ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA"

Transkrypt

1 ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w porównaniu do wyników uzyskiwanych w okresach wcześniejszych) W II kwartale 2011 roku przeprowadzone zostało po raz kolejny badanie zadowolenia i oczekiwań klienta w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach wg ustalonego wzoru (okres badania obejmował kwartał). Ankiety udostępnione zostały w Sali Obsługi Podatnika. Wypełnione ankiety klienci mogli wrzucać do urny znajdującej się w Sali Obsługi Podatnika. W ramach przeprowadzonego badania ankietowanego zebrano 46 szt. ankiet, które w takiej samej ilości zostały przyjęte do analizy. Zdecydowanie największą grupę klientów reprezentowali podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej, którzy zgłosili się do Urzędu głównie w celu złożenia deklaracji, zeznania, wniosku, uzyskania informacji lub odebrania zaświadczenia. W zdecydowanej większości ankietowani trafili do odpowiedniego, kompetentnego i uprzejmego pracownika, gdzie uzyskali wyczerpującą odpowiedź na zadawane przez siebie pytania. Poziom zadowolenia klientów z obsługi świadczonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, jak również z pracy urzędników, ukształtował się na poziomie 91%. BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie wykorzystywano metody benchmarkingu w celu porównania swojej działalności i uzyskanych wyników z innymi organizacjami. F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 1 z 14

2 CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem ankiety) Cel badania Respondenci Czas badania Badanie zadowolenia i oczekiwań klienta Badaniem ankietowym objęci zostali podatnicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. I. Metoda badania Przebieg badania Liczba otrzymanych formularzy zwrotnych Anonimowe, dobrowolne badanie ankietowe. Ankiety zostały wystawione w Sali Obsługi Podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Wypełnione ankiety klienci mogli wrzucać do urny znajdującej się w SOP. W ramach przeprowadzonego badania zebrano 46 kwestionariuszy ankiet z opiniami i uwagami klientów. Do analizy przyjęto 46 szt. ankiet. Liczba wypełniony formularzy Liczba formularzy podlegających analizie WNIOSKI POZIOM SATYSFAKCJI KLIENTÓW W BADANIU: 91% Poziom satysfakcji oblicza się wg wzoru: ( ):10 gdzie: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13 wyrażony w procentach stosunek odpowiedzi pozytywnych na pytanie oznaczone wskazanym numerem ( tak i raczej tak ) do ilości wszystkich wypełnionych ankiet zawierających jednoznaczną odpowiedź na dane pytanie. W przypadku, gdy np. na 50 zwróconych ankiet w którymkolwiek pytaniu 22 respondentów udzieli odpowiedzi tak i raczej tak, 26 respondentów udzieli odpowiedzi nie i raczej nie a 2 respondentów udzieli odpowiedzi niejednoznacznej wartości (tzn. nie zaznaczy odpowiedzi na dane pytanie lub udzieli odpowiedzi sprzecznych lub nielogicznych np. zakreślając więcej niż jedną odpowiedź w pytaniach wymagających zakreślenia jednej odpowiedzi) obliczamy stosunek odpowiedzi pozytywnych dzieląc 22 przez 48. Uwagi: F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 2 z 14

3 1. Jaką grupę klientów Pani/Pan reprezentuje? Analiza szczegółowa Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 62,26 Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 63,04 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 30,20 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 26,09 Spółka prawa handlowego 3,77 Spółka prawa handlowego 8,70 Stowarzyszenie, Fundacja 0,00 Stowarzyszenie, Fundacja 0,00 Inne 3,77 Inne 2,17 Największą grupę ankietowanych stanowili podatnicy nie prowadzący działalność gospodarczą. 2. Jaki był powód Pani/Pana wizyty w urzędzie? Pobranie druków 16,25 Pobranie druków 4,48 Złożenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 32,50 Złożenie deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma 32,84 Uzyskanie informacji 22,50 Uzyskanie informacji 22,39 Płatność podatku 3,75 Płatność podatku 5,97 Skorygowanie deklaracji 6,25 Skorygowanie deklaracji 8,96 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 13,75 Uzyskanie/odbiór zaświadczenia 14,91 Wezwanie do urzędu 3,75 Wezwanie do urzędu 4,48 Inne 1,25 Inne 5,97 F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 3 z 14

4 Najczęstszym powodem wizyty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach dla 32,84% badanych było złożenie deklaracji, wniosku lub pism. Kolejnymi wymienianymi przyczynami wizyty w Urzędzie było: uzyskanie informacji 22,39%, uzyskanie zaświadczenia 14,91%, skorygowanie deklaracji 8,96% oraz płatność podatków 5,97%. Klienci odwiedzali tut. Urząd również w związku z wezwaniem i pobraniem druków. 3. Czy bez problemu trafiła Pani/trafił Pan do odpowiedniego pracownika? Tak 74,08 Tak 84,78 Raczej tak 14,81 Raczej tak 10,88 Raczej nie 1,85 Raczej nie 2,17 Nie 9,26 Nie 2,17 F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 4 z 14

5 Wyniki badania ankietowego wskazują, że 95,66% ankietowanych nie miało problemu z dotarciem do odpowiedniego pracownika Urzędu. Odmiennego zdania było 2 ankietowanych. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w I kwartale 2011r. zauważa się wzrost pozytywnych opinii w stosunku do poprzedniego badania o 6,77%. 4. Czy pracownik urzędu był kompetentny? Tak 85,45 Tak 84,78 Raczej tak 5,45 Raczej tak 6,52 Raczej nie 0,00 Raczej nie 4,35 Nie 9,10 Nie 4,35 Analiza ankiet wskazuje, iż 91,30% respondentów pozytywnie oceniło ( Tak, Raczej tak ) kompetencje pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. 8,70% badanych zaprezentowało odmienne zdanie na temat kompetencji pracowników tut. Urzędu. Dokonując porównania wyników obecnego badania z wynikami poprzedniego badania można zauważyć wzrost liczby respondentów pozytywnie oceniających kompetencje pracowników tut. Urzędu (I kw.2011r.: 90,90% respondentów). 5. Czy pracownik urzędu był uprzejmy? Tak 85,45 Tak 84,78 Raczej tak 3,64 Raczej tak 8,70 Raczej nie 1,82 Raczej nie 4,35 Nie 9,09 Nie 2,17 F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 5 z 14

6 Dokonując analizy odpowiedzi na powyższe pytanie stwierdza się, iż w opinii większości respondentów (93,48%) pracownik tut. Urzędu, z którym mieli kontakt był uprzejmy. Odmiennego zdania było 6,52% badanych. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w poprzednim okresie badawczym zauważa się poprawę w bezpośrednich kontaktach pracowników tut. Urzędu z klientami (I kw.2011r.: 89,09% respondentów). 6. Czy załatwiła Pani/załatwił Pan sprawę, w której przyszła Pani/przyszedł Pan do urzędu? Tak 87,27 Tak 95,56 Raczej tak 10,91 Raczej tak 0,00 Raczej nie 0,00 Raczej nie 0,00 Nie 1,82 Nie 4,44 Badanie wykazało, że zdecydowana większość badanych (95,56%) zadeklarowała, iż załatwiła sprawę, z którą przyszła do tut. Urzędu. W porównaniu z poprzednim okresem badawczym nastąpił spadek liczby pozytywnych opinii o 2,62% (I kw. 2011r.: 98,18% badanych). F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 6 z 14

7 7. Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był Pani/Pana zdaniem zadowalający? Tak 72,73 Tak 78,26 Raczej tak 12,73 Raczej tak 10,87 Raczej nie 7,27 Raczej nie 4,35 Nie 7,27 Nie 6,52 89,13% ankietowanych uznało, iż czas załatwienia sprawy był dla nich zadowalający. Za zbyt długi uznało go 10,87% badanych. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w I kwartale 2011r. stwierdza się, iż nastąpił wzrost liczby osób zadowolonych z czasu oczekiwania na załatwienie sprawy o 3,67%. 8. Czy oznakowania stosowane w urzędzie są czytelne? Tak 64,00 Tak 70,45 Raczej tak 24,00 Raczej tak 25,00 Raczej nie 6,00 Raczej nie 4,55 Nie 6,00 Nie 0,00 F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 7 z 14

8 Wyniki ankiety wskazują, iż 95,45% respondentów uznało oznakowania informacyjne stosowane w tut. Urzędzie za czytelne i jasne. 4,55% badanych zaprezentowało odmienne zdanie. W stosunku do badania przeprowadzonego w ubiegłym kwartale odnotowano wzrost liczby pozytywnych opinii o 7,45%. 9. Czy jest Pani/Pan zadowolony z obsługi w urzędzie? Tak 72,22 Tak 82,61 Raczej tak 18,52 Raczej tak 6,52 Raczej nie 3,70 Raczej nie 2,17 Nie 5,56 Nie 8,70 Wyniki badania wykazały, iż 89,13% respondentów było zadowolonych z obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Katowicach. Porównując wyniki obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w I kwartale 2011r. zauważa się spadek liczby respondentów, którzy udzielili pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie (I kw.2011r.: 90,74 % respondentów). 10. Czy Pani/Pana zdaniem informacja udzielana przez pracowników urzędu jest wyczerpująca? Tak 76,36 Tak 77,27 Raczej tak 10,91 Raczej tak 11,36 Raczej nie 9,09 Raczej nie 2,27 Nie 3,64 Nie 9,10 F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 8 z 14

9 88,63% badanych uznało, że informacja udzielona przez pracownika tut. Urzędu była wyczerpująca - przeciwnego zdania było 11,37% badanych. W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego odnotowano spadek liczby respondentów, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie (I kw.2011r.: 12,73% respondentów). 11. Czy korzysta Pani/Pan z informacji przekazywanych przez urząd: Odpowiedź % Odpowiedź % W prasie 14,71 W prasie 11,67 Na stronie internetowej 30,88 Na stronie internetowej 33,33 Na tablicach informacyjnych 14,71 Na tablicach informacyjnych 16,67 W wydawnictwach urzędu 8,82 W wydawnictwach urzędu 1,67 Inne 5,88 Inne 8,33 Nie korzystam 25,00 Nie korzystam 28,33 Pytanie miało na celu ustalenie, jakie są najczęstsze źródła uzyskiwania informacji przekazywanych przez tut. Urząd. Wyniki ankiety wskazują, iż większość badanych deklaruje, iż korzysta z informacji zamieszczanych na F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 9 z 14

10 stronie internetowej, na tablicach informacyjnych oraz w prasie. Spora grupa respondentów (28,33%) nie korzysta z informacji przekazywanych przez tut. Urząd. 12. Jeżeli korzysta Pani/Pan ze źródeł informacji wymienionych pkt. 11 to czy Pani/Pana zdaniem informacje tam zamieszczane są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące? Tak 52,94 Tak 50,00 Raczej tak 38,24 Raczej tak 31,24 Raczej nie 0,00 Raczej nie 9,38 Nie 8,82 Nie 9,38 81,24% respondentów uznało, że informacje przekazywane przez tut. Urząd są aktualne, zrozumiałe i wyczerpujące. Natomiast 18,76% badanych uznało je za niewyczerpujące. W bieżącym okresie badawczym znacząco zmniejszyła się liczba osób, które udzieliły pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie (I kw.2011r.: 91,18% respondentów). 13. Czy uważa Pani/Pan, że godziny pracy urzędu są dostosowane do Pani/Pana potrzeb? Tak 52,83 Tak 54,76 Raczej tak 33,96 Raczej tak 35,72 Raczej nie 3,78 Raczej nie 0,00 Nie 9,43 Nie 9,52 F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 10 z 14

11 Zdaniem 90,48% ankietowanych godziny pracy tut. Urzędu są dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. 9,52% respondentów zaprezentowało odmienne zdanie, często wyrażając w ankiecie potrzebę zmiany godzin otwarcia Urzędu. Dokonując porównania wyników obecnego badania z wynikami badania przeprowadzonego w I kwartale 2011r. odnotowano wzrost liczby respondentów, którym odpowiadają godziny pracy Urzędu (I kw.2011r.: 86,79% respondentów). 14. Co Pani/Pana zdaniem należy zmienić w organizacji pracy urzędu? Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 30 respondentów, którzy chcieli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami co do funkcjonowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Wśród odpowiedzi ankietowanych pojawiły się zarówno opinie wskazujące na prawidłowe funkcjonowanie tut. Urzędu, dobrą współpracę z Urzędem oraz kompetencje i profesjonalizm pracowników, jak również opinie negatywnie oceniające organizację pracy Urzędu czy zachowanie pracowników. Pozostałe odpowiedzi koncentrowały się głównie na przedstawieniu oczekiwań oraz propozycji zmian organizacji pracy w Urzędzie. Poniżej zaprezentowano dokładną treść odpowiedzi (nie dokonywano zmian w sformułowaniach oraz formie gramatycznej) na pytanie: Co Pani/Pana zdaniem należy zmienić w organizacji pracy urzędu? : 1. Nic obecnie nie zmieniłabym, jedynie stosowałabym gratyfikacje finansowe za miłą obsługę. 2. Urzędników. 3. Uśmiech na buziach pań i panów w urzędzie. 4. Codziennie w okienku informacja powinny dyżurować 2 osoby. Jedna pani jest zbyt oblegana a można rozłożyć pracę na 2 osoby. Myślę, że wskazane by było uruchomienie okienka gdzie sprawdzano by wyliczone kwoty na zeznaniu. Dużo ludzi - wbrew pozorom nie potrafi samodzielnie wypełnić Pitu- szczególnie osoby starsze. Pochwała dla p. Dagmary. Pani ta okazała się bardzo życzliwą i kompetentną osobą, która wykazała się dużą cierpliwością wobec osoby składającej zeznanie. Pozdrowienia <nazwisko i imię>. 5. Bardzo miła i kompetentna obsługa pok. nr 5. Życzyłbym sobie zawsze takich miłych przeżyć. 6. Nipa. 7. Przyjmowanie rozliczeń rocznych. -Mała liczba stanowisk przeznaczona do tego celu powodowała duże kolejki, a co za tym idzie długi czas realizacji sprawy. -Możliwość złożenia rozliczenia rocznego także w kancelarii ogólnej spowodowała utrudnienia w kontakcie z Urzędem Skarbowym klientów, którzy przyszli w innym celu. 8. Czas oczekiwania przeszkolić pracowników bo większość nie jest zorientowana po pewnym czasie chodzenia od jednej do drugiej osoby uzyskałem informacje, ale musiałem stać w 4 kolejkach. 9. Jestem zadowolona. 10. Nie trzeba. 11. Nie trzeba. 12. Bez zmian. 13. Zlikwidować podatek dochodowy. F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 11 z 14

12 14. Myślę, że mój kontakt z urzędem jest zbyt ograniczony, żebym mogła powiedzieć, co należałoby zmienić. Dużym plusem jest zmniejszenie oczekiwania na załatwienie sprawy. W tej chwili nie mam żadnych inspiracji i pomysłów na jakiekolwiek zmiany. 15. Nie mam zastrzeżeń. 16. Podejście do klienta dotyczy Pani Edyty Krasickiej. 17. Byłam bardzo uprzejmie przyjęta i obsłużona, fachowo i bardzo grzecznie. Pani Jolanta Lipczyk- Zawodny jest bardzo kompetentną i bardzo miłą osobą w pracy. 18. Dziękuję Pani z pokoju 41 za pomoc i wyjaśnienia. 19. Praca Urzędu w środy do godz była super!!! 20. Pracowników, którzy są niekompetentni, niemili, wulgarni i opryskliwi! 21. Wspaniała obsługa, panie urzędniczki miłe, kompetentne i bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów! <nazwiska i imiona>. 22. Chciałem w tym miejscu podziękować Pani z okienka 4 za szybką sprawną obsługę. Pani wykazała się pełną kompetencją i rzetelnością oraz fachowym podejściem do petenta. 23. Pani ze stanowiska nr 4 bardzo życzliwie i kompetentnie udzieliła mi wyczerpujących informacji związanych z wypełnieniem odpowiednich druków. Pomogła mi przebrnąć przez wszystkie niezrozumiałe dla mnie rzeczy. 24. Na stanowisku nr 4 zetknęłam się z bardzo uprzejmą Panią M.Głuc, która bardzo szybko i kompetentnie wypisała mi zaświadczenie o dochodach. Owa Pani była bardzo życzliwa i pomogła mi pokonać stres związany z wypełnianiem formularza. 25. Jest dobrze. 26. (dot. pok.nr 5). 27. Dzięki Panu ze stanowiska nr 4 bardzo szybko i sprawnie odebrałam zaświadczenie o zarobkach. Na uwagę zasługuje Jego kompetencja i przyjemne odnoszenie się do petenta. 28. Miałam przyjemność być obsługiwaną przez Panią Małgorzatę Głuc z okienka 4, zgłosiłam się tam w celu otrzymania zaświadczenia. Pani była bardzo uprzejma, pomocna, sprawę załatwiłam od ręki, z przyjemnością będę teraz załatwiać sprawy w Państwa Urzędzie. 29. Miejsca do wypełniania wniosków/formularzy przez petentów wnioski są ale nie ma gdzie usiąść i wypisać. 30. Proponowałabym jeszcze jeden dzień np. środa lub czwartek aby Urząd był otwarty do godz. 16 ewent w zamian za późniejsze otwarcie ale np. tylko w jednym dniu np. od 9-10 (obojętnie który dzień). Muszę jednak dodać że kiedyś na zaświadczenie o dochodach czekałam parę dni. W roku 2011 zostałam bardzo mile zaskoczona bo sprawę pani moją urzędniczka wypisała na miejscu, od ręki, bez czekania a gdy zapytałam czy mogłabym otrzymać 2 zaświadczenia z jednego wniosku jeszcze pani doradziła mi abym tylko dopisała rok, który potrzebuję i była bardzo miła, za drugim razem inna pani wyjaśniła mi inną sprawę także trudną. Także życzę wszystkim klientom urzędników takich jak mnie obsługiwali w Urzędzie Skarbowym w Katowicach ul. Żwirki i Wigury to ja chciałabym bardzo podziękować. Najczęstsze uwagi klientów: - Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że największe oczekiwania klientów związane są ze skróceniem czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dostosowaniem godzin pracy tut. Urzędu do ich potrzeb oraz poprawą jakości i komfortu obsługi w Sali Obsługi Podatnika. Wszelkie zgłoszone przez ankietowanych sugestie oraz uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie i będą stanowiły wskazówkę dla dalszej poprawy jakości usług świadczonych przez tut. Urząd. CZĘŚĆ II SPOTKANIA Z KLIENTAMI W dniu r. w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami samorządu gospodarczego i zawodowego działającymi na terenie Katowic. Informacje o spotkaniu zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu. W spotkaniu udział wzięło 11 osób. Na podstawie wypełnionych ankiet dotyczących oceny jakości zorganizowanego spotkania ustalono, że przebieg spotkania odpowiadał podatnikom. Na zawarte w ankiecie pytania ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: pytanie: Lokalizacja miejsca spotkania była odpowiednia (możliwość dojazdu) 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 1 osoba udzieliła odpowiedzi zgadzam się, 4 osoby udzieliły odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się. F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 12 z 14

13 pytanie: Warunki, w których odbyło się spotkanie (sala, wyposażenie, oświetlenie) pomagały aktywnie uczestniczyć w spotkaniu - 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 1 osoba udzieliła odpowiedzi zgadzam się, 4 osoby udzieliły odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się. pytanie: Jakość materiałów przygotowanych na spotkanie odpowiadała moim oczekiwaniom - 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 2 osoby udzieliły odpowiedzi zgadzam się, 3 osoby udzieliły odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się. pytanie: Dzięki udziałowi w spotkaniu uzyskałam/em niezbędne informacje pozwalające na prawidłowe stosowanie prawa podatkowego - 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 5 osób udzieliło odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się. pytanie: Cele spotkania były jasno określone - 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 1 osoba udzieliła odpowiedzi zgadzam się, 4 osoby udzieliły odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się ; pytanie: Kompetencje osoby prowadzącej spotkanie były adekwatne do celów spotkania - 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 5 osób udzieliło odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się. pytane: Postawa osoby prowadzącej spotkanie była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana - 1 osoba udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się, 5 osób udzieliło odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się. Zgłoszone zostały następujące uwagi: 1. Miejsce i czas zwołania odpowiedni. 2. Było dość wyczerpująco, omawianie szczegółowe tematyczne. Dziękuję. 3. Nie mam. 4. Proszę o cykliczność tego typu spotkań (uwagę zamieściła osoba, która na wszystkie z powyższej zaprezentowanych pytań udzieliła odpowiedzi zdecydowanie nie zgadzam się ). Zgłaszane uwagi i/lub wyniki przeprowadzonych ankiet bądź innych badań: - Wnioski: - CZĘŚĆ III UWAGI ZGŁASZANE KIEROWNICTWU URZĘDU Uwagi klientów: - Wnioski: - CZĘŚĆ IV INNE BADANIA Wyniki: - Wnioski: - F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 13 z 14

14 CZĘŚĆ V - UWAGI PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Przeprowadzone badanie ankietowe przebiegło w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono żadnych przypadków, które by je zakłóciło. Cel badania, jakim była ocena poziomu zadowolenia oraz oczekiwań klientów Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach został osiągnięty. Biorąc pod uwagę analizę przedmiotowego badania można wyciągnąć wniosek, iż poziom zadowolenia klientów z obsługi, a co za tym idzie z pracy pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach jest wysoki. W porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w I kwartale 2011r. zauważa się wzrost poziomu zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach. Mając na względzie bardzo dobrą opinię ankietowanych na temat standardów obsługi, jak również współpracy z tut. Urzędem należy dołożyć wszelkich starań aby poziom satysfakcji utrzymywał się w dalszym ciągu na tym samym poziomie. Słowa krytyki, które niestety pojawiły się w ankietach należy potraktować jako wskazówkę do dalszej pracy nad poprawą jakości świadczonych usług oraz wizerunku tut. Urzędu. CZĘŚĆ VI - INNE UWAGI I ODNIESIENIA CZĘŚĆ VII- UWAGI KIEROWNIKA URZĘDU Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zechciały wziąć udział w badaniu ankietowym za wyrażenie swojej opinii na temat funkcjonowania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Wszelkie wnioski, propozycje i uwagi przedstawione w ankietach zostaną poddane szczegółowej analizie i wykorzystane jako bezpośrednie źródło wiedzy o kierunkach poprawy jakości pracy oraz usług świadczonych przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach. Doceniając wkład respondentów i cenne wskazówki wynikające z treści ankiet, prosimy jednocześnie o dalszą ocenę naszej pracy i sukcesywne wypełnianie ankiet. OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Załączniki: r. Pełnomocnik ds. zarządzania jakością Agnieszka Dąbek ankiet zwrotnych. Otrzymują: 1. Oryginał: Pełnomocnik ds. zarządzania jakością. 2. Egzemplarze użytkowe w wersji elektronicznej: wszyscy pracownicy Urzędu r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach Beata Bagińska 3. Egzemplarz informacyjny w wersji elektronicznej: wszyscy korzystający ze strony internetowej Urzędu. F /1 Analiza badanie zadowolenia i oczekiwań klienta - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Strona 14 z 14

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2010 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w dniach 12-27 grudnia 2012r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1)

CZĘŚĆ I - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW (prowadzone zgodnie z formularzem F-002-1/1) ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w III kwartale 2011 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami.

WNIOSKI OGÓLNE: BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE Nie prowadzono porównania z innymi Urzędami. WNIOSKI OGÓLNE: Badanie poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta przeprowadzone zostało w siedzibie Urzędu Skarbowego. Celem badania było określenie stopnia zadowolenia Klientów z usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ I PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA BADANIE ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta

Analiza - badanie zadowolenia i oczekiwań klienta W NIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza

BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza KOPIA INFORMACYJNA WERSJA ELEKTRONICZNA BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU podsumowanie i analiza I. Informacje ogólne Cel Liczba Czas Metoda Przebieg II. Wnioski ogólne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku FORMULARZ F-002-02/2 obowiązuje od 24.08.2011 WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 212 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w I kwartale 2012 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA - BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2013 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w II półroczu 2012 u WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ STRON ZAINTERESOWANYCH FORMULARZ F-002-02/3 obowiązuje od 08.11.2012 I Informacje ogólne BADANIE ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ II PÓŁROCZE 2014 R. PODSUMOWANIE i ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK

Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Gryfice, 02.01.2013 r. WOA.0147.1.2013.LK Analiza wyników badania ankietowego zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach za okres 16 kwiecień 2012 r. 31 grudzień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ. 0775-03/10 Wodzisław Śl., 25.06.2010r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat

MĘŻCZYŹNI KOBIETY. 18-30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat 61-70 lat powyżej 70 lat Raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego sporządzony w dniu 19 czerwca 215 roku Badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012

RAPORT Z BADANIA. satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok 2012 RAPORT Z BADANIA satysfakcji KLIENTÓW BOK I WYDZIAŁÓW Urzędu Miasta w Dzierżoniowie za rok Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów Urzędu Miasta w dniach lutego r. marca r. Dzierżoniów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że:

Analiza ankiety. Analizę przeprowadzono na podstawie 258 ankiet, z których wynika, że: Urząd Miejski w Strzegomiu Biuro Obsługi Interesanta Pokój nr 15 Tel. 074/ 8560 573 8560 574, 8560 575 Analiza ankiety Biuro Obsługi Interesanta funkcjonuje już ponad trzy miesiące, z naszych spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA ANKIET ANALIZA BADANIA ANKIETOWEGO F-OR/007_2 ANALIZA ANKIET Wydanie nr 04 z dnia 24.06.2009r. W ramach monitorowania informacji dotyczących satysfakcji klienta zewnętrznego w odniesieniu do poziomu jakości świadczonych usług w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0775-03/08 Wodzisław Śl. 30.07.2008r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było określenie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź.

Pytanie 1: Jak często korzysta Pan/i z usług Urzędu Gminy Męcinka? Proszę wskazać najbardziej zbliżoną odpowiedź. Wyniki ankiety "Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka" Liczba wypełnionych ankiet: 13 Ocena pracy Urzędu Gminy Męcinka Firma ResPublic na zlecenie gminy zaprasza mieszkańców Gminy Męcinka do wypełnienia krótkiej,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. OPINIA z analizy Ankiety badania satysfakcji klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 1. Otrzymują Dyrektor Urzędu 2. Temat Ankieta badania satysfakcji Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIASZ WARUNKI PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W SOKÓŁCE

JAK OCENIASZ WARUNKI PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W SOKÓŁCE JAK OCENIASZ WARUNKI PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W SOKÓŁCE Opracował: Grzegorz Otoka URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE Sokółka, 2004 r. 1. Formularz ankiety A N K I E T A Jak oceniasz swoje warunki pracy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku

Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Wyniki badań ankietowych prowadzonych na stronie internetowej w okresie od września do listopada 2007 roku Liczba wysłanych ankiet: 06 Liczba wysłanych ankiet w poszczególnych miesiącach 00 90 87 80 70

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA W DZIERŻONIOWIE ZA ROK 2014 Badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów UM w dniach 17 marca 2015r. 30 kwietnia 2015r. Dzierżoniów, maj 2015r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1

Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Raport z badania zadowolenia klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 1 Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości usług Powiatowy Urząd Pracy w Nysie cyklicznie realizuje badanie ankietowe dotyczące zadowolenia

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U SPRAWOZDANIE OCENA PRACY DZIEKANATU Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka procesu ankietyzowania... 4 2.2. Analiza udzielonych odpowiedzi przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty

Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty Opracowanie załoŝeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw/usług oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy - wzór karty usług Mirosław Gatka Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim SZJ.0147.06.2011 Wodzisław Śląski, 15.06.2011r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania było

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU NA TEMAT OCENY FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE GMINY W JEDNOROŻCU Analizie poddano 7 ankiet. Ankiety wypełniło:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE. z dnia 7 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim

Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 24 lipca 2015 r. Analiza badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim Cel badania Podstawowym celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R

ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R ANALIZA BADANIA KLIENTÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PÓŁROCZE 2012 R Ogólny stopień zwrotu kwestionariuszy ankiet w skali województwa dolnośląskie 65,76 0 10 20 30 40 50 60 70 US Procentowo

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY NKIET DOTYZĄ OENY KSIĄŻEZKI- INFORMTOR UDŻETOWY- SKĄD MMY PIENIĄDZE I N O JE WYDJEMY W ramach realizacji programu Przejrzysta Polska został utworzony w formie książeczki - Informator udżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie

Sprawozdanie. z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie Sprawozdanie z wyników ankiety przeprowadzonej w okresie 1.03.-.30.11.2016 w ramach realizacji przyjętego planu doskonalenia w ramach Wspólnej Metody Oceny CAF 2013 mającej na celu: zbadanie bieżących

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki

II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Sadki, 31.01.2010 II Kwartalny Raport z Systemu Monitorowania Satysfakcji Klientów z Jakości Usług w Urzędzie Gminy Sadki Kwartalny raport zawiera informacje dotyczące badania prowadzonego w miesiącach:

Bardziej szczegółowo

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim

Ankieta badania zadowolenia interesantów. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Ankieta badania zadowolenia interesantów Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej dostępnych w urzędzie miejskim Województwo: dolnośląskie Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Pieszycach Szanowny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r.

Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Raport z badania satysfakcji klienta w 2015 r. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Styczeń 2013 do Maj

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie ankiet za II półrocze 200 r. Racibórz, 20 marca 2007 r. ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA na podstawie złożonych ankiet za II półrocze

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r.

URZĄD MIASTA CHEŁM. Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. raport z badań ankietowych marzec 2010 r. URZĄD MIASTA CHEŁM Zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm raport z badań ankietowych marzec 2010 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Urząd Miejski w Świeciu Ocena syntetyczna: Urząd wszystkie sprawy październik

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH

OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH OCENA SATYSFAKCJI PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ,,ASKLEPIOS W BOBOLICACH Bobolice 8 maj 2015r I. Część wprowadzająca. a. Problem badawczy. Celem było opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania Starostwa Powiatowego ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. badań satysfakcji i motywacji pracowników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TEMAT EWALUACJI: Złagodzenie trudności adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina Raport z przeprowadzenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lipiec - wrzesień 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Wielkość próby

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU I kwartał 2012 Danuta Trojan Wersja: A.2012 Data: 2012-04-10 SPIS TREŚCI 1. Założenia badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo