BN WSTĘP Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BN-83 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu"

Transkrypt

1 UKD /4 N O R M fi: BRANŻOWA BN-83 ELEMENTY WYPOSAŻENIA Okucia budowlane BUDOWNICTWA Pakowanie, przechowywanie Zam iast i transport BN-71 / Grupa katalogowa WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu o kuć budowlanych Określenia pakowanie - czy nn ość z mi e r zająca do zabezpieczenia o kreś l o n ej liczby wy robów przed zmia nami j a k ośc i o wy m i i il ościo w y m i w czasie przechowywa nia i transportu przez p raw idł o w e umieszczenie wyrobu w opakowaniu lub p ra widł owe skonstruowa ni e opakowa ni a na wyrobie paczka - rodzaj o pakowania, w którym określona liczba wy robów lu b detl'lli wyrobów o winiętych ciasno w papier pakowy zwici _dna sznurkiem lu b sklejona taśm,} pa p ie r o w ą pow l eczo n ą kl ejem pęczek - ok r eś l ona liczba wyrobów o k sz t a ł cie n iewyd ł użonym, po ł ączo n a za p omocą m a t er i a łów do w i ązania wiązka - o k reś l ona liczba wyrobów w k sz t a ł cie wyd ł użo n y m. p o ł ączo n a za po m ocą materia ł ó w do w i ąza ni a (rys. 1 - w i ąz k a ni eo win ięta, rys. 2 - w iąz k a owinięta częśc i owo, rys. 3 - wiąz k a owi ni ęta c ałk o wicie). Rys. I Rys kształt wyrobu niewydłużony - k ształt o długośc i mniejszej ni ż wew n ętrzn a długo ść znormalizowanego opa kowania kształt wyrobu wydłużony - k sz t a łt o dłu gośc i wi ę k szej ni ż w e wn ę t rz n a dł u gość znormalizowanego opa kowania okucia wykończone dekoracyjnie lub ochronne - okucia za bezpieczone przed koro zją a tm os fe rycz n ą, za rysowanie m, starciem, uszkodzeniami powierzchni itp, w o kresie przechowy wania, transportu i u ży tk o wa l1la okucia niewykończone dekoracyjnie lub ochronnie - okucia ni e m ające p o wł o k dekoracyjnych lub ochronnyc h opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe - wg PN-74/ jednostka ładunkowa - wg PN-72/M kontenery ładunkowe PN-8 I/K PN -70/ K pozostałe nazwy i określenia z zakresu opakowań - wg PN-74/ określenia z zakresu gospodarki magazynowej - wg PN-74/N i PN-78/M określenia podstawowe z zakresu transportu - wg PN-72/ M określenia z zakresu ochrony czasowej metali - wg PN-74/H PAKOWANIE Rys Przygotowanie do pakowania Kompletowanie. Przed przy s tąp i eni e m do pakowania okucia oraz części wc h od zą c e w s kła d wyrobu Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater i ałów Budowlanych dnia 15 sierpnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1984 r. (Dz. Norm. i Miar nr 13/ 1g83 poz. 24) WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE.,ALFA" Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd Nakl Z am. 691/84 Cena z ł 36.00

2 2 BN-83/ należy s kompl etować i po segregować wg typów, rodzajów, odmian, postaci, wykończenia, barwy, wielkości i formy plastycznej. Okucia dla odbiorcy rynkowego należy kompletować jednostkowo. Okucia dla odbiorcy pozarynkowego należy kompletować w ilościach wielokrotnych, zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Liczba jednostek pakowanych ok u ć wymaga dodatkowego uzgodnienia. Składy kompletów o kr eś l one są w normach przedmiotowych, WTO, cennikach i dokumentach technicznyc h oraz na opakowani ach jednostk owych. W przypadku braku miejsca na opakowaniu sk ł a d y kompletów mogą być umieszczone wewnątrz opakowania Liczba pakowanych okuć. Okucia n ależy pakować w opakowania jednostkowe po I sztuce, I ko mplecie lub zbiorczo. W przypadku zbiorczego pakowania ok u ć do opakowań jednostkowych zaleca s i ę, aby liczba sztuk lub kompletów była wie l okrotnością liczby 5. Zaleca się, aby liczba okuć w opakowaniu transportowym była wielokrotnością liczby 10. W przypadku zbiorczego pakowania okuć do opakowań jednostkowych dla odbiorcy zagranicznego dopuszcza s ię, aby liczba sztuk lub kompletów o ku ć wynosiła 12 (tuzin) lub jego wielokrotność Zabezpieczenie środkami ochrony czasowej. Okucia na czas przechowywania i transportu n a l eży za bezp ieczyć środkami zapewniającymi należ y tą ochron ę przed korozją na 12 mi es ięcy ł). Dobór systemów ochrony czasowej dla poszczególnych okuć budowlanych n ależy wykon y wać wg PN-80/ H i PN-80/ H Zaleca się s tosow ać ś rodki konse rwacyj ne przeznaczone do ochrony czasowej wyrobów metalowych określone w PN-80/H lub opakowania szczelne Ogólne wymagania dotyczlłce opakowań i sposobów pakowania. Opakowania transportowe o masie pow y żej 50 kg do 80 kg powinny mieć z dwóch stron uchwyty ułatwiające przemieszczanie ładunku. Opakowania transportowe powinny być plombowane, banderolowane lu b za bezpieczone przed samoczynnym otworzenie m w czasie transportu oraz krad zieżą w sposób przewidziany dla konstrukcji da nego opakowania. Pudła tekturowe powinny b yć zamykane przez oklejenie kra węd zi klap bocznych taśmą pap ierową, ta ś m ą sam oprzylepną lub band erolą, w sposób za b ezpieczają cy przed samoczynnym otwarciem. W iązki i pę cz ki nieowijane papierem n a leży w i ąza ć drutem lub sznurkiem symetrycznie w trzech miejscach: w środku i w od l egłości około 50 mm od końca Wymiary opakowań. Wymiary opakowań jednostkowych i transportowych - wg PN-78/ i PN-78/n Wyn.:aiv opa k owań powinny by ć tak dobrane, żeby zachodziła korelacja pomięd zy zewnętrznymi wymiarami opa kow a ń jednostkowych i wewnętrznymi wymiarami opakowań transportowych. Dopuszcza s i ę stosowanie innych wymiarów opakowań na żądan i e odbiorcy zagrani cznego Wyposażenie opakowań. W celu zabezpieczenia o ku ć przed uszkodzeniami mechanicznymi za leca s i ę stosowanie w opakowaniach wyposażeń wg PN-74/ , jak: kratki, nasuwy, prze kł adk i, zabezpieczenia przeciwwstrząsowe, wkładki obwodowe, wkładki pł as kie, wkładki gniazdowe Masa opakowań zbiorczych, transportowych. Masa brutto opakowań nie powinna przekraczać 25 kg, a zalecany szereg wielkości mas tych opakowań: lo, 15 i 20 kg ł ). Masa brutto opakowań transportowych nie powinna przekraczać 50 kg. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwię k sze n ia masy brutto, przy czym ni e powinna ona przekraczać 80 kg. W przypadkach uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odbiorcą dla zmechanizowanego tra nsportu wewnętrznego dopu zcza się stosowanie opakowa ń transportowych o masie brutto większej niż 80 kg. Opakowania o masie brutto powyżej 50 kg powinny mieć wyraźny napis lub oznaczenie, informujące o faktycznej masie brutto Mateńały opakowaniowe Opakowania jednostkowe. Na opakowania jednost kowe za leca się stosować: a) pudełka kartonowe i tekturowe wg PN-73/ , b) torby z folii polietylenowej zgrzewane wgpn-81/ , c) torby z folii uplastycznionego polichlorku win yl u, z dnem nieuformowanym bez fa ł d, zgrzewane wg BN-72/ , d) opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych, pudełka do artykułów technicznych wg BN-72/64 l3-02, e) opakowania termoformowane (blister-pack i skin -pack) Opakowania zbiorcze. Na opakowania zbiorcze zaleca się s tosować : pud e łk a i torby określone w a) i d) oraz pudł a transportowe tekturowe wg PN-73/ Opakowania transportowe. Opakowania transportowe ogólnego przeznaczenia powinny odpowiadać wymaganiom dla: - pudeł tekturowych wg PN-73/ , - krzynek zbijanych wg PN-72/D-7960l i PN-72/ D-79602, s krzyń drewnianych wg PN-73/D-79604, skrzyń drewnianych wg PN-8 1/D-79606, skrzynek wg PN-78/D-79609, skrzyń wg PN-79/D-79635, skrzyń wg PN-80/D-79636, pojemników magazynowo-transportowych wg PN-64/ M ') Okres 12 miesię cy wy nika z przepisów zarządze ni a Ministra Gospodarki Materia/owej oraz Handlu Wewnętrznego i Us łu g z dnia 17 paid7iernika 1978 r. (Mon. Pol. nr 34/78). ') Masa brutto o pakowań zbiorczych wynika z przepisów rozporlljdzenia Rady Mi nistrów z dnia 19 stycznia 1979 r. (Dz. U. nr 4 z dnia 27 maja 1979 r.).

3 BN -83/ I Pomocnicze mater i ały opakowaniowe. W celu zabezpieczenia okuć narażonych w czasie magazynowania i transportu na uszkodzenie, zaleca się stosować do pakowania następujące materiały : bibułkę serwetkową wg BN , - papier pakowy z wykły wg BN , - papiery kartony antykorozyjne wg PN-761 P-50450, - papier pakowy asfaltowany oraz podłoże do asfaltowania wg PN-76/P-5045I, - papier pakowy parafinowany oraz podłoże do parafinowania wg PN-76/P-50452, - wyposażenie wewnętrzne opakowań wg PN , t e kturę falistą wg PN-68/ P-50527, - wełnę drzewną wg PN-74/D-94000, - ka rtony i lektury pudełkowe oraz introligatorskie wg BN kartony i tektury jednostronnie i dwustronnie kryte wg BN , - fo lię z twardego polichlorku winylu wg BN , - druty o krągł e ze stali ni s k owęg lowej ogólnego przeznaczenia wg PN-78/M-80026, - sznurki i sznu ry kręcone konopne wg PN-751 P-85013, - szpagaty wg PN-n/ P , - nici syntetyczne odzieżowe. obuwiowe i techni czne wg PN-78/P-81162, - szn urek z włókien syn tet ycznych wg BN-ni lub wg BN folię p olie t y l enową termokurczliwą wg BN t aśmę polipropylenową do opakowań wg BN taśmę papierową powleczoną klejem wg PN-751 P-50551, - taśm'( staluwq wakuwaną na zimno do pancerzenia kabli i opakowań wg PN-73/H Inne materiały opakowaniowe. Dopuszcza się inne opakowania i materiały opakowaniowe spełniające cel opakowania, o wymiarach zgodnych z zasadami systemu wymiarowego opakowań wg PN-78/ Formowanie paczek przy użyci u papieru pakowego. Okucia budowlane pojedyncze lub w kompletach powinny być układane tak, aby po zawinięciu w papier paczka tworzyła opakowanie zgodne z systemem wymiarowym opakowań wg PN-78/ Liczba pakowanych okuć w paczkę tego samego typu powinna być taka sama. Dopuszczalna łączna masa paczki nie powinna pr ze kraczać wytrzymałości zastosowanych mat er iałów opakowaniowych i nie powinna przekraczać 5 kg. Okucia mogą być pakowane pojedynczo lub zbiorczo, w jednej lub kilku warstwach z pr ze kładkami. Okucia ułoż, one zgodnie z technologią pa kowania należy zawinąć papierem pakowym formując p acz kę. Paczkę należy zakleić taśmą papi erową lub ta ś mą sam oprzy l epną albo obwiązać sznurkiem Formowanie paczek przy u życiu folii kurczliwej. Okucia budowlane przygotowane do pakowania zgodnie z 2.1, należy owinąć fo lią t e rmokurczliwą, a nas tępni e przeprowadzić obkurczanie, bądź wło żyć do rękawa z folii termokurczliwej, zgrzać jego końce, a następnie przeprowadzić obkurczanie. Zaleca się stosowanie podkładek i przekładek o podsta wie pła skiej zgodnych z szeregiem wymiarowym opakowań Sposoby pakowania. Wymaga ny sposób pakowa nia okuć podano w tablicy. S t op i eń zabc7pi c- O znaczenie Stopicń czenia powir'7ch ni Przezna C7en ic grupy opakoo ku ć wan pakowa nia iowej') I okucia nicwy- pakowani,' odbiorcy III ko 'lczonc deko- jednostop- rynkowi racyjni,' lub n,owe (I) ochro nnie (I) ( I ) odbiorcy po- 112 zarynko wi pakowanie odbiorcy 121 dwustop- rynkowi niowc (I) Opis pakowa nia 5 okucia nale ży pak o wać zbiorczo do opa kowa'l transportowych. tj, pudeł tekturowych, skrzynek itp,; okucia o kształtach wyd lużo n ych należy pakow ać w wiązki o winięt e c ałkowi cie (rys. Jl. natomiast okucia o k sz tałtach ni ewydłużo n ych w pęc z ki Okucia na l eży pakować zbiorczo do o pakowań transportowych. tj. pudeł tekturowych. skrzynek, palet płaskich z nadstawkami. palet skrzy niowych, kontenerów itp,; okucia o k sz t ałtach wydłużonych należy pakować w wi'i Zki owinięt e częściowo (rys. 2l lub nie owinięte (rys. l l, natomiasi okucia o kształtach niewydłużonych w pęczki okucia należy pakować zbiorczo do pudełek. toreb, worków foliowych, formować w paczki przy użyciu papieru lub folii termokurczl iwej, a na s tępni e do opak owań transportowych, tj, pudel tckturowych, skrzynek drewnianych itp.; o kucia o k szta łta c h wydłużo n ych n ależy pakować w wiązki ni eowin ięte, a następnie do opa kowań tra nsportowych, natomiast o kucia o ks z t ałtac h niewydłużonych - w pę czki, a na stę pni e do o pakowa ń transporto wych

4 4 BN-83/ cd. tablicy Stopiel\ za bezpieczenia po wieuchnl o ku ć S to pi eń rako wania Pl l.cznal...lcnic O znaczen ie g ru p y o pa kowa niowejl ) Opis pa kowania I okucia ni ewykorlczo ne dekoracyjnie lu h ochronnie ( I ) pa kow.111ie dwustopniowt: odhio rcy 13- gran ic/ni (J) 123 o kucia nal eży pa k o w ać zbio rczo d o pudelek. to reb. wo r ków foliowych. fo r mować w paczki przy u życ iu fo lii termokurczliwej. " n" s t ~ pn ie d o o p ~ k o w a l\ transpo rtowyc h. tj. pudeł tekturo wyc h. skr7yne k d rewni a nyc h itp.; o kucia o ks7 taltach w y dłu 70 n y ch nal e ż y pa k o wa ć w wi 'j7 ki o w i n i ę t e cz ę ścio wo. a na s t ę pn ie d o o pa kowa il transpo rto wyc h. nato m iast o kucia O k s ztałtach niewydlu7onych - w p~c z ki, a n as tępnie d o opak o wań tra nspo rtu wych inn y sposób pa kowcln ia po wini en b yć poda ny w z ał ąc7 nik a ch ekspo rtowych luh w umo wach za wa rt yc h międ z y dos tawcą i odb io r cą i uzgodnio ny z pr ze wo ź niki em ~ _ ; ~ ok ucia wyko rl pakowanie (\ubiorc)' p(\ o kuci a n a l eży pak o wa ć 7biorczo do opa ko wal\ tra nsportowyc h. CZO I" ; de koracyjnic jednosto p 7arynko wi tj. p udel L tektury., ku ynek drewnia nyc h. palet pła s ki c h z nadstawk luh ochron ni c n io we ( I ) a mi. palet skrzyniowyc h, palet siatko wyc h. konteneró w lub na pa letach pł as ki c h o bkurczonych kapture l11 z fo li i terl11 o kurczliwcj: ele menty s kład o w e wc h o d ząc e w sklad ko mpletu naldy pa ko wanie dwustopni o wc ( 2) odbiorcy rynk owi ( I ) odbiorcy Lagraniczni (3 ) ab cl. p i ec zy ć dodatko wo przed swo bodnyi11 prze mi eslc7aniem s ię wcwmltrz o pako wa n ia : o kucia o k szt ałta c h wydlu żonych nale ży pakować w wiązki calko wicie owin ic;te. na tomiast wyroby o k sz t a łtach niew y dłużonych - w pęc z k i o kuc ia n a le ży p a k o wać: - jednostkowo do pudeł e k. to reb lu h fo rmowa ć pao ki przy uż yc iu pa pieru pakowego lub fo lii tcrmokurczliwej. CI następni e do opakow a ń " ~ porto w yc h. tj.: p u deł z tektury fali"tej. skrzynek drewr.i.tnych lub paczek obkurczonych fo li" termokurczl i w ą. - zbiorczo d o p u deł e k. toreb. fo rlllują c paczki pr7y uży c iu papieru pako wego lub folii termokurc7liwcj: element y wyrobu w c h o dzące w sklad kompl etu n a l e ż y zab e zp i ec z y ć p rzed swobo d nym przemieszczaniem S ię wewnątr 7 o pako wania: okucia o kształtach wydł u żo n ych n ależy pak ować w wiązki ca ł kowicie owin i ę t e. a nas t ęp n ie do opako wa il transportowych. nato miast wyroby o kptaltach niewydłu i. o n yc h - w pęc z ki. a 11;; s t ę pnie do o p a k o wań transponowych inny sposób pako wania po winien być podany w z a ł ąc z nika c h e ksporto wych lub w umowach zawa n ych między dostawcą i od b i o rcą i uzgodni o ny z przewoźnikiem odbiorcy poza rynkowi ( 2) 222 okucia n ależy pakowa ć zbiorczo do pudełek. toreb, for mując paczki przy u życi u papieru pakowego lub folii termo kurczliwej. a na s tępnie do o p ak o w ań transporto wych. tj.: pu deł z tektury falistej. skrzy nek drewnianych, palet skrzyniowych, pa let sia tkowyc h. palet plaskich z nadsta wkami: ele menty s kł adowe wc hod7ące w s kł ad ko mpletu n ależy dodatkowo zabez pi eczyć przed swobodnym przemieszczaniem się wcwn'ltrz o pakowa nia; o kucia o ksz t a łt ach w y dłu żo n yc h n a l e ż j pakowa0 w wi ą zki owinięt e.:a łk o wicie, a na s tęp ni e d o op a kowaćl transportowych, natomiast wyroby o k szta łt ach n iewyd łu żo n y c h - w p~czki. a następnie do opako wa rl transportowych pakowanie wielostopni owe (3) odbi o rcy rynkowi (I) 231 o kucia n a l eży p a k ować jednostkowo do pudel. toreb foliowych; elementy s kłado w e w c h od z ące w skład ko mpletu na leży dodatkowo za b ezpi e czyć pf7ed swobodnym przemieszczaniem s ię wewnąt rz o pako wania: o kucia w opa kowaniach jednostkowych n a leż y pakować zbiorczo do pudeł tekturowych lub form ować w paczki przy u życ i u papil'ru pakowego lub fo lii termo kurczliwej, a następni e do odbi o rcy zagraniczn i (3) 233 o p a k o wań tra nsporto wych: wyroby o k sz t a łtach w yd l użonych pa kow ać ka żde oddzielnie. a nas t ępnie pa k o wa ć w wiązki ca łk o wi cie ow in ięte (rys. 3); w iązk i te p a k o wać do opakowań tran ;,port<jwych: wyroby o k sz tałtach ni ewyd łużonych pak o wać każde odd zielnie. a n as t ępnie pak o w ać w pę cz ki, które n a l eży pakować do o pa kowali transportowych

5 BN -83/ l 5 cd. tablicy Stop i eń 7abezpie- Oznaczenie St o p i eń zenia powierzchni Przeznaczenie gru py o pakoo k uć wa pakowa ll ia niowej') I ok ucia wykoń - pako wanie od hiorcy za- 233 czone de ko racyj- wiclosto p- graniczni nic lub ochron- I11 o we (3) ni c (3) Opis pakowania 5 in ny sposób pa kowani a powinien być podany i u zupeł n iony w za łączn ik ac h eksportowych lub w u mowach zawartych m ięd zy dostawc ą a odbio r cą i uzgodnio ny z przewoźn i k i e m ' ) O znaczenie grupy o pakowani owej stano w ią - stopnia za bezpicczen ia powierzchni o kuć. - stopnia pako wania. - przeznacze nia. sy mbole: Dobór sposobów pa kowani a wyrobów d la odbiorców zagranicznych n ależy wy k o n ywać z dodatkowym u wzg l ęd n ie ni em n a r ażeń kli ma tycznych wg PN-80/ H Jednostki ładunkow e U rządze nia do formowania jednostek ładunkowych a) palety plaskie 800 X 1200 mm wg PN-8 1/ M-78216, b) palety skrzy niowe 800 X 1200 mm wg PN-8 1/ M , c) palety skrzyniowe metalowe eu ropejskiego obrotu 800 X 1200 mm wg PN-7 I/ M-78230, d) ramy paleto we ni skie d rewniane wg PN-79/ M e) nadstawki pa letowe niskie drewniane wg PN-8 1/ M f) kontenery wg PN-70/ K-460JO. g) pojemniki magazynowo-transportowe wg PN-64/ M Ogólne zasady fo rmowania jednostek ładunkowych na pa l etac!~. Formowanie jednostek ładunkow yc h na paletach obejmuje: przygoto wa ni e ł a dunku do paletyzacji. - umieszczenie ł ad unku na palecie, - zabezpieczeni e ładunku na palecie. Ładunki do paletyzacji powinny b yć zapakowane zabezpieczone zgodnie 7 wymaganiami rozdz. 2. Opa ko wania zbiorcze i transpo rtowe złożone z pudeł lub skrzyń o zawartości jednorodnej n ależy ukł adać płasko w stosy. for m ując zwdrtą jed no s tkę ł ad unk ową w kształcie p rostopad ł ośc i an u. Zaleca się ukł a d a ni e n aprzemia nl eg ł e. W yso koś ć stosu na pa leeie łą cz ni e z wysokością palety nie powinna p rze kraczać 1.8 m. Ładunki na paletaeh powinny by ć ułożone tak, a by wykorzystana zos t a ła powierzchnia palety 760 X X 1140 mm, zgodnie z PN-69/ W uzasadnionych przypadkach d o puszcza s ię wystawa nie ładunków poza obrys palety nie więcej niż 20 mm na każdą st ronę. Graniczne wym ia ry paletowej jednostki ładu n kowej ni e powinny pr ze kr aczać 840 X 1240 mm. Ł a d u nki na paletach należy za b ezpieczyć przed zdeformowaniem, spadn i ęciem lub uszkodzeniem przez n a ł oże n ie ra m lub listew dociskowych i opasanie ł a dunku w zd łu ż i w pop rzek palety t aś m ą s t a l o w ą, tw o rzy w o w ą, sa mo przyl e p ną b ą d ź przez n a ł oże ni e ka pturó w z fo lii termokurczli wej it p. M asa brutto o p a k o wań transpo rtowych wraz z' ła d unkie m na spa letyzowa nych jednostkach ł a d u nk owyc h ni e powinna prze kr aczać 1000 kg Formowanie jednostek ładunkowych na paletach płaskich z ramą lub li stwą dociskową. Opakowania zbiorcze i transport o we z ł ożo n e z pud e ł i s k rzy ń na l eży uk ładać pł as k o w stosy, form uj ąc zwartą je d nos tk ę ł ad un kową w kształcie pr os t o p ad ł ościa n u. Zaleca się u kłada ni e na p rze mi an l egł e. W celu zabezpieczenia ładun k u na górną war st wę należy na ł ożyć ramę docis k ową, której wymiary są identyczne z wymia rami powierzchni ł adunkowej palety lub li stwy dociskowej i ca ł ość p o ł ączyć z pa l e t ą poprzez o pasanie ł ad un k u w dwóch miejscach wzdłuż i w poprzek palety t aśmą s t a l o wą do o pakowa6 wg PN-73/ H lub taśmą po li propy l enową do opakowań wg BN-79/ Prz y kł ado w e formy konstrukcyjne paleto wych jednostek ładunkowych przedstawiają rys. 4 i 5. Rama dociskowa Rys. 4

6 6 BN-83/ I Lis/wij dociskowe IBN- 83/S0S '1 Rys Formowanie jednostek ładunkowych na paletach płaskich z przekładkami lub tacami obkurczonych folią termokurczliwą. Opakowa nia jednostkowe i zbi orcze zł ożo n e z pudełek i pudeł n a l eży układać płas k o w warstwy s t os uj ąc przekładki lub tace z tektury falistej z za w i nięt y mi obrzeżami. Prze kładki należy stosować w zależności od wiel k ości o p a k owań w każdej lu b co kilka warstw, zac h o wując wymagania co do wysokości i szerokośc i ł ad unku określone w Na ta k uformowaną je dn ost k ę należy nało żyć kaptur z folii termokurczliwej wg BN-73/ Pr zygoto waną w ten sposób jednos tk ę ł ad unk ową n a l eży s kierować do tunelu obku rczającego. Przy formowaniu jednostki ł ad un kowej n a l eży przestrzegać zasad y n aprze mianl egłego układ a ni a o pakowań poszczególn ych warstw. Pr zyk ładową formę kon s trukcyjn ą jednostk i ładunkowej obkurczonej ro li ą termokurcz l iwą przedstawiaj ą rys. 6 i 7. Rys. 7 nery powinny umożliwiać zabezpieczenie ladunku przed uszkodzeniem i kradzieżą podczas transportu i sk ładowania oraz za łożenie plomby. Pakowan ie wyrobów luzem dła odbiorcy pozarynkowego wymaga uzgodnienia stron. Pr zy kładową formę kon s trukcyj n ą jednostk i ładunkowej uformowaną na palecie płaskiej z nadstawkami przedsta wi a rys. 8, a w palecie skrzyniowej rys. 9. I 9N-83{ I I BN- 83!505l88] IBN - 8) Rys Formowanie jednostek ładunkowych na paletach płas i. :ch z nadstawkami paletowymi oraz w pajetach sk rz~ -. lowych w kontenerach. Opakowania jednostkowe i zbiorcze w postaci paczek, wiązek itp. oraz wyroby luzem n ależy u kł a da ć tak. aby wypełnić maksy malni e pojemność ł ad unk ową palety lub kontenera przy jednoczesnym za bezpieczeniu opakowania i wyrobu przt'd zdeformowaniem. Palety skrzyniowe i konte- Rys. 9 Podsta wowe zasady ładowania, rozmieszczania i mocowania wyrobów w kontenerach: - ładunk i ciężkie należy ukła dać na spodzie, - przy rozmieszczaniu ł a dunków nal eży zwracać uwagę, aby podłoga była równomiernie obc i ążona, - nic nale ży umieszczać ładunków o ostrych krawędziach i n arożn ik ach obok worków lub pudeł tektu ~ rowych, - ladunki rozl. ies lcza ć w taki sposób, aby nie było wo lnych przestrzeni,

7 BN -83/ ł 7 - ładunek powinien być zabezpieczony W taki sposób, aby na ściany boczne nie przenosiło się obciążenie punktowe, ponieważ nie są one do tego przystosowane, - ładunek należy tak załadować, aby w razie przechylenia ni e przesuwał się, - ładunek powinien być za bezpieczony przed wypadnięciem w czasie otwierania drzwi kontenera, - ni e należy stosować ładunków innego typu do zapeł ni ania wolnych przestrzeni Znakowanie Znakowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych. Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić co najmniej następujące dane: nazwę i siedzibę producenta, nazwę okucia, typ, grupę, rodzaj, odmianę, pos t ać, wielkości, barwę itp., symbol Kodu Towarowo Materiałowego (KTM), znak firmowy, s kład kompletu w przypadku wyrobu s kładając e- go s ię z dwóch lub więcej części, - cenę detaliczną l sztuki lub kompletu, - znak kontroli jakości. Zaleca się, w zależności od potrzeby, wymagań estetyki i reklamy, umieścić następujące dane: - datę produkcji lub numer serii, - instrukcję montażu i współpracy z pozostałymi okuciami, okres przechowywania, ok res gwarancji (36 miesięcy), znak jakości, numer patentu, odpowiednie znaki ni e b ez pieczeństwa i manipula cyjne. M iejsce umieszczenia znaków oraz sposoby znakowania powinny być zgodne z PN-76/ Na opakowaniach zwrotnych znak nadawcy jednostki opakowaniowej powinien być trwał y. W przypadku stosowani a opakowań zwrotnych, na których nie można uwidocznić trwale nadawcy jednostki opakowaniowej, znak ten powinien być umieszczony na przywieszce połączonej z opakowaniem. W przypadku braku miejsca na opakowaniu na niektóre znaki, dopuszcza s ię ich umieszczenie na metce lub na wewnętrznych stronach opakowania możliwych do odczytania. Miejsce umieszczenia znaków na opakowaniu oraz sposoby znakowania powinny być zgodne z PN-76/ W przypadku dokonanych uzgodnień między producentem a odbiorcą (np. odbiorcą pozarynkowym) opakowanie jednostkowe moze nie zawierać żadnych znaków. Napisy na opakowaniach jednostkowych przeznaczonych na eksport nale ży ustalać oddzielnie przy zawieraniu kontraktów i powinny b yć wykonane w języku kraju, do którego wyrób jest eksportowany lub w języku uzgodnionym między dostawcą a odbiorcą. Napisy te powinny by ć wykonam: wg wymagań klientów zagranicznych Znakowanie opakowań transportowych. Na opakowaniach transportowych należy umieścić następujące dane: n azwę nadawcy jednostki opakowaniowej, s ta cję (miejsce) i datę nadania, nazwę i siedzibę odbiorcy, cechy i numer jednostki opakowaniowej, stację (miejsce) przeznaczenia, liczbę okuć w opakowaniu, barwę Na opakowaniu zaleca się umieszczać inne dodatkowe znaki określające właściwości i cechy handlowe oraz sposób obchodzenia się z jednostką opakowaniową w czasie składania, transportu i manipulowania, jak: masę jednostki opakowaniowej, ok res magazynowania, wymiary jednostki opakowaniowej, znaki transakcji, liczbę jednostek opakowaniowych w partii numer kolejny jednostki opakowaniowej, - znaki niebezpieczeństwa, - znaki manipulacyjne. Miejsce umieszczenia znaków oraz sposoby znakowania powinny być zgodne z PN-76/ Na opakowaniach zwrotnych znak nadawcy jednostki opakowaniowej powinien być trwały. W przypadku stosowania opakowań zwrotnych, na których nie można uwidocznić trwale nadawcy jednostki opakowaniowej, znak ten powinien być umieszczony na przywieszce połączonej z opakowaniem. Opakowanie transportowe powinno zawierać specyfikację, w której należy wyszczególnić co najmniej oznaczenie wg normy przedmiotowej, symbol klasyfikacyjny okucia i liczbę sztuk lub kompletów. Napisy na jednostkach opakowaniowych transportowych przeznaczonych na eksport powinny być wykonane w języku uzgodnionym między dostawcą a odbiorcą Znakowanie paletowych jednostek ładunkowych. Na jednostkach ładunkowych spaletyzowanych należy umieścić n as tępujące dane: nazwę nadawcy jednostki ładunkowej, stację (miejsce) i datę nadania, nazwę i siedzibę odbiorcy, cechy i numer jednostki ładunkowej, stację p rzeznaczenia, liczbę opakowań transportowych, masę jednostki ładunkow ej. Nalepka lub przywieszka ze znakami powinna być przymocowana do opakowania transportowego w górnej warstwie ładunku w miejscu widocznym, dostępnym dla oka. W przypadku pakowania wyrobów do palet skrzyniowych bez opakowań jednostkowych i transportowych należy nadto dołączyć do palet karty kontrolne zawierające znaki obowiązujące dla opakowań jednostkowych wg Znakowanie kontenerów. Kontenery należy okartkować lub przymocować do nich zawieszki zawierające następujące dane: - nazwę nadawcy kontenera,

8 BN -8 3/ stację (m iejsce) i datę nadania, nazwę i s iedz i bę odbiorcy, cechy i nu mer kontenera, s tację przeznaczeni a, liczbę opa k owa ń transportowych, masę brutto. W przy padku pakowania ok u ć do ko ntenera bez opa k owań jednostkowych i transportowych na l eży dołącz yć do kontenera karty kontrolne zawierające znaki obowiązujące dla opakowa ll jednostkowych zgodn ie z 2.11.J Najc zęś ci ej stosowane napisy manipulacyjne i pomocnicze w j ęzy ku połskim i j ę zy ka c h obcych - wg PN-76/ oraz P -76/ PRZECHOWYWA NIE Zasady ogólne. Okucia powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych za mkniętych oraz suchyc h najlepiej ogrzcwa nych o wilgotności w zg lędnej do 70%. Ponadto w po mieszczeni ach magazynowych, w któryc h są s kładow a ne opakowane o kucia, nic mogą b yć równocześnie sk ł adane substa ncjc takic, jak: kwasy, ługi, sole itp Warunki przechowywania. Okucia powinny być przechowywanc w sposób zabez pieczają cy je przed wpływami atmosferycznymi, pyłem, wilgocią, prze nikaniem czy nników takich, jak: dym, pa ra, woda, o pa ry kwasów, ch loru, a monia ku itp. Okucia budowlane z tworzyw sztucznych nie m ogą b yć wystawione na bezpośrednic promicniowanie cieplne ora7 działanie świa tł a s ł o n ecznego. Odległość s kładowanych wyrobów od źródeł cie pł a i przcwodów cie pł owniczyc h powinna wyno i ć co najmniej ł m. Źródła ciepła i przewody c iepłownicze muszą być ekranowane Składowanie. Wyroby należy s kładować w pomieszczeniach magazynowych: w sto ach, - w urząd7cniach do s kł adowa ni a (regałach, stojakach, wiesza kach). W ysokość sk ł adowania wyrobów w ~tosach za l cży od masy ładunku transportowego, wytrzymałości opakowania ora7 wytrzyma ł ości stropów. Sk ł adowanie wyrobów w palctowych jednostkach ładunkowych powinno być poprzcdzone każdorazowo obliczeniem eksploatacyjncj normy obciąże nia powierzchni maga7ynowej. P o międ7 y m;dami ułożonych opakowa!l transportowych oraz pomiędzy rzędami i ścianami pomieszczenia magazynowego należy pozostawić wolne przestrzenie umoż li wiające dostęp do k ażdego asortymentu wyrobów oraz do sprzętu przeciwpożarowego. Wyroby w o pa kowani ach jednostkowych powinny być układane w regałach, a w opakowaniach transportowych na podkladach lub na paletach. Wyroby bez opakowania m ogą być s kład owane w pojemnikach magazynowo-tra nspo rtowych wg PN-64/ M i PN-64/ M Wyroby o kształcie wydłużonym n a l eży sk ł a d ować w rega łac h lub na po dk ładac h w sposób u n i emoż l i wiający p o łączen i e wiązek o raz z n ieksz tałce n ie lub zniszczenie pod w pł ywe m ciężaru własnego wiązk i znajdujących się w nich wyrobów. W iązk i powinny spoczywać ca ł ą swoją d łu gością na równym po d łożu. 4. TRANS PORT 4.1. Rodzaje transportu. Okucia budowlane przewozi się : a) transportem kolejowym, stosując przepisy obowiązujące przy przewozie przesy ł ek w kolejowej komunikacji w e wnę t rz n ej!), b) transportem samochodowym, s t osując przepisy dot yczące ładowania i mocowania ładunków na pojazdach drogowych w komunikacji wewnętrznej'), c) transportem wodnym, s t osując podstawowy akt normatywny jakim jest kodeks morski') Wytyczne ogólne. Okucia powinny być przewożone czystymi, suchymi i krytymi środkami transportu, uni c m oż l i wiaj ący mi za m o knię c ie ł adu n ku. Okucia nal eży transportować: - w pojemnikach lub paletach skrzyniowych bez opakowań, w o pa ko wa niach jednostkowych, w o pa kowa niach transportowych, w pa letowych jednostkach ł a dunkow yc h, w kontcnerach. Rzucani e opa k owa ń z wyrobami w czasie za ł a dowa nia i wyładowania jest niedo puszczalne. Ładunek na palecie oraz palety zabezpieczyć przed przem ieszczeni em się w czasie ruchu środ k a transportowego. Przy przcwozic kolejowym pojemniki, opakowania, paletowe jcdnostki ł adu nk owe i kontenery powinny być uł ożone co naj mnicj 10 cm od drzwi wagonu oraz zabezpieczonc latami drewnianymi lub w inny sposób przed przes uni ęc i em podczas normalnych wstrząsów wagonu, Zaleca s i ę przewozić o kucia w paletach skrzyniowych i w kontenerach. W tym przypadku o kucia mogą być przewożone bez opa k owań transportowych, a nawet bez opa k owań jednostkowych. W yroby jednego typu, rodzaju, odmiany, postaci i wielkości oznaczone m et k ą należ y wiązać sznurkiem lub drutem po 10 sztuk lub w wiązki będąc e w i elo k rotnością li czby Ładowanie Załadunek do samochodów Załadunek ł adun k ów niespaletyzowanych. Ładunki w pojazdach drogowych należy umi eszczać w ta ki sposób, aby nie prze kraczać dopuszczaln ych obc i ą żeń na poszczególne osie. tzn. maksymalny nacisk osi pojedynczej nic powinien przekraczać 8 Mg. 'Osie podwójne, jeśli ich rozstaw jest nie mnicjszy niż I m i ni e wię k szy niż 2 m, m ogą być obciążone do 14,5 Mg. Inne odstępstwa od powyż zcj zasady reguluje zarządzenie mrnlstra komunikacji. W yroby sztukowe, a zw ł aszcza układane p owyżej wysokości burt ś rod k a transportowego, powinny być umocowanc w sposób ') Pa trz Inrormacje dodatkowe p. 4.

9 BN -83/ ca łk o wi c ie zabez pieczający przed ich w y padnięci e m lub przemieszczen iem podczas przewozu. ie dopuszcza s ię prze wozu ładu nk ów. któ rc przekr acza ją obrys ś rodka t ransportowego o wysokości 4 m nad pow i e r zch ni ą d rogi i szero ko ści 2,5 m i). Wyroby, które mogą ulec prze s uni ęciu lub wyp aść z pojazdu samochodowego powinny być mocowane linami. ł ańc u cha mi, pasami itp. W przypadk u gdy n iemożliwe jest zastosowani e li n, l ańc u c h ów. pasów należy s tosować odpowicdnie podpory lub kl iny. Przy ręcznym ładow a niu pr7csylck w opakowaniach n a le ży z wrócić UWilg~ na um ieję t ne podno 'zenie i przenoszenie sztuk, a by ni e s p owodować uszkodzenia ładunku lub o brażenia cia ł a pracownika ł a dunkow ego. Pojed yncze sztuki ładun ku (pud ł a, skrzynie) powinny b yć brane 7 warstwy n ajwyższej. Za ł adowa n e wyroby powinny um oz l iw i ć swobodne otwierani e drzwiczek lub klapy samochodu. W samochodach krytych. naj wyższa wa rstwa wyrobów np. pudeł nie powinna w ys taw ać więcej ni ż o połowę swojej wysokości ponad śc i any burt. W yroby wydłużone wy s t ające więcej niż I m poza s kr zy ni ę ł adunkową powinny m i eć w d z ień od ś witu do zmroku na k o ńcu ła d u nk u za wi eszo ną cze rw o n ą lub żó l tą chorą g iewkę, a w nocy od zmro ku do ś witu świa tł o czerwone. \.l eżeli ł ad un e k wys taje p07a s krzyn ię ładunk o wą więcej niż 1/3 d łu gośc i skrzy ni ładunkow ej, wówczas do prze wozu tego ladunku n a leży U7 yć przyczepy dłu7. y cowej Załadunek pałetowych jednostek ładunkowych. Paletowe jednostki ładunk ow e należy ustawi ać w skrzyni ładunkowej w j e dn ą lub więcej warstw w zależnośc i od ich wysokości i rodzaju zabezpieczel"\\:\. Zaleca s i ę umieszczanie klinów paletowyc h z k olco w a ną Podeszwą mię dzy p o dło gą, a skrajnymi deskami pa lety. Spo:lóh rozmieszczenia pa letowych jednostkck ładunkowyc h na samochodach u za l eżnio n y je t nie tylk o od łado w n ości śro dka transportowego i wagi masy jedno<;tki paletowej, lecz r ó wnie ż od wymiarów w ew nętrznych skrzyni ładunkowej i wymiarów zew nętrzn yc h jednostek paletowych. Uwzg l ęd ni ć n a leż y r ównież luzy manipulacyjne ( 10 -=-200 mm) MI ka żdą je dn os tkę paletową. Za ł a dun e k ko nt enerów powll,ien OIdbywać się lą pomocą r óżnych u rzą dzeń ta ki ch, jak: dź\>.lig" ;i<i n arożnikowe, ż ur a wi e samochodowe, żuraw i e sa m 0Jt7-'.-Ine. WÓ 7.ki podnośnikowe czoł owe, wózki podnośnikowe boczne, suwnice bra mo we jezdniowe, suwnice bramowe to rowe. Przy małych obrotach powinny być stosowane najprostrze np. dźwigniki n arożni k o we, przy dużyc h obrotach np. wozy przeds i ębi e rne lub suwnice kontenerowe. Załadowany kontener powinien b yć odpowiednio przygotowally do za ł adu nku na ś rodek transportowy, a w s zczególności powinie n być : - u tawiony w zas ięgu pracy urządzenia przeładunkowego. _ dostosowany rozs ta w trzpieni mocujących do' wymiarów kontenera, l) Patr7 Informacje dodal kowe p. 4. trzpienie mo c uj ące powinny być ustawione w pozycj i umożl i wiającej ich wprowadzenie do otworów w n a rożnikach kontenerowyc h Załadunek do wagonów Załadunek ła dunków niespaletyzowanych. W przypadku dostaw c a łowagon o wych ładowanie do wagonów powinno być zgodne z postanowieniami ogólnymi o ł ado'wa niu wagonów krytychl). Otwory drzwiowe wagonu za pełn io ne go wyrobami powinny b yć zabezpieczone przed usuwa nie m s i ę i uszkod zenicm tych wyrobów przy o twieraniu d rzwi wagon u. Wyroby powinny b yć tak rozmieszczone na p o dłodze wagonu, a by osie wagonu były m oż liw ie ró wn o miernie obc i ążone. a sposób załad o wania uniem o żliwiał p r7es unięcie, przewrócenie lub uszkodzen ie opakowań i wyrobów w czasie manewrowa nia i przewozu. Pudła tektu rowe z wyrobami należy ukł adać płasko' na podłod ze wagonu, pojedynczymi stosami, śc i śle obok siebie. Pudła powinny prz y l egać p o dłu ż nymi śc i a na mi do bocznej śc i a ny wagonu, której drzwi są zamknię t e podczas ładow a ni a. Wszel ki e Inki w dł u gośc i i szero k ośc i wagonu powinny b yć szczelnie wypełn i o n e Załadunek paletowych jednostek ładunkowych. W przy padku dostaw ca łow agono wy c h, pa lety płaskie zunifikowane n a l eży ł a d ować zgodnie z 82 Przepisó w o ładow a niu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 2). Ł ad unki spaletyzowane ł adować równie ż do granic obciążenia wagonu. K olejność ro'zmieszczania jednostek ł a dunk o w yc h w wagonach kolejowych podano w Dzienniku Taryf i Z a r ządzeń Komunikacyjnych. Ładowanie do wagonów kolejowych paletowych jednostek ładunkowych powinno odbywać s ię za pomoc ą s pr zęt u prze ład unk owego tzn. wózkó w widłowy c h, suwnil-, korzystając z rampy lub mostków ładunk owyc h. Palety z wyrobami powinny. być ta k umieszczone w wagonach kolejowych, aby przylegały ściśle jedna przy drugiej. Ewentualnie p o wstałe wo lne przes trze nie nal eży wypełniać np. za pomo c ą pa let próżnych, dmuchanych mat gumowych itp. Układanie pa letowych jednostek ładunkowych w wagonach w kilku warstwach może mi eć miejsce wówczas, gdy p0wierzchnia górna uformowanej jednostki spaletyzowanej ma powierzchnię płaską.... ;:).~."" 7 " ładunek kontenerów. Zaleca s ię stosowanie pla\ ~<lr m y specjall L.".. -., w tra nsporcie kolejowym. -JA nrzewozu kontenerów.. Przewóz kontenerów serii l ISO mozllwy Jt::S 1 platformie czteroosiowej 413 Z bez podło gi, wypo sażo nej w układ gniazd mocujących w na stępującyc h wariantach: I A i I C, 6 X 1 D, l C i 4 X I D, 3 X l C, 2 X I C i 2 X 1 D, 1 A i 2 X 1 D. l ) 26 Przepisów o ład o wan i u i wy ł adowa n iu wagonów towa rowych w komunikacji wewnętrznej. stanow i ących za łą cz nik nr 10 do "Dekretu o prze wozie prz esy ł e k i osób kolejami".- DZlenmk Taryf i Z a rządze ń Ko munikacyjnych nr 4, poz. 10 z dma to lutego 1968 r. wraz z późniejszymi zmialla mi. ') Patrz Informacje dodatkowe p. 4.

10 10 BN-83 / I U k ł a d modularny kontenerów serii I ISO przedstawia rys. 10. Po nadto d opuszcza si ę stosowanie do przewozów kontenerów w tra nspo rcie kolejowym in nych wagonów kontenerowych i pl atfo rm eksploatowanyc h w sieci PKP Załadunek na statki. Przy zała d u n k u na sta tki n a l eży s t osować się do z alece ń kodeksu morski ego Podstawowe wymiary dla transportu wania okre ś la PN-69/ s kłada- 12f92 l" la "j f B ~ "" 6058 '" 2438 fe r "I fe r 10 "I 10 f O 10 IBN - ~li5 Q 5()-{)1-101 R". lo KONIL C I NFORM ACJE OODATKO W E I. Inst ytucja o p raco wująca norm ę - Ce ntra lil ) O.~ro d e k Ba daw C/o-Ro7\I'Oj"",) Pr /l' m ys łu 1: le ml' ll tó", W yposai"" i:, Budownictwa M ETA l P I AS'!'. PnImIli. 2. Istotnt zmiany w stosunku do HN- 71 / S0S0-01 <.1) J O p U"'Il' / \lil~ ).., Iosowanie paclck oral o pako\\ il ll l~ pll ~ kin -pad I bl i\ll'i -pad, h ) v.:prowad/ono wynlaga n ia d O(~' l'ltłl' e c/a:--'\lwl'go lahe/pi ec.:7t' n ia witobó\\, c) o k re ś lo ll o w\' magania w lah c, il' pa kowania \I' ro l i~ termok u rc/li\\~ nral " paki' s kr/vniowl'. d ) po... l alll)\\il'1l1:j norm :... l.. llvrd \ fi ( IHa lhl I lld r owit'd ni m i puc pi... a 1111 / n')\\ noc/'.. n.'! : l Ich po" o ła 111('m w t rl~ś(i norm.'. _t Normy z wi ~za n (' PN-72/ D S kr'/yn ki I ko mple t)' s krtynko wc I ta r,i.:y, 7bijane. W' pó ln t' wym aga nia p N-n I D Skrtynki I komplet v, krtynkowe. J akoś': drewna p N-7VD -79('()4 S krtyni e drewnla nl' o m a,ie 7a wa n o" i o d 15 1 do 1000 kg. W, pólne wym agania i badania p N-8 1/ D S k r7y ni e i ko mpkty skrtyniowe drewniane o m asie 7awa rt oś,i powytej 1000 kg. Wspó lne wy maga ni a i bada n ia pn -78/ D Sk r/ ynki i kol1lpl cty s kr7ynko we o poszy.:iu z element ów plyto wych o masit' 7<l w <l rt ośe i do ł 50 kg. W s pó lne w y m aga nia i badania pn -7 9 / D -7 96)~ Skrtynie i ko mplety s kr7y nio we o poszyciu z element ó w pł y to wy, h o ma,ie 7 a wart o~k i 15 1 kg d o 1000 kg. Wspólne \I \' Ill a ga n ia i bada ni a pn - S O / D ~6 Sk rty ni e i ko mplety s kr/yni owe o posl)'l' iu I mat n ia ł ó w p ł y t o w y d1 o masie za w a n oś<:i po wy7cj 1000 kg. W spó lne wy m agania i ba d a nia pn-74/ D -,94000 Wcina d rzew na pn-74/ H Odll'ona pr7ed koro/jq. Ochrona U;lS""':1 mel:1li. Nazw) i okre ś knia p N-7J / fł - 9 2,\26 T a ś m a, t alo w ~ wako "'a " i! "a l il11l10 d" pan,nll'ni a kabli i o pa k ow:łli p N-xO/ I ł Och rona p r7ed kor07j'l. Odll'o n:1 e""owa. W y l.lune ogóln" PN -60/ RO.02 O.: h rona pt7cd koro/j'l. O d u o na ClaS " Wi!. Sysle m ochrony pn-so/ I I \ Ochrona p rzed k llru/j~. O chrona ",,,owa. Srodki ' '' Il se rwaeyj nl' pn -S I/ K-4600 I Ko nt enno wy system t ra nspo rt owy. Pochla" O \ W na- I W y i o kreśle nia pn -70/ K Ko ntene ry ladu nk o wc. Parametry g ł ów n e P -72/M Transpo rt. Okr eś le nia pod stawowe i p o d z iał P -64/ M -7K 106 Tra ns po rt wew n ę t rt n v. Poje m ni ki m agazvnowo -trans portowe. Gł ó wn e pa ra m etry p N-64/ M Poje mn iki magazy nowo-tra nsportowe I w/ie rn i kie lll. G ł ó wne parametry pn-81 / M Pa lety ł adunkow e s kr7yn iowc meta lo we, Parametry podstawowe i wytycme konstrukcyjne p N - 8ł / M Palety ładunkowe pł as k ie jedno plytowt' c7.tero wejści owe bez skrzydei drewniane 800 X 1200 EU R PN -79/ M Ra my paleto we n iskie drewnia ne. W spólne wym a gania i badania

11 Informacje dodatkowe do BN-83/ II PN-81/M Nadstawki paletowe niskie drewniane. Konstrukcja i wymiary p -7 1/ M Paleta skrzyniowa meta lo wa europejs kiego obrotu 800 X 1200 mm PN-78/M Urządzenia do skladowania. R egały magazynowe. Nazwy. ok re ś l e nia. podzial i symbole PN-78/M Druty okrąg ł e ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczeni a PN-74/ N-OI800 Gospodarka magazy nowa. Nazwy i o kr eś l enia podstawowe PN-74/ C Opakowania. Nazwy i określenia PN-69/ System wymiarowy opakowań środków transportu i kładowani a. Podstawowe wymiary współzależne P -78/ Opakowania. Sys tem wymiarowy PN-76/ I Opakowania jednost kowe z zawar tością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe PN-76/ Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe PN-73/ Opakowania jednostkowe kartonowe i tekturowe. Pudelka PN-73/ Opakowania transportowe tekturowe. Pudła P -78/ Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Pudełk a o przekroju pr os tokątn ym. Szereg wymiarowy P -81/ Torby z folii polietylenowej zgrzewane PN-76/P Papiery i kartony antykorozyjne PN-76/P Papier pakowy asfaltowany oraz podłoże do asfaltowania P -76/P Papiery pakowe pa rafinowane oraz podłoże do asfa 1- towani a PN-68/P Tektury faliste PN-75/P-5055I Taś ma papierowa powleczona klejem PN-78/P Nici syntetyczne odzieżo w e. obuwiowe i techniczne PN-75/ P Wyroby powroźnicze. Sznurki i sznury kręcone konopne P -72/P Wyroby powroź ni cze kręcone. Szpagaty BN-79/ Folie z twardego poli(chlorku winylu) i z kopo limeru chl orku winylu z octanem winylu BN-79/ Taśma po lipropylenowa do opa k o w ań B -73/ Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych. Pudełka do artyku ł ów technicznych. Wymagania i badania BN-72/ Torby z folii uplastycznionego poli(chlorku winylu) z dnem nieuformowanym. bez fałd. zgrzewane BN-73/ Folia polietylenowa termokurczliwa BN-66/ Papiery pakowe z wykłe BN-70/ Kartony i tektury jednostronnie i dw1l stronnie kryte BN-70/ Kartony i tektury pudełkow e oraz introligatorskie BN-79/ Bibułka serwetkowa BN-72/ Wyroby powroźnicze polia midowe. Sznurki i sznury styl onowe kręcone BN-72/ Sznurki i sznury plecione stylonowe 4. Dokumenty zwitp:ane Ustawa o kolejach,z dnia 2 grudnia 1960 r. (Dz. U. nr 54) Ustawa o transporcie drogowym i spedycji krajowej z 1961 r. (Dz. U. nr 53) Ustawa z onia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej. (D z. U. nr 53 z dnia 2 grudnia r. poz. 297) Ustawa z dnia I grudnia 1961 r. Kodeks morski. (Dz. U. nr 58 z 15 dnia grudnia 1961 r. poz. 3J8) Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 19 stycznia 1979 r. poz. 18- w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr 4/79) Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1955 r. (Mon. Pol. nr 18) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. R ozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym (Dz. U. nr 31 z dnia 29 czerwca 1960 r. poz. 174) R ozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 października 1962 r. - w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu. pojazdów w osobowym transporcie drogowym (Dz. U. nr 56 z dnia 7 listopada 1962 r. poz. 282) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. - w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przycze p (Mon. Pol. nr 24 z dnia 23 marca 1963 r. poz. 123) Dekret o przewozie prze syłek i osób kolejami z 24 grudnia 1952 r. (Dz. U. nr 4 z 1953 r. poz. 7) Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia I października 1953 r. (ogł osze ni e w Dz. T. i Z. K. nr 17/1953 poz. 157 wraz z późniejszymi zmianami) Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej - załącznik nr 10 do Dekretu Kolei Państwowych Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 marca 1967 r. (Dz. T. i Z. K. nr 6 poz. 35 wraz z pó ź niej szy mi zmianami) Zar ządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 grudnia 1969 r. (Dz. T. i Z. K. nr 27) Dekret o przewozie prz esy łek i osób kolejami (wydanie zmienione i uzupełnione w 1965 r.). Zarządzeni e Ministra Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 17 październik a 1978 r. (Mon. Pol. nr 34/78) 5. Dokumenty międzynarodowe i normy zaeraniczne ISO R 668/1 970 Wymiary i masa brutto kontenerów RWPG CT C3B E,l1HHall KOHTei!HepHall TpaHcnopTHall CHCTeMa KOHTeilHcpbl cephh H MapKHpoBKa H KO,l1H[loBaH He 6. Autorzy normy: inż. A. Jurga. mgr R. Stachowiak - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWP METALPLAST. Poznań. 7. Uczba stopni pakowania. W niniejszej normie pr zyjęto następujące stopnie pakowania: a) jednostopniowe tj. pakowanie bez pośrednio do opakowań transportowych (np. skrzynek. worków. pojemników). b) dwustopniowe tj. pakowanie w opakowania jednostkowe (np. pudelka, torebki foliowe itp.). a na st ępni e w opakowania transportowe. c) trzysiopnio we tj. pakowa nie w opakowania jednostkowe. nas tępnie w opakowania zbiorcze (pośrednie), a te dopiero w opakowania transportowe 8. Literatura Wytyczne czasowego zabezpieczenia. pakowania i formowania w jednostki ładunkowe okuć budowlanych wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWB MET ALPLAST 1974 Jednostki ładunko we. B ran żowe za ł ożc nia metodologiclne projektowania i wprowadzenia do obrotu. wydane przez Zjednoczenie Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa M ETALPLAST Centraln y Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 1974 r. Instrukcja zabezpieczania wyrobów na czas liansportu wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PEWP METALPLAST 1979.

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY

ŁAŃCUCH DYSTRYBUCYJNY działania w logistycznym łańcuchu System wymiarowy Palety Projektowanie jednostek paletowych pozyskiwanie surowców na opakowania projektowanie i produkcja opakowań przepływ opakowanych wyrobów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Geis PL. Poradnik bezpiecznego pakowania przesyłek w transporcie kurierskim

Geis PL. Poradnik bezpiecznego pakowania przesyłek w transporcie kurierskim Geis PL Poradnik bezpiecznego pakowania przesyłek w transporcie kurierskim Charakterystyka produktów i ograniczeń w transporcie Co się dzieje z przesyłką w transporcie Właściwe pakowanie przesyłek Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 29 września 2008 r. AC 062 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH 1. OPIS PRODUKTU Przedmiotem specyfikacji technicznej jest polietylenowa, 32 warstwowa, przezroczysta folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

ZA PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI DO TRANSPORTU ODPOWIADA NADAWCA!

ZA PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI DO TRANSPORTU ODPOWIADA NADAWCA! ZA PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI DO TRANSPORTU ODPOWIADA NADAWCA! ZGODNIE Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH K-EX Sp. z o.o.: Zleceniodawca/Nadawca jest obowiązany oddać K-EX

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO-WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03/2013 Czekolada gorzka ZATWIERDZAM ZASTĘPCA SZEFA

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos. Pytanie: pyt. 1 W ilu warstwach mo na sk adowa i przewozi beczki typ KEG z piwem na palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym? ( beczki 30 litrowe - waga 35 kg i 50 litrowe waga 51 kg) -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

SiZwMSTiL Rozmieszczenie ładunków spaletyzowanych we wnętrzu kontenera jako element optymalizacji wykorzystania wnętrza kontenera

SiZwMSTiL Rozmieszczenie ładunków spaletyzowanych we wnętrzu kontenera jako element optymalizacji wykorzystania wnętrza kontenera Sterowanie i Zarządzanie w Morskich Systemach Transportowych i Logistycznych Rozmieszczenie ładunków spaletyzowanych we wnętrzu kontenera jako element optymalizacji wykorzystania wnętrza kontenera prowadzący:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1

WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1 TRIOCHEM sp. j. ul.szyby Rycerskie 41-909 BYTOM tel. +48 32 388 07 60 tel./fax +48 32 388 07 65 biuro_triochem@poczta.onet.p WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1 WT 502/2002

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań

PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w języku polskim. PN-EN 78:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 78/Ak:1993. Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań PN-EN 107:2002

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / D / R11 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany strona: 1/6 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 2 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań.

Opakowania. Opakowania w logistyce. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Opakowanie definicje. Logistyczne funkcje opakowań. Logistyka zaopatrzenia i produkcji Opakowania w logistyce dr inż. L. Wicki LZIP_3_LW Opakowania Opakowanie definicje Opakowanie dająca się oddzielić powłoka pakowanego towaru, mająca go chronić lub spełniać

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo