nastpujc procedur ustalania ceny za 1 m 3 cieków dla poszczególnych grup odbiorców z uwzgldnieniem pochodzcych od nich adunków zanieczyszcze: I. Wyznaczenie wielkoci kosztów bezporednich dla poszczególnych grup odbiorców odprowadzajcych cieki: 1) okrelenie kosztów generowanych przez odbiorców nieskanalizowanych dokonuje si wedug wzoru: KB kp = a K ocz. (1) KB kp koszty ponoszone w zwizku z oczyszczaniem cieków pochodzcych od grupy odbiorcy nieskanalizowani, z/rok; a udzia grupy odbiorcy nieskanalizowani w iloci odprowadzanego adunku danego zanieczyszczenia, wielko niemianowana; K ocz. koszty bezporednie oczyszczania cieków, z/rok. 2) wyznaczenie wielkoci kosztów ponoszonych przez odbiorców komunalnych podczonych do sieci kanalizacyjnej wedug nastpujcego wzoru: KB ok = b K ocz. + f K prz. + f K k (2) b udzia grupy odbiorcy komunalni w iloci odprowadzanego adunku danego zanieczyszczenia, wielko niemianowana; f udzia grupy odbiorcy komunalni w kosztach zwizanych z przepompowni, kanalizacj, wielko niemianowana; K prz. koszty bezporednie ponoszone w przepompowni cieków, z/rok; koszty bezporednie ponoszone na kanalizacj, z/rok. K k 4 Rozporzdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowizków dostawców cieków przemysowych oraz warunków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych (DzU 2006, nr 136, poz. 964).

7 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 97 Udzia odbiorców komunalnych w kosztach ponoszonych na przepompowni cieków (f) wyznacza si na podstawie poniszego wzoru: ok f = ok + p (3) p adunek odprowadzany w ciekach przez przemys, kg/rok; ok adunek odprowadzany w ciekach przez odbiorców komunalnych, kg/rok. 3) obliczenie na podstawie wzoru kosztów wynikajcych z oczyszczania cieków przemysowych, czyli: KB p = g K ocz. + h K prz. + h K k (4) g udzia grupy przemys w iloci odprowadzanego adunku danego zanieczyszczenia, wielko niemianowana; h udzia grupy przemys w kosztach zwizanych z przepompowni, wielko niemianowana; K prz. koszty bezporednie ponoszone na przepompowni cieków, z/rok; koszty bezporednie ponoszone na kanalizacj, z/rok. K k Wielko h zostaa wyznaczona na podstawie nastpujcego wzoru: p h = p + ok (5) p adunek odprowadzany w ciekach przez przemys, kg/rok; ok adunek odprowadzany w ciekach przez odbiorców komunalnych, kg/rok.

8 98 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA II. Okrelenie wielkoci kosztów porednich przypadajcych na jednostk odprowadzanych cieków: 1) ustalenie wielkoci jednostkowych kosztów porednich dla odbiorców nieskanalizowanych wedug wzoru: kp kp = KPocz. Q (6) kp kp koszty porednie przypisane dla odbiorców nieskanalizowanych, z/rok; KP ocz. koszty porednie powstajce na oczyszczalni cieków, z/rok; Q ilo cieków przyjta przez oczyszczalni od wszystkich odbiorców usugi, m 3 /rok. 2) obliczenie jednostkowych kosztów porednich przypadajcych na odbiorców komunalnych oraz przemys wedug wzoru: kp ok = kp p = KP Q ocz. + KP + KP prz. Q Q kp k (7) kp ok koszty porednie przypisane odbiorcom komunalnym, z/rok; kp p koszty porednie przypisane przemysowi, z/rok; KP ocz. koszty porednie powstajce na oczyszczalni cieków, z/rok; KP prz. koszty porednie powstajce na przepompowni cieków, z/rok; KP k koszty porednie powstajce w zwizku z eksploatacj sieci kanalizacyjnej, z/rok; Q ilo cieków przyjta przez oczyszczalni od wszystkich odbiorców usugi, m 3 /rok; Q kp ilo cieków pochodzca od odbiorców nieskanalizowanych, m 3 /rok.

9 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 99 III. Okrelenie cakowitych kosztów przypadajcych na kad z grup korzystajcych z usugi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania cieków: 1) wysoko kosztów przypadajcych na odbiorców nieskanalizowanych na podstawie wzoru: K kp = a K ocz. + KPocz. Q Q kp (8) K kp cakowite koszty wiadczenia usug kanalizacyjnych przypisane grupie odbiorcy nieskanalizowani, z/rok; pozostae oznaczenia jak wyej. 2) koszty wynikajce ze wiadczenia usugi polegajcej na odebraniu i oczyszczeniu cieków odbiorcom komunalnym okrelane wedug wzoru: KP K ok = b K ocz. + f K prz. + f K k + Q ocz. + KP + KP prz. Q Q kp k Q ok (9) K ok Q ok cakowite koszty wiadczenia usug kanalizacyjnych przypisane grupie odbiorcy komunalni, z/rok; ilo cieków pochodzca od odbiorców komunalnych, m 3 /rok; pozostae oznaczenia jak wyej. 3) obliczenie kosztów dla przemysu zgodnie ze wzorem: KP K p = g K ocz. + h K prz. + h K k + Q ocz. + KP + KP prz. Q Q kp k Q p (10) K p cakowite koszty wiadczenia usugi odbioru i oczyszczania cieków przypisane grupie przemys, z/rok; Q kp ilo cieków pochodzca od przemysu, m 3 /rok; pozostae oznaczenia jak wyej.

10 100 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA IV. Wyznaczenie ceny 1 m 3 cieków dla kadej z grup odbiorców usug: 1) ustalenie ceny za jednostk odprowadzonych cieków dla odbiorców nieskanalizowanych wedug wzoru: k kp = K Q kp kp (11) k kp koszt 1 m 3 cieków dla odbiorców komunalnych pozostaych, z/m 3 ; pozostae oznaczenia jak wyej. 2) wyznaczenie ceny 1 m 3 cieków dla odbiorców komunalnych wedug wzoru: k ok = K Q ok ok (12) k ok koszt 1 m 3 cieków dla odbiorców komunalnych, z/m 3 ; pozostae oznaczenia jak wyej. 3) obliczenie ceny 1 m 3 cieków dla przemysu na podstawie wzoru: k p = K Q p p (13) k p koszt 1 m 3 cieków z przemysu, z/m 3 ; pozostae oznaczenia jak wyej. Przedstawione wyej wzory na ustalenie wysokoci cen za cieki odzwierciedlaj rzeczywisty udzia poszczególnych grup odbiorców usugi kanalizacyjnej w kosztach odprowadzania i oczyszczania cieków. Jest to moliwe dziki wykorzystaniu w nich, jako podstawy zrónicowania cen za cieki, adunków

11 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 101 zanieczyszcze pochodzcych od danych grup usugobiorców. A zatem, ustalajc na podstawie zaprezentowanej metody cen za odprowadzanie i oczyszczanie cieków, moliwe bdzie spenienie zasady sprawca zanieczyszczenia paci. Podsumowanie Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne przejy na siebie obowizek oczyszczania cieków pochodzcych z osiedli ludzkich i przemysu. Ponosz zatem koszty zwizane ze wiadczeniem usugi odbioru i oczyszczania cieków. Zwrot tych kosztów ma zosta zapewniony przez odpowiedni poziom cen za cieki. Jednake zapewnienie samofinansowania nie moe by jedyn przesank przy ustalaniu taryfy. Istotne jest take, by obciy poszczególne grupy kosztami odpowiadajcymi ich udziaowi w cakowitych kosztach oczyszczania cieków. Jednake istnieje trudno w przypisaniu rzeczywistych kosztów wiadczenia usugi do poszczególnych grup odbiorców. Nie jest bowiem atwo ustali faktyczne wielkoci adunków odprowadzanych przez poszczególnych usugobiorców. Dotyczy to przede wszystkim przemysu, dla którego nawet w odniesieniu do jednej brany nie mona ustali rednich wartoci ste zanieczyszcze zawartych w ciekach. W zwizku z tym naley przyj pewne zaoenia, np. oparte na dopuszczalnych wartociach ste zanieczyszcze odprowadzanych w ciekach do kanalizacji. W odniesieniu do odbiorców komunalnych problem wielkoci adunków zanieczyszcze odprowadzanych wraz ze ciekami wydaje si atwiejszy do rozwizania. Wartoci ste zanieczyszcze zawartych w ciekach zawieraj si bowiem w niewielkim przedziale ze wzgldu na powtarzalno czynnoci wykonanych w gospodarstwach domowych oraz innych instytucjach generujcych cieki zblione skadem do cieków bytowych. W warunkach polskich, jak wynika z analizy taryf za cieki obowizujcych w miastach wojewódzkich Polski, w dalszym cigu w wikszoci z nich (prawie 69%) nie wyeliminowano subsydiowania skronego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usugi i stosuje si taryfy jednolite.

12 102 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA Naley jednak pamita, e nie zawsze moliwe jest wyeliminowanie subsydiowania skronego. Czsto jest ono wynikiem wiadomej polityki gminy, zmierzajcej do utrzymania odpowiednio niskiego poziomu cen dla okrelonych grup odbiorców usug wodocigowo-kanalizacyjnych. Literatura Heidrich Z., Przydomowe oczyszczalnie cieków. Poradnik, Centralny Orodek Informacji Budownictwa, Warszawa Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowizków dostawców cieków przemysowych oraz warunków wprowadzania cieków do urzdze kanalizacyjnych (DzU 2006, nr 136, poz. 964). Rozporzdzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków (DzU 2006, nr 127, poz. 886). Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (DzU 2006, nr 123, poz. 858). Standardy regulacji ekonomicznych, dostpnoci usug oraz metodologii ustalania opat w sektorze wodocigowo-kanalizacyjnym, Polskie Zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych, Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie, Warszawa PRICING OF SERVICE OF COLLECTIVE WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT AND THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE Abstract The current system in Poland pricing of water supply and sewerage services does not give a direct answer to the question of how to fairly divide the costs among the various recipients of wastewater services. The allocation of the cost of water and sewerage companies usually do not take into account the polluter pays principle, which does not take into account the pollutants coming from the different groups of recipients of services. Thus, there is a need to clarify the rules for determining fees for waste

13 EWA RAUBA OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW 103 water, so that no cross-subsidization occurred in relation to particular groups of customers service. Keywords: polluter pays principle, charges for waste water pollution load, allocation of costs JEL Code: Q56 Translated by Ewa Rauba

14 104 GOSPODARKA REGIONALNA I MIDZYNARODOWA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r. Dz. U. z 25 marca 2002r. Nr 26, poz. 257 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Załcznik do uchwały Nr XXXV/481/2009 Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA SUBSYDIOWANIA SKROŚNEGO W USŁUGACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

ELIMINACJA SUBSYDIOWANIA SKROŚNEGO W USŁUGACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH Ewa Rauba 1 ELIMINACJA SUBSYDIOWANIA SKROŚNEGO W USŁUGACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH Streszczenie. Prawo Unii Europejskiej i Polski formułuje dwie podstawowe zasady odnoszące się do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Ewa Rauba*, Krystyna Rauba**

Ewa Rauba*, Krystyna Rauba** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ewa Rauba*, Krystyna Rauba** Analiza możliwości spełnienia zasady zwrotu kosztów usług wodnych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Tomasz Podgajniak. SEKTOROWY URZ/DNIK ZATWIERDZAJ2CY Warszawa, 29 czerwca 2005 r.

ZATWIERDZAM: Tomasz Podgajniak. SEKTOROWY URZ/DNIK ZATWIERDZAJ2CY Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Wytyczne do przygotowania przedsiwzi do Funduszu Spójnoci w sektorze ochrony rodowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno-technicznym i analiz ekonomicznofinansowych ZATWIERDZAM: Tomasz

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006 3. Dług publiczny 3.1 Wytyczne EUROSTAT Zasady dotyczce uznawania zobowiza podmiotu publicznego, jako dług publiczny w projektach ppp, zostały zawarte w decyzji EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr.. z dnia.. Rada Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 05-400 Otwock WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY Dbica, padziernik 2003 roku Rozdzia! I 1. Rada rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Dbickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyce, dnia 15.12.2014r. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne przygotowania przedsiwzi do Funduszu Spójnoci

Wytyczne przygotowania przedsiwzi do Funduszu Spójnoci Wytyczne do przygotowania przedsiwzi do Funduszu Spójnoci (FS) w sektorze ochrony rodowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologicznotechnicznym i analiz ekonomiczno-finansowych 1. Wytyczne w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

WNIOSEK O PRZED ENIE CZASU OBOWI ZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Gminny Zak ad Komunalny Sp. z o. o. 11-500 Gi ycko, Bystry 1H NIP 845-198-19-26 REGON 281364299 tel./fax 87/ 429 94 80 Bystry, dnia 22.10.2014 rok RADA GMINY GI YCKO przez Wójta Gminy Gi ycko WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

Ocena obcienia prac fizyczn dynamiczn na stanowisku pracy

Ocena obcienia prac fizyczn dynamiczn na stanowisku pracy Ocena obcienia prac fizyczn dynamiczn na stanowisku pracy dr med. Joanna Bugajska - Centralny Instytut Ochrony Pracy (artykuł z pakietu edukacyjnego Nauka o pracy - bezpieczestwo, higiena, ergonomia CIOP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC seminarium

INTERREG IVC seminarium UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium 17.04.2008 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Stan prawny na dzie 11 stycznia 2005 r. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXII/153/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACJI PRZEMIESZCZE KONTENERÓW NA SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PROCESU PRZEMIESZCZE

KONCEPCJA ORGANIZACJI PRZEMIESZCZE KONTENERÓW NA SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE. WYBRANE ASPEKTY OPTYMALIZACJI PROCESU PRZEMIESZCZE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Agata Kurek, Tomasz Ambroziak Politechnika Warszawa, Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych KONCEPCJA ORGANIZACJI PRZEMIESZCZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw.

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw. UMOWA midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POZNA STYCZE 2016 TARYFA DLA USUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZNA STYCZE 2016 TARYFA DLA USUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZNA STYCZE 2016 TARYFA DLA USUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ autor: Dagmara Ziarkowska, lat 11 www.operator.enea.pl autor: Ulka Mikoajczyk, lat 8 TARYFA DLA USUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo