ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje: 1 Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2014 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 WÓJT GMINY P iv /i ZMÓW woj. mazov7ieckie SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 27 MARCA 2015 ROK

3 1. Charakterystyka ogólna. l/plan dochodów budżetowych na początek roku ,00 zl, w tym: bieżące ,41 zl i majątkowe ,59 zl Na przełomie 2014 roku dochody zostały zwiększone o zł., wg poniższego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę ,82 zł., - dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na adaptację budynku komunalnego w Prażmowie na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacją projektu w sieci" na kwotę ,99 zł., - dotacja celowa na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej na kwotę 366,00 zł., - dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę ,00 zł., - środki otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł., - środki otrzymane za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów w kwocie ,00 zł., - część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym o kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 1

4 - zwrot należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych doprowadzonych z Gminy Prażmów na kwotę 206,49 zł., - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna" na kwotę 8.300,00 zł., - dotacja celowa na Budowę ścieżki edukacyjnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł., - dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" na kwotę ,81 zł., - dotacja celowa na Turniej Piłki Nożnej" na kwotę 3.311,12 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" ,00 zł., - dochody z tytułu kar umownych na kwotę ,00 zł., - wpływy za koszty upomnień w gospodarce odpadami na kwotę ,00 zł., - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,00 zł., - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 4.344,00 zł., - dotacja na zasiłki okresowe na kwotę ,00 zł., dotacja celowa na zasiłki stałe na kwotę ,00 zl., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 6.348,00 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodziimych na kwotę 4.041,51 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 523,71 zł., - dotacja na kartę Dużej rodziny" na kwotę 1.063,00 zł., - dotacja na dożywianie dzieci na kwotę ,00 zł., - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 2

5 - dotacje na stypendia socjalne w kwocie ,00 zł., - wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy w szkołach na kwotę 2.000,00 zł., - wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę ,00 zł., - różne dochody i opłaty w szkołach na kwotę 927,00 zł., - dochody z tytułu nałożonych kar w celu przymuszenia do realizacji obowiązku nauki szkolnej na kwotę 600,00 zł., - wpływy z opłat za zużytą wodę na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Moja przyszłość" na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wynagrodzenie dla asystenta rodziny" w kwocie ,00 zł., - dotacja ze środków WFOŚiGW i NFOŚi GW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę ,00 zł.. Na przełomie 2014 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę zł. według poniższego zestawienia: - wpływy z opłat za trwały zarząd o kwotę ,17 zł., - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę ,00 zł., - zwrot części dotacji ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego o kwotę 9.585,00 zł., - zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 2.408,16 zł., - zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego o kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł. Stan dochodów na koniec 2014 roku ,17 zł. w tym: - dochody bieżące ,01 zl., - dochody majątkowe ,16 zl. 2/Plan wydatków budżetowych na początek roku ,00 zl. w tym: - wydatki bieżące ,58 zł., - wydatki majątkowe ,42 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 3

6 Po stronie wydatków w 2014 roku budżet został zwiększony o ,39 zł., wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę ,08 zł. i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych dotyczyły projektu Moja przyszłość" i w sieci". Polegały one przede wszystkim na zwiększeniu planu i dostosowaniu rodzaju wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Stan wydatków na koniec 2014 roku ,39 d. w tym: - stan wydatków bieżących ,66 zł. - stan wydatków majątkowych ,73 zł. 3/Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2014 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach ,17 zł. - Wykonanie dochodów ,01 zł. % wykonania - 97 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach ,39 zł. - Wykonanie wydatków ,97 zł. - % wykonania - 95 % Przychody Lp. Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Z zaplanowanych przychodów w 2014 roku rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ,22 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 4

7 4/Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2014 rok Wolne środki za 2013 rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka budżetowa na dzień roku gdzie wynikfinansowyza 2014 rok wyniósł ,22 zł ,01 zł ,97 zł ,26 zl ,96 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 11. Dochody budżetowe Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,01 zł. wykonane zostały w wysokości ,85 zł., natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,16 zł. wykonane zostały w wysokości ,16 zł. DZIAŁ 01 O - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , ,00 431, , , , ,79 90 RAZEM: , ,55 99 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych 6.060,00 zł., oraz za ich odbiory w wysokości ,00 zł., za uzgodnienia projektów technicznych 5.590,00 zł. i za zaświadczenia 1.496,00 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,88 zł. oraz odsetki w wysokości 2.880,86 zł., - wfftywy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 431,18 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,42 zł., - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.663,42 zł. Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie ,79 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 5

8 DZIAŁ LEŚNICTWO Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: 2.000, , Dochody z 1 ytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęły w kwocie 2.433,18 zł. DZIAŁ 60 [) - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: , , Dotacja z G minv Piaseczno na d ofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynę w kwocie 2' 1 non on 7ł DZIAŁ 70C - GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % 7nnn< , , nnnc /UUUD , ,34 81 /UUU , , , , , , ,00 0,00 0 RAZEM: , ,23 69 Otrzymano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste 1.120,80 zł., - opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości ,34 zł., - sprzedaż nieruchomości ,00 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 1.255,73 zł., - wpływy z Urzędu Skarbowego w Piasecznie rozliczonego podatku VAT w kwocie 3.243,36 zł. DZIAŁ 75C - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , ,00 27, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 6

9 ,00 84, ,00 338, ,00 790, , , , , , , RAZEM: , ,58 80 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła również kwota 27,90 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji z Urzędu Pracy robót publicznych w łącznej wysokości 1.213,87 zł. Dotacja na realizację projektu w sieci" wpłynęła w kwocie ,76 zł. i zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORCANÓW WŁADZY Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , RAZEM: , ,54 72 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.623,00 zł., dotacja na wybory do rady gminy wpłynęła w kwocie ,85 zł. i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie ,69 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Otrzymano środki w kwocie ,00 zł. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i środki w kwocie ,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Wągrodno. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 7

10 DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , ,00 625, , , , , , , , , ,00 344, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RAZEM: , , Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej łącznie z należnymi odsetkami podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w 2014 roku w łącznej wysokości ,44 zł. Wpłynęła kwota 7.199,67 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego i kwota ,00 zł. za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,14 zł., leśny w kwocie ,65 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,37 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano sztuk upomnień na łączną kwotę ,11 zł. oraz 611 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,43 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 8

11 wysłano 32 szt. upomnień na łączną kwotę ,53 zł. i 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.407,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,77 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych to 42 szt. upomnień na kwotę ,70 zł. i 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku odnotowano ,02 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, ,16 zł. z tytułu podatku rolnego, 3.335,02 zł. z tytułu podatku leśnego i ,98 zł. z tytułu podatku od środków transportowych. Łącznie należności wymagalne od osóbfizycznychi prawnych z w/w tytułów wyniosły ,18 zł. Uzyskano również kwotę ,58 zł. wpływów z opłaty skarbowej, w tym: za wpisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzermego oraz wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,57zł. Wszystkie należne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w 2014 roku ,71 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości ,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ,00 zł., oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy ,00 zł. Skutki umorzeń wyniosły 2.270,00 zł., natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia w wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły O zł. DZIAŁ 75S 1 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , RAZEM: , , Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i rezerwy subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 9

12 zrealizowane w łącznej wysokości ,07 zl. i zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie ,56 zł. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Plan Wykonanie % ,00 119, , ^ , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 360, , , , , ,00 12, ,00 99, , , , , , , , , ,00 555, , , , ,44 79 RAZEM: , ,79 81 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 119,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie ,32 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.337,70 zł., - wpłaty za wydawaną w stołówkach herbatę i obiady w kwocie ,50 zł., - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 326,50 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 953,00 zł., - wpływy z prowizji PZU w kwocie 1.775,40 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 10

13 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfineinsowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie ,72 zł. W rozdziale przedszkole pozyskało następujące dochody: - za zajęcia ponadprogramowe kwotę ,00 zł., - odsetki z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 360,76 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 76,00 zł. W 2014 roku na rachimek budżetu gminy wpłynęła dotacja dla przedszkoli z budżetu państwa na kwotę ,20 zł., a także wpłynęły wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym na kwotę ,03 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków z wyodrębnionego rachunku dochodów Gminnego Przedszkola w wysokości 12,83 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 99,00 zł., - wpłaty za wynaj em w kwocie ,52 zł., - dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.197,91 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł., - wpływy z prowizji, oraz z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 1.965,50 zł. - wpływy z tytułu nałożonych kar w celu przymuszeiua do realizacji obowiązku nauki szkolnej w kwocie 555,70 zł. Ponadto wpłynęły dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Nasza szkoła, nasza przyszłość" w kwocie ,80 zł. i na realizację projektu Moja przyszłość" w kwocie ,90 zl DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Rozdział Plan Wykonanie % ,49 206, ,00 450,00 38 RAZEM: 1.406,49 656,49 47 Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 450,00 zł., oraz Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych w kwocie 206,49 zł. zwrot należności za pobyt w SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 11

14 DZIAŁ POMOC SPOŁE CZNA Rozdział S O Plan Wykonanie % ^ A'> A 'ł-ł A AA ^ Ct\ AA M AA , , AA^A , , M mmmm A ^A\r\ M XTMA , ,55 96 m mm r\ ^ ^ \ \ , , ,71 523, ^ A'> A 2030 ^ A'^ A 2030 AA^A 0970 A-^ A 2030 AA'^ A 0920 ODZ19 U9 /U Pm r\ Afk AA 7.040,00 A g\ \i\ A AA ,00 CC OAO AA ,00 ^ JO AA 6.348, A OZ!'A AA ,00 y^ Z'AA AA 2.600,00 1 sn nn 13U,UU mm A'^A OA 7.039,80 1 A AAI CC ,55 CC OAO AA ,00 ^ ^ J O AA 6.348, ^ 2.883,23 M AA AA 100 -fl AA 100 m AA 100 AA nn 11J,UU , , , , , , RAZEM: , ,23 97 Wpływy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wpływy z procentowego udziału Gminy Prażmów z tytułu zadłużeń wyegzekwowanych przez inne gminy od dłużników alimentacyjnych stanowią łącznie ,84 zł. Gmina Prażmów otrzymała również następujące dochody: 1. dotację na świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie ,55 zl., 2. udział jednostki gminy w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.695,54 zł., 3. dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w wysokości ,00 zł., 4. dotację na składki zdrowotne w wysokości zł., 5. dotację na zasiłki stałe i okresowe w kwocie zł., 6. dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł., 7. wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 113,00 zł., 8. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 523,71 zł., 9. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych zasiłków stałych w kwocie 6.348,00 zł., 10. dotację na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 12

15 11. dotację na świadczenia opiekuńcze w kwocie ,62 zł.. Uzyskano również 2.883,23 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie. DZIAŁ EDUKACYJNA ( OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Plan Wykonanie % , , , ,90 83 RAZEM: , ,68 94 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów kwocie ,78 zł. i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna" w wysokości 6.876,90 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,91 88 Gmina uzyskała dochody z opłat za odpady komunalne kwocie ,05 zł., oraz z tytułu nieterminowych wpłat tych opłat na kwotę 6.857,41 zł. Uzyskano także dochód w kwocie ,16 zł. tytułem kar umownych od firmy odbierającej odpady z terenu gminy. Wpłynęła kwota 7.330,29 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i dotacja w kwocie ,00zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej". Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" w kwocie ,00 zł. oraz na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" w kwocie ,00 zł. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,89 99 RAZEM: , ,89 99 Dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" wpłynęła w kwocie ,89 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 13

16 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,70 86 RAZEM: 3.311, ,70 86 Wpłynęła kwota 2.854,70 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Turnieju Piłki Nożnej". III WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe zaplanowane na 2014 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,97 zł., co stanowi 95 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki majątkowe rf.,co stanowi 10 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieżące ,71 zł, co stanowi 90 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % ,00 763, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 593, , , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 14

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 90 RAZEM: , ,90 98 Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2014 roku wydano ,86 zł., w tym na: 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 763,79 zl., 2. wynagrodzenia osobowe ,70 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, 4. składki na ubezpieczenia społeczne zl, 5. składki na Fundusz Pracy zł, 6. wynagrodzenia bezosobowe (umowy ziecaiia) ,00 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 2.856,00 A i opracowanie warunków6.776,00 A 7. zakup materiałów i wyposażenia zł.yw tym na: środki czystości - 413,17 zł., materiały biurowe ,39 zl., zakup wodomierzy i plomb ,28 A, zakup wydawnictw, prenumerat, druków ,66 zl., zakup materiałów do konserwacji SUW ,65 zł., zakup materiałów do kasy fiskalnej -173,00 zł. i zakup akcesorii komputerowych, licencji 770,37 zł. 8. zakup energii ,46 zł. /w tym energia elektryczna dla SUW ,90 zl., woda dla wsi Krępa ,70 A. i energia zużyta w biurze GPWK1.628,86 zł. /, 9. zakup usług remontowych ,44 zł., w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 1.350,00 zł., konserwacja stacji uzdatniania wody ,00 zł., naprawa urządzeń SUW ,75 zł., usuwanie awarii wodociągowych ,55 A, wymiana hydrantów ppoż ,16 zł., montaż wymiana zasuv/ sieciowych i domowych ,98 A., konserwacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków przy szkołach ,00 A., wymiana sieci wodociągowej 250,00 zl., 10. zakię)udugzdrowotnydi- 593,00 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 15

18 11. pozostałe usługi A, w tym m.in.: monitoring obiektów ,55 A, opłaty pocztowe 4.156,45 A, opłaty za badanie wody i ścieków ,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 7.900,00 zł., oidata za prowadzenie książek obiektów budowlanych ,00 A i inne usługi 2.588,58 zł 12. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową zł, 13. usługi telefonii stacjonamej ^7 A, 14. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe ,78 A, 15. różne opłaty i składki ,00 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków ,00 A, ubezpieczenie majątku ,00 zł., opłata za dozór techniczny 2.290,00 ńj, 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 A, 17. zairfatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym -158.(14438 zł, 18. oi^zaszkoleniaptacownikówgpwk rf. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2014 roku wyniósł zł Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,21 zl. i kwotę 1.439,58 zł. wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , ,41 85 RAZEM: , ,00 95 Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2014 roku wydano zł Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały ,04 zl.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.576,63 zł., na zakup środków chemicznych wydano 3.517,66 zł. i zakup materiałów do remontu kwotę 1.994,75 zł., 2. Usługi remontowe dróg zł., 3. Usługi pozostałe ,41 zł: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą ,88 zł., na wykonanie i montaż progów zwalniających wydano ,00 A, na oprysk chodników i koszenie poboczy dróg gminnych kwotę ,10 A, na odśnieżaiue i posypywanie dróg gmirmych w okresie zimowym wydano kwotę ,67 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 16

19 Ponadto wydano ,63 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic, ,00 zł. na usuwanie drzew i karp przy drogach gminnych, oraz na inne usługi związane z drogami wydano ,33 ń. Za aktualizację ewidencji dróg zapłacono ,00 zł. Na wykonanie, dostawę i montaż wiat autobusowych wydatkowano 5.429,80 zł. DZIAŁ GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,70 91 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych zamknęły się kwotą 2.140,00 A, - zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę 6.796,93 zł, - materiały do remontów wyniosły 3377,95 zł, - zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę zł, - zakupiono olej opałowy do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie za kwotę ,17 zł, - zakupiono wyposażenie do namiotów wiejskich w Krępie za kwotę 5329,72 zł, zakupiono wyposażenie do sali zebrań wiejskich w Nowym Prażmowie za kwotę 8.424,95 zl, - uregulowano rachunki za energię i wodę na kwotę ,62 zl, - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,16 zł, - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,78 zł, - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano zł, - na pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych wydano 4.954,43 zł, - sporządzanie map do celów projektowych, wykonanie odbitek z map zasadniczych oraz wycena niemchomości zamknęły się kwotą ,59 zł., - za wykonanie opaski drenażowej wokół budynku komunalnego zapłacono ,00 zł, - za dzierżawę terenu pod pętlę autobusową i dzierżawę zbiornika na gaz zmącono 6.603,69 zł, - za wykonanie badań hydrologicznych zapłacono 5.499,99 zł, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 17

20 za pozostałe wykonywane usługi zapłacono 3.243,16 zł, wykonano przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne budynków za kwotęll38038rf., różne opłaty i składki wyniosły ri., wyp»łacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie zł DZIAŁ 71C - DZIAŁALNOŚĆ 1 USŁUGOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , ,92 49 RAZEM: , ,92 51 Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 4.200,00 zł., a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały ,92 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 89 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 18

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 26 września 2011 r. SPRAWOZDANIE NR... WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 26 września 2 r. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. (Dz. U. 57 poz. 24 z póź. zm) zarządza się co następuje:..

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo