ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje: 1 Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2014 r. według załączonego sprawozdania stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 WÓJT GMINY P iv /i ZMÓW woj. mazov7ieckie SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRAŻMÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 27 MARCA 2015 ROK

3 1. Charakterystyka ogólna. l/plan dochodów budżetowych na początek roku ,00 zl, w tym: bieżące ,41 zl i majątkowe ,59 zl Na przełomie 2014 roku dochody zostały zwiększone o zł., wg poniższego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę ,82 zł., - dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na adaptację budynku komunalnego w Prażmowie na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacją projektu w sieci" na kwotę ,99 zł., - dotacja celowa na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej na kwotę 366,00 zł., - dotacja celowa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę ,00 zł., - środki otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie ,00 zł., - zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł., - środki otrzymane za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów w kwocie ,00 zł., - część oświatowa subwencji ogólnej na kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym o kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 1

4 - zwrot należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych doprowadzonych z Gminy Prażmów na kwotę 206,49 zł., - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna" na kwotę 8.300,00 zł., - dotacja celowa na Budowę ścieżki edukacyjnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł., - dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" na kwotę ,81 zł., - dotacja celowa na Turniej Piłki Nożnej" na kwotę 3.311,12 zł., - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" ,00 zł., - dochody z tytułu kar umownych na kwotę ,00 zł., - wpływy za koszty upomnień w gospodarce odpadami na kwotę ,00 zł., - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,00 zł., - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 4.344,00 zł., - dotacja na zasiłki okresowe na kwotę ,00 zł., dotacja celowa na zasiłki stałe na kwotę ,00 zl., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 6.348,00 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodziimych na kwotę 4.041,51 zł., - wpływy z zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 523,71 zł., - dotacja na kartę Dużej rodziny" na kwotę 1.063,00 zł., - dotacja na dożywianie dzieci na kwotę ,00 zł., - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 2

5 - dotacje na stypendia socjalne w kwocie ,00 zł., - wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy w szkołach na kwotę 2.000,00 zł., - wpływy z tytułu wpłat na wydawane posiłki w stołówkach szkolnych na kwotę ,00 zł., - różne dochody i opłaty w szkołach na kwotę 927,00 zł., - dochody z tytułu nałożonych kar w celu przymuszenia do realizacji obowiązku nauki szkolnej na kwotę 600,00 zł., - wpływy z opłat za zużytą wodę na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki projektu Moja przyszłość" na kwotę ,00 zł., - dotacja celowa na wynagrodzenie dla asystenta rodziny" w kwocie ,00 zł., - dotacja ze środków WFOŚiGW i NFOŚi GW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest kwotę ,00 zł.. Na przełomie 2014 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę zł. według poniższego zestawienia: - wpływy z opłat za trwały zarząd o kwotę ,17 zł., - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę ,00 zł., - zwrot części dotacji ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego o kwotę 9.585,00 zł., - zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego o kwotę 2.408,16 zł., - zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego o kwotę ,00 zł., - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,00 zł. Stan dochodów na koniec 2014 roku ,17 zł. w tym: - dochody bieżące ,01 zl., - dochody majątkowe ,16 zl. 2/Plan wydatków budżetowych na początek roku ,00 zl. w tym: - wydatki bieżące ,58 zł., - wydatki majątkowe ,42 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 3

6 Po stronie wydatków w 2014 roku budżet został zwiększony o ,39 zł., wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę ,08 zł. i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę zł. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych dotyczyły projektu Moja przyszłość" i w sieci". Polegały one przede wszystkim na zwiększeniu planu i dostosowaniu rodzaju wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Stan wydatków na koniec 2014 roku ,39 d. w tym: - stan wydatków bieżących ,66 zł. - stan wydatków majątkowych ,73 zł. 3/Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za 2014 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach ,17 zł. - Wykonanie dochodów ,01 zł. % wykonania - 97 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku ,00 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach ,39 zł. - Wykonanie wydatków ,97 zł. - % wykonania - 95 % Przychody Lp. Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Z zaplanowanych przychodów w 2014 roku rozdysponowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie ,22 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 4

7 4/Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za 2014 rok Wolne środki za 2013 rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka budżetowa na dzień roku gdzie wynikfinansowyza 2014 rok wyniósł ,22 zł ,01 zł ,97 zł ,26 zl ,96 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 11. Dochody budżetowe Dochody bieżące zaplanowane w kwocie ,01 zł. wykonane zostały w wysokości ,85 zł., natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości ,16 zł. wykonane zostały w wysokości ,16 zł. DZIAŁ 01 O - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , ,00 431, , , , ,79 90 RAZEM: , ,55 99 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych 6.060,00 zł., oraz za ich odbiory w wysokości ,00 zł., za uzgodnienia projektów technicznych 5.590,00 zł. i za zaświadczenia 1.496,00 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie ,88 zł. oraz odsetki w wysokości 2.880,86 zł., - wfftywy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 431,18 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości ,42 zł., - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.663,42 zł. Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie ,79 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 5

8 DZIAŁ LEŚNICTWO Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: 2.000, , Dochody z 1 ytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęły w kwocie 2.433,18 zł. DZIAŁ 60 [) - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , RAZEM: , , Dotacja z G minv Piaseczno na d ofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynę w kwocie 2' 1 non on 7ł DZIAŁ 70C - GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % 7nnn< , , nnnc /UUUD , ,34 81 /UUU , , , , , , ,00 0,00 0 RAZEM: , ,23 69 Otrzymano dochody z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste 1.120,80 zł., - opłaty za najem i dzierżawę po uwzględnieniu zapłaconego, należnego podatku VAT w wysokości ,34 zł., - sprzedaż nieruchomości ,00 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 1.255,73 zł., - wpływy z Urzędu Skarbowego w Piasecznie rozliczonego podatku VAT w kwocie 3.243,36 zł. DZIAŁ 75C - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , ,00 27, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 6

9 ,00 84, ,00 338, ,00 790, , , , , , , RAZEM: , ,58 80 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości ,00 zł. Wpłynęła również kwota 27,90 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych. W rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji z Urzędu Pracy robót publicznych w łącznej wysokości 1.213,87 zł. Dotacja na realizację projektu w sieci" wpłynęła w kwocie ,76 zł. i zwrot części dotacji na realizację projektu EA - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza na kwotę 3.287,05 zł. DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORCANÓW WŁADZY Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , RAZEM: , ,54 72 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.623,00 zł., dotacja na wybory do rady gminy wpłynęła w kwocie ,85 zł. i na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie ,69 zł. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Plan Wykonanie % , , RAZEM: , , Otrzymano środki w kwocie ,00 zł. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i środki w kwocie ,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu pożarniczego do jednostki OSP Wągrodno. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 7

10 DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , ,00 625, , , , , , , , , ,00 344, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RAZEM: , , Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku z karty podatkowej łącznie z należnymi odsetkami podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w 2014 roku w łącznej wysokości ,44 zł. Wpłynęła kwota 7.199,67 zł. z opłat za zajęcie pasa drogowego i kwota ,00 zł. za przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gminy Prażmów. Podatek rolny wpłynął w wysokości ,14 zł., leśny w kwocie ,65 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości ,37 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano sztuk upomnień na łączną kwotę ,11 zł. oraz 611 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,43 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 8

11 wysłano 32 szt. upomnień na łączną kwotę ,53 zł. i 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.407,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie ,77 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych to 42 szt. upomnień na kwotę ,70 zł. i 33 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku odnotowano ,02 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, ,16 zł. z tytułu podatku rolnego, 3.335,02 zł. z tytułu podatku leśnego i ,98 zł. z tytułu podatku od środków transportowych. Łącznie należności wymagalne od osóbfizycznychi prawnych z w/w tytułów wyniosły ,18 zł. Uzyskano również kwotę ,58 zł. wpływów z opłaty skarbowej, w tym: za wpisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzermego oraz wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ,57zł. Wszystkie należne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w 2014 roku ,71 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości ,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ,00 zł., oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy ,00 zł. Skutki umorzeń wyniosły 2.270,00 zł., natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenia w wskutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły O zł. DZIAŁ 75S 1 - RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Plan Wykonanie % , , , , , , , , , , RAZEM: , , Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i rezerwy subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 9

12 zrealizowane w łącznej wysokości ,07 zl. i zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie ,56 zł. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Plan Wykonanie % ,00 119, , ^ , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 360, , , , , ,00 12, ,00 99, , , , , , , , , ,00 555, , , , ,44 79 RAZEM: , ,79 81 W rozdziale szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 119,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie ,32 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.337,70 zł., - wpłaty za wydawaną w stołówkach herbatę i obiady w kwocie ,50 zł., - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 326,50 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 953,00 zł., - wpływy z prowizji PZU w kwocie 1.775,40 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 10

13 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfineinsowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie ,72 zł. W rozdziale przedszkole pozyskało następujące dochody: - za zajęcia ponadprogramowe kwotę ,00 zł., - odsetki z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 360,76 zł., - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 76,00 zł. W 2014 roku na rachimek budżetu gminy wpłynęła dotacja dla przedszkoli z budżetu państwa na kwotę ,20 zł., a także wpłynęły wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym na kwotę ,03 zł. Wpłacono do budżetu pozostałości środków z wyodrębnionego rachunku dochodów Gminnego Przedszkola w wysokości 12,83 zł. W rozdziale gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z różnych opłat w wysokości 99,00 zł., - wpłaty za wynaj em w kwocie ,52 zł., - dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.197,91 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości ,50 zł., - wpływy z prowizji, oraz z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 1.965,50 zł. - wpływy z tytułu nałożonych kar w celu przymuszeiua do realizacji obowiązku nauki szkolnej w kwocie 555,70 zł. Ponadto wpłynęły dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Nasza szkoła, nasza przyszłość" w kwocie ,80 zł. i na realizację projektu Moja przyszłość" w kwocie ,90 zl DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Rozdział Plan Wykonanie % ,49 206, ,00 450,00 38 RAZEM: 1.406,49 656,49 47 Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 450,00 zł., oraz Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych w kwocie 206,49 zł. zwrot należności za pobyt w SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 11

14 DZIAŁ POMOC SPOŁE CZNA Rozdział S O Plan Wykonanie % ^ A'> A 'ł-ł A AA ^ Ct\ AA M AA , , AA^A , , M mmmm A ^A\r\ M XTMA , ,55 96 m mm r\ ^ ^ \ \ , , ,71 523, ^ A'> A 2030 ^ A'^ A 2030 AA^A 0970 A-^ A 2030 AA'^ A 0920 ODZ19 U9 /U Pm r\ Afk AA 7.040,00 A g\ \i\ A AA ,00 CC OAO AA ,00 ^ JO AA 6.348, A OZ!'A AA ,00 y^ Z'AA AA 2.600,00 1 sn nn 13U,UU mm A'^A OA 7.039,80 1 A AAI CC ,55 CC OAO AA ,00 ^ ^ J O AA 6.348, ^ 2.883,23 M AA AA 100 -fl AA 100 m AA 100 AA nn 11J,UU , , , , , , RAZEM: , ,23 97 Wpływy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wpływy z procentowego udziału Gminy Prażmów z tytułu zadłużeń wyegzekwowanych przez inne gminy od dłużników alimentacyjnych stanowią łącznie ,84 zł. Gmina Prażmów otrzymała również następujące dochody: 1. dotację na świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie ,55 zl., 2. udział jednostki gminy w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.695,54 zł., 3. dotację celową na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w wysokości ,00 zł., 4. dotację na składki zdrowotne w wysokości zł., 5. dotację na zasiłki stałe i okresowe w kwocie zł., 6. dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł., 7. wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS w kwocie 113,00 zł., 8. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 523,71 zł., 9. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobieranych zasiłków stałych w kwocie 6.348,00 zł., 10. dotację na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie ,00 zł.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 12

15 11. dotację na świadczenia opiekuńcze w kwocie ,62 zł.. Uzyskano również 2.883,23 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie. DZIAŁ EDUKACYJNA ( OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Plan Wykonanie % , , , ,90 83 RAZEM: , ,68 94 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów kwocie ,78 zł. i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna" w wysokości 6.876,90 zł. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,91 88 Gmina uzyskała dochody z opłat za odpady komunalne kwocie ,05 zł., oraz z tytułu nieterminowych wpłat tych opłat na kwotę 6.857,41 zł. Uzyskano także dochód w kwocie ,16 zł. tytułem kar umownych od firmy odbierającej odpady z terenu gminy. Wpłynęła kwota 7.330,29 zł. z Urzędu Marszałkowskiego z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i dotacja w kwocie ,00zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa ścieżki edukacyjnej". Gmina uzyskała dotację ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadanie Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest" w kwocie ,00 zł. oraz na kampanię edukacyjną Czyste jutro w naszej gminie" w kwocie ,00 zł. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,89 99 RAZEM: , ,89 99 Dotacja celowa na organizację Dni Prażmowa" wpłynęła w kwocie ,89 zł. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 13

16 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA Rozdział Plan Wykonanie % , ,70 86 RAZEM: 3.311, ,70 86 Wpłynęła kwota 2.854,70 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Turnieju Piłki Nożnej". III WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetowe zaplanowane na 2014 rok w kwocie zł., zostały wykonane w wysokości ,97 zł., co stanowi 95 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki majątkowe rf.,co stanowi 10 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieżące ,71 zł, co stanowi 90 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Rozdział Plan Wykonanie % ,00 763, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 593, , , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 14

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 90 RAZEM: , ,90 98 Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w 2014 roku wydano ,86 zł., w tym na: 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 763,79 zl., 2. wynagrodzenia osobowe ,70 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, 4. składki na ubezpieczenia społeczne zl, 5. składki na Fundusz Pracy zł, 6. wynagrodzenia bezosobowe (umowy ziecaiia) ,00 zł, w tym: sprzątanie pomieszczeń 2.856,00 A i opracowanie warunków6.776,00 A 7. zakup materiałów i wyposażenia zł.yw tym na: środki czystości - 413,17 zł., materiały biurowe ,39 zl., zakup wodomierzy i plomb ,28 A, zakup wydawnictw, prenumerat, druków ,66 zl., zakup materiałów do konserwacji SUW ,65 zł., zakup materiałów do kasy fiskalnej -173,00 zł. i zakup akcesorii komputerowych, licencji 770,37 zł. 8. zakup energii ,46 zł. /w tym energia elektryczna dla SUW ,90 zl., woda dla wsi Krępa ,70 A. i energia zużyta w biurze GPWK1.628,86 zł. /, 9. zakup usług remontowych ,44 zł., w tym m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego 1.350,00 zł., konserwacja stacji uzdatniania wody ,00 zł., naprawa urządzeń SUW ,75 zł., usuwanie awarii wodociągowych ,55 A, wymiana hydrantów ppoż ,16 zł., montaż wymiana zasuv/ sieciowych i domowych ,98 A., konserwacja i eksploatacja oczyszczalni ścieków przy szkołach ,00 A., wymiana sieci wodociągowej 250,00 zl., 10. zakię)udugzdrowotnydi- 593,00 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 15

18 11. pozostałe usługi A, w tym m.in.: monitoring obiektów ,55 A, opłaty pocztowe 4.156,45 A, opłaty za badanie wody i ścieków ,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 7.900,00 zł., oidata za prowadzenie książek obiektów budowlanych ,00 A i inne usługi 2.588,58 zł 12. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową zł, 13. usługi telefonii stacjonamej ^7 A, 14. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe ,78 A, 15. różne opłaty i składki ,00 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków ,00 A, ubezpieczenie majątku ,00 zł., opłata za dozór techniczny 2.290,00 ńj, 16. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 A, 17. zairfatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym -158.(14438 zł, 18. oi^zaszkoleniaptacownikówgpwk rf. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2014 roku wyniósł zł Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości ,21 zl. i kwotę 1.439,58 zł. wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , ,41 85 RAZEM: , ,00 95 Na usługi publicznego transportu zbiorowego w 2014 roku wydano zł Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały ,04 zl.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.576,63 zł., na zakup środków chemicznych wydano 3.517,66 zł. i zakup materiałów do remontu kwotę 1.994,75 zł., 2. Usługi remontowe dróg zł., 3. Usługi pozostałe ,41 zł: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą ,88 zł., na wykonanie i montaż progów zwalniających wydano ,00 A, na oprysk chodników i koszenie poboczy dróg gminnych kwotę ,10 A, na odśnieżaiue i posypywanie dróg gmirmych w okresie zimowym wydano kwotę ,67 zl. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 16

19 Ponadto wydano ,63 zł. na wykonanie, transport i instalowanie znaków drogowych i tablic, ,00 zł. na usuwanie drzew i karp przy drogach gminnych, oraz na inne usługi związane z drogami wydano ,33 ń. Za aktualizację ewidencji dróg zapłacono ,00 zł. Na wykonanie, dostawę i montaż wiat autobusowych wydatkowano 5.429,80 zł. DZIAŁ GOSPODARKA 1 MIESZKANIOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , RAZEM: , ,70 91 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zimowym utrzymaniem ciągów pieszych zamknęły się kwotą 2.140,00 A, - zakupiono materiały do doraźnego utrzymania budynków komunalnych za kwotę 6.796,93 zł, - materiały do remontów wyniosły 3377,95 zł, - zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę zł, - zakupiono olej opałowy do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie za kwotę ,17 zł, - zakupiono wyposażenie do namiotów wiejskich w Krępie za kwotę 5329,72 zł, zakupiono wyposażenie do sali zebrań wiejskich w Nowym Prażmowie za kwotę 8.424,95 zl, - uregulowano rachunki za energię i wodę na kwotę ,62 zl, - zakupiono gaz do budynków komunalnych za ,16 zł, - na remonty w budynkach komunalnych wydano ,78 zł, - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano zł, - na pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych wydano 4.954,43 zł, - sporządzanie map do celów projektowych, wykonanie odbitek z map zasadniczych oraz wycena niemchomości zamknęły się kwotą ,59 zł., - za wykonanie opaski drenażowej wokół budynku komunalnego zapłacono ,00 zł, - za dzierżawę terenu pod pętlę autobusową i dzierżawę zbiornika na gaz zmącono 6.603,69 zł, - za wykonanie badań hydrologicznych zapłacono 5.499,99 zł, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 17

20 za pozostałe wykonywane usługi zapłacono 3.243,16 zł, wykonano przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne budynków za kwotęll38038rf., różne opłaty i składki wyniosły ri., wyp»łacono odszkodowania za przejęte drogi w kwocie zł DZIAŁ 71C - DZIAŁALNOŚĆ 1 USŁUGOWA Rozdział Płan Wykonanie % , , , ,92 49 RAZEM: , ,92 51 Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 4.200,00 zł., a pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania kosztowały ,92 zł. DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Płan Wykonanie % , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 89 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2014 ROK 18

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo