Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:"

Transkrypt

1 wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania danymi w rodowisku Microsoft Access. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: 1. Zapozna si ze sposobami tworzenia bazy danych oraz jej obiektów w rodowisku MSAccess. 2. Zapozna si ze sposobami &czenia tabel w rodowisku Microsoft Access 3. Zapozna si ze sposobami uzupe&nienia tablic w rodowisku Microsoft Access 4. Zapozna si ze schematem oraz z opisem projektu bazy danych. Pytania kontrolne 1. Jakie struktury danych stosowane s w modelu relacyjnym 2. Jakie jest g&ówne przeznaczenie klucza pierwotnego oraz klucza obcego. 3. Co to s wizy integralnoci. Jak si je dzieli i co one oznaczaj 4. Jaka jest kolejno wpisania danych do po&czonych tabel bazy danych. 5. Jaka jest kolejno usunicia danych z po&czonych tabel bazy danych. 6. Jak mo.na zrealizowa po&czenia jeden do wielu midzy tabelami? 7. Jak mo.na zrealizowa po&czenia jeden do jednego midzy tabelami? Opis bazy danych. Przyk&adowa baza biblioteczna sk&ada si z 3 tabel. Przechowuje ona dane o czytelnikach zapisanych do biblioteki (tabela CZYTELNICY), ksi.kach dostpnych w bibliotece (tabela KSI<=KI) oraz dane o wypo.yczeniach ksi.ek (tabela WYPO=YCZENIA). Ka.da zakupiona do biblioteki ksi.ka zostanie zapisana w tabeli KSI<=KI. Jednoczenie ka.da ksi.ka bdzie posiada unikatowy identyfikator IDKsiki. Czytelnicy zapisujcy si do biblioteki bd zapisywani do tabeli CZYTELNICY, ka.dy z nich otrzyma unikalny numer identyfikacyjny.w tabeli WYPO=YCZENIA bd przechowywane dane na temat aktualnie wypo.yczonych ksi.ek i ich czytelników. Za pomoc pól IDKsiqki oraz IDCzytelnika mo.na bdzie jednoznacznie zidentyfikowa - poprzez zwizek z odpowiednimi polami w tabelach CZYTELNICY oraz KSI<=KI - kto jak ksi.k wypo.yczy&. Gdy ksi.ka zostaje zwrócona do biblioteki, rekord zawierajcy informacje o jej wypo.yczeniu bdzie usunity z tabeli Wypoyczenia.

2 Bazy danych 2.2 Przebieg wiczenia Rys.2.1. Schemat bazy danych biblioteka 1. Tworzenie bazy danych BIBLIOTEKA. Naley utworzy pust baz" danych w Microsoft Access oraz nada jej nazw" BIBLIOTEKA. 2. Tworzenie tabel bazy danych. Naley zgodnie ze schematem bazy danych stworzy wszystkie tabele przy pomocy programu Access Okno Biblioteka Karta Tabele Przycisk Nowy Widok Projektu Ok. a) Za&ó( tabel) Czytelnicy: Utwórz pola oraz ustaw ich w&aciwoci zgodnie z podanymi w tab.2.1. KP Tab.2.1. Nazwa, typ danych i rozmiar pól w tabeli Czytelnicy Nazwa pola Typ danych Rozmiar pola Tytu- Inne IDCzytelnika Autonumer Liczba ca&kowita d&uga Identyfikator Indeksowanie bez powtórze Nazwisko Tekst 50 Nazwisko Imi Tekst 50 Imi Kod Tekst 6 Kod pocztowy Maska Miejscowo Tekst 50 Miejscowo Adres Tekst 50 Ulica i nr domu W&aciwo Indeksowanie dla pola IDCzytelnika ustawiamy na Tak (Bez powtórze3) gdy. czytelnik mo.e si zapisa do biblioteki tylko jeden raz. Pole to ponadto pe&ni funkcj klucz g&ównego. Utworzona dla pola Kod maska bdzie kontrolowa&a wprowadzane znaki zezwalajc tylko na wprowadzanie cyfr. Ponadto automatycznie pogrupuje cyfry w sposób charakterystyczny dla kodu pocztowego. 1 UWAGA: pozosta&e w&asnoci pól z zak&adek Ogólne i Odno.nik pozostawi bez zmian (przyj wartoci domylne).

3 Bazy danych 2.3 b) Za&ó( tabel) Ksiki: Utwórz pola oraz ustaw ich w&aciwoci zgodnie z podanymi w tab.2.2. KP Tab.2.2. Nazwa, typ danych i rozmiar pól w tabeli Ksiki Nazwa pola Typ danych Rozmiar pola Tytu& Inne IDKsi.ki Tekst 10 ID ksi.ki Indeksowanie bez powtórze Dzia& Tekst 15 Dzia& Autor Tekst 50 Autor Tytu& Tekst 50 Tytu& ksi.ki Wydawnictwo Tekst 30 Wydawnictwo Rok wydania Tekst 4 Rok wydania W&aciwo Indeksowanie dla pola IDKsizki ustawiamy na Tak (Bez powtórze3) gdy. ka.da ksi.ka posiada w&asny unikalny numer. Pole to ponadto pe&ni funkcj klucz g&ównego c) Za&ó. tabel Wypoyczenia: Utwórz pola oraz ustaw ich w&aciwoci zgodnie z podanymi w tab.2.3. Tab.2.3. Nazwa, typ danych i rozmiar pól w tabeli Ksiki Nazwa pola Typ danych Rozmiar pola Tytu& Inne IDCzytelnika Liczba Liczba ca&kowita d&uga ID czytelnika Indeksowanie z powtórzeniami IDKsi.ki Tekst 10 ID ksi.ki Indeksowanie bez powtórze DatWyp Data/Godzina Data d&uga Data wypo.yczenia Wart. domylna Date() ZwrotDo Data/Godzina Data d&uga Zwrot do Wart. domylna Date()+60 W&aciwo Indeksowanie dla pola IDCzytelnika ustawiamy na Tak (Powtórzenia OK) w zwizku z tym,.e jeden czytelnik mo.e wypo.yczy na raz kilka ksi.ek. Z kolei dla pola IDKsiki wspomniany atrybut ustawiamy na Tak (Bez powtórze3), poniewa. w danym momencie tylko jeden czytelnik mo.e wypo.yczy ksi.k z danym identyfikatorem. Na koniec zwró my uwag na to,.e jako warto atrybutu Warto domylna dla pól DataWyp oraz ZwrotDo zosta&a u.yta funkcja Date(). 3. Tworzenie powiza pomi)dzy tabelami bazy BIBLIOTEKA Naley utworzy powizania pomi"dzy tabelami bazy danych a) Utwórz powizanie pomidzy tabelami Czytelnicy i Wypo.yczenia: Wybierz opcj menu Narz"dzia\Relacje. Zostanie wywietlone okno systemowe Relacje oraz okno dialogowe Pokazywanie tabeli. PrzejdH na kart Tabele w oknie Pokazywanie tabeli. Zaznacz nazw Czytelnicy na karcie i kliknij przycisk Dodaj. Lista pól tabeli pojawi si w oknie systemowym Relacje. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Pokazywanie tabeli.

4 Bazy danych 2.4 Kliknij lewym przyciskiem myszki na polu IDCzytelnika w tabeli Czytelnicy (okno Relacje). Przecignij pole IDCzytelnika na pole IDCzytelnika w tabeli Wypoyczenia (przy nacinitym lewym przycisku myszki). Zwolnij przycisk myszki. Pojawi si okno dialogowe Edytowanie Relacji. Rys.2.2. Edycja powiza pomidzy tabelami Kliknij przycisk Typ sprz)(enia w tym oknie. Zostanie otwarte okno W-a.ciwo.ci sprz"enia. Zaznacz pierwsz opcj w tym oknie i kliknij przycisk OK. Zaznacz opcj Wymuszaj wi"zy integralno.ci. Kliknij przycisk Utwórz w oknie dialogowym Relacje. Pomidzy polami IDCzytelnika tabel Czytelnicy i Wypoyczenia pojawi si po&czenie. b) Utwórz powizanie pomidzy tabelami Ksi.ki i Wypo.yczenia. Do powizania wykorzystaj pól IDKsi.ki z obu tabel Rys.2.3. Widok okien MS Access po ustaleniu powiza

5 Bazy danych 2.5 Pola IDCzytelnika oraz IDKsiki pe&ni w tabeli Wypoyczenia rol kluczy obcych odpowiednio do tabel Czytelnicy oraz Ksiki 3. Wstawianie nowych rekordów do bazy BIBLIOTEKA Naley wpisa bezpo.rednio do tabel po rekordów danych. Zauwa.,.e nie masz dostpu do pola IDCzytelnika w tabeli Czytelnicy, poniewa. dane dla ka.dego rekordu do tego pola s wprowadzane automatycznie przez program Access. Ponadto, wprowadzanie danych do pola Kod odbywa si wed&ug wczeniej ustalonych regu&. Wype&niajc tabel Wypoyczenia zwró uwag, i. w polu W polu DatWyp. pojawi&a si aktualna data, a w polu ZwrotDo data, do której czytelnik powinien ksi.k zwróci. W tabelach m.in. winny znale? si" dane widoczne na rys Zwróci uwag" na w-a.ciw kolejno. uzupe-niania tabel. W tabeli Wypoyczania spróbuj wypoyczy ksik" o nie istniejcym numerze IDKsizki. Skomentuj! Wypoycz Zofii Nowak Cluby panie3skie Rys.2.4. Fragment danych znajdujcych si w tabeli Czytelnicy 4. Modyfikacja danych w tabeli Rys.2.5. Fragment danych znajdujcych si w tabeli Ksi.ki W tabeli Czytelnicy zmie3 adres Kowalskiego Jana. W tabeli Ksiki zmie3 rok wydania Systemu baz danych. Spróbuj w tabeli Wypoyczenia usun dane z wybranego pola. Skomentuj efekty. 5. Usuwanie rekordów z tabeli Usu3 z tabeli Czytelnicy Zofi" Nowak. Co naley wcze.niej uczyni i dlaczego? (Rekord usuwamy zaznaczajc odpowiedni wiersz tabeli i kasujc go klawiszem Delete) Analogicznie spróbuj skasowa w tabeli Ksiki, ksik" która jest wypoyczona. Skomentuj! Pozostaw w tabeli Wypoyczenia 5 rekordów (pozosta-e usu3)

Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta

Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Wstp (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Podstawowe cechy jzyka : - zapytania wyszukiwanie danych w bazie danych, - operowanie danymi wstawianie, modyfikacja, usuwanie danych z bazy danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania

Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania Arkusz kalkulacyjny jako praktyczne narzdzie do opracowania wyników statycznej próby rozcigania - na podstawie zarejestrowanych komputerowo w plikach dyskowych wartoci wydłuenia i obcienia próbki Opracował:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo