URZĄD MIEJSKI ORZESZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIEJSKI ORZESZE"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI ORZESZE Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Tel. Sekretariat (32) Fax: (32) Koordynator Badania wraz z Zespołem Roboczym powołany Zarządzeniem Nr VII/210/2015 z dnia r.

2 Dokument powstał w związku z realizacją projektu Kompetentni w administracji- wdrożenie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwoju kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Mikołowskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu V Działanie 5.2 Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ORZESZU Przeprowadzonego w okresie od 1 marca 2016r. do 31 marca 2016r. Opracowanie raportu: Koordynator badania: Zespół Roboczy: Jolanta Szubert Sylwia Chrapek Karina Tomczyk Aleksandra Pytel Mariusz Porwolik Informacje ogólne Sektor administracji publicznej w obecnej dobie musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami oraz odpowiedzieć na wiele nowych potrzeb społeczeństwa. Obywatele, czyli klienci urzędu oczekują coraz wyższego poziomu jakości świadczonych usług przez urzędy administracji samorządowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów urzędu został wdrożony we wszystkich gminach Powiatu Mikołowskiego system monitorowania satysfakcji klienta zewnętrznego w celu poznania opinii w zakresie świadczonych usług przez pracowników urzędu. Badanie to było ujednolicone oraz prowadzone na takich samych zasadach we wszystkich gminach partnerskich Powiatu Mikołowskiego. Narzędziem badania zadowolenia klienta zewnętrznego była wprowadzona do obiegu anonimowa ankieta, która przekazywana była klientom urzędu przez pracowników urzędu miejskiego w Orzeszu. Informacje o przystąpieniu do projektu zamieszczone były na stronie

3 Analiza zebranych ankiet stanowi podstawę opracowania niniejszego raportu, a jego wyniki posłużą do wytyczenia kierunków zmian w funkcjonowaniu urzędu oraz podniesienia jakości usług, a także usprawnienia obsługi. Zasady i zakres badań O realizacji badania i przystąpieniu do ankietowania informowaliśmy interesantów korzystających z usług Urzędu oraz na stronie internetowej Badania przeprowadzone były w Urzędzie Miejskim w Orzeszu, w okresie od r. do r. Badania te oparte były o zasadę równości i otwartości, co oznacza, że w badaniu uczestniczyć mogli wszyscy zainteresowani petenci urzędu, bez względu na wiek, wykształcenie czy płeć. Badanie oparte było na dobrowolności, a także anonimowości klienta. Na potrzeby przeprowadzenia badania opinii klienta zewnętrznego wydano 194 sztuk ankiet, co stanowiło 0,97 % populacji mieszkańców Orzesza. Spośród zebranych ankiet 19 wpłynęło w wersji papierowej - zostały wrzucone do urny, która wystawiona była na korytarzu oraz w sekretariacie urzędu natomiast 1 ankieta wpłynęła elektronicznie. Narzędzie i cel badania Narzędziem badania opinii klienta zewnętrznego była ankieta, która składała się z 26 pytań. Została ona opracowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przez firmę ECONSULT w ramach realizacji projektu unijnego Kompetentni w administracji, którego partnerem były wszystkie gminy powiatu mikołowskiego. Formularz ankiety został podzielony na części, które badają satysfakcję klienta między innymi pod kątem warunków świadczenia usług, jakości pracy urzędników, a także komunikacji Urzędu (pracowników) z interesantem. Na końcu ankiety została umieszczona metryczka pozwalająca na przyporządkowanie ankietowanych do poszczególnych grup, dzięki czemu istniała możliwość ogólna ocena klientów korzystających z usług urzędu. Pierwsze takie badanie zostało przeprowadzone w 2012 roku, dzięki czemu powstała pierwsza baza niezbędnych danych, w oparciu o które będą przeprowadzone kolejne analizy. W efekcie przeprowadzonych badań otrzymamy pełen obraz zmian jakie zaszły na przestrzeni lat w Urzędzie Miejskim w Orzeszu. Otrzymane wyniki pozwolą na poznanie, polepszenie, a przed wszystkim dostosowanie się do rosnących potrzeb klientów urzędu. Mamy nadzieję, iż wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów urzędu zdecydowanie poprawi w ich oczach jakość świadczonych usług przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

4 METRYKA metryczka ankiety określała cztery cechy respondentów : płeć wiek wykształcenie status zawodowy Jeden mężczyzna dopisał w kategorii status zawodowy podpunkt własna działalność, natomiast 1 ankietowany nie wypełnił metryki. Wykres 1. Płeć respondentów [%] Mężczyźni 63% Kobiety 37% Kobiety Mężczyźni Wśród ankietowanych zdecydowanie większy odsetek stanowią mężczyźni 63 %, niż kobiety 37 %. Wykres 2. Wiek respondentów [%] 5% 11% 16% 21% do powyżej 65 47%

5 Spośród ankietowanych największy udział brały osoby w wieku lat : 9 osób [47%], następną grupą są ankietowani w wieku lat : 4 osoby [ 21%], ankietowani w wieku lat : 3 osoby [16%], respondenci do 25 lat : 2 osoby [11%], oraz 1 osoba w wieku powyżej 65 roku życia [5,26%] Wykres 3. Wykształcenie respondentów [%] podstawowe 0% zawodowe 16% podstawowe wyższe 58% średnie 26% zawodowe średnie wyższe Ponad połowa ankietowanych ma wykształcenie wyższe 58 % - 11 osób, wykształcenie średnie 26% - 5 osób, wykształcenie zawodowe 16 % - 3 osoby, brak ankietowanych z wykształceniem podstawowym. Wykres 4. Status zawodowy respondentów [%] 5,26% 5,26% niepracujący nie poiszukujący pracy; 0% 15,79% niepracujący poszukujący pracy; 0% 5,26% 68,42% uczeń/student pracujący na pełny etat praca na niepełny etat niepracujący poszukujący pracy niepracujący nie poiszukujący pracy emeryt/rencista własna działalność

6 Analiza wyników badań opinii klienta zewnętrznego Część ogólna Pytanie 1. Jak Pani/Pan ocenia swój stopień zadowolenia z usług świadczonych przez Urząd? Ankietowani udzielając odpowiedzi mieli do dyspozycji 5- stopniową skalę jakości, z czego 1 oznacza najmniejszy natomiast 5 największy stopień zadowolenia. Usługi świadczone przez Urząd oceniło 20 respondentów. Wyniki kształtują się następująco: Stopień satysfakcji Liczba wskazań suma 20 W poniższej tabeli procentowy rozkład ocen stopnia satysfakcji z usług świadczonych w Urzędzie

7 Wyniki tegorocznej ankiety porównano z badaniami klienta zewnętrznego z roku 2015 oraz przedstawiono na poniższym wykresie , ,2 1 4,16 % 2,08 % brak danych rok 2015 rok 2016 Pytanie 2. Które z poniższych elementów mają dla Pana/Pani najważniejsze znaczenie przy korzystaniu z usług Urzędu? W tym pytaniu ocenie podlegały poniższe elementy ze względu na wagę, jaką stanowią dla ankietowanych w momencie korzystania usług z Urzędu: Wygląd budynku, Dostosowanie budynku do potrzeb klientów (np. dostosowanie do osób niepełnosprawnych), Dojazd do Urzędu (np. możliwość dojazdu autobusem, wielkość parkingu), Godziny otwarcia, Wiedza pracowników, Zachowanie pracowników (np. uprzejmość, cierpliwość, wyrozumiałość, chęć doradztwa) Szybkość rozpatrywania spraw, Zrozumiałość druków oraz informacji urzędowych. Rozkład głosów w pytaniu nr 2 wyglądał następująco : Wygląd budynku: 2 ankietowanych,

8 Dostosowanie budynku do potrzeb klientów: 2 ankietowanych, Dojazd do Urzędu: 1 ankietowana, Godziny otwarcia: 7 ankietowanych, Wiedza pracowników: 15 ankietowanych, Zachowanie pracowników: 11 ankietowanych, Szybkość rozpatrywania spraw: 12 ankietowanych, Zrozumiałość druków i informacji urzędowych: 4 ankietowanych. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi wybrane przez ankietowanych [%] : zrozumiałość druków i informacji 7,4 % szybkość rozpatrywania spraw zachowanie pracowników wiedza pracowników 22,22 % 20,37 % 27,78 % godziny otwarcia 12,96 % dojazd do urzędu dostosowanie budynku do potrzeb wygląd budynku 1,8 3,7 % 3,7 % Dla zdecydowanej większości klientów urzędu najważniejszym czynnikiem jest wiedza pracowników, następnie zachowanie pracowników oraz szybkość rozpatrywania spraw. Pytanie 3. Jakiego rodzaju sprawy załatwia Pan/Pani w Urzędzie? 1 ankietowany nie wskazał rodzaju spraw jakie najczęściej załatwia w Urzędzie. Ankietowani załatwiali sprawy dotyczące : Gospodarki Odpadami Komunalnymi : 6 ankietowanych, Podatku od nieruchomości : 8 ankietowanych, Rozwoju Miasta :1 ankietowana, Budownictwa i gospodarki nieruchomościami 7 ankietowanych, Ochrony Środowiska 11 ankietowana, Zamówień Publicznych 2 ankietowanych.

9 Otrzymane wyniki przedstawia następujący wykres: 4% 4% Podatki 24% 32% Budownictwo i gospodarka nieruchomościami Zamówienia publiczne Odpady komunalne 8% Wydział Rozwoju Miasta 28% Pytanie 4. Jaka jest średnia częstotliwość Pana/Pani korzystania z usług Urzędu? To pytanie miało na celu ukazanie jak często respondenci, czyli petenci korzystają z usług Urzędu Miejskiego w Orzeszu. Do wyboru było pięć wariantów odpowiedzi: Częściej niż raz w kwartale 8 osób (40%), Mniej więcej raz w kwartale 6 osób (30,00%), Mniej więcej raz na pół roku 1 osób (5%), Mniej więcej raz w roku 4 osoby (20%) Rzadziej niż raz na rok 1 osoba (5%), 20% 5% 40% częściej niż raz w kwartale 5% mniej więcej raz w kwartale mniej więcej raz na pół roku 30% mniej więcej raz w roku rzadziej niż raz w roku

10 Na pytanie nr 4 dotyczące częstotliwości korzystania z usług urzędu odpowiedzieli wszyscy ankietowani. Wniosek: najwięcej osób z usług Urzędu korzysta częściej niż raz w kwartale z oraz mniej więcej raz w kwartale, natomiast najmniejsza liczba respondentów korzysta z usług rzadziej niż raz na rok Poniższy wykres przedstawia częstotliwość korzystania z usług urzędu w 2015 i 2016 roku ,42 % ,42 % ,58 % ,2 2,08 % 6,2 rok 2015 rok 2016 Pytanie 5. Czy w związku z załatwianiem spraw urzędowych musi Pan/Pani? W tym pytaniu respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi. Oto jak kształtowały się wybrane odpowiedzi: zwalniać się z pracy 4 osób, znaleźć opiekę nad dzieckiem 1 osób, zrezygnować z dodatkowych zajęć 0 osób, szukać osoby, która pomoże w załatwieniu spraw w Urzędzie 0 osób, inne 0 osób, wizyta w Urzędzie nie wymaga dodatkowych zabiegów 15 osób

11 Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi wybrane przez ankietowanych: wizyta w Urzędzie nie wymaga ode mnie dodatkowych zabiegów 7 inne szukać osoby, która pomoże w załatwieniu spraw w Urzędzie rezygnować z dodatkowych zajęć/ zainteresowań znaleźć opiekę dla dziecka zwalniać się z pracy Najwięcej osób stwierdziło, że załatwienie sprawy w Urzędzie Miejskim w Orzeszu nie wymaga dodatkowych zabiegów, natomiast 4 osoby spośród 20 ankietowanych musi zwolnić się z pracy. Wyniki jednoznacznie wskazują, iż dla większości osób (7) wizyta w Urzędzie Miejskim w Orzeszu nie wymaga dodatkowych zabiegów, natomiast 20% ankietowanych musi zwalniać się z pracy. Tylko ankietowanych musi znaleźć opiekę nad dzieckiem, aby móc załatwić sprawę w Urzędzie. CZĘŚĆ A. Warunki świadczenia usług. Część ta składała się z 6 pytań, ankietowani mogli zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Klienci oceniali 5 elementów związanych z warunkami, w jakich świadczone są usługi Urzędu. Interesanci Urzędu Miejskiego w Orzeszu odpowiadając na pytania zawarte w części A zaznaczyli następujące odpowiedzi: jak ocenia Pan/Pani wygląd budynku? W tym pytaniu 5 ankietowanych odpowiedziało, że wygląd budynku jest dla nich zdecydowanie satysfakcjonujący, dla 5 osób raczej satysfakcjonujący, 3 ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dla 1 z respondentów wygląd budynku jest raczej nie satysfakcjonujący, 6 osób uważa wygląd budynku za zupełnie niesatysfakcjonujący.

12 jak ocenia Pan/Pani otoczenie zewnętrzne budynku (np. parkingi, miejsca dla rowerów, ławki? W tym pytaniu 3 respondentów odpowiedziało, że otoczenie zewnętrzne budynku jest dla nich zdecydowanie satysfakcjonujące, dla 6 ankietowanych raczej satysfakcjonujące, 4 osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, dla 5 ankietowanych otoczenie wewnątrz budynku jest raczej nie satysfakcjonujący, 2 osoby oceniły otoczenie Urzędu w stopniu zdecydowanie niesatysfakcjonującym, jak ocenia Pan/ Pani miejsca, w których załatwia się sprawy (biura, stoliki, miejsca siedzące)? 3 respondentów odpowiedziało, iż miejsca, w których załatwia się sprawy zdecydowanie ich satysfakcjonują, 3 ankietowanych raczej satysfakcjonują, 3 osób nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie, dla 8 osób miejsca, w których załatwia się sprawy są na poziomie raczej niesatysfakcjonującym, 3 ankietowanych oceniło miejsca w których załatwia się sprawy w Urzędzie w stopniu zdecydowanie niesatysfakcjonującym. jak ocenia Pan/ Pani oznakowanie wewnątrz urzędu (np. tabliczki) wskazujące poszczególne miejsca załatwiania spraw? W tym pytaniu 6 osób odpowiedziało, iż oznakowanie jest zdecydowanie satysfakcjonuje, dla 88 respondentów oznakowanie jest na poziomie raczej satysfakcjonującym. W tym pytaniu 2 osoby nie potrafiły jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dla 2 osób oznakowanie wewnątrz Urzędu jest raczej niesatysfakcjonujące. Tylko dla 1 ankietowanego oznakowanie wewnątrz Urzędu jest zdecydowanie niesatysfakcjonujące jak ocenia Pan/ Pani godziny otwarcia urzędu? Według 3 ankietowanych godziny otwarcia urzędu są zdecydowanie satysfakcjonujące, dla 10 osób raczej satysfakcjonujące, 3 osoby nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi, tylko 1 osoba oceniła godziny otwarcia Urzędu na poziomie raczej niesatysfakcjonującym, dla 3 osób godziny otwarcia Urzędu są zdecydowanie niesatysfakcjonujące. jak ocenia Pan/Pani łatwość dojazdu do Urzędu (autobusem, samochodem)? Dla 6 osób dojazd do Urzędu Miejskiego w Orzeszu czy to autobusem, czy samochodem jest na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, dla większości (9 osób) raczej satysfakcjonujący. W tym pytaniu 3 osób nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi, ankietowani nie ocenili dojazdu do Urzędu na poziomie raczej niesatysfakcjonującym. Spośród ankietowanych tylko 1 osoba oceniła dojazd na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. Jeden ankietowany nie udzielił żadnej odpowiedzi na w/w pytanie.

13 Otrzymane wyniki przedstawia poniższy wykres: jak ocenia Pan/Pani wygląd budynku Urzędu? 5,26 % 15,79 % 31,58 % 47,37 % jak ocenia Pan/ Pani otoczenie zewnętrzne budynku Urzędu? jak ocenia Pan/ Pani miejsca, w których załatwia się sprawy? zupełnie niesatysfakcjonująco raczej niesatysfakcjonująco jak ocenia Pan/ Pani oznakowanie wewnątrz Urzędu? trudno powiedzieć raczej satysfakcjonyjąco zdecydowanie satysfakcjonyjąco jak ocenia Pan/Pani godziny otwarcia Urzędu? jak ocenia Pan/ Pani łatwość dojazdu do Urzędu? CZĘŚĆ B. pracownicy Urzędu Część ta składała się z 4 pytań, ankietowani mogli zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. jak ocenia Pan/Pani kompletność i rzetelność otrzymanych informacji, potrzebnych do załatwienia spraw lub/i pomocy w rozwiązaniu problemu? Większość ankietowanych odpowiadając na to pytanie stwierdziło, iż kompletność i rzetelność, a także pomoc w rozwiązaniu problemu w Urzędzie jest na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym (10 osób), 7 ankietowanych oceniło na poziomie raczej satysfakcjonującym,,1 ankietowany nie potrafił jednoznacznie określić kompletności i rzetelności otrzymanych informacji, żaden z ankietowanych nie ocenił pytania w stopniu raczej niesatysfakcjonującym, 2 osoby oceniły kompletność i rzetelność otrzymywanych informacji na poziomie raczej niesatysfakcjonującym.

14 jak ocenia Pan/Pani zrozumienie i pomoc okazywaną klientowi ze strony pracowników Urzędu? Pomoc otrzymywana przez pracowników Urzędu wobec petentów została wysoko oceniona, ponieważ 12 ankietowanych oceniło ją na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, 5 osób na poziomie raczej satysfakcjonującym, dla 1 osoby pomoc okazywana klientowi jest na poziomie raczej satysfakcjonującym, 2 osoby oceniły okazywaną pomoc w stopniu zupełnie niesatysfakcjonującym. jak ocenia Pan/Pani szybkość reakcji pracowników Urzędu w razie problemów (uwag, zapytań, reklamacji, skarg)? W tym pytaniu 10 ankietowanych oceniło szybkość reakcji pracowników na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, 5 osób na poziomie raczej satysfakcjonującym, 3 ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić szybkości reakcji pracowników w razie problemów. Tylko 1 osoba oceniła szybkość reakcji pracowników na poziomie raczej niesatysfakcjonującym oraz 1 osoba w stopniu zupełnie niesatysfakcjonującym. jak ocenia Pan/Pani niezawodność usług- terminowość realizacji? 10 ankietowanych oceniło niezawodność usług i terminowość realizacji na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, natomiast 6 respondentów na poziomie raczej satysfakcjonującym, tylko 2 ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie, 2 osoby oceniły niezawodność i terminowość na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. 1 ankietowany nie udzielił żadnej odpowiedzi na w/w pytanie. Blok pytań w części B poświęcony był jakości świadczonych usług przez pracowników Urzędu Miejskiego w Orzeszu. Wielkim uznaniem dla pracowników UM w Orzeszu jest fakt, iż większość odpowiedzi było pozytywnych, czyli ankietowani, a zarazem klienci urzędu są zadowoleni z kompetencji, umiejętności oraz wiedzy pracowników Urzędu. Poniższy wykres obrazuje odpowiedzi jakich dokonali ankietowani udzielając odpowiedzi na pytania w bloku B

15 Jak ocenia Pan/ Pani niezawodność usługterminowość realizacji? Jak ocenia Pan/ Pani szybkość reakcji pracowników Urzędu w razie problemów (uwag, zapytań, reklamacji, skarg)? zupełnie niesatysfakcjonująco raczej niesatysfakcjonująco Jak ocenia Pan/Pani zrozumienie i pomoc okazywaną klientowi ze strony pracowników Urzędu? trudno powiedzieć raczej satysfakcjonyjąco zdecydowanie satysfakcjonyjąco Jak ocenia Pan/Pani kompletność i rzetelność otrzymywanych informacji, potrzebnych do załatwienia sprawy lub/i pomocy w rozwiązaniu problemu? CZĘŚĆ C. Komunikacja W tej części ankietowani udzielając odpowiedzi mogli zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Jak ocenia Pan/Pani komunikację Urzędu z klientami (kompletność informacji, dostęp do informacji)? Na powyższe pytanie odpowiedzieli wszyscy ankietowani. Komunikację na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym oceniło 10 respondentów, na poziomie raczej satysfakcjonującym komunikację z klientami oceniło 6 osób, 1 osoba nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie. W stopniu raczej niesatysfakcjonującym komunikację ocenił 1 ankietowany, 2 osoby oceniły komunikację na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. Jak ocenia Pan/Pani zrozumiałość języka, jakim komunikują się z Panią/Panem pracownicy Urzędu? W tym pytaniu 9 ankietowanych oceniło zrozumiałość języka, jakim posługują się

16 pracownicy z klientami na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, natomiast 6 respondentów na poziomie raczej satysfakcjonującym. 3 osoby nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie. W stopniu raczej niesatysfakcjonującym zrozumiałość języka ocenił 1 ankietowany, 1 osoba oceniła w/w pytanie na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. Jak ocenia Pan/Pani dostępność pracowników wyższego szczebla: kierowników, naczelników? Dostępność pracowników wyższego szczebla została oceniona przez 4 ankietowanych na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, przez 5 na poziomie raczej satysfakcjonującym. Na powyższe pytanie nie potrafiło odpowiedzieć 7 respondentów, natomiast tylko 3 osoby oceniły na poziomie raczej niesatysfakcjonującym. 1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi na pytanie. Jak ocenia Pan/Pani dostęp do zasad załatwiania spraw urzędowych oraz informację o nich? W tym pytaniu 8 ankietowanych oceniło dostęp do zasad załatwiania spraw urzędowych na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, 6 osób na poziomie raczej satysfakcjonującym. Na powyższe pytanie nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć 5 respondentów, natomiast tylko 1 ankietowany ocenił dostęp do zasad załatwiania spraw Urzędowych na poziomie zdecydowanie niesatysfakcjonującym. Jak ocenia Pan/Pani tablice informacyjne (treść, wygląd, dostępność informacji)? Na to pytanie odpowiedziało 19 spośród 20 ankietowanych. Wyniki kształtują się następująco: 5 osób oceniło treść oraz wygląd tablic na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, 9 osób na poziomie raczej satysfakcjonującym, 2 ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie, tylko 1 osoba oceniła tablice informacyjne na poziomie raczej niesatysfakcjonującym, a 2 na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. Jak ocenia Pan/Pani strony WWW Urzędu (treść, wygląd, dostępność informacji)? Na powyższe pytanie odpowiedzieli wszyscy ankietowani. Spośród 20 respondentów 5 oceniło wygląd oraz dostępność informacji strony WWW Urzędu na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, 6 ankietowanych oceniło na poziomie raczej satysfakcjonującym. Nie potrafiło jednoznacznie na pytanie odpowiedzieć 6 respondentów, na poziomie raczej niesatysfakcjonującym oceniła 1 osoba natomiast na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym oceniło 2 ankietowanych.

17 Jak ocenia Pan/Pani strony BIP- Biuletyn Informacji Publicznej (treść, wygląd, dostępność informacji)? W tym pytaniu 6 ankietowanych oceniło treść, wygląd oraz dostępność informacji na stronie BIP-u na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, a 5 osób na poziomie raczej satysfakcjonującym. Na powyższe pytanie nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć 4 respondentów, natomiast 4 respondentów oceniło BIP na poziomie raczej niesatysfakcjonującym oraz 1 na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. Jak ocenia Pan/Pani możliwość zasięgnięcia informacji za pomocą poczty elektronicznej (szybkość odpowiedzi, możliwość zapytania o szczegóły załatwienia sprawy, możliwość sprawdzenia statusu sprawy, itp.)? Możliwość zasięgnięcia informacji za pomocą poczty elektronicznej została oceniona przez 5 ankietowanych na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, przez 5 osób na poziomie raczej satysfakcjonującym. Na powyższe pytanie nie potrafiło odpowiedzieć 8 respondentów, tylko 1 osoba oceniła w/w na poziomie zdecydowanie niesatysfakcjonującym. Jak ocenia Pan/Pani możliwość zasięgnięcia informacji przez telefon (szybkość odpowiedzi, możliwość zapytania o szczegóły załatwienia sprawy, możliwość sprawdzenia statusu sprawy, itp.)? Możliwość zasięgnięcia informacji przez telefon przez 10 respondentów zostało ocenione na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym, na poziomie raczej satysfakcjonującym oceniło 4 ankietowanych, 3 osoby nie potrafiły jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie, możliwość zasięgnięcia informacji przez telefon na poziomie raczej niesatysfakcjonującym 1 osoba, zdecydowanie niesatysfakcjonującym 1 osoba.

18 Poniższy wykres obrazuje odpowiedzi jakich dokonali ankietowani udzielając odpowiedzi na pytania w bloku C Jak ocenia Pan/ Pani możliwość zasięgnięcia informacji przez telefon (szybkość odpowiedzi, możliwości zapytania o szczegóły załatwienia sprawy, możliość sprawdzenia statusu sprawy itp.. )? 5,26 % 5,26 % 19,79 % 21,0 52,63 % Jak ocenia Pan/ Pani możliwość zasięgnięcia informacji za pomocą poczty elektronicznej (szybkość odpowiedzi, możliwości zapytania o szczegóły załatwienia sprawy, możliwość sprawdzenia statusu sprawy itp..)? 5,26 % 26,32 % 26,32 % 42,11 % Jak ocenia Pan/ Pani strony BIP- Biuletyny Informacji publicznej( treść, wygląd, dostępność informacji)? Jak ocenia Pan/ Pani strony www Urzędu ( treść, wygląd, dostępność informacji)? Jak ocenia Pan/Pani tablice informacyjne (teść, wygląd, dostępność informacj) 10,53 % 5,26 % 10,53 % 26,32 % 47,37 % zupełnie niesatysfakcjonująco raczej niesatysfakcjonująco trudno powiedzieć raczej satysfakcjonyjąco Jak ocenia Pan/ Pani dostęp do zasad załatwiania spraw urzędowych oraz informację o nich? zdecydowanie satysfakcjonyjąco Jak ocenia Pan/ Pani dostępność pracowników wyższego szczebla: kierowników, naczelników itd..? 15,79 % 36,84 % 26,32 % 21,0 Jak ocenia Pan/ Pani zrozumiałość języka, jakim komunikują się z Panią/ Panem pracownicy Urzędu? Jak ocenia Pan/ Pani komunikację Urzędu z klientami? Pytanie nr 25 dotyczyło wskazania miejsca w Urzędzie (np. wydział, referat, biuro), w którym w ciągu ostatniego roku załatwiał/a Pan/Pani sprawy. W pytaniu tym należało również ocenić poziom obsługo, przy czym 1 to najniższa ocena, a 5 to najwyższy stopień z zadowolenia obsługi. Dokonując analizy powyższego pytania wyniki są następujące: Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (BGiGN) oceniło 8 respondentów, z czego 7 osób oceniło poziom obsługi na poziomie bardzo dobrym,

19 czyli najwyższym, a tylko 1 osoba oceniła na poziomie najniższym (1). Wydział Komunalny (WK) oceniły 2 osoby na poziomie dopuszczającym (2) Referat Podatkowy (FNW) odwiedziło 8 osób, z czego 5 osób oceniło stopień obsługi w tym referacie na poziomie bardzo dobrym (5), 2 osoby na poziomie dobrym (4), i tylko 1 osoba na poziomie dopuszczającym (2) Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK) odwiedziło 5 ankietowanych, 3 osoby oceniły referat bardzo dobrze (5), 1 osoba na poziomie dobrym (4), oraz 1 na poziomie dostatecznym (3). Wydział Rozwoju Miasta (WRM) oceniły 2 osoby na poziom najwyższy (5), Wydział Zamówień Publicznych (RZP) oceniły 2 osoby na poziom najwyższy (5), Referat Ochrony Środowiska (ROŚiRL) oceniła 1 osoba na poziom najwyższy (5), Kasę oceniła 1 osoba na poziom najwyższy, bardzo dobry(5), Analizując odpowiedzi najczęściej odwiedzane komórki przez interesantów Urzędu to: Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (BGiGN) Referat Podatkowy (FNW), Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK), Stopień zadowolenia z obsługi przez pracowników w poszczególnych wydziałach/ referatach został oceniony przez ankietowanych na wysokim poziomie, głownie na poziomie bardzo dobrym (5), lub dobrym (4), zdarzyło się kilka osób, które oceniły poziom zadowolenia na poziomie dostatecznym i dopuszczającym, tylko jedna osoba wystawiła ocenę niedostateczną. Pytanie nr 26 Brzmiało następująco co Pan/Pani zmieniłby/zmieniłaby w działaniu Urzędu? Ankietowani mogli wpisać maksymalnie 3 zmiany. W tym pytaniu ankietowani mogli wpisać jakiego rodzaju zmian chcieliby dokonać, aby usprawnić działanie Urzędu oraz, aby Urząd mógł lepiej dostosować się do potrzeb klienta zewnętrznego. W wyniku analizy podawano następujące odpowiedzi : oznakowanie, godziny pracy, zachowanie pracowników miejsce dla dzieci - kącik dla dzieci zachowanie pracowników

20 więcej stolików zwiększyć dostęp miejsc parkingowych co niektóre stanowiska do wymiany darmowa kawa dla interesantów druga kasa parking większy parking rezygnacja z przeprowadzania ankietyzacji Podsumowanie: Podsumowując wyniki ankiety oceniającej satysfakcję klienta zewnętrznego Urzędu Miasta Orzesze, ze średniej ocen wynika, że ankietowani ocenili własną satysfakcję z usług świadczonych w Urzędzie na czwórkę czyli na ocenę dobrą. Respondenci chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami zmian. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na załatwianie spraw zdaniem interesantów Urzędu są: wiedza pracowników, szybkość rozpatrywania spraw jak również zachowanie pracowników. Z analizy ankiety można również wnioskować, że wizyta w Urzędzie nie wymaga dodatkowych zabiegów, mała liczba ankietowanych stwierdza, że musi znaleźć opiekę nad dzieckiem, aby móc załatwić sprawę w Urzędzie. Słabo oceniono oznakowanie wewnątrz Urzędu np. tabliczki wskazujące poszczególne miejsca załatwiania spraw. Ankietowani w większości zmian jakie miały by zostać wprowadzone w działaniu Urzędu wykazywali potrzebę zwiększenia miejsc parkingowych przed Urzędem Miasta.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r. URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r.

RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA LUBAWA. GRUDZIEŃ 2010 r. URZĄD MIASTA LUBAWA 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, centr.: (0-89) 645-53-00; fax: (0-89) 645-25-58; www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl RAPORT Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTA W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 4 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur badania oceniającego stopień satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012 RAPORT Z BADANIA satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów Urzędu Miasta w dniach lutego r. marca r. Dzierżoniów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ

ANALIZA ANKIET. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze ILOŚĆ ODPOWIEDZI NAZWA WYDZIAŁU WARUNKI OBSŁUGI KLIENTA 2% I CZĘŚĆ ANALIZA ANKIET I CZĘŚĆ Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Zatorze Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących aspektów pracy Urzędu: 1. Warunki obsługi klienta ILOŚĆ ODPOWIEDZI trudno

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Profesjonalne Kadry Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego Starostwo Powiatowe w Żninie Urząd Miejski w Łabiszynie Urząd Gminy w Gąsawie Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015

Wyniki ankiety. Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Wyniki ankiety Badanie satysfakcji klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015 Badanie było przeprowadzane od maja do wrzesnia 2015 r. 1. Częstotliwość załatwiania spraw w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu

1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś. 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 1. Cel badania: 1. Określenie, wskazanie trendu zmian poziomu zadowolenia klientów Urząd Gminy Wielka Wieś 2. Wskazanie mocnych i słabych stron urzędu 3. Zdobycie dodatkowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r.

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. ozn. sprawy PZJ. 0182-23/10 Płońsk, dn. 23.08.2010 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU Przygotowana w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w lipcu 2010 r. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie Urząd Gminy Ornontowice WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie 01 31 marzec 2017 r. Ornontowice 2017 r. Strona 1 / 13 I. Wstęp Badanie ankietowe satysfakcji klienta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości usług Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie realizuje badanie ankietowe dotyczące zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Zadowolenie z usługi

Zadowolenie z usługi 1 od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Liczba ankiet wyjętych z urny: 386 (poprzednio 283) Dla każdego pytania skala ocen wynosi od 1 do 6, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 6 najwyższą. Pytanie nr 1: Proszę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 24 lipca 2015 r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH

OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH OCENA ZADOWOLENIA Z USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁOMNIKACH Urząd Miejski w Słomnikach Raport z badań Spis treści Streszczenie (executive summary)... 2 Wprowadzenie... 3 Metodologia badania... 4 Wyniki badania...

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.01.2013 Wodzisław Śląski, dnia 27.05.2013r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 Joanna Szkutnik Kłodzko, 2016-09-29 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania ankietowego... 2 1.1 Dystrybucja ankiet i liczebność próby...

Bardziej szczegółowo

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Strona1 Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lipiec - wrzesień 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Wielkość próby

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceniająca satysfakcję klienta zewnętrznego

Ankieta oceniająca satysfakcję klienta zewnętrznego jst współfinansowany z Unii Europski w ramach Europskigo Funduszu Załącznik nr 1 do Procdury stosoa ankity ocniając stopiń si klinta zwnętrzngo Ankita ocniająca sę klinta zwnętrzngo Szawni Państwo, Zwracam

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2013 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r.

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r. OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE 2016 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CEL I PRZEDMIOT BADANIA... 3 PROBLEM BADAWCZY... 3 DOBÓR I WIELKOŚĆ PRÓBY... 4 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW... 4 METODY,

Bardziej szczegółowo

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009

Analiza badania zadowolenia klienta za rok 2009 Analiza badania zadowolenia klienta za rok 9 Podstawą dokonania niniejszej analizy są ankiety oraz kwestionariusze wywiadu. ANKIETY W roku 9 wpłynęło 221 ankiet wypełnionych przez klientów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Liczba wysłanych ankiet: 06 Liczba wysłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 00 90 87 80 70

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Miejski Urząd Pracy w Lubli 20-080 Lublin, ul. Niecała 14, www.mup.lublin.pl Raport z badania ankietowego poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów Miejskiego Urzędu Pracy w Lubli Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu

RAPORT. Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu RAPORT Badanie potrzeb klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie w zakresie komunikacji społecznej i funkcjonowania Urzędu Badania ankietowe w dn. 15.04.2013 r. - 31.12.2013 r. Strona 1 I. Przebieg badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania poziomu satysfakcji klientów ZSZOI w Tychach przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki badania poziomu satysfakcji klientów ZSZOI w Tychach przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki badania poziomu satysfakcji klientów ZSZOI w Tychach przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 Metodą wykorzystaną do pomiaru poziomu satysfakcji klientów z usług Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Cedry Wielkie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Cedry Wielkie Badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Cedry Wielkie Warszawa, 21 maja 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. INFORMACJA O BADANIU... 3 3. CELE BADANIA... 3 4. WYNIKI BADANIA: URZĄD GMINY CEDRY WIELKIE...

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 15 System monitorowania satysfakcji klientów ( w tym filii w Radzyminie). pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr strona / stron 2 / 15 Procedura systemu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2012 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ. Wyniki BBIAS w Rzeszowie. dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów, wrzesień 2012 r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z BADAŃ POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Wyniki BBIAS w Rzeszowie dla Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie

Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Analiza ankiety dla uczniów klas IV - VI uczestniczących w projekcie Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie i Szkole

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r.

OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE r. OCENA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE 2014 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CEL I PRZEDMIOT BADANIA... 3 PROBLEM BADAWCZY... 3 DOBÓR I WIELKOŚĆ PRÓBY... 4 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW... 4 METODY,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Projekt Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim współfinansowany jest ze środków Formy informowania potencjalnych pacjentów podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Raport z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax /

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax / Raport z identyfikacji dobrych praktyk w obszarze XV. Organizacja pracy urzędu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013 W trosce o podnoszenie jakości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 216 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO Celem przeprowadzenia ankiety było poznanie opinii na temat realizacji

Bardziej szczegółowo

2. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonalność umieszczonych w budynku Urzędu tablic informacyjnych i oznaczeń poszczególnych pomieszczeń?

2. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonalność umieszczonych w budynku Urzędu tablic informacyjnych i oznaczeń poszczególnych pomieszczeń? Załącznik nr 1 Profesjonalny i Przyjazny Mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie ankieta badająca satysfakcję klientów z jakości usług publicznych ANKIETA BADAJĄCA SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo