SIEMENS GIGASET REPEATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEMENS GIGASET REPEATER"

Transkrypt

1 SIEMENS GIGASET REPEATER

2 Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony zasilacz sieciowy moe by stosowany z urzdzeniem gigaset repeater. Naley uwanie przeczyta wskazówki na odwrocie urzdzenia. Nie instalowa urzdzenia na stacjach benzynowych, w sk'adach materia'ów wybuchowych i paliw, fabrykach chemicznych, szpitalach. Urzdzenie moe powodowa zak'ócenia w telewizorach, komputerach, odbiornikach radiowych, gdy jest zbyt blisko nich instalowane. Gigaset repeater moe wp'ywa niekorzystnie na dzia'anie rozruszników serca, aparatów s'uchowych i innych urzdze* medycznych. Gigaset repeater nie powinien by w adnym wypadku otwierany przez uytkownika. Naley uywa tylko dostarczony zasilacz sieciowy - kady inny moe uszkodzi repeater. Zawarto opakowania Konserwacja urz"dzenia Dostawa zawiera nastpujce elementy: gigaset repeater - 1 sztuka, zasilacz sieciowy - 1 sztuka, instrukcja obs'ugi - 1 sztuka, wkrty i ko'ki - 2 sztuki. Urzdzenie naley czy/ci tylko z zewntrz wilgotn lub antystatyczn /ciereczk. Sucha moe powodowa gromadzenie si 'adunków elektrycznych i w efekcie uszkodzenie repeatera.

3 Wprowadzenie Moliwoci stosowania Wprowadzenie Przy pomocy urzdzenia gigaset repeater moliwe jest powikszenie zasigu dzia'ania stacji bazowej z rodziny gigaset. W nowym, poszerzonym zasigu, s'uchawki funkcjonuj ze stacj bazow w taki sam sposób jak przed poszerzeniem. W zasigu funkcjonowania jednego urzdzenia gigaset repeater mo- e pracowa wiele s'uchawek, ale tylko dwie mog by w danej chwili aktywne (to znaczy przy pomocy dwóch mog by prowadzone rozmowy). Je/li liczb t chcemy powikszy, naley do stacji bazowej pod'czy wicej takich urzdze*. Do jednej stacji bazowej mona zameldowa sze/ urzdze* gigaset repeater. Liczba pracujcych s'uchawek jest uzaleniona tylko od typu stacji bazowej. Wskazówka: urz"dzenie gigaset repeater mona stosowa do wszystkich stacji bazowych pracuj"cych w standardzie GAP. Zaleca si, stosowanie s-uchawek z serii gigaset

4 Uruchomienie Uruchomienie Miejsce montau Celem zapewnienia poprawnego dzia'ania urzdzenia gigaset repeater, naley zainstalowa go w zasigu silnego sygna'u radiowego stacji bazowej. Granice zasigu mona sprawdzi przy pomocy s'uchawki (patrz instrukcja obs'ugi s'uchawki - sygna' ostrzegawczy granicy zasigu funkcjonowania aparatu). Gigaset repeater naley zamontowa na /cianie - patrz za'czony szkic. Optymalne miejsce montau: silny sygna' radiowy stacji bazowej, zamknite pomieszczenie, gdzie sygna' radiowy pochodzcy od stacji bazowej nie bdzie zak'ócany - brak grubych murów, :róde' ciep'a, min. 1 m odleg'o/ci od urzdze* typu kuchenka mikrofalowa, urzdzenia hi-fi, komputer, w pobliu gniazda 220V. Odleg'o/ midzy dwoma urzdzeniami gigaset repeater nie powinna by mniejsza ni 10m. Gigaset repeater powinien by zameldowany do stacji bazowej przed jego zamontowaniem (patrz nastpny rozdzia'). Pod-"czenie zasilacza sieciowego Wtyczk kabla zasilacza sieciowego umie/ci w gnie:dzie mini - western w spodniej cz/ci repeater'a (patrz szkic). Sygnalizacja wietlna Gigaset repeater posiada w przedniej jego cz/ci diod, która sygnalizuje aktualny stan pracy repeater'a. 4

5 Meldowanie w stacji bazowej Meldowanie w stacji bazowej Procedura meldowania urzdzenia gigaset repeater w stacji bazowej zaley od jej rodzaju. Procedur meldowania mona przeprowadzi wówczas, gdy wszystkie urzdzenia (tzn. repeater, stacja bazowa i s'uchawka) s do niej przygotowane. W pobliu musi si znale: gniazdo zasilajce do pod'czenia repeater. Je/li w jednej stacji bazowej ma by zameldowane wicej ni jedno urzdzenie, procedur meldowania naley przeprowadzi dla kadego repeater'a oddzielnie. Poniej przedstawiono procedury meldowania urzdzenia gigaset repeater w rónych stacjach bazowych. Gigaset 1010, 1015, 2010, 2011, 2015 Przygotowanie Procedura meldowania Stacja bazowa i s'uchawka s gotowe do meldowania, repeater NIE JEST w'czony do sieci. 1. Etap Wtyczk sieciow zasilacza repeater'a umie/ci na maks. 5 sekund w gnie:dzie 220V, a nastpnie wyj j z gniazda. Potem ponownie umie/ci wtyczk w gnie:dzie i zostawi j tam. Dioda sygnalizacyjna pulsuje z ma' czstotliwo/ci, 2. Etap Na stacji bazowej wciska zielony przycisk (paging) tak d'ugo, a s'yszalny bdzie sygna' gotowo/ci do meldowania. Dioda sygnalizacyjna pulsuje cz/ciej. 3. Etap Repeater'owi naley nada numer (od 2 do 7, dla maks. 6 urzdze*). Prosimy zapamita ten numer, gdy w przypadku meldowania wicej ni jednego repeater'a numery nie mog si powtórzy. Numery te s niezalene w stosunku do numerów wewntrznych nadanych s'uchawkom. Wcisn w s'uchawce przycisk do zestawiania po'cze* zewntrznych (dioda w repeater'ze /wieci w sposób cig'y), potem wybra z klawiatury numer repeater'a. Dioda w repeaterze pulsuje tyle razy, ile wynosi numer jemu nadany, a potem /wieci w sposób cig'y. 4. Etap Poprzez wci/nicie przycisku z gwiazdk w s'uchawce zako*czy procedur, potem wcisn przycisk roz'czenia. Teraz nastpuje automatyczne uruchomienie repeater'a. Dioda ga- /nie na dwie sekundy, po czym pulsuje krótko z du czstotliwo- /ci, a potem /wieci stale. Dalsze wskazówki s zawarte w rozdziale "Dzia'anie repeater'a" na str.9. 5

6 Meldowanie w stacji bazowej Gigaset 2060i Przygotowanie Stacja bazowa i s'uchawka komfortowa s gotowe do meldowania, repeater NIE JEST w'czony do sieci. Aparat gigaset 2060i naley prze'czy na funkcj repeater'a (patrz str. 9). W tym celu przy pomocy s'uchawki komfortowej naley przeprowadzi nastpujc procedur: 1. Etap Otworzy menu, Service wybra z menu i potwierdzi przyciskiem dialogu OK., Systemeinstellungen wybra z menu i potwierdzi przyciskiem dialogu OK., Systemcode wprowadzi kod systemu i potwierdzi przyciskiem dialogu OK., Lieferzustand wybra z menu, nie wciska przycisku dialogu OK., 1057 wybra z klawiatury, wybra z klawiatury, sichern potwierdzi, 2. Etap otworzy menu, Service wybra z menu i potwierdzi przyciskiem dialogu OK., Systemeinstellungen wybra z menu i potwierdzi przyciskiem dialogu OK., Systemcode wprowadzi kod systemu i potwierdzi przyciskiem dialogu OK., Lieferzustand wybra z menu, nie wciska przycisku dialogu OK., 1057 wybra z klawiatury, wybra z klawiatury, sichern potwierdzi. Aparat gigaset 2060i musi zosta od nowa uruchomiony: w tym celu naley na krótko wyj" wtyczk, z gniazda zasilania 220 V i ponownie j" tam umieci. Gigaset 2060i jest gotowy do zameldowania w nim urz"dzenia gigaset repeater. Procedura meldowania 1. Etap Wtyczk sieciow zasilacza repeater'a umie/ci na maks. 5 sekund w gnie:dzie 220V, a nastpnie wyj j z gniazda. Potem ponownie umie/ci wtyczk w gnie:dzie i zostawi j tam. Dioda sygnalizacyjna pulsuje z ma' czstotliwo/ci. 2. Etap Wcisn przycisk meldowania w stacji bazowej (zacznie pulsowa). Dioda sygnalizacyjna pulsuje cz/ciej. 6

7 7 Meldowanie w stacji bazowej 3. Etap Repeater'owi naley nada numer (od 2 do 7, dla maks. 6 urzdze*). Prosimy zapamita ten numer, gdy w przypadku meldowania wicej ni jednego repeater'a numery nie mog si powtórzy. Numery te s niezalene w stosunku do numerów wewntrznych nadanych s'uchawkom. Wcisn w s'uchawce przycisk do zestawiania po'cze* zewntrznych (dioda w repeaterze /wieci w sposób cig'y), potem wybra z klawiatury numer repeater'a. Dioda w repeater'ze pulsuje tyle razy, ile wynosi numer jemu nadany, a potem /wieci w sposób cig'y. 4. Etap Poprzez wci/nicie przycisku z gwiazdk w s'uchawce zako*czy procedur, potem wcisn przycisk roz'czenia. Teraz nastpuje automatyczne uruchomienie repeater'a. Dioda ga- /nie na dwie sekundy, po czym pulsuje krótko z du czstotliwo- /ci, a potem /wieci stale. Dalsze wskazówki s zawarte w rozdziale "Dzia'anie repeater'a" na str.9. Gigaset 1054, 1054i, 1030, 2030 Przygotowanie Stacja bazowa i s'uchawka komfortowa s gotowe do meldowania, repeater NIE JEST w'czony do sieci. Patrz instrukcje obs'ugi stacji bazowej i s'uchawki, rozdzia' "Meldowanie s'uchawki w stacji bazowej". Jeli kod systemu zosta- zmieniony, naley powróci do ustawienia fabrycznego (kod 0000). Patrz instrukcja obs'ugi stacji bazowej, rozdzia' "Kod systemu". Procedura meldowania 1. Etap Wtyczk sieciow zasilacza repeater'a umie/ci na maks. 5 sekund w gnie:dzie 220V, a nastpnie wyj j z gniazda. Potem ponownie umie/ci wtyczk w gnie:dzie i zostawi j tam. Dioda sygnalizacyjna pulsuje z ma' czstotliwo/ci. 2. Etap Rozpocz procedur meldowania: Wcisn przycisk meldowania w stacji bazowej gigaset 1054 lub 1054i (zacznie pulsowa). W przypadku stacji bazowych aparatów gigaset 1030 i 2030 naley postpowa nastpujco: F otworzy menu, Service/Einstellungen wybra z menu i wcisn przycisk Anmelden wybra z menu i wcisn przycisk Dioda sygnalizacyjna w repeaterze pulsuje czsto z przerwami. 3. Etap Jeeli s'uchawka jest ju w stacji bazowej zameldowana, procedur meldowania naley przeprowadzi jeszcze raz (patrz rozdzia' w instrukcji obs'ugi "Meldowanie s'uchawek w stacji bazowej"). Zaleca si nadanie s'uchawce tego samego numeru jeszcze raz. Naley zwróci uwag na to, i ustawienia indywidualne s'uchawki zosta'y usunite (np. MSN) i naley je ponownie zaprogramowa. Dioda sygnalizacyjna w repeaterze pulsuje z du czstotliwo/ci. 4. Etap Repeater'owi naley nada numer (od 2 do 7, dla maks. 6 urzdze*). Prosimy zapamita ten numer, gdy w przypadku meldowania wie-

8 Wymeldowanie repeater'a e stacji bazowej cej ni jednego repeater'a numery nie mog si powtórzy. Numery te s niezalene w stosunku do numerów wewntrznych nadanych s'uchawkom. Wcisn w s'uchawce przycisk do zestawiania po'cze* zewntrznych (dioda w repeaterze /wieci w sposób cig'y), potem wybra z klawiatury numer repeater'a. Dioda w repeaterze pulsuje tyle razy, ile wynosi numer jemu nadany, a potem /wieci w sposób cig'y. 5. Etap Poprzez wci/nicie przycisku z gwiazdk w s'uchawce zako*czy procedur, potem wcisn przycisk roz'czenia. Teraz nastpuje automatyczne uruchomienie repeater'a. Dioda ga- /nie na dwie sekundy, po czym pulsuje krótko z du czstotliwo- /ci, a potem /wieci stale. Po zako*czeniu procedury meldowania mona nada stacji bazowej w'asny kod (patrz rozdzia' w instrukcji obs'ugi "Kod systemu"). Dalsze wskazówki s zawarte w rozdziale "Dzia'anie repeater'a" na str.9. Stacje bazowe innych producentów, pracuj"ce w standardzie GAP Gigaset repeater moe wspó'pracowa ze stacjami bazowymi wykonanymi w standardzie GAP przez innych producentów. Naley przy tym zwróci uwag na instrukcje obs'ugi tych urzdze* oraz na fakt, i kod systemu MUSI powróci do stanu fabrycznego (czyli 0000), a procedury meldowania s'uchawek musz by powtórzone, chocia s'uchawki ju raz by'y zameldowane. Wymeldowanie repeater'a ze stacji bazowej Procedura wymeldowania nie jest konieczna. Repeater moe zosta zameldowany do kadej innej, nowej stacji bazowej bez uprzedniej procedury wymeldowania. 8

9 Dzia-anie urz"dzenia Dzia-anie urz"dzenia Praca w zasi,gu radiowym repeater'a Zamocowa urzdzenie na /cianie i pod'czy zasilanie. Wspó'praca ze stacj bazow zostanie zasygnalizowana diod: Dioda /wieci przez 5 sekund, potem pulsuje krótko, a nastpnie /wieci stale. Je/li dioda nadal pulsuje nieregularnie, oznacza to, e po'czenie radiowe ze stacj bazow jest s'abe i naley wybra inne miejsce dla repeater'a. Wskazówka: kadorazowe zestawianie po-"czenia zewn,trznego przy uyciu s-uchawki powoduje krótkotrwa-e pulsowanie diody w repeater'ze. Zmiana zasi,gów radiowych Podczas prowadzonej rozmowy moliwa jest zmiana zasigu radiowego - z zasigu repeater'a na zasig stacji bazowej. Prowadzona rozmowa bdzie kontynuowana. Naley zwróci uwag na ponisze: Gigaset 1010, 1015, 2010, 2011, 2015 Kada s'uchawka musi pojawi si raz w zasigu radiowym repeater'a, aby moliwa by'a zmiana zasigu pracy. Nie moe to by obszar wspólnego zasigu stacji bazowej i repeater'a. Gdy s'uchawka zostanie wy'czona lub gdy roz'aduj si akumulatory (równie, gdy musimy je wymieni) funkcja kontynuacji rozmowy przy zmianie zasigu przestanie dzia'a. S'uchawka musi ponownie zameldowa si w zasigu radiowym repeater'a. Gigaset 2060i Je/li aparat gigaset 2060i zosta' przygotowany do wspó'pracy z repea-ter'em, zawsze bdzie mia'a miejsce kontynuacja rozmowy przy zmianie zasigu pracy s'uchawki z zasigu radiowego repeater'a na zasig stacji bazowej. Gigaset 1054, 1054i, 1030, 2030 Przy zastosowaniu repeater'a z w/w. stacjami bazowymi, funkcja kontynuacji rozmowy przy zmianie zasigu radiowego z zasigu repater' a na zasig stacji bazowej oraz z zasigu jednego repeater'a na drugi - nie dzia'a. 9

10 Informacje dodatkowe Ustawienie dodatkowe Opcjonalnie moliwe jest uruchomienie sygnau dodatkowego przy wspópracy stacji bazowej z repeater'em. Jeli po czenie jest zestawiane przy pomocy suchawki, pracuj cej w zasi#gu radiowym repeater'a, syszalny jest krótki sygna d$wi#kowy co dwie sekundy. Aby uruchomi powysze, naley powtórzy procedur meldowania i zakoczy j przyciskiem z kwadratem zamiast przyciskiem z gwiazdk. Opcja ta jest kasowana przy ponownym uruchomieniu procedury meldowania: wtyczk# sieciow zasilacza repeater'a umieci& na maks. 5 sekund w gnie$dzie 220V, a nast#pnie wyj & j z gniazda. Potem ponownie umieci& wtyczk# w gnie$dzie i zostawi& j tam. Po tym, jak dioda repeater'a pulsuje z ma cz#stotliwoci, naley na krótko usun & wtyczk# z gniazda 220 V i ponownie j tam umieci&. Informacje dodatkowe Nieprawid-owoci w funkcjonowaniu urz"dzenia Problem Przyczyna Pomoc Dioda pulsuje po zako*czeniu procedury meldowania Nieprawid'owo przeprowadzona procedura meldowania Powtórzy procedur meldowania repeater'a do odpowiedniej stacji bazowej Dioda pulsuje po zamontowaniu na /cianie; z'a jako/ po'czenia radiowego w zasigu repeater'a Po'czenie radiowe ze stacj bazow z'ej jako/ci Wybra lepsze miejsce montau (patrz rozdzia' Uruchomienie") Dioda nie /wieci si Brak zasilania Sprawdzi wtyczk sieciow, kabel, prawid'owo/ umieszczenia wtyczek w gniazdach Brak po'czenia radiowego w zasigu repeater'a Sygna' d:wikowy co dwie sekundy w zasigu pracy repeater'a Brak zasilania, repeater nie zameldowany w stacji bazowej Sygna' zosta' uruchomiony Sprawdzi wtyczk sieciow, kabel, prawid'owo/ umieszczenia wtyczek w gniazdach, powtórzy procedur meldowania Kasowanie opcji - patrz rozdzia' Ustawienie dodatkowe", str.10 Przerwanie po'czenia przy zmianie zasigu z zasigu stacji na zasig repeater'a S'uchawka nie zameldowa'a si w zasigu pracy repeater'a Patrz rozdzia' Zmiana zasigów radiowych", str.9 10

11 Informacje dodatkowe Dane techniczne Standard DECT GAP Czstotliwo/ pracy MHz Moc nadajnika 10 mw/kana' Zasig funkcjonowania do 50 m w budynku, do 300 na wolnej przestrzeni Zasilanie 220 V, 50 Hz (zasilacz sieciowy) Zuycie mocy 6VA Temperatura pracy -10 C do + 50 C Wymiary 127x119x31 (d'. x szer. x gr.) Ciar 170 g D'ugo/ kabla 3 m Gwarancja Twój partner Siemens udziela 12 miesicznej gwarancji na urzdzenie. W ramach gwarancji wszystkie uszkodzenia powsta'e nie z winy klienta i nieprawid'owo/ci w funkcjonowaniu urzdzenia usuwane s na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje uszkodze* powsta'ych na skutek nieprzestrzegania np. warunków pracy urzdzenia i nieprawid'owej jego instalacji i obs'ugi. Celem uzyskania informacji i porady naley dzwoni na numer bezp'atnej infolinii: Siemens Sp. z o.o. Information & Communication Mobile Devices Communication Devices Ul. Fupnicza Warszawa

12 Siemens Sp.z o.o. Information & Communication Mobile Devices ul. Pupnicza Warszawa tel. 022 / , fax 022 /

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Termostat bezprzewodowy RTW501

Termostat bezprzewodowy RTW501 Termostat bezprzewodowy RTW501 Termostat bezprzewodowy RTW501 suy do wczania i wyczania w celu regulacji temperatury w pomieszczeniu. *Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na www.sterr.pl DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard1. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. Opis pytki

Pytka PicBoard1. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2.  Opis pytki Pytka PicBoard1 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard1 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F628,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi i instalacji

Instrukcja obs ugi i instalacji Instrukcja obsugi i instalacji Okap kuchenny FTC 622 FTC 922 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsugi SPIS TRECI UWAGI I SUGESTIE...4 WACIWOCI TECHNICZNE...5 MONTA...6 UYTKOWANIE...8 KONSERWACJA...9

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2

Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2 Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2 Pyta NanoBoard NB2 korzysta z ukadu Xilinx Spartan-3 (XC3S1500-4FG676C) jako kontrolera pyty. Okrelany jako kontroler NanoTalk (ang.), ukad ten (oznaczony U5)

Bardziej szczegółowo

Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBS UGI

Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBS UGI Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBSUGI 1 OPIS APARATU Rys. 1 1. IN USE] Wskanik linia zajta 2. [NEW] Wskanik nieodebrane poczenie 3. Wywietlacz LCD 4. [UP/+]

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

WIDEOUNIFON CYFROWY COMPACT

WIDEOUNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ WIDEOUNIFON CYFROWY COMPACT www.auta-systemy.plstemy.pl www.auta-systemy.pl 1 Opis urzdzenia Wideounifon COMPACT jest aparatem wideodomofonowym z paskim ekranem

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Siemens Gigaset C610 IP

Siemens Gigaset C610 IP URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Siemens Gigaset C610 IP I. Podłączenie telefonu Gigaset C610IP Podłącz słuchawkę oraz stację bazową zgodnie z instrukcją, która znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL OPAL Plus PIR+MW+AM CZUJNIK ZMIERZCHU IGNORUJE ZWIERZĘTA DO 20KG

ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL OPAL Plus PIR+MW+AM CZUJNIK ZMIERZCHU IGNORUJE ZWIERZĘTA DO 20KG Dane aktualne na dzień: 16-10-2017 07:13 Link do produktu: https://www.itchome.pl/zewnetrzna-czujka-satel-opal-plus-pirmwam-czujnik-zmierzchu-ignoruje-zwierzetado-20kg-p-3000.html ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Classic 390.3. Classic 390.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 390.3. Classic 390.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 390.3 INSTRUKCJA OBSUGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVAKA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNIEVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA RFT-451A CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze.

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze. Noty Techniczne ze Schematami Elektrycznymi pozwalaj na wybranie Schematu Zastosowanych Pocze oznaczonego za pomoc symbolu: odpowiadajcemu nieprawidowo dziaajcej funkcji. Kady schemat jest oznaczony zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Easy Scan 9600. Easy Scan 9600. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.2

Easy Scan 9600. Easy Scan 9600. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.2 Easy Scan 9600 Instrukcja Obsáugi Wersja 1.2 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD175) Stacja bazowa (CD170) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego przełącznika

Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego przełącznika Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego przełącznika 408-085 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej

Bardziej szczegółowo