ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON"

Transkrypt

1 ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych stron przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w porównaniu do wyników uzyskiwanych w okresach wcześniejszych) W dniach 28 listopada-16 grudnia 2014r. przeprowadzone zostało po raz kolejny, wg ustalonego wzoru badanie ankietowe wśród innych stron zainteresowanych funkcjonowaniem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, z którymi tut. organ podatkowy najczęściej współpracuje. Do badania wytypowano 107 instytucji/podmiotów współpracujących z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Katowicach. Formularze ankiet wysłano drogą elektroniczną, m.in. do urzędów skarbowych województwa śląskiego, organów wymiaru sprawiedliwości, komorników sądowych, podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji współpracujących z Urzędem. Zwrotnie otrzymano 22 wypełnione formularze ankiet, które zostały przyjęte do analizy. Stopień zwrotu ankiet wyniósł: 21%. Z analizy ankiet wynika, iż ogólny poziom zadowolenia ukształtował się na poziomie 89% i był niższy o 11% od poziomu uzyskanego podczas badania przeprowadzonego w 2013r. F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 1 z 7

2 CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON (prowadzone zgodnie z formularzem F /2) Zidentyfikowanie oczekiwań i potrzeb oraz określenie poziomu Cel badania zadowolenia innych stron zainteresowanych funkcjonowaniem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Badaniem zostały objęte podmioty/instytucje współpracujące z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Katowicach (organy administracji rządowej i samorządowej, organy wymiaru sprawiedliwości, dostawcy, partnerzy, me- Respondenci dia i inne podmioty współpracujące z Urzędem). Czas badania 28 listopada-16 grudnia 2014r. Metoda badania Przebieg badania Liczba otrzymanych formularzy zwrotnych Dobrowolne badanie ankietowe. W dniu 28 listopada 2014r. do 107 wytypowanych instytucji/podmiotów przesłano drogą elektroniczną informację o przeprowadzeniu badania ankietowego wraz z formularzem ankiety. Wypełnione ankiety można było złożyć osobiście w Urzędzie, odesłać elektronicznie lub pocztą na adres Urzędu bądź faksem. W ramach przeprowadzonego badania otrzymano zwrotnie 22 ankiety, które poddano analizie. Liczba wypełniony formularzy Liczba formularzy podlegających analizie WNIOSKI POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW W BADANIU: Poziom satysfakcji oblicza się wg wzoru: (8+9+10):3 gdzie: 8, 9, 10 wyrażony w procentach stosunek odpowiedzi pozytywnych na pytanie oznaczone wskazanym numerem ( tak i raczej tak ) do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających jednoznaczną odpowiedź na dane pytanie. W przypadku, gdy np. na 50 zwróconych ankiet w którymkolwiek pytaniu 22 respondentów udzieli odpowiedzi tak i raczej tak, 26 respondentów udzieli odpowiedzi nie i raczej nie a 2 respondentów udzieli odpowiedzi niejednoznacznej wartości (tzn. nie zaznaczy odpowiedzi na dane pytanie lub udzieli odpowiedzi sprzecznych lub nielogicznych np. zakreślając więcej niż jedną odpowiedź w pytaniach wymagających zakreślenia jednej odpowiedzi) obliczamy stosunek odpowiedzi pozytywnych dzieląc 22 przez 48. Uwagi: 89 % F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 2 z 7

3 Analiza szczegółowa 1. Jaką grupę innych zainteresowanych stron Pani/Pan reprezentuje? podmiot gospodarczy 8,00 podmiot gospodarczy 9,00 organ samorządowy 4,00 organ samorządowy 9,00 organ wymiaru sprawiedliwości 12,00 organ wymiaru sprawiedliwości 0,00 organ administracji rządowej 64,00 organ administracji rządowej 64,00 media 4,00 media 0,00 inne 8,00 inne 18,00 Ze złożonych ankiet wynika, iż najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły organy administracji rządowej (64% respondentów). 2. Czy Państwa firma współpracowała lub współpracuje także z innymi urzędami skarbowymi? tak 96,00 tak 100,00 nie 4,00 nie 0,00 Wszyscy respondenci wskazali, iż współpracują także z innymi urzędami skarbowymi. 3. Jak oceniają Państwo współpracę z Urzędem na tle innych urzędów skarbowych? bardzo dobrze 50,00 bardzo dobrze 59,00 zadowalająco 50,00 zadowalająco 36,00 źle 0,00 źle 5,00 95% ankietowanych (21 z 22 ankietowanych) pozytywnie oceniło współpracę z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Katowicach na tle innych urzędów. W porównaniu z poprzednim badaniem zauważa się, iż nastąpił spadek liczby osób pozytywnie oceniających współpracę z Urzędem o 5%. 4. W jaki sposób doszło do nawiązania kontaktów z Urzędem? z inicjatywy Urzędu 40,00 z inicjatywy Urzędu 33,00 z własnej inicjatywy 46,67 z własnej inicjatywy 48,00 w inny sposób 13,33 w inny sposób 19,00 F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 3 z 7

4 Wyniki ankiety wskazują, iż do nawiązania kontaktów z Urzędem najczęściej dochodziło z własnej inicjatywy instytucji/podmiotów biorących udział w badaniu ankietowemu. Respondenci w kilku ankietach wskazali dwie możliwości odpowiedzi: z inicjatywy Urzędu oraz z własnej inicjatywy. 5. Jaka jest częstotliwość kontaktów w ramach współpracy z Urzędem? regularnie 16,00 regularnie 13,00 dość często 56,00 dość często 64,00 rzadko 20,00 rzadko 23,00 sporadycznie 8,00 sporadycznie 0,00 Większość respondentów to instytucje/podmioty dosyć często współpracujące z tut. Urzędem. 6. Jak oceniają Państwo terminowość załatwiania spraw przez Urząd? bardzo dobrze 60,00 bardzo dobrze 41,00 zadowalająco 40,00 zadowalająco 59,00 źle 0,00 źle 0,00 Wszyscy ankietowani w sposób pozytywny ocenili terminowości załatwiania spraw przez tut. Urząd. 7. Czy występują przypadki załatwiania Państwa spraw/wniosków przez Urząd po upływie ustawowego terminu? tak 4,00 tak 0,00 raczej tak 8,00 raczej tak 10,00 raczej nie 40,00 raczej nie 30,00 nie 48,00 nie 60,00 Analiza ankiet wskazuje, iż wystąpiły przypadki załatwienia spraw przez Urząd po upływie ustawowego terminu. Na nieprawidłowości w tym zakresie wskazało 2 respondentów. 8. Czy podczas kontaktów z Urzędem i załatwiania spraw (osobiście/telefonicznie) zostali Państwo bez problemu skierowani do właściwego pracownika? tak 64,00 tak 52,00 raczej tak 36,00 raczej tak 24,00 raczej nie 0,00 raczej nie 24,00 nie 0,00 nie 0,00 F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 4 z 7

5 76% respondentów podało, iż podczas kontaktów z Urzędem nie miało problemu z dotarciem do właściwego pracownika. W bieżącym okresie badawczym zmniejszyła się liczba respondentów, którzy udzielili pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie - odmienną opinię zaprezentowało 24% respondentów (5 ankietowanych). 9. Czy pracownik był kompetentny, rzeczowy i uprzejmy? tak 76,00 tak 59,00 raczej tak 24,00 raczej tak 36,00 raczej nie 0,00 raczej nie 5,00 nie 0,00 nie 0,00 Zdaniem większości ankietowanych (95%) pracownik Urzędu, z którym mieli kontakt był kompetentny, rzeczowy i kompetentny. Negatywna opinia wyrażona została przez jednego z ankietowanych. 10. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy z Urzędem? tak 72,00 tak 59,00 raczej tak 28,00 raczej tak 36,00 raczej nie 0,00 raczej nie 5,00 nie 0,00 nie 0,00 Jak wynika z analizy ankiet zdecydowana większość ankietowanych (95%) wyraziła zadowolenie ze współpracy z Urzędem - odmiennego zdania było 5% badanych. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w poprzednim okresie badawczym zauważa się, iż nastąpił spadek liczby respondentów, którzy wyrazili pozytywną opinię w tej kwestii. 11. Dodatkowe opinie i uwagi (czy są dziedziny, w których byliby Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z Urzędem, co Państwa zdaniem należałoby zmienić w organizacji pracy Urzędu, czy są Państwo zadowoleni ze sposobu rozliczeń wzajemnych, itp.)? Najczęstsze uwagi klientów: Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 3 respondentów, którzy chcieli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami co do funkcjonowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Poniżej zaprezentowano dokładną treść opinii i uwag: 1.Bardzo dobra współpraca z pracownikami informatyki, 2.Bylibyśmy zainteresowani szkoleniami w zakresie podatku od osób fizycznych, 3.Brak. CZĘŚĆ II UWAGI ZGŁASZANE KIEROWNICTWU URZĘDU F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 5 z 7

6 Uwagi innych zainteresowanych stron: Brak uwag. Wnioski: CZĘŚĆ III INNE BADANIA Wyniki: Brak innych badań. Wnioski: CZĘŚĆ IV - UWAGI PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach po raz kolejny przeprowadził badanie ankietowe wśród stron zainteresowanych współpracą z Urzędem, stanowiące jeden z elementów wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością. Przeprowadzone badanie ankietowe przebiegło w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono żadnych przypadków, które mogłyby je zakłócić. Pomimo niskiego poziomu zainteresowania ze strony respondentów udziałem w badaniu ankietowym cel badania, jakim była ocena poziomu zadowolenia oraz oczekiwań innych stron zainteresowanych funkcjonowaniem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach został osiągnięty. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane w procesie doskonalenia jakości świadczonych usług. Analiza wyników przedmiotowego badania wskazuje, iż poziom zadowolenia z jakości usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach jest wysoki, nie mniej jednak w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w u 2013 odnotowano spadek poziomu zadowolenia z jakości usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach (o 11%), spowodowany wystąpieniem negatywnych opinii dotyczących zarówno współpracy z tut. Urzędem, jak i kontaktów z pracownikami Urzędu. CZĘŚĆ V - INNE UWAGI I ODNIESIENIA F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 6 z 7

7 CZĘŚĆ VI - UWAGI KIEROWNIKA URZĘDU Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym za wyrażenie swojej opinii na temat funkcjonowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Zawarte w ankietach uwagi zostaną poddane analizie i wykorzystane jako źródło wiedzy o kierunkach poprawy jakości pracy oraz usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach. Doceniając wkład respondentów i cenne wskazówki wynikające z treści ankiet, prosimy jednocześnie o dalszą ocenę naszej pracy i sukcesywne wypełnianie ankiet. Załączniki: OPRACOWAŁ: r. Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Agnieszka Dąbek ankiety zwrotne ZATWIERDZIŁ: r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Beata Bagińska Otrzymują: 1. Oryginał: Pełnomocnik ds. zarządzania jakością; 2. Egzemplarze użytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy pracownicy Urzędu; 3. Egzemplarze użytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy korzystający ze strony internetowej Urzędu. F /2 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań innych zainteresowanych stron - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 7 z 7

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo