SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

2 Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud etow na 2011 rok - Uchwa a Rady Gminy Tymbark Nr V/25/2011z dnia 25 luty 2011 roku wynosi ; -po stronie dochodów z w tym; - dochody bie ce z - dochody maj tkowe z W kwocie dochodów maj tkowych uj to rodki z dotacji i rodków na finansowanie wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z. Projekty te realizowane by y w 2010 roku lecz rozliczenie i dofinansowanie zosta o przesuni te na rok bie cy. -po stronie wydatków z w tym; wydatki bie ce w tym: wydatki jednostek bud etowych ,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane ,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bie ce na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obs uga d ugu jst wydatki maj tkowe w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i W planie wydatków bud etu gminy na 2011 rok uwzgl dniono zadania inwestycyjne w wysoko ci z które zosta y wyszczególnione w za czniku nr 9 do uchwa y bud etowej. - okre lono nadwy / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci z - ustalono przychody bud etu w kwocie z ( w par przychody z tytu u innych rozlicze krajowych ( wolne rodki). - okre lono rozchody bud etu / zwi zane ze sp at kredytu bankowego/ stanowi kwot z w tym; 1 Kredyt zaci gni ty w grudniu 2005 roku na budow hali sportowej i renowacj obiektów kultury z 2

3 2 Kredyt zaci gni ty w 2006 roku na budow hali sportowej i budow dróg z 3 Kredyt zaci gni ty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska, budowa kanalizacji, dróg i wodoci gów z 4 Kredyt zaci gni ty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa gara y OSP- Zawadka, bud. boiska Orlik, zak.sam.stra. PSP L-wa, dotacja Spó ka Wodna P-ko z 5 Kredyt zaci gni ty w 2009 roku ING Bank ski S.A na budow gara y OSP- Zawadka, drogi Zagonie, drogi Jode ka,boisko wielofunkcyjne W P-niu, zak. koparki dla ZGKiM, rozb. sieci wodoc. 6 Kredyt zaci gni ty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie wyst puj cego deficytu z z W trakcie realizacji bud etu dokonano zmian w wielko ciach kwot planu Uchwa ami Rady Gminy; Nr VIII/46/2011 z dnia 22 czerwca, Nr IX/51/2011 z dnia 15 lipca, Nr X/60/2011 z dnia 23 wrze nia, Nr XI/69/2011 z 27 pa dziernika, Nr XII/81/2011 z dnia 18 listopada, Nr XIII/82/2011 z dnia 30 listopada, Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia oraz 17 Zarz dzeniami Wójta Gminy ; - dochodów o kwot ,27 z zwi kszenie - wydatków o kwot ,27 z zwi kszenie Plan dochodów po zmianach na dzie 31 grudnia 2011 roku ustalono na kwot ,27 z natomiast plan wydatków ,27 z. Planowana nadwy ka / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci z ( zmniejszenie o z ) Plan przychodów zosta ustalony na kwot z ( ród o - wolne rodki z 2010 roku) Plan rozchodów ustalono do kwoty z ( sp ata rat kredytów) Konieczno dokonywania zmian w bud ecie gminy wynika a z otrzymywania przez Gmin Tymbark ró nych decyzji finansowych. W ci gu roku bud etowego dokonano zwi ksze planu dochodów bud etu gminy z tytu u ; 1 dotacja z bud etu pa stwa na usuwanie skutków kl sk ywio owych / drogi) ,00 z 2 dotacja z bu etu pa stwa na na budow budynku mieszkalnego Panu J. Koza ,00 z 3 dotacja od Marsza ka Województwa z FOGR ,00 z 4 dotacje z innych jst. na dzia alno przedszkoli ,00 z 5 dotacje z innych jst. na dzia alno klas ,00 z 6 dotacja celowa z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z 7 dotacja z bud etu pa stwa zwrot podatku akcyzowego -olej nap d. - rolnicy ,27 z 8 dotacja celowa z bud etu pa stwa na pomoc materialna dla uczniów ,00 z 9 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyprawk szkoln ,00 z 10 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyp. zasi ków rodzinnych ,00 z 11 dotacja celowa z bud etu pa stwa na przeprowadzenie spisu rolnego ,00 z 12 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wybory do Sejmu i Senatu ,00 z 13 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zniszcz. dokument. z wyb. do Rady Gminy 220,00 z 14 dotacja celowa z bud etu pa stwa sk adki na ubezp. zdrowotne 3 482,00 z 15 dotacja celowa z bud etu pa stwa na dzia alno OPS 3 445,00 z 16 dotacja celowa z bud etu pa stwa na us ugi opieku cze ,00 z 17 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel ,00 z 18 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zasi ki i pomoc w naturze ,00 z 19 dotacja z Powiatu na zadania z zakresu ochrony rodowiska ,00 z 20 dotacja z Powiatu na organizacj Dni Tymbarku 6 000,00 z 21 subwencji o wiatowej o kwot ,00 z 22 podzia u rezerw subwencji ogólnej ,00 z 3

4 23 podatek od czynno ci cywilno-prawnych 3 000,00 z 24 podatek od spadków i darowizn 7 500,00 z 25 darowizny dla Szk. Podst. Tymbark 1 200,00 z 26 odszkodowanie dla Szk. Podst. Tymbark 2 500,00 z 27 za ywienie na sto ówce szkolnej w T-ku 6 350,00 z 28 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych dot. bud. sieci wodoci gowej ,00 z 29 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych w zakresie sprzeda y drewna 2 350,00 z 30 dochody ze sprzeda y wody ,00 z 31 dochody z tytu u odbioru cieków ,00 z 32 otrzymane darowizny w formie pieni nej( turystyka - Rajd) 1 000,00 z 33 dochody z najmu i dzier awy ,00 z 34 z tytu u sprzeda y nieruchomo ci ,00 z 35 z tytu u odszkodowania UG ,00 z 36 odsetki bankowe od rodków na rachunkach ,00 z 37 wspó udzia Pana Kozy w odbudowie domu ,00 z 38 odsetki od nieterminowych wp at podatków 9 000,00 z 39 wp aty za przydomowe oczyszczalnie 3 893,00 z 40 darowizny na Dni Tymbarku ,00 z 41 zwrot podatku VAT w zakresie Dni Tymbarku 3 200,00 z 42 pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu 3 100,00 z 43 wp ywy sprzeda y sk adników mienia komunalnego/lasu gminnego/ ,00 z zmniejszenie dochodów z tytu u: 1 dotacja celowa z bud etu pa stwa na do ywianie z 2 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zadania z zakresu adm z 3 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zasi ki stale z 4 darowizny w formie pieni nej ( budowa sieci wodoci g.) z 5 udzia u rodków z Unii do zada inwestycyjnych W zakresie uporz dkowania gosp. wodno- ciekowej z ogó em zwi kszono plan dochodów o kwot ,27 z I. D O C H O D Y B U D E T O W E Dochody bud etowe za 2011 rok ogó em zosta y zrealizowane w 100,48% - na kwot ,60 z. Wykonanie w/g róde dochodów zosta o uj te w zestawieniu tabelarycznym stanowi cym za cznik nr 1 do nin. informacji. Wyja nienie ró nic /odchyle wykonania w stosunku do planu /podano w cz ci opisowej jak ni ej. Dz. 010 "Rolnictwo i owiectwo" - wykonanie dochodów w wysoko ci ,43 z co stanowi tylko 101,40% planu. W rozdziale infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi otrzymano; 4

5 W ramach dochodów maj tkowych otrzymano dofinansowanie ze rodków strukturalnych na zadanie realizowane w 2010 roku pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Tymbark,- odwierty studni g binowych, wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, po czenie uj wody pitnej w kwocie z. - pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu w wysoko ci z. - uzyskano zwrot VAT-u stanowi cego koszty niekwalifikowane przy realizacji projektu w ramach EFRROW na zadaniu Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej sie wodoci gowa i przydomowe oczyszczalnie cieków realizowanego w latach oraz z tytu u zada inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i ciekowej w latach , cznie w wysoko ci ,03 z. W rozdziale pozosta a dzia alno uzyskano; - dotacj dla rolników na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju nap dowego w wysoko ci ,27 z - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( rodki od Marsza ka Województwa) kwot ,13 z na modernizacj drogi rolniczej Bukówka. Dz. 020 "Le nictwo" - wykonanie dochodów na poziomie 119,70 %. W rozdziale czynsz za obwody owieckie planowano na kwot 600 z. wykonanie w kwocie 557,85 z. Dochód ze sprzeda y drewna z lasu gminnego wynosi ,20 z. Poziom wykonania dochodów z tego tytu u wynosi 116,89%. W bud ecie gminy planowane wp ywy ze sprzeda y drewna z lasu gminnego Wsi wprowadzane s na podstawie uchwa z zebra wiejskich. W so ectwie Tymbark uzyskano dochody ze sprzeda y drewna w wysoko ci ,23 z oraz ze cinki drewna z zadrzewie w osiedlu Podwisio ki ,97 z. Wysoki wska nik uzyskanych dochodów z tytu u sprzeda y drewna z lasu gminnego podyktowany by w 2011 roku du ym popytem na zakup drewna. W pierwszej kolejno ci zakupy drewna dokonywali mieszka cy Gminy Tymbark, natomiast pozosta ilo zakupili przedsi biorcy. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie dochodów na kwot ,63 z. Dochody z tytu u dostarczania wody uzyskano w wysoko ci ,42 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zostanie obs uga tych zada. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,21 z. dz. 600 " Transport i czno " wykonanie 100,01%. W rozdziale ( drogi publiczne powiatowe). Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starost Limanowskim gmina otrzyma a rodki w wysoko ci z jako dofinansowanie robót zwi zanych z remontem skrzy owa przy drogach powiatowych Tymbark- Grabie i Tymbark-Piekie ko. Zadanie z 2010 roku. W rozdziale ( drogi publiczne gminne).dochody maj tkowe plan i wykonanie w wysoko ci z. Dotycz projektu które by o realizowane w 2010 roku ze rodków unijnych pn. Rewitalizacji centrum Rynku W rozdziale (drogi wewn trzne)- zwrot VAT-u w wysoko ci 73,83 z z tytu u poprawy drogi dojazdowej do lasu gminnego na górze Papro. W rozdziale wykonanie z. Na usuwanie skutków kl sk ywio owych z Funduszu Solidarno ci otrzymano kwot z na Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku i z z dotacji z bud etu pa stwa na odbudow drogi Smagówka w Pod opieniu. 5

6 W dz. 630 " Turystyka" Z darowizn pieni nych uzyskano kwot w wysoko ci 1.000,00 z s to wp aty sponsorów na rajd Strzelców. W dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie dochodów na poziomie 104,25 % tj ,18 z W rozdziale uzyskano dochody na kwot ,28 z w tym; - z op at za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 458,85 z - dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych realizowano na kwot ,85 z (tj. 116,82% planu ). - wp ywy z us ug ,50 w tym ; ,41 z ( za energi, gaz ) i 5.851,09 z - (za korzystanie z przystanków) - wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci z - wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci ,33 z - odsetki od nieterminowych wp at 95,17 z - odszkodowanie 2.116,28 z - zwrot podatku VAT z zakresu gospodarki nieruchomo ciami wyniós ,30 z. Plan dochodów w rozdziale usuwanie skutków kl sk ywio owych wykonany zosta w 100%. Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa na w kwocie z na budow domu dla Pana Kozy. Pan Koza jako dofinansowanie do inwestycji wp aci na rachunek bankowy dochodów gminy kwot w wysoko ci ,90 z W dz. 750 " Administracja publiczna - realizacja dochodów na poziomie 108,23 %. W rozdziale Dotacja na zadania zlecone z Urz du Wojewódzkiego wp yn a w wysoko ci z. co stanowi 100 % planu rocznego. Za udost pnianie danych osobowych uzyskano dochody w wysoko ci 15,50 z - tj.5 % wp ywów z tego tytu u, natomiast 95% odprowadzane jest na rachunek Wojewody jako realizacja dochodów bud etu pa stwa. W rozdziale Urz dy Gmin.- zrealizowano dochody w wysoko ci ,77 z co stanowi 122,31 % planu. w tym; - wp ywy z us ug 552,60 z ( za centralne ogrzewanie BSR) - dochody z tytu u odsetek w tym od rodków na rachunku bankowym wynosz ,17 z co stanowi 123,36 % planu / wykonanie wy sze od planowanego z uwagi na korzystne warunki umowy na obs ug bankow / W rozdziale kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. W rozdziale spis powszechny i inne - Otrzymano dotacj w wysoko ci ,90 z, tj. 98,84 % planu. Zadanie zlecone z Urz du Wojewódzkiego. W rozdziale Promocja jednostek samorz du terytorialnego - otrzymano dotacj w wysoko ci z na promocj Powiatu Limanowskiego w trakcie obchodów XX Dni Tymbarku. W dz. 751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA wykonanie 98,45 % na kwot ,77 z. 6

7 W rozdziale otrzymano dotacj na aktualizacj spisów ludno ci w wysoko ci 980 z. Plan na tym zadaniu wynosi 980 z. Wykonanie w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymano dotacj w wysoko ci ,77 z, tj. 98,29 % planu. Wykonanie w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymano dotacj w wysoko ci 220 z, tj. 100 % planu. W dz. 754" Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Wykonanie 100%. Otrzymano dotacj z Urz du Wojewódzkiego na obron cywiln wynosi 300 z. W dz. 756" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem. W tym dziale dochody zrealizowane w 105,52 % tj na kwot ,86 z. Najwa niejsze ród a dochodów to; - udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych /udzia y w PIT/ przekazywane i rozliczane przez Ministerstwo Finansów wykonane s na poziomie 101,71% planu co stanowi kwot z. /rozdzia 75621, par. 0010/. Udzia powy szego podatku do ca ci planowanych dochodów na 2011 roku stanowi 11,85%. Ma wi c znacz cy wp yw na sytuacj finansow gminy z uwagi na ogóln wielko jak i comiesi czne zasilanie rachunku bie cego gminy. Wykonanie za 2011 rok jest wy sze o z do roku poprzedniego. Plan jest opracowany w oparciu o prognozowane wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Tak znaczna tendencja wzrostowa daje podstawy do prognozowania w bud etach gminy na lata przysz e wi kszej kwoty z tego tytu u. Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych / rozdzia /udzia y w CIT/ za okres sprawozdawczy wynosz ,26 z tj. 78,90% planu. Bior c pod uwag stopie wykonania tego podatku za lata poprzednie w bud ecie gminy na rok bie cy zaplanowano kwot z. Wykonanie za 2011 rok jest ni sze o ,49 z do roku poprzedniego. Udzia y w podatkach podano w oparciu o otrzymane sprawozdania Rb-27 z Urz du Skarbowego w Limanowej, Krakowie, Warszawie, Sanoku, Nowego S cza, Wieliczki, Gdyni i Sochaczewa, Podatek od nieruchomo ci od osób prawnych / rozdzia / wykonano w 107,33%. Plan z.wykonanie ,04 z. Zaleg ci z w/w podatku na dzie 31 grudnia 2011r wynosz : 6.443,30 z. Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych (rozdzia 75616)- plan w wysoko ci z wykonany zosta na poziomie 98,40 % tj ,62 z. Zaleg ci z tego podatku wynosz z. Dochody z tytu u op at za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych ( ) za 2011 rok kszta tuje si nast puj co; Planowane wp ywy do bud etu gminy wynosi y z Faktycznie wp ywy wynios y: ,90 z tj. 119,46% planu rocznego. Realizacja dochodów jest wysoka z uwagi na zwi kszona warto sprzeda y napojów alkoholowych w 2010 roku która by a podstawa do naliczania op at na 2011 rok. Przedsi biorcy prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w roku poprzednim s obowi zani do z enia, do dnia 31 stycznia pisemnego o wiadczenia o warto ci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim. 7

8 Zgodnie z ustaw o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, op at za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsi biorca prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y, w którym roczna warto sprzeda y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy a: z dla napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 18% alkoholu wnosi w wysoko ci 2,7% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim. Analiz pozosta ych dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej mo na dokona na podstawie danych zawartych w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania / za. nr 1 / czne zaleg ci podatkowe / z tytu u wszystkich nale nych podatków, op at i odsetek w dziale 756/ na dzie 31 grudnia 2011 roku wynosz ,90 z, natomiast nadp aty 809,20 z. Podatnicy pomimo wysy anych upomnie, reguluj swoje zobowi zania z opó nieniem. W dz "Ró ne rozliczenia "- wykonanie wynosz ce 100% obejmuje otrzyman subwencje ogóln w tym ; -subwencja na zadania o wiatowe - /rozdzia 75801/ w wysoko ci z -cz uzupe niaj ca subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. -cz wyrównawcza subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. -cz równowa ca subwencji ogólnej - /rozdzia / w wysoko ci z. W dz. 801"-O wiata i Wychowanie"- ogólnie dochody zrealizowano do kwoty ,62 z - na poziomie 90,73 % planu. ówne ród a dochodów w tym dziale to; w rozdziale Szko y podstawowe wykonanie dochodów w wysoko ci ,54 z ( 106,67% planu) w tym; - dochody z wynajmu lokali szkolnych 6.671,50 z ( Szk. T- rk) - dochody z wynajmu lokali szkolnych z ( Szk. Z-dka) - rozliczenia z OSP dot. mediów - Szk. Pod opie z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. T-k 98 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. P- 36 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. Z-dka 18 z - odsetki od rodków na rachunku bankowym ,06 z - darowizna na organizacj wycieczki klasowej (dla Szk. T-rk) 1200 z - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia (Szk. T-rk) 2.499,98 z w rozdziale uzyskano dochody w 7,14 % kwoty planu- s to dochody z tytu u porozumienia na zwrot kosztów dotacji na uczniów z Gminy Dobra ucz szczaj cych do oddzia u 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekie ku na kwot 2.457,08 z. Gmina Limanowa nie podpisa a stosownego porozumienia, obecnie sprawa trafi a do S du który rozstrzygnie finansowanie dzieci z innych gmin w niepublicznej jednostce systemu o wiaty. 8

9 w rozdziale Przedszkola - wykonanie dochodów w wysoko ci ,36 z ( 104,72 % planu) w tym; - odp atno ci rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu wynosi ,90 z - dochody z wynajmu pomieszcze z - odsetki od rodków na rachunku bankowym ,97 z - zap ata za wystawion faktur z 2010 r. za z om 290 z Dotacje z Gmin; Limanowa, Nied wied, Jod ownik oraz Miasta Limanowa za koszty pobytu ich dzieci w Przedszkolu Parafialnym i Samorz dowym ,49 z w rozdziale Gimnazja wykonanie dochodów 4.710,17 z tj.106,08 % planu w tym; - dochody z wynajmu pomieszcze 870 z - odsetki od rodków na rachunku ,60 z - refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne 971,57 z - op ata za duplikat leg.szkoln.