System Connector Opis wdrożenia systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Connector Opis wdrożenia systemu"

Transkrypt

1 System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3 Wymagania dotycz!ce komunikacji midzy komponentami systemu... 3 Modu" Connector Serwis (Serwer)... 3 Modu" Synchronizacja... 3 Modu" Aplikacja... 4 Schemat instalacji systemu w Urzdzie pracy... 4 Wymagania z perspektywy O#rodków Pomocy Spo"ecznej... 6 Wymagania dotycz!ce komunikacji midzy komponentami systemu... 6 Modu" Connector Serwis (tylko urzd pracy)... 6 Modu" Synchronizacja... 6 Modu" Aplikacja... 7 Schemat instalacji systemu w OPS... 7 Strona 2

3 WymaganiazperspektywyPowiatowegoUrz!duPracy Wymaganiadotycz"cekomunikacjimi!dzykomponentamisystemu System Connector sk"ada si z kliku powi!zanych ze sob! modu"ów (zobacz dokument Connector opis systemu ). W kolejnych podrozdzia"ach omówione zosta"y wymagania dotycz!ce dostpno#ci poszczególnych modu"ów dla innych modu"ów, aby zapewni$ prawid"owe dzia"anie systemu. Modu#ConnectorSerwis(Serwer) W Urzdach Pracy znajdowa$ si bdzie modu" Connector Serwis. Opcjonalnie serwer systemu mo"e znajdowa# si$ w zewn$trznej lokalizacji (kolokacja). Wymagania w takim wariancie pozostaj takie same. Modu" Connector serwis wykorzystuje technologi HTTPS i Web Services to odbierania %!da& i wysy"ania odpowiedzi. Musi by$ zapewniony dostp na jednym porcie do komputera stanowi!cego serwer dla modu"u Connector Serwis dla wszystkich komputerów, na których bdzie u%ywany system Connector. Standardowo protokó" HTTPS dzia"a na porcie 443, dlatego w typowej konfiguracji serwer serwisów systemu musi by$ dostpny z pozosta"ych komputerów na porcie 443 Connector serwis wymaga dostpu do serwera baz Microsoft SQL Server. W typowej konfiguracji, Microsoft SQL Server instalowany jest na tym samym komputerze, co Connector serwis. Na serwerze modu"u Connector serwis musz! by$ zainstalowane certyfikaty do podpisu cyfrowego odpowiedzi i do autoryzacji %!da& od modu"u Aplikacja i Sychronizacja. Modu#Synchronizacja Modu" synchronizacja odpowiada za wysy"anie do serwisów systemu Connector. Komputer bd!cy serwerem us"ugi synchronizacji musi mie$ dostp do katalogu wymiany z systemem Syriusz Std. Do tego katalogu modu" synchronizacji bdzie pisa", dla jakich osób potrzebuje dane z systemu Syriusz. Systemu Syriusz bdzie odczytywa" plik z parametrami i bdzie zapisywa" plik z danymi osób. Nastpnie modu" synchronizacji bdzie odczytywa" dane osób z plik i selektywnie wysy"a" osoby i dane, zgodnie z regu"ami udostpniania okre#lonymi w module Aplikacja. Wymagania dla serwera modu"u synchronizacja: dostp do katalogu wymiany z systemem Syriusz dostp do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym) dostp do bazy synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane jakich osób trzeba wys"a$ certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu %!da& i autoryzacji odpowiedzi z serwisów Modu" synchronizacji mo%e nas"uchiwa$ na konkretnym porcie (domy#lnie jest to port 4002) na wykonanie synchronizacji na %!danie. Takie %!danie mo%e zosta$ wys"ane z aplikacji przez operatora, który chce, aby dane wprowadzone w systemie Syriusz by"y natychmiast wys"ane do serwisów Connectora. Strona 3

4 Modu#Aplikacja Modu" aplikacja stanowi u%ytkow! cz#$ systemu. Modu" aplikacja jest instalowany na komputerach pracowników Urzdu, który bd! mieli mie$ dostp do w systemie Connector. Wymagania dla komputera z modu"em aplikacja: dostp do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym) dostp do bazy synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane jakich osób trzeba wys"a$ certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu %!da& i autoryzacji odpowiedzi z serwisów SchematinstalacjisystemuwUrz!dziepracy Poni%ej zaprezentowano schemat typowej instalacji w Urzdzie pracy synchroni zacji G!ówna baza Urz"du OPS1 Syriusz Katalog wymiany z Syriusz Administracja Serwisy, baza, synchronizacja Sie# lokalna Dost"p z sieci zewn"trzej port 443 Aplikacja - Urzd pracy Aplikacja - OPS1 Strona 4

5 Instalacj ze schematu powy%ej mo%na rozwija$, je%eli jest taka konieczno#$: G!ówna baza Urz"du OPS1 Syriusz Katalog wymiany z Syriusz Synchronizacja Serwisy Administracja Serwer baz serwisów Sie# lokalna Dost"p z sieci zewn"trzej port 443 opcjonalne Sie# lokalna -!czno$# opcjonalna port 4002 synchronizacji Aplikacja - Urzd pracy Aplikacja OPS1 Serwer bazy synchronizacji Strona 5

6 WymaganiazperspektywyO rodkówpomocyspo#ecznej Wymaganiadotycz cekomunikacjimi dzykomponentamisystemu System Connector skada si z kliku powi zanych ze sob moduów (zobacz dokument Connector opis systemu ). W kolejnych podrozdziaach omówione zostay wymagania dotycz ce dost pno!ci poszczególnych moduów dla innych moduów, aby zapewni" prawidowe dziaanie systemu. Modu!ConnectorSerwis(tylkourz dpracy) W Urz dach Pracy znajdowa" si b dzie modu Connector Serwis. Modu Connector serwis wykorzystuje technologi HTTPS i Web Services to odbierania # da$ i wysyania odpowiedzi. Musi by" zapewniony dost p na jednym porcie do komputera stanowi cego serwer dla moduu Connector Serwis dla wszystkich komputerów, na których b dzie u#ywany system Connector. Standardowo protokó HTTPS dziaa na porcie 443, dlatego w typowej konfiguracji serwer serwisów systemu musi by" dost pny z pozostaych komputerów na porcie 443 Connector serwis wymaga dost pu do serwera baz Microsoft SQL Server. W typowej konfiguracji, Microsoft SQL Server instalowany jest na tym samym komputerze, co Connector serwis. Na serwerze moduu Connector serwis musz by" zainstalowane certyfikaty do podpisu cyfrowego odpowiedzi i do autoryzacji # da$ od moduu Aplikacja i Sychronizacja. Modu!Synchronizacja Modu synchronizacja odpowiada za wysyanie do serwisów systemu Connector. Komputer b d cy serwerem usugi synchronizacji musi mie" dost p do systemu dziedzinowego. Aktualnie system Connector pobiera dane bezpo!rednio z bazy systemu dziedzinowego (w trybie tylko do odczytu). Po wdro#eniu przez twórców systemów dziedzinowych wymaga$ MPiPS dotycz cych jednolitych protokoów komunikacyjnych, modu synchronizacji b dzie korzysta z tych protokoów. Modu synchronizacji okresowo pobiera dane osób z systemów dziedzinowych i wysya je do serwisów Connectora w Urz dzie pracy lub innej lokalizacji w przypadku kolokacji serwera. Pobierane i wysyane b d tylko te dane, które zostay wybrane przez operatorów programu Connector Aplikacja. Wymagania dla serwera moduu synchronizacja: dost p do baz wszystkich systemów dziedzinowych w instytucji, z których dane b d udost pnianie dost p do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym okre!lane przez Urz d Pracy) dost p do bazy synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane jakich osób trzeba wysa" certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu # da$ i autoryzacji odpowiedzi z serwisów Strona 6

7 Modu synchronizacji mo#e nasuchiwa" na konkretnym porcie (domy!lnie jest to port 4002) na wykonanie synchronizacji na # danie. Takie # danie mo#e zosta" wysane z aplikacji przez operatora, który chce, aby dane wprowadzone w systemie dziedzinowym byy natychmiast wysane do serwisów Connectora. Modu!Aplikacja Modu aplikacja stanowi u#ytkow cz!" systemu. Modu aplikacja jest instalowany na komputerach pracowników instytucji (OPS, Urz d Pracy), którzy b d mieli mie" dost p do w systemie Connector. Wymagania dla komputera z moduem aplikacja: dost p do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym) dost p do bazy synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane jakich osób trzeba wysa" certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu # da$ i autoryzacji odpowiedzi z serwisów Opcjonalnie czno!" do serwisu synchronizacji na porcie 4002 (lub innym) SchematinstalacjisystemuwOPS Poni#ej zaprezentowano schemat typowej instalacji w OPS Sie! lokalna Dost"p do sieci Urz"du Pracy port 443 Serwisy (Urzd Pracy) Bazy systemów dziedzinowych Synchronizacja Aplikacja Systemy dziedzionwe synchronizacji Strona 7

8 Instalacj ze schematu powy#ej mo#na rozwija", je#eli jest taka konieczno!": Sie! lokalna Dost"p do sieci Urz"du Pracy port 443 Sie! lokalna - #czno$! opcjonalna port 4002 Serwisy (Urzd Pracy) Bazy systemów dziedzinowych Synchronizacja opcjonalne Aplikacja Systemy dziedzionwe synchronizacji Serwer bazy synchronizacji Strona 8

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Windows XP Professional od środka

Windows XP Professional od środka Rozdział 1. Windows XP Professional od środka W tym rozdziale: Architektura systemu Windows XP: tryb j dra i tryb użytkowy Pami ć chroniona i j dro Usługi rezydentne Wielozadaniowość i wieloprocesowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja urządzeń Connectra (SSL VPN) w zintegrowanym środowisku zarządzania Check Point SmartCenter

Konfiguracja urządzeń Connectra (SSL VPN) w zintegrowanym środowisku zarządzania Check Point SmartCenter Konfiguracja urządzeń Connectra (SSL VPN) w zintegrowanym środowisku zarządzania Check Point SmartCenter Technologia SSL VPN umożliwia pracownikom przebywającym poza siedzibą firmy oraz klientom i partnerom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo