URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r."

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia 2007 r. przeprowadzane jest w Urzędzie Miasta Chełm stałe badanie ankietowe, które ma na celu zebranie opinii wśród klientów indywidualnych i instytucjonalnych Urzędu na temat jakości usług świadczonych przez Urząd. Badanie jest zrealizowane metodą doboru nielosowego. Nie ustalono uprzednio kryteriów doboru próby. Ankietę wypełniają wszyscy klienci, którzy zgodzili się wziąć udział w ankiecie. Proces zbierania opinii realizowany jest zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2008 r. Nr 616/08 Prezydenta Miasta Chełm. Na mocy zarządzenia wprowadzono dwie wersje ankiety: 1. ankieta udostępniona w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm, 2. ankieta udostępniona na stronie internetowej Miasta Chełm Ankiety zawierają 10 pytań o charakterze zamkniętym. Ankiety i treść pytań ankietowych zostały opracowane w całości przez pracowników. Niniejszy raport z badań stanowi analizę ankiet wypełnionych w okresie od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 28 marca br. W tym czasie ankietę wypełniło 130 respondentów. Na stronie internetowej ankietę wypełniło 102 klientów. Nie wszystkie ankiety były wypełnione w całości. Jednakże ze względu na układ i treść pytań ankietowych nie powoduje to odrzucenia tych ankiet. W wyniku uzyskanych odpowiedzi ustalono występowanie opinii dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta w aspekcie satysfakcji klientów z poziomu ich obsługi. Analiza odpowiedzi na każde z pytań zawiera wyniki ankiet udostępnionych w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych oraz wyniki ankiet udostępnionych na stronie Miasta Chełm. Do badania wprowadzono metryczkę osób wypełniających ankiety, której omówienie znajduje się w II części niniejszego opracowania. Raport wzbogacony został o graficzne przedstawienie danych liczbowych. - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 1 z 15

2 Część I Analiza odpowiedzi 1.1. Częstotliwość korzystania z usług Urzędu 1.1.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Ankieta pokazuje częstotliwość załatwiania spraw w Urzędzie Miasta przez mieszkańców. Najwięcej, bo 27% ankietowanych załatwia sprawy w Urzędzie rzadziej niż raz na kwartał, kolejno 2 klientów korzysta z usług Urzędu Miasta raz na kwartał, a 24% kilka razy w miesiącu. Raz na miesiąc sprawy załatwia 13%, a 12% raz na kilka lat. Częstotliwość załatwiania spraw w Urzędzie % 24% 2 27% 12% Raz na miesiąc Kilka razy w miesiącu Raz na kwartał Rzadziej niż raz na kwartał Raz na kilka lat 1.1.B Ankieta udostępniona na stronie Częstotliwość załatwiania spraw w Urzędzie % 19% 19% 3 Raz na miesiąc Kilka razy w miesiącu Raz na kwartał Rzadziej niż raz na kwartał Raz na kilka lat 1.2. Popularność poszczególnych wydziałów Urzędu 1.2.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Respondenci wskazali częstotliwość odwiedzania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. Wymienili w kolejności: Wydział Finansowy 39%, - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 2 z 15

3 Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego 14%, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa 11%, Wydział Infrastruktury Komunalnej 49%, Wydział Komunikacji 22%, Wydział Ochrony Środowiska 18%, Urząd Stanu Cywilnego 24%, Wydział Spraw Społecznych 22%, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Oświaty 8%, Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Biuro Inwestycji Miejskich 9%, Wydział Organizacji i Nadzoru. 6 Popularność wydziałów % 39% 24% 22% 22% 18% 14% 11% 8% 9% Wydział Finansow y Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budow nictw a Wydział Infrastruktury Komunalnej Wydział Komunikacji Wydział Ochrony środow iska Urząd Stanu Cyw ilnego Wydział Spraw Społecznych Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Wydział Ośw iaty Wydział Rozw oju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Biuro Inw estycji Miejskich Wydział Organizacji i Nadzoru - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 3 z 15

4 1.2.B Ankieta udostępniona na stronie 25, Popularność wydziałów 22,6% 20, 16,7% Wydział Finansow y Wydział Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego Wydział Spraw Społecznych Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 15, 14, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budow nictw a Wydział Ośw iaty 12,9% Wydział Infrastruktury Komunalnej Wydział Rozw oju, Promocji i Współpracy z Zagranicą 10, 5, 5,9% 5,4% 7, 4,3% Wydział Komunikacji Wydział Ochrony środow iska Urząd Stanu Cyw ilnego Biuro Inw estycji Miejskich Wydział Organizacji i Nadzoru 3,2% 3,2% 1,6% 1,1% 2,2% 0, 1.3. Tematyka załatwianych spraw 1.3.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Najwięcej spraw załatwianych przez respondentów związanych było z uzyskaniem informacji - 61%, kolejnych 53% dotyczyło spraw związanych z wydaniem decyzji, zezwoleń, zaświadczeń lub innych dokumentów. Celem 3 klientów było złożenie podania, wniosku, prośby lub skargi. Z przyjęć interesantów przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta skorzystało 14% ankietowanych. - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 4 z 15

5 Tematyka załatwianych spraw % 53% 3 14% Uzyskaniem informacji Wydaniem decyzji, zezwolenia, zaświadczenia, innego dokumentu Złożeniem podania, wniosku, prośby, skargi Interwencja w sprawie u Prezydenta lub jego zastępców Inną sprawą (proszę podać jaką) B Ankieta udostępniona na stronie 35, 33,3% Tematyka załatwianych spraw 30, 25, 20, 15, 10, 25,3% 24,7% 11,8% Uzyskaniem informacji Wydaniem decyzji, zezwolenia, zaświadczenia, innego dokumentu Złożeniem podania, wniosku, prośby, skargi Interwencja w sprawie u Prezydenta lub jego zastępców Inną sprawą (proszę podać jaką) 5, 4,8% 0, 1.4. Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie 1.4.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Jak załatwić sprawę 69% klientów dowiaduje się od pracowników Urzędu Miasta, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony odpowiednio 31% i 21%. Z innych źródeł informacji korzysta 1% klientów. W stosunku do Raportu z roku 2009 nastąpił wzrost liczby osób, które o sposobie załatwiania sprawy dowiedziały się z Biuletynu Informacji Publicznej i strony Liczby przedstawiały się wówczas następująco - BIP 14,12%, strona 16,47%. - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 5 z 15

6 Informacja jak załatwić sprawę % 31% 21% W Urzędzie Miasta od pracowników Ze strony Biulety nu Inf ormacji Publicznej Miasta Ze strony Inne(proszę podać skąd) 1 1% 1.4.B Ankieta udostępniona na stronie Informacja jak załatwić sprawę 60, 54,9% 50, 40, 30, 20, 16,7% 24, W Urzędzie Miasta od pracowników Ze strony Biulety nu Inf ormacji Publicznej Miasta Ze strony Inne(proszę podać skąd) 10, 0, 3,9% 1.5. Forma kierowania spraw do Urzędu 1.5.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Najpopularniejsze sposoby kierowania spraw do Urzędu to: osobista wizyta 88%, telefonicznie 31%, za pośrednictwem poczty 18%, przez internet 6%, faxem. Sposób kierowania spraw do Urzędu % 18% 6% 31% Osobiście Za pośrednictwem poczty Poprzez internet, w tym w formie elektronicznej Telefonicznie Faxem - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 6 z 15

7 1.5.B Ankieta udostępniona na stronie Sposób kierowania spraw do Urzędu 80, 73, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 9, 5,1% 10,9% 1, Osobiście Za pośrednictwem poczty Poprzez internet, w tym w formie elektronicznej Telefonicznie Faxem 1.6. Terminowość załatwienia sprawy 1.6.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Wśród respondentów 46% osób wskazało, iż sprawy z jakimi przyszli załatwione były w terminie do jednego miesiąca, 32% zaznaczyło, że sprawy załatwione zostały w tym samym dniu. Natomiast 21% z nich wskazało, że sprawa jest w trakcie załatwiania zaznaczyli odpowiedź nie dotyczy, 1 twierdzi, że termin załatwienia sprawy przekroczył dwa miesiące, a dla 8% klientów czas załatwiania sprawy nie przekroczył dwóch miesięcy. 5 46% % 1 Terminowość załatwianych spraw 21% 32% Do 1 miesiąca Do 2 miesięcy Powyżej 2 miesięcy nie doty czy (sprawa jest w toku załatwiania) sprawa została załatwiona w tym samym dniu 1.6.B Ankieta udostępniona na stronie 60, 53,9% 40, 20, 5,9% 9,8% Terminowość załatwianych spraw 5,9% 24, Do 1 miesiąca Do 2 miesięcy Powyżej 2 miesięcy nie doty czy (sprawa jest w toku załatwiania) sprawa została załatwiona w tym samym dniu 0, - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 7 z 15

8 1.7. Ocena informacji przekazywanych przez urzędników 1.7.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych W opinii większości klientów pracownicy Urzędu udzielili im wyczerpujących informacji o sposobie załatwienia ich spraw (udzielono odpowiedzi zdecydowanie tak - 4, odpowiedzi tak - 4). Zdanie przeciwne wyraziło 6% klientów. 6 4 Ocena informacji przekazywanych przez urzędników 4 4 Zdecydowanie tak Tak Nie 6% Zdecydowanie nie 1.7.B Ankieta udostępniona na stronie 60, 40, 20, 0, 29,4% Ocena informacji przekazywanych przez urzędników 43,1% Zdecydowanie tak Tak 15,7% 11,8% Nie Zdecydowanie nie 1.8. Zrozumiałość formularzy urzędowych i wniosków 1.8.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Zrozumiałość formularzy urzędowych i wniosków Tak Nie 17% Respondenci w większości twierdzili, że formularze i wnioski przekazane im przez urzędników były dla nich zrozumiałe ogółem tak uważało 8, dla 17% były one niezrozumiałe. - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 8 z 15

9 1.8.B Ankieta udostępniona na stronie Zrozumiałość formularzy urzędowych i wniosków 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 69,6% 30,4% Tak Nie 1.9. Ogólna ocena kompetencji urzędników 1.9.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Klienci ocenili również kompetencje urzędników. Interesanci kompetencje urzędników ocenili w następujący sposób: 4 oceniło kompetencje bardzo dobrze; 42% dobrze; oceny źle i bardzo źle wystawiło łącznie 9% klientów. Ocena kompetencji urzędników % 9% Bardzo dobrze Dobrze źle Bardzo źle 1.9.B Ankieta udostępniona na stronie Ocena kompetencji urzędników 50, 45, 40, 35, 30, 25, 29,4% 43,1% Bardzo dobrze Dobrze źle Bardzo źle 20, 15, 10, 5, 0, 16,7% 10,8% - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 9 z 15

10 Średnia ocena kompetencji urzędników (na podstawie ankiet udostępnionych w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz na stronie w skali od 2 do 5 to 4,14, (w roku ,54, w roku ,5) Czynniki wpływające na jakość obsługi interesantów 1.10.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Respondenci mogli wyrazić swoje oceny w odniesieniu do czynników mających wpływ na jakość obsługi. Wymienili w kolejności: życzliwość i uprzejmość urzędników 4, otwarcie Urzędu dla petentów w godzinach popołudniowych (po godz ) 37%, (w 2009 r. - 8,24%) terminowość załatwienia spraw 36%, działanie w Urzędzie Biura Obsługi Interesantów 33%, profesjonalizm i kompetencje zawodowe urzędników 26% możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie poprzez Internet 26%, odpowiednie warunki lokalowe 18%, właściwe oznakowanie Urzędu informacja, na zewnątrz pomieszczeń jakie sprawy i gdzie można załatwić 1. Czynniki wpływające na jakość obsługi interesantów % 26% 33% 4 26% 36% 18% 1 Otwarcie Urzędu dla klientów w godzinach popołudniowy ch (po godz ) Możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie poprzez internet Działanie w Urzędzie Biura Obsługi Interesantów Ży czliwość, uprzejmość urzędników i troska o klienta Prof esjonalizm i kompetencje zawodowe urzędników Terminowość załatwienia spraw Odpowiednie warunki lokalowe Właściwe oznakowanie Urzędu inf ormacja na zewnątrz pomieszczeń jakie sprawy i gdzie można załatwić Inne, proszę wy mienić jakie 1 - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 10 z 15

11 1.10.B Ankieta udostępniona na stronie Czynniki wpływające na jakość obsługi interesantów 25, 20, 15, 10, 18,7% 19,1% 17,6% 14,1% 11, 9,9% Otwarcie Urzędu dla klientów w godzinach popołudniowy ch (po godz ) Możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie poprzez internet Działanie w Urzędzie Biura Obsługi Interesantów Ży czliwość, uprzejmość urzędników i troska o klienta Prof esjonalizm i kompetencje zawodowe urzędników Terminowość załatwienia spraw Odpowiednie warunki lokalowe Właściwe oznakowanie Urzędu inf ormacja na zewnątrz pomieszczeń jakie sprawy i gdzie można załatwić 5, 4,2% 5, 0, Część II Metryczka 2.1. Status klienta 2.1.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Spośród respondentów 82% klientów to klienci indywidualni, 1 klientów działało w imieniu podmiotu gospodarczego lub w imieniu organizacji pozarządowej - 8%. Jedynie klientów to przedstawiciele administracji publicznej % Status klienta 8% 1 jestem klientem indywidualnym jestem przedstawicielem urzędu administracji publicznej działam w imieniu organizacji pozarządowej działam w imieniu podmiotu gospodarczego - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 11 z 15

12 2.1.B Ankieta udostępniona na stronie 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 81,4% 7,8% Status klienta 3,9% 6,9% jestem klientem indywidualnym jestem przedstawicielem urzędu administracji publicznej działam w imieniu organizacji pozarządowej działam w imieniu podmiotu gospodarczego 2.2 Płeć 2.2.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Kobiety stanowiły 5 interesantów, mężczyźni 47%. 7 Płeć % Kobieta Mężczyzna B Ankieta udostępniona na stronie 70, Płeć 60, 56, 50, 40, 30, 44, Kobieta Mężczyzna 20, 10, 0, - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 12 z 15

13 2.3 Wykształcenie 2.3.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Wykształcenie średnie i wyższe zawodowe posiada odpowiednio 42% i 21% respondentów, 19% klientów Urzędu posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Klienci z wykształceniem zawodowym i podstawowym to odpowiednio 12% i 3%. Wykształcenie % 42% 21% 19% Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe zawodowe Wyższe magisterskie 3% 2.3.B Ankieta udostępniona na stronie Wykształcenie 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 29,4% 21,6% 43,1% Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe zawodowe Wyższe magisterskie 10, 5, 0, 4,9% 0,1% 2.4 Wiek 2.4.A Ankiety udostępnione w Biurze Obsługi Interesantów i innych jednostkach organizacyjnych Najwięcej klientów znajduje się w przedziale wiekowym od 31 do 45 lat (46%), 32% klientów to przedział wiekowy od 46 do 60 lat, w przedziale od 18 do 30 lat znajduje się 1 respondentów. W wieku powyżej 60 lat znajduje się zaledwie 4% klientów urzędu miasta. - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 13 z 15

14 Wiek % % Od 18 do 30 lat Od 31 do 45 lat Od 46 do 60 lat Powyżej 60 lat 1 4% 2.4.B Ankieta udostępniona na stronie Wiek 50, 46,1% 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 34,3% 15,7% Od 18 do 30 lat Od 31 do 45 lat Od 46 do 60 lat Powyżej 60 lat 10, 5, 3,9% 0, Zakończenie W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, wynikające z przeprowadzanych badań w latach ubiegłych Urząd Miasta Chełm wydłużył godziny pracy Urzędu Miasta w wydziałach najczęściej odwiedzanych przez klientów, tj. w Wydziale Finansowym, Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Wydziale Organizacji i Nadzoru, Wydziale Spraw Społecznych, Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego, Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. W wybranych referatach wymienionych wydziałów we wtorki i czwartki usługi są wykonywane do godz Urząd na bieżąco monitoruje wyniki ankiet. Stąd też zauważono wzrost liczby osób zainteresowanych możliwością załatwienia sprawy po godz We wrześniu 2009 r. rozpoczęły się prace nad zmianami regulaminu pracy Urzędu dotyczącymi m.in. wydłużenia godzin pracy Urzędu. Procedura opracowywania i konsultacji regulaminu zakończyła się w marcu br. Od dnia 01 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie zarządzenie Nr 71/10 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy. Na mocy Regulaminu w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Referacie Biuro Obsługi Interesantów na - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 14 z 15

15 stanowiskach obsługi interesantów czas pracy wydłużono codziennie do godziny Wydłużenie czasu pracy BOI to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom płynącym od mieszkańców. Przede wszystkim z myślą o tych, którzy z uwagi na zajęcia zawodowe, inne obowiązki nie mogą załatwić swoich spraw w godzinach pracy urzędu. Dotychczas BOI w wydłużonym czasie pracowało dwa dni w tygodniu we wtorek i czwartek do godz Z roku na rok wzrasta liczba osób, które korzystają z informacji i usług Urzędu świadczonych drogą elektroniczną. W stosunku do raportu z roku 2009 nastąpił duży wzrost liczby osób, które o sposobie załatwiania sprawy dowiedziały się z Biuletynu Informacji Publicznej i strony Liczby przedstawiały się wówczas następująco: BIP w 2010 r. - 31%, w 2009 r. - 14,12%; strona w 2010 r. - 21%, w 2009 r. 16,47%. Ankietę na stronie wypełniały, w przeważającej części osoby młode w wieku lat oraz osoby z wykształceniem wyższym magisterskim. Wskazuje to jednoznacznie na konieczność unowocześniania metod komunikacji i współpracy z klientami, w tym za pośrednictwem nowoczesnych technologii informatycznych. Stąd też wyzwaniem Urzędu Miasta i pracowników w 2010 r. i w latach kolejnych będzie sprostanie oczekiwaniom mieszkańców w zakresie umożliwienia załatwiania spraw w Urzędzie przez Internet i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Sporządził: Zatwierdził: Data: 30 marca 2010 r. Data: 30 marca 2010 r. Inspektor Prezydent Miasta Chełm Małgorzata Szymańska Agata Fisz /-/ /-/ - raport z badań ankietowych, marzec 2010 r. Strona 15 z 15

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ ANALIZA ANKIET I CZĘŚĆ Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Urzędu: 1. Warunki obsługi klienta ILOŚĆ ODPOWIEDZI trudno

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Wyniki ankiety Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Badanie było przeprowadzane od maja do wrzesnia 2015 r. 1. Częstotliwość załatwiania spraw w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r.

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r. URZĄD MIASTA LUBAWA 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, centr.: (0-89) 645-53-00; fax: (0-89) 645-25-58; www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Liczba wysłanych ankiet: 06 Liczba wysłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 00 90 87 80 70

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 W trosce o podnoszenie jakości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.01.2013 Wodzisław Śląski, dnia 27.05.2013r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI ORZESZE

URZĄD MIEJSKI ORZESZE URZĄD MIEJSKI ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Tel. Sekretariat (32) 32-48-800 Fax: (32) 32-48-826 www.orzesze.pl www.bip.orzesze.pl Koordynator Badania wraz z Zespołem Roboczym powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r.

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. ozn. sprawy PZJ. 0182-23/10 Płońsk, dn. 23.08.2010 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012.

Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012. Zarządzenie Nr 14/12r. Wójta Gminy Boćki z dnia 2 sierpnia 2012. w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu funkcjonowania i aktualizowania kart usług w Urzędzie Gminy Boćki Na podstawie art. 33 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości usług Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie realizuje badanie ankietowe dotyczące zadowolenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r.

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r. OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE 2014 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CEL I PRZEDMIOT BADANIA... 3 PROBLEM BADAWCZY... 3 DOBÓR I WIELKOŚĆ PRÓBY... 4 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW... 4 METODY,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Profesjonalne Kadry Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego Starostwo Powiatowe w Żninie Urząd Miejski w Łabiszynie Urząd Gminy w Gąsawie Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Miejski Urząd Pracy w Lubli 20-080 Lublin, ul. Niecała 14, www.mup.lublin.pl Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lubli Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r.

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r. OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE 2016 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CEL I PRZEDMIOT BADANIA... 3 PROBLEM BADAWCZY... 3 DOBÓR I WIELKOŚĆ PRÓBY... 4 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW... 4 METODY,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2013 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu RAPORT Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu Badania ankietowe w dn. 15.04.2013 r. - 31.12.2013 r. Strona 1 I. Przebieg badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 Joanna Szkutnik Kłodzko, 2016-09-29 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania ankietowego... 2 1.1 Dystrybucja ankiet i liczebność próby...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH

OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH Urząd Miejski w Słomnikach Raport z badań Spis treści Streszczenie (executive summary)... 2 Wprowadzenie... 3 Metodologia badania... 4 Wyniki badania...

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów.

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Charakterystyka badań. Wyciąg z analizy zadowolenia klientów Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Wyniki ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku W sprawie wprowadzenia Systemu Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Gminy Wieliszew. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie Urząd Gminy Ornontowice WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie 01 31 marzec 2017 r. Ornontowice 2017 r. Strona 1 / 13 I. Wstęp Badanie ankietowe satysfakcji klienta

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety "Opinia o Nas"

Wyniki ankiety Opinia o Nas RAPORT Z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od grudnia 2007 do lipca 2008 roku Liczba wysłanych ankiet: 23 Liczba wysyłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 2007-2008 0 9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Zadowolenie z usługi

Zadowolenie z usługi 1 od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Liczba ankiet wyjętych z urny: 386 (poprzednio 283) Dla każdego pytania skala ocen wynosi od 1 do 6, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 6 najwyższą. Pytanie nr 1: Proszę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Boćki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: wdrożenia Systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy Boćki Na podstawie art.30,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

RAPORT. z PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO RAPORT z PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO świadczonego przez Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w okresie od stycznia 9 r. r. do 3 grudnia 9 r. W 9 r. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 1. Cel badania: 1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 3. Zdobycie dodatkowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety "Opinia o Nas"

Wyniki ankiety Opinia o Nas RAPORT Z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.06.2011 Wodzisław Śląski, 15.06.2011r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 24 lipca 2015 r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy

Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy Piotr Gerasch Wydział Organizacyjny Koordynator badania Badanie ankietowe Satysfakcja interesantów z jakości ich obsługi w Urzędzie Miasta Częstochowy ANALIZA WYNIKÓW (rok 2009) 1. Wstęp Jednym z procesów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Biura Obsługi Interesantów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2009 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 01 grudnia 2009 roku Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU,

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, BENCHMARKING NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH Badanie Opinii Klientów Urzędu Gminy w Konopiskach Zleceniodawca: Projekt

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. udzielania bezpłatnych porad prawnych w KLINICE PRAWA TENEO

REGULAMIN. udzielania bezpłatnych porad prawnych w KLINICE PRAWA TENEO REGULAMIN udzielania bezpłatnych porad prawnych w KLINICE PRAWA TENEO 1 Regulamin udzielania bezpłatnych Porad prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa procedurę, zakres, formy i zasady udzielania Porad

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2012 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016).

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016). 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Cedry Wielkie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Cedry Wielkie Badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Cedry Wielkie Warszawa, 21 maja 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. INFORMACJA O BADANIU... 3 3. CELE BADANIA... 3 4. WYNIKI BADANIA: URZĄD GMINY CEDRY WIELKIE...

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lipiec - wrzesień 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Wielkość próby

Bardziej szczegółowo