ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z USŁUG POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2011 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy, przeprowadzono ankietę dotyczącą satysfakcji klienta. Miała ona na celu zbadanie jakości obsługi klienta, a takŝe stopnia zadowolenia z usług urzędu, a uzyskane informacje pomogą w doskonaleniu procesów świadczonych usług przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ankieta składała się z 31 pytań, z których na 26 naleŝało odpowiedzieć zaznaczając właściwą odpowiedź znakiem X. Pozostałe pytania stworzyły ankietowanym moŝliwość dowolnej, własnej odpowiedzi. Oprócz pytań, ankieta zawierała dane osoby ją wypełniającej, określające płeć, wiek, miejsce zamieszkania, status oraz wykształcenie. określiły płci. W ankiecie udział wzięło 100 osób, z czego 41 to męŝczyźni, a 56 to kobiety. 3 osoby nie Najwięcej ankiet zostało wypełnionych przez osoby w przedziale wiekowym do 30 roku Ŝycia. Stanowili oni 40 % ankietowanych osób. Drugą liczną grupą byli klienci w wieku lat. Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyŝej 50 roku Ŝycia. 4 ankietowanych nie określiło swojego wieku. Większość ankietowanych, tj. 71 osób zamieszkuje tereny miejskie, 26 tereny wiejskie. 3 osoby nie wskazały miejsca zamieszkania. 94 ankietowanych to osoby bezrobotne, jedynie 2 to osoby aktywne zawodowo. 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi. Spośród ankietowanych, 46 osób posiada wykształcenie średnie, 33 osoby zasadnicze zawodowe, następnie 11 ankietowanych ma wykształcenie wyŝsze i 7 gimnazjalne lub podstawowe. 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

2 Analiza odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie Pytanie 1. Jak długo korzysta Pan(i) z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach? Najwięcej ankietowanych (tj. 45 osób) zadeklarowało, Ŝe z usług Powiatowego Urzędu Pracy korzysta od 3 12 miesięcy, 27 osób krócej niŝ 3 miesiące, a 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Pytanie 2. Z jakich usług Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach Pan/Pani korzystał/a? Ponad 60 % ankietowanych (tj. 87 osób) korzystało z pośrednictwa pracy, 20 % (tj. 26 osób) z poradnictwa zawodowego, a zaledwie 8% (tj. 10 petentów) ze szkoleń i 5 % (tj. 7 osób) z zajęć w klubie pracy. Warto podkreślić, iŝ podstawową usługą Powiatowego Urzędu Pracy, z której korzystają petenci jest pośrednictwo pracy. Pytanie 3. Czy usługa pośrednictwa pracy zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach spełniła Pana (i) oczekiwania? Pytanie 4. Czy usługa poradnictwa zawodowego zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach spełniła Pana (i) oczekiwania? Pytanie 5. Czy usługa organizacji szkoleń zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach spełniła Pana (i) oczekiwania? Pytanie 6. Czy usługa zajęć w klubie pracy zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach spełniła Pana (i) oczekiwania? Pytanie 3,4,5 i 6 dotyczy spełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy oczekiwań petentów w zakresie kolejno : pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i zajęć w klubie pracy. Odnośnie pośrednictwa pracy najwięcej ankietowanych (tj. 60 osób) zakreśliło opcję raczej TAK, 29 osób określiło, Ŝe Powiatowy Urząd Pracy zdecydowanie spełnia ich oczekiwania. Dla 5 ankietowanych Urząd Pracy nie spełnił oczekiwań. Na 100 ankietowanych znalazło się 6, którzy nie korzystali z usług pośrednictwa pracy. W przypadku poradnictwa zawodowego ponad 50 % ankietowanych zadeklarowało, Ŝe Powiatowy Urząd Pracy spełnia ich oczekiwania, natomiast dla 5 osób oczekiwania nie zostały spełnione, a aŝ 22 % petentów nie korzystało z usług poradnictwa zawodowego. Z kolei ze szkoleń nie korzystało prawie 50 % ankietowanych, 43 osoby są zadowolone ze szkoleń, a dla pozostałych oczekiwania nie do końca spełniono. Z zajęć w klubie pracy korzystało najmniej ankietowanych, ponad 60 % nie uczestniczyło w tych zajęciach. 34 osoby są zadowolone z zajęć w klubie pracy, a 3 osoby zadeklarowały, Ŝe ich oczekiwania nie zostały spełnione. 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytania 3 6.

3 Pytanie 7. Czy usługa pośrednictwa pracy zrealizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach przyczyniła się do podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej, samozatrudnienia? Na pytanie 7, większość ankietowanych zadeklarowało, Ŝe usługa pośrednictwa pracy raczej nie przyczyniła się do ich zatrudnienia.15 osób zaznaczyło opcję zdecydowanie NIE. Łącznie 41 ankietowanych wskazało, Ŝe usługa pośrednictwa pracy doprowadziła do ich zatrudnienia. 6 osób nie udzieliło odpowiedzi na 7 pytanie. Pytanie 8. Na jakie trudności napotkał Pan/ Pani podczas załatwiania sprawy u pośrednika pracy? Pytanie 9. Na jakie trudności napotkał Pan/ Pani podczas załatwiania sprawy u doradcy zawodowego? Pytanie 10. Na jakie trudności napotkał Pan/ Pani podczas załatwiania sprawy u specjalisty ds. rozwoju zawodowego? Pytanie 11. Na jakie trudności napotkał Pan/ Pani podczas załatwiania sprawy u lidera klubu pracy? Pytania od 8 11 dotyczą trudności podczas załatwiania spraw u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Spośród ankietowanych (wszystkich 4 pytań), nie spotkało się z trudnościami. Z usług pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy nie korzystało kolejno: 9, 23, 50 i 52 ankietowanych. Daje to spostrzeŝenie, Ŝe najmniej korzysta się z usług specjalisty ds rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy. Natomiast do niewłaściwej osoby skierowanych zostało 5 petentów przez pośrednika pracy i 1 osoba przez doradcę zawodowego. śadnych informacji nie udzielono odpowiednio: 5, 4, 1, 2 osobom. Błędne informacje u pośrednika pracy uzyskało 2 ankietowanych, a u lidera klubu pracy 3 ankietowanych. O kontakt w innym terminie poproszono łącznie 8 osób. Jedynie 8 ankietowanych (łącznie pytania 8-11) nie udzieliło odpowiedzi. Pytanie 12. Co jest dla Pana/Pani najwaŝniejsze podczas załatwiania spraw w Urzędzie? Odpowiedzi na pytanie 12 ankiety prezentuje porównawczy ranking preferencji petentów Powiatowego Urzędu Pracy wg ich uznania. Podstawowe znaczenie mają tutaj: uprzejmość i Ŝyczliwość, które stanowią 31 % odpowiedzi (tj. 67 ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi); sprawna i szybka obsługa, stanowiąca 23 % odpowiedzi (49 odpowiedzi); kompetencja i fachowość, stanowiące 19 % (41 udzielonych odpowiedzi); wyczerpująca informacja, stanowiąca 15 % wszystkich odpowiedzi ( 32 odpowiedzi); termin załatwienia sprawy, stanowiący 11 % udzielanych odpowiedzi (24 odpowiedzi)

4 Pytanie 13. Jak ocenia Pan/Pani pośredników pracy, z którymi zetknął/ła się Pan/Pani podczas załatwiania sprawy? Spośród ankietowanych: uprzejmość i Ŝyczliwość: bardzo wysoko (5) oceniły 52 osoby, na (4) oceniło 22 osoby, na (3) - 7 osób, na (2) - 5 osób. Nikt nie dał 1 pkt. sprawną i szybką obsługę: na (5) oceniło 36 ankietowanych, na (4) 21, na (3) 13, na (2) 6 a na (1) 2 osoby. kompetencję i fachowość: 41 ankietowanych oceniło na (5), (4) przyznało 24 badanych, (3) 7, a (2) 5 badanych; wyczerpującą informację: na (5) oceniło 35 osób, na (4) 23, na (3) 9, na (2) 5 a na (1) - 3 osoby; terminowość załatwienia spraw oceniono następująco: na (5) 41 badanych, na (4) 14, na (3) 8, na (2) 3 badanych. Ponadto 6 ankietowanych nie korzystało z usług pośredników pracy, a 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie. Pytanie 14. Jak ocenia Pan/Pani doradców zawodowych, z którymi zetknął/ła się Pan/Pani podczas załatwiania sprawy? Podczas załatwiania sprawy u doradcy zawodowego: uprzejmość i Ŝyczliwość na (5) oceniło 40 ankietowanych, na (4) 15, na (3) - 7 osób, na (2) 2 osoby. Nikt nie dał 1 pkt. sprawną i szybką obsługę na (5) oceniło 31 ankietowanych, na (4) 12, na (3) 5, na (2) 6 a na (1) 2 osoby. kompetencję i fachowość 32 ankietowanych oceniło na (5), na (4) - 10 badanych, (3) 11 a (2) 2 badanych; wyczerpującą informację na (5) oceniło 25 osób, na (4) 14, na (3) 9, na (2) 3 a na (1) - 1 osoba; terminowość załatwienia spraw oceniono następująco: na (5) 32 badanych, na (4) 12, na (3) 5, na (2) 2 badanych i na (1) 1 osoba. Spośród badanych 28 określiło, Ŝe nie korzystało z usług doradców zawodowych, a 2 nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

5 Pytanie 15. Jak ocenia Pan/Pani specjalistę ds rozwoju zawodowego, z którymi zetknął/ła się Pan/Pani podczas załatwiania sprawy? Podczas załatwiania sprawy u specjalisty ds rozwoju zawodowego: uprzejmość i Ŝyczliwość: na (5) oceniło 23 ankietowanych, na (4) 11, na (3) - 2 osób, na (2) 1 osoby. Nikt nie dał 1 pkt. sprawną i szybką obsługę: na (5) oceniło 20 ankietowanych, na (4) 9, na (3) 3, na (2) 1 a na (1) Ŝadna osoba. kompetencję i fachowość: 18 ankietowanych oceniło na (5), na (4) - 10 badanych, (3) 5 a (2) nikt nie zaznaczył; wyczerpującą informację na: (5) oceniło 14 osób, na (4) 10, na (3) 4, na (2) 1 a na (1) - 1 osoba; terminowość załatwienia spraw oceniono następująco: na (5) 15 badanych, na (4) 11, na (3) 3, na (2) i na (1) Ŝadna osoba. 54 ankietowanych nie korzystało z usług specjalisty ds rozwoju zawodowego, a 4 nie udzieliły odpowiedzi na pytanie. Pytanie 16. Jak ocenia Pan/Pani lidera klubu pracy, z którymi zetknął/ła się Pan/Pani podczas załatwiania sprawy? Podczas załatwiania sprawy u lidera klubu pracy: uprzejmość i Ŝyczliwość: na (5) oceniło 22 ankietowanych, na (4) 11, na (3) - 2 osób, na (2) 2 osoby. Nikt nie dał 1 pkt. sprawną i szybką obsługę: na (5) oceniło 18 ankietowanych, na (4) 7, na (3) 1, na (2) 2 a na (1) 2 osoby. kompetencję i fachowość: 14 ankietowanych oceniło na (5), na (4) 11 badanych, (3) 2 a (2) nikt nie zaznaczył a (1) zaznaczyło 2 badanych; wyczerpującą informację: na (5) oceniło 15 osób, na (4) 7, na (3) 2, na (2) nikt a na (1) - 1 osoba; terminowość załatwienia spraw oceniono następująco: na (5) 18 badanych, na (4) 3, na (3) 4, na (2) 1 osoba, na (1) Ŝadna osoba. 55 ankietowanych nie korzystało z usług lidera klubu pracy, a 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie.

6 Pytanie 17. Jakie zastrzeŝenia ma Pan/Pani do pracy pośredników pracy? Pytanie 18. Jakie zastrzeŝenia ma Pan/Pani do pracy doradców zawodowych? Pytanie 19. Jakie zastrzeŝenia ma Pan/Pani do pracy specjalisty ds rozwoju zawodowego? Pytanie 20. Jakie zastrzeŝenia ma Pan/Pani do pracy lidera klubu pracy? Pytania dotyczą zastrzeŝeń, jakie mają petenci do pracy pośredników, doradców zawodowych, specjalisty ds rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy. Zdecydowana większość ankietowanych nie ma zastrzeŝeń do pracy wyŝej wymienionych pracowników. Odnośnie pośredników pracy ankietowani wskazywali, Ŝe są zbyt długie kolejki oczekiwania oraz, Ŝe jest niewiele ofert pracy, a takŝe niektóre oferty pracy nie spełniają wymogów, nie gwarantują umowy o pracę. Odnośnie doradców zawodowych kilku ankietowanych posiada takie zastrzeŝenia jak: brak informacji, zadawanie zbyt osobistych pytań, udzielanie takich samych informacji. Co do lidera klubu pracy, kilka osób napisało, Ŝe brakuje mu aktualnych informacji i niczego nowego się nie dowiedzieli. Odpowiedzi na pytania 17, 18, 19 i 20 nie udzieliło 60 osób. Pytanie 21. Czy uwaŝa Pan/Pani, Ŝe usługa pośrednictwa pracy w ostatnim czasie uległa: polepszeniu, pogorszeniu, nie zmieniła się Pytanie 22. Czy uwaŝa Pan/Pani, Ŝe usługa poradnictwa zawodowego w ostatnim czasie uległa: polepszeniu, pogorszeniu, nie zmieniła się Pytanie 23. Czy uwaŝa Pan/Pani, Ŝe usługa organizacji szkoleń w ostatnim czasie uległa: polepszeniu, pogorszeniu, nie zmieniła się Pytanie 24. Czy uwaŝa Pan/Pani, Ŝe zajęcia w klubie pracy w ostatnim czasie uległa: polepszeniu, pogorszeniu, nie zmieniła się Pytania odnoszą się do tego, czy usługa odpowiednio pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń i zajęć w klubie pracy uległa zmianom. Zdecydowana większość (59 osób) ankietowanych uwaŝa, Ŝe usługa pośrednictwa pracy polepszyła się, 1 osoba twierdzi, Ŝe uległa pogorszeniu natomiast 37 osób deklaruje, Ŝe nie zmieniła się. 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi. W przypadku poradnictwa zawodowego sytuacja jest podobna. 52 osoby twierdzą, Ŝe usługa ta uległa polepszeniu, 34, Ŝe nie zmieniła się, a jedynie 2 osoby uwaŝają, Ŝe się pogorszyła. Odpowiedzi nie udzieliło 12 osób. Co do organizacji szkoleń, 36 ankietowanych uwaŝa, Ŝe uległa polepszeniu, 33 osoby uwaŝa, Ŝe nie uległy zmianom, 7 osób twierdzi, Ŝe sytuacja pogorszyła się, a 24 osoby nie udzieliły odpowiedzi. JeŜeli chodzi o zajęcia w klubie pracy to aŝ 30 osób nie udzieliło odpowiedzi, co moŝe być spowodowane tym, Ŝe duŝo osób nie korzystało z tych zajęć. 34 osoby uwaŝają, Ŝe zajęcia się polepszyły, 4 osoby twierdzą, Ŝe uległy pogorszeniu, natomiast 32 ankietowanych uwaŝa, Ŝe zajęcia nie uległy zmianom.

7 Pytanie 25. Co Pana/Pani zdaniem naleŝałoby zmienić, aby usprawnić pracę:? Pytanie 25 to pytanie otwarte, dające moŝliwość ustosunkowania się klientów PUP do wykonywanych przez poszczególnych pracowników ich obowiązków. Analizując odpowiedzi na to pytanie, stwierdzić naleŝy, iŝ ankietowani niechętnie udzielali odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Pewnie wiąŝe się to z trudnością, która jest charakterystyczna dla pytań otwartych w przypadku statystycznych ankietowanych. Zarówno w przypadku pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalisty ds rozwoju zawodowego, jak i lidera klubu pracy większość ankietowanych uwaŝa, Ŝe nie trzeba nic zmieniać, aby usprawnić pracę poszczególnych pracowników. DuŜa część osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Łącznie 26 badanych nie mają określonego zdania na ten temat. Pod pojęciem inne, kryją się odpowiedzi: spotkanie mimo umówionej godziny zazwyczaj się opóźnia, nie wiem, nie mam pomysłu, kompetencje, znajomość rynku pracy, aby dać więcej pośredników pracy, aby to przebiegło szybciej i przyjemniej, podnieść im pensje, moŝe to ich zmotywuje do lepszej i szybszej obsługi osób bezrobotnych, szybkie i konkretne załatwienie spraw. Pytanie 26. Jak ocenia Pan/Pani upowszechnianie i dostępność ofert pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, ich przejrzystość, aktualność? Według większości, tj. 79 ankietowanych, ocenia upowszechnianie i dostępność ofert pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ich przejrzystość i aktualność, jako dobre i bardzo dobre. 16 ankietowanych uwaŝa upowszechnianie i dostępność ofert pracy jako przeciętnie, a 1 osoba jako złe. Odpowiedzi nie udzieliły 4 osoby. Pytanie 27. Jak długo czekał/a Pan/Pani na udzielenie usługi od przybycia do urzędu? Pytanie 27 dotyczy czasu oczekiwania na udzielenie usługi. U pośredników pracy zazwyczaj sprawy są realizowane w czasie od 5 do 15 minut od momentu przybycia do urzędu ( taką odpowiedź zaznaczyło 37 osób). 24 badanych obsłuŝono od razu, bez konieczności czekania. Od 15 do 30 minut czekało 11 osób, a powyŝej 30 minut 14 osób. U doradców zawodowych najwięcej osób obsłuŝono od razu, 17 badanych czekało 5 15 minut, 8 osób oczekiwało ponad 15 minut. W przypadku specjalisty ds rozwoju zawodowego, 10 osób obsłuŝono od razu, 9 osób czekało 5-15 minut, natomiast 4 osoby oczekiwały na załatwienie sprawy ponad 15 minut. Lider klubu pracy od razu obsłuŝył 9 badanych, 7 w ciągu 5 15 minut, a 4 osoby czekały ponad 15 minut na udzielenie

8 usługi. śadna osoba nie zaznaczyła odpowiedzi nie obsłuŝono mnie na pytanie 27 odpowiedzi nie udzieliło zaledwie 4 osoby. Pytanie 28. Jak ocenia Pan/Pani stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach pod kątem promocji usług rynku pracy?: Zdaniem 60 % ankietowanych strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy pod kątem promocji usług rynku pracy skonstruowana jest w sposób dobry i bardzo dobry. 15 % badanych uwaŝa ją za przeciętną, a 20 % osób nie posiada dostępu do internetu. śaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi źle. Jedynie 5 osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Pytanie 29. Czy w kontaktach z pracodawcami czuł/a się Pan/Pani dyskryminowany/a ze względu na płeć? Pytanie 30. Czy w kontaktach z pracodawcami czuł/a się Pan/Pani dyskryminowany/a ze względu na wiek? Pytanie 31. Czy w kontaktach z pracodawcami czuł/a się Pan/Pani dyskryminowany/a ze względu na inne czynniki niŝ płeć i wiek? Pytanie 29, 30 i 31 dotyczy dyskryminacji w kontaktach z pracodawcami ze względu na płeć, wiek i inne czynniki. Jak widać na powyŝszym wykresie, zdecydowana większość, tj. odpowiednio 89, 85 i 89 ankietowanych, nie doświadczyła dyskryminacji w kaŝdym z wymienionych kryteriów. Łącznie na te pytania odpowiedzi nie udzieliło jedynie 6,33 % badanych. Z powyŝszych danych wynika, Ŝe klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach w większości pozytywnie oceniają obsługę przez specjalistów tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistę ds. rozwoju zawodowego, Lidera Klubu Pracy. Jak pokazują powyŝsze wskaźniki usługi świadczone na rzecz osób bezrobotnych uległy w ostatnim czasie polepszeniu. Skrócił się równieŝ czas oczekiwania na obsługę i załatwienie sprawy. Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe najdłuŝszy czas oczekiwania na udzielenie usługi, klienci napotykają u pośredników pracy. Ankietowani wskazują równieŝ na konieczność zatrudnienia dodatkowych pośredników pracy w celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia okresu oczekiwania do konkretnego pracownika. Niepokojącym jest równieŝ spory odsetek osób, którzy wskazują, Ŝe usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach nie spełniają ich oczekiwań oraz trudności napotkane podczas załatwienia spraw w urzędzie tj: skierowanie do nieodpowiedniej osoby, brak lub błędna informacja uzyskana od pracownika.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości usług Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie realizuje badanie ankietowe dotyczące zadowolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje w Ŝaden sposób nie będą kojarzone z osobą udzielającą wywiadu. Zostaną wykorzystywane wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.01.2013 Wodzisław Śląski, dnia 27.05.2013r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety "Opinia o Nas"

Wyniki ankiety Opinia o Nas RAPORT Z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety "Opinia o Nas"

Wyniki ankiety Opinia o Nas RAPORT Z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r. URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 24 lipca 2015 r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce 2013 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Miejski Urząd Pracy w Lubli 20-080 Lublin, ul. Niecała 14, www.mup.lublin.pl Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lubli Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Ankieta badania zadowolenia interesantów Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Województwo: dolnośląskie Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Pieszycach Szanowny

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 W trosce o podnoszenie jakości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska Załącznik Wyniki ankiet dotyczących świadczenia usług opiekuńczych z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Opracowała: Katarzyna Siemowska

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej

KARTA ZGŁOSZENIOWA... data wpływu i podpis osoby przyjmującej KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:.. Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Ankieta dotycząca oceny pracy Biblioteki w Drużbicach Gminnego Ośrodka Kultury dostępna była na stronie. W okresie dwóch

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Siedlce, grudzień 2011 r. Raport z Badania lokalnego rynku pracy przeprowadzonego wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach w ramach projektu,,krok do jakości Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ ANALIZA ANKIET I CZĘŚĆ Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Urzędu: 1. Warunki obsługi klienta ILOŚĆ ODPOWIEDZI trudno

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANKIETYZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

RAPORT Z ANKIETYZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH RAPORT Z ANKIETYZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH SŁUBICE, STYCZEŃ 2012 1 WSTĘP W 2011 roku odbyły się 3 szkolenia grupowe dla 24 osób uprawnionych. Na szkolenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r.

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r. URZĄD MIASTA LUBAWA 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, centr.: (0-89) 645-53-00; fax: (0-89) 645-25-58; www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza analiza badań ankietowych

Zbiorcza analiza badań ankietowych Zbiorcza analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia.. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012 RAPORT Z BADANIA satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów Urzędu Miasta w dniach lutego r. marca r. Dzierżoniów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet Ocena satysfakcji uczestników projektu Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ankieta została opracowana na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. W dniach 23.3.1 r. 23.4.1 r. przeprowadzone zostało w Departamencie ds. PO Kapitał Ludzki badanie zadowolenia klienta zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. Nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Egz. Nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Egz. Nr 2 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej OPS w miesiącu kwietniu 2015r. Dzierżoniów 2015 r. 1 W kwietniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Część 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie

Bardziej szczegółowo

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK RAPORT Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK Przygotował: Michał Siromski CZERWIEC 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania problemów kobiet matek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI ORZESZE

URZĄD MIEJSKI ORZESZE URZĄD MIEJSKI ORZESZE 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Tel. Sekretariat (32) 32-48-800 Fax: (32) 32-48-826 www.orzesze.pl www.bip.orzesze.pl Koordynator Badania wraz z Zespołem Roboczym powołany Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień... miesiąc... rok... w....... Nr PESEL... Nr NIP... Wiek w latach:... Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok. w........ PESEL... NIP. Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA BADANIA PRZEPROWADZIŁ I OPRACOWAŁ ZESPÓŁ POD NADZOREM Z-CY DYREKTORA KAZIMIERZA MISIA OSTRZESZÓW, GRUDZIEO 2012 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚD TEORETYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie Urząd Gminy Ornontowice WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie 01 31 marzec 2017 r. Ornontowice 2017 r. Strona 1 / 13 I. Wstęp Badanie ankietowe satysfakcji klienta

Bardziej szczegółowo