Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E NR W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885z późn. zm. / oraz 11 pkt 2 i 5 uchwały Nr III/ /15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok u s t a l a m : 1 Wielkość dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji jednostek zgodnie z załącznikiem nr na 2015 rok dla 2 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14. Upoważniam Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do : 3 1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2/ dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. 1

2 Informacja stanowi podstawę sporządzenia planu finansowego jednostki. 4 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku. Wójt Gminy Jerzy Treffon 2

3 URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

4 Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami OBRONA NARODOWA 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / OCHRONA ZDROWIA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6 Dział Nazwa działu i źródła Plan na 2015 rok 4 DOCHODY MAJĄTKOWE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DOCHODY OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 6

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015roku URZĄD GMINY PAWLOWICZKI DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby rolnicze ) dotacje na zadania bieżące Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań LEŚNICTWO Gospodarka leśna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 7

8 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Drogi publiczne wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne powiatowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne gminne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi wewnętrzne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

9 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań rezerwy ogólne rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dowożenie uczniów do szkół ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwalczanie narkomanii ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) dotacje na zadania bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 390 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 496 2) dotacje na zadania bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka odpadami ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Biblioteki ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok Drogi publiczne powiatowe inwestycje i zakupy (dotacja) Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje i zakupy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje i zakupy Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje i zakupy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska inwestycje i zakupy (dotacja) Pozostała działalność inwestycje i zakupy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycje i zakupy KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe inwestycje i zakupy Zadania w zakresie kultury fizycznej inwestycje i zakupy

14 Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2015 rok 4 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 14

15 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 rok GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół wydatki jednostki w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej ) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 16

17 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa

18 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Gimnazja ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa

19 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 z tego : b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nagrody obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody 638 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 98 nagrody nauczycieli b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 0 20

21 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 395 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 300 1) wydatki jednostki w tym na: 300 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 21

22 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GOŚCIĘCINIE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :

23 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Gimnazja ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

24 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 971 nagrody 336 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny

25 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 168 nagrody 47 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 dodatki wiejskie i mieszkaniowe 140 fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 337 1) wydatki jednostki w tym na: 337 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 700 1) wydatki jednostki w tym na: 700 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 25

26 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W OSTROŻNICY w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE: OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :

27 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele 773 obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań )świadczenia na rzecz osób fizycznych: Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań fundusz socjalny

28 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 0 nagrody 27 nauczyciele 27 obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230 w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 1) wydatki jednostki w tym na: 24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki jednostki w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 WYDATKI OGÓŁEM

29 Wójt Gminy Jerzy Treffon 29

30 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W JAKUBOWICE w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :

31 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Przedszkola ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele 773 obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych: Pozostała działalność ) wydatki jednostki w tym na: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na:

32 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny 109 nagrody 53 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 1) wydatki jednostki w tym na: 50 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 32

33 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OSWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych opłat 600 WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody 365 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1)wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i dodatek motywacyjny 258 nagrody 121 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów 580 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcane i doskonalenie nauczycieli 106 1) wydatki jednostki w tym na: 106 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1)wydatki jednostki w tym na: 500 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 35

36 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NACZĘSŁAWICACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych opłat 700 WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody nauczyciele obsługa b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

37 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i - dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek motywacyjny nagrody 515 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ) wydatki jednostki w tym na: a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

38 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i dodatek motywacyjny 159 nagrody 61 nauczyciele b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 548 w tym : ) świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki wiejskie i mieszkaniowe fundusz zdrowotny Pomoc materialna dla uczniów 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 1) wydatki jednostki w tym na: 54 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 600 1) wydatki jednostki w tym na: 600 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 38

39 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH w złotych Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i DOCHODY BIEŻĄCE POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług RAZEM DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej

40 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspieranie rodziny ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

41 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i a) wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej ) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze )wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Pozostała działalność ) świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE: POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

42 Numer działu, Nazwa działu, rozdziału i 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej ) wydatki jednostki w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) wydatki jednostki w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 42

43 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku D O C H O D Y ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

44 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami DOCHODY OGÓŁEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 44

45 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 45 w złotych Plan na Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i 2015 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 402

46 Plan na Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i 2015 rok Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych WYDATKI OGÓLEM Wójt Gminy Jerzy Treffon 46

47 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok DOCHODY 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe WYDATKI OGÓŁEM Wójt Gminy 47 Jerzy Treffon Załącznik Nr 14

48 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i Plan na 2015 rok ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego RAZEM D O C H O D Y Wójt Gminy Jerzy Treffon 48

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 12 listopada 2014 roku. u s t a l a m :

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 12 listopada 2014 roku. u s t a l a m : Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5.135.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 12 listopada 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków z zmianą budżetu na 214 rok. w związku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo