SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

2 Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud etow na 2011 rok - Uchwa a Rady Gminy Tymbark Nr V/25/2011z dnia 25 luty 2011 roku wynosi ; -po stronie dochodów z w tym; - dochody bie ce z - dochody maj tkowe z W kwocie dochodów maj tkowych uj to rodki z dotacji i rodków na finansowanie wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z. Projekty te realizowane by y w 2010 roku lecz rozliczenie i dofinansowanie zosta o przesuni te na rok bie cy. -po stronie wydatków z w tym; wydatki bie ce w tym: wydatki jednostek bud etowych ,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane ,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bie ce na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obs uga d ugu jst wydatki maj tkowe w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i W planie wydatków bud etu gminy na 2011 rok uwzgl dniono zadania inwestycyjne w wysoko ci z które zosta y wyszczególnione w za czniku nr 9 do uchwa y bud etowej. - okre lono nadwy / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci z - ustalono przychody bud etu w kwocie z ( w par przychody z tytu u innych rozlicze krajowych ( wolne rodki). - okre lono rozchody bud etu / zwi zane ze sp at kredytu bankowego/ stanowi kwot z w tym; 1 Kredyt zaci gni ty w grudniu 2005 roku na budow hali sportowej i renowacj obiektów kultury z 2

3 2 Kredyt zaci gni ty w 2006 roku na budow hali sportowej i budow dróg z 3 Kredyt zaci gni ty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska, budowa kanalizacji, dróg i wodoci gów z 4 Kredyt zaci gni ty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa gara y OSP- Zawadka, bud. boiska Orlik, zak.sam.stra. PSP L-wa, dotacja Spó ka Wodna P-ko z 5 Kredyt zaci gni ty w 2009 roku ING Bank ski S.A na budow gara y OSP- Zawadka, drogi Zagonie, drogi Jode ka,boisko wielofunkcyjne W P-niu, zak. koparki dla ZGKiM, rozb. sieci wodoc. 6 Kredyt zaci gni ty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie wyst puj cego deficytu z z W trakcie realizacji bud etu dokonano zmian w wielko ciach kwot planu Uchwa ami Rady Gminy; Nr VIII/46/2011 z dnia 22 czerwca, Nr IX/51/2011 z dnia 15 lipca, Nr X/60/2011 z dnia 23 wrze nia, Nr XI/69/2011 z 27 pa dziernika, Nr XII/81/2011 z dnia 18 listopada, Nr XIII/82/2011 z dnia 30 listopada, Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia oraz 17 Zarz dzeniami Wójta Gminy ; - dochodów o kwot ,27 z zwi kszenie - wydatków o kwot ,27 z zwi kszenie Plan dochodów po zmianach na dzie 31 grudnia 2011 roku ustalono na kwot ,27 z natomiast plan wydatków ,27 z. Planowana nadwy ka / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci z ( zmniejszenie o z ) Plan przychodów zosta ustalony na kwot z ( ród o - wolne rodki z 2010 roku) Plan rozchodów ustalono do kwoty z ( sp ata rat kredytów) Konieczno dokonywania zmian w bud ecie gminy wynika a z otrzymywania przez Gmin Tymbark ró nych decyzji finansowych. W ci gu roku bud etowego dokonano zwi ksze planu dochodów bud etu gminy z tytu u ; 1 dotacja z bud etu pa stwa na usuwanie skutków kl sk ywio owych / drogi) ,00 z 2 dotacja z bu etu pa stwa na na budow budynku mieszkalnego Panu J. Koza ,00 z 3 dotacja od Marsza ka Województwa z FOGR ,00 z 4 dotacje z innych jst. na dzia alno przedszkoli ,00 z 5 dotacje z innych jst. na dzia alno klas ,00 z 6 dotacja celowa z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z 7 dotacja z bud etu pa stwa zwrot podatku akcyzowego -olej nap d. - rolnicy ,27 z 8 dotacja celowa z bud etu pa stwa na pomoc materialna dla uczniów ,00 z 9 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyprawk szkoln ,00 z 10 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyp. zasi ków rodzinnych ,00 z 11 dotacja celowa z bud etu pa stwa na przeprowadzenie spisu rolnego ,00 z 12 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wybory do Sejmu i Senatu ,00 z 13 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zniszcz. dokument. z wyb. do Rady Gminy 220,00 z 14 dotacja celowa z bud etu pa stwa sk adki na ubezp. zdrowotne 3 482,00 z 15 dotacja celowa z bud etu pa stwa na dzia alno OPS 3 445,00 z 16 dotacja celowa z bud etu pa stwa na us ugi opieku cze ,00 z 17 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel ,00 z 18 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zasi ki i pomoc w naturze ,00 z 19 dotacja z Powiatu na zadania z zakresu ochrony rodowiska ,00 z 20 dotacja z Powiatu na organizacj Dni Tymbarku 6 000,00 z 21 subwencji o wiatowej o kwot ,00 z 22 podzia u rezerw subwencji ogólnej ,00 z 3

4 23 podatek od czynno ci cywilno-prawnych 3 000,00 z 24 podatek od spadków i darowizn 7 500,00 z 25 darowizny dla Szk. Podst. Tymbark 1 200,00 z 26 odszkodowanie dla Szk. Podst. Tymbark 2 500,00 z 27 za ywienie na sto ówce szkolnej w T-ku 6 350,00 z 28 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych dot. bud. sieci wodoci gowej ,00 z 29 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych w zakresie sprzeda y drewna 2 350,00 z 30 dochody ze sprzeda y wody ,00 z 31 dochody z tytu u odbioru cieków ,00 z 32 otrzymane darowizny w formie pieni nej( turystyka - Rajd) 1 000,00 z 33 dochody z najmu i dzier awy ,00 z 34 z tytu u sprzeda y nieruchomo ci ,00 z 35 z tytu u odszkodowania UG ,00 z 36 odsetki bankowe od rodków na rachunkach ,00 z 37 wspó udzia Pana Kozy w odbudowie domu ,00 z 38 odsetki od nieterminowych wp at podatków 9 000,00 z 39 wp aty za przydomowe oczyszczalnie 3 893,00 z 40 darowizny na Dni Tymbarku ,00 z 41 zwrot podatku VAT w zakresie Dni Tymbarku 3 200,00 z 42 pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu 3 100,00 z 43 wp ywy sprzeda y sk adników mienia komunalnego/lasu gminnego/ ,00 z zmniejszenie dochodów z tytu u: 1 dotacja celowa z bud etu pa stwa na do ywianie z 2 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zadania z zakresu adm z 3 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zasi ki stale z 4 darowizny w formie pieni nej ( budowa sieci wodoci g.) z 5 udzia u rodków z Unii do zada inwestycyjnych W zakresie uporz dkowania gosp. wodno- ciekowej z ogó em zwi kszono plan dochodów o kwot ,27 z I. D O C H O D Y B U D E T O W E Dochody bud etowe za 2011 rok ogó em zosta y zrealizowane w 100,48% - na kwot ,60 z. Wykonanie w/g róde dochodów zosta o uj te w zestawieniu tabelarycznym stanowi cym za cznik nr 1 do nin. informacji. Wyja nienie ró nic /odchyle wykonania w stosunku do planu /podano w cz ci opisowej jak ni ej. Dz. 010 "Rolnictwo i owiectwo" - wykonanie dochodów w wysoko ci ,43 z co stanowi tylko 101,40% planu. W rozdziale infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi otrzymano; 4

5 W ramach dochodów maj tkowych otrzymano dofinansowanie ze rodków strukturalnych na zadanie realizowane w 2010 roku pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Tymbark,- odwierty studni g binowych, wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, po czenie uj wody pitnej w kwocie z. - pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu w wysoko ci z. - uzyskano zwrot VAT-u stanowi cego koszty niekwalifikowane przy realizacji projektu w ramach EFRROW na zadaniu Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej sie wodoci gowa i przydomowe oczyszczalnie cieków realizowanego w latach oraz z tytu u zada inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i ciekowej w latach , cznie w wysoko ci ,03 z. W rozdziale pozosta a dzia alno uzyskano; - dotacj dla rolników na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju nap dowego w wysoko ci ,27 z - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( rodki od Marsza ka Województwa) kwot ,13 z na modernizacj drogi rolniczej Bukówka. Dz. 020 "Le nictwo" - wykonanie dochodów na poziomie 119,70 %. W rozdziale czynsz za obwody owieckie planowano na kwot 600 z. wykonanie w kwocie 557,85 z. Dochód ze sprzeda y drewna z lasu gminnego wynosi ,20 z. Poziom wykonania dochodów z tego tytu u wynosi 116,89%. W bud ecie gminy planowane wp ywy ze sprzeda y drewna z lasu gminnego Wsi wprowadzane s na podstawie uchwa z zebra wiejskich. W so ectwie Tymbark uzyskano dochody ze sprzeda y drewna w wysoko ci ,23 z oraz ze cinki drewna z zadrzewie w osiedlu Podwisio ki ,97 z. Wysoki wska nik uzyskanych dochodów z tytu u sprzeda y drewna z lasu gminnego podyktowany by w 2011 roku du ym popytem na zakup drewna. W pierwszej kolejno ci zakupy drewna dokonywali mieszka cy Gminy Tymbark, natomiast pozosta ilo zakupili przedsi biorcy. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie dochodów na kwot ,63 z. Dochody z tytu u dostarczania wody uzyskano w wysoko ci ,42 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zostanie obs uga tych zada. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,21 z. dz. 600 " Transport i czno " wykonanie 100,01%. W rozdziale ( drogi publiczne powiatowe). Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starost Limanowskim gmina otrzyma a rodki w wysoko ci z jako dofinansowanie robót zwi zanych z remontem skrzy owa przy drogach powiatowych Tymbark- Grabie i Tymbark-Piekie ko. Zadanie z 2010 roku. W rozdziale ( drogi publiczne gminne).dochody maj tkowe plan i wykonanie w wysoko ci z. Dotycz projektu które by o realizowane w 2010 roku ze rodków unijnych pn. Rewitalizacji centrum Rynku W rozdziale (drogi wewn trzne)- zwrot VAT-u w wysoko ci 73,83 z z tytu u poprawy drogi dojazdowej do lasu gminnego na górze Papro. W rozdziale wykonanie z. Na usuwanie skutków kl sk ywio owych z Funduszu Solidarno ci otrzymano kwot z na Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku i z z dotacji z bud etu pa stwa na odbudow drogi Smagówka w Pod opieniu. 5

6 W dz. 630 " Turystyka" Z darowizn pieni nych uzyskano kwot w wysoko ci 1.000,00 z s to wp aty sponsorów na rajd Strzelców. W dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie dochodów na poziomie 104,25 % tj ,18 z W rozdziale uzyskano dochody na kwot ,28 z w tym; - z op at za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 458,85 z - dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych realizowano na kwot ,85 z (tj. 116,82% planu ). - wp ywy z us ug ,50 w tym ; ,41 z ( za energi, gaz ) i 5.851,09 z - (za korzystanie z przystanków) - wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci z - wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci ,33 z - odsetki od nieterminowych wp at 95,17 z - odszkodowanie 2.116,28 z - zwrot podatku VAT z zakresu gospodarki nieruchomo ciami wyniós ,30 z. Plan dochodów w rozdziale usuwanie skutków kl sk ywio owych wykonany zosta w 100%. Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa na w kwocie z na budow domu dla Pana Kozy. Pan Koza jako dofinansowanie do inwestycji wp aci na rachunek bankowy dochodów gminy kwot w wysoko ci ,90 z W dz. 750 " Administracja publiczna - realizacja dochodów na poziomie 108,23 %. W rozdziale Dotacja na zadania zlecone z Urz du Wojewódzkiego wp yn a w wysoko ci z. co stanowi 100 % planu rocznego. Za udost pnianie danych osobowych uzyskano dochody w wysoko ci 15,50 z - tj.5 % wp ywów z tego tytu u, natomiast 95% odprowadzane jest na rachunek Wojewody jako realizacja dochodów bud etu pa stwa. W rozdziale Urz dy Gmin.- zrealizowano dochody w wysoko ci ,77 z co stanowi 122,31 % planu. w tym; - wp ywy z us ug 552,60 z ( za centralne ogrzewanie BSR) - dochody z tytu u odsetek w tym od rodków na rachunku bankowym wynosz ,17 z co stanowi 123,36 % planu / wykonanie wy sze od planowanego z uwagi na korzystne warunki umowy na obs ug bankow / W rozdziale kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. W rozdziale spis powszechny i inne - Otrzymano dotacj w wysoko ci ,90 z, tj. 98,84 % planu. Zadanie zlecone z Urz du Wojewódzkiego. W rozdziale Promocja jednostek samorz du terytorialnego - otrzymano dotacj w wysoko ci z na promocj Powiatu Limanowskiego w trakcie obchodów XX Dni Tymbarku. W dz. 751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA wykonanie 98,45 % na kwot ,77 z. 6

7 W rozdziale otrzymano dotacj na aktualizacj spisów ludno ci w wysoko ci 980 z. Plan na tym zadaniu wynosi 980 z. Wykonanie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymano dotacj w wysoko ci ,77 z, tj. 98,29 % planu. Wykonanie w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymano dotacj w wysoko ci 220 z, tj. 100 % planu. W dz. 754" Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Wykonanie 100%. Otrzymano dotacj z Urz du Wojewódzkiego na obron cywiln wynosi 300 z. W dz. 756" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem. W tym dziale dochody zrealizowane w 105,52 % tj na kwot ,86 z. Najwa niejsze ród a dochodów to; - udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych /udzia y w PIT/ przekazywane i rozliczane przez Ministerstwo Finansów wykonane s na poziomie 101,71% planu co stanowi kwot z. /rozdzia 75621, par. 0010/. Udzia powy szego podatku do ca ci planowanych dochodów na 2011 roku stanowi 11,85%. Ma wi c znacz cy wp yw na sytuacj finansow gminy z uwagi na ogóln wielko jak i comiesi czne zasilanie rachunku bie cego gminy. Wykonanie za 2011 rok jest wy sze o z do roku poprzedniego. Plan jest opracowany w oparciu o prognozowane wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Tak znaczna tendencja wzrostowa daje podstawy do prognozowania w bud etach gminy na lata przysz e wi kszej kwoty z tego tytu u. Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych / rozdzia /udzia y w CIT/ za okres sprawozdawczy wynosz ,26 z tj. 78,90% planu. Bior c pod uwag stopie wykonania tego podatku za lata poprzednie w bud ecie gminy na rok bie cy zaplanowano kwot z. Wykonanie za 2011 rok jest ni sze o ,49 z do roku poprzedniego. Udzia y w podatkach podano w oparciu o otrzymane sprawozdania Rb-27 z Urz du Skarbowego w Limanowej, Krakowie, Warszawie, Sanoku, Nowego S cza, Wieliczki, Gdyni i Sochaczewa, Podatek od nieruchomo ci od osób prawnych / rozdzia / wykonano w 107,33%. Plan z.wykonanie ,04 z. Zaleg ci z w/w podatku na dzie 31 grudnia 2011r wynosz : 6.443,30 z. Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych (rozdzia 75616)- plan w wysoko ci z wykonany zosta na poziomie 98,40 % tj ,62 z. Zaleg ci z tego podatku wynosz z. Dochody z tytu u op at za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych ( ) za 2011 rok kszta tuje si nast puj co; Planowane wp ywy do bud etu gminy wynosi y z Faktycznie wp ywy wynios y: ,90 z tj. 119,46% planu rocznego. Realizacja dochodów jest wysoka z uwagi na zwi kszona warto sprzeda y napojów alkoholowych w 2010 roku która by a podstawa do naliczania op at na 2011 rok. Przedsi biorcy prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w roku poprzednim s obowi zani do z enia, do dnia 31 stycznia pisemnego o wiadczenia o warto ci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim. 7

8 Zgodnie z ustaw o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, op at za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsi biorca prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y, w którym roczna warto sprzeda y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy a: z dla napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 18% alkoholu wnosi w wysoko ci 2,7% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim. Analiz pozosta ych dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej mo na dokona na podstawie danych zawartych w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania / za. nr 1 / czne zaleg ci podatkowe / z tytu u wszystkich nale nych podatków, op at i odsetek w dziale 756/ na dzie 31 grudnia 2011 roku wynosz ,90 z, natomiast nadp aty 809,20 z. Podatnicy pomimo wysy anych upomnie, reguluj swoje zobowi zania z opó nieniem. W dz "Ró ne rozliczenia "- wykonanie wynosz ce 100% obejmuje otrzyman subwencje ogóln w tym ; -subwencja na zadania o wiatowe - /rozdzia 75801/ w wysoko ci z -cz uzupe niaj ca subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. -cz wyrównawcza subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. -cz równowa ca subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. W dz. 801"-O wiata i Wychowanie"- ogólnie dochody zrealizowano do kwoty ,62 z - na poziomie 90,73 % planu. ówne ród a dochodów w tym dziale to; w rozdziale Szko y podstawowe wykonanie dochodów w wysoko ci ,54 z ( 106,67% planu) w tym; - dochody z wynajmu lokali szkolnych 6.671,50 z ( Szk. T- rk) - dochody z wynajmu lokali szkolnych z ( Szk. Z-dka) - rozliczenia z OSP dot. mediów - Szk. Pod opie z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. T-k 98 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. P- 36 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. Z-dka 18 z - odsetki od rodków na rachunku bankowym ,06 z - darowizna na organizacj wycieczki klasowej (dla Szk. T-rk) 1200 z - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia (Szk. T-rk) 2.499,98 z w rozdziale uzyskano dochody w 7,14 % kwoty planu- s to dochody z tytu u porozumienia na zwrot kosztów dotacji na uczniów z Gminy Dobra ucz szczaj cych do oddzia u 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekie ku na kwot 2.457,08 z. Gmina Limanowa nie podpisa a stosownego porozumienia, obecnie sprawa trafi a do S du który rozstrzygnie finansowanie dzieci z innych gmin w niepublicznej jednostce systemu o wiaty. 8

9 w rozdziale Przedszkola - wykonanie dochodów w wysoko ci ,36 z ( 104,72 % planu) w tym; - odp atno ci rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu wynosi ,90 z - dochody z wynajmu pomieszcze z - odsetki od rodków na rachunku bankowym ,97 z - zap ata za wystawion faktur z 2010 r. za z om 290 z Dotacje z Gmin; Limanowa, Nied wied, Jod ownik oraz Miasta Limanowa za koszty pobytu ich dzieci w Przedszkolu Parafialnym i Samorz dowym ,49 z w rozdziale Gimnazja wykonanie dochodów 4.710,17 z tj.106,08 % planu w tym; - dochody z wynajmu pomieszcze 870 z - odsetki od rodków na rachunku ,60 z - refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne 971,57 z - op ata za duplikat leg.szkoln.- 18,00 z W rozdziale zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó wykonanie do kwoty 789,02 z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bankowym. W rozdziale sto ówki szkolne i przedszkolne wykonanie w 90,38 % tj ,45 z - odp atno ci za ywienie w Szkole Podst. w Tymbarku wynios a ,00 z - odp atno ci za korzystanie z wy ywienia w Przedszkolu Samorz dowym wynios a ,45 z. W rozdziale pozosta a dzia alno, wykonanie w 100 % tj. 258 z Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z W dz.851 " Ochrona zdrowia - dochody zrealizowano w 100%. w rozdziale Pozosta a dzia alno - plan z. Wykonanie z - za dzier aw sprz tu medycznego przekazanego do CHIRAMED-u. W dz.852 " Pomoc spo eczna - dochody zrealizowano w 99,97%. otrzymano rodki w wysoko ci ,04 z w tym; w rozdziale wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego ,45 z dot. na sk adki na ubezp. zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej ,88 z otrzymano dotacj na zasi ki i pomoc w naturze ,24 z otrzymano dotacj na zasi ki sta e ,62 z dotacja na utrzymanie OPS-u w kwocie ,00 z odp atno za us ugi opieku cze wynosi ,00 z otrzymano dotacj na do ywianie uczniów ,19 z dotacja cel. z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel ,00 z odsetki od rodków na rachunku bankowym 5.827,62 z 9

10 Wp ywy za us ugi opieku cze 621,45 z, wp ywy z ró nych op at 8,80 z, dochody j.s.t z tytu u. real. zada zleconych z zakresu adm. rz dowej. ( 5% wp ywów) 4.720,79 z W dz.853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej wykonanie na kwot ,45 z dochody zrealizowano w 100%. W rozdziale / pozosta a dzia alno / otrzymano dotacj rozwojow w ramach programu Kapita Ludzki w wysoko ci ,45 z. W dz.854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w 93,77%. W rozdziale / pomoc materialna dla uczniów / otrzymano rodki z bud etu pa stwa na stypendia dla uczniów do wysoko ci planu tj. w kwocie z oraz na wyprawk szkoln ,93 z W dz. 900 " Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska wykonanie w 106,80 % na kwot ,27 z. W rozdziale gospodarka ciekowa i ochrona wód; wykonanie ,82 z Do bud etu gminy wprowadzono dochody z tytu u odbioru cieków w wysoko ci ,99 z z tytu u przej cia do struktur Urz du Gminy maj tku gminy w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz wp at za wod i cieki od SZGK. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Uzyskano darowizny od mieszka ców na budow przydomowych oczyszczalni w kwocie z. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,83 z. W rozdziale gospodarka odpadami; wykonanie 100%. Zgodnie z podpisan umow z Powiatem Limanowskim otrzymano rodki w wysoko ci z na dofinansowanie cz ci kosztów poniesionych w 2011 roku z tyt. realizacji zadania utylizacja azbestu. W rozdziale wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze rodowiska wykonanie ,45 z tj. 102,45% - rodki otrzymano z Urz du Marsza kowskiego w Krakowie. W dz. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów w tym dziale tylko 13,19 %. Rozdzia W ramach dzia alno ci kulturalnej uzyskano darowizny w wysoko ci z na obchody XX Dni Tymbarku. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,33z. Rozdzia Biblioteki wykonanie 0. Na realizacje projektu pn. Budowa Biblioteki wraz z Izb Pami ci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Wspó pracy z Zagranic zako czonego w 2010 roku gmina oczekuje na ko cow p atno w wysoko ci z. W dz. 926 " Kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów w 41,37 % co daje kwot z. 10

11 W rozdziale za korzystanie z basenu uzyskano dochód w wysoko ci z - za korzystanie z Hali Sportowej uzyskano dochód w kwocie z Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Tymbark za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. kszta tuje si w kwocie ,54 z z tego; -udzia w podatku dochodowym od osób prawnych -udzia y w podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek rolny -podatek od nieruchomo ci -podatek le ny -podatek od rodków transportowych -podatek dochodowy od osób fiz. prowadz cych dzia alno gosp. op acany w formie karty podatkowej -podatek od czynno ci cywilno-prawnych -op ata skarbowa -wp ywy z op aty eksploatacyjnej ,26 z ,00 z ,92 z ,46 z ,50 z ,62 z ,14 z ,00 z ,00 z 1.774,92 z Skutki obni enia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynosz : ,37 z w tym; - podatku od nieruchomo ci w kwocie ,15 z - w podatku od rodków transportowych ,22 z Skutki udzielonych przez gmin ; - ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczym / bez ulg i zwol. ustaw. / wynosz ,20 - z. Dotyczy to gruntów zaj tych pod drogi oznaczone jako dr oraz budynków i gruntów zaj tych na realizacj zada bezpiecze stwa publicznego, ochrony po arowej, kultury, o wiaty, rekreacji i sportu i pomocy spo ecznej. - umorzono zaleg ci podatkowe do kwoty 256 z. II. W Y D A T K I B U D E T O W E Wydatki bud etowe za 2011 rok wykonano w kwocie ,26 z co daje realizacj w 96,06 %. Tabelaryczne zestawienie wydatków w uk adzie w/g uchwa y bud etowej zawiera za cznik Nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych dzia ach przedstawia si nast puj co: w dz. 010 Rolnictwo i owiectwo"- wydatki zrealizowano w 94,04% na kwot ,23 z. W rozdziale Wykonanie na kwot ,48 tj. 92,14% planu. Realizacja zada inwestycyjnych ; Plan: Wykonanie: Wymiana filtrów wody z ,57 z 11

12 Budowa kanalizacji sanitarnej z ,22 z Budowa wodoci gu w Zamie ciu z ,25z Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie z ,00 z Wydatki w rozdziale Przekazano odpis do Izby Rolniczej w wysoko ci 2% od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Nale ny odpis za 2011 rok wyniós 626 z. Wydatki w rozdziale wyp acono dla 170 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego na kwot ,27 z - tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji z bud etu pa stwa. W dz "Le nictwo -wykonanie na kwot ,75 z - w 99,99%. Wydatki w rozdziale wydatki obejmuj koszty utrzymania lasów gminnych jak równie wynagrodzenie le niczego. Na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 77,70 % planu co daje kwot ,71 z. Na pozosta e wydatki statutowe wydatkowano ,41 z. Realizacja wydatków jest niska z uwagi na przebywanie pracownika na zasi ku chorobowym. Wydatki w so ectwie Tymbark przedstawiaj si nast puj co: Plan : z Wykonanie: ,66 z w tym: zakup sadzonek 750 z, ta ma miernicza i farba do oznakowania drzew 271,82z, umowa zlecenie 500 z, za art. gosp. i narz dzia do wykonywania prac w lesie z ( m.in. siekiery, kask, karnister), za us ugi w zakresie wykonanego pozysku i zrywki drewna ,42 z. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie na kwot ,70 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Koszty zwi zane z dostaw wody za powy szy okres wynios y ,70 z Dz. 600 Transport i czno plan z. Wykonanie ,61 tj. 79,78% planu. W rozdziale /drogi publiczne powiatowe/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci ,29 z. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej K panów-tymbark wykonanie chodnika od boiska ORLIK do mostu na rzece ososinka. W rozdziale / drogi publiczne gminne/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci ,59 z w tym; Wydatki bie ce do kwoty ,11 z w tym ; Zakup us ug pozosta ych ,79 w tym: ,44 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem fosy oraz u enia koryt betonowych przy drodze gminnej Pasterniki w Pod opieniu - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze nr 906 Z zów-górska - 152,52 praca koparki na drodze Bubulówka w Pod opieniu 12

13 ,98 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze gminnej pod Panem Smoleniem w Tymbarku (Góry Z zów) ,34 wykonanie prac przy udro nieniu potoku przy drodze gminnej w kierunku Firmy Joniec w Tymbarku ,00 wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko ciow dz.ew.506 w Zamie ciu - 230,01 monta lustra drogowego - 615,00 naprawa o wietlenia przej cia dla pieszych ko o Gimnazjum ,30 zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z sprz taniem po zimie Zakup materia ów na drogi gminne ,72 w tym: ,07 zakup p yt JOMB na drog Bubulówka w Pod opieniu ,00 dostawa kruszywa na drog nr. 906 Z zów Górska w Tymbarku ,05 zakup luster drogowych - 380,00 zakup rur kanalizacyjnych na drog Jackówka w Piekie ku ,08 zakup materia u do zimowego utrzymania dróg gminnych - 283,52 zakup kamienia amanego i kli ca na drog Bubólówka w Pod opieniu Remonty dróg gminnych ,60,w tym: ,27 remont przepustu na drodze gminnej Do Rysia w Piekie ku - 533,82 remont przepustu na drodze Jackówka w Piekie ku ,51 remont dróg gminnych po okresie zimowym ,00 remont drogi Kordeczkówka w Pod opieniu ,00 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej na remont drogi Polnej Wynagrodzenia bezosobowe ,00 w tym: ,00 wykonanie chodnika Nad Technikum w Tymbarku ,00 demonta i monta por czy ochronnych na p ycie rynku Wydatki maj tkowe wykonanie ,48 z w tym; Modernizacja drogi gminnej Na Stoku w Tymbarku ,04 13

14 Modernizacja drogi gminnej Rola w Piekie ku ,53 Modernizacja drogi gminnej Kopana Droga w Tymbarku ,95 Wykonanie mapy do celów projekt.dot. Budowy drogi Pasykówka w Zamie ciu 1.107,00 Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzy owania drogi krajowej nr 28 i drogi gminnej Pasykówka w Zamie ciu 4.920,00 Budowa drogi Kwa niakówka w Pod opieniu ,00 Budowa drogi Pod Gór w Zamie ciu ,96 W rozdziale /drogi wewn trzne/ wydatki realizowane przez so ectwa: Plan; z, wykonanie na kwot ,05 w tym ; So ectwa plan ,00 z ; wykonanie na kwot ,24 z w tym : 1. Tymbark Plan: ,00 z Wydatki: ,79 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Zawodzie i Pod Technikum - 570,00 zakup kruszywa na drog Nad Pulitem ,50 zakup p yt drogowych JOMB na drog Tymbark-Góry ,78 zakup korytek betonowych na drog Nad Pulitem Rakówka w Tymbarku - 687,08 zakup korytek betonowych na drog Smagówka w Tymbarku - 424,35 zakup luster drogowych ,20 zakup kruszywa na drog Tymbark Góry - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Zawodzie - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Na Zaolziu - 686,34 us uga koparko- adowark na drodze do uj cia wody na opieniu - 196,80 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Pod Technikum ,90 us uga spychokopark na drodze zrywkowej na Paproci - 400,00 czyszczenie rowu przy drodze W glarka - 381,30 us uga koparko- adowark przy drodze osiedlowej W glarka - 415,74 us uga koparko- adowark na drodze Kuligówka ,00 prace sprz tu(koparki, walca, ci gnika) na drodze Tymbark-Góry ,24 prace sprz tu przy u eniu p yt na drodze Z zów Górska - 394,83 poprawa dojazdu do sk adu drewna na Papro ,15 wirowanie drogi osiedlowej Pleba skie 2. Piekie ko Plan: 8.300,00 z Wydatki : 8.087,05 z : w tym ; ,00 zakup kruszywa na drog osiedlow Olejarnia i Przy Kaplicy ,00 zakup kli ca na drog nr 234 Do Kaplicy i Jackówka - 405,16 zakup korytek betonowych na drog ko o p. Rusnaków 14

15 - 688,80 zakup korytek ciekowych elbetonowych na drog Do Z zowa ,00 zakup kruszywa na drog nr 227 Dwór - 196,80 praca koparki na drodze osiedlowej nr 234 Do Kaplicy - 539,99 praca koparki w celu pog biania rowu odwadniajacego wod do rzeki ososina - 381,30 praca koparki w celu pog biania rowu odprowadzaj cego wod z drogi gminnej Do Z zowa do rzeki Bednarka 3. Pod opie Plan: ,00 z Wydatki: ,38 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Na Granice ,00 zakup kli ca na drog Jakubówka - 600,00 zakup kruszywa na drog Kurkówka ,00 zakup kli ca na drog Do Przeka nika ,00 zakup kruszywa na drog Jakubówka, Kurkówka, Zapa ówka - 498,15 zakup rur betonowych na drog osiedlow Wysmolce - 398,52 zakup rur betonowych na drog osiedlow Kucówka-Rola - 389,66 zakup korytek betonowych na drog Kucówka-Rola - 195,57 zakup kli ca na drog osiedlow Bubulówka - 195,57 zakup kli ca na drog osiedlow przy Szkole Podstawowej - 676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow Jamrozówka - 487,08 zakup rur betonowych na drog osiedlow Zapa ówka ,29 zakup rur betonowych i korytek na drog osiedlow Kurkówka - 300,00 zakup luster drogowych - 260,76 zakup kli ca na drog Pasterniki - 495,69 us uga koparko- adowark na drodze Kucówka - 501,84 zabezpieczenie urwiska przy potoku na drodze Dyrlówka ,91 us uga koparka na drodze Jamrozówka - 599,94 us uga kopark na drodze Kowalówka ,00 czyszczenie rowu od drogi Surdzielówka ,42 us uga koparko- adowark na drogach Szewczykówka, Rola, Wysmolce - 457,56 us uga koparko- adowark na drodze Wysmolce ,92 us uga koparko adowark na drodze Srokówka ,00 wirowanie drogi 3141 Tajdusiówka 4. Zamie cie Plan: ,00 z Wydatki: ,81 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Brodkówka - 897,78 zakup p yt drogowych JOMB na drog Malarzówka 15

16 - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Skrzatki - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Sowy - 676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow Szwabówka - 439,11 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Puty - 551,04 zakup kamienia amanego na drog osiedlow Puty - 435,42 zakup rur betonowych na drog osiedlow Tajdusie - 284,13 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Szwabówka ,04 zakup p yt drogowych JOMB na drog So tystwo ,00 zakup kruszywa na drog Tajdusie - 292,74 zakup kamienia amanego na drog Malarzówka - 998,76 zakup kamienia amanego na drog Góry Rysie - 538,67 zakup p yt drogowych JOMB na drog Malarzówka - 598,52 zakup p yt drogowych JOMB na drog So tystwo - 533,82 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie - 495,69 us uga koparko- adowark na drodze Sowy - 228,78 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie - 250,00 us uga koparko- adowark na drodze Skrzatki - 441,71 us uga koparko- adowark na drodze Szwabówka 5. Zawadka Plan 4.200,00 z Wydatki: 4.191,21 z ,00 zakup kruszywa na drog Kordeczkówka - 434,68 zakup korytek betonowych na drog nr ,53 zakup korytek betonowych na drog osiedlow nr 296 Urz d Gminy plan: ,00 wykonanie na kwot ,81 z : Zakup materia ów: - 179,49 zakup artyku ów gospodarczych (tj.farb, szczotek i p dzli) do pomalowania mostu na rzece Bednarka w Piekie ku ,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi Surdzielówka w Pod opieniu ,00 zakup kruszywa na drog do osiedla Za Rzek w Piekie ku - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Puty w Zamie ciu - 996,30 zakup korytek betonowych na drog do osiedla Za Rzek - 478,81 zakup p yt drogowych JOMB na drog Skrzatki w Zamiesciu - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Sowy w Zamie ciu 16

17 - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Szwabówka w Zamie ciu - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Malarzówka w Zamie ciu - 792,12 zakup kamienia odpadowego na drog osiedlow Góry Rysie i So tystwo w Zamie ciu - 540,00 zakup kruszywa na drog nr.277 Dwór w Piekie ku ,60 zakup kli ca na drog Z zów-górska w Tymbarku ,40 zakup kli ca na drog osiedlow Rola w Pod opieniu Zakup us ug: ,21 utwardzenie i zabezpieczenie drogi osiedlowej Tajdusie w Zamie ciu - 559,65 praca sprz tu przy wycinaniu drzew przy drodze 1-go maja w Piekie ku ,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi Surdzielówka w Pod opieniu - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie w Zamie ciu - 599,99 remont przepustu na drodze osiedlowej Do Smotrów w Piekie ku ,50 wymiana przepustów przy drodze Kordeczkówka i Bubulówka w Zawadce ,00 zabezpieczenie drogi Zagórze w Zawadce - 280,00 praca koparki przy pog bianiu rowu przy drodze gminnej w Piekie ku odprowadzaj cego wod do rowu wzd drogi powiatowej - 206,50 praca koparki na osiedlu Szwabówka w Zamie ciu W rozdziale /usuwanie skutków kl sk ywio owych - plan ,00 z / wydatkowano kwot ,68 z tj. 94,62 % planu Wydatki bie ce plan ,00 wykonanie 9.900,27 tj.99%.zakupino p yty JOMB na drog So tystwo na kwot 8.977,77 oraz zap acono za transport kruszywa i kli ca kwot 922,50 z. Wydatki maj tkowe w kwocie ,41 dotycz zadania 1) Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku w tym koszty: - opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego -984,00 - wykonania robót zwi zanych z odbudow ,12 - nadzoru inwestorskiego ,41 17

18 2) Odbudowa drogi gminnej Smagówka w Pod opieniu w tym koszty: - wykonanie specyfikacji technicznej ,00 - wykonania robót zwi zanych z odbudow ,23 - nadzoru inwestorskiego ,65 W rozdziale (pozosta a dzia alno ) wydatkowano kwot ,00 (100% planu): - prace przy wykonaniu podstawy pod przystanek w Tymbarku 2.200,00 - umowa o dzie o-wykonanie wiaty przystankowej w Tymbarku ko o Cukierni 5.850,00 - naprawa oraz posadowienie przystanku w Tymbarku 2.000,00 dz. 630 " Turystyka - plan z. Wydatkowano 2.272,46 z / tj. 75,75% w tym; 300 z Baner Odkryj Beskid Wyspowy 300 z Wykonanie plakietek turystycznych Szlak Papieski 82,96 z zakup artyku ów ywno ciowych dla uczestników obozu 307,50 z zabezpieczenie ratownicze Z azu Turystycznego 500 z przewóz m odzie y Tymbark- Nowy S cz. 552 z - koszty szkolenia w Zakopanym 230 z koszty przeprowadzenia turnieju Tymbark Cup zakup nagród. W dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa - plan z. Wydatki ogó em zrealizowano w 97,81 % co daje kwot ,25 z. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomo ciami /70005/ rodki wydatkowano na; - wynagrodzenia z pochodnymi 7.212,73 z / koszty wykonania operatu szacunkowego dzia ek nr 155/71/72/64/65 i innych w T-ku ,00 z oraz koszty umowy zlecenia i ubezpieczenia spo ecznego palacza zatrudnionego w budynku wydzier awionym dla potrzeb O rodka Zdrowia w Tymbarku 3.552,73/ - na pozosta e wydatki statutowe w kwocie ,52 z / sk adaj si ; za energi, gaz i wod /14.780,08 z /, zap ata podatku od nieruchomo ci / z / oraz podatku le nego /3.305 z /, op aty za wieczyste u ytkowanie gruntów /5.508,31 z /, polisa-ubezpieczenie /5.483 /, op ata roczna za umieszczenie urz dze wodoci gowych w pasie drogi powiatowej /230,40 z /, wypis z ksi g wieczystych i op aty s dowe /468 z /, op ata z tyt. wy czenia gr. z produkcji rolnej / 772,69 z, odprowadzanie cieków O rodek Zdrowia /377,56z /, og oszenia w prasie /856,08/, kontrola okresowa budynków / 1.291,14 z /, roboty budowlane przy budynku na ORLIKU /4.500 z /, remont pomieszcze sanitarnych przy kortach / 2.151,39 z /, koszty przekazania dzia ki od Pana Kozy 14 arów pod budow domu /636,60 z /, koszty aktu notarialnego przy regulacji prawnej dzia ek 1214/6 i 1214/12 pod budynkiem T-k 383 / 2.816,4 z /, lokalizacja ogródka piwnego/ 50,88 z /,farby /15,99 z /, ga nica proszkowa / z /op aty za mapy do celów projektowych /855 z /, op aty przy czeniowe do sieci energetycznej i gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla poszkodowanych w wyniku powodzi /2.731,90 z / w rozdziale usuwanie skutków kl sk ywio owych Plan w kwocie z na odbudow domu dla Pana Kozy. W 2011 roku wydatkowano kwot z tj. 98,61% planu. W dz. 710 "Dzia alno us ugowa - Plan z. Wykonanie ,19 z tj.98,80% planu. 18

19 W ramach rozdzia u plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano z. wydatkowano kwot ,20 z na dokonanie korekty obowi zuj cego planu, w tym: 442,80 z na og oszenie w prasie informacji o zmianach punktowych, z wykonanie ekspertyzy geologiczno- in ynierskiej i ,40 z za opracowanie projektu zmian do Planu Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Tymbark W rozdziale Cmentarze. Wykonano prace porz dkowe na zabytkowym obiekcie Cmentarzu Wojennym na kwot 2.499,99 z. rodki na ten cel by y zaplanowane w wysoko ci z.. W dz. 750 "Administracja publiczna" - Plan z. Wydatki ogó em zrealizowano w kwocie ,62 z co stanowi 94,84 % planu Koszty zwi zane z prowadzeniem zada zleconych z tytu u administracji rz dowej /rozdzia 75011/ wynosz z - do wysoko ci otrzymanej dotacji. Wydatki przewidziane na funkcjonowanie Rady Gminy /rozdzia 75022/ plan po zmianach z Wykorzystano rodki w 92,82% co stanowi kwot ,05 z. - w tym ; - diety dla radnych w wysoko ci z (tj. 98,17% planu.) - koszty podró y s bowej 305,91 z - pozosta e wydatki bie ce zwi zane z funkcjonowaniem Rady Gminy ,14 z -w rozdziale /Urz dy Gmin/ wydatki zrealizowano 94,99 % na kwot ,46 z. Plan ustalony zosta do kwoty z. Realizacja wynagrodze osobowych z pochodnymi ( par.4010,4040,4110,4120, 4170) wynosi 97,22%. Na kwot ,91 z. W Urz dzie Gminy zatrudnionych jest 20 osób na pe ny etat oraz 2 osoby na umow zlecenia. Plan na pozosta e wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow zrealizowano w 87,71% co daje kwot ,55 z. Poniesione wydatki dotycz : szkolenia pracowników, obs ugi prawnej, zakup artyku ów gospodarczych, zakupu gazu, zakupu artyku ów biurowych, druków, rodków czysto ci, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, kosztów wyp at rycza tów i delegacji z tytu u podró y s bowych pracowników, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych, zap aty rachunków telefonicznych, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie sprz tu, konserwacja i zakup sprz tu komputerowego ( o warto ci do z ), nadzór nad programami komputerowymi, og oszenia w prasie, wywóz mieci i nieczysto ci itp. Na wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.830,16 z ( okulary, odzie robocza i woda eden wynikaj ce z przepisów BHP) Na wydatki maj tkowe zaplanowano z - wydatkowano ,84 z tj.98,02% planu w tym: na wymian sieci komputerowej ,16 z i zakup programu antywirusowego 9.245,68 z W rozdziale kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. Promocja jednostek samorz du terytorialnego / rozdzia / - Plan po zmianach z. Wydatkowano ,49 z, tj. 95 % planu w tym; Za promocje gminy w trakcie trwania V Krajowej Wystawy Byd a Czerwonego w Szczyrzycu /2.000 z /, w tracie przejazdu emerytów do Ogrodzie ca i Pustyni B dowsk / z /, za druk informatora samorz dowego i za dystrybucj /8.050,60 z /, za reklam w Folderze Ma opolska / z /, koszty przygotowania kalendarza gminnego /8.000 z /, publikacja w gazecie Moja Ma a Ojczyzna /1.660,50 z, pendrive z logo Gminy / 2.692,47 z /,koszulki /1.100,85 z /, parasole /2.822,85 z /,albumy /2.100 z /, artyku y spo ywcze /2.168,12 z / i inne drobne wydatki na czn kwot 4.324,10 z pozosta ej dzia alno ci / rozdzia / - Plan z. Wydatkowano ,72 z tj. 86,95 % planu - to mi dzy innymi wydatki bie ce zwi zane z wyp at diet / z /, sk adki cz onkostwa gminy z tytu u przynale no ci do; Euroregionu Tatry, Ma opolska Organizacja Turystyczna, Energie Cites, 19

20 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma opolski, LGD - cznie wielko przekazanych sk adek wynosi /14.122,77 z /. Za artyku y biurowe i piecz tki dla so tysów / 314,61 z /, za rozmowy komórkowe /2.391,79 /, za kalendarze 104,55 z,czynsz za lokal dla OSP Tymbark za zebranie wiejskie / 600 z / W dz.751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA"- wykonanie 98,45% Wykonanie w rozdziale Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa- plan z. Wykonanie w 100%. Zakupiono drukark. Wykonanie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu. Wykonanie na kwot ,77 z, tj. 98,29% planu tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji na zadanie zlecone z administracji rz dowej. Wyp acono diety w wysoko ci z, umowy zlecenia 2.851,77 z oraz z na wydatki bie ce zwi zane z przeprowadzeniem wyborów. Wykonanie w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wykonanie 220 z, tj. 100 % planu. Zakupiono niszczark. W dz. 752 " Obrona narodowa" plan z. Brak wykonania. W dz. 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - Plan z. Wykonanie do kwoty ,03 z. Na poziomie 98,43%. Komendy Powiatowe Policji /rozdzia 75405/ - Plan z. - wydatki bie ce na poziomie 94,52 % co daje kwot 1.134,19 z. Dotyczy zakupu farb przekazanych dla Policji Komisariat w Zawadce - wydatki maj tkowe z. Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia Policji jako udzia Gminy w zakupie samochodu. Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej / rozdzia 75411/ - - wydatki maj tkowe z. Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia PSP jako udzia Gminy w zakupie samochodu stra ackiego. Ochotnicze Stra e Po arne / rozdzia 75412/ - Plan z. Wydatki bie ce na dzia alno jednostek stra y po arnej / OSP/ kszta tuj si na poziomie 98,34 % co daje kwot ,90 z. Na wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow wydatkowano ,42 z w tym; - koszt mediów (energia) /388,62 z /, - zakup akumulatora OSP Piekie ko /354,24 z /, - zakup akumulatora OSP Zawadka /1.279,20 z / - zakup opa u /4.244,60 z / - zakup paliwa /3.904,51 z /, - ubezpieczenie cz onków stra y i sprz tu /6.689,00 z /, - op ata za media pom. gara. na dzia alno ci OSP /3.500,00 z / - wykonano badanie techniczne samochodów /852,00 z /, - us ugi zwi zane z napraw sprz tu /420,00 z /, - badania lekarskie /1.625,00/, - koszty rozmów telefonicznych /524,48 z /, - przegl d sprz tu ratowniczego Holmatro /1.332,09 z / - zakup i monta urz dze rozg aszania alarmowego ZURA i przetwornicy napi /1.238,49 z / - seminarium z zakresu ochrony przeciwpo arowej /984,00 z / - zakup tablic-pierwsza pomoc /198,00 z / - zakup betonu w celu wykonania wylewki w gara u OSP Piekie ko /839,48 z / - inne drobne wydatki zwi zane z gotowo ci bojow stra y / 1.020,71 z /. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano ,00 z. 20

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.426 zł A Dochody własne ( pkt. 1 i 2 ) 1.022.420 zł 1.Podatki i opłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 roku Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE numer druku. z dnia... 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo