Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E NR W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885z późn. zm. / oraz 11 pkt 2 i 5 uchwały Nr III/ /15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok u s t a l a m : 1 Wielkość dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji jednostek zgodnie z załącznikiem nr na 2015 rok dla 2 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14. Upoważniam Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do : 3 1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2/ dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. 1

2 Informacja stanowi podstawę sporządzenia planu finansowego jednostki. 4 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku. Wójt Gminy Jerzy Treffon 2

3 URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

4 Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami OBRONA NARODOWA 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / OCHRONA ZDROWIA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 DOCHODY MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOCHODY OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 6

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015roku URZĄD GMINY PAWLOWICZKI DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby rolnicze ) dotacje na zadania bieżące Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań LEŚNICTWO Gospodarka leśna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 7

8 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Drogi publiczne wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne powiatowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne gminne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi wewnętrzne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

9 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań rezerwy ogólne rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dowożenie uczniów do szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwalczanie narkomanii ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) dotacje na zadania bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 390 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 496 2) dotacje na zadania bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka odpadami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Biblioteki ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Drogi publiczne powiatowe inwestycje i zakupy (dotacja) Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje i zakupy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska inwestycje i zakupy (dotacja) Pozostała działalność inwestycje i zakupy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycje i zakupy KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe inwestycje i zakupy Zadania w zakresie kultury fizycznej inwestycje i zakupy

14 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 14

15 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 rok GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół wydatki jednostki w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 16

17 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa

18 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Gimnazja ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa

19 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 z tego : b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nagrody obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody 638 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 98 nagrody nauczycieli b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 0 20

21 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 395 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 300 1) wydatki jednostki w tym na: 300 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 21

22 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GOŚCIĘCINIE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :

23 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Gimnazja ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

24 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 971 nagrody 336 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny

25 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 168 nagrody 47 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 dodatki wiejskie i mieszkaniowe 140 fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 337 1) wydatki jednostki w tym na: 337 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 700 1) wydatki jednostki w tym na: 700 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 25

26 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W OSTROŻNICY w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE: OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :

27 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele 773 obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań )świadczenia na rzecz osób fizycznych: Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań fundusz socjalny

28 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 0 nagrody 27 nauczyciele 27 obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230 w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 1) wydatki jednostki w tym na: 24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki jednostki w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 WYDATKI OGÓŁEM

29 Wójt Gminy Jerzy Treffon 29

30 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W JAKUBOWICE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :

31 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele 773 obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych: Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na:

32 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 109 nagrody 53 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 1) wydatki jednostki w tym na: 50 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 32

33 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OSWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych opłat 600 WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody 365 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1)wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i dodatek motywacyjny 258 nagrody 121 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów 580 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcane i doskonalenie nauczycieli 106 1) wydatki jednostki w tym na: 106 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1)wydatki jednostki w tym na: 500 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 35

36 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NACZĘSŁAWICACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych opłat 700 WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

37 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody 515 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

38 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i dodatek motywacyjny 159 nagrody 61 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 548 w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 1) wydatki jednostki w tym na: 54 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 600 1) wydatki jednostki w tym na: 600 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 38

39 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej

40 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspieranie rodziny ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

41 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i a) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze )wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Pozostała działalność ) świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE: POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

42 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 42

43 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku D O C H O D Y ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

44 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami DOCHODY OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 44

45 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 45 w złotych Plan na Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i 2015 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 402

46 Plan na Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i 2015 rok Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych WYDATKI OGÓLEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 46

47 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok DOCHODY 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy 47 Jerzy Treffon Załącznik Nr 14

48 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM D O C H O D Y Wójt Gminy Jerzy Treffon 48

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2016 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.4.2017 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2019 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo