WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami."

Transkrypt

1 WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez tut. Urząd oraz oczekiwań w kontekście zaspokojenia bieżących potrzeb, a w konsekwencji zwiększenie zadowolenia wszystkich, którzy z nich korzystają. Informacja o planowanym badaniu rozpowszechniona została poprzez stronę internetową oraz informacje umieszczone na terenie Urzędu. Badanie zostało zaplanowane do przeprowadzenia w terminie od 1.6 do r. W ostatnim dniu planowanego zakończenia badania stwierdzono niewielką ilość wydanych i zwróconych ankiet, w związku z czym podjęto decyzję o przedłużeniu terminu trwania badania do czerwca. W bieżącym roku udostępniono klientom druków ankiet, w terminie trwania badania wydano 84 ankiety, z czego zwrócono wypełnionych 57 wypełnionych druków. Stopień zwrotu wyniósł więc 57%. W porównaniu z poprzednim badaniem okresowym ( stopień zwrotu 6%) widać niewielki spadek zainteresowania klientów możliwością przekazania spostrzeżeń na temat funkcjonowania Urzędu. W ankiecie klientom zadano 12 pytań zamkniętych oraz 1 pytanie otwarte. Ankiety wydawane były na stanowiskach informacyjnych umieszczonych na Sali Obsługi Podatnika, gdzie również była umieszczona urna do której można było wrzucić wypełnioną ankietę. Materiał otrzymany w wyniku przeprowadzonego badania w postaci opinii wyrażonych przez ankietowanych z zakresu funkcjonowania Urzędu wskazuje, iż wyniki uzyskane w badaniu są korzystne. Z analizy porównawczej wyników uzyskanych w dwóch kolejnych badaniach wynika, iż w bieżącym okresie nie odnotowano znacznych różnic w odpowiedziach na poszczególne pytania w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego w 2 r. Biorąc pod uwagę reorganizację Urzędu należy uznać, iż zmiany nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie Urzędu i wielu aspektach poprawiły organizację i jej postrzeganie przez klientów. Otrzymany ogólny wynik badania satysfakcji klienta, który wyniósł 9,39% należy uznać za zadowalający, co świadczy o wysokim poziomie usług jakie świadczy na rzecz swoich klientów Urząd Skarbowy w Oświęcimiu. W analizie dokonano przedstawienia graficznego w postaci wykresów uzyskanych wyników z trzech kolejnych badań. BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 1 z 13

2 CZĘŚĆ I - BADANIE OKRESOWE Cel badania Zbadanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta Respondenci Podatnicy odwiedzający Urząd Skarbowy w okresie od r. do.6.211r. Czas badania r. Metoda badania Ankieta Przebieg badania Ankiety zostały udostępnione na Sali Obsługi Klienta. Wypełnione ankiety klienci mogli wrzucać do urny lub przekazać pracownikowi. Przesunięcie terminu zakończenia przeprowadzanego badania, w związku z niewielkim odsetkiem wydanych druków ankiet. Udostępnionych formularzy Wypełnionych formularzy Stopień zwrotu % WNIOSKI POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW W BADANIU* 9,39% * poziom satysfakcji oblicza się wg wzoru: ( ): gdzie: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 wyrażony w procentach stosunek odpowiedzi pozytywnych na pytanie oznaczone wskazanym numerem ( tak i raczej tak ) do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających jednoznaczną odpowiedź na dane pytanie* Uwagi: Procentowy poziom satysfakcji klientów Urzędu Skarbowego w wysokości 9,39% uważa się za zadowalający. W roku ubiegłym poziom satysfakcji klientów wyniósł 87,73%. Z analizy trzech kolejnych badań wynika, że z roku na rok poziom satysfakcji zwiększa się, co oznacza że Urząd coraz skuteczniej funkcjonuje poprawiając jakość świadczonych usług. W 211 r. osiągnięto poziom zwrotu wypełnionych ankiet na poziomie z roku poprzedniego, który wyniósł 58%. Analiza szczegółowa 1. Jaki był powód Pani/Pana wizyty w urzędzie? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Rodzaj sprawy %* Rodzaj sprawy %* Pobranie druków 12,62 Pobranie druków 11,54 Złożenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 22,22 Złożenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 38,46 Uzyskanie informacji 16,5 Uzyskanie informacji 13,46 Płatność podatku 17,48 Płatność podatku 17,31 Skorygowanie deklaracji,68 Skorygowanie deklaracji 17,31 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 14,56 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 17,31 Wezwanie do urzędu 5,83 Wezwanie do urzędu 7,69 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 2 z 13

3 Inne 5,83 Inne 7,69 wyrażony w procentach stosunek ilości odpowiedzi do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pytanie ,46 35 Pobranie druków Złożenie deklaracji Uzyskanie informacji 25 Płatność podatków Skorygow anie deklaracji ,54 13,46 17,31 17,31 17,31 Uzyskanie zaśw iadczenia Wezw anie Inne 7,69 7,69 5 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 52 ankietowanych. Brak odpowiedzi w 6 ankietach. Należy podkreślić, że ankiety zawierały kilka zaznaczonych odpowiedzi. W sumie udzielono 68 odpowiedzi. Najczęstszym powodem wizyty w Urzędzie klienci wskazali złożenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma ( 38,46% badanych). Ponad 17 % respondentów dokonywało w okresie badania płatności podatków, korygowało deklaracje i odbierało zaświadczenia. Spośród wszystkich badanych 7 osób uzyskiwało informację. W porównaniu do poprzedniego badania nie stwierdzono różnic w sprawach załatwianych przez petentów, co uzasadnia ten sam termin przeprowadzanego badania. 2 Czy bez problemu trafił (a) Pan/Pani do odpowiedniego pracownika? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Odpowiedź %** Odpowiedź %** Tak 75,28 Tak 7,69 Raczej tak 11,24 Raczej tak 2,69 Raczej nie 7,87 Raczej nie 5,17 Nie 5,62 Nie 3,45 ** wyrażony w procentach stosunek ilości odpowiedzi do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających odpowiedź na to pytanie Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi. Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 3 z 13

4 ROK 29 ROK 2 ROK Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 58 podatników. Wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi- 91,38% - wskazuje na prawidłowe oznakowanie punktów informacyjnych umieszczonych na Sali Obsługi Podatnika. Badanie poprzednie: czerwiec 2 3. Czy pracownik urzędu był kompetenty? Tak 78,41 Tak 72,41 Raczej tak 11,36 Raczej tak 2,69 Raczej nie 5,68 Raczej nie 5,17 Nie 4,55 Nie 1,72 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK 211 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 58 respondentów. 93% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnych. W porównaniu z wynikami z 2 należy zauważyć, iż zmniejszyła się ilość negatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie. 7% klientów uznało, iż pracownik go obsługujący nie był osobą kompetentną ( w 2r.- %). Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 4 z 13

5 Badanie poprzednie: czerwiec 2 4 Czy pracownik urzędu był uprzejmy? Tak 78,89 Tak 75,86 Raczej tak 8,89 Raczej tak 2,69 Raczej nie Raczej nie 1,72 Nie 2,22 Nie 1,72 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 58 respondentów. Pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 56 ankietowanych, co świadczy o tym, że pracownicy Urzędu byli przyjaźnie nastawieni do klientów załatwiających sprawy w urzędzie. 5. Czy załatwił(a) Pani/Pan sprawę, w której przyszła Pani/przyszedł Pan do urzędu? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Tak 82,95 Tak 76,79 Raczej tak 13,64 Raczej tak 14,29 Raczej nie 2,27 Raczej nie 5,36 Nie 1,14 Nie 3,57 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi. Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 5 z 13

6 ROK 29 ROK 2 ROK 211 Na powyższe pytanie udzielonych zostało 56 odpowiedzi. 91% ankietowanych wskazuje, że załatwiło sprawę w urzędzie. 5 klientów udzieliło odpowiedzi, że sprawy nie załatwiło lub załatwiło ja w niepełnym zakresie. W porównaniu z wynikiem poprzednim należy zauważyć wzrost negatywnych odpowiedzi. 6. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadawalający? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Tak 71,91 Tak 59,65 Raczej tak 13,48 Raczej tak 29,82 Raczej nie 7,87 Raczej nie 8,77 Nie 6,74 Nie 1,75 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 6 z 13

7 Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 57 klientów. W porównaniu z rokiem ubiegłym należy zauważyć, że znacznie spadła ilość w pełni zadowolonych z czasu oczekiwania na załatwienie sprawy petentów spadek o 12%. 7. Czy oznakowania stosowane w Urzędzie są czytelne? Badanie poprzednie:czerwiec 2 Tak 67,82 Tak 6,34 Raczej tak 17,24 Raczej tak 25,86 Raczej nie 6,9 Raczej nie 13,79 Nie 8,5 Nie Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło % ankietowanych, z czego 35 osób udzieliło odpowiedzi jednoznacznej TAK. Dla 8 klientów oznakowania w urzędzie są raczej nieczytelne. W bieżącym badaniu brak jest jednoznacznych odpowiedzi negatywnych. 8. Czy jest Pani/Pan zadowolony z obsługi w urzędzie? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Tak 74,16 Tak 7,69 Raczej tak 14,61 Raczej tak 17,24 Raczej nie 6,74 Raczej nie 8,62 Nie 4,49 Nie 3,45 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 7 z 13

8 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK Wysoki poziom zadowolenia z obsługi w urzędzie wskazało 7% respondentów, w roku ubiegłym w pełni usatysfakcjonowanych osób było 74%. Należy zauważyć iż w bieżącym okresie badawczym wzrosła jednocześnie ilość odpowiedzi negatywnych z 11 na 12%. Analizując powyższe pytanie należy stwierdzić, że z roku na rok coraz większa ilość podatników nie jest zadowolona z obsługi w Urzędzie. 9. Czy Pani/Pana zdaniem informacja udzielana przez pracowników urzędu jest wyczerpująca? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Tak 72,22 Tak 62,5 Raczej tak 17,78 Raczej tak 25 Raczej nie 6,67 Raczej nie 8,93 Nie 3,33 Nie 3,57 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 8 z 13

9 Na powyższe pytanie zostało udzielonych 56 ankietowanych. 49 klientów uznało, że pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną i udzielają wyczerpujących informacji. Negatywnie o wskazanym zagadnieniu wypowiedziało się 7 badanych, co stanowi 12,5%. ( w 2r. negatywnych odpowiedzi udzieliło % ankietowanych).. Czy korzysta Pani/Pan z informacji przekazywanych przez urząd: Badanie poprzednie:czerwiec 2 prasa,68 prasa 22,41 na stronie internetowej 21,59 na stronie internetowej 34,48 na tablicach informacyjnych 2,45 na tablicach informacyjnych 22,41 wydawnictwa urzędowe 7,95 wydawnictwa urzędowe 5,17 inne 14,77 inne 12,7 nie korzystam,68 nie korzystam 27,59 Wykres porównawczy wyników dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział kanałów komunikacyjnych, z których korzystał respondent.* prasa na stronie internetow ej na tablicach informacyjnych w ydaw nictw a urzędow e ROK 2 ROK 211 inne nie korzystam * zakłada się iż suma udziałów procentowych może być większa od % Analiza powyższego pytania wskazuje na znaczny wzrost klientów korzystających z informacji przekazywanych na stronie internetowej 34%. Wśród ankietowanych 16 osób nie korzysta z żadnej z wymienionych w pytaniu formy przekazywania informacji. 11. Czy powyższe informacje (o jakich mowa w pyt. ) są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące? Badanie poprzednie:czerwiec 2 Tak 51,28 Tak 53,7 Raczej tak 35,9 Raczej tak 37,4 Raczej nie 8,97 Raczej nie 5,56 Nie 3,85 Nie 3,7 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 9 z 13

10 Wykres porównawczy dwóch (bądź więcej) ostatnich badań - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK 211 Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 54 ankietowanych. 9% badanych uznało, że przekazywane przez urząd informacje są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące. W porównaniu z wynikami z roku ubiegłego o 3% zmniejszył się odsetek osób dla których informacje nie są prawidłowo przekazane. Dokonując analizy odpowiedzi negatywnych można zauważyć, iż pytanie to nie zostało do końca przeanalizowane przez respondentów, bowiem osoby, które odpowiedziały, że informacje nie są zrozumiałe i wyczerpujące, w odpowiedzi na pytanie wcześniejsze, dotyczące korzystania ze źródeł przekazu informacji przez Urząd, odpowiedziały - nie korzystam. 12. Czy uważa Pani/Pan, że godziny pracy urzędu są dostosowane do jego potrzeb? Badanie poprzednie: czerwiec 2 Tak 46,91 Tak 6 Raczej tak 33,33 Raczej tak 29,9 Raczej nie 9,88 Raczej nie 7,27 Nie 9,88 Nie 3,64 Wykres porównawczy dwóch (bądź więcej) ostatnich badań. - przedstawiający procentowy udział odpowiedzi ROK 29 ROK 2 ROK 211 Na powyższe pytanie udzieliło odpowiedzi 55 klientów. Pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliło 49 badanych, natomiast dla 2 respondentów godziny pracy Urzędu nie są dostosowane do jego potrzeb.. Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona z 13

11 13. Co Pani/Pana zdaniem należy zmienić w organizacji pracy urzędu? Najczęstsze uwagi klientów: Najczęstsze uwagi klientów można podzielić na opinie pozytywne oraz oczekiwania skierowane do urzędu. Wśród opinii pozytywnych znalazły się : jest dobrze popieram, dzisiaj rzeczywiście spotkałam się z miłą, rzetelną i szybką obsługą(...), obsługa klienta - petenta konkretna, miła. Pracownicy spełniają standardy europejskie bez zastrzeżeń. Obserwuję dużą zmianę w jakości pracy urzędu w porównaniu z ubiegłym (nieczytelne). Urząd jest przyjazny obywatelowi. Teraz nic...(podziękowanie za zmiany kadrowe). Nie uważam aby konieczne były jakiekolwiek zmiany, Nic, wszystko prawidłowo, W chwili obecnej wg mojej oceny US pracuje bardzo sprawnie. Jestem pełna uznania dla pracowników i P. Kierownik (nieczytelne) dużej sali, gdzie załatwiamy wszystkie sprawy związane z Dz. Gospodarczą. Pracownicy, kompetentni, uprzejmi czas załatwienia sprawy w okienku od ręki, bez kolejki. Bardzo sprawnie przeszła akcja rozliczenia rocznego za 2. Uważam, że współpraca z pracownikami US jest bardzo dobra, Uważam że nie należy nic zmieniać, Nic nie trzeba zmieniać. Jest OK, Uwagi i oczekiwania skierowane do Urzędu dotyczą m.in.: zmiana godzin urzędowania 1 ankietowanych, skrócenie czasu wydawania zaświadczeń o niezaleganiu 1 ankietowanych niekompetentni pracownicy 3 ankietowanych, zmiana przepisów skarbowych, uproszczenie druków 3 ankietowanych, przywrócić dawny układ, który się dobrze sprawdzał, lepiej niż obecny- 1 ankietowany, czas pracy kasy 1 ankietowany, parking 1 ankietowany Ostatnie pytanie miało charakter otwarty, którego celem było uzyskanie opinii co należy zmienić w organizacji pracy Urzędu, aby zwiększyć zadowolenie klientów. Z ankiet wynika 19 uwag klientów na temat funkcjonowania Urzędu. Są wśród nich opinie pozytywne ( 9 ankietowanych) oraz oczekiwania podatników co do dalszego działania Urzędu. Wśród ankiet zawierających odpowiedź na powyższe pytanie ( 17 ankiet) znajdują się ankiety z kilkoma opiniami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, brak jest uwag dot. nieżyczliwej obsługi. Zgłoszone przez klientów uwagi zostaną poddane analizie i będą stanowiły wskazówkę dla dalszej poprawy jakości świadczonych usług. Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 11 z 13

12 CZĘŚĆ II BIEŻĄCE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW (dotyczy okresu między bieżącym badaniem okresowym a poprzedzającym) Wyniki badania: Nie prowadzono. Wnioski: CZĘŚĆ III SPOTKANIA Z KLIENTAMI Zgłaszane uwagi i/lub wyniki przeprowadzonych ankiet bądź innych badań: Brak uwag. Wnioski: CZĘŚĆ IV UWAGI ZGŁASZANE KIEROWNICTWU URZĘDU Uwagi klientów: Brak uwag. Wnioski: CZĘŚĆ V INNE BADANIA Wyniki: Innych badań nie prowadzono. Wnioski: CZĘŚĆ VI BADANIE SATYSFAKCJI URZĘDÓW SKARBOWYCH (dotyczy tylko izb skarbowych) Wyniki: Wnioski: CZĘŚĆ VII - UWAGI PEŁNOMOCNIKA DS. JAKOŚCI Przeprowadzone badanie ankietowe przebiegło w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono żadnych przypadków które mogłoby je zakłócić. Głównym celem przeprowadzenia powyższej ankiety było zbadanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta, który należy uznać za osiągnięty. Zadowolenie kształtujące się na poziomie 9% należy uznać za wysoce zadawalające. W badanym okresie docenione zostały również kompetencje i uprzejmość pracowników, z którymi klienci mieli bezpośredni kontakt przy załatwianiu sprawy ( w porównaniu z poprzednim badaniem zmniejszyła się liczba negatywnych odpowiedzi). Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 12 z 13

13 Z badania wynikają również negatywne oceny pracy Urzędu, które należy poddać wnikliwej i konstruktywnej analizie oraz wdrożyć działania doskonalące, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na zadowolenie klientów jak również wizerunek Urzędu. CZĘŚĆ VIII - INNE UWAGI I ODNIESIENIA Brak uwag. CZĘŚĆ IX - UWAGI KIEROWNIKA URZĘDU Oczekiwania i uwagi ankietowanych skierowane pod adresem Urzędu będą uwzględnione m.in. poprzez: opracowanie procedury wydawania zaświadczeń, w tym zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach z uwzględnieniem postulatu skrócenia terminu ich wydania, przeprowadzane na bieżąco szkolenia wewnętrzne z zakresu podatków i skierowanie pracowników Działu Obsługi Bieżącej na szkolenia zewnętrzne, zamieszczanie komunikatów i wyjaśnień z zakresu obowiązujących druków i deklaracji na tablicach informacyjnych i stronie internetowej, opracowanie strategi obsługi zeznań rocznych z uwzględnieniem nowej struktury organizacyjnej Urzędu Skarbowego oraz doświadczeń z obsługi zeznań rocznych za 2r. OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Załączniki: 1. ankiety 58 szt. (data i podpis) Otrzymują: 1. Oryginał: Pełnomocnik ds. Jakości; 2. Egzemplarze użytkowe w wersji elektronicznej: strona internetowa i intranetowa Urzędu. (data i podpis) Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Strona 13 z 13

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta W NIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1)

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1) ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2011 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ I PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA BADANIE ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ II PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 212 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2012 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r.

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. ozn. sprawy PZJ. 0182-23/10 Płońsk, dn. 23.08.2010 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie

Sprawozdanie. z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie Sprawozdanie z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie 1.03.-.30.11.2016 w ramach realizacji przyjętego planu doskonalenia w ramach Wspólnej Metody Oceny CAF 2013 mającej na celu: zbadanie bieżących

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R Ogólny stopień zwrotu kwestionariuszy ankiet w skali województwa dolnośląskie 65,76 0 10 20 30 40 50 60 70 US Procentowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lipiec - wrzesień 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Wielkość próby

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r. URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r.

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r. URZĄD MIASTA LUBAWA 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, centr.: (0-89) 645-53-00; fax: (0-89) 645-25-58; www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U SPRAWOZDANIE OCENA PRACY DZIEKANATU Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka procesu ankietyzowania... 4 2.2. Analiza udzielonych odpowiedzi przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 24 lipca 2015 r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości usług Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie realizuje badanie ankietowe dotyczące zadowolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej OPS w miesiącu kwietniu 2015r. Dzierżoniów 2015 r. 1 W kwietniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów.

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Charakterystyka badań. Wyciąg z analizy zadowolenia klientów Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Wyniki ogólne.

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY NKIET DOTYZĄ OENY KSIĄŻEZKI- INFORMTOR UDŻETOWY- SKĄD MMY PIENIĄDZE I N O JE WYDJEMY W ramach realizacji programu Przejrzysta Polska został utworzony w formie książeczki - Informator udżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, Powiatowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. Wójt Gminy Krupski Młyn Zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Miejski Urząd Pracy w Lubli 20-080 Lublin, ul. Niecała 14, www.mup.lublin.pl Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lubli Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 25 sierpnia do 25 września 2008 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 25 sierpnia do 25 września 2008 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych w Biurze Obsługi Interesantów od 25 sierpnia do 25 września 2008 roku Liczba wypełnionych ankiet: 999 Ocena funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach Rysunek :

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI ORZESZE

URZĄD MIEJSKI ORZESZE URZĄD MIEJSKI ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Tel. Sekretariat (32) 32-48-800 Fax: (32) 32-48-826 www.orzesze.pl www.bip.orzesze.pl Koordynator Badania wraz z Zespołem Roboczym powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 W trosce o podnoszenie jakości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.06.2011 Wodzisław Śląski, 15.06.2011r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ ANALIZA ANKIET I CZĘŚĆ Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Urzędu: 1. Warunki obsługi klienta ILOŚĆ ODPOWIEDZI trudno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy

Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy Piotr Gerasch Wydział Organizacyjny Koordynator badania Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy ANALIZA WYNIKÓW (rok 2009) 1. Wstęp Jednym z procesów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 Joanna Szkutnik Kłodzko, 2016-09-29 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania ankietowego... 2 1.1 Dystrybucja ankiet i liczebność próby...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU NA TEMAT OCENY FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU Analizie poddano 7 ankiet. Ankiety wypełniło:

Bardziej szczegółowo