- 18,00 z W rozdziale zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó wykonanie do kwoty 789,02 z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bankowym. W rozdziale sto ówki szkolne i przedszkolne wykonanie w 90,38 % tj ,45 z - odp atno ci za ywienie w Szkole Podst. w Tymbarku wynios a ,00 z - odp atno ci za korzystanie z wy ywienia w Przedszkolu Samorz dowym wynios a ,45 z. W rozdziale pozosta a dzia alno, wykonanie w 100 % tj. 258 z Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z W dz.851 " Ochrona zdrowia - dochody zrealizowano w 100%. w rozdziale Pozosta a dzia alno - plan z. Wykonanie z - za dzier aw sprz tu medycznego przekazanego do CHIRAMED-u. W dz.852 " Pomoc spo eczna - dochody zrealizowano w 99,97%. otrzymano rodki w wysoko ci ,04 z w tym; w rozdziale wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego ,45 z dot. na sk adki na ubezp. zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej ,88 z otrzymano dotacj na zasi ki i pomoc w naturze ,24 z otrzymano dotacj na zasi ki sta e ,62 z dotacja na utrzymanie OPS-u w kwocie ,00 z odp atno za us ugi opieku cze wynosi ,00 z otrzymano dotacj na do ywianie uczniów ,19 z dotacja cel. z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel ,00 z odsetki od rodków na rachunku bankowym 5.827,62 z 9

10 Wp ywy za us ugi opieku cze 621,45 z, wp ywy z ró nych op at 8,80 z, dochody j.s.t z tytu u. real. zada zleconych z zakresu adm. rz dowej. ( 5% wp ywów) 4.720,79 z W dz.853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej wykonanie na kwot ,45 z dochody zrealizowano w 100%. W rozdziale / pozosta a dzia alno / otrzymano dotacj rozwojow w ramach programu Kapita Ludzki w wysoko ci ,45 z. W dz.854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w 93,77%. W rozdziale / pomoc materialna dla uczniów / otrzymano rodki z bud etu pa stwa na stypendia dla uczniów do wysoko ci planu tj. w kwocie z oraz na wyprawk szkoln ,93 z W dz. 900 " Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska wykonanie w 106,80 % na kwot ,27 z. W rozdziale gospodarka ciekowa i ochrona wód; wykonanie ,82 z Do bud etu gminy wprowadzono dochody z tytu u odbioru cieków w wysoko ci ,99 z z tytu u przej cia do struktur Urz du Gminy maj tku gminy w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz wp at za wod i cieki od SZGK. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Uzyskano darowizny od mieszka ców na budow przydomowych oczyszczalni w kwocie z. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,83 z. W rozdziale gospodarka odpadami; wykonanie 100%. Zgodnie z podpisan umow z Powiatem Limanowskim otrzymano rodki w wysoko ci z na dofinansowanie cz ci kosztów poniesionych w 2011 roku z tyt. realizacji zadania utylizacja azbestu. W rozdziale wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze rodowiska wykonanie ,45 z tj. 102,45% - rodki otrzymano z Urz du Marsza kowskiego w Krakowie. W dz. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów w tym dziale tylko 13,19 %. Rozdzia W ramach dzia alno ci kulturalnej uzyskano darowizny w wysoko ci z na obchody XX Dni Tymbarku. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós ,33z. Rozdzia Biblioteki wykonanie 0. Na realizacje projektu pn. Budowa Biblioteki wraz z Izb Pami ci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Wspó pracy z Zagranic zako czonego w 2010 roku gmina oczekuje na ko cow p atno w wysoko ci z. W dz. 926 " Kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów w 41,37 % co daje kwot z. 10

11 W rozdziale za korzystanie z basenu uzyskano dochód w wysoko ci z - za korzystanie z Hali Sportowej uzyskano dochód w kwocie z Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Tymbark za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. kszta tuje si w kwocie ,54 z z tego; -udzia w podatku dochodowym od osób prawnych -udzia y w podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek rolny -podatek od nieruchomo ci -podatek le ny -podatek od rodków transportowych -podatek dochodowy od osób fiz. prowadz cych dzia alno gosp. op acany w formie karty podatkowej -podatek od czynno ci cywilno-prawnych -op ata skarbowa -wp ywy z op aty eksploatacyjnej ,26 z ,00 z ,92 z ,46 z ,50 z ,62 z ,14 z ,00 z ,00 z 1.774,92 z Skutki obni enia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynosz : ,37 z w tym; - podatku od nieruchomo ci w kwocie ,15 z - w podatku od rodków transportowych ,22 z Skutki udzielonych przez gmin ; - ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczym / bez ulg i zwol. ustaw. / wynosz ,20 - z. Dotyczy to gruntów zaj tych pod drogi oznaczone jako dr oraz budynków i gruntów zaj tych na realizacj zada bezpiecze stwa publicznego, ochrony po arowej, kultury, o wiaty, rekreacji i sportu i pomocy spo ecznej. - umorzono zaleg ci podatkowe do kwoty 256 z. II. W Y D A T K I B U D E T O W E Wydatki bud etowe za 2011 rok wykonano w kwocie ,26 z co daje realizacj w 96,06 %. Tabelaryczne zestawienie wydatków w uk adzie w/g uchwa y bud etowej zawiera za cznik Nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych dzia ach przedstawia si nast puj co: w dz. 010 Rolnictwo i owiectwo"- wydatki zrealizowano w 94,04% na kwot ,23 z. W rozdziale Wykonanie na kwot ,48 tj. 92,14% planu. Realizacja zada inwestycyjnych ; Plan: Wykonanie: Wymiana filtrów wody z ,57 z 11

12 Budowa kanalizacji sanitarnej z ,22 z Budowa wodoci gu w Zamie ciu z ,25z Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie z ,00 z Wydatki w rozdziale Przekazano odpis do Izby Rolniczej w wysoko ci 2% od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Nale ny odpis za 2011 rok wyniós 626 z. Wydatki w rozdziale wyp acono dla 170 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego na kwot ,27 z - tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji z bud etu pa stwa. W dz "Le nictwo -wykonanie na kwot ,75 z - w 99,99%. Wydatki w rozdziale wydatki obejmuj koszty utrzymania lasów gminnych jak równie wynagrodzenie le niczego. Na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 77,70 % planu co daje kwot ,71 z. Na pozosta e wydatki statutowe wydatkowano ,41 z. Realizacja wydatków jest niska z uwagi na przebywanie pracownika na zasi ku chorobowym. Wydatki w so ectwie Tymbark przedstawiaj si nast puj co: Plan : z Wykonanie: ,66 z w tym: zakup sadzonek 750 z, ta ma miernicza i farba do oznakowania drzew 271,82z, umowa zlecenie 500 z, za art. gosp. i narz dzia do wykonywania prac w lesie z ( m.in. siekiery, kask, karnister), za us ugi w zakresie wykonanego pozysku i zrywki drewna ,42 z. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie na kwot ,70 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Koszty zwi zane z dostaw wody za powy szy okres wynios y ,70 z Dz. 600 Transport i czno plan z. Wykonanie ,61 tj. 79,78% planu. W rozdziale /drogi publiczne powiatowe/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci ,29 z. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej K panów-tymbark wykonanie chodnika od boiska ORLIK do mostu na rzece ososinka. W rozdziale / drogi publiczne gminne/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci ,59 z w tym; Wydatki bie ce do kwoty ,11 z w tym ; Zakup us ug pozosta ych ,79 w tym: ,44 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem fosy oraz u enia koryt betonowych przy drodze gminnej Pasterniki w Pod opieniu - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze nr 906 Z zów-górska - 152,52 praca koparki na drodze Bubulówka w Pod opieniu 12

13 ,98 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze gminnej pod Panem Smoleniem w Tymbarku (Góry Z zów) ,34 wykonanie prac przy udro nieniu potoku przy drodze gminnej w kierunku Firmy Joniec w Tymbarku ,00 wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko ciow dz.ew.506 w Zamie ciu - 230,01 monta lustra drogowego - 615,00 naprawa o wietlenia przej cia dla pieszych ko o Gimnazjum ,30 zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z sprz taniem po zimie Zakup materia ów na drogi gminne ,72 w tym: ,07 zakup p yt JOMB na drog Bubulówka w Pod opieniu ,00 dostawa kruszywa na drog nr. 906 Z zów Górska w Tymbarku ,05 zakup luster drogowych - 380,00 zakup rur kanalizacyjnych na drog Jackówka w Piekie ku ,08 zakup materia u do zimowego utrzymania dróg gminnych - 283,52 zakup kamienia amanego i kli ca na drog Bubólówka w Pod opieniu Remonty dróg gminnych ,60,w tym: ,27 remont przepustu na drodze gminnej Do Rysia w Piekie ku - 533,82 remont przepustu na drodze Jackówka w Piekie ku ,51 remont dróg gminnych po okresie zimowym ,00 remont drogi Kordeczkówka w Pod opieniu ,00 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej na remont drogi Polnej Wynagrodzenia bezosobowe ,00 w tym: ,00 wykonanie chodnika Nad Technikum w Tymbarku ,00 demonta i monta por czy ochronnych na p ycie rynku Wydatki maj tkowe wykonanie ,48 z w tym; Modernizacja drogi gminnej Na Stoku w Tymbarku ,04 13

14 Modernizacja drogi gminnej Rola w Piekie ku ,53 Modernizacja drogi gminnej Kopana Droga w Tymbarku ,95 Wykonanie mapy do celów projekt.dot. Budowy drogi Pasykówka w Zamie ciu 1.107,00 Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzy owania drogi krajowej nr 28 i drogi gminnej Pasykówka w Zamie ciu 4.920,00 Budowa drogi Kwa niakówka w Pod opieniu ,00 Budowa drogi Pod Gór w Zamie ciu ,96 W rozdziale /drogi wewn trzne/ wydatki realizowane przez so ectwa: Plan; z, wykonanie na kwot ,05 w tym ; So ectwa plan ,00 z ; wykonanie na kwot ,24 z w tym : 1. Tymbark Plan: ,00 z Wydatki: ,79 z : w tym; ,00 zakup kruszywa na drog Zawodzie i Pod Technikum - 570,00 zakup kruszywa na drog Nad Pulitem ,50 zakup p yt drogowych JOMB na drog Tymbark-Góry ,78 zakup korytek betonowych na drog Nad Pulitem Rakówka w Tymbarku - 687,08 zakup korytek betonowych na drog Smagówka w Tymbarku - 424,35 zakup luster drogowych ,20 zakup kruszywa na drog Tymbark Góry - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Zawodzie - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Na Zaolziu - 686,34 us uga koparko- adowark na drodze do uj cia wody na opieniu - 196,80 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Pod Technikum ,90 us uga spychokopark na drodze zrywkowej na Paproci - 400,00 czyszczenie rowu przy drodze W glarka - 381,30 us uga koparko- adowark przy drodze osiedlowej W glarka - 415,74 us uga koparko- adowark na drodze Kuligówka ,00 prace sprz tu(koparki, walca, ci gnika) na drodze Tymbark-Góry ,24 prace sprz tu przy u eniu p yt na drodze Z zów Górska - 394,83 poprawa dojazdu do sk adu drewna na Papro ,15 wirowanie drogi osiedlowej Pleba skie 2. Piekie ko Plan: 8.300,00 z Wydatki : 8.087,05 z : w tym ; ,00 zakup kruszywa na drog osiedlow Olejarnia i Przy Kaplicy ,00 zakup kli ca na drog nr 234 Do Kaplicy i Jackówka - 405,16 zakup korytek betonowych na drog ko o p. Rusnaków 14

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo