ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r."

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. z dnia 26 wrzenia 2003 r.) Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, a take stosowane przy tym dokumenty i ich wzory. 2. Ilekro w rozporzdzeniu jest mowa o: 1) jednostce kontrolowanej - rozumie si przez to podmioty, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; 2) kierowniku jednostki kontrolowanej - rozumie si przez to odpowiednio kierownika jednostki kontrolowanej lub osob, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; 3) Urzdzie - rozumie si przez to Urzd Lotnictwa Cywilnego; 4) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze Kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, zwana dalej "kontrol", jest przeprowadzana jako kontrola okresowa albo kontrola dorana. 2. Kontrola okresowa moe by wykonywana jako kontrola: 1) kompleksowa - obejmujca całokształt działalnoci jednostki kontrolowanej; 2) problemowa - obejmujca wybrane zagadnienia z działalnoci jednostki kontrolowanej; 3) sprawdzajca - majca na celu zbadanie wykonania zalece kontroli. 3. Kontrola dorana ma charakter interwencyjny Kontrol okresow przeprowadza si zgodnie z okresowym planem kontroli, sporzdzanym przez Prezesa Urzdu. 2. Okresowy plan kontroli okrela: 1) okres, na jaki sporzdzany jest plan kontroli; 2) rodzaje kontroli, jakie maj by przeprowadzane w okresie objtym planem kontroli; 3) dane identyfikacyjne jednostek, które maj by kontrolowane; 4) przewidziany przedmiot kontroli, ich miejsce oraz terminy ich przeprowadzania Kontrol przeprowadza si na podstawie programu kontroli, sporzdzanego przez Prezesa Urzdu, chyba e programy te okrelaj przepisy midzynarodowe. 2. Program kontroli okrela: 1) rodzaj kontroli; 2) dane identyfikacyjne jednostki kontrolowanej; 3) przedmiot kontroli; 4) miejsce kontroli; 5) termin kontroli; 6) imi, nazwisko oraz stanowisko słubowe osoby kontrolujcej lub osób wchodzcych w skład zespołu kontrolnego, ze wskazaniem osoby pełnicej funkcj przewodniczcego zespołu kontrolnego;

2 7) załoenia organizacyjne dotyczce przeprowadzenia kontroli. 3. Przy ustalaniu programu kontroli uwzgldnia si w szczególnoci: 1) wyniki wczeniej przeprowadzonych kontroli; 2) wyniki bada i analiz okrelonych problemów oraz skarg i wniosków; 3) czynniki ryzyka wynikajce z charakteru działalnoci jednostki kontrolowanej; 4) zakres działania jednostki kontrolowanej. 6. (1) 1. Dokumentem upowaniajcym do przeprowadzenia kontroli jest legitymacja słubowa pracownika Urzdu Lotnictwa Cywilnego oraz właciwe upowanienie. 2. Okrela si nastpujce upowanienia do przeprowadzenia kontroli: 1) upowanienie do kontrolowania polskich statków powietrznych, personelu lotniczego i pokładowego w kraju i za granic oraz obcych statków powietrznych i ich załóg, w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a take inspekcji polskich organizacji lotniczych; 2) upowanienie do kontrolowania polskich statków powietrznych w kraju i za granic oraz obcych statków powietrznych w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inspekcji polskich organizacji lotniczych zajmujcych si projektowaniem, produkcj i techniczn obsług sprztu lotniczego; 3) upowanienie do prowadzenia kontroli polskich cywilnych lotnisk i ldowisk, lotnisk pastwowych współuytkowanych przez lotnictwo cywilne oraz zarzdzajcych tymi lotniskami i ldowiskami w zakresie dotyczcym lotnictwa cywilnego; 4) upowanienie do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony przeciwepidemicznej granicy pastwa i statków powietrznych w kraju i za granic oraz obcych statków powietrznych w czasie ich przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personelu lotniczego i pokładowego w kraju oraz polskiego za granic, kontroli przestrzegania procedur ratownictwa medycznego w obrbie lotniska; 5) upowanienie do prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i ułatwie w lotnictwie cywilnym, polskich cywilnych lotnisk i ldowisk, lotnisk pastwowych współuytkowanych przez lotnictwo cywilne oraz zarzdzajcych tymi lotniskami i ldowiskami w zakresie dotyczcym lotnictwa cywilnego, kontroli przewoników lotniczych, statków powietrznych w kraju i za granic oraz obcych statków powietrznych w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personelu lotniczego i pokładowego w kraju oraz polskiego za granic, podmiotów prowadzcych lotnicz działalno gospodarcz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zajmujcych si projektowaniem, produkcj i techniczn obsług sprztu lotniczego; 6) upowanienie do prowadzenia kontroli w zakresie zarzdzania ruchem lotniczym, działalnoci organów słub ruchu lotniczego, sprawnoci technicznej lotniczych stałych urzdze naziemnych i instalacji zabezpieczajcych ruch lotniczy, osłony meteorologicznej; 7) upowanienie do prowadzenia kontroli w zakresie stosowania przepisów dotyczcych poszukiwania i ratownictwa lotniczego w słubach i podmiotach lotnictwa cywilnego; 8) upowanienie do kontrolowania przewoników lotniczych. 3. Wzór legitymacji słubowej pracownika Urzdu Lotnictwa Cywilnego, o której mowa w ust. 1, okrela załcznik nr 1 do rozporzdzenia. 4. Wzory upowanie do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, okrela załcznik nr 1a do rozporzdzenia Prezes Urzdu zawiadamia na pimie, w terminie nie krótszym ni 14 dni przed dniem rozpoczcia kontroli, jednostk kontrolowan o przewidywanym terminie i przedmiocie kontroli, osobie kontrolujcej lub o składzie zespołu kontrolnego. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, moe nastpi w terminie nie krótszym ni 24 godziny przed rozpoczciem kontroli. 8. Przepisów 7 nie stosuje si w przypadku: 1) podejrzenia wystpienia stanu zagroenia bezpieczestwa lotów; 2) koniecznoci niezwłocznego sprawdzenia funkcjonowania podmiotów prowadzcych działalno w zakresie lotnictwa cywilnego; 3) koniecznoci sprawdzenia efektywnoci funkcjonowania systemów ochrony lotnisk, przewoników lotniczych i innych podmiotów prowadzcych lotnicz działalno gospodarcz;

3 4) przeprowadzania kontroli doranych (2) Kontrolujcy dokumentuje przebieg kontroli w protokole kontroli okresowej albo w protokole kontroli doranej. Wzory protokołów kontroli okrela załcznik nr 2 do rozporzdzenia, chyba e wzory te okrelaj przepisy midzynarodowe. 2. (3) Jednostka kontrolowana moe zgłosi zastrzeenia do protokołów kontroli bezporednio w tych protokołach lub w odrbnym pimie złoonym do Prezesa Urzdu w terminie 14 dni od dnia przedłoenia protokołów kontroli do podpisu temu podmiotowi. 3. Prezes Urzdu, w terminie 14 dni od dnia złoenia zastrzee, o których mowa w ust. 2, informuje na pimie jednostk kontrolowan o uwzgldnieniu lub odrzuceniu tych zastrzee, wraz z uzasadnieniem Zabezpieczajc zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 5 ustawy statek powietrzny, kontrolujcy wydaje w imieniu Prezesa Urzdu decyzj, o której mowa w art. 29 ustawy, okrelajc zakres naruszenia oraz termin do usunicia nieprawidłowoci; decyzji okrela załcznik nr 3 do rozporzdzenia. 2. Prezes Urzdu prowadzi ewidencj decyzji, o których mowa w ust Kontrolujcy, po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, powiadamia o tym niezwłocznie, dostarczajc kopi decyzji: 1) Prezesa Urzdu, przekazujc protokół kontroli, o którym mowa w 9; 2) organ kontroli ruchu lotniczego oraz zarzdzajcego lotniskiem - informujc jednoczenie o zakazie uruchomienia silników i odlotu zabezpieczonego statku powietrznego do czasu otrzymania decyzji, o której mowa w 11 ust. 4; 3) uytkownika statku powietrznego; 4) władz lotnicz pastwa uytkownika statku powietrznego i pastwa rejestracji tego statku Po wykonaniu obowizków wynikajcych z decyzji, o której mowa w art. 29 ustawy, przedstawiciel jednostki kontrolowanej składa wniosek o wydanie decyzji zezwalajcej na zwolnienie statku powietrznego z zabezpieczenia. 2. W przypadku braku moliwoci wykonania obowizków wynikajcych z decyzji, o której mowa w art. 29 ustawy, przedstawiciel jednostki kontrolowanej wystpuje do Prezesa Urzdu z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy. 3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzdu zarzdza przeprowadzenie kontroli sprawdzajcej. 4. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli sprawdzajcej kontrolujcy wydaje, w imieniu Prezesa Urzdu, decyzj zezwalajc na zwolnienie statku powietrznego z zabezpieczenia; decyzji okrela załcznik nr 4 do rozporzdzenia. 5. W przypadku negatywnego wyniku kontroli sprawdzajcej stosuje si przepisy Czynnoci kontroli i nadzoru prowadzone s zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i instrukcjami ogłaszanymi w Dzienniku Urzdowym Urzdu Lotnictwa Cywilnego. 13. Czynnoci kontroli i nadzoru wykonuj pracownicy Urzdu, którzy posiadaj kwalifikacje fachowe, umiejtnoci, praktyk i, jeeli wymagaj tego przepisy odrbne - uprawnienia zawodowe w okrelonej specjalnoci właciwe dla podejmowanych czynnoci Przepisy rozporzdzenia stosuje si do czynnoci kontroli i nadzoru przeprowadzanych przez organy, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne oraz osoby, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy. 2. Przed podjciem czynnoci nadzoru lub kontroli, o których mowa w ust. 1, kontrolujcy przedstawia: 1) dokument stwierdzajcy tosamo; 2) upowanienie wydane przez organy, jednostki lub Prezesa Urzdu do wykonywania podejmowanych czynnoci nadzoru lub kontroli Legitymacje słubowe uprawniajce do kontroli wydane przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia zachowuj wano przez okres, na jaki zostały wydane.

4 2. Dotychczas wydane upowanienia do czynnoci kontroli i nadzoru zachowuj wano do czasu wydania nowych upowanie, jednak nie dłuej ni przez okres 6 miesicy od dnia wejcia w ycie rozporzdzenia. 16. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzdowej - transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359). ZAŁCZNIKI ZAŁCZNIK Nr 1 (4) WZÓR LEGITYMACJI SŁUBOWEJ PRACOWNIKA URZDU LOTNICTWA CYWILNEGO - wysoko legitymacji 100 mm, - szeroko legitymacji 150 mm. Legitymacja wykonana z tektury z zewntrz pokrytej płótnem introligatorskim, nie jest laminowana foli plastikow. ZAŁCZNIK Nr 1a (5) WZÓR UPOWANIENIA DO KONTROLOWANIA POLSKICH STATKÓW POWIETRZNYCH, PERSONELU LOTNICZEGO I POKŁADOWEGO W KRAJU I ZA GRANIC ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I ICH ZAŁÓG, W CZASIE PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A TAKE INSPEKCJI POLSKICH ORGANIZACJI LOTNICZYCH WZÓR UPOWANIENIA DO KONTROLOWANIA POLSKICH STATKÓW POWIETRZNYCH W KRAJU I ZA GRANIC ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W CZASIE PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, INSPEKCJI POLSKICH ORGANIZACJI LOTNICZYCH ZAJMUJ CYCH SI PROJEKTOWANIEM, PRODUKCJ I TECHNICZN OBSŁUG SPRZTU LOTNICZEGO WZÓR UPOWANIENIA DO PROWADZENIA KONTROLI POLSKICH CYWILNYCH LOTNISK I L DOWISK, LOTNISK PASTWOWYCH WSPÓŁUYTKOWANYCH PRZEZ LOTNICTWO CYWILNE

5 ORAZ ZARZ DZAJ CYCH TYMI LOTNISKAMI I L DOWISKAMI W ZAKRESIE DOTYCZ CYM LOTNICTWA CYWILNEGO WZÓR UPOWANIENIA DO PROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWEPIDEMICZNEJ GRANICY PASTWA I STATKÓW POWIETRZNYCH W KRAJU I ZA GRANIC ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PERSONELU LOTNICZEGO I POKŁADOWEGO W KRAJU ORAZ POLSKIEGO ZA GRANIC, KONTROLI PRZESTRZEGANIA PROCEDUR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W OBRBIE LOTNISKA WZÓR UPOWANIENIA DO PROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE OCHRONY I UŁATWIE W LOTNICTWIE CYWILNYM, POLSKICH CYWILNYCH LOTNISK I L DOWISK, LOTNISK PASTWOWYCH WSPÓŁUYTKOWANYCH PRZEZ LOTNICTWO CYWILNE ORAZ ZARZ DZAJ CYCH TYMI LOTNISKAMI I L DOWISKAMI W ZAKRESIE DOTYCZ CYM LOTNICTWA CYWILNEGO, KONTROLI PRZEWONIKÓW LOTNICZYCH, STATKÓW POWIETRZNYCH W KRAJU I ZA GRANIC ORAZ OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W CZASIE PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PERSONELU LOTNICZEGO I POKŁADOWEGO W KRAJU ORAZ POLSKIEGO ZA GRANIC, PODMIOTÓW PROWADZ CYCH LOTNICZ DZIAŁALNO GOSPODARCZ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W TYM ZAJMUJ CYCH SI PROJEKTOWANIEM, PRODUKCJ I OBSŁUG TECHNICZN SPRZTU LOTNICZEGO WZÓR UPOWANIENIA DO PROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE ZARZ DZANIA RUCHEM LOTNICZYM, DZIAŁALNOCI ORGANÓW SŁUB RUCHU LOTNICZEGO, SPRAWNOCI TECHNICZNEJ LOTNICZYCH STAŁYCH URZ DZE NAZIEMNYCH I INSTALACJI ZABEZPIECZAJ CYCH RUCH LOTNICZY, OSŁONY METEOROLOGICZNEJ WZÓR UPOWANIENIA DO PROWADZENIA KONTROLI W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW

6 DOTYCZ CYCH POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA LOTNICZEGO W SŁUBACH I PODMIOTACH LOTNICTWA CYWILNEGO WZÓR UPOWANIENIA DO KONTROLOWANIA PRZEWONIKÓW LOTNICZYCH ZAŁCZNIK Nr 2 (6) Rodzaj kontroli: zatwierdzajca, planowana* WZORY PROTOKOŁÓW KONTROLI Wzór protokołu kontroli okresowej Prezes Urzdu Lotnictwa Cywilnego PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 1. Nazwa Jedno stki kontr olowa nej / adres 2. Numer sprawy 3. Data i godzina rozpoczcia kontroli: 4. Numer kontroli: 5. Skład zespołu kontrolujcego Działajc na podstawie art ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pón. zm.), kontrol prowadz pracownicy Urzdu Lotnictwa Cywilnego lub inne osoby upowanione do kontroli. Nazwi sko Imi Funkcja w zespole kontrolujcym 6. Przedstawiciele Jednostki uczestniczcy w kontroli Nazwi sko Imi Stanowisko

7 7. Obsza r kontr olowa ny 8. Wynik kontroli 9. Zalecenia Zadowalajcy (bez uwag1 poziomu) Niezadowalajcy (s uwagi 1 poziomu - opis w poz. 11, 12 i 13) Brak Konieczne (opis w poz Potwierdzenie wykonania działa korygujcych z poprzedniej kontroli TAK NIE Nie sprawdzono 11. Opis ustale kontroli: Zalecana numeracja stwierdzonych uwag / niezgodnoci: ostatnie dwie cyfry roku / nr kol. kontroli / nr listy kontrolnej / nr kol. niezgod.) 12. Podstawa (Np. JAR 145) 13. Poziom niezgodnoci i ewentualny termin usunicia** 14. Załczniki do protokołu kontroli: a. b. c. 15 Zalecenia zespołu kontrolujcego 16. Do treci protokołu kontroli Jednostka zgłasza uwagi *** TAK NIE 17. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach zawierajcych ilo stron 18. Podpis przedstawic 19. Podpis przewodniczcego zespołu kontrolujcego

8 iela Jednostki Kwituj odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli 20. Protokół podpisano Data Godzina 21. Przedstawiciel kontrolowanej Jednostki odmówił podpisania protokołu TAK NIE 22. Powód odmowy podpisania protokołu kontroli: 23. Potwierdzenie wykonania działa korygujcych z niniejszej kontroli Data reali zacji Rok / nr kontroli / nr usterki (zalecenia) Uwagi o realizacji Nr pisma informujcego o usuniciu * Niepotrzebne skreli. ** Uwaga: "Poziom niezgodnoci" przy kontroli wywołuje: - dla niezgodnoci poziomu 1 - wniosek o natychmiastowe tymczasowe zawieszenie zatwierdzenia w całoci lub czci, - dla niezgodnoci poziomu 2 - wymóg podjcia działa korekcyjnych przez Jednostk w terminie 3 miesicy lub w terminie okrelonym w poz. 13 oraz obowizek pisemnego powiadomienia o ich usuniciu Prezesa Urzdu Lotnictwa Cywilnego (Zespół nadzorujcy / Inspektor nadzorujcy). *** Pouczenie: Na podstawie 9 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640, z pón. zm.) jednostka kontrolowana moe zgłosi zastrzeenia do protokołu kontroli bezporednio w tym protokole lub w odrbnym pimie złoonym do Prezesa Urzdu w terminie 14 dni od dnia przedłoenia protokołu kontroli do podpisu temu podmiotowi. Wzór protokołu kontroli doranej

9 Prezes Urzdu Lotnictwa Cywilnego PROTOKÓŁ KONTROLI DORANEJ... Nr protokołu Operator Lotnisko Data kontroli Typ i model statku Znak rej. Nr płyty postojowej wiadectwo Obsługi Technicznej wiadectwo Obsługi Biecej Wydane przez: Wydane przez: Wane do: Wane do: Wykryte braki * Krytyczne Powane Drobne Informacja * Zaznacz we właciwej rubryce Twoj klasyfikacj i liczb wykrytych braków. UWAGI INSPEKTORA Nr Uwagi [np. K(1); D(2)] Tre uwagi (opis stwierdzonej nieprawidłowoci oraz proponowane działania korekcyjne) KOD uwagi WYKONANIE DZIAŁA KOREKCYJNYCH KONTROLI DORANEJ Dotyczy Uwagi Nr Polecone działanie korekcyjne Inspektor prowadzcy Sposób wykonania (nr pisma, decyzji itp.) Podpis inspektora:... Inspector's signature Nazwisko inspektora:... Inspector's name

10 Pouczenie: Na podstawie 9 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640, z pón. zm.) jednostka kontrolowana moe zgłosi zastrzeenia do protokołu kontroli bezporednio w tym protokole lub w odrbnym pimie złoonym do Prezesa Urzdu w terminie 14 dni od dnia przedłoenia protokołu kontroli do podpisu temu podmiotowi. ZAŁCZNIK Nr 3 WZÓR DECYZJI O ZAKRESIE NARUSZENIA PRZEPISÓW I DECYZJI ORAZ TERMINIE USUNICIA NIEPRAWIDŁOWOCI ZAŁCZNIK Nr 4 WZÓR DECYZJI O ZWOLNIENIU STATKU POWIETRZNEGO Z ZABEZPIECZENIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2011-12-28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 19 ust. 6,

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 padziernika 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz. U. z dnia 17 listopada 2004 r.)

z dnia 28 padziernika 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz. U. z dnia 17 listopada 2004 r.) Dz.U.04.245.2459 ROZPORZDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1), RODOWISKA 2), SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 3) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 padziernika 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZESTWA I ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO BZ.VI.J.0931-1-08 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY WYDZIAŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r.

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-3-12-08 Kraków, dnia 24 PA. 2008 Pan Konrad URBACZYK Dyrektor Domu Dziecka Sieborowice 16 32-091 Michałowice W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r.

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzdzania gier i zakładów wzajemnych

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzdzania gier i zakładów wzajemnych ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzdzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Załcznik do Uchwały XI/68/2003 z dnia 28.05.2003r. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujce 1. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2002.199.1671 (U) Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2002.199.1671 (U) Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Strona 1 z 16 zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 82 2004-05-16 Dz.U.2004.97.962 art. 53 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 54 2005-08-13 Dz.U.2005.141.1184 art. 1 2005-08-24 Dz.U.2005.90.757 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE USTAWA z dnia... 2007 r. o Krajowej Administracji Skarbowej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa okrela: 1) zadania Krajowej Administracji Skarbowej w tym wyodrbnionej Inspekcji skarbowej; 2) organy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Domu Dziecka Moja Rodzina ks. Bogdana Wgrzyna.

Protokół. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Domu Dziecka Moja Rodzina ks. Bogdana Wgrzyna. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0933-4-08 Protokół z kontroli sprawdzajcej przeprowadzonej w Domu Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach 1, przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej. (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.112.1198 2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 82 2004.11.23 zm. Dz.U.2004.240.2407 art. 9 2005.07.21 zm. Dz.U.2005.64.565 art. 44 2005.08.19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 15 USTAWA z dnia 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do...

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA zatrudnionego na podstawie umowy o prac za okres od... do... Imi i nazwisko... Stanowisko... Komórka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie 6 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.01.81.889 2001-10-06 zm. Dz.U.01.102.1115 art.1 2002-02-01 zm. Dz.U.02.4.31 art.1 2002-04-01 zm. Dz.U.02.25.253 art.36 2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676 art.180 2002-06-30 zm. Dz.U.02.93.820 art.19 2002-07-01

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

SO.IV Kraków, dnia 8 lipca 2009 r.

SO.IV Kraków, dnia 8 lipca 2009 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI SO.IV.0932-5-09 Kraków, dnia 8 lipca 2009 r. Szanowny Pan Jan ebrak Wójt Gminy Charsznica Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. PROJEKT 12 lipca 2007 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia... 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na działalno statutow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia i warunków, jakie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Jednostka kontrolowana: Urzd Gminy Białopole ul. Chełmska 1 22-135 Białopole Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójtem Gminy Białopole jest Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. Projekt 12.02.2007r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Sczu

PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Sczu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY 33-300 Nowy Scz ul. Jagielloska 52 SO.VIII.NS.5043-8-04 PROTOKÓŁ z kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne Instrukcja dotyczca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urzdu Gminy Kty Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w instrukcji jest mowa o: 1. Urzdzie naley przez to rozumie Urzd Gminy

Bardziej szczegółowo