ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje: 1 Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2014 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 WÓJT GMINY P iv /i ZMÓW woj. mazov7ieckie SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 27 MARCA 2015 ROK

3 1. Charakterystyka ogólna. l/plan dochodów budżetowych na początek roku ,00 zl, w tym: bieżące ,41 zl i majątkowe ,59 zl Na przełomie 2014 roku dochody zostały zwiększone o zł., wg poniższego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę ,82 zł., - dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na adaptację budynku komunalnego w Prażmowie na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacją projektu w sieci" na kwotę ,99 zł., - dotacja celowa na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej na kwotę 366,00 zł., - dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę ,00 zł., - środki otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł., - środki otrzymane za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów w kwocie ,00 zł., - część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym o kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 1

4 - zwrot należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych doprowadzonych z Gminy Prażmów na kwotę 206,49 zł., - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna" na kwotę 8.300,00 zł., - dotacja celowa na Budowę ścieżki edukacyjnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł., - dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" na kwotę ,81 zł., - dotacja celowa na Turniej Piłki Nożnej" na kwotę 3.311,12 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" ,00 zł., - dochody z tytułu kar umownych na kwotę ,00 zł., - wpływy za koszty upomnień w gospodarce odpadami na kwotę ,00 zł., - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,00 zł., - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 4.344,00 zł., - dotacja na zasiłki okresowe na kwotę ,00 zł., dotacja celowa na zasiłki stałe na kwotę ,00 zl., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 6.348,00 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodziimych na kwotę 4.041,51 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 523,71 zł., - dotacja na kartę Dużej rodziny" na kwotę 1.063,00 zł., - dotacja na dożywianie dzieci na kwotę ,00 zł., - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 2

5 - dotacje na stypendia socjalne w kwocie ,00 zł., - wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy w szkołach na kwotę 2.000,00 zł., - wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę ,00 zł., - różne dochody i opłaty w szkołach na kwotę 927,00 zł., - dochody z tytułu nałożonych kar w celu przymuszenia do realizacji obowiązku nauki szkolnej na kwotę 600,00 zł., - wpływy z opłat za zużytą wodę na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Moja przyszłość" na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wynagrodzenie dla asystenta rodziny" w kwocie ,00 zł., - dotacja ze środków WFOŚiGW i NFOŚi GW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę ,00 zł.. Na przełomie 2014 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę zł. według poniższego zestawienia: - wpływy z opłat za trwały zarząd o kwotę ,17 zł., - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę ,00 zł., - zwrot części dotacji ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego o kwotę 9.585,00 zł., - zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 2.408,16 zł., - zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego o kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł. Stan dochodów na koniec 2014 roku ,17 zł. w tym: - dochody bieżące ,01 zl., - dochody majątkowe ,16 zl. 2/Plan wydatków budżetowych na początek roku ,00 zl. w tym: - wydatki bieżące ,58 zł., - wydatki majątkowe ,42 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 3

6 Po stronie wydatków w 2014 roku budżet został zwiększony o ,39 zł., wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę ,08 zł. i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych dotyczyły projektu Moja przyszłość" i w sieci". Polegały one przede wszystkim na zwiększeniu planu i dostosowaniu rodzaju wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Stan wydatków na koniec 2014 roku ,39 d. w tym: - stan wydatków bieżących ,66 zł. - stan wydatków majątkowych ,73 zł. 3/Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2014 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach ,17 zł. - Wykonanie dochodów ,01 zł. % wykonania - 97 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach ,39 zł. - Wykonanie wydatków ,97 zł. - % wykonania - 95 % Przychody Lp. Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Z zaplanowanych przychodów w 2014 roku rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ,22 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 4

7 4/Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2014 rok Wolne środki za 2013 rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka budżetowa na dzień roku gdzie wynikfinansowyza 2014 rok wyniósł ,22 zł ,01 zł ,97 zł ,26 zl ,96 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 11. Dochody budżetowe Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,01 zł. wykonane zostały w wysokości ,85 zł., natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,16 zł. wykonane zostały w wysokości ,16 zł. DZIAŁ 01 O - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , ,00 431, , , , ,79 90 RAZEM: , ,55 99 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych 6.060,00 zł., oraz za ich odbiory w wysokości ,00 zł., za uzgodnienia projektów technicznych 5.590,00 zł. i za zaświadczenia 1.496,00 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,88 zł. oraz odsetki w wysokości 2.880,86 zł., - wfftywy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 431,18 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,42 zł., - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.663,42 zł. Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie ,79 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 5

8 DZIAŁ LEŚNICTWO Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: 2.000, , Dochody z 1 ytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęły w kwocie 2.433,18 zł. DZIAŁ 60 [) - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: , , Dotacja z G minv Piaseczno na d ofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynę w kwocie 2' 1 non on 7ł DZIAŁ 70C - GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % 7nnn< , , nnnc /UUUD , ,34 81 /UUU , , , , , , ,00 0,00 0 RAZEM: , ,23 69 Otrzymano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste 1.120,80 zł., - opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości ,34 zł., - sprzedaż nieruchomości ,00 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 1.255,73 zł., - wpływy z Urzędu Skarbowego w Piasecznie rozliczonego podatku VAT w kwocie 3.243,36 zł. DZIAŁ 75C - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , ,00 27, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 6

9 ,00 84, ,00 338, ,00 790, , , , , , , RAZEM: , ,58 80 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła również kwota 27,90 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji z Urzędu Pracy robót publicznych w łącznej wysokości 1.213,87 zł. Dotacja na realizację projektu w sieci" wpłynęła w kwocie ,76 zł. i zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORCANÓW WŁADZY Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , RAZEM: , ,54 72 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.623,00 zł., dotacja na wybory do rady gminy wpłynęła w kwocie ,85 zł. i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie ,69 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Otrzymano środki w kwocie ,00 zł. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i środki w kwocie ,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Wągrodno. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 7

10 DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , ,00 625, , , , , , , , , ,00 344, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RAZEM: , , Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej łącznie z należnymi odsetkami podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w 2014 roku w łącznej wysokości ,44 zł. Wpłynęła kwota 7.199,67 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego i kwota ,00 zł. za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,14 zł., leśny w kwocie ,65 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,37 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano sztuk upomnień na łączną kwotę ,11 zł. oraz 611 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,43 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 8

11 wysłano 32 szt. upomnień na łączną kwotę ,53 zł. i 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.407,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,77 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych to 42 szt. upomnień na kwotę ,70 zł. i 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku odnotowano ,02 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, ,16 zł. z tytułu podatku rolnego, 3.335,02 zł. z tytułu podatku leśnego i ,98 zł. z tytułu podatku od środków transportowych. Łącznie należności wymagalne od osóbfizycznychi prawnych z w/w tytułów wyniosły ,18 zł. Uzyskano również kwotę ,58 zł. wpływów z opłaty skarbowej, w tym: za wpisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzermego oraz wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,57zł. Wszystkie należne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w 2014 roku ,71 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości ,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ,00 zł., oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy ,00 zł. Skutki umorzeń wyniosły 2.270,00 zł., natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia w wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły O zł. DZIAŁ 75S 1 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , RAZEM: , , Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i rezerwy subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 9

12 zrealizowane w łącznej wysokości ,07 zl. i zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie ,56 zł. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Plan Wykonanie % ,00 119, , ^ , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 360, , , , , ,00 12, ,00 99, , , , , , , , , ,00 555, , , , ,44 79 RAZEM: , ,79 81 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 119,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie ,32 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.337,70 zł., - wpłaty za wydawaną w stołówkach herbatę i obiady w kwocie ,50 zł., - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 326,50 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 953,00 zł., - wpływy z prowizji PZU w kwocie 1.775,40 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 10

13 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfineinsowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie ,72 zł. W rozdziale przedszkole pozyskało następujące dochody: - za zajęcia ponadprogramowe kwotę ,00 zł., - odsetki z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 360,76 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 76,00 zł. W 2014 roku na rachimek budżetu gminy wpłynęła dotacja dla przedszkoli z budżetu państwa na kwotę ,20 zł., a także wpłynęły wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym na kwotę ,03 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków z wyodrębnionego rachunku dochodów Gminnego Przedszkola w wysokości 12,83 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 99,00 zł., - wpłaty za wynaj em w kwocie ,52 zł., - dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.197,91 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł., - wpływy z prowizji, oraz z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 1.965,50 zł. - wpływy z tytułu nałożonych kar w celu przymuszeiua do realizacji obowiązku nauki szkolnej w kwocie 555,70 zł. Ponadto wpłynęły dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Nasza szkoła, nasza przyszłość" w kwocie ,80 zł. i na realizację projektu Moja przyszłość" w kwocie ,90 zl DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Rozdział Plan Wykonanie % ,49 206, ,00 450,00 38 RAZEM: 1.406,49 656,49 47 Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 450,00 zł., oraz Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych w kwocie 206,49 zł. zwrot należności za pobyt w SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 11

14 DZIAŁ POMOC SPOŁE CZNA Rozdział S O Plan Wykonanie % ^ A'> A 'ł-ł A AA ^ Ct\ AA M AA , , AA^A , , M mmmm A ^A\r\ M XTMA , ,55 96 m mm r\ ^ ^ \ \ , , ,71 523, ^ A'> A 2030 ^ A'^ A 2030 AA^A 0970 A-^ A 2030 AA'^ A 0920 ODZ19 U9 /U Pm r\ Afk AA 7.040,00 A g\ \i\ A AA ,00 CC OAO AA ,00 ^ JO AA 6.348, A OZ!'A AA ,00 y^ Z'AA AA 2.600,00 1 sn nn 13U,UU mm A'^A OA 7.039,80 1 A AAI CC ,55 CC OAO AA ,00 ^ ^ J O AA 6.348, ^ 2.883,23 M AA AA 100 -fl AA 100 m AA 100 AA nn 11J,UU , , , , , , RAZEM: , ,23 97 Wpływy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wpływy z procentowego udziału Gminy Prażmów z tytułu zadłużeń wyegzekwowanych przez inne gminy od dłużników alimentacyjnych stanowią łącznie ,84 zł. Gmina Prażmów otrzymała również następujące dochody: 1. dotację na świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie ,55 zl., 2. udział jednostki gminy w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.695,54 zł., 3. dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w wysokości ,00 zł., 4. dotację na składki zdrowotne w wysokości zł., 5. dotację na zasiłki stałe i okresowe w kwocie zł., 6. dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł., 7. wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 113,00 zł., 8. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 523,71 zł., 9. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych zasiłków stałych w kwocie 6.348,00 zł., 10. dotację na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 12

15 11. dotację na świadczenia opiekuńcze w kwocie ,62 zł.. Uzyskano również 2.883,23 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie. DZIAŁ EDUKACYJNA ( OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Plan Wykonanie % , , , ,90 83 RAZEM: , ,68 94 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów kwocie ,78 zł. i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna" w wysokości 6.876,90 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,91 88 Gmina uzyskała dochody z opłat za odpady komunalne kwocie ,05 zł., oraz z tytułu nieterminowych wpłat tych opłat na kwotę 6.857,41 zł. Uzyskano także dochód w kwocie ,16 zł. tytułem kar umownych od firmy odbierającej odpady z terenu gminy. Wpłynęła kwota 7.330,29 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i dotacja w kwocie ,00zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej". Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" w kwocie ,00 zł. oraz na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" w kwocie ,00 zł. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,89 99 RAZEM: , ,89 99 Dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" wpłynęła w kwocie ,89 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 13

16 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,70 86 RAZEM: 3.311, ,70 86 Wpłynęła kwota 2.854,70 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Turnieju Piłki Nożnej". III WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe zaplanowane na 2014 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,97 zł., co stanowi 95 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki majątkowe rf.,co stanowi 10 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieżące ,71 zł, co stanowi 90 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % ,00 763, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 593, , , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 14

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 90 RAZEM: , ,90 98 Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2014 roku wydano ,86 zł., w tym na: 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 763,79 zl., 2. wynagrodzenia osobowe ,70 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, 4. składki na ubezpieczenia społeczne zl, 5. składki na Fundusz Pracy zł, 6. wynagrodzenia bezosobowe (umowy ziecaiia) ,00 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 2.856,00 A i opracowanie warunków6.776,00 A 7. zakup materiałów i wyposażenia zł.yw tym na: środki czystości - 413,17 zł., materiały biurowe ,39 zl., zakup wodomierzy i plomb ,28 A, zakup wydawnictw, prenumerat, druków ,66 zl., zakup materiałów do konserwacji SUW ,65 zł., zakup materiałów do kasy fiskalnej -173,00 zł. i zakup akcesorii komputerowych, licencji 770,37 zł. 8. zakup energii ,46 zł. /w tym energia elektryczna dla SUW ,90 zl., woda dla wsi Krępa ,70 A. i energia zużyta w biurze GPWK1.628,86 zł. /, 9. zakup usług remontowych ,44 zł., w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 1.350,00 zł., konserwacja stacji uzdatniania wody ,00 zł., naprawa urządzeń SUW ,75 zł., usuwanie awarii wodociągowych ,55 A, wymiana hydrantów ppoż ,16 zł., montaż wymiana zasuv/ sieciowych i domowych ,98 A., konserwacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków przy szkołach ,00 A., wymiana sieci wodociągowej 250,00 zl., 10. zakię)udugzdrowotnydi- 593,00 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 15

18 11. pozostałe usługi A, w tym m.in.: monitoring obiektów ,55 A, opłaty pocztowe 4.156,45 A, opłaty za badanie wody i ścieków ,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 7.900,00 zł., oidata za prowadzenie książek obiektów budowlanych ,00 A i inne usługi 2.588,58 zł 12. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową zł, 13. usługi telefonii stacjonamej ^7 A, 14. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe ,78 A, 15. różne opłaty i składki ,00 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków ,00 A, ubezpieczenie majątku ,00 zł., opłata za dozór techniczny 2.290,00 ńj, 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 A, 17. zairfatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym -158.(14438 zł, 18. oi^zaszkoleniaptacownikówgpwk rf. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2014 roku wyniósł zł Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,21 zl. i kwotę 1.439,58 zł. wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , ,41 85 RAZEM: , ,00 95 Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2014 roku wydano zł Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały ,04 zl.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.576,63 zł., na zakup środków chemicznych wydano 3.517,66 zł. i zakup materiałów do remontu kwotę 1.994,75 zł., 2. Usługi remontowe dróg zł., 3. Usługi pozostałe ,41 zł: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą ,88 zł., na wykonanie i montaż progów zwalniających wydano ,00 A, na oprysk chodników i koszenie poboczy dróg gminnych kwotę ,10 A, na odśnieżaiue i posypywanie dróg gmirmych w okresie zimowym wydano kwotę ,67 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 16

19 Ponadto wydano ,63 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic, ,00 zł. na usuwanie drzew i karp przy drogach gminnych, oraz na inne usługi związane z drogami wydano ,33 ń. Za aktualizację ewidencji dróg zapłacono ,00 zł. Na wykonanie, dostawę i montaż wiat autobusowych wydatkowano 5.429,80 zł. DZIAŁ GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,70 91 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych zamknęły się kwotą 2.140,00 A, - zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę 6.796,93 zł, - materiały do remontów wyniosły 3377,95 zł, - zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę zł, - zakupiono olej opałowy do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie za kwotę ,17 zł, - zakupiono wyposażenie do namiotów wiejskich w Krępie za kwotę 5329,72 zł, zakupiono wyposażenie do sali zebrań wiejskich w Nowym Prażmowie za kwotę 8.424,95 zl, - uregulowano rachunki za energię i wodę na kwotę ,62 zl, - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,16 zł, - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,78 zł, - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano zł, - na pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych wydano 4.954,43 zł, - sporządzanie map do celów projektowych, wykonanie odbitek z map zasadniczych oraz wycena niemchomości zamknęły się kwotą ,59 zł., - za wykonanie opaski drenażowej wokół budynku komunalnego zapłacono ,00 zł, - za dzierżawę terenu pod pętlę autobusową i dzierżawę zbiornika na gaz zmącono 6.603,69 zł, - za wykonanie badań hydrologicznych zapłacono 5.499,99 zł, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 17

20 za pozostałe wykonywane usługi zapłacono 3.243,16 zł, wykonano przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne budynków za kwotęll38038rf., różne opłaty i składki wyniosły ri., wyp»łacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie zł DZIAŁ 71C - DZIAŁALNOŚĆ 1 USŁUGOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , ,92 49 RAZEM: , ,92 51 Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 4.200,00 zł., a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały ,92 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 89 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 18

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo