ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA"

Transkrypt

1 ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 212 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieŝącym i poprzedzającym badaniem okresowym w porównaniu do wyników uzyskiwanych w okresach wcześniejszych) W I kwartale 212 roku przeprowadzone zostało po raz kolejny badanie zadowolenia i oczekiwań klienta w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach wg ustalonego wzoru (okres badania obejmował kwartał). Ankiety udostępnione zostały w Sali Obsługi Podatnika. Wypełnione ankiety klienci mogli wrzucać do urny znajdującej się w Sali Obsługi Podatnika. W ramach przeprowadzonego badania ankietowanego zebrano 22 szt. ankiet. Zdecydowanie największą grupę klientów reprezentowali podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej, którzy zgłosili się do Urzędu głównie w celu złoŝenia deklaracji, zeznania, wniosku, uzyskania informacji lub pobrania druku. W zdecydowanej większości ankietowani trafili do odpowiedniego, kompetentnego i uprzejmego pracownika, gdzie uzyskali wyczerpującą odpowiedź na zadawane przez siebie pytania. Poziom zadowolenia klientów z obsługi świadczonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, jak równieŝ z pracy urzędników, ukształtował się na poziomie 91,18 % i był niŝszy o 7,14% od uzyskanego w poprzednim kwartale (98,32%). Spadek zadowolenia klientów jest konsekwencją trwającej akcji składania zeznań podatkowych i zapłaty podatku, związaną ze wzmoŝoną obsługą i masowością, co generować mogło sytuacje konfliktowe. BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie wykorzystywano metody benchmarkingu w celu porównania swojej działalności i uzyskanych wyników z innymi organizacjami. F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 1

2 CZĘŚĆ I BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem ankiety) Cel badania Respondenci Czas badania Badanie zadowolenia i oczekiwań klienta. Badaniem ankietowym objęci zostali klienci Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. I kwartał 212 roku. Metoda badania Przebieg badania Liczba otrzymanych formularzy zwrotnych Anonimowe, dobrowolne badanie ankietowe. Ankiety zostały wystawione w Sali Obsługi Podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Wypełnione ankiety klienci mogli wrzucać do urny znajdującej się w SOP. W ramach przeprowadzonego badania zebrano 22 kwestionariuszy ankiet z opiniami i uwagami klientów. Liczba wypełniony formularzy Liczba formularzy podlegających analizie WNIOSKI POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW W BADANIU: 91,18 % Poziom satysfakcji oblicza się wg wzoru: ( ):1 gdzie: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12,13 wyraŝony w procentach stosunek odpowiedzi pozytywnych na pytanie oznaczone wskazanym numerem ( tak i raczej tak ) do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających jednoznaczną odpowiedź na dane pytanie. W przypadku, gdy np. na 5 zwróconych ankiet w którymkolwiek pytaniu 22 respondentów udzieli odpowiedzi tak i raczej tak, 26 respondentów udzieli odpowiedzi nie i raczej nie a 2 respondentów udzieli odpowiedzi niejednoznacznej wartości (tzn. nie zaznaczy odpowiedzi na dane pytanie lub udzieli odpowiedzi sprzecznych lub nielogicznych np. zakreślając więcej niŝ jedną odpowiedź w pytaniach wymagających zakreślenia jednej odpowiedzi) obliczamy stosunek odpowiedzi pozytywnych dzieląc 22 przez 48. Uwagi: F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 2

3 1. Jaką grupę klientów Pani/Pan reprezentuje? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Analiza szczegółowa Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 78,57 Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 55, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 14,29 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 25, Spółka prawa handlowego, Spółka prawa handlowego 5, Stowarzyszenie, Fundacja, Stowarzyszenie, Fundacja 5, Inne 7,14 Inne 1, 25% 5% 5% 1% Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka prawa handlowego 55% Stowarzyszenie, Fundacja Inne Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. 2. Jaki był powód Pani/Pana wizyty w urzędzie? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Pobranie druków, Pobranie druków 14,29 ZłoŜenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 38,89 ZłoŜenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 45,71 Uzyskanie informacji 11,11 Uzyskanie informacji 22,86 Płatność podatku 16,67 Płatność podatku 2,86 Skorygowanie deklaracji 5,56 Skorygowanie deklaracji 2,86 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 27,77 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 5,71 Wezwanie do urzędu, Wezwanie do urzędu 5,71 Inne, Inne, F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 3

4 ,71% 22,86% 14,29% 5,71% 5,71% 2,86% 2,86% Pobranie druków ZłoŜenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma Uzyskanie informacji Płatność podatku Skorygowanie deklaracji Uzyskanie/odbiór zaświadczenia Wezwanie do urzędu Najczęstszym powodem wizyty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach było złoŝenie deklaracji, wniosku lub pisma oraz uzyskanie informacji. 3. Czy bez problemu trafiła Pani/trafił Pan do odpowiedniego pracownika? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 92,31 Tak 86,36 Raczej tak 7,69 Raczej tak 4,55 Raczej nie, Raczej nie, Nie, Nie 9,9 w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 92,31% 1 86,36% 5 7,69% Tak Raczej tak Raczej nie % 4,55% % % 9,9% IV kwartał 211 r. Nie I kwartał 212 r. I kwartał 212 r. IV kwartał 211 r. F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 4

5 Większość badanych (9,91%) nie miała problemu z dotarciem do odpowiedniego pracownika Urzędu. Dokonując porównania wyników obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r. moŝna zauwaŝyć spadek liczby pozytywnych opinii o 9,9%. 4. Czy pracownik urzędu był kompetentny? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 92,86 Tak 9,9 Raczej tak 7,14 Raczej tak 4,55 Raczej nie, Raczej nie 4,55 Nie, Nie, w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r ,86% 9,9% 7,14% 4,55% % 4,55% % % IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. Analiza wyników badania ankietowego wskazuje, iŝ 95,45% respondentów pozytywnie oceniło ( Tak, Raczej tak ) kompetencje pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. W porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r. nastąpił spadek liczby respondentów pozytywnie oceniających kompetencje pracowników tut. Urzędu (IV kwartał 211r.: 1% respondentów). 5. Czy pracownik urzędu był uprzejmy? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 1, Tak 95,24 Raczej tak, Raczej tak, Raczej nie, Raczej nie 4,76 Nie, Nie, F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 5

6 w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 1,% 95,24% IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. 2 % % % 4,76% % % W opinii 95,24 % respondentów pracownik tut. Urzędu, z którym mieli kontakt był uprzejmy. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w poprzednim okresie badawczym zauwaŝa się spadek poziomu zadowolenia klientów z bezpośrednich kontaktów z pracowniami tut. Urzędu (IV kw.211r.: 1% respondentów). 6. Czy załatwiła Pani/załatwił Pan sprawę, w której przyszła Pani/przyszedł Pan do urzędu? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 1, Tak 9,48 Raczej tak, Raczej tak, Raczej nie, Raczej nie 9,52 Nie, Nie, w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 1,% 9,48% % % % 9,52% % % IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 6

7 9,48% respondentów uznało, Ŝe sprawę, z którą przyszli do Urzędu udało się im załatwić. W porównaniu do wyników poprzedniego badania zauwaŝono spadek o 9,52%. 7. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadowalający? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 76,92 Tak 68,18 Raczej tak 15,39 Raczej tak 18,18 Raczej nie 7,69 Raczej nie 4,55 Nie, Nie 9,9 w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 8 76,92% 68,18% 6 IV kwartał 211 r ,39% 18,18% 7,69% 4,55% % 9,9% I kwartał 212 r. 86,36% ankietowanych uznało, iŝ czas załatwienia sprawy był zadowalający. Za zbyt długi uznało go 13,64% badanych. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r. stwierdza się, iŝ nastąpił spadek liczby osób zadowolonych z czasu oczekiwania na załatwienie sprawy o 5,95%. 8. Czy oznakowania stosowane w urzędzie są czytelne? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 63,64 Tak 72,73 Raczej tak 36,36 Raczej tak 13,64 Raczej nie, Raczej nie 9,9 Nie, Nie 4,54 F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 7

8 w I kwartale 211 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 72,73% 8 63,64% ,36% 13,64% % 9,9% % 4,54% IV kwartał 211 roku I kwartał 212 roku Wyniki badania wskazują, iŝ 86,37% respondentów uznało oznakowania informacyjne stosowane w tut. Urzędzie za czytelne i jasne. W stosunku do badania przeprowadzonego w ubiegłym kwartale odnotowano spadek liczby pozytywnych opinii o 13,63%. Niemniej jednak o 9,9% wzrosła liczba odpowiedzi zdecydowanie pozytywnych (na tak ). 9. Czy jest Pani/Pan zadowolony z obsługi w urzędzie? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 75, Tak 88,24 Raczej tak 25, Raczej tak 5,88 Raczej nie, Raczej nie 5,88 Nie, Nie, w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 88,24% 1 75,% ,% 5,88% % 5,88% % % IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 8

9 Wyniki badania wykazały, iŝ 94,12% respondentów było zadowolonych z obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r. zauwaŝa się spadek liczby respondentów, którzy udzielili pozytywnej odpowiedzi na powyŝsze pytanie o 5,88 %). Przy czym wzrosła (o 13,24%) ilość odpowiedzi zdecydowanie pozytywnych (na tak ) 1. Czy Pani/Pana zdaniem informacja udzielana przez pracowników urzędu jest wyczerpująca? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 8, Tak 8,94 Raczej tak 2, Raczej tak 9,53 Raczej nie, Raczej nie, Nie, Nie 9,53 w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 1 8,% 8,94% ,% 9,53% % % % 9,53% IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. 9,47% ankietowanych osób uznało, iŝ informacja udzielona przez pracownika tut. Urzędu była wyczerpująca. W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego odnotowano spadek liczby respondentów, którzy udzielili pozytywnej odpowiedzi na powyŝsze pytanie (o 9,53%). 11. Czy korzysta Pani/Pan z informacji przekazywanych przez urząd: Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Odpowiedź % Odpowiedź % W prasie 13,33 W prasie 4,17 Na stronie internetowej 4, Na stronie internetowej 29,17 Na tablicach informacyjnych 13,33 Na tablicach informacyjnych 16,67 W wydawnictwach urzędu 6,68 W wydawnictwach urzędu 8,32 Inne 13,33 Inne 12,5 Nie korzystam 13,33 Nie korzystam 29,17 F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 9

10 ,17% 29,17% ,17% 16,67% 8,32% 12,5% W prasie Na stronie internetowej Na tablicach informacyjnych W wydawnictwach urzędu Inne Nie korzystam Ze złoŝonych ankiet wynika, iŝ większość badanych korzysta z informacji zamieszczanych na stronie internetowej lub w ogóle nie korzysta z informacji przekazywanych przez Urząd. Część ankietowanych (16,67%) stwierdziła, iŝ korzysta z informacji zamieszczonych na tablicach informacyjnych oraz w innych źródłach. 12. JeŜeli korzysta Pani/Pan ze źródeł informacji wymienionych pkt. 11 to czy Pani/Pana zdaniem informacje tam zamieszczane są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 75, Tak 5, Raczej tak 25, Raczej tak 42,86 Raczej nie, Raczej nie 7,14 Nie, Nie, w I kwartale 211 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r. 75,% ,% 42,86% 25,% % 7,14% % % IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 1

11 92,86% respondentów uznało, Ŝe informacje przekazywane przez tut. Urząd są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące. W bieŝącym okresie badawczym zmniejszyła się liczba osób, które udzieliły pozytywnej odpowiedzi na powyŝsze pytanie o 7,14%. 13. Czy uwaŝa Pani/Pan, Ŝe godziny pracy urzędu są dostosowane do Pani/Pana potrzeb? Badanie poprzednie: IV kwartał 211 roku Tak 63,64 Tak 7, Raczej tak 27,27 Raczej tak 15, Raczej nie 9,9 Raczej nie 1, Nie, Nie 5, w I kwartale 212 r. z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211 r ,% 63,64% 27,27% 15,% 9,9% 1,% % 5,% IV kwartał 211 r. I kwartał 212 r. Zdaniem 85,% ankietowanych godziny pracy tut. Urzędu są dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. 15,% respondentów zaprezentowało odmienne zdanie. Dokonując porównania wyników obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r. odnotowano spadek liczby respondentów, którym odpowiadają godziny pracy Urzędu o 5,91%. 14. Co Pani/Pana zdaniem naleŝy zmienić w organizacji pracy urzędu? Na powyŝsze pytanie odpowiedzi udzieliło 15 respondentów, którzy chcieli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeŝeniami co do funkcjonowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. PoniŜej zaprezentowano dokładną treść odpowiedzi (nie dokonywano zmian w sformułowaniach oraz formie gramatycznej) na pytanie: Co Pani/Pana zdaniem naleŝy zmienić w organizacji pracy urzędu? : 1. Wydaje się, Ŝe niektórzy pracownicy są wprawdzie uprzejmi i kompetentni ale robią to jakby z przymusu, a nie z przekonania, Ŝe to jest powinność. Ogólnie duŝa poprawa w jakości usług świadczonych przez urząd, szczególnie do zeszłego roku. Wreszcie przyjście do urzędu nie jest stresujące a moŝe wkrótce będzie przyjemnością? 2. NaleŜałoby otworzyć więcej stanowisk, gdyŝ czeka się zbyt długo oraz pracownicy powinni być duŝo bardziej uprzejmi. 3. Więcej stanowisk udzielających informacji (ewentualnie więcej osób na tych stanowiskach) Inne: F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 11

12 Szczególnie podziękowania chcę złoŝyć 2 paniom: Agnieszce Mielczarek i Wioletty Łukasik za pomoc przy wyliczeniu PITu i Ŝyczliwą postawę. Oby więcej takich pracowników zatrudniał Urząd Skarbowy <podpis>, <PESEL>, <tel.> 4. Więcej okienek do obsługi klienta/petenta 5. Raczej nic, wszystko jest w porządku jak najlepszym. 6. Otrzymałem daleko idącą pomoc w wypełnianiu zeznania przez panią Gajek Monikę <podpis> 7. Nie mam zdania, nie zauwaŝyłem raŝących niedociągnięć. 8. Zlikwidować kartki potwierdzające złoŝenie PIT a potwierdzać na kopiach PIT. Inne urzędy skarbowe nie stosują uciąŝliwości z tym związanych. <podpis> 9. Zlikwidujcie te cholerne kolejki! Ludzie to jest 21 wiek! Przejdźcie w całości na online, w takich instytucjach widać jak Polska jest 1 lat za murzynami 1. Dziękuję Pani Karolinie za pomoc. 11. W porównaniu do innych urzędów, odbieranie deklaracji podatkowych jest wyjątkowo sprawne! Dziękuję. 12. Nie wszystkie okienka obsługują klientów. Pan w informacji nic nie robi, bo nikt nie wie, Ŝe on tam jest (jest niewidoczny). Mógłby przecieŝ pracować w innym okienku. 13. Nic mam Ŝadnych zastrzeŝeń co do kompetencji osoby mnie załatwiającej, jest wręcz zachwycona a tą osobą jest Pani Gajek. <podpis> 14. W moim odczuciu i potrzebami załatwiającymi w Państwa Urzędzie jest wszystko w porządku. Pracownicy, z którymi mam kontakt są kompetentni, uprzejmi i Ŝyczliwi. śyczę wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego, przede wszystkim duŝo zdrowia, zadowolenia i sukcesów w Ŝyciu osobistym i zawodowym. Z wyrazami szacunku i uznania <podpis>, <data>. Dziękuję za Państwa pracę. 15. Od kilku lat, korzystam z I Urzędu Skarbowego, gdzie dokonuję pewnych operacji. W bieŝącym roku, jak równieŝ w 211, kilka razy zwróciłem się z róŝnymi pytaniami do p. Jolanty LipczykZawodny, jak równieŝ Małgorzaty Głuc, które swą wiedzą, kulturą osobistą, jak równieŝ z uśmiechem, załatwiły moje problemy. WyŜej wymienionym paniom, tą drogą pragnę podziękować za kulturę i rzetelność załatwiania klientów. Najczęstsze uwagi klientów: Wszelkie zgłoszone przez ankietowanych sugestie oraz uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie i będą stanowiły wskazówkę dla dalszej poprawy jakości usług świadczonych przez tut. Urząd. CZĘŚĆ II SPOTKANIA Z KLIENTAMI Zgłaszane uwagi i/lub wyniki przeprowadzonych ankiet bądź innych badań: Wnioski: CZĘŚĆ III UWAGI ZGŁASZANE KIEROWNICTWU URZĘDU Uwagi klientów: Wnioski: CZĘŚĆ IV INNE BADANIA F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 12

13 Wyniki: Wnioski: CZĘŚĆ V UWAGI PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Przeprowadzone badanie ankietowe przebiegło w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono Ŝadnych przypadków, które by je zakłóciło. Cel badania, jakim była ocena poziomu zadowolenia oraz oczekiwań klientów Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach został osiągnięty. Biorąc pod uwagę analizę przedmiotowego badania moŝna wyciągnąć wniosek, iŝ poziom zadowolenia klientów z obsługi, a co za tym idzie z pracy pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach jest wysoki. W porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w IV kwartale 211r. zauwaŝa się nieznaczny spadek poziomu zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach (o 7,14%). Mając na względzie bardzo dobrą opinię ankietowanych na temat standardów obsługi, jak równieŝ współpracy z tut. Urzędem naleŝy dołoŝyć wszelkich starań aby poziom satysfakcji utrzymywał się w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Słowa krytyki, które pojawiły się w ankietach naleŝy potraktować jako wskazówkę do dalszej pracy nad poprawą jakości świadczonych usług oraz wizerunku tut. Urzędu. Z uwagi na małą ilość wypełnionych ankiet (22 szt.), w tym 8,82% ankiet zawierających odpowiedzi negatywne, naleŝy stwierdzić, Ŝe 1,94% respondentów było niezadowolonych, co przy masowej obsłudze klientów w badanym okresie, stanowi bardzo znikomy odsetek, który nie dowodzi pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd. CZĘŚĆ VI INNE UWAGI I ODNIESIENIA CZĘŚĆ VII UWAGI KIEROWNIKA URZĘDU Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w badaniu ankietowym za wyraŝenie swojej opinii na temat funkcjonowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Wszelkie wnioski, propozycje i uwagi przedstawione w ankietach zostaną poddane szczegółowej analizie i wykorzystane jako bezpośrednie źródło wiedzy o kierunkach poprawy jakości pracy oraz usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach. Doceniając wkład respondentów i cenne wskazówki wynikające z treści ankiet, prosimy jednocześnie o dalszą ocenę naszej pracy i sukcesywne wypełnianie ankiet. ZATWIERDZIŁ: Załączniki: ankiet zwrotnych. Otrzymują: OPRACOWAŁ: 1. Oryginał: Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Egzemplarze uŝytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy pracownicy Urzędu r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Beata Bagińska 3. Egzemplarz informacyjny w wersji elektronicznej: wszyscy korzystający ze strony internetowej Urzędu. F44/1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 13

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1)

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1) ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2011 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta W NIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ I PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA BADANIE ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ II PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2012 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012 RAPORT Z BADANIA satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów Urzędu Miasta w dniach lutego r. marca r. Dzierżoniów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.01.2013 Wodzisław Śląski, dnia 27.05.2013r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. Wójt Gminy Krupski Młyn Zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH Bobolice 8 maj 2015r I. Część wprowadzająca. a. Problem badawczy. Celem było opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU NA TEMAT OCENY FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU Analizie poddano 7 ankiet. Ankiety wypełniło:

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. W dniach 23.3.1 r. 23.4.1 r. przeprowadzone zostało w Departamencie ds. PO Kapitał Ludzki badanie zadowolenia klienta zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA ULGI PODATKOWEJ w formie ❶ ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOśENIA ZAPŁATY PODATKU NA RATY ❶ ODROCZENIA LUB ROZŁOśENIA NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje formularzy podatkowych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na ogólnych zasadach.

Rodzaje formularzy podatkowych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na ogólnych zasadach. Po raz siedemnasty Urząd Skarbowy w Strzelinie prowadzi akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KNURÓW

RAPORT Z BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KNURÓW RAPORT Z BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KNURÓW Wstęp W ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Knurów Systemu Zarządzania Jakością w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2013 r. przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R Ogólny stopień zwrotu kwestionariuszy ankiet w skali województwa dolnośląskie 65,76 0 10 20 30 40 50 60 70 US Procentowo

Bardziej szczegółowo

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 06.03.2007 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja III W dniach 12-16 lutego 2007 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ANKIETA Badanie satysfakcji klienta- pracodawcy z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu W związku z dążeniem do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, Powiatowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Nr dokumentu: DO-07 Nr wydania: 1 Data obowiązywania: 01.12.2011 r. strona 1/5 PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu RAPORT Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu Badania ankietowe w dn. 15.04.2013 r. - 31.12.2013 r. Strona 1 I. Przebieg badania

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów.

Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Charakterystyka badań. Wyciąg z analizy zadowolenia klientów Badania prowadzono w okresie od 2 do 29 kwietnia 2015 roku. Ankietami objęto 1092 osoby. Badania przeprowadziło 6 praktykantów. Wyniki ogólne.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r.

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. ozn. sprawy PZJ. 0182-23/10 Płońsk, dn. 23.08.2010 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317612&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317612&rok=20... Strona 1 z 5 śórawina: Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budŝetowego Gminy śórawina. Numer ogłoszenia: 317612-2009; data zamieszczenia: 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

z badania nt. poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Miasta Stalowa Wola Grudzień 2012

z badania nt. poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Miasta Stalowa Wola Grudzień 2012 RAPORT z badania nt. poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania Urzędu Miasta Stalowa Wola Grudzień 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Ankieta badania zadowolenia interesantów Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Województwo: dolnośląskie Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Pieszycach Szanowny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY ŁOPUSZNO

UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY ŁOPUSZNO UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY ŁOPUSZNO z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Łopuszno

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 216 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO Celem przeprowadzenia ankiety było poznanie opinii na temat realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo