SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO O09 Rkopis dostarczono, wrzesie 2010 Streszczenie: W artykule przedstawiono podsumowanie bada nad wpywem geometrii wariantowo projektowanego obiektu logistycznego na ilociowe wskaniki oceny obiektu. Badania, oparte o koncepcj symulacji, zostay wykonane przy wykorzystaniu pakietu komputerowego O09 zaprogramowanego przez autora artykuu. Sowa kluczowe: obiekt logistyczny, symulacja, proces magazynowy 1. WSTP Artyku stanowi podsumowanie bada dotyczcych wpywu geometrii obiektu logistycznego (magazynu), wyraonej poprzez podstawowe jego wymiary, na wskaniki oceny projektowanego obiektu. Poprzez wymiary obiektu logistycznego rozumie si jego szeroko, dugo i wysoko. Posta bryy obiektu bada zostaa ograniczona do prostopadocianu (w skrajnych przypadkach szecianu). Wród wskaników oceny zawarte zostay take: wskanik wykorzystania wydajnoci kosztowy i wskanik wykorzystania wydajnoci rzeczowy. Wskaniki wykorzystania wydajnoci s nowo opracowanymi wskanikami oceny projektu obiektu logistycznego (2008 r., [4]) i nie byy badane do tej pory pod tym ktem. Badania zostay zrealizowane przy wykorzystaniu pakietu komputerowego O09. Pakiet komputerowy stanowi wspomaganie dla technologicznego projektowania fragmentu systemu logistycznego (moe by nim obiekt logistyczny typu: magazyn, centrum przeadunkowe, centrum dystrybucyjne itp.). Badania w zaoeniu miay charakter symulacyjny. Zaoono, e badania bd przeprowadzone dla magazynu, w którym sposobem skadowania w strefie skadowania jest skadowanie rzdowe regaowe przy uyciu wózków podnonikowych widowych czoowo-bocznych i bocznych. Za sposób skadowania w strefie kompletacji przyjto skadowanie rzdowe bezregaowe.

2 60 Mariusz Kostrzewski Pakiet O09 dla takiej kombinacji organizacji przestrzeni moe rozpatrzy okoo wariantów. Z uwagi na ograniczenia wynikajce z zaoe projektowych (powierzchnia dziaki przeznaczona pod budynek za powierzchni dziaki przyjto obszar prostoktny; wysoko budynku), a take inne ograniczenia szczegóowo przedstawione w treci artykuu (m.in. fakt, e z uwagi na charakter rozpatrywanego procesu magazynowego w strefie kompletacji proces kompletacji bdzie zachodzi na poziomie zerowym na posadzce), w ostatecznym rozrachunku pod uwag zostao wzitych 111 wariantów penych projektów technologicznych. 2. NARZDZIE PRACY Badania zostay zrealizowane przy wykorzystaniu pakietu komputerowego O09, który, w przypadku tych bada, stanowi wsparcie dla technologicznego projektowania fragmentu systemu logistycznego: magazynu. W przypadku bada innego rodzaju problem mona rozszerzy o obiekty logistyczne typu: centrum przeadunkowe, centrum dystrybucyjne itp. Pakiet przygotowano w oparciu o schemat projektowania technologicznego magazynu wg interpretacji, i póniejszej implementacji, 21 kroków projektowych opracowanych przez J. Fijakowskiego, [1, 2, 3]. Pakiet komputerowy O09 skada si z trzech zespoów moduów, w obrbie których realizowane s poszczególne stadia procedury projektowej: - modu Formuowanie zadania (w procedurze projektowania odzwierciedla stadium polegajce na formuowaniu zadania logistycznego), - zespó moduów Rozwizanie projektowe (w procedurze projektowania odzwierciedla stadium polegajce na rozwizaniu projektowym zadania - obejmuje uksztatowanie procesu magazynowego oraz wymiarowanie technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne procesu przepywu materiaów), - modu Ocena wariantu (w procedurze projektowania odzwierciedla stadium polegajce na ocenie opracowanego wariantu projektu magazynu - obejmuje obliczanie parametrów i mierników). Z uwagi na konieczno przeprowadzenia bada na duej liczbie wariantów dokonano modyfikacji pakietu O09, celem umoliwienia wykorzystania idei symulacji komputerowej w badaniach. Symulacja komputerowa jest symulacj z wykorzystaniem modelu matematycznego, zaimplementowanego w postaci programu komputerowego. Techniki symulacyjne s szczególnie przydatne tam, gdzie analityczne wyznaczenie rozwizania byoby zbyt pracochonne, a niekiedy nawet niemoliwe - co czsto ma miejsce w systemach zoonych, [5]. Idea oraz teoria dotyczca symulacji przedstawiona zostaa w osobnym artykule, [7].

3 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu SCHEMAT POSTPOWANIA W BADANIACH Schemat postpowania w badaniach nad wpywem geometrii magazynu na jego wskaniki oceny zosta przedstawiony na rys. 3. Fragment schematu obrysowany lini przerywan odzwierciedla symulacj pojedynczego wariantu projektowego. Zasymulowanych zostao ponad wariantów projektowych. Warunek o dopuszczalnej powierzchni i wysokoci magazynu spenio 111 wariantów, które stanowi rozwizania dopuszczalne dla dalszych prac badawczych. A zatem 111 wariantów zostaje dopuszczonych do moduu Rozwizanie projektowe i kolejnych kroków schematu przedstawionego na rys 3. Rozwizanie pojedynczego wariantu projektowego jest efektem przelicze w pakiecie O09 dla danych wejciowych aktualizowanych wraz z kolejnym numerem porzdkowym N (numerem wariantu, tabela 1.). Dane wejciowe okrelaj liczb: - poziomów w regale paletowym w strefie skadowania, - korytarzy roboczych w strefie skadowania (rys 1., symbol (1)), - korytarzy poprzecznych w strefie skadowania (rys 1., symbol (2)), - palet w gniedzie regaowym, - poziomów w regale paletowym w strefie kompletacji, - korytarzy roboczych w strefie kompletacji (rys 1., symbol (3)), - korytarzy poprzecznych w strefie kompletacji (rys 1., symbol (4)). Dane technologiczne, nie zwizane w sposób bezporedni z geometri magazynu, s takie same dla wszystkich 111 dopuszczalnych wariantów projektowych (tabela 2.). (1) (2) (4) (3) Rys. 1. Przykadowy schemat magazynu wraz z wybranymi oznaczeniami ródo: opracowanie wae 4. APARAT MATEMATYCZNY W badaniach i uprzednio przy okazji opracowania pakietu komputerowego, posugiwano si matematycznymi zalenociami zawartymi w literaturze, [1-3]. Przy czym

4 62 Mariusz Kostrzewski zalenoci bezporednio dotyczce geometrii magazynu zostay opracowanie niezalenie od literatury. Badano warianty projektowe, w których sposobem skadowania w strefie skadowania jest skadowanie rzdowe regaowe przy uyciu wózków podnonikowych widowych czoowo-bocznych i bocznych. Natomiast za sposób skadowania w strefie kompletacji przyjto skadowanie rzdowe bezregaowe. Te dwa zaoenia s powodem, dla którego ograniczono si w artykule do podania zalenoci wycznie tych zaoe dotyczcych. S to nastpujce zalenoci: Z kol. reg. E, (1) jpl gn poz. kor. 2 1 gdzie: kol. reg. czna liczba kolumn w rzdzie w strefie skadowania w przypadku zastosowania skadowania rzdowego regaowego przy uyciu wózków podnonikowych widowych czoowo-bocznych i bocznych, Z pojemno strefy skadowania magazynu, [jp], jpl gn liczba jednostek adunkowych paletowych w gniedzie, [jp], poz. liczba poziomów w rzdzie, kor. liczba korytarzy roboczych w strefie skadowania. gdzie: S str reg. S str.reg. kor. szkor kor. szr 2 2, (2). szeroko strefy skadowania w magazynie w przypadku zastosowania skadowania rzdowego regaowego przy uyciu wózków podnonikowych widowych czoowo-bocznych i bocznych, [m], sz kor szeroko korytarza roboczego, [m], sz r szeroko regau majcego by wykorzystywanym w magazynie, [m],. szeroko korytarza w strefie skadowania. kor gdzie: D [ m] 6[ m] 2, (3) str. reg. kol. reg. 3 kor. poprz.

5 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu 63 D str reg.. dugo strefy skadowania w magazynie w przypadku zastosowania skadowania rzdowego regaowego przy uyciu wózków podnonikowych widowych czoowo-bocznych i bocznych, [m],. czna liczba kolumn w rzdzie przypadajca na korytarz roboczy, kol reg. kor poprz.. liczba korytarzy poprzecznych w strefie skadowania. A kol. reg. E, (4) poz. 2 kor. 1 gdzie: kol. reg. czna liczba jednostek adunkowych paletowych w rzdzie w strefie kompletacji w przypadku zastosowania skadowania rzdowego bezregaowego, A asortyment magazynowy, pojemno strefy kompletacji magazynu, [jp],. liczba poziomów w rzdzie w strefie kompletacji, poz kor. liczba korytarzy roboczych w strefie kompletacji. S str kor. 2 sz kor kor. sz r. 2, (5) gdzie: S str. szeroko strefy kompletacji w magazynie w przypadku zastosowania skadowania rzdowego bezregaowego, [m], kor. liczba korytarzy roboczych w obliczanej strefie, sz kor szeroko korytarza roboczego w strefie kompletacji, [m], sz szeroko rzdu, [m]. r gdzie: D str. D d [ m] 2, (6) str. kol. reg. pal 6 kor. poprz. dugo strefy kompletacji w magazynie w przypadku zastosowania skadowania rzdowego bezregaowego, [m],. reg czna liczba jednostek adunkowych paletowych w rzdzie w strefie kol. kompletacji, d dugo palety, [m], pal kor poprz.. liczba korytarzy poprzecznych w strefie kompletacji.

6 64 Mariusz Kostrzewski 5. DANE WEJCIOWE Dane technologiczne, które s niezbdne dla przygotowania projektu magazynu zostay wymienione w tabeli 2. W tabeli 3. znajduj si wartoci przepywów materiaów dla podanych w tabeli 2. danych technologicznych. Dane te, celem ukazania rónic w ujciu geometrycznym magazynu, s identyczne dla wszystkich 111 dopuszczalnych wariantów projektowych. Zmianie podlegaj liczby: - poziomów w regale paletowym w strefie skadowania (tabela 1., kolumna 1), - korytarzy roboczych w strefie skadowania (tabela 1., kolumna 2), - korytarzy poprzecznych w strefie skadowania (tabela 1., kolumna 3), - poziomów w regale paletowym w strefie kompletacji (tabela 1., kolumna 4), - korytarzy roboczych w strefie kompletacji (tabela 1., kolumna 5), - korytarzy poprzecznych w strefie kompletacji (tabela 1., kolumna 6). Rys. 2. Modu Ukad funkcjonalno-przestrzenny w pakiecie O09 ródo: opracowanie wae, O09 W badaniach, przy doborze danych wejciowych, przyjto nastpujce ograniczenia: - dopuszczalna powierzchnia dziaki przeznaczonej pod budynek (dodatkowe ograniczenie stanowi fakt, e powierzchni dziaki przyjto obszar prostoktny), - dopuszczalna wysoko budynku magazynu, - skadowanie w regaach paletowych w strefie skadowania odbywa si od 7 poziomu poniewa poniej tego poziomu mona by stosowa tasze wózki podnonikowe czoowe, - skadowanie w regaach paletowych w strefie skadowania odbywa si do 9 poziomu, - w pakiecie O09 dla strefy skadowania przewidziane zostao od 1 do 10 korytarzy roboczych, - w strefie kompletacji wystpuje 1 lub 2 korytarze robocze, - w pakiecie O09 dla strefy skadowania, jak i dla strefy kompletacji, przewidziane zostao od 1 do 5 korytarzy poprzecznych, - liczba palet w gniedzie regaowym wynosi 3, rys. 4.,

7 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu 65 - palety w strefie kompletacji s ustawione duszym bokiem w gb rzdu, w strefie kompletacji proces kompletacji zachodzi na poziomie zerowym na posadzce. Generator wariantów Wariant n Czy spenia warunek dopuszczalnej powierzchni i wysokoci? Nie Tak Modu Rozw. projektowe Modu Ocena rozwizania Pakiet rozwiza Ocena rozwiza Rys. 3. Schemat postpowania w badaniach nad wpywem geometrii magazynu na jego wskaniki oceny ródo: opracowanie wae Rys. 4. Schemat rozmieszczenia jednostek adunkowych paletowych w gniedzie regaowym stosowanego w badaniach ródo: opracowanie wae

8 66 Mariusz Kostrzewski Omówione powyej dane w pakiecie komputerowym O09 wprowadza si w module Ukad funkcjonalno-przestrzenny, rys. 2. Tablica 1 Dane podlegajce zmianom; dane dla 111 wariantów projektowych N N N N ródo: opracowanie wae na podstawie O09 Tablica 2 Dane technologiczne dla projektowanego magazynu.p. Parametr Symbol, warto, jednostka przeadunek roczny na wejciu P R WE [ jlp] 2 normatyw zapasu N 20 3 liczba dni roboczych w roku d r 285[ dni] 4 rotacja zapasu S 15 O

9 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu 67.p. Parametr Symbol, warto, jednostka pojemno strefy skadowania magazynu Z p 8600[ m. p.] 6 asortyment magazynowy A wspóczynnik spitrze dobowych na wejciu 1, 24 8 wspóczynnik spitrze dobowych na wyjciu WY 1, 54 9 stopie wypenienia jpk 0, stopie kompletacji 0, rednia struktura jpk w p wspóczynnik wykorzystania czasu pracy t 0, powierzchnia F [ m ] 14 wysoko H 12[ m] ródo: opracowanie wae, [6] WE Tablica 3 Przepywy materiaów w magazynie.p. Parametr Symbol, warto, jednostka dobowy przepyw na wejciu do magazynu w dobie D WE 562[ jlp] miarodajnej do wymiarowania magazynu 2 dobowy przepyw na wyjciu ze strefy skadowania D WY 698[ jlp] magazynu w dobie miarodajnej 3 dobowy przepyw na wyjciu ze strefy skadowania do D WYjlpj / k 468[ jlp] strefy kompletacji 4 dobowe wyjcie z magazynu w postaci jpj D WYjlpj 230[ jlp] 5 dobowe wyjcie z magazynu w postaci jpk D 867[ jlp] ródo: opracowanie wae, [6] WYjlpk 6. WYBRANE WYNIKI BADA Dla kadego ze wskaników oceny projektu policzonych w trybie symulacyjnym wybrano wartoci minimalne i maksymalne. Zestawienie tych wartoci znajduje si poniej.

10 68 Mariusz Kostrzewski Powierzchnia magazynu: - warto minimalna dla wariantów nr 11, 51-53, 88, 94-98: [m 2 ], - warto maksymalna dla wariantu nr 42: [m 2 ]. Wysoko magazynu: - warianty nr 1-28: 10 [m], - warianty nr 29-69: 11 [m], - warianty nr : 12 [m]. iczba miejsc paletowych: - warto minimalna dla wariantu nr 1: 8.652, - warto maksymalna dla wariantów nr 63-68, : Nakady na magazyn: - warto minimalna dla wariantu nr 11: [z], - warto maksymalna dla wariantu nr 70: [z]. Koszty eksploatacyjne: - warto minimalna dla wariantu nr 11: [z], - warto maksymalna dla wariantu nr 70: [z]. Wskanik nakadów: - warto minimalna dla wariantu nr 11: ,57 [z], - warto maksymalna dla wariantu nr 70: ,94 [z]. Wskanik kosztowy: - oscyluje wokó wartoci: 0,59-0,63, zatem moe zosta pominity jako niemiarodajny w ocenie wariantów. Wskanik kosztu przejcia: - warto minimalna dla wariantu o nr 11: 107,16 [z], - warto maksymalna dla wariantu o nr 70: 153,13 [z]. Zrównowaona pracochonno rodków transportowych i urzdze: - warto minimalna dla wariantu nr 11: 841,07 [urzdzeniogodzin], - warto maksymalna dla wariantu nr 76: 1.227,1 [urzdzeniogodzin], - (wariant nr 70: 1.145,71 [urzdzeniogodzin]). Zrównowaona liczba rodków transportowych i urzdze: - warto minimalna dla wariantu nr 106: 164, - warto maksymalna dla wariantu nr 1: 252, - (wariant nr 11: 185, wariant nr 70: 227). Zrównowaona liczba pracowników: - warto minimalna dla wariantu nr 100: 102, - warto maksymalna dla wariantu nr 1: 138, - (wariant nr 11: 106, wariant nr 70: 132).

11 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu 69 Wskanik wykorzystania wydajnoci rzeczowy: 0,79. Wskanik wykorzystania wydajnoci kosztowy: 0,83. Strefa skadowania x 24 [m] Strefa przyjcia - 6 x 12 [m] Strefa wydania 6 x 12 [m] Bufor strefy kompletacji Strefa kompletacji x 18 [m] 24 x 18 [m] a) b) Rys. 5. Widok z góry dla wariantu nr 11 (a), przekrój poprzeczny dla wariantu nr 11 (b); wysoko magazynu 42 [m] ródo: opracowanie wae, O09 Strefa skadowania x 18 [m] Strefa przyjcia - 6 x 9 [m] Strefa wydania 6 x 9 [m] Strefa kompletacji x 18 [m] Bufor strefy kompletacji a) 84 x 18 [m] b) Rys. 6. Widok z góry dla wariantu nr 42 (a), przekrój poprzeczny dla wariantu nr 42 (b); wysoko magazynu 30 [m] ródo: opracowanie wae, O09 Strefa skadowania x 12 [m] Strefa przyjcia - 6 x 6 [m] Strefa wydania 6 x 6 [m] a) Strefa kompletacji x 18 [m] Bufor strefy kompletacji 126 x 18 [m] b) Rys. 7. Widok z góry dla wariantu nr 70 (a), przekrój poprzeczny dla wariantu nr 70 (b); wysoko magazynu 30 [m] ródo: opracowanie wae, O09 Strefa skadowania x 18 [m] Strefa przyjcia - 84 x 9 [m] Strefa wydania 84 x 9 [m] Strefa kompletacji x 12 [m] a) Bufor strefy kompletacji 6 x 12 [m] b) Rys. 8. Widok z góry dla wariantu nr 76 (a), przekrój poprzeczny dla wariantu nr 76 (b); wysoko magazynu 30 [m] ródo: opracowanie wae, O09 Strefa przyjcia Strefa skadowania - 96 x 30 [m] 48 x 18 [m] Strefa wydania 48 x 18 [m] Strefa kompletacji 138 x 18 [m] Bufor strefy kompletacji a) 6 x 18 [m] b) Rys. 9. Widok z góry dla wariantu nr 100 (a), przekrój poprzeczny dla wariantu nr 76 (b); wysoko magazynu 48 [m] ródo: opracowanie wae, O09

12 70 Mariusz Kostrzewski Strefa skadowania - 84 x 36 [m] Strefa przyjcia 60 x 18 [m] Strefa wydania 60 x 18 [m] Strefa kompletacji 138 x 18 [m] Bufor strefy a) kompletacji 6 x 18 [m] b) Rys. 10. Widok z góry dla wariantu nr 106 (a), przekrój poprzeczny dla wariantu nr 76 (b); wysoko magazynu 54 [m] ródo: opracowanie wae, O09 7. WNIOSKI W grupie obliczonych wskaników oceny projektu minimalne wartoci poszczególnych wskaników byy najczciej osigane w przypadku wariantu nr 11. Wród nich znalazy si: powierzchnia magazynu, wysoko magazynu, nakady na magazyn, koszty eksploatacyjne, wskaniki nakadów, wskanik kosztów przejcia, zrównowaona pracochonno rodków transportowych i urzdze. Z kolei najwysze wartoci poszczególnych wskaników wystpoway najczciej w przypadku wariantu nr 70. Wród nich znalazy si: wysoko magazynu, nakady na magazyn, koszty eksploatacyjne, wskaniki nakadów, wskanik kosztów przejcia. Nie stwierdzono jednoznacznej zalenoci pomidzy zmian poszczególnych parametrów wejciowych a wartociami uzyskanych wskaników Zp [m.p.] kr ps = 7 ps = 8 ps = 9 Rys. 11. Zaleno pomidzy liczb miejsc paletowych (Zp) a liczb korytarzy roboczych (kr) dla od 7 do 9 poziomów skadowania w regaach w strefie skadowania (ps) ródo: opracowanie wae

13 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu N [zl] kr Ke [zl] kr Rys. 12. Zaleno pomidzy nakadami na budow magazynu (N) a liczb korytarzy roboczych (kr) w przypadku 7 poziomów skadowania w regaach w strefie skadowania ródo: opracowanie wae Rys. 13. Zaleno pomidzy kosztami eksploatacyjnymi (Ke) a liczb korytarzy roboczych (kr) w przypadku 7 poziomów skadowania w regaach w strefie skadowania ródo: opracowanie wae N [zl] D [m] N [zl] S [m] Rys. 14. Zaleno pomidzy nakadami na budow magazynu (N) a dugoci magazynu (D) ródo: opracowanie wae Rys. 15. Zaleno pomidzy nakadami na budow magazynu (N) a szerokoci magazynu (S) ródo: opracowanie wae Mona przyj, e liczba miejsc paletowych wzrasta wraz z liczb korytarzy roboczych przy takiej samej liczbie poziomów skadowania w regaach (rys. 11). W przypadku zalenoci pomidzy nakadami na magazyn a liczb korytarzy roboczych (przy takiej samej liczbie poziomów skadowania w regaach) nie zauwaa si jednoznacznej tendencji wzrostowej ani malejcej (rys. 12). Analogicznych wniosków mona spodziewa si wobec kosztów eksploatacyjnych. I faktycznie, badania wykazuj, e w przypadku zalenoci pomidzy kosztami eksploatacyjnymi a liczb korytarzy roboczych (przy takiej samej liczbie poziomów skadowania w regaach) nie zauwaa si jednoznacznej tendencji wzrostowej ani malejcej (rys. 13). Jak mona zauway na wykresach na rysunkach 14, 15 zarówno w przypadku porównania nakadów na budow magazynu z szerokoci jak i dugoci magazynu nie mona stwierdzi jednoznacznej tendencji wzrostowej ani malejcej. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt zrónicowania stref magazynowych w przypadku rónych wariantów projektowych. Poza tym wpyw na t niestabilno maj: zrónicowana liczba miejsc paletowych i zrónicowana liczba rodków transportu okrelonego typu w przypadku

14 72 Mariusz Kostrzewski rónych wariantów Jednake przy porównaniu nakadów na budow z powierzchni magazynu zauway mona trend rocy (rys. 16). Jest to oczywicie wyczuwalne intuicyjnie z uwagi na fakt ponoszenia kosztów za grunt oraz wybudowanie konstrukcji magazynowej liczonych odpowiednio na m 2 i m N [zl] P [m^2] Rys. 16. Zaleno pomidzy nakadami na budow magazynu (N) a powierzchni magazynu (P) ródo: opracowanie wae Naley zauway, e w przypadku wspóczynników wykorzystania wydajnoci rzeczowego i kosztowego ich wartoci s takie same dla wszystkich 111 dopuszczalnych wariantów projektowych. Równowarto jest jednak pozorna, spowodowana zaokrgleniami w pakiecie komputerowym O09 do drugiego miejsca po przecinku. Zmiany wspóczynników s niewielkie. Wystpuj dopiero na trzecim miejscu po przecinku. Wpyw na niewielkie zmiany ma fakt, e zastosowano tak sam form organizacji pracy czyli dla wszystkich 111 dopuszczalnych wariantów projektowych tj. przyjto ten sam harmonogram oraz takie same typy rodków transportowych. Na rys przedstawione zostay szkice przestrzenne dla wybranych wariantów projektowych. Szkice przestrzenne zaprezentowane w artykule wybrano biorc pod uwag grup wskaników oceny, w której wartoci wikszoci wskaników byy minimalne (wariant 11 rys. 5a, 5b) lub wybrane wskaniki przyjmoway wartoci minimalne (warianty nr: 100 rys. 9a, 9b; wariant nr 106 rys. 10a, 10b) oraz grup wskaników oceny, w której wartoci wikszoci wskaników byy maksymalne (wariant 70 rys. 7a, 7b) lub wybrane wskaniki przyjmoway wartoci maksymalne (wariant nr 42 rys. 6a, 6b; wariant nr 76 rys. 8a, 8b). Stwierdzono, e warianty nr 42, 70, 76 nie zostayby poddane realizacji z uwagi na wartoci wskaników oceny oraz fakt, e dugoci magazynów dla tych wariantów stanowi znaczn wielokrotno szerokoci magazynu. W zwizku z tym zaistnia problem selekcji rozwiza projektowych, w przypadku których nie bdzie wystpowao znaczne zwielokrotnienie podstawowych wymiarów bryy budynku. Pomocniczy przy tym moe by wskanik, nad którym trwaj prace, okrelany mianem wskanika zrównowaenia wymiarów magazynu. Wskanik zrównowaenia wymiarów magazynu ma za zadanie wspomóc w procesie decyzyjnym wybór takiego wariantu, w przypadku którego nie ma miejsca znaczna rónica pomidzy dugoci

15 Symulacyjne badania geometrii magazynu przy wykorzystaniu pakietu 73 a szerokoci magazynu. Warto wskanika dla wariantu w oceniana bdzie w stosunku do wartoci szacunkowej. Nie zdefiniowano najlepszego rozwizania ze 111 dopuszczalnych wariantów projektowych, poniewa na wybór jego maj wpyw wielorakie czynniki, w tym równie niemierzalne. Ponadto gdyby celem bada byby wybór najlepszego z rozwiza, naleaoby dokona dla wszystkich wariantów dodatkowo sparametryzowanej oceny kompleksowej. Badania te stanowi etap wstpny zagadnienia optymalizacji projektu magazynu, która jest jednym z problemów rozpatrywanych przez autora w jego pracy doktorskiej. Zasadniczym zamiarem autora jest usprawnienie procesu projektowania. Usprawnienie to bdzie dwojakie. Po pierwsze polega bdzie na przyspieszeniu wykonywania prac projektowych. Po drugie uatwi wzgldnie szybk realizacj wielu wariantów projektowych w stosunkowo krótkim czasie. Szczególny nacisk pooony zostanie na optymalizacj przestrzenno-funkcjonalnego projektu graficznego. Optymalizacja bdzie dotyczya m.in. wyboru odpowiedniego sposobu skadowania i kompletacji. Sposoby te bd tak dobierane, aby procesy magazynowe realizowane byy moliwie najsprawniej, a nakady i koszty poniesione na przygotowanie infrastruktury moliwie racjonalne. Bibliografia 1. Fijakowski J.: Technologia magazynowania, wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Fijakowski J.: Transport wewntrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Fijakowski J.: Przepywy adunków w systemach logistycznych pre-script, Politechnika Warszawska, Warszawa, Fijalkowski J.: Czynnik kosztów w wymiarowaniu procesów przepywu adunków w systemach logistycznych, Wybrane Zagadnienia ogistyki Stosowanej, Rocznik nr 5 PAN Komitet Transportu, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, Korze Z.: ogistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowani - t. 1, 2, Wyd. Instytutu ogistyki i Magazynowania, Pozna Kostrzewski M.: Project of logistic system of Z company with alternative structure of delivery to retailers master thesis, Politechnika Warszawska, Warszawa, Kostrzewski M. Porównanie metod projektowania magazynu projektowanie wg procedury analitycznej oraz przy uyciu narzdzia symulacyjnego, Prace Naukowe PW seria Transport z. 70: Modelowanie Procesów Transportowych i ogistycznych, cz. II, Warszawa 2009, str The Sims Consulting Group: Warehouse Modernization and ayout & Planning Guide, NAVSUP Publication 529, The Sims Consulting Group, WAREHOUSE GEOMETRY SIMUATION STUDIES WITH USING O09 SOFTWARE Abstract: The article is a summary of research on the impact of the logistics facility geometry on project evaluation quantitative indicators of the facility. Studies are based on the concept of simulation and have been done with using a computer package O09, programmed by the author. Keywords: building logistics, simulation, warehouse process Recenzent: Grzegorz Szyszka

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA MAGAZYNU - PROJEKTOWANIE WG PROCEDURY ANALITYCZNEJ ORAZ PRZY U YCIU NARZ DZIA SYMULACYJNEGO

PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA MAGAZYNU - PROJEKTOWANIE WG PROCEDURY ANALITYCZNEJ ORAZ PRZY U YCIU NARZ DZIA SYMULACYJNEGO PACE NAUKOWE POLITECHNIKI WASZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Mariusz KOSTZEWSKI Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej ul Koszykowa 75 00-662 Warszawa mariuszkostrzewski@gmail.com POÓWNANIE METOD

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. WÓYCICKIEGO 14 Dz. Nr ew: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 w obrbie 7-13-07, dzielnica Bielany INWESTOR Miasto Stoeczne

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Formularz opisu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator z wyjątkiem pól Kod, Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem (Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy) KOD ZDAJCEGO MMA-PGP-0 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut ARKUSZ I MAJ ROK 00 Instrukcja dla zdajcego.

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia

Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Studia 2-go stopnia PRACA DYPLOMOWA Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu łódzkiego w kontekście przebiegu

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dziaalnoci Grupy Kapitaowej FOTA za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzib w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCNEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Andrzej Czerepicki, Piotr Tomczuk Anna Wytrykowska Politechnika Warszawska, iki w Systemach Transportowych PROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMATYCNEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe

Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich mi dzynarodowych podno nikowe i unosz ce wózki jezdniowe podno nikowe 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i midzynarodowych Norma PN-77/M-78100 dzieli wózki na podnonikowe i unoszce. Nie jest tutaj cile okrelony parametr wysokoci podnoszenia, od którego

Bardziej szczegółowo

! "#$%&#%' ()*+,-./0, 12 33,/4 / 0*(+ 33,, 44 53, &1 261!! !" # "$% & ' " (!% % ) ' " (! * ' "% + ' ", ' " (%!-.- /0%12/-!1 3". 4 44 444 46 6 64 644 6444 49 9 94 5!$ 5!$ 5!!" 5!!% 5!!1 5!( 5!(71 5!8" 5!%1

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spka z o.o. 53-034 Wrocaw, ul. Otaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LABORATORIUM PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

WYKORZYSTANIE LABORATORIUM PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM Anna Falbogowska Mariusz Gbowski Maciej Stasiak Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznaska ul. Piotrowo 3A, 60-965 Pozna afalbog@et.put.poznan.pl 2003 Poznañskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania modelu finansowego dla działania 4.5 POIG

Instrukcja wypełniania modelu finansowego dla działania 4.5 POIG 1 Informacje ogólne...2 2 Dane Firmy...6 3 Dane_Makro...6 4 Model_Sprzeday...10 5 Koszty_Operacyjne...11 6 Koszty_Produkcji...12 7 Zatrudnienie_Płace_Szkolenia...13 8 Pozostałe_Przychody/Koszty_Operacyjne...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW Polska Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW www.gs1pl.org The global language of business Spis treci: 1. Nowa symbolika GS1 DataBar...3 2. Charakterystyka symboliki...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 107 Transport 2015 Mirosaw Krzeniak, Jarosaw Poznaski, Danuta ebrak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYKORZYSTANIE ROZOENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.4.1. STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Projekt wykonawczy Sterowanie ruchem kolejowym str. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA POWIERZCHNI ZABUDOWY PALETOWYCH. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, KONSTRUKCYJNE I KOSZTOWE

MINIMALIZACJA POWIERZCHNI ZABUDOWY PALETOWYCH. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, KONSTRUKCYJNE I KOSZTOWE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transort 2016 Politechnika Warszawska, MINIMALIZACJA POWIERZCHNI ZABUDOWY PALETOWYCH. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, KONSTRUKCYJNE I KOSZTOWE : maj 2016 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ

AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 2013 Łukasz NIEWIARA* Krzysztof ZAWIRSKI* AUTO-STROJENIE REGULATORA TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU P R A C O W N I A P R O J E K T O W A m g r i n. a r c h i t e k t 45-372 OPOLE, ul. A. Konego 70, tel. 54 12 359, fax. 54 12 365 METRYKA PROJEKTU Obiekt: Temat: HALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistyki magazynu

Projektowanie logistyki magazynu Projektowanie systemów transportowo-logistycznych! Projektowanie logistyki magazynu :: Projektowanie symulacyjne :: :: Zastosowanie EXTEND OR :: Piotr Sawicki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu pok.

Bardziej szczegółowo

Analiza warunków cieplnych na wybranych stanowiskach pracy. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrz bie Ruch Borynia i Ruch Zofiówka.

Analiza warunków cieplnych na wybranych stanowiskach pracy. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrz bie Ruch Borynia i Ruch Zofiówka. dr in. PAWE WRONA dr in. GRZEGORZ PACH Politechnika lska, Gliice Analiza arunkó cieplnych na ybranych stanoiskach pracy KWK Borynia-Zofióka-Jastrzbie Ruch Borynia i Ruch Zofióka W artykule przedstaiono

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Zawarto opracowania 4. OBLICZENIA 5. UWAGI KO COWE 6. SPIS RYSUNKÓW. Szko a Podstawowa w Zebrzydowej Zebrzydowa 59 59-730 Nowogrodziec sierpie 2014 r

Zawarto opracowania 4. OBLICZENIA 5. UWAGI KO COWE 6. SPIS RYSUNKÓW. Szko a Podstawowa w Zebrzydowej Zebrzydowa 59 59-730 Nowogrodziec sierpie 2014 r Szkoa Podstawowa w Zebrzydowej Zebrzydowa 59 59-730 Nowogrodziec sierpie 2014 r Zawarto opracowania 1. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ó ź Ą Ł ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ź Ę Ę ź ć Ł ź ź ć ć Ł Ł ź Ś Ś Ę Ę ź ć Ę Ą Ę ź Ł Ł Ą Ę ć Ę ź ź Ę Ł Okres Energia elektryczna Zuycie 2011 zrn:inna IMWh] stycze 280,88 Iuty 263,53 marzc 224,56 kwiecie 228,49

Bardziej szczegółowo

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapita"owej

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapitaowej MBA 3/2010 Artykuy 65 Master of Business Administration 3/2010 (104): s. 65 72, ISSN 1231-0328, Copyright by Akademia Leona Komi"skiego Rzetelno% i wiarygodno% skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos

Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos Lokalizacja: Argentyna Mecalux dostarczył firmie Natura Cosméticos regały paletowe mieszczące

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA PYNNOCI RUCHU LOTNICZEGO Rkopis dostarczono, kwiecie 2012 Streszczenie: Stay wzrost

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI RYZYKA ZAGRO E

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI RYZYKA ZAGRO E PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 96 Transport 2013 Adrian Gill Politechnika Poznaska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu KONCEPCJA ZASTOSOWANIA REGU DECYZYJNYCH W DOBORZE RODKÓW REDUKCJI

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie na rynkach wschodz?cych Notatki z podró?y Marka Mobiusa http://mobius.blog.franklintempleton.com/pl

Inwestowanie na rynkach wschodz?cych Notatki z podró?y Marka Mobiusa http://mobius.blog.franklintempleton.com/pl Polska ro?nie w si?? Date : 4 Sierpie? 2014 Kiedy po raz pierwszy przyjecha?em do Warszawy ponad 20 lat temu, by?o tu szaro i odpychaj?co, a nijakie witryny sklepowe przypomina?y relikty czasów komunistycznych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 39/2013 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Marian BRZEZIŃSKI Andrzej WASILEWSKI Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w rodowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urzdze na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia

WZÓR. WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego. Data złoenia Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia... (poz....) Załcznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o przyznanie rodków z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na finansowanie projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2.

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2. Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. sporzdzonego w zwizku z ofert publiczn Akcji Serii F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, praw poboru Akcji serii

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006

wicej na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=ks-gq-13-006 3. Dług publiczny 3.1 Wytyczne EUROSTAT Zasady dotyczce uznawania zobowiza podmiotu publicznego, jako dług publiczny w projektach ppp, zostały zawarte w decyzji EUROSTAT nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

CZ OPISOWA. Zmiana sposobu uytkowania i wzmocnienie konstrukcji wiaty stalowej. Zmiana sposobu

CZ OPISOWA. Zmiana sposobu uytkowania i wzmocnienie konstrukcji wiaty stalowej. Zmiana sposobu CZ OPISOWA 1. Dane ogólne 1.1. Zadanie projektowe Zmiana sposobu uytkowania i wzmocnienie konstrukcji wiaty stalowej. Zmiana sposobu uytkowania zwizana jest z przeznaczeniem wiaty do organizowania imprez

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Aleksandra Stycunów, Jerzy Manerowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I

Bardziej szczegółowo

Standardy danych w tagu EPC

Standardy danych w tagu EPC Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-30.20.11.00.

OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-30.20.11.00. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-30.20.11.00. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubo.ci pow/oki 0.3

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie. 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu

Pozew o odszkodowanie. 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu ...dnia... S_d Rejonowy S_d Pracy w... ul... Powód:... Pozwany:... Pozew o odszkodowanie W imieniu w_asnym wnosz_: 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo