RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp Założenia badania ankietowego Dystrybucja ankiet Wzór ankiety Stopień zwrotu ankiet Wyniki Ogólna ocena działalności administracji podatkowej (US) Szczegółowa ocena poszczególnych obszarów składających się na ogólną oceną działalności administracji podatkowej (US) Uwagi i wnioski klienta Wnioski i rekomendacje Założenia następnego badania

3 Wstęp Oczekiwania i wymagania obywateli pod adresem administracji podatkowej stale rosną. W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność zapewniania rzetelnej, sprawnej i przyjaznej obsługi podatników, w urzędach skarbowych przeprowadzane są badania dotyczące oceny działalności administracji podatkowej- urzędów skarbowych obejmujące badanie satysfakcji klientów. W kontekście sektora publicznego, pojęcie klienta rozumiane jest w znaczeniu klient-obywatel. Termin ten odzwierciedla dwojaki rodzaj relacji pomiędzy, z jednej strony administracją publiczną, a z drugiej beneficjentami usług publicznych oraz wszystkimi członkami społeczeństwa, mającymi interes w świadczonych usługach publicznych i ich efektach. Mechanizm przeprowadzania badań i analiza uzyskanych wyników zakłada jednolitość podejmowanych w skali kraju działań. Celem przeprowadzanych badań jest diagnoza postaw beneficjentów wobec usług świadczonych przez urzędy skarbowe. Analiza otrzymanych wyników prowadzić ma do podejmowania działań kształtujących pozytywny wizerunek administracji podatkowej. 3

4 1 Założenia badania ankietowego 1.1 Dystrybucja ankiet W I półroczu br. urzędy skarbowe na terenie całego kraju przeprowadziły wśród swoich klientów badanie oceny swojej działalności jako organu administracji podatkowej. Przeprowadzenie badania poprzedzono zamieszczeniem na terenie urzędu skarbowego informacji dotyczących celu i zasad badania. Ponadto zobowiązano pracowników stanowisk pracy właściwych ds. obsługi bezpośredniej do informowania klientów urzędu o celu przeprowadzania badania, jego dobrowolności i anonimowości. Badanie przeprowadzone zostało tzw. techniką dobrowolną w oparciu o kwestionariusz ankiety służący do samodzielnego wypełnienia przez klienta. Kwestionariusze wyłożono w ogólno dostępnych miejscach urzędu skarbowego. Klienci wrzucali wypełnione ankiety do przeznaczonej na ten cel skrzynki lub przekazywali bezpośrednio pracownikom urzędu. Dopuszczono także możliwość przeprowadzenia badania techniką wywiadów osobistych. W takim przypadku pracownik urzędu osobiście nanosił na kwestionariusz ankiety odpowiedzi respondenta. 1.2 Wzór ankiety Konstrukcja kwestionariusza ankiety zakładała jego jednolitość w skali urzędów skarbowych, prostotę w użyciu, zrozumiałość oraz małą czasochłonność przy wypełnianiu. Część wstępna kwestionariusza ankiety zawierała logo administracji podatkowej oraz następujące informacje: dane urzędu skarbowego przeprowadzającego badanie, termin, w jakim badanie było przeprowadzane, wprowadzenie, instrukcję oraz tryb postępowania z wypełnionym kwestionariuszem. Części stałe kwestionariusza zawierały część merytoryczną, niezmienną dla wszystkich urzędów skarbowych. Część A kwestionariusza obejmowała następujące osiem pytań: 1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z obsługi w urzędzie skarbowym? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 2. Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego posiadał odpowiednią wiedzę i był kompetentny? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 3. Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego wypowiadał się jasno i zrozumiale? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 4

5 4. Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu był uprzejmy i kulturalny? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 5. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadowalający? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 6. Czy Pani/Pana zdaniem potrzebne formularze i druki są łatwo dostępne? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 7. Czy informacje udostępniane przez urząd skarbowy są aktualne i zrozumiałe? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 8. Czy zdaniem Pani/Pana sprawa załatwiana w urzędzie skarbowym była skomplikowana? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE W części A kwestionariusza powinno się zatem znaleźć osiem zaznaczonych odpowiedzi na osiem pytań. Część B kwestionariusza obejmująca uwagi i wnioski klienta stanowiła część nieobowiązkową. Na końcu kwestionariusza ankiety zamieszczono podziękowanie za wypełnienie ankiety. 1.3 Stopień zwrotu ankiet Urzędy skarbowe zebrały sztuk wypełnionych kwestionariuszy, co stanowi 61,8 % wszystkich wydanych. Spośród uzupełnionych druków prawidłowo wypełniono co stanowi 59,92 % wszystkich wydanych. Za prawidłowo wypełniony kwestionariusz ankiety przyjmowano kwestionariusz, na którym respondent udzielił odpowiedzi w sposób jednoznaczny, tj. zaznaczono jedną odpowiedź na jedno pytanie. Ogólna liczba ankiet Ankiety wydane Ankiety wypełnione Ankiety poprawnie wypełnione 5

6 Wykres 1 Ankiety wydane lecz niezwrócone 38,19 % Stopień zwrotu ankiet Ankiety zwrócone wypełnione prawidłowo 59,92 % Ankiety zwrócone wypełnione błędnie 1,89 % Wykres 2 Stopień zwrotu kwestionariuszy ankiet wypełnionych prawidłowo o wartości 59,92 % uznany został za zadowalający. Na jego wartość wpłynęło bezpośrednie zaangażowanie urzędów skarbowych w przeprowadzane badanie oraz incydentalne udostępnianie kwestionariuszy ankiet tylko na stronach internetowych urzędu. Bezpośrednie zaproszenie klientów do udziału w badaniu skutkowało wysokim stopniem zwrotu ankiet. Zainteresowanie respondentów ankietą internetową było znikome i miało znaczący wpływ na stopień zwrotu prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet. W podziale na województwa stopień zwrotu prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet przedstawia się następująco: Stopień zwrotu prawidłowo wypełnionych ankiet w podziale na województwa kujawsko- warmińsko - mazurskie dolno wielk 15,15% 48,98% 57,79% 57,21% 73,66% 72,20% 70,54% 70,32% 69,26% 67,03% 65,49% 64,49% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 79,30% 77,97% 77,71% 76,92% Wykres 3 6

7 2 Wyniki 2.1 Ogólna ocena działalności administracji podatkowej (US) Ogólna ocena działalności urzędów skarbowych przejawiająca się w poziomie satysfakcji klientów obejmuje wyrażony w procentach stosunek sumy pozytywnych odpowiedzi ( tak lub raczej tak ) udzielonych na pierwsze 7 pytań (tj. 7 obszarów) w 400 urzędach skarbowych do siedmiokrotnej sumy prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet w 400 urzędach skarbowych. Klienci biorący udział w badaniu bardzo dobrze oceniają pracę urzędów skarbowych. Analiza danych jednoznacznie wskazuje na bardzo wysoki poziom zadowolenia z obsługi w urzędzie skarbowym. Pozytywnie działalność tę ocenia 95,95 % respondentów. Ogólna ocena działalności administracji podatkowej negatywna 4,05% pozytywna 95,95% Wykres 4 Najlepiej oceniane jest województwo - poziom satysfakcji osiągnął tu 98,3 %, najsłabiej respondenci oceniają urzędy skarbowe województwa go - poziom satysfakcji osiągnął tam 92,44 %. Warto zauważyć, że różnica pomiędzy najlepiej a najsłabiej ocenianym regionem nie przekracza 6 punktów procentowych. Wszystkie województwa odnotowały wynik powyżej 90 % zadowolonych klientów. 7

8 Ogólna ocena działalności administracji podatkowej w podziale na województwa warmińsko-mazurskie kujawsko - dolno wielk 92,44% 98,30% 98,13% 97,92% 97,25% 97,17% 96,99% 96,60% 96,32% 96,21% 95,76% 95,69% 95,60% 95,45% 95,18% 94,49% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 5 Taka ocena działalności administracji podatkowej świadczy o fachowej wiedzy i kompetencjach pracowników urzędów skarbowych. Na bardzo dobre postrzeganie urzędów skarbowych wpływa także przyjazna atmosfera w jakiej załatwiane są sprawy podatników, tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości i zaufania. 2.2 Szczegółowa ocena poszczególnych obszarów składających się na ogólną oceną działalności administracji podatkowej (US) Szczegółowa ocena poszczególnych obszarów działalności urzędu skarbowego przejawiająca się w poziomie satysfakcji klienta obejmuje wyrażony w procentach stosunek sumy pozytywnych odpowiedzi ( tak lub raczej tak ) udzielonych na 1 pytanie (tj. 1 z 7 pytań zawartych w ankiecie) do sumy wszystkich odpowiedzi na dane pytanie zawartych w prawidłowo wypełnionych kwestionariuszach ankiet. Na pytanie 1: Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z obsługi w urzędzie skarbowym? 96,04 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 8

9 Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z obsługi w urzędzie skarbowym? NIE 3,96% TAK 96,04% Wykres 6 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z obsługi w urzędzie skarbowym? warmińsko-mazurskie kujawsko - dolno wielk 91,90% 98,66% 98,51% 98,51% 97,81% 97,56% 97,51% 96,72% 96,43% 96,20% 95,97% 95,93% 95,34% 95,28% 94,67% 94,59% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 7 W przeprowadzanym badaniu stopień zadowolenia klienta z obsługi w urzędzie skarbowym jest bardzo wysoki. Nawet najniższy wynik 91,90 % świadczy o dobrej jakości świadczonych przez administrację podatkową usług. Warto zauważyć, że poziom świadczeń jest w przybliżeniu jednolity w całym kraju, niezależnie od regionu. Na pytanie 2: Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego posiadał odpowiednią wiedzę i był kompetentny? 96,83 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 9

10 Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego posiadał odpowiednią wiedzę i był kompetentny? NIE 3,17% TAK 96,83% Wykres 8 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego posiadał odpowiednią wiedzę i był kompetentny? warmińsko - mazurskie kujawsko - dolno wielk 93,04% 96,14% 95,81% 95,74% 96,72% 96,70% 96,46% 97,04% 97,00% 96,96% 98,64% 98,19% 98,08% 97,87% 99,19% 99,19% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 9 Respondenci w całym kraju postrzegają pracowników urzędów skarbowych jako ludzi posiadających wiedzę z zakresu realizacji swoich obowiązków służbowych i kompetentnych. Utrzymanie takiej oceny kadry administracji podatkowej w tym zakresie wymaga dalszej kontynuacji szkoleń prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin, a także osobistego zaangażowania pracowników w ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie swojej wiedzy. Na pytanie 3: Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego wypowiadał się jasno i zrozumiale? 96,34 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 10

11 Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego wyrażał się jasno i zrozumiale? NIE 3,66% TAK 96,34% Wykres 10 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego wypowiadał się jasno i zrozumiale? warmińsko-mazurskie kujawsko - dolno wielk 92,22% 95,31% 94,70% 96,35% 96,20% 96,06% 95,82% 95,76% 97,86% 97,49% 97,36% 97,27% 98,93% 98,51% 98,30% 98,07% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 11 Zdecydowana większość odpowiedzi twierdzących stanowi potwierdzenie tezy, że urzędy skarbowe w swoich działaniach są coraz bardziej zorientowana na potrzeby klienta. Na pytanie 4: Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego był uprzejmy i kulturalny? 97,29 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 11

12 Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego był uprzejmy i kulturalny? NIE 2,71% TAK 97,29% Wykres 12 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy Pani/Pana zdaniem pracownik urzędu skarbowego był uprzejmy i kulturalny? warmińsko-mazurskie dolno kujawsko - wielk 94,36% 99,31% 99,28% 98,68% 98,57% 98,19% 97,79% 97,56% 97,36% 97,35% 97,17% 97,13% 97,12% 97,03% 96,31% 96,07% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 13 Uzyskany wynik jednoznacznie wskazuje, że urzędy skarbowe w należytym stopniu doceniają kwestię kreowania swojego wizerunku poprzez bezpośrednie kontakty z podatnikami, a pracownicy zajmujący się obsługą klienta zostali w sposób odpowiedni przygotowani poprzez szkolenia do realizacji swoich zadań. Na pytanie 5: Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadowalający? 93,37 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 12

13 Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadowalający? NIE 6,63% TAK 93,37% Wykres 14 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadowalający? kujawsko - warmińsko-mazurskie dolno wielk 89,04% 91,88% 91,77% 92,78% 92,50% 93,28% 93,25% 93,73% 93,67% 93,54% 95,18% 94,91% 95,99% 95,64% 95,41% 96,61% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 15 Stopień zadowolenia z czasu oczekiwania na załatwienie sprawy jedynie w jednym województwie był niższy niż 90 %. Jest to znaczące osiągnięcie, gdyż na uznanie przez respondentów czasu oczekiwania na załatwienie sprawy za zadowalający wpływ mają m.in. dobra organizacja pracy w urzędzie skarbowym oraz dotrzymywanie określonych terminów. 13

14 Na pytanie 6: Czy Pani/Pana zdaniem potrzebne formularze i druki są łatwo dostępne? 96,47 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. Czy Pani/Pana zdaniem potrzebne formularze i druki są łatwo dostępne? NIE 3,53% TAK 96,47% Wykres 16 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy Pani/Pana zdaniem potrzebne formularze i druki są łatwo dostępne? warmińsko-mazurskie kujawsko - dolno wielk 98,85% 98,22% 98,13% 98,12% 97,83% 97,62% 97,34% 97,33% 97,26% 96,96% 96,32% 95,42% 95,17% 95,04% 94,53% 94,22% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 17 Na wysoką liczbę odpowiedzi twierdzących wpływ ma udostępnianie informacji, o sposobie załatwienia konkretnej sprawy w urzędzie skarbowym, oraz niezbędnych formularzy w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędów i izb skarbowych. Na pytanie 7: Czy informacje udostępniane przez urząd skarbowy są aktualne i zrozumiałe? 95,3% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 14

15 Czy informacje udostępniane przez urząd skarbowy są aktualne i zrozumiałe? NIE 4,70% TAK 95,30% Wykres 18 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi pozytywnych przedstawia się następująco: Czy informacje udostępniane przez urząd skarbowy są jasne i zrozumiałe? warmińsko-mazurskie kujawsko - dolno wielk 92,31% 96,95% 96,50% 96,27% 96,16% 96,00% 95,89% 95,70% 95,43% 95,18% 95,10% 94,71% 94,38% 93,78% 97,71% 96,97% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% Wykres 19 Na pytanie 8: Czy zdaniem Pani/Pana sprawa załatwiana w urzędzie skarbowym była skomplikowana? 44,22 % respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących. 15

16 Czy zdaniem Pani/Pana sprawa załatwiana w urzędzie skarbowym była skomplikowana? TAK 44,22% NIE 55,78% Wykres 20 W podziale na poszczególne województwa stopień odpowiedzi twierdzących przedstawia się następująco: Czy zdaniem Pani/Pana sprawa załatwiana w urzędzie skarbowym była skomplikowana? dolno wielk warmińsko-mazurskie kujawsko - 52,48% 51,50% 48,99% 47,75% 46,06% 44,63% 43,49% 43,02% 42,64% 42,43% 41,94% 41,65% 39,77% 39,67% 36,29% 39,18% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Wykres 21 Z przeprowadzonych badań wynika, że zdania klientów odnośnie skomplikowania sprawy załatwianej w urzędzie skarbowym są podzielone. Część respondentów ocenia je jako skomplikowane, co wynikać może bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego i obowiązujących w urzędach skarbowych procedur, część jako proste, mogące zostać załatwione drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. Warto zauważyć, że w większości województw respondenci oceniający załatwianą sprawę jako skomplikowaną stanowili poniżej 50 % biorących udział w badaniu. 16

17 2.3 Uwagi i wnioski klienta Z uwagi na opisowy charakter Uwag i wniosków klienta (część B kwestionariusza) dokonano ich kategoryzacji na: Sposób obsługi klienta - wyrażone stanowisko: pozytywne / negatywne {dotyczy: postawy / sposobu komunikacji / zaangażowania / wiedzy / umiejętności urzędnika }; Czynniki organizacyjne - wyrażone stanowisko: pozytywne / negatywne {dotyczy: przebiegu procesu obsługi / czasu realizacji usługi}; Infrastrukturę urzędu skarbowego - wyrażone stanowisko: pozytywne / negatywne {dotyczy: budynku / wyposażenia}; Pozostałe - wyrażone stanowisko: pozytywne / negatywne {inne nie wyszczególnione powyżej}; Propozycje usprawnień - wyrażone stanowisko: zasadne / nieuzasadnione {np.: zmiana godzin urzędowania}. Część B ankiety zdecydowało się wypełnić, spośród wszystkich pytanych, jedynie 1,68 % klientów. Należy zatem zauważyć, że respondenci chętniej udzielali odpowiedzi na pytania zamknięte, rzadko samodzielnie wpisywali swoje uwagi. Efektem tego jest niewielki odsetek klientów zdecydowanych na zgłoszenie własnych propozycji usprawnień dotyczących funkcjonowania urzędów skarbowych. Spośród wszystkich zgłoszonych uwag najwięcej dotyczyło sposobu obsługi klienta 45,65%, najmniej infrastruktury urzędu skarbowego 12,40%. Do propozycji tych należą: zwiększenie zakresu spraw załatwianych drogą elektroniczną, dostosowania przepisów prawa do przyjętych zwyczajowo rozwiązań i oferowanych możliwości oraz uproszczenie zbędnych formalności. 3 Wnioski i rekomendacje Próba badawcza obejmująca sztuk kwestionariuszy ankiet stanowi obszerny materiał umożliwiający formułowanie wniosków i rekomendacji. Wyniki badania świadczą jednoznacznie, że działania podejmowane przez administrację podatkową, mające na celu poprawę jakości obsługi klienta, zmierzają we właściwym kierunku. Skutkiem tych działań jest budowanie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej. Uzyskane wyniki są odzwierciedleniem bardzo dobrej organizacji pracy oraz kompetencji i uprzejmości pracowników urzędów skarbowych. 17

18 Obecność ocen negatywnych jest incydentalna i może być spowodowana sytuacjami przypadkowymi nie zależnymi od pracowników urzędów skarbowych np. większą niż zazwyczaj liczbą klientów w danym dniu skutkującą dłuższym czasem oczekiwania na załatwienie sprawy, a także wymogami proceduralnymi i uregulowaniami prawnymi, które postrzegane są przez respondentów jako bariery biurokratyczne. Z analizy uwag i wniosków przekazanych przez respondentów w nieobowiązkowej części ankiety wywodzić należy, że priorytetem dla polskiej administracji podatkowej powinno być zwiększenie zakresu spraw, które mogłyby zostać załatwiane drogą elektroniczną oraz uproszczenie procedur podatkowych. 4 Założenia następnego badania Przewiduje się przeprowadzenie ponownego badania w II półroczu 2012 r. zgodnie z wypracowaną metodyką badań. Zapewni to możliwość porównania wyników osiągniętych w I i II półroczu br. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie ogólny stopień zwrotu ankiet. 18

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ I PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA BADANIE ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R Ogólny stopień zwrotu kwestionariuszy ankiet w skali województwa dolnośląskie 65,76 0 10 20 30 40 50 60 70 US Procentowo

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1)

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1) ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2011 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta W NIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów JST Gmina Mielec

Raport z badania satysfakcji klientów JST Gmina Mielec Raport z badania satysfakcji klientów JST Gmina Mielec Warszawa, październik 2012r. 1 Spis treści 1. Kontekst badań...3 2. Metodologia...3 2.1. Metody i techniki badawcze...3 3. Wyniki badań...5 3.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ II PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2012 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok

Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Strona1 Raport funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2011 rok Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM opracował: Michał Weseliński Warszawa, sierpień 2013r. 1 Spis treści 1. Kontekst badań... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metody i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO GMINNA JABŁONNA REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 216 STOMATOLOGIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO Celem przeprowadzenia ankiety było poznanie opinii na temat realizacji

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź Warszawa 2013 Metodologia Badanie przeprowadzono z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Profesjonalne Kadry Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego Starostwo Powiatowe w Żninie Urząd Miejski w Łabiszynie Urząd Gminy w Gąsawie Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁBRZYCHU (w ramach Akcji Przejrzysta Polska) Zatwierdzam do stosowania : STAROSTA WAŁBRZYSKI Bogusław Dyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2013 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 24 lipca 2015 r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2012 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania Starostwa Powiatowego ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. badań satysfakcji i motywacji pracowników

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU 2016 Joanna Szkutnik Kłodzko, 2016-09-29 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania ankietowego... 2 1.1 Dystrybucja ankiet i liczebność próby...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2006 roku W sprawie wprowadzenia Systemu Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Gminy Wieliszew. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 4 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/210/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur badania oceniającego stopień satysfakcji klienta wewnętrznego i zewnętrznego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY NKIET DOTYZĄ OENY KSIĄŻEZKI- INFORMTOR UDŻETOWY- SKĄD MMY PIENIĄDZE I N O JE WYDJEMY W ramach realizacji programu Przejrzysta Polska został utworzony w formie książeczki - Informator udżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

2. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonalność umieszczonych w budynku Urzędu tablic informacyjnych i oznaczeń poszczególnych pomieszczeń?

2. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonalność umieszczonych w budynku Urzędu tablic informacyjnych i oznaczeń poszczególnych pomieszczeń? Załącznik nr 1 Profesjonalny i Przyjazny Mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie ankieta badająca satysfakcję klientów z jakości usług publicznych ANKIETA BADAJĄCA SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Ujście

RAPORT. z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Ujście RAPORT z badań satysfakcji klienta zewnętrznego w Urzędzie Miejskim Ujście Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu Profesjonalizm i nowoczesność w JST Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU NA TEMAT OCENY FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU Analizie poddano 7 ankiet. Ankiety wypełniło:

Bardziej szczegółowo