W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu."

Transkrypt

1 WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu określenia poziomu zadowolenia Klientów ze świadczonych im usług oraz zdefiniowania oczekiwań i potrzeb Klientów dla ukierunkowania działań Urzędu na przyszłość. Ankieta składała się z 13 pytań. Zwrotnie otrzymano 41 ankiet z opiniami i uwagami podatników, które poddano analizie. 4 ankiety wpłynęły po upływie terminu ich składania, w związku z czym nie były brane pod uwagę przy przeprowadzonej analizie. Z udzielonych odpowiedzi wynika, iŝ głównym powodem wizyty w Urzędzie było uzyskanie/odbiór zaświadczenia. Poziom satysfakcji wyniósł 98,76%, co świadczy o wysokim standardzie usług. Z uwagi, Ŝe jest to pierwsze badanie przeprowadzone na formularzu F nie ma moŝliwości przeprowadzenia analizy porównawczej. BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE CZĘŚĆ I - BADANIE OKRESOWE (prowadzone zgodnie z formularzem F-002) Cel badania Badanie zadowolenia i oczekiwań klientów Respondenci Podatnicy i płatnicy Urzędu Skarbowego w Rypinie Czas badania Metoda badania od r. do r. Ankieta - wzór F Przebieg badania Ankietę udostępniali pracownicy Urzędu. Ankietowani wypełnione ankiety wrzucali do urn lub zwracali pracownikom urzędu Udostępnionych formularzy Wypełnionych formularzy Stopień zwrotu % WNIOSKI POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW W BADANIU* 98,76 % * poziom satysfakcji oblicza się wg wzoru: ( ):10 gdzie: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 wyraŝony w procentach stosunek odpowiedzi pozytywnych na pytanie oznaczone wskazanym numerem ( tak i raczej tak ) do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających jednoznaczną odpowiedź na dane pytanie* Uwagi: F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 1 z 14

2 Analiza szczegółowa 1. Jaki był powód Pani/Pana wizyty w urzędzie? Rodzaj sprawy %* Rodzaj sprawy %* Pobranie druków Pobranie druków 21,62 ZłoŜenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma ZłoŜenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 21,62 Uzyskanie informacji Uzyskanie informacji 27,03 Płatność podatku Płatność podatku 13,51 Skorygowanie deklaracji Skorygowanie deklaracji 8,11 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 45,95 Wezwanie do urzędu Wezwanie do urzędu 10,81 Inne Inne 8,11 * wyraŝony w procentach stosunek ilości odpowiedzi do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pytanie Najczęstszą przyczyną odwiedzenia tutejszego urzędu skarbowego było uzyskanie/odbiór zaświadczenia (45,95%). Częstym powodem wizyty w urzędzie skarbowym było takŝe uzyskanie informacji (27,03%), pobranie druków (21,62%) oraz złoŝenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma (21,62%). F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 2 z 14

3 2 Czy bez problemu trafił (a) Pan/Pani do odpowiedniego pracownika? Odpowiedź %** Odpowiedź %** Tak Tak 90,00 Raczej tak Raczej tak 10,00 Nie Nie 0,00 ** wyraŝony w procentach stosunek ilości odpowiedzi do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pytanie Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Klienci urzędu nie mają problemu z dotarciem do odpowiedniego pracownika urzędu (90 % głosów Tak, 10% Raczej tak ). Oceny pozytywne mogą świadczyć o tym, Ŝe prawidłowo kierowane są komunikaty do klientów zewnętrznych poprzez tablice informacyjne, oznaczenie pokoi biurowych czy salę obsługi podatników. 3. Czy pracownik urzędu był kompetentny? Tak Tak 95,12 Raczej tak Raczej tak 4,88 Nie Nie 0,00 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Kompetencja pracowników to czynnik, który w bardzo duŝym stopniu decyduje o poziomie zadowolenia klienta. Urząd Skarbowy w Rypinie moŝe się poszczycić posiadaniem kompetentnej kadry, z której obsługi podatnicy są usatysfakcjonowani. W badaniu 95,12 % podatników stwierdziło, ze kadra urzędu jest kompetentna, a 4,88 % uznało pracowników za Raczej Tak. Nikt z ankietowanych nie stwierdził, Ŝe urzędnik załatwiający sprawę był niekompetentny. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 3 z 14

4 4. Czy pracownik urzędu był uprzejmy? Tak Tak 97,56 Raczej tak Raczej tak 2,44 Nie Nie 0,00 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. PoniewaŜ praca urzędnika ma charakter słuŝebny to bardzo waŝna jest Ŝyczliwość dla innych ludzi, stąd wśród pytań ankietowych znalazło się takŝe pytanie o uprzejmość pracowników. Okazało się, Ŝe w tym przypadku wszyscy badani są zadowoleni z pracy urzędników tut. organu podatkowego (97,56% odpowiedzi Tak i 2,44% wskazań Raczej tak ). 5. Czy załatwił(a) Pani/Pan sprawę, w której przyszła Pani/przyszedł Pan do urzędu? Tak Tak 100 Raczej tak Raczej tak 0,00 Nie Nie 0,00 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Wszyscy klienci załatwiło 100% spraw z jakimi przyszli do urzędu skarbowego. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 4 z 14

5 6. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadawalający? Badanie poprzednie:brak Tak Tak 84,62 Raczej tak Raczej tak 15,38 Nie Nie 0,00 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Problem pytania o zadowolenie z czasu oczekiwania na załatwienie sprawy jest dość złoŝony. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę specyfikę podejścia klienta do załatwiania spraw w urzędach sama wizyta powoduje często negatywne nastawienie podatnika, kaŝdy chciałby, aby jego sprawa była załatwiona sprawnie, rzetelnie i profesjonalnie co jednak wiąŝe się z pewnym określonym czasem spędzonym przez pracownika urzędu nad dokumentacją klienta. Mimo powyŝszych uwag 100% ankietowanych uwaŝa, Ŝe czas oczekiwania był zadowalający lub raczej zadowalający (84,62% oraz 15,38% odpowiedzi odpowiednio Tak i Raczej tak ). Nikt z ankietowanych nie stwierdził, Ŝe załatwienie sprawy było niezadowalające. 7. Czy oznakowania stosowane w Urzędzie są czytelne? Tak Tak 82,93 Raczej tak Raczej tak 17,07 Nie Nie 0,00 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. 100% (82,93% Tak oraz 17,07% Raczej tak ) ankietowanych wskazało, Ŝe oznakowania stosowane przez urząd są dla nich czytelne. Ma to ogromne znaczenie w załatwieniu sprawy, z którą klient się zgłosił. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 5 z 14

6 8. Czy jest Pani/Pan zadowolony z obsługi w urzędzie? Tak Tak 92,50 Raczej tak Raczej tak 7,50 Nie Nie 0,00 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Badanie przeprowadzone wskazało, Ŝe podatnicy są zadowoleni z obsługi w urzędzie w 100 % (92,50% TAK 7,5% RACZEJ TAK ). Jest to jeden z bardzo waŝnych wskaźników jeŝeli chodzi o satysfakcję klienta z obsługi. 9. Czy Pani/Pana zdaniem informacja udzielana przez pracowników urzędu jest wyczerpująca? Tak Tak 87,50 Raczej tak Raczej tak 10,00 Nie Nie 2,50 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Klienci urzędu uznali, Ŝe w 97,50% informacja udzielona przez pracownika jest wyczerpująca, tylko 2,50% klientów nie było w pełni zadowolonych z uzyskanych informacji. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 6 z 14

7 10. Czy korzysta Pani/Pan z informacji przekazywanych przez urząd: w prasie w prasie 12,82 na stronie internetowej na stronie internetowej 35,90 na tablicach informacyjnych na tablicach informacyjnych 46,15 wydawnictwach urzędu wydawnictwach urzędu 7,69 Inne inne 2,56 nie korzystam nie korzystam 23,08 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział kanałów komunikacyjnych, z których korzystał respondent.* * zakłada się iŝ suma udziałów procentowych moŝe być większa od 100% Pytanie miało wskazać jakie są najczęstsze źródła uzyskiwania informacji. Najwięcej głosów uzyskały informacje na tablicach informacyjnych (46,15%). Drugim źródłem jest strona internetowa (35,90%). Później prasa (12,82%), wydawnictwa urzędowe (7,69%) i inne (2,56%). 23,08% ankietowanych nie korzysta z informacji przekazywanych przez urząd. 11. Czy powyŝsze informacje (o jakich mowa w pyt. 10) są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące? Tak Tak 75,00 Raczej tak Raczej tak 20,00 Raczej nie Raczej nie 2,50 Nie Nie 2,50 Wykres porównawczy dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. 95% ankietowanych uznało, Ŝe informacje kierowane przez urząd do klientów są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jedynie 5% badanych uwaŝa inaczej. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 7 z 14

8 12. Czy uwaŝa Pani/Pan, Ŝe godziny pracy urzędu są dostosowane do jego potrzeb? Tak Tak 73,17 Raczej tak Raczej tak 21,95 Raczej nie Raczej nie 2,44 Nie Nie 2,44 Wykres porównawczy dwóch (bądź więcej) ostatnich badań. - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi pozytywnych do wszystkich odpowiedzi. Za odpowiedzi pozytywne naleŝy przyjąć odpowiedzi Tak i Raczej tak. Godziny pracy urzędu są dostosowane do potrzeb klientów. Tylko 4,88 % badanych stwierdziło, Ŝe Raczej nie lub nie 13. Co Pani/Pana zdaniem naleŝy zmienić w organizacji pracy urzędu? Najczęstsze uwagi klientów: Dodatkowe uwagi dotyczące pracy urzędu skarbowego przedstawiło 10 osób, co stanowi 24,39% ankietowanych. Zostały sformułowane następująco: skrócić czas oczekiwania na zaświadczenie o zarobkach, nie mam zastrzeŝeń, niech zostanie tak jak jest, wszystko mi odpowiada, nie widzę takiej potrzeby, raczej zmiana nie jest potrzebna, nic w mojej ocenie jest bardzo dobrze. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 8 z 14

9 CZĘŚĆ II BIEśĄCE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-004 dotyczy okresu między bieŝącym badaniem okresowym a poprzedzającym) Wyniki badania: Wnioski: F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 9 z 14

10 CZĘŚĆ III SPOTKANIA Z KLIENTAMI Zgłaszane uwagi i/lub wyniki przeprowadzonych ankiet bądź innych badań: Wnioski: F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 10 z 14

11 CZĘŚĆ IV UWAGI ZGŁASZANE KIEROWNICTWU URZĘDU Uwagi klientów: Wnioski: F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 11 z 14

12 CZĘŚĆ V INNE BADANIA Wyniki: Wnioski: F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 12 z 14

13 CZĘŚĆ VI BADANIE SATYSFAKCJI URZĘDÓW SKARBOWYCH (dotyczy tylko izb skarbowych) Wyniki: Wnioski: F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 13 z 14

14 CZĘŚĆ VII - UWAGI PEŁNOMOCNIKA DS. JAKOŚCI Badanie ankietowe przebiegało prawidłowo. CZĘŚĆ VIII - INNE UWAGI I ODNIESIENIA CZĘŚĆ IX - UWAGI KIEROWNIKA URZĘDU OPRACOWAŁ: Wioletta Liszewska, Renata Liszewska ZATWIERDZIŁ: p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie mgr Piotr Ławicki załączniki: 1. ankiety 41 szt Otrzymują: 1. Oryginał: Pełnomocnik ds. Jakości; 2. Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy pracownicy korzystający z Intranetu Urzędu 3. Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej : wszyscy korzystający ze strony internetowej Urzędu. F Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 14 z 14

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Trzcianki Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Dobry i przyjazny Urząd Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miasta Czarnków

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miasta Czarnków RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miasta Czarnków Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Dobry i przyjazny Urząd Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2015

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2015 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2015 Danuta Trojan Kłodzko, 2015-06-16 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania ankietowego... 2 1.1 Dystrybucja ankiet i liczebność próby...

Bardziej szczegółowo

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji 4/47

Indeks ilustracji 4/47 Spis treści Spis treści...2 Spis tabel...3 Indeks ilustracji...4 Streszczenie...5 1. Wprowadzenie...6 1.1. Cele badania...6 1.3. Kryteria ewaluacyjne...7 1.4. Odbiorcy badania...7 2. Koncepcja badania

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 Przestrzeganie praw podatników w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU,

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, BENCHMARKING NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH Badanie Opinii Klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena jakości obsługi klientów w Urzędzie Miasta Opola Nr zadania audytowego: 6/08 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-21-01/2012/P/12/038 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-21-01/2012/P/12/038 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-01/2012/P/12/038 P/12/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/038 ObniŜanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Poznaniu LPO-4101-21-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Konkurs Szefa Służby Cywilnej 2013. Laureaci, wyróżnieni, finaliści i pozostałe ciekawe dobre praktyki

Konkurs Szefa Służby Cywilnej 2013. Laureaci, wyróżnieni, finaliści i pozostałe ciekawe dobre praktyki Konkurs Szefa Służby Cywilnej 2013 Laureaci, wyróżnieni, finaliści i pozostałe ciekawe dobre praktyki 1 Szanowni Państwo! W 2013 r. Szef Służby Cywilnej podjął decyzję o organizacji konkursu pn. Profesjonaliści

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi i Wsparcia Podatnika ZATWIERDZAM. Asystent podatnika. Warszawa, marzec 2015 r.

System Obsługi i Wsparcia Podatnika ZATWIERDZAM. Asystent podatnika. Warszawa, marzec 2015 r. System Obsługi i Wsparcia Podatnika ZATWIERDZAM Asystent podatnika Warszawa, marzec 2015 r. Strona 2 z 26 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Analiza i diagnoza stanu aktualnego... 8 3. Uzasadnienie zmiany...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA w PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA w PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM Wydanie VI ZATWIERDZAM /-/ Ewa Wojewódko Dyrektor Generalny Urzędu Białystok, 2014.02.05 STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA w PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM Podlaski Urząd Wojewódzki posiada CERTYFIKAT SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej OPS w miesiącu kwietniu 2015r. Dzierżoniów 2015 r. 1 W kwietniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORING WDROŻENIA STANDARDÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ

RAPORT MONITORING WDROŻENIA STANDARDÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ RAPORT MONITORING WDROŻENIA STANDARDÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ GRUDZIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI... 5 1. PROGRAM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA PROBLEMATYKI MOBILNOŒCI KONSUMENTÓW NA KRAJOWYM RYNKU RACHUNKÓW OSZCZÊDNOŒCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (WERSJA JAWNA)

RAPORT Z BADANIA PROBLEMATYKI MOBILNOŒCI KONSUMENTÓW NA KRAJOWYM RYNKU RACHUNKÓW OSZCZÊDNOŒCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (WERSJA JAWNA) RAPORT Z BADANIA PROBLEMATYKI MOBILNOŒCI KONSUMENTÓW NA KRAJOWYM RYNKU RACHUNKÓW OSZCZÊDNOŒCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (WERSJA JAWNA) Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów paÿdziernik 2010 r. WSTĘP... 3 GENEZA

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo