BN WSTĘP Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BN-83 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu"

Transkrypt

1 UKD /4 N O R M fi: BRANŻOWA BN-83 ELEMENTY WYPOSAŻENIA Okucia budowlane BUDOWNICTWA Pakowanie, przechowywanie Zam iast i transport BN-71 / Grupa katalogowa WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu o kuć budowlanych Określenia pakowanie - czy nn ość z mi e r zająca do zabezpieczenia o kreś l o n ej liczby wy robów przed zmia nami j a k ośc i o wy m i i il ościo w y m i w czasie przechowywa nia i transportu przez p raw idł o w e umieszczenie wyrobu w opakowaniu lub p ra widł owe skonstruowa ni e opakowa ni a na wyrobie paczka - rodzaj o pakowania, w którym określona liczba wy robów lu b detl'lli wyrobów o winiętych ciasno w papier pakowy zwici _dna sznurkiem lu b sklejona taśm,} pa p ie r o w ą pow l eczo n ą kl ejem pęczek - ok r eś l ona liczba wyrobów o k sz t a ł cie n iewyd ł użonym, po ł ączo n a za p omocą m a t er i a łów do w i ązania wiązka - o k reś l ona liczba wyrobów w k sz t a ł cie wyd ł użo n y m. p o ł ączo n a za po m ocą materia ł ó w do w i ąza ni a (rys. 1 - w i ąz k a ni eo win ięta, rys. 2 - w iąz k a owinięta częśc i owo, rys. 3 - wiąz k a owi ni ęta c ałk o wicie). Rys. I Rys kształt wyrobu niewydłużony - k ształt o długośc i mniejszej ni ż wew n ętrzn a długo ść znormalizowanego opa kowania kształt wyrobu wydłużony - k sz t a łt o dłu gośc i wi ę k szej ni ż w e wn ę t rz n a dł u gość znormalizowanego opa kowania okucia wykończone dekoracyjnie lub ochronne - okucia za bezpieczone przed koro zją a tm os fe rycz n ą, za rysowanie m, starciem, uszkodzeniami powierzchni itp, w o kresie przechowy wania, transportu i u ży tk o wa l1la okucia niewykończone dekoracyjnie lub ochronnie - okucia ni e m ające p o wł o k dekoracyjnych lub ochronnyc h opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe - wg PN-74/ jednostka ładunkowa - wg PN-72/M kontenery ładunkowe PN-8 I/K PN -70/ K pozostałe nazwy i określenia z zakresu opakowań - wg PN-74/ określenia z zakresu gospodarki magazynowej - wg PN-74/N i PN-78/M określenia podstawowe z zakresu transportu - wg PN-72/ M określenia z zakresu ochrony czasowej metali - wg PN-74/H PAKOWANIE Rys Przygotowanie do pakowania Kompletowanie. Przed przy s tąp i eni e m do pakowania okucia oraz części wc h od zą c e w s kła d wyrobu Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater i ałów Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r. (Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1g83 poz. 24) WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE.,ALFA" Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd Nakl Z am. 691/84 Cena z ł 36.00

2 2 BN-83/ należy s kompl etować i po segregować wg typów, rodzajów, odmian, postaci, wykończenia, barwy, wielkości i formy plastycznej. Okucia dla odbiorcy rynkowego należy kompletować jednostkowo. Okucia dla odbiorcy pozarynkowego należy kompletować w ilościach wielokrotnych, zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Liczba jednostek pakowanych ok u ć wymaga dodatkowego uzgodnienia. Składy kompletów o kr eś l one są w normach przedmiotowych, WTO, cennikach i dokumentach technicznyc h oraz na opakowani ach jednostk owych. W przypadku braku miejsca na opakowaniu sk ł a d y kompletów mogą być umieszczone wewnątrz opakowania Liczba pakowanych okuć. Okucia n ależy pakować w opakowania jednostkowe po I sztuce, I ko mplecie lub zbiorczo. W przypadku zbiorczego pakowania ok u ć do opakowań jednostkowych zaleca s i ę, aby liczba sztuk lub kompletów była wie l okrotnością liczby 5. Zaleca się, aby liczba okuć w opakowaniu transportowym była wielokrotnością liczby 10. W przypadku zbiorczego pakowania okuć do opakowań jednostkowych dla odbiorcy zagranicznego dopuszcza s ię, aby liczba sztuk lub kompletów o ku ć wynosiła 12 (tuzin) lub jego wielokrotność Zabezpieczenie środkami ochrony czasowej. Okucia na czas przechowywania i transportu n a l eży za bezp ieczyć środkami zapewniającymi należ y tą ochron ę przed korozją na 12 mi es ięcy ł). Dobór systemów ochrony czasowej dla poszczególnych okuć budowlanych n ależy wykon y wać wg PN-80/ H i PN-80/ H Zaleca się s tosow ać ś rodki konse rwacyj ne przeznaczone do ochrony czasowej wyrobów metalowych określone w PN-80/H lub opakowania szczelne Ogólne wymagania dotyczlłce opakowań i sposobów pakowania. Opakowania transportowe o masie pow y żej 50 kg do 80 kg powinny mieć z dwóch stron uchwyty ułatwiające przemieszczanie ładunku. Opakowania transportowe powinny być plombowane, banderolowane lu b za bezpieczone przed samoczynnym otworzenie m w czasie transportu oraz krad zieżą w sposób przewidziany dla konstrukcji da nego opakowania. Pudła tekturowe powinny b yć zamykane przez oklejenie kra węd zi klap bocznych taśmą pap ierową, ta ś m ą sam oprzylepną lub band erolą, w sposób za b ezpieczają cy przed samoczynnym otwarciem. W iązki i pę cz ki nieowijane papierem n a leży w i ąza ć drutem lub sznurkiem symetrycznie w trzech miejscach: w środku i w od l egłości około 50 mm od końca Wymiary opakowań. Wymiary opakowań jednostkowych i transportowych - wg PN-78/ i PN-78/n Wyn.:aiv opa k owań powinny by ć tak dobrane, żeby zachodziła korelacja pomięd zy zewnętrznymi wymiarami opa kow a ń jednostkowych i wewnętrznymi wymiarami opakowań transportowych. Dopuszcza s i ę stosowanie innych wymiarów opakowań na żądan i e odbiorcy zagrani cznego Wyposażenie opakowań. W celu zabezpieczenia o ku ć przed uszkodzeniami mechanicznymi za leca s i ę stosowanie w opakowaniach wyposażeń wg PN-74/ , jak: kratki, nasuwy, prze kł adk i, zabezpieczenia przeciwwstrząsowe, wkładki obwodowe, wkładki pł as kie, wkładki gniazdowe Masa opakowań zbiorczych, transportowych. Masa brutto opakowań nie powinna przekraczać 25 kg, a zalecany szereg wielkości mas tych opakowań: lo, 15 i 20 kg ł ). Masa brutto opakowań transportowych nie powinna przekraczać 50 kg. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwię k sze n ia masy brutto, przy czym ni e powinna ona przekraczać 80 kg. W przypadkach uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odbiorcą dla zmechanizowanego tra nsportu wewnętrznego dopu zcza się stosowanie opakowa ń transportowych o masie brutto większej niż 80 kg. Opakowania o masie brutto powyżej 50 kg powinny mieć wyraźny napis lub oznaczenie, informujące o faktycznej masie brutto Mateńały opakowaniowe Opakowania jednostkowe. Na opakowania jednost kowe za leca się stosować: a) pudełka kartonowe i tekturowe wg PN-73/ , b) torby z folii polietylenowej zgrzewane wgpn-81/ , c) torby z folii uplastycznionego polichlorku win yl u, z dnem nieuformowanym bez fa ł d, zgrzewane wg BN-72/ , d) opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych, pudełka do artykułów technicznych wg BN-72/64 l3-02, e) opakowania termoformowane (blister-pack i skin -pack) Opakowania zbiorcze. Na opakowania zbiorcze zaleca się s tosować : pud e łk a i torby określone w a) i d) oraz pudł a transportowe tekturowe wg PN-73/ Opakowania transportowe. Opakowania transportowe ogólnego przeznaczenia powinny odpowiadać wymaganiom dla: - pudeł tekturowych wg PN-73/ , - krzynek zbijanych wg PN-72/D-7960l i PN-72/ D-79602, s krzyń drewnianych wg PN-73/D-79604, skrzyń drewnianych wg PN-8 1/D-79606, skrzynek wg PN-78/D-79609, skrzyń wg PN-79/D-79635, skrzyń wg PN-80/D-79636, pojemników magazynowo-transportowych wg PN-64/ M ') Okres 12 miesię cy wy nika z przepisów zarządze ni a Ministra Gospodarki Materia/owej oraz Handlu Wewnętrznego i Us łu g z dnia 17 paid7iernika 1978 r. (Mon. Pol. nr 34/78). ') Masa brutto o pakowań zbiorczych wynika z przepisów rozporlljdzenia Rady Mi nistrów z dnia 19 stycznia 1979 r. (Dz. U. nr 4 z dnia 27 maja 1979 r.).

3 BN -83/ I Pomocnicze mater i ały opakowaniowe. W celu zabezpieczenia okuć narażonych w czasie magazynowania i transportu na uszkodzenie, zaleca się stosować do pakowania następujące materiały : bibułkę serwetkową wg BN , - papier pakowy z wykły wg BN , - papiery kartony antykorozyjne wg PN-761 P-50450, - papier pakowy asfaltowany oraz podłoże do asfaltowania wg PN-76/P-5045I, - papier pakowy parafinowany oraz podłoże do parafinowania wg PN-76/P-50452, - wyposażenie wewnętrzne opakowań wg PN , t e kturę falistą wg PN-68/ P-50527, - wełnę drzewną wg PN-74/D-94000, - ka rtony i lektury pudełkowe oraz introligatorskie wg BN kartony i tektury jednostronnie i dwustronnie kryte wg BN , - fo lię z twardego polichlorku winylu wg BN , - druty o krągł e ze stali ni s k owęg lowej ogólnego przeznaczenia wg PN-78/M-80026, - sznurki i sznu ry kręcone konopne wg PN-751 P-85013, - szpagaty wg PN-n/ P , - nici syntetyczne odzieżowe. obuwiowe i techni czne wg PN-78/P-81162, - szn urek z włókien syn tet ycznych wg BN-ni lub wg BN folię p olie t y l enową termokurczliwą wg BN t aśmę polipropylenową do opakowań wg BN taśmę papierową powleczoną klejem wg PN-751 P-50551, - taśm'( staluwq wakuwaną na zimno do pancerzenia kabli i opakowań wg PN-73/H Inne materiały opakowaniowe. Dopuszcza się inne opakowania i materiały opakowaniowe spełniające cel opakowania, o wymiarach zgodnych z zasadami systemu wymiarowego opakowań wg PN-78/ Formowanie paczek przy użyci u papieru pakowego. Okucia budowlane pojedyncze lub w kompletach powinny być układane tak, aby po zawinięciu w papier paczka tworzyła opakowanie zgodne z systemem wymiarowym opakowań wg PN-78/ Liczba pakowanych okuć w paczkę tego samego typu powinna być taka sama. Dopuszczalna łączna masa paczki nie powinna pr ze kraczać wytrzymałości zastosowanych mat er iałów opakowaniowych i nie powinna przekraczać 5 kg. Okucia mogą być pakowane pojedynczo lub zbiorczo, w jednej lub kilku warstwach z pr ze kładkami. Okucia ułoż, one zgodnie z technologią pa kowania należy zawinąć papierem pakowym formując p acz kę. Paczkę należy zakleić taśmą papi erową lub ta ś mą sam oprzy l epną albo obwiązać sznurkiem Formowanie paczek przy u życiu folii kurczliwej. Okucia budowlane przygotowane do pakowania zgodnie z 2.1, należy owinąć fo lią t e rmokurczliwą, a nas tępni e przeprowadzić obkurczanie, bądź wło żyć do rękawa z folii termokurczliwej, zgrzać jego końce, a następnie przeprowadzić obkurczanie. Zaleca się stosowanie podkładek i przekładek o podsta wie pła skiej zgodnych z szeregiem wymiarowym opakowań Sposoby pakowania. Wymaga ny sposób pakowa nia okuć podano w tablicy. S t op i eń zabc7pi c- O znaczenie Stopicń czenia powir'7ch ni Przezna C7en ic grupy opakoo ku ć wan pakowa nia iowej') I okucia nicwy- pakowani,' odbiorcy III ko 'lczonc deko- jednostop- rynkowi racyjni,' lub n,owe (I) ochro nnie (I) ( I ) odbiorcy po- 112 zarynko wi pakowanie odbiorcy 121 dwustop- rynkowi niowc (I) Opis pakowa nia 5 okucia nale ży pak o wać zbiorczo do opa kowa'l transportowych. tj, pudeł tekturowych, skrzynek itp,; okucia o kształtach wyd lużo n ych należy pakow ać w wiązki o winięt e c ałkowi cie (rys. Jl. natomiast okucia o k sz tałtach ni ewydłużo n ych w pęc z ki Okucia na l eży pakować zbiorczo do o pakowań transportowych. tj. pudeł tekturowych. skrzynek, palet płaskich z nadstawkami. palet skrzy niowych, kontenerów itp,; okucia o k sz t ałtach wydłużonych należy pakować w wi'i Zki owinięt e częściowo (rys. 2l lub nie owinięte (rys. l l, natomiasi okucia o kształtach niewydłużonych w pęczki okucia należy pakować zbiorczo do pudełek. toreb, worków foliowych, formować w paczki przy użyciu papieru lub folii termokurczl iwej, a na s tępni e do opak owań transportowych, tj, pudel tckturowych, skrzynek drewnianych itp.; o kucia o k szta łta c h wydłużo n ych n ależy pakować w wiązki ni eowin ięte, a następnie do opa kowań tra nsportowych, natomiast o kucia o ks z t ałtac h niewydłużonych - w pę czki, a na stę pni e do o pakowa ń transporto wych

4 4 BN-83/ cd. tablicy Stopiel\ za bezpieczenia po wieuchnl o ku ć S to pi eń rako wania Pl l.cznal...lcnic O znaczen ie g ru p y o pa kowa niowejl ) Opis pa kowania I okucia ni ewykorlczo ne dekoracyjnie lu h ochronnie ( I ) pa kow.111ie dwustopniowt: odhio rcy 13- gran ic/ni (J) 123 o kucia nal eży pa k o w ać zbio rczo d o pudelek. to reb. wo r ków foliowych. fo r mować w paczki przy u życ iu fo lii termokurczliwej. " n" s t ~ pn ie d o o p ~ k o w a l\ transpo rtowyc h. tj. pudeł tekturo wyc h. skr7yne k d rewni a nyc h itp.; o kucia o ks7 taltach w y dłu 70 n y ch nal e ż y pa k o wa ć w wi 'j7 ki o w i n i ę t e cz ę ścio wo. a na s t ę pn ie d o o pa kowa il transpo rto wyc h. nato m iast o kucia O k s ztałtach niewydlu7onych - w p~c z ki, a n as tępnie d o opak o wań tra nspo rtu wych inn y sposób pa kowcln ia po wini en b yć poda ny w z ał ąc7 nik a ch ekspo rtowych luh w umo wach za wa rt yc h międ z y dos tawcą i odb io r cą i uzgodnio ny z pr ze wo ź niki em ~ _ ; ~ ok ucia wyko rl pakowanie (\ubiorc)' p(\ o kuci a n a l eży pak o wa ć 7biorczo do opa ko wal\ tra nsportowyc h. CZO I" ; de koracyjnic jednosto p 7arynko wi tj. p udel L tektury., ku ynek drewnia nyc h. palet pła s ki c h z nadstawk luh ochron ni c n io we ( I ) a mi. palet skrzyniowyc h, palet siatko wyc h. konteneró w lub na pa letach pł as ki c h o bkurczonych kapture l11 z fo li i terl11 o kurczliwcj: ele menty s kład o w e wc h o d ząc e w sklad ko mpletu naldy pa ko wanie dwustopni o wc ( 2) odbiorcy rynk owi ( I ) odbiorcy Lagraniczni (3 ) ab cl. p i ec zy ć dodatko wo przed swo bodnyi11 prze mi eslc7aniem s ię wcwmltrz o pako wa n ia : o kucia o k szt ałta c h wydlu żonych nale ży pakować w wiązki calko wicie owin ic;te. na tomiast wyroby o k sz t a łtach niew y dłużonych - w pęc z k i o kuc ia n a le ży p a k o wać: - jednostkowo do pudeł e k. to reb lu h fo rmowa ć pao ki przy uż yc iu pa pieru pakowego lub fo lii tcrmokurczliwej. CI następni e do opakow a ń " ~ porto w yc h. tj.: p u deł z tektury fali"tej. skrzynek drewr.i.tnych lub paczek obkurczonych fo li" termokurczl i w ą. - zbiorczo d o p u deł e k. toreb. fo rlllują c paczki pr7y uży c iu papieru pako wego lub folii termokurc7liwcj: element y wyrobu w c h o dzące w sklad kompl etu n a l e ż y zab e zp i ec z y ć p rzed swobo d nym przemieszczaniem S ię wewnątr 7 o pako wania: okucia o kształtach wydł u żo n ych n ależy pak ować w wiązki ca ł kowicie owin i ę t e. a nas t ęp n ie do opako wa il transportowych. nato miast wyroby o kptaltach niewydłu i. o n yc h - w pęc z ki. a 11;; s t ę pnie do o p a k o wań transponowych inny sposób pako wania po winien być podany w z a ł ąc z nika c h e ksporto wych lub w umowach zawa n ych między dostawcą i od b i o rcą i uzgodni o ny z przewoźnikiem odbiorcy poza rynkowi ( 2) 222 okucia n ależy pakowa ć zbiorczo do pudełek. toreb, for mując paczki przy u życi u papieru pakowego lub folii termo kurczliwej. a na s tępnie do o p ak o w ań transporto wych. tj.: pu deł z tektury falistej. skrzy nek drewnianych, palet skrzyniowych, pa let sia tkowyc h. palet plaskich z nadsta wkami: ele menty s kł adowe wc hod7ące w s kł ad ko mpletu n ależy dodatkowo zabez pi eczyć przed swobodnym przemieszczaniem się wcwn'ltrz o pakowa nia; o kucia o ksz t a łt ach w y dłu żo n yc h n a l e ż j pakowa0 w wi ą zki owinięt e.:a łk o wicie, a na s tęp ni e d o op a kowaćl transportowych, natomiast wyroby o k szta łt ach n iewyd łu żo n y c h - w p~czki. a następnie do opako wa rl transportowych pakowanie wielostopni owe (3) odbi o rcy rynkowi (I) 231 o kucia n a l eży p a k ować jednostkowo do pudel. toreb foliowych; elementy s kłado w e w c h od z ące w skład ko mpletu na leży dodatkowo za b ezpi e czyć pf7ed swobodnym przemieszczaniem s ię wewnąt rz o pako wania: o kucia w opa kowaniach jednostkowych n a leż y pakować zbiorczo do pudeł tekturowych lub form ować w paczki przy u życ i u papil'ru pakowego lub fo lii termo kurczliwej, a następni e do odbi o rcy zagraniczn i (3) 233 o p a k o wań tra nsporto wych: wyroby o k sz t a łtach w yd l użonych pa kow ać ka żde oddzielnie. a nas t ępnie pa k o wa ć w wiązki ca łk o wi cie ow in ięte (rys. 3); w iązk i te p a k o wać do opakowań tran ;,port<jwych: wyroby o k sz tałtach ni ewyd łużonych pak o wać każde odd zielnie. a n as t ępnie pak o w ać w pę cz ki, które n a l eży pakować do o pa kowali transportowych

5 BN -83/ l 5 cd. tablicy Stop i eń 7abezpie- Oznaczenie St o p i eń zenia powierzchni Przeznaczenie gru py o pakoo k uć wa pakowa ll ia niowej') I ok ucia wykoń - pako wanie od hiorcy za- 233 czone de ko racyj- wiclosto p- graniczni nic lub ochron- I11 o we (3) ni c (3) Opis pakowania 5 in ny sposób pa kowani a powinien być podany i u zupeł n iony w za łączn ik ac h eksportowych lub w u mowach zawartych m ięd zy dostawc ą a odbio r cą i uzgodnio ny z przewoźn i k i e m ' ) O znaczenie grupy o pakowani owej stano w ią - stopnia za bezpicczen ia powierzchni o kuć. - stopnia pako wania. - przeznacze nia. sy mbole: Dobór sposobów pa kowani a wyrobów d la odbiorców zagranicznych n ależy wy k o n ywać z dodatkowym u wzg l ęd n ie ni em n a r ażeń kli ma tycznych wg PN-80/ H Jednostki ładunkow e U rządze nia do formowania jednostek ładunkowych a) palety plaskie 800 X 1200 mm wg PN-8 1/ M-78216, b) palety skrzy niowe 800 X 1200 mm wg PN-8 1/ M , c) palety skrzyniowe metalowe eu ropejskiego obrotu 800 X 1200 mm wg PN-7 I/ M-78230, d) ramy paleto we ni skie d rewniane wg PN-79/ M e) nadstawki pa letowe niskie drewniane wg PN-8 1/ M f) kontenery wg PN-70/ K-460JO. g) pojemniki magazynowo-transportowe wg PN-64/ M Ogólne zasady fo rmowania jednostek ładunkowych na pa l etac!~. Formowanie jednostek ładunkow yc h na paletach obejmuje: przygoto wa ni e ł a dunku do paletyzacji. - umieszczenie ł ad unku na palecie, - zabezpieczeni e ładunku na palecie. Ładunki do paletyzacji powinny b yć zapakowane zabezpieczone zgodnie 7 wymaganiami rozdz. 2. Opa ko wania zbiorcze i transpo rtowe złożone z pudeł lub skrzyń o zawartości jednorodnej n ależy ukł adać płasko w stosy. for m ując zwdrtą jed no s tkę ł ad unk ową w kształcie p rostopad ł ośc i an u. Zaleca się ukł a d a ni e n aprzemia nl eg ł e. W yso koś ć stosu na pa leeie łą cz ni e z wysokością palety nie powinna p rze kraczać 1.8 m. Ładunki na paletaeh powinny by ć ułożone tak, a by wykorzystana zos t a ła powierzchnia palety 760 X X 1140 mm, zgodnie z PN-69/ W uzasadnionych przypadkach d o puszcza s ię wystawa nie ładunków poza obrys palety nie więcej niż 20 mm na każdą st ronę. Graniczne wym ia ry paletowej jednostki ładu n kowej ni e powinny pr ze kr aczać 840 X 1240 mm. Ł a d u nki na paletach należy za b ezpieczyć przed zdeformowaniem, spadn i ęciem lub uszkodzeniem przez n a ł oże n ie ra m lub listew dociskowych i opasanie ł a dunku w zd łu ż i w pop rzek palety t aś m ą s t a l o w ą, tw o rzy w o w ą, sa mo przyl e p ną b ą d ź przez n a ł oże ni e ka pturó w z fo lii termokurczli wej it p. M asa brutto o p a k o wań transpo rtowych wraz z' ła d unkie m na spa letyzowa nych jednostkach ł a d u nk owyc h ni e powinna prze kr aczać 1000 kg Formowanie jednostek ładunkowych na paletach płaskich z ramą lub li stwą dociskową. Opakowania zbiorcze i transport o we z ł ożo n e z pud e ł i s k rzy ń na l eży uk ładać pł as k o w stosy, form uj ąc zwartą je d nos tk ę ł ad un kową w kształcie pr os t o p ad ł ościa n u. Zaleca się u kłada ni e na p rze mi an l egł e. W celu zabezpieczenia ładun k u na górną war st wę należy na ł ożyć ramę docis k ową, której wymiary są identyczne z wymia rami powierzchni ł adunkowej palety lub li stwy dociskowej i ca ł ość p o ł ączyć z pa l e t ą poprzez o pasanie ł ad un k u w dwóch miejscach wzdłuż i w poprzek palety t aśmą s t a l o wą do o pakowa6 wg PN-73/ H lub taśmą po li propy l enową do opakowań wg BN-79/ Prz y kł ado w e formy konstrukcyjne paleto wych jednostek ładunkowych przedstawiają rys. 4 i 5. Rama dociskowa Rys. 4

6 6 BN-83/ I Lis/wij dociskowe IBN- 83/S0S '1 Rys Formowanie jednostek ładunkowych na paletach płaskich z przekładkami lub tacami obkurczonych folią termokurczliwą. Opakowa nia jednostkowe i zbi orcze zł ożo n e z pudełek i pudeł n a l eży układać płas k o w warstwy s t os uj ąc przekładki lub tace z tektury falistej z za w i nięt y mi obrzeżami. Prze kładki należy stosować w zależności od wiel k ości o p a k owań w każdej lu b co kilka warstw, zac h o wując wymagania co do wysokości i szerokośc i ł ad unku określone w Na ta k uformowaną je dn ost k ę należy nało żyć kaptur z folii termokurczliwej wg BN-73/ Pr zygoto waną w ten sposób jednos tk ę ł ad unk ową n a l eży s kierować do tunelu obku rczającego. Przy formowaniu jednostki ł ad un kowej n a l eży przestrzegać zasad y n aprze mianl egłego układ a ni a o pakowań poszczególn ych warstw. Pr zyk ładową formę kon s trukcyjn ą jednostk i ładunkowej obkurczonej ro li ą termokurcz l iwą przedstawiaj ą rys. 6 i 7. Rys. 7 nery powinny umożliwiać zabezpieczenie ladunku przed uszkodzeniem i kradzieżą podczas transportu i sk ładowania oraz za łożenie plomby. Pakowan ie wyrobów luzem dła odbiorcy pozarynkowego wymaga uzgodnienia stron. Pr zy kładową formę kon s trukcyj n ą jednostk i ładunkowej uformowaną na palecie płaskiej z nadstawkami przedsta wi a rys. 8, a w palecie skrzyniowej rys. 9. I 9N-83{ I I BN- 83!505l88] IBN - 8) Rys Formowanie jednostek ładunkowych na paletach płas i. :ch z nadstawkami paletowymi oraz w pajetach sk rz~ -. lowych w kontenerach. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w postaci paczek, wiązek itp. oraz wyroby luzem n ależy u kł a da ć tak. aby wypełnić maksy malni e pojemność ł ad unk ową palety lub kontenera przy jednoczesnym za bezpieczeniu opakowania i wyrobu przt'd zdeformowaniem. Palety skrzyniowe i konte- Rys. 9 Podsta wowe zasady ładowania, rozmieszczania i mocowania wyrobów w kontenerach: - ładunk i ciężkie należy ukła dać na spodzie, - przy rozmieszczaniu ł a dunków nal eży zwracać uwagę, aby podłoga była równomiernie obc i ążona, - nic nale ży umieszczać ładunków o ostrych krawędziach i n arożn ik ach obok worków lub pudeł tektu ~ rowych, - ladunki rozl. ies lcza ć w taki sposób, aby nie było wo lnych przestrzeni,

7 BN -83/ ł 7 - ładunek powinien być zabezpieczony W taki sposób, aby na ściany boczne nie przenosiło się obciążenie punktowe, ponieważ nie są one do tego przystosowane, - ładunek należy tak załadować, aby w razie przechylenia ni e przesuwał się, - ładunek powinien być za bezpieczony przed wypadnięciem w czasie otwierania drzwi kontenera, - ni e należy stosować ładunków innego typu do zapeł ni ania wolnych przestrzeni Znakowanie Znakowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych. Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić co najmniej następujące dane: nazwę i siedzibę producenta, nazwę okucia, typ, grupę, rodzaj, odmianę, pos t ać, wielkości, barwę itp., symbol Kodu Towarowo Materiałowego (KTM), znak firmowy, s kład kompletu w przypadku wyrobu s kładając e- go s ię z dwóch lub więcej części, - cenę detaliczną l sztuki lub kompletu, - znak kontroli jakości. Zaleca się, w zależności od potrzeby, wymagań estetyki i reklamy, umieścić następujące dane: - datę produkcji lub numer serii, - instrukcję montażu i współpracy z pozostałymi okuciami, okres przechowywania, ok res gwarancji (36 miesięcy), znak jakości, numer patentu, odpowiednie znaki ni e b ez pieczeństwa i manipula cyjne. M iejsce umieszczenia znaków oraz sposoby znakowania powinny być zgodne z PN-76/ Na opakowaniach zwrotnych znak nadawcy jednostki opakowaniowej powinien być trwał y. W przypadku stosowani a opakowań zwrotnych, na których nie można uwidocznić trwale nadawcy jednostki opakowaniowej, znak ten powinien być umieszczony na przywieszce połączonej z opakowaniem. W przypadku braku miejsca na opakowaniu na niektóre znaki, dopuszcza s ię ich umieszczenie na metce lub na wewnętrznych stronach opakowania możliwych do odczytania. Miejsce umieszczenia znaków na opakowaniu oraz sposoby znakowania powinny być zgodne z PN-76/ W przypadku dokonanych uzgodnień między producentem a odbiorcą (np. odbiorcą pozarynkowym) opakowanie jednostkowe moze nie zawierać żadnych znaków. Napisy na opakowaniach jednostkowych przeznaczonych na eksport nale ży ustalać oddzielnie przy zawieraniu kontraktów i powinny b yć wykonane w języku kraju, do którego wyrób jest eksportowany lub w języku uzgodnionym między dostawcą a odbiorcą. Napisy te powinny by ć wykonam: wg wymagań klientów zagranicznych Znakowanie opakowań transportowych. Na opakowaniach transportowych należy umieścić następujące dane: n azwę nadawcy jednostki opakowaniowej, s ta cję (miejsce) i datę nadania, nazwę i siedzibę odbiorcy, cechy i numer jednostki opakowaniowej, stację (miejsce) przeznaczenia, liczbę okuć w opakowaniu, barwę Na opakowaniu zaleca się umieszczać inne dodatkowe znaki określające właściwości i cechy handlowe oraz sposób obchodzenia się z jednostką opakowaniową w czasie składania, transportu i manipulowania, jak: masę jednostki opakowaniowej, ok res magazynowania, wymiary jednostki opakowaniowej, znaki transakcji, liczbę jednostek opakowaniowych w partii numer kolejny jednostki opakowaniowej, - znaki niebezpieczeństwa, - znaki manipulacyjne. Miejsce umieszczenia znaków oraz sposoby znakowania powinny być zgodne z PN-76/ Na opakowaniach zwrotnych znak nadawcy jednostki opakowaniowej powinien być trwały. W przypadku stosowania opakowań zwrotnych, na których nie można uwidocznić trwale nadawcy jednostki opakowaniowej, znak ten powinien być umieszczony na przywieszce połączonej z opakowaniem. Opakowanie transportowe powinno zawierać specyfikację, w której należy wyszczególnić co najmniej oznaczenie wg normy przedmiotowej, symbol klasyfikacyjny okucia i liczbę sztuk lub kompletów. Napisy na jednostkach opakowaniowych transportowych przeznaczonych na eksport powinny być wykonane w języku uzgodnionym między dostawcą a odbiorcą Znakowanie paletowych jednostek ładunkowych. Na jednostkach ładunkowych spaletyzowanych należy umieścić n as tępujące dane: nazwę nadawcy jednostki ładunkowej, stację (miejsce) i datę nadania, nazwę i siedzibę odbiorcy, cechy i numer jednostki ładunkowej, stację p rzeznaczenia, liczbę opakowań transportowych, masę jednostki ładunkow ej. Nalepka lub przywieszka ze znakami powinna być przymocowana do opakowania transportowego w górnej warstwie ładunku w miejscu widocznym, dostępnym dla oka. W przypadku pakowania wyrobów do palet skrzyniowych bez opakowań jednostkowych i transportowych należy nadto dołączyć do palet karty kontrolne zawierające znaki obowiązujące dla opakowań jednostkowych wg Znakowanie kontenerów. Kontenery należy okartkować lub przymocować do nich zawieszki zawierające następujące dane: - nazwę nadawcy kontenera,

8 BN -8 3/ stację (m iejsce) i datę nadania, nazwę i s iedz i bę odbiorcy, cechy i nu mer kontenera, s tację przeznaczeni a, liczbę opa k owa ń transportowych, masę brutto. W przy padku pakowania ok u ć do ko ntenera bez opa k owań jednostkowych i transportowych na l eży dołącz yć do kontenera karty kontrolne zawierające znaki obowiązujące dla opakowa ll jednostkowych zgodn ie z 2.11.J Najc zęś ci ej stosowane napisy manipulacyjne i pomocnicze w j ęzy ku połskim i j ę zy ka c h obcych - wg PN-76/ oraz P -76/ PRZECHOWYWA NIE Zasady ogólne. Okucia powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych za mkniętych oraz suchyc h najlepiej ogrzcwa nych o wilgotności w zg lędnej do 70%. Ponadto w po mieszczeni ach magazynowych, w któryc h są s kładow a ne opakowane o kucia, nic mogą b yć równocześnie sk ł adane substa ncjc takic, jak: kwasy, ługi, sole itp Warunki przechowywania. Okucia powinny być przechowywanc w sposób zabez pieczają cy je przed wpływami atmosferycznymi, pyłem, wilgocią, prze nikaniem czy nników takich, jak: dym, pa ra, woda, o pa ry kwasów, ch loru, a monia ku itp. Okucia budowlane z tworzyw sztucznych nie m ogą b yć wystawione na bezpośrednic promicniowanie cieplne ora7 działanie świa tł a s ł o n ecznego. Odległość s kładowanych wyrobów od źródeł cie pł a i przcwodów cie pł owniczyc h powinna wyno i ć co najmniej ł m. Źródła ciepła i przewody c iepłownicze muszą być ekranowane Składowanie. Wyroby należy s kładować w pomieszczeniach magazynowych: w sto ach, - w urząd7cniach do s kł adowa ni a (regałach, stojakach, wiesza kach). W ysokość sk ł adowania wyrobów w ~tosach za l cży od masy ładunku transportowego, wytrzymałości opakowania ora7 wytrzyma ł ości stropów. Sk ł adowanie wyrobów w palctowych jednostkach ładunkowych powinno być poprzcdzone każdorazowo obliczeniem eksploatacyjncj normy obciąże nia powierzchni maga7ynowej. P o międ7 y m;dami ułożonych opakowa!l transportowych oraz pomiędzy rzędami i ścianami pomieszczenia magazynowego należy pozostawić wolne przestrzenie umoż li wiające dostęp do k ażdego asortymentu wyrobów oraz do sprzętu przeciwpożarowego. Wyroby w o pa kowani ach jednostkowych powinny być układane w regałach, a w opakowaniach transportowych na podkladach lub na paletach. Wyroby bez opakowania m ogą być s kład owane w pojemnikach magazynowo-tra nspo rtowych wg PN-64/ M i PN-64/ M Wyroby o kształcie wydłużonym n a l eży sk ł a d ować w rega łac h lub na po dk ładac h w sposób u n i emoż l i wiający p o łączen i e wiązek o raz z n ieksz tałce n ie lub zniszczenie pod w pł ywe m ciężaru własnego wiązk i znajdujących się w nich wyrobów. W iązk i powinny spoczywać ca ł ą swoją d łu gością na równym po d łożu. 4. TRANS PORT 4.1. Rodzaje transportu. Okucia budowlane przewozi się : a) transportem kolejowym, stosując przepisy obowiązujące przy przewozie przesy ł ek w kolejowej komunikacji w e wnę t rz n ej!), b) transportem samochodowym, s t osując przepisy dot yczące ładowania i mocowania ładunków na pojazdach drogowych w komunikacji wewnętrznej'), c) transportem wodnym, s t osując podstawowy akt normatywny jakim jest kodeks morski') Wytyczne ogólne. Okucia powinny być przewożone czystymi, suchymi i krytymi środkami transportu, uni c m oż l i wiaj ący mi za m o knię c ie ł adu n ku. Okucia nal eży transportować: - w pojemnikach lub paletach skrzyniowych bez opakowań, w o pa ko wa niach jednostkowych, w o pa kowa niach transportowych, w pa letowych jednostkach ł a dunkow yc h, w kontcnerach. Rzucani e opa k owa ń z wyrobami w czasie za ł a dowa nia i wyładowania jest niedo puszczalne. Ładunek na palecie oraz palety zabezpieczyć przed przem ieszczeni em się w czasie ruchu środ k a transportowego. Przy przcwozic kolejowym pojemniki, opakowania, paletowe jcdnostki ł adu nk owe i kontenery powinny być uł ożone co naj mnicj 10 cm od drzwi wagonu oraz zabezpieczonc latami drewnianymi lub w inny sposób przed przes uni ęc i em podczas normalnych wstrząsów wagonu, Zaleca s i ę przewozić o kucia w paletach skrzyniowych i w kontenerach. W tym przypadku o kucia mogą być przewożone bez opa k owań transportowych, a nawet bez opa k owań jednostkowych. W yroby jednego typu, rodzaju, odmiany, postaci i wielkości oznaczone m et k ą należ y wiązać sznurkiem lub drutem po 10 sztuk lub w wiązki będąc e w i elo k rotnością li czby Ładowanie Załadunek do samochodów Załadunek ł adun k ów niespaletyzowanych. Ładunki w pojazdach drogowych należy umi eszczać w ta ki sposób, aby nie prze kraczać dopuszczaln ych obc i ą żeń na poszczególne osie. tzn. maksymalny nacisk osi pojedynczej nic powinien przekraczać 8 Mg. 'Osie podwójne, jeśli ich rozstaw jest nie mnicjszy niż I m i ni e wię k szy niż 2 m, m ogą być obciążone do 14,5 Mg. Inne odstępstwa od powyż zcj zasady reguluje zarządzenie mrnlstra komunikacji. W yroby sztukowe, a zw ł aszcza układane p owyżej wysokości burt ś rod k a transportowego, powinny być umocowanc w sposób ') Pa trz Inrormacje dodatkowe p. 4.

9 BN -83/ ca łk o wi c ie zabez pieczający przed ich w y padnięci e m lub przemieszczen iem podczas przewozu. ie dopuszcza s ię prze wozu ładu nk ów. któ rc przekr acza ją obrys ś rodka t ransportowego o wysokości 4 m nad pow i e r zch ni ą d rogi i szero ko ści 2,5 m i). Wyroby, które mogą ulec prze s uni ęciu lub wyp aść z pojazdu samochodowego powinny być mocowane linami. ł ańc u cha mi, pasami itp. W przypadk u gdy n iemożliwe jest zastosowani e li n, l ańc u c h ów. pasów należy s tosować odpowicdnie podpory lub kl iny. Przy ręcznym ładow a niu pr7csylck w opakowaniach n a le ży z wrócić UWilg~ na um ieję t ne podno 'zenie i przenoszenie sztuk, a by ni e s p owodować uszkodzenia ładunku lub o brażenia cia ł a pracownika ł a dunkow ego. Pojed yncze sztuki ładun ku (pud ł a, skrzynie) powinny b yć brane 7 warstwy n ajwyższej. Za ł adowa n e wyroby powinny um oz l iw i ć swobodne otwierani e drzwiczek lub klapy samochodu. W samochodach krytych. naj wyższa wa rstwa wyrobów np. pudeł nie powinna w ys taw ać więcej ni ż o połowę swojej wysokości ponad śc i any burt. W yroby wydłużone wy s t ające więcej niż I m poza s kr zy ni ę ł adunkową powinny m i eć w d z ień od ś witu do zmroku na k o ńcu ła d u nk u za wi eszo ną cze rw o n ą lub żó l tą chorą g iewkę, a w nocy od zmro ku do ś witu świa tł o czerwone. \.l eżeli ł ad un e k wys taje p07a s krzyn ię ładunk o wą więcej niż 1/3 d łu gośc i skrzy ni ładunkow ej, wówczas do prze wozu tego ladunku n a leży U7 yć przyczepy dłu7. y cowej Załadunek pałetowych jednostek ładunkowych. Paletowe jednostki ładunk ow e należy ustawi ać w skrzyni ładunkowej w j e dn ą lub więcej warstw w zależnośc i od ich wysokości i rodzaju zabezpieczel"\\:\. Zaleca s i ę umieszczanie klinów paletowyc h z k olco w a ną Podeszwą mię dzy p o dło gą, a skrajnymi deskami pa lety. Spo:lóh rozmieszczenia pa letowych jednostkck ładunkowyc h na samochodach u za l eżnio n y je t nie tylk o od łado w n ości śro dka transportowego i wagi masy jedno<;tki paletowej, lecz r ó wnie ż od wymiarów w ew nętrznych skrzyni ładunkowej i wymiarów zew nętrzn yc h jednostek paletowych. Uwzg l ęd ni ć n a leż y r ównież luzy manipulacyjne ( 10 -=-200 mm) MI ka żdą je dn os tkę paletową. Za ł a dun e k ko nt enerów powll,ien OIdbywać się lą pomocą r óżnych u rzą dzeń ta ki ch, jak: dź\>.lig" ;i<i n arożnikowe, ż ur a wi e samochodowe, żuraw i e sa m 0Jt7-'.-Ine. WÓ 7.ki podnośnikowe czoł owe, wózki podnośnikowe boczne, suwnice bra mo we jezdniowe, suwnice bramowe to rowe. Przy małych obrotach powinny być stosowane najprostrze np. dźwigniki n arożni k o we, przy dużyc h obrotach np. wozy przeds i ębi e rne lub suwnice kontenerowe. Załadowany kontener powinien b yć odpowiednio przygotowally do za ł adu nku na ś rodek transportowy, a w s zczególności powinie n być : - u tawiony w zas ięgu pracy urządzenia przeładunkowego. _ dostosowany rozs ta w trzpieni mocujących do' wymiarów kontenera, l) Patr7 Informacje dodal kowe p. 4. trzpienie mo c uj ące powinny być ustawione w pozycj i umożl i wiającej ich wprowadzenie do otworów w n a rożnikach kontenerowyc h Załadunek do wagonów Załadunek ła dunków niespaletyzowanych. W przypadku dostaw c a łowagon o wych ładowanie do wagonów powinno być zgodne z postanowieniami ogólnymi o ł ado'wa niu wagonów krytychl). Otwory drzwiowe wagonu za pełn io ne go wyrobami powinny b yć zabezpieczone przed usuwa nie m s i ę i uszkod zenicm tych wyrobów przy o twieraniu d rzwi wagon u. Wyroby powinny b yć tak rozmieszczone na p o dłodze wagonu, a by osie wagonu były m oż liw ie ró wn o miernie obc i ążone. a sposób załad o wania uniem o żliwiał p r7es unięcie, przewrócenie lub uszkodzen ie opakowań i wyrobów w czasie manewrowa nia i przewozu. Pudła tektu rowe z wyrobami należy ukł adać płasko' na podłod ze wagonu, pojedynczymi stosami, śc i śle obok siebie. Pudła powinny prz y l egać p o dłu ż nymi śc i a na mi do bocznej śc i a ny wagonu, której drzwi są zamknię t e podczas ładow a ni a. Wszel ki e Inki w dł u gośc i i szero k ośc i wagonu powinny b yć szczelnie wypełn i o n e Załadunek paletowych jednostek ładunkowych. W przy padku dostaw ca łow agono wy c h, pa lety płaskie zunifikowane n a l eży ł a d ować zgodnie z 82 Przepisó w o ładow a niu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 2). Ł ad unki spaletyzowane ł adować równie ż do granic obciążenia wagonu. K olejność ro'zmieszczania jednostek ł a dunk o w yc h w wagonach kolejowych podano w Dzienniku Taryf i Z a r ządzeń Komunikacyjnych. Ładowanie do wagonów kolejowych paletowych jednostek ładunkowych powinno odbywać s ię za pomoc ą s pr zęt u prze ład unk owego tzn. wózkó w widłowy c h, suwnil-, korzystając z rampy lub mostków ładunk owyc h. Palety z wyrobami powinny. być ta k umieszczone w wagonach kolejowych, aby przylegały ściśle jedna przy drugiej. Ewentualnie p o wstałe wo lne przes trze nie nal eży wypełniać np. za pomo c ą pa let próżnych, dmuchanych mat gumowych itp. Układanie pa letowych jednostek ładunkowych w wagonach w kilku warstwach może mi eć miejsce wówczas, gdy p0wierzchnia górna uformowanej jednostki spaletyzowanej ma powierzchnię płaską.... ;:).~."" 7 " ładunek kontenerów. Zaleca s ię stosowanie pla\ ~<lr m y specjall L.".. -., w tra nsporcie kolejowym. -JA nrzewozu kontenerów.. Przewóz kontenerów serii l ISO mozllwy Jt::S 1 platformie czteroosiowej 413 Z bez podło gi, wypo sażo nej w układ gniazd mocujących w na stępującyc h wariantach: I A i I C, 6 X 1 D, l C i 4 X I D, 3 X l C, 2 X I C i 2 X 1 D, 1 A i 2 X 1 D. l ) 26 Przepisów o ład o wan i u i wy ł adowa n iu wagonów towa rowych w komunikacji wewnętrznej. stanow i ących za łą cz nik nr 10 do "Dekretu o prze wozie prz esy ł e k i osób kolejami".- DZlenmk Taryf i Z a rządze ń Ko munikacyjnych nr 4, poz. 10 z dma to lutego 1968 r. wraz z późniejszymi zmialla mi. ') Patrz Informacje dodatkowe p. 4.

10 10 BN-83 / I U k ł a d modularny kontenerów serii I ISO przedstawia rys. 10. Po nadto d opuszcza si ę stosowanie do przewozów kontenerów w tra nspo rcie kolejowym in nych wagonów kontenerowych i pl atfo rm eksploatowanyc h w sieci PKP Załadunek na statki. Przy zała d u n k u na sta tki n a l eży s t osować się do z alece ń kodeksu morski ego Podstawowe wymiary dla transportu wania okre ś la PN-69/ s kłada- 12f92 l" la "j f B ~ "" 6058 '" 2438 fe r "I fe r 10 "I 10 f O 10 IBN - ~li5 Q 5()-{)1-101 R". lo KONIL C I NFORM ACJE OODATKO W E I. Inst ytucja o p raco wująca norm ę - Ce ntra lil ) O.~ro d e k Ba daw C/o-Ro7\I'Oj"",) Pr /l' m ys łu 1: le ml' ll tó", W yposai"" i:, Budownictwa M ETA l P I AS'!'. PnImIli. 2. Istotnt zmiany w stosunku do HN- 71 / S0S0-01 <.1) J O p U"'Il' / \lil~ ).., Iosowanie paclck oral o pako\\ il ll l~ pll ~ kin -pad I bl i\ll'i -pad, h ) v.:prowad/ono wynlaga n ia d O(~' l'ltłl' e c/a:--'\lwl'go lahe/pi ec.:7t' n ia witobó\\, c) o k re ś lo ll o w\' magania w lah c, il' pa kowania \I' ro l i~ termok u rc/li\\~ nral " paki' s kr/vniowl'. d ) po... l alll)\\il'1l1:j norm :... l.. llvrd \ fi ( IHa lhl I lld r owit'd ni m i puc pi... a 1111 / n')\\ noc/'.. n.'! : l Ich po" o ła 111('m w t rl~ś(i norm.'. _t Normy z wi ~za n (' PN-72/ D S kr'/yn ki I ko mple t)' s krtynko wc I ta r,i.:y, 7bijane. W' pó ln t' wym aga nia p N-n I D Skrtynki I komplet v, krtynkowe. J akoś': drewna p N-7VD -79('()4 S krtyni e drewnla nl' o m a,ie 7a wa n o" i o d 15 1 do 1000 kg. W, pólne wym agania i badania p N-8 1/ D S k r7y ni e i ko mpkty skrtyniowe drewniane o m asie 7awa rt oś,i powytej 1000 kg. Wspó lne wy maga ni a i bada n ia pn -78/ D Sk r/ ynki i kol1lpl cty s kr7ynko we o poszy.:iu z element ów plyto wych o masit' 7<l w <l rt ośe i do ł 50 kg. W s pó lne w y m aga nia i badania pn -7 9 / D -7 96)~ Skrtynie i ko mplety s kr7y nio we o poszyciu z element ó w pł y to wy, h o ma,ie 7 a wart o~k i 15 1 kg d o 1000 kg. Wspólne \I \' Ill a ga n ia i bada ni a pn - S O / D ~6 Sk rty ni e i ko mplety s kr/yni owe o posl)'l' iu I mat n ia ł ó w p ł y t o w y d1 o masie za w a n oś<:i po wy7cj 1000 kg. W spó lne wy m agania i ba d a nia pn-74/ D -,94000 Wcina d rzew na pn-74/ H Odll'ona pr7ed koro/jq. Ochrona U;lS""':1 mel:1li. Nazw) i okre ś knia p N-7J / fł - 9 2,\26 T a ś m a, t alo w ~ wako "'a " i! "a l il11l10 d" pan,nll'ni a kabli i o pa k ow:łli p N-xO/ I ł Och rona p r7ed kor07j'l. Odll'o n:1 e""owa. W y l.lune ogóln" PN -60/ RO.02 O.: h rona pt7cd koro/j'l. O d u o na ClaS " Wi!. Sysle m ochrony pn-so/ I I \ Ochrona p rzed k llru/j~. O chrona ",,,owa. Srodki ' '' Il se rwaeyj nl' pn -S I/ K-4600 I Ko nt enno wy system t ra nspo rt owy. Pochla" O \ W na- I W y i o kreśle nia pn -70/ K Ko ntene ry ladu nk o wc. Parametry g ł ów n e P -72/M Transpo rt. Okr eś le nia pod stawowe i p o d z iał P -64/ M -7K 106 Tra ns po rt wew n ę t rt n v. Poje m ni ki m agazvnowo -trans portowe. Gł ó wn e pa ra m etry p N-64/ M Poje mn iki magazy nowo-tra nsportowe I w/ie rn i kie lll. G ł ó wne parametry pn-81 / M Pa lety ł adunkow e s kr7yn iowc meta lo we, Parametry podstawowe i wytycme konstrukcyjne p N - 8ł / M Palety ładunkowe pł as k ie jedno plytowt' c7.tero wejści owe bez skrzydei drewniane 800 X 1200 EU R PN -79/ M Ra my paleto we n iskie drewnia ne. W spólne wym a gania i badania

11 Informacje dodatkowe do BN-83/ II PN-81/M Nadstawki paletowe niskie drewniane. Konstrukcja i wymiary p -7 1/ M Paleta skrzyniowa meta lo wa europejs kiego obrotu 800 X 1200 mm PN-78/M Urządzenia do skladowania. R egały magazynowe. Nazwy. ok re ś l e nia. podzial i symbole PN-78/M Druty okrąg ł e ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczeni a PN-74/ N-OI800 Gospodarka magazy nowa. Nazwy i o kr eś l enia podstawowe PN-74/ C Opakowania. Nazwy i określenia PN-69/ System wymiarowy opakowań środków transportu i kładowani a. Podstawowe wymiary współzależne P -78/ Opakowania. Sys tem wymiarowy PN-76/ I Opakowania jednost kowe z zawar tością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe PN-76/ Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe PN-73/ Opakowania jednostkowe kartonowe i tekturowe. Pudelka PN-73/ Opakowania transportowe tekturowe. Pudła P -78/ Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Pudełk a o przekroju pr os tokątn ym. Szereg wymiarowy P -81/ Torby z folii polietylenowej zgrzewane PN-76/P Papiery i kartony antykorozyjne PN-76/P Papier pakowy asfaltowany oraz podłoże do asfaltowania P -76/P Papiery pakowe pa rafinowane oraz podłoże do asfa 1- towani a PN-68/P Tektury faliste PN-75/P-5055I Taś ma papierowa powleczona klejem PN-78/P Nici syntetyczne odzieżo w e. obuwiowe i techniczne PN-75/ P Wyroby powroźnicze. Sznurki i sznury kręcone konopne P -72/P Wyroby powroź ni cze kręcone. Szpagaty BN-79/ Folie z twardego poli(chlorku winylu) i z kopo limeru chl orku winylu z octanem winylu BN-79/ Taśma po lipropylenowa do opa k o w ań B -73/ Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Pudełka do artyku ł ów technicznych. Wymagania i badania BN-72/ Torby z folii uplastycznionego poli(chlorku winylu) z dnem nieuformowanym. bez fałd. zgrzewane BN-73/ Folia polietylenowa termokurczliwa BN-66/ Papiery pakowe z wykłe BN-70/ Kartony i tektury jednostronnie i dw1l stronnie kryte BN-70/ Kartony i tektury pudełkow e oraz introligatorskie BN-79/ Bibułka serwetkowa BN-72/ Wyroby powroźnicze polia midowe. Sznurki i sznury styl onowe kręcone BN-72/ Sznurki i sznury plecione stylonowe 4. Dokumenty zwitp:ane Ustawa o kolejach,z dnia 2 grudnia 1960 r. (Dz. U. nr 54) Ustawa o transporcie drogowym i spedycji krajowej z 1961 r. (Dz. U. nr 53) Ustawa z onia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej. (D z. U. nr 53 z dnia 2 grudnia r. poz. 297) Ustawa z dnia I grudnia 1961 r. Kodeks morski. (Dz. U. nr 58 z 15 dnia grudnia 1961 r. poz. 3J8) Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 19 stycznia 1979 r. poz. 18- w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 4/79) Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1955 r. (Mon. Pol. nr 18) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. R ozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym (Dz. U. nr 31 z dnia 29 czerwca 1960 r. poz. 174) R ozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 października 1962 r. - w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu. pojazdów w osobowym transporcie drogowym (Dz. U. nr 56 z dnia 7 listopada 1962 r. poz. 282) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. - w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przycze p (Mon. Pol. nr 24 z dnia 23 marca 1963 r. poz. 123) Dekret o przewozie prze syłek i osób kolejami z 24 grudnia 1952 r. (Dz. U. nr 4 z 1953 r. poz. 7) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia I października 1953 r. (ogł osze ni e w Dz. T. i Z. K. nr 17/1953 poz. 157 wraz z późniejszymi zmianami) Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej - załącznik nr 10 do Dekretu Kolei Państwowych Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 marca 1967 r. (Dz. T. i Z. K. nr 6 poz. 35 wraz z pó ź niej szy mi zmianami) Zar ządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 grudnia 1969 r. (Dz. T. i Z. K. nr 27) Dekret o przewozie prz esy łek i osób kolejami (wydanie zmienione i uzupełnione w 1965 r.). Zarządzeni e Ministra Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 17 październik a 1978 r. (Mon. Pol. nr 34/78) 5. Dokumenty międzynarodowe i normy zaeraniczne ISO R 668/1 970 Wymiary i masa brutto kontenerów RWPG CT C3B E,l1HHall KOHTei!HepHall TpaHcnopTHall CHCTeMa KOHTeilHcpbl cephh H MapKHpoBKa H KO,l1H[loBaH He 6. Autorzy normy: inż. A. Jurga. mgr R. Stachowiak - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWP METALPLAST. Poznań. 7. Uczba stopni pakowania. W niniejszej normie pr zyjęto następujące stopnie pakowania: a) jednostopniowe tj. pakowanie bez pośrednio do opakowań transportowych (np. skrzynek. worków. pojemników). b) dwustopniowe tj. pakowanie w opakowania jednostkowe (np. pudelka, torebki foliowe itp.). a na st ępni e w opakowania transportowe. c) trzysiopnio we tj. pakowa nie w opakowania jednostkowe. nas tępnie w opakowania zbiorcze (pośrednie), a te dopiero w opakowania transportowe 8. Literatura Wytyczne czasowego zabezpieczenia. pakowania i formowania w jednostki ładunkowe okuć budowlanych wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWB MET ALPLAST 1974 Jednostki ładunko we. B ran żowe za ł ożc nia metodologiclne projektowania i wprowadzenia do obrotu. wydane przez Zjednoczenie Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa M ETALPLAST Centraln y Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 1974 r. Instrukcja zabezpieczania wyrobów na czas liansportu wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWP METALPLAST 1979.

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

Policja może żądać usunięcia zaistniałych nieprawidłowości, jako warunku niezbędnego do kontynuowania im prezy.

Policja może żądać usunięcia zaistniałych nieprawidłowości, jako warunku niezbędnego do kontynuowania im prezy. Dziennik Ustaw Nr 73-1446 - Poz. 345 i 346 4. W razie nfeprzestrzegania przez organizatora imprezy warunków określonych w zezwoleniu, powodującego zagrożenie dla porządku publicznego, przy zaistnieniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 1997 r. Nr 98 TREŚĆ, Poz.: USTAWY: 602 - z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 3085 603 - z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek BUDOWNICTWO Wymagania bezpieczeństwa pracy Zygmunt Wieczorek br_budwymagbezp-wzn2011.indd 1 2011-09-09 14:25:40 Redakcja Izabella Skrzecz Projekt graficzny i łamanie Studio 27/RTC AW Zdięcie na okładce

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa

Rozwiązania dla budownictwa Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS - Izolacja Termiczna INSTA-STIK - klej poliuretanowy do izolacji termicznych GREAT STUFF - profesjonalna uszczelniająca piana montażowa Spis treści The Dow Chemical

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6 OBIEKT: BUDYNEK DOMU KULTURY w Brzeźnicy 39-200 Dębica Brzeźnica INEWSTOR: URZĄD GMINY DĘBICA 39-200 Dębica ul. Batorego TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE data 12.2006 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ŁOKIETKA I ULICĘ TRZECH KOTWIC W BRZEGU SPECYFIKACJE TECHNICZNE KOD CPV 4523123-7 ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO BRZEG UL. ROBOTNICZA 12 49-300 BRZEG

Bardziej szczegółowo

S - 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S - 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S - 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77 w ramach zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie, Silnica 77 dz. nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych E.01.01.01. E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 1. Wstęp E.01.01.01. Wewnętrzne instalacje elektryczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe z PVC

systemy rynnowe z PVC systemy rynnowe z PVC Długoletnie doświadczenie Systemy rynnowe Marley są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych należących do grupy liaxis: w Lenham (Wielka rytania, od 1959 r. ) oraz w Wunstorf (Niemcy,

Bardziej szczegółowo

S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO NADLEŚNICTWA SZCZYTNO ZLOKLAIZOWANEGO W SZCZYTNIE UL. SOBIESZCZAŃSKIEGO 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Monitor Polski Nr 6 39 POl:. 28 --------~---------------------------------------------------------------------------- 28., ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ul. Mickiewicza 18/3, 28 200 1 EGZEMPLARZ NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku wraz z remontem dachu i remontem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r.

\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r. . T R ES C_I Poz.: ~1 0 N I T OR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ \Varszama. dnia 30 grudnia 1961 r. UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Nr 99*) 418 - z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i w budynku hali sportowej oraz budowa instalacji

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

i planowania w obszarze działalności reklamowej

i planowania w obszarze działalności reklamowej w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000

S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 S P I S T R E Ś C I I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) B 000 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) B - ROBOTY BUDOWLANE : B 010 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REWITALIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP MONTAŻ ŚCIANKI SZKLANEJ Z ALUMINIUM CIEPŁEGO W KOLORZE

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo