9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ"

Transkrypt

1 Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory podane przy omawianiu próby rozciągania i ścikania dla zakreu liniowo-prężytego. Przyjęliśmy wówcza hipotezę płakich przekrojów i założenie o pokrywaniu ię głównych oi naprężeń i odkztałceń z układem oi przechodzących przez geometryczną oś pręta. Zanim przejdziemy do wzorów na naprężenia, odkztałcenia i przemiezczenia, wprowadzimy zamiat układu oi x 1, x 2, x 3 układ oi x, y, z. Wpółrzędne wektora przemiezczenia u 1, u 2, u 3 oznaczymy odpowiednio u, v, w. Ry. 9.1 Rozważymy pręt o długości l, poddany czytemu rozciąganiu (ry. 9.1). Oznacza to, że na długości pręta wykre ił normalnych jet tały, a pozotałe iły wewnętrzne ą równe zeru. Zgodnie z zaadą de Saint-enanta nie precyzujemy bliżej poobu przyłożenia iły i pominiemy analizę ewentualnych zaburzeń na końcach pręta. Założymy ponadto, że oś pręta na lewym końcu jet unieruchomiona, a na końcu prawym może ię przeuwać tylko wzdłuż oi x. Geometrię odkztałcenia ilutrują linie przerywane na ry. 9.1a, d. Stoownie do wzorów (8.1) iłę normalną definiujemy natępująco: def = σ x ( y, z ) d, gdzie σ x = σ 11. (9.1) Definicja ta jet łuzna dla dowolnego prawa rozkładu naprężeń normalnych σ x. Jeśli jednak obowiązuje hipoteza płakich przekrojów, a materiał pręta jet jednorodny, to ze związków fizycznych wynika równomierny rozkład naprężeń σ x w obrębie przekroju. Wobec tego σ x można wyłączyć przed znak całki: ndrzej Gawęcki - Mechanika materiałów i kontrukcji prętowych 2003r.

2 Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 2 = σx d= σ x, tąd σ x =. (9.2) Pozotałe wpółrzędne tenora naprężenia ą równe zeru, a tan naprężenia związany z oiami x, y, z obrazuje macierz: σ x 0 0 = Ponieważ oie x, y, z ą głównymi oiami odkztałceń, więc odkztałcenia kątowe ą równe zeru, a odkztałcenia liniowe oblicza ię ze związków fizycznych (wzory (4.3)): σ ε x x = E = E, (9.4) ν εy = εz = ν εx =. (9.5) E Iloczyn E nazywa ię ztywnością rozciągania (ścikania) przekroju. Macierz e ma potać: (9.3) εx 0 0 e = 0 νε x 0. (9.6) 0 0 νεx Przemiezczenia obliczymy ze związków geometrycznych. Z hipotezy płakich przekrojów wniokujemy, że wpółrzędna u 1 = u jet tylko funkcją x. Wobec tego mamy: tąd: ε ux ( ) du v w = =, ε =, ε =, x dx y z x y z u= u( x) = εxdx+ C = E x + 1 C 1, ν v = v( x, y, z) = ε ydy+ C x z = E y + 2(, ) C 2( x, z ), ν w= wxyz (,, ) = εzdz+ C( xy, ) = E z + 3 C 3( x, y ). Stałe całkowania trzeba obliczyć z warunków brzegowych oraz przyjętej kinematyki odkztałcenia. ajbardziej intereują na oczywiście przemiezczenia u(x). Ponieważ u(0) = 0 (lewy koniec pręta jet unieruchomiony), więc C 1 = 0. Okazuje ię, że tałe C 2 i C 3 też ą równe zeru. Otatecznie otrzymujemy: uxyz ux E x (,, ) = ( ) =, vxyz (,, ) vy ( ) E y = = ν, wxyz (,, ) = wz ( ) = E z ν. (9.7) Pełne wyprowadzenie wzorów (9.7) zawiera podręcznik Piechnika [34]. ndrzej Gawęcki - Mechanika materiałów i kontrukcji prętowych 2003r.

3 Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 3 Ry. 9.2 Wzytkie podane wyżej zależności ą ściłe tylko dla pręta pryzmatycznego. W przypadku prętów o zmiennym przekroju nie ą pełnione warunki brzegowe dla naprężeń. Łatwo ię o tym przekonać, układając równania równowagi dla elementu położonego przy krawędzi przekroju (ry. 9.2b). Warunki na powierzchni (p i = σ jin j ) wymagają, by w pobliżu krawędzi pręta wytępowały również naprężenia tyczne τ xz i normalne σ z (ry. 9.2c). Przy łagodnej zmianie przekroju wartości te ą jednak pomijalnie małe, a wykre naprężeń normalnych σ x jet prawie równomierny (por. ry. 9.2c). Przejdziemy obecnie do zagadnień energetycznych. Obliczymy najpierw wartość całki objętościowej z iloczynu tenorów naprężenia i odkztałcenia przy działaniu iły normalnej. Jeśli przyjmiemy, że w każdym punkcie dowolnego przekroju pręta wytępują tylko naprężenia normalne σ 11 = σ x, to całkę tę można zapiać natępująco: σijεij d = σxεx d. Całkę względem objętości zamienimy na całkę iterowaną: σ ε ij ij d = σxεx d d, gdzie jet długością pręta (może to być również pręt łabo zakrzywiony), a d elementem łuku mierzonym na oi pręta. Gdy obowiązuje prawo płakich przekrojów, to odkztałcenie ε x w obrębie danego przekroju jet tałe, co pozwala wyłączyć je przed całkę względem. Zatem: σijεijd = ε x σxd d = λ σxd d, gdzie λ = ε x, i oznacza wydłużenie względne oi pręta. Całka w nawiaie, toownie do definicji (9.1), jet iłą normalną. ależy podkreślić, że definicja ta jet łuzna dla zupełnie dowolnego rozkładu naprężeń normalnych σ x (, y, z). Wobec tego ndrzej Gawęcki - Mechanika materiałów i kontrukcji prętowych 2003r.

4 Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 4 σijεij d = ( ) λ( ) d. (9.8) by powyżze równanie było prawdziwe, wytarcza tylko, że jet pełniona hipoteza płakich przekrojów. Materiał pręta może być nieliniowo-prężyty lub nieprężyty i w obrębie przekroju niejednorodny. Wielkości i λ ą w ogólności zmienne na długości pręta. Obliczymy teraz energię prężytą U, zmagazynowaną wewnątrz pręta. Stoownie do wzoru (6.8) oraz na podtawie wzoru (9.8) otrzymujemy: U = ij ij d d 1 1 σ ε = 2 2 λ. (9.9) Przy działaniu iły normalnej na jednorodny, izotropowy pręt prężyty odkztałcenie ε x = λ możemy wyrazić przez iłę oraz ztywność E według wzoru (9.4). Wówcza U = d lub U = E d 2 λ λ. (9.10) E 2 Zależność (9.8) łuży również do obliczenia pracy rzeczywitej iły na wirtualnym wydłużeniu λ (por. prawa trona wzoru (3.2)): σijεij d = λd. (9.11) Podobnie uzykujemy wyrażenie na pracę wirtualnej iły na rzeczywitym odkztałceniu ε x = λ: σijεij d = λd. (9.12) 9.2. GŁE ZMIY PRZEKROJU. KOCETRCJ PRĘŻEŃ W przypadku nagłych zmian przekroju pręta przyjęcie równomiernego rozkładu naprężeń normalnych σ x jet już niewłaściwe. W miejcach zmian przekroju kładowe naprężeń tycznych i normalnych w pozotałych kierunkach ą znaczne. a krawędziach otworów i wcięć powtają bardzo duże naprężenia normalne σ x (ry. 9.3), wielokrotnie więkze od naprężeń średnich, obliczonych dla równomiernego rozkładu. Obliczenia dla takich prętów należy przeprowadzać na gruncie teorii prężytości i platyczności. Wpływ promienia krzywizny zaokrąglenia krawędzi w miejcu zmiany przekroju ilutruje ry. 9.3b c. Ry. 9.3 ndrzej Gawęcki - Mechanika materiałów i kontrukcji prętowych 2003r.

5 Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 5 Gdy R = 0 (krawędź otra), to naprężenia σ x dążą do niekończoności. Warto o tym pamiętać podcza projektowania kontrukcji. Zmniejzenie naprężeń uzykujemy nawet wówcza, gdy ołabimy przekrój przez nawiercenie otworów na krawędzi zmiany przekroju (por. ry. 9.3d). Ry. 9.4 Jeżeli materiał pręta jet kruchy, to po oiągnięciu przez naprężenia normalne wytrzymałości na rozciąganie natępuje pęknięcie rozdzielcze i nagłe znizczenie kontrukcji. Jeżeli materiał jet ciągliwy, to obzar koncentracji naprężeń topniowo uplatycznia ię w miarę wzrotu iły (por. ry. 9.4). Widzimy więc, że dla materiału ciągliwego oiągnięcie przez naprężenia granicy platyczności nie oznacza jezcze znizczenia. Jako znizczenie przyjmuje ię oiągnięcie tzw. nośności granicznej ( = P ), kiedy natąpi uplatycznienie całego przekroju ołabionego otworem lub wcięciem. Trzeba jednak pamiętać, że pod wpływem obciążeń dynamicznych materiał ciągliwy zwiękza wą kruchość. W tych przypadkach nieuwzględnienie koncentracji naprężeń może prowadzić do niepodziewanego znizczenia. a zakończenie możemy formułować natępujące uwagi: w miejcach nagłych zmian przekroju wytępuje piętrzenie naprężeń, które jet groźne dla materiałów kruchych lub obciążonych dynamicznie materiałów ciągliwych, gdy materiał jet ciągliwy, to przy tatycznym obciążeniu natępuje wyrównywanie naprężeń, a znizczeniu towarzyzą widoczne deformacje, przekroje ołabione wcięciami (otworami) mają mniejzą zdolność do przenozenia obciążeń, a o nośności pręta decyduje najmniejzy przekrój, duże złagodzenie efektu koncentracji uzykuje ię wówcza, gdy zmiana przekroju przebiega w poób płynny, a zaokrąglenia mają możliwie duży promień krzywizny. Wnioki dotyczące gwałtownych zmian przekroju mają charakter ogólny i obowiązują również podcza działania innych ił wewnętrznych. ndrzej Gawęcki - Mechanika materiałów i kontrukcji prętowych 2003r.

6 Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 6 Ry. 9.5 Problem piętrzenia naprężeń wiąże ię z pojęciem wypukłości zbioru. Cechą zbioru wypukłego jet to, że odcinek łączący dwa dowolne punkty zbioru leży wewnątrz zbioru. Jeżeli można znaleźć takie odcinki, które nie mają tej właności, to dany zbiór jet niewypukły. Przykłady zbiorów wypukłych i niewypukłych podano na ryunku 9.5. Ogólnie biorąc, koncentracji naprężeń można ię podziewać tam, gdzie zbiór punktów tworzących ciało jet niewypukły. Do takich przypadków oprócz otworów lub wcięć zaliczamy również miejca przyłożenia obciążeń kupionych. Wynika to tąd, że obciążenia kupione przekazywane ą na niewielkich obzarach przez inne części kontrukcji (lub narzędzia), tworzące łącznie z daną kontrukcją zbiory niewypukłe. ndrzej Gawęcki - Mechanika materiałów i kontrukcji prętowych 2003r.

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LADOWEJ INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LADOWEJ (L-5) Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

2. Metody wyznaczania współczynnika k oparte na próbach pompowania.

2. Metody wyznaczania współczynnika k oparte na próbach pompowania. 260 czynnik, mogący być określony pecjalnym przyrządem Zunker'a przyczem jet on zależny od średnicy ziarn, mianowicie: gdzie O jet umą powierzchni w gramie gruntu wyrażoną w cm 2.. Wartość u dla pewnych

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY OCENY WŁASNOŚCI TERENOWYCH SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH

TEORETYCZNE PODSTAWY OCENY WŁASNOŚCI TERENOWYCH SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH Prof. mgr inż. E. HABICH TEORETYCZNE PODSTAWY OCENY WŁASNOŚCI TERENOWYCH SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH Własnościami terenowymi samochodu będziemy nazywać cechy charakteryzujące jego zdolność do poruszania się

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

n = P Q = m " a m " g = a g

n = P Q = m  a m  g = a g 1. Masa SEW Standard Empty Weight ciężar (masa) samolotu (tak jak wyprodukowany) + ciężar (masa) niezużywalnego paliwa + ciężar masa płynów (np. w instalacji hydraulicznej) + ciężar (masa) oleju silnikowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym

Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym Koherentna struktura wirów punktowych w zewnętrznym przepływie rozciągającym Marcin Kurowski Warszawa, sierpień 2003 Promotor: dr Konrad Bajer Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Zespół 2 Streszczenie Pakiet SIMP - Studencki Iteracyjny Model Przepływu, został wykonany jako projekt studencki w ramach programowania zespołowego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).

Bardziej szczegółowo

PRACA I ENERGIA ENERGIA A PRACA

PRACA I ENERGIA ENERGIA A PRACA PRACA I ENERGIA 1 ENERGIA A PRACA Energia jest to wielkość skalarna, charakteryzująca stan, w jakim znajduje się jedno lub wiele ciał. Energia kinetyczna jest związana ze stanem ruchu ciała. Praca jest

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ Laboratorium Wytrzymałości Materiałów BADANIE METALI NA ZAMĘCZENIE Opracował: Jędrzej

Bardziej szczegółowo