SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: ul. Kościuszki 142 A Wrocław tel

2 Program SENTE Produkcja umoliwia m.in. ewidencj procesu technologicznego w postaci kart technologicznych, kalkulacj kosztów wytworzenia produktów, planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym, w tym planowanie zapotrzebowania surowcowego, harmonogramowanie oraz ewidencj raportów wykonania operacji produkcyjnych, rozliczanie czasu pracy (RCP( oraz obsug dyspozytorni. Struktura wyrobu Surowiec umieszczony na karcie technologicznej moe by jednoczenie produktem posiadajcym wasn technologi. Std wyrób gotowy moe posiada struktur hierarchiczn. Program umoliwia wgld zarówno w struktur wieloskadnikowego wyrobu jak i wykonywanie analizy uwzgldniajcej pen struktur wyrobu. EWIDENCJA KART TECHNOLOGICZNYCH Redagowanie kart technologicznych System umoliwia ewidencj kart technologicznych, czyli penego technicznego opisu wyrobu. Informacje zawarte w karcie umoliwiaj wykonanie kalkulacji wyrobu oraz zaplanowanie i przeprowadzenie procesu produkcyjnego. Kada karta technologiczna moe by opisana przez: dane podstawowe czyli informacje takie jak: typ, symbol, wersja, opis, wydzia produkcyjny, KTM i ilo wyrobu, itp. operacje produkcyjne hierarchicznie uoona lista czynnoci produkcyjnych, zawierajcych m.in.: symbol operacji, czas pracy, kod stanowiska produkcyjnego, itp. Zalenoci midzy operacjami produkcyjnymi odzwierciedlaj przebieg oraz alternatywy procesu produkcyjnego. Kada operacja produkcyjna moe by wskazana jako kalkulowana lub/i harmonogramowana. Dodatkowo na operacjach harmonogramowanych wskazywany jest sposób raportowania realizacji tych operacji: brak wykonania lub iloci oraz wspóczynnik raportowania, dla operacji produkcyjnych podlegajcych kontroli jakoci wskazywany jest typ kontroli: po przezbrojeniu lub cykliczna surowce czyli lista towarów wchodzcych w skad produktu, opisanych przez: KTM, ilo netto, ilo brutto. Surowiec take moe by produktem majcym wasn kart technologiczn. narzdzia to lista narzdzi, dodatkowych materiaów i pomocy warsztatowych niezbdnych w procesie produkcji. parametry definiowalne karta technologiczna moe by opisana przez szereg definiowalnych parametrów majcych znaczenie kalkulacyjne i wpywajcych na potrzeby surowcowe (np. wymiary wyrobu, cechy szczególne). Wspóczynniki i informacje ilociowe zawarte na karcie mog by wprowadzane w postaci wykonywalnego skryptu SQL, co zwiksza elastyczno i moliwo parametryzacji informacji. Kalkulacja karty technologicznej Kada karta technologiczna moe posiada wiele kalkulacji jednoczenie. Kalkulacje mog róni si metod przeprowadzenia, parametrami i dat wykonania. Wynikiem kalkulacji jest zestaw zdefiniowanych w trakcie wdroenia rubryk kalkulacyjnych, zawierajcych poszczególne skadniki kosztowe oraz ich podsumowania. Kada z metod kalkulacji zawiera definiowalny zestaw wyrae arytmetycznych skadajcych si na algorytm wyliczajcy wartoci poszczególnych rubryk. W ramach wyrae mona uywa funkcji odwoujcych si do dowolnych danych zawartych w bazie danych systemu. Kada kalkulacja karty moe posiada status: niezatwierdzona, zatwierdzona lub domylna. Kalkulacja domylna moe by wykorzystywana do wyceniania wyrobu gotowego w trakcie produkcji. Zatwierdzanie kart technologicznych Kada karta technologiczna moe widnie jako: niezatwierdzona, zatwierdzona lub domylna. Dla jednego wyrobu moe istnie wiele kart technologicznych, ale tylko jedna moe posiada status karty domylnej. Umoliwia to dynamiczny rozwój i bezpieczn modyfikacj technologii w trakcie eksploatacji systemu. Bezporednio modyfikowane mog by tylko niezatwierdzone karty technologiczne kada modyfikacja zapisywana jest w historii zmian. Modyfikacja zatwierdzonych kart technologicznych odbywa si poprzez skopiowanie karty modyfikowanej i utworzenie w ten sposób je nowej wersji, która poddawana bdzie modyfikacjom. SENTE Produkcja 2

3 PLANOWANIE Plany sprzeday Program umoliwia planowanie sprzeday w dowolnym ujciu okresowym oraz kontrol biecej realizacji planów. Plany mog by ustalane rcznie lub w oparciu o analiz historii sprzeday. Mona planowa sprzeda poszczególnych asortymentów lub grup towarowych. Plany produkcyjne Na podstawie planów sprzeday lub zamówie od klientów moliwe jest generowanie okresowych planów produkcji na poszczególne wydziay. Plan moe dodatkowo uwzgldnia nadwyki i niedobory magazynowe wyrobów gotowych lub póproduktów. analiz zapotrzebowa: np. analizy stanów min./max. magazynów Przewodniki produkcyjne Na podstawie zlece produkcyjnych generowane s automatycznie przewodniki produkcyjne odzwierciedlajce partie wyrobu kierowane do produkcji. W celu wyrównania iloci wyrobu, na który wystawione zostay przewodniki do iloci wyrobu na które opiewa zlecenie produkcyjne system automatycznie podbija/obnia iloci na przewodnikach do zlecenia lub generuje nowe przewodniki. Operacje produkcyjne Plany zapotrzebowania surowcowego Plany sprzeday i plany produkcyjne s podstaw generowania planów zapotrzebowania surowcowego. Plany zapotrzebowania mog suy do tworzenia zamówie do dostawców. Kontrola realizacji planów W dowolnym momencie mona kontrolowa stopie realizacji poszczególnych planów. Plany sprzeday realizowane s poprzez faktury sprzeday lub zamówienia sprzeday. Plany produkcyjne poprzez zrealizowane zlecenia produkcyjne, natomiast plany zapotrzebowania przez dokumenty zakupu. STEROWANIE PRODUKCJ Zlecenia produkcyjne Zlecenie produkcyjne wskazuje indeks oraz ilo wytwarzanego wyrobu oraz zapotrzebowanie surowcowo materiaowe na jego realizacj. Zlecenia mog by generowane na podstawie m.in: planów produkcyjnych pod zamówienia sprzeday Pod przewodniki produkcyjne generowane s operacje produkcyjne wg odpowiednio oznaczonych operacji z kart technologicznych. Operacja produkcyjna oznaczona jest nastpujcymi statusami, okrelajcymi stan jej realizacji: nierozpoczta opóniona w trakcie realizacji zrealizowana Podczas zmiany statusu kadej operacji system automatycznie przecza statusy operacji od niej zalenych. Oznaczenie realizacji operacji produkcyjnej moliwe jest jedynie przy zachowaniu bilansu materiaowego na tej operacji ilo pobranego materiau równa iloci zrealizowanej i braków. Dodatkowo na kadej operacji okrelony jest status materiaowy i ewentualny konflikt czasowy z operacjami zalenymi powstay podczas harmonogramowania. Harmonogram zlece produkcyjnych Harmonogram skada si z listy zlece produkcyjnych przekazywanych do realizacji. Uszeregowanie zlece okrela priorytet ich harmonogramowania i moe by dokonywane w systemie m.in. na podstawie: deklarowanych/planowanych czasów rozpoczcia zlece produkcyjnych SENTE Produkcja 3

4 deklarowanych/planowanych czasów zakoczenia zlece produkcyjnych Harmonogramowanie zlece odbywa si na podstawie zadanego algorytmu harmonogramowania np.: wg priorytetów zlece minimalizacja czasu realizacji planu produkcji minimalizacja przestojów gniazd bdcych wskimi gardami W efekcie harmonogramowania na operacjach, przewodnikach i zleceniach produkcyjnych okrelone s czasy rozpoczcia i zakoczenia realizacji; dodatkowo operacjom przypisane s maszyny. Surowce mog by take wydawane na wydzia zbiorczo, poprzez wystawienie wspólnego RW lub poprzez przesunicie towaru dokumentem MM do magazynu wydziaowego (jeli taki magazyn zdefiniowano). Przyjcie wyrobu moe odbywa si w cenie sumarycznej surowców, lub wedug TKW obliczonego w kalkulacji. Wykres Gantta Zharmonogramowane operacje produkcyjne stanowice plan produkcyjny graficznie ukazane s na wykresie Gannta. Operacje na tym wykresie mog by przegldane ze wzgldu na: maszyny stanowiska zlecenia produkcyjne przewodniki produkcyjne Róne kolory operacji produkcyjnych na wykresie reprezentuj stan realizacji czasowej tych operacji. Ponadto na wykresie Gantta moliwe jest okrelenie: ziarna czasu (interwa minut) widoku (dzienny, tygodniowy, miesiczny) zakresu godzinowego oraz wgld w podstawowe informacje operacji produkcyjnych. Realizacja produkcji Realizacja procesu produkcji polega na przepywie zlece/przewodników produkcyjnych przez kolejne etapy odpowiednio zdefiniowanego procesu. Operacje wykonywane na zleceniach/przewodnikach mog powodowa: wydanie surowców dokumentem RW przyjcie wyrobu dokumentem PW oznaczenie czciowej lub caociowej realizacji zlecenia tworzenie wydruków Raport produkcyjny Po wydaniu materiaów pod realizowane zlecenie/przewodnik ewidencjonowane s raporty produkcji, które skadaj si z: raportu wykonania czynnoci produkcyjnej okrelajcego m.in. pracownika oraz ilo wykonanego wyrobu raportu braków produkcyjnych okrelajcego m.in. typ, ilo oraz sposób rozliczenia braku Przy zamykaniu realizacji zlecenia/przewodnika produkcyjnego wystawiane s dokumenty magazynowe na odpowiednie magazyny, a zlecenie/przewodnik umieszczany jest w archiwum. Urzdzenia typu hand-held Biblioteka SENTE PocketPCGUI umoliwia tworzenie interfejsów obsugi aplikacji SENTE na urzdzeniach przenonych. W przypadku moduu Produkcja moe to by: przegldanie zlece, przewodników i operacji produkcyjnych ewidencja raportów produkcyjnych z okrelaniem na raportach pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez zczytywania kodów kreskowych z etykiet blokowanie maszyn w przypadku remontów lub awarii RCP Podczas ewidencji raportów produkcyjnych system moe automatycznie nalicza akord pracownikom. Nieobecnoci ewidencjonowane na listach obecnoci widoczne s natychmiast w module Kadrowym i mog suy wyliczeniu urlopów i pensji. Dyspozytornia Ewidencja narzdzi wielokrotnego uytku dokonywana jest w dyspozytorni. W kartotece narzdzi dostpne s informacje o: SENTE Produkcja 4

5 iloci posiadanych, wypoyczonych i dostpnych narzdzi danego typu biecych i historycznych wypoycze narzdzi W zalenoci od typu narzdzia wypoyczenia i zwroty mog dotyczy pojedynczych egzemplarzy oznaczonych numerami seryjnymi lub grupy narzdzi. INTEGRACJA Praca programu w ramach pakietu SENTE esystem Program SENTE Produkcja jest czci zintegrowane systemu marki SENTE wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem. Program wspópracuje z innymi programami wchodzcymi w skad pakietu. S to midzy innymi: SENTE Sprzeda i Dystrybucja obsuga zamówie i sprzeday, gospodarki magazynowej i zaopatrzenia SENTE Finanse i Ksigowo ksigowo, ewidencja VAT, rozrachunki SENTE Kasa i Bank obsuga stanowisk kasowych i rachunków bankowych SENTE ecommerce obsuga witryny handlowej w internecie Wszystkie programy pakietu SENTE esystem pracuj na jednej bazie danych, te same kartoteki wykorzystywane w rónych systemach s wspólne (takie jak: klienci, dostawcy, pracownicy, itd.), wic informacja wprowadzona do kartotek w jednym programie, jest od razu widoczna w pozostaych. W mechanizmie analiz mog by wykorzystywane wszystkie dane zawarte w caym systemie SENTE esystem, nie tylko w samym programie SENTE Produkcja. opónienia w trakcie procesu produkcyjnego. Aplikacja SENTE Produkcja PocketPC jest zintegrowana take z pakietem oprogramowania SENTE esystem. Integracja SENTE Produkcja z systemami zewntrznymi W przypadku indywidualnych potrzeb klientów moliwa jest integracja programu SENTE Produkcja z systemami sterujcymi liniami produkcyjnymi oraz z urzdzeniami zliczajcymi i kontrolujcymi stopie realizacji zlece produkcyjnych. BEZPIECZESTWO System ochron Program SENTE Produkcja jest wyposaony w zaawansowany mechanizm przypisywania uprawnie poszczególnym operatorom, a take grupom operatorów aplikacji. Jego zastosowanie umoliwia administratorom systemu okrelenie widocznoci poszczególnych danych, a take praw do ich redakcji oraz dostpu do specyficznych funkcji programu. Mechanizm ochron zastosowany jest przy okrelaniu praw uytkowników i grup do wgldu i edycji danych w takich obszarach programu, jak: redagowanie kart technologicznych wykonywanie kalkulacji generowanie planów sprzeday, produkcji i zapotrzebowania rejestracja i realizacja zlece produkcyjnych Integracja SENTE Produkcja z systemem sprzeday Proces sterowania produkcj w postaci przepywu zlece produkcyjnych jest w peni zintegrowany z moduem obsugi zamówie w systemie sprzeday. Istnieje moliwo generowania zlece produkcyjnych na podstawie zamówie od klientów jak równie informowanie zamówieniach gotowych do realizacji w momencie zakoczenia obsugi zlecenia produkcyjnego i pojawienia si produktu w magazynie. Program cile wspópracuje z moduem magazynowym, gdy realizacja zlece produkcyjnych skada si gównie z automatycznie rejestrowanych dokumentów wydania i przyjcia towarów. Mechanizm generowania planów produkcyjnych i planów zapotrzebowania surowcowego korzysta z informacji o biecych brakach lub nadwykach magazynowych. Integracja SENTE Produkcja z urzdzeniami mobilnymi Program SENTE Produkcja wspópracuje take z aplikacj SENTE Produkcja PocketPC. Jest to rozwizanie umoliwiajce raportowanie procesu produkcji oraz identyfikacj rodzajów asortymentów za pomoc czytników kodów kreskowych wykorzystywanych przez urzdzenia mobilne. Rejestrowanie zdarze w czasie rzeczywistym pozwala na szybsz reakcj na ewentualne SENTE Produkcja 5

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT Jesteśmy firmą która nieustannie poszukuje nowych rozwiązań oraz sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych. Oferujemy własne oprogramowanie i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2011 Spis treści Spis Treści 2 1 Specyfika zakładu produkcyjnego 4 1.1 Zamienniki, półprodukty i załączniki

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace.

System ERP SyKOF obejmuje wszystkie podstawowe zakresy działalności przedsiębiorstwa tj.: produkcję, logistykę, finanse oraz kadry i płace. Szanowni Państwo, Firma Systemy Informatyczne SYKOM działa na rynku usług informatycznych nieprzerwanie od 1987 roku. Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstw, w tym dostarczanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo