PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru dpwiednieg prgramwania i metdy rwiąania adania; najmść pjęć i metd wiąanych danym agadnieniem; rumienie treści adania wyknanie wsystkich pleceń gdnie treścią; świadmść wyknywanej pracy diałania planwe; sprawnść diałania umiejętnść ptymaliacji metd pracy; umiejętnść krystania różnych pmcy jak stpień samdielnści ucnia; umiejętnść realiacji własnych pmysłów. Gdy wyknywane adanie jest pdsumwaniem całeg diału, w cenie uwględnia się również panwanie wsystkich wymieninych umiejętnści w dniesieniu d daneg tematu, metdlgię rwiąania, użyte narędia ra efekt kńcwy, któreg uyskanie jest celem pracy kmputerem. Taka selektywna metda ceniania pwala na rientwanie się, w jaki spsób stała pryswjna pre ucnia wieda w akresie knkretnych tematów. Ocena pracy ucnia próc agadnień merytrycnych uwględnia także aspekty wychwawce, takie jak: umiejętnść twrenia właściwej atmsfery; umiejętnść pracy w grupie; prestreganie nrm etycnych dtycących psanwania cudej pracy i własnści; krewanie pstaw ucnia preciwdiałających wandalimwi prejawiającemu się w pstaci niscenia sprętu i prgramwania; prestreganie asad regulaminu pracwni kmputerwej. Standardy wymagań edukacyjnych Na cenę infrmatyki składa się: sprawdanie wiadmści i umiejętnści na pdstawie: wypwiedi ustnych ucnia, ćwiceń praktycnych, pstaw ucniów. Ale także: aktywnść twórca ucnia, kreatywnść, pstępy, współpraca, pmysłwść, nwatrstw, pełnienie ról w esple, pmysły i ich realiacja.

2 System ceniania Wpływ ceny wiadmści i umiejętnści ra pstawy na cenę śródrcną i rcną wynsą: wiadmści i umiejętnści 70% pstawa 30% Ocenianie systematycne Następujące elementy są ceniane w spsób systematycny: Praca na lekcji: wyknywanie pleceń, starannść wyknywania prac, samdielnść w pracy, efektywnść wykrystania casu pracy, aktywnść na ajęciach, stpień biegłści w psługiwaniu się sprętem i prgramwaniem (widcny pstęp). Praca w grupie: umiejętnść pracy w grupie. psanwanie cudej pracy i własnści. pmc innym ucnim: na ich prśbę, własnej inicjatywy. kulturalne kmunikwanie się: naucycielem, klegami. Prestreganie regulaminu pracwni kmputerwej. Pstałe bsary ceniania: systematycnść, preentacja pracy, prygtwanie d lekcji, praca dmwa, jeżeli stała adana. Prawidłwa pstawa w trakcie pracy kmputerem. Kryteria ceniania wypwiedi ustnych Ocena: celująca Odpwiedź wskauje na scególne aintereswanie ucnia predmitem, spełnia kryteria ceny bard dbrej, wykraca pa prgram, awiera własne, ryginalne premyślenia i ceny lub treści acerpnięte e źródeł pa pdręcnikwych. bard dbra Odpwiedź wycerpująca (wieda pdstawwa + rserająca + dpełniająca). Treść nie wykraca pa prgram. dbra Odpwiedź asadnic samdielna, awierająca więksść wymaganych treści (wiadmści pdstawwe plus wieda rserająca), pprawna pd wględem jęyka, dpuscalne są jedynie nielicne drugrędne punktu widenia tematu błędy, nie wycerpuje agadnienia.

3 dstatecna Uceń na najważniejse fakty dtycące pracy kmputerem, na klawiaturę, umie prusać się p śrdwisku Windws, umie dcytywać pliki graficne i tekstwe wieda pdstawwa i ptrafi je interpretwać, dpwiedź dbywa się pry niewielkim ukierunkwaniu e strny. Występują nielicne błędy recwe i jęykwe. dpuscająca Wymagane prynajmniej 50% wiedy i umiejętnści. Chdi tu tw. niebędną wiedę, kniecną punktu widenia realiacji celów predmitu cyli uyskania pre ucnia wiedy i umiejętnści niebędnych d krystania kmputera jak narędia pracy i rrywki. Wieda ta jest niedwna w tku dalseg kstałcenia. Pdcas dpwiedi mżliwe są licne błędy, arówn w akresie wiedy merytrycnej, jak i w spsbie jej preentwania, uceń na jednak pdstawwe fakty, umie psługiwać się klawiaturą i ptrafi arówn prusać się w śrdwisku Windws, jak i udielić dpwiedi na pstawine pytanie. niedstatecna Odpwiedź nie spełnia wymagań pdanych kryteriów cen pytywnych. Kryteria ceniania ćwiceń praktycnych Ocena: celująca Wyknana praca wskauje na scególne aintereswanie predmitem, uceń ptrafi w swjej pracy wykrystać wiadmści i umiejętnści wykracające pa prgram naucania. bard dbra Praca jest samdielna, awiera premyślane pre ucnia elementy wycerpujące temat. Uceń ptrafi w pełni wykrystać mżliwści prgramu, w którym pracuje. dbra Wyknana praca jest samdielna, spełnia wymagania, lec nie widać w niej inwencji twórcej ucnia. dstatecna Uceń wyknuje adanie na miarę swich mżliwści, na pdstawwe funkcje i pcje prgramu, w którym pracuje, wyknana praca nie jest wycerpująca. dpuscająca Praca mał wiąana tematem, uceń nie ptrafi wykrystać pdanych pre wiadmści, prejawia wręc niechęć d więkseg aangażwania we właściwe wyknanie adania. niedstatecna Uceń nie wyknał więksści adań. Kryteria ceniania w akresie pstaw ucniów Ocenianie pstawy ppre analię diałalnści ucnia w bsarach takich, jak: aktywnść, systematycnść, praca w grupie, umiejętnść współpracy, preentacja pracy, samdielnść pracy prygtwanie d lekcji,

4 praca dmwa. Ocena: celująca Pdcas wyknywania adań uceń wykauje się dużą starannścią i sumiennścią. Dąży d samdsknalenia i twórceg rwju własnych udlnień. Prygtwuje ddatkwe infrmacje na ajęcia, wyknuje prace długterminwe. Samdielnie wyknuje wsystkie adania teretycne i praktycne prewidiane prgramem ra wykauje peratywnść w wykrystaniu wiadmści i umiejętnści d rwiąywania adań trudnych, w nwych sytuacjach. Zaangażwany emcjnalnie w pracę klasy, grupy, bard aktywny, mtywuje innych ucestników ajęć d pknywania trudnści. Prestrega wselkich asad bepieceństwa, higieny i rganiacji pracy. Prejawia inicjatywę, naucyciel mże na nieg awse licyć. Odnsi sukcesy w knkursach infrmatycnych. bard dbra Pdcas wyknywania adań uceń wykauje się dużą starannścią i sumiennścią. Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych stara się być samdielny. Zaangażwany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i dpwiedialny. Zachęca d dbrej kmunikacji w grupie, kauje sacunek innym jej cłnkm. Efektywnie wykrystuje cas pracy. Dstswuje się d bwiąujących asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. dbra Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych uceń stara się być samdielny, brak mu jednak starannści i systematycnści w diałaniu. Zaangażwany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny. Nie awse kauje sacunek innym cłnkm grupy. Niebyt efektywnie wykrystuje cas pracy. Dstswuje się d bwiąujących asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. dstatecna Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych uceń wymaga casami mbiliacji i pmcy e strny i innych ucniów. Mał samdielny pry wyknywaniu ćwiceń, wyknane adania są nieestetycne. Słab aangażwany w pracę klasy, grupy. Radk wspiera dbrą kmunikację w grupie i radk kauje sacunek innym jej cłnkm. Nie awse prestrega asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. dpuscająca Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych uceń wymaga stałej mbiliacji i pmcy e strny i innych ucniów. Praca cechuje się małą samdielnścią, wyknane adania są nieestetycne. Słab aangażwany w pracę klasy, grupy. Radk wspiera dbrą kmunikację w grupie i radk kauje sacunek innym jej cłnkm. Nie awse prestrega asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem.

5 niedstatecna Nie ptrafi wyknać adań teretycnych i praktycnych nawet e strny i innych ucniów. Nie wyknuje prac, wyknane adania są nieestetycne. Nie jest aangażwany w pracę klasy, grupy, nie stara się dstswać d sytuacji. Radk wspiera dbrą kmunikację w grupie i nie kauje sacunku innym jej cłnkm. Nie prestrega asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. Jeśli uceń nie drbi adania dmweg, trymuje cenę niedstatecną (chyba że ma usprawiedliwienie). Za źle rbine adanie dmwe lub próbę drbienia g (ślad w esycie) nie dstaje ceny. Uceń ma praw d dwóch nieprygtwań w semestre. Jeśli uceń nie ma esytu, pdręcnika lub prybrów, głasa t naucycielwi na pcątku lekcji trecie i klejne nieprygtwania w semestre dają cenę niedstatecną. Brak nieprygtwań daje na kniec semestru ddatkwą cenę bard dbrą. Udiał w knkursach i limpiadach predmitwych daje ddatkwą cenę celującą. Uceń ma praw d pprawienia cen niedstatecnych i dpuscających e sprawdianów w terminie ugdninym naucycielem d dwóch tygdni p trymaniu ceny. Ocena kńcwa nie jest średnią cen cąstkwych. Pdsumwanie Lekcje w pracwni kmputerwej są prede wsystkim ajęciami praktycnymi. Wyknanie adania atem pwinn awse dawać jakiś efekt i dlateg wynik pracy na lekcji należy systematycnie ceniać. Najważniejse jest by wynik był gdny cekiwaniami. Pry cenie należy uwględniać pim umiejętnści startwych ucnia pim pcątkwy. Następnie brać pd uwagę jeg aangażwanie, chęć współpracy, współdiałanie klegami i kleżankami klasy, chęć pknywania trudnści. Lekcje i ćwicenia na płycie CD są tak sknstruwane, że dieck awse mże wrócić d adań wceśniej wyknywanych i rbić je d pcątku. KLASA 4 Wymagania na pscególne ceny sklne I. Bepiecne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawce Uceń: Prestrega asad bepiecnej pracy kmputerem i asad bepiecneg krystania e sklnej pracwni kmputerwej. Organiuje pracę kmputerem gdnej asadami ergnmii. Sanuje pracę innych. Pprawnie psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycnym. Ptrafi dbać drwie własne i innych. Prwadi drwy stylu życia. Umie utrymać prądek na dysku kmputera na regulamin sklnej wymienia bjaśnia punkty umie rwinąć umie uasadnić pracwni pdstawwe asady regulaminu sklnej dwlny punktów kniecnść kmputerwej, achwania w pracwni regulaminu sklnej prestregania

6 na asady bepiecnej pracy kmputerem, w spsób bepiecny, gdny prawem i prenaceniem psługuje się kmputerem i jeg prgramwaniem, achwuje prawidłwą pstawę pdcas pracy kmputerem, prawidłw psługuje się mysą i klawiaturą kmputerwą, stsuje metdę preciągnij i upuść, naywa pdstawwe klawise, bsługuje prgram d nauki pisania na klawiature kmputera, krysta płyty CD dłącnej d pdręcnika, dnajduje na niej właściwy plik według wskaówek, kmunikuje się kmputerem a pmcą ikn, prycisków, menu i kien dialgwych, pracwni kmputerwej, na i stsuje asady bepiecnej pracy kmputerem, na pscególnych klawisy, preentuje prenacenie prawidłwy układ rąk na klawiature, wie, jak się wpisuje wielkie litery i plskie naki, na prenacenie klawisy: Page Up, Page Dwn, Hme, End ra klawisy sterwania kursrem, w prawidłwy spsób wprwada klawiatury litery użyciem lewej i prawej ręki, stara się nie ppełniać błędów pry wprwadaniu tekstu klawiatury, niewielką pmcą bsługuje prgram d nauki pisania na klawiature kmputera, kmputerwej, wymienia asady bepiecnej pracy kmputerem, dstrega agrżenia wynikające łamania asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem, naywa pdstawwe klawise i kreśla ich funkcje, mawia prenacenie pscególnych klawisy, sprawnie psługuje się klawiaturą, ppełnia nielicne błędy, wprwadając tekst klawiatury, bsługuje prgram d nauki pisania na klawiature kmputera, pracwni kmputerwej, na skutki nieprawidłweg rganiwania kmputerweg stanwiska pracy, dstswuje stanwisk pracy d wymagań bepiecnej i higienicnej pracy, świadmie krysta prgramów d nauki pisania na klawiature kmputera; bsługuje płytę CD dłącną d pdręcnika, dnajduje właściwy plik ptrebny d wyknania adania, apisuje plik płyty CD na dysku kmputera be miany nawy ra e mianą nawy; dwlneg mówinych punktów regulaminu sklnej pracwni kmputerwej, rpnaje, naywa i bjaśnia agrżenia wynikające niewłaściweg krystania kmputera; pbiera, instaluje i uruchamia prgram d nauki pisania na klawiature kmputera wykrystywany na lekcji, apisuje plik płyty CD na dysku kmputera, na pjęcie sieci rumie pjęcie sieci lguje wie, cym jest sieć wymienia alety kmputerwej, kmputerwej, się d sklnej sieci kmputerwa, płącenia pry niewielkiej kmputerwej, kmputerów w sieć, pprawnie pmcy lguje się d sklnej lguje się d sklnej sieci kmputerwej, sieci kmputerwej, prawidłw rpcyna i kńcy pracę w sieci; według wskaówek bsługuje kmputer pprawnie lguje się i uruchamia i ra prgram płyty bsługuje prgram bsługuje kmputer CD dłącnej d płyty CD dłącnej ra prgram płyty pdręcnika, d pdręcnika, CD dłącnej d pdręcnika, rróżnia pdstawwe wymienia elementy kreśla pisuje pryciski

7 elementy estawu kmputerweg, na pjęcie stanu uśpienia kmputera, umie prawidłw rpcąć i akńcyć pracę kmputerem, ptrafi pdać nawę systemu peracyjneg ainstalwaneg na kmputerach w pracwni, rróżnia pjęcia: pulpit, ikna, plik, katalg, rróżnia pliki i katalgi, ptrafi kreślić, c nacają, uruchamia prgramy a pmcą mysy, dróżnia pjęcia: wskaanie, preciąganie, jedn- i dwukrtne kliknięcie mysą, uruchamia prgramy, krystając ikny skrótu, apisuje pliki na dysku we wskaanym katalgu (fldere), na asady apisu wyników pracy na kmputere, prawidłw twiera plik lub według instrukcji, pry : pmcy kpiuje, usuwa pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików, estawu kmputerweg, rumie stanu kmputera, pjęcie uśpienia klasyfikuje pdstawwe urądenia wejścia i wyjścia w estawie kmputerwym, naywa je i kreśla ich astswanie, rumie pjęcia: pulpit, ikna, plik, katalg, rpnaje typy plików p wyglądie ikny, kreśla pdstawwe elementy pulpitu (biurka), apisuje pliki na dysku we wskaanym katalgu (fldere) według wskaówek lub gdnie pisem, wraca uwagę na miejsce apisania pliku, na pjęcia: prgram kmputerwy, system peracyjny, niewielką pmcą lub według pisu: kpiuje, usuwa pliki i katalgi, usuwa i kpiuje astswanie pscególnych elementów estawu kmputerweg, wyjaśnia różnicę międy całkwitym wyłąceniem kmputera a jeg prejściem w stan uśpienia; prawidłw nadaje nawy plikm i katalgm, wyjaśnia budwę pulpitu, na spsby pracy knami, twry pliki i katalgi, apisuje pliki w katalgu w miejscu wskaanym pre, twry strukturę katalgów (flderów) według pisu, prusa się p strukture katalgu (flderu), : kpiuje, usuwa pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików, wymienia ppularne systemy peracyjne, psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycnym, rróżnia ikny prgramów, dkumentów i katalgów, wymienia pdbieństwa w wyglądie pulpitów systemów Windws i Linux, twry skrót d prgramu wskaaneg pre ; wyjaśnia pjęcia takie, jak: pulpit, prgram, system peracyjny, ikna, prycisk, kn prgramu, dkument, kursr tekstwy, plik, nawa pliku, katalg (flder), pisuje pnane spsby twrenia plików i katalgów (flderów), twry nwy katalg (flder) pdcas apisu pliku, wyjaśnia pjęcia takie, jak: prgram kmputerwy, system peracyjny, apisuje pliki w dwlnym miejscu, sprawnie wyknuje pdstawwe peracje na plikach; rmiescne kmputere, na dstswuje elementy kna prgramu d własnych ptreb, jeżeli prgram daje taką mżliwść, mienia knfigurację ekranu, na prykład tł, klry, wygasac, wyjaśnia spsby pracy wielma knami jedneg prgramu ra pracy knami wielu uruchminych prgramów, mawia kryści, jakie daje prądkwanie infrmacji na dysku pre twrenie katalgów (flderów), mawia kryści, jakie daje prądkwanie infrmacji na dysku pre twrenie katalgów,

8 : prygtwuje dkument d druku; drukuje dkument, grupę plików, wraca uwagę na estetykę pracwaneg dkumentu, prygtwuje d druku i drukuje dkument aakceptwany pre, preentuje realiwany prjekt użyciem prjektra lub tablicy interaktywnej, stsuje aawanswane pcje drukwania, II. Kmunikwanie się a pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Osiągnięcia wychwawce Uceń: Prestrega asad bepiecneg krystania internetu. Umie mądre i krytycnie dbierać infrmacje e śrdków masweg prekau. Ma krytycne pdejście wbec najmści awieranych a pmcą internetu. Prestrega asad właściweg krystania ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdne źródła infrmacji). Prestrega wartści, np. ucciwść, sacunek dla innych ludi, dpwiedialnść. Sanuje prywatnść pracę innych sób. Stsuje asady właściweg achwania ra netykiety na pjęcia: internet, rumie pjęcia: wyjaśnia pjęcia: preglądarka internet, internet, internetwa, słwa preglądarka preglądarka klucwe, pcta internetwa, słwa internetwa, słwa elektrnicna, klucwe, pcta klucwe, pcta netykieta, elektrnicna, elektrnicna, kmunikatr internetwy, netykieta, kmunikatr netykieta, kmunikatr naywa preglądarkę internetwą wykrystywaną na lekcji, wprwada w plu adreswym preglądarki pdany adres internetwy i twiera strnę, uruchamia wybraną preglądarkę internetwą, twiera w preglądarce strnę WWW adresie pdanym pre, wskauje elementy kna uruchmineg prgramu, pprawnie wpisuje pdstawwe internetwy, wymienia najcęściej używanych preglądarek, nawy mawia prenacenie paska adresu w knie preglądarki, naywa pryciski na pasku narędi uruchminej preglądarki internetwej, wykrystuje pdstawwe funkcje preglądarki d preglądania strn WWW, mawia charakterystycne elementy kna preglądarki. pisuje pryciski na pasku narędi uruchminej preglądarki internetwej, pregląda twartą strnę WWW i mawia jej awartść, internetwy, krysta dsyłacy i wyjaśnia ich rlę, wykrystuje treści awarte na wskaanych strnach internetwych d pserania swich wiadmści ra pracwywania adań, pisuje charakterystycne elementy strny WWW, psługuje pdstawwym się wyjaśnia nacenie dmeny, wykrystuje treści awarte na wskaanych strnach internetwych d pserania swich wiadmści ra pracwywania własnych prac,

9 słwnictw infrmatycne klawiatury, twiera i bsługuje wysukiwarkę internetwą, na caspisma, w których mżna naleźć infrmacje najnwsych strnach internetwych, naywa prgram pctwy wykrystywany na lekcji, akłada własne knt pctwe a pśrednictwem wskaaneg prtalu internetweg, naywa prgram pctwy wykrystywany na lekcji, wysyła, dbiera i dcytuje pctę elektrnicną, lguje się na własne knt pctwe, nie apmina wylgwaniu się pcty p akńceniu pracy, wymienia charakterystycne elementy kna prgramu pctweg, na asady netykiety bwiąujące użytkwników na agrżenia wynikające kmunikwania się twiera i bsługuje wskaane wysukiwarki internetwe, ptrafi nawać elementy składwe adresu internetweg; na wskaanych pre strnach internetwych psukuje infrmacji na adany temat, wysukuje, stsując słwa klucwe, adresy strn internetwych awierających gry dla dieci, niewielką pmcą akłada własne knt pctwe, pisuje elementy adresu na prykładie własneg adresu pcty elektrnicnej, wysyła list ałącnikiem, krystając pmcy lub pstępując według instrukcji, wskauje pnane elementy kna redagwania wiadmści, na i stsuje asady netykiety bwiąujące użytkwników wyjaśnia budwę adresu internetweg, pdaje prykłady dmen kreślających właściciela, kierując się własnymi aintereswaniami, wysukuje w internecie infrmacje różnych diedin, sprawda we wskaanym prtalu internetwym, jakie rdaje gier mżna w nim naleźć, akłada własne knt pctwe, redaguje, wysyła, dbiera i dcytuje listy elektrnicne, mawia elementy kna redagwania wiadmści, świadmie stsuje asady netykiety, słwnictwem infrmatycnym, mawia rlę prycisków Wstec i Dalej na pasku narędi preglądarki internetwej, pdaje prykłady strn internetwych prydatnych w nauce, wymienia skutki agrżeń wiąanych grami kmputerwymi, mawia klejne etapy twrenia knta pctweg, pisuje prenacenie elementów prgramu pctweg, kna pisuje agrżenia wynikające kmunikwania się pre internet nienajmymi sbami, uasadnia kniecnść stswania reguł pprawneg achwania w sieci i pa nią; prównuje pctę krysta aawanswanych pcji wysukiwarki internetwej, wykrystuje treści awarte na wskaanych strnach internetwych d pserania swich wiadmści ra pracwywania własnych prac, bjaśnia skutki agrżeń wiąanych grami kmputerwymi, mawia alety i wady pcty elektrnicnej, ddaje adres d książki adreswej, presyła różneg rdaju dkumenty w frmie ałącników d listów , swbdnie kmunikuje się innymi użytkwnikami internetu a pmcą pcty elektrnicnej,

10 pre internet nienajmymi sbami, naywa kmunikatr wykrystywany na lekcji, akłada własne knt w kmunikatre internetwym wskaanym pre, ptrafi używać kmunikatrów internetwych, krystając e wskaówek, na agrżenia wynikające kmunikwania się pre internet nienajmymi sbami, na asady pracy w grupie, twry prste frmy wypwiedi na adany temat wykrystaniem grmadnych infrmacji. kmunikuje się a pmcą pcty elektrnicnej, stsując pdstawwe asady netykiety, pmcą rpnaje mżliwe agrżenia wynikające krystania na asady etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i lub według pisu akłada własne knt w kmunikatre internetwym wskaanym pre, ptrafi używać kmunikatrów internetwych pstępując gdnie instrukcją, wymienia charakterystycne elementy kna kmunikatra internetweg, ptrafi współpracwać w grupie ra pnsić dpwiedialnść a pwierne mu adanie, dpwiada na adane pytania, krystając e dbytych infrmacji, niewielką pmcą twry prste frmy wypwiedi na adany temat wykrystaniem grmadnych infrmacji; niewielką pmcą rpnaje i cenia mżliwe agrżenia wynikające krystania na i prestrega asad etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i wymienia elementy budwy kna kmunikatra internetweg, swbdnie kmunikuje się innymi użytkwnikami internetu a pmcą kmunikatra internetweg, twry prste frmy wypwiedi na adany temat wykrystaniem grmadnych infrmacji, rpnaje i cenia mżliwe agrżenia wynikające krystania wymienia asady etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i tradycyjną elektrnicną, wymienia i pisuje prenacenie elementów kna kmunikatra internetweg, pracwuje wskaany dkument realiując tematy akresu innych predmitów naucania, rpnaje, mawia, i cenia mżliwe agrżenia wynikające krystania pisuje asady etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i w trakcie realiacji łżneg adania aktywnie współpracuje w grupie rówieśnicej, pracwuje własny dkument i realiuje tematy akresu innych predmitów naucania,

11 sanuje prywatnść i pracę innych sób, krysta pcty elektrnicnej pry realiacji prjektów (klaswych, sklnych lub międysklnych) różnych diedin, np. wiąanych eklgią, śrdwiskiem gegraficnym, histrią lub agadnieniami dtycącymi spraw lkalnych. niewielką pmcą krysta pcty elektrnicnej pry realiacji prjektów (klaswych, sklnych lub międysklnych) różnych diedin, np. wiąanych eklgią, śrdwiskiem gegraficnym, histrią lub agadnieniami dtycącymi spraw lkalnych. krysta pcty elektrnicnej pry realiacji prjektów (klaswych, sklnych lub międysklnych) różnych diedin, np. wiąanych eklgią, śrdwiskiem gegraficnym, histrią lub agadnieniami dtycącymi spraw lkalnych. III. Wysukiwanie i wykrystywanie infrmacji różnych źródeł, pracwywanie a pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, preentacji multimedialnych i danych licbwych Osiągnięcia wychwawce Uceń: Prestrega asady dbreg achwania ra asad netykiety. Rumie agrżenia wiąane krystaniem internetu. Zachwuje krytycną pstawę wbec infrmacji (danych) dsukanych a pmcą internetu. Prestrega asad właściweg krystania ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdne źródła infrmacji). Ptrafi współdiałać w esple. Słucha pleceń. Ptrafi dkrywać nwe bsary wiedy baując na retelnej infrmacji. Ptrafi pisać teksty w frmie pisu, instrukcji, pwiadania. Dba kulturę jęyka ra pprawnść jęykwą, rtgraficną i interpunkcyjną. Zwraca uwagę na estetykę ra walry artystycne i literackie twrneg dkumentu. Jest systematycny w wyknywaniu adań i ćwiceń. Wykauje się dkładnścią i starannścią pdcas wyknywanej pracy. Dba prądek na stanwisku kmputerwym. Jest dpwiedialny a pwierne adania. Prestrega asad bepieceństwa pdcas ajęć Wysukiwanie i wykrystywanie infrmacji różnych źródeł pry niewielkiej według wskaówek wysukuje infrmacje pmcy wysukuje wysukuje wysukuje infrmacje w w encyklpedii infrmacje w infrmacje w encyklpedii internetwej wskaanej pre encyklpedii internetwej encyklpedii internetwej internetwej wskaanej pre, wskaanej pre wskaanej pre,,, pry niewielkiej według wskaówek selekcjnuje, pmcy selekcjnuje, selekcjnuje, selekcjnuje, prądkuje i prądkuje i prądkuje i prądkuje i grmadi naleine grmadi naleine grmadi naleine grmadi naleine infrmacje,

12 infrmacje, infrmacje, infrmacje, Teksty kmputerwe na pjęcia: edytr bjaśnia wyjaśnia pjęcie tekstu, redagwanie astswanie edytra tekstu i tekstu, kursr elementów kna mawia tekstwy, akapit, edytra tekstu, astswanie wskauje elementy rróżnia klawise edytra, kna edytra tekstu, edycyjne i klawis Enter na klawiature bjaśnia prenacenie ra kursr pasków narędi i tekstwy i wskaźnik umiescnych na mysy, nich prycisków, rróżnia pjęcia: kursr tekstwy i wskaźnik mysy, na reguły wprwada tekst wyjaśnia pjęcia: pprawneg klawiatury edytr tekstu, wprwadania tekstu, uwględnieniem akapit, pise prsty tekst asad edycji tekstu frmatuje akapit astswaniem ra spsbu według pdaneg małych i wielkich wpisywania plskich wru, liter ra plskich naków, naków, wysukuje błędy w napisanym tekście i wprwada pprawki, wyrównuje akapit według instrukcji; psługuje się pleceniami Cfnij i Pwtór d miany wyknanej peracji, wymienia pnane spsby anacania tekstu, anaca dwlny fragment tekstu w edytre tekstu, pracwuje i redaguje teksty (listy, głsenia, aprsenia, ultki, wypracwania), psługuje się pleceniami Kpiuj i Wklej, wyjaśnia pnane spsby anacania tekstu, wyknuje peracje na blku tekstu: usunięcie, preniesienie w inne miejsce, kpiwanie, redaguje i frmatuje prste teksty według pdaneg wru, sprawnie psługuje się pleceniami Kpiuj, Wklej, Cfnij, wyjaśnia pjęcia blk, wiers, we właściwy spsób anaca dwlny fragment tekstu, wyra, danie, akapit w edytre tekstu, pracwuje i redaguje teksty (listy, głsenia, aprsenia, ultki, wypracwania), wyjaśnia, na cym plega cynnść redagwania tekstu w edytre tekstu, prawidłw apisuje plik w prenacnym dla nieg katalgu (fldere), prawidłw nadaje nawę plikwi, pise teksty, świadmie stsując reguły pprawneg wprwadania tekstu, prawidłw usuwa anacny tekst, ptrafi g dyskać, sprawnie wyknuje peracje na blku tekstu: usunięcie, preniesienie w inne miejsce, kpiwanie, mawia mżliwści edytra tekstu, pprawnie dieli tekst na akapity, rumie pjęcia takie, jak redagwanie i frmatwanie tekstu, wybiera ccinkę i ustala jej atrybuty pred napisaniem tekstu, pracwuje dkumenty użytkwe, dknuje pdstawwych dknuje mian w tekście i achwuje mieniny plik na dysku, wykrystuje pasek narędi d pracwuje dkumenty użytkwe gdnie pisem; wie, że stswanie w jednym daniu różnych rdajów, rmiarów i klrów ccinek pwduje, iż tekst staje się niecytelny i sba, która g cyta, gubi jeg treść; ustawia wcięcia akapitu, krystając wyrównuje krystając akapit, wyjaśnia astswanie kdów

13 peracji frmatwania tekstu, takich jak wyrównywanie, miana rdaju ccinki i jej atrybutów, stara się stswać asady pprawneg wprwadania tekstu, naywa pnane edytry graficne, wskauje elementy kna edytra grafiki, mienia grubść linii ryswania ra jej rmiar i klr, rysuje prste elementy graficne wykrystaniem prybrnika, wstawia tekst d rysunku gdnie instrukcją pdręcnika lub według wskaówek, rumie pjęcia: grafika kmputerwa, edytr grafiki, sprawnie psługuje się mysą kmputera, łącąc, a następnie klrując frmatwania tekstu, na pjęcie kdów sterujących, twry dkumenty tekstwe (w tym użytkwe) gdnie pisem, pmcą prygtwuje różne pisma użytkwe gdnie asadami pnanymi na lekcjach jęyka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadania tekstu, wyknuje rysunek według instrukcji, według pisu twry wskaany rysunek i apisuje g na dysku w dwlnym pnanych edytrów grafiki, górnych suwaków na linijce, redaguje i frmatuje tekst na adany temat wykrystaniem różnych narędi i funkcji pnaneg edytra tekstu, na cynnści, które należy wyknać, aby prygtwać dkument d druku, właściwych prycisków na pasku narędi; sprawnie dknuje pdstawwych peracji frmatwania tekstu: wyrównanie tekstu, miana rdaju ccinki i jej atrybutów, mienia ccinkę i ustala jej atrybuty w trakcie pisania tekstu, prygtwuje różne pisma użytkwe gdnie asadami pnanymi na lekcjach jęyka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadania tekstu, Grafika kmputerwa rpnaje pliki uruchamia edytr graficne na grafiki pdstawie wykrystywany na ich rsereń i lekcji, ikn, bjaśnia twry dwlny astswanie rysunek i apisuje elementów kna g na dysku, edytra grafiki, wstawia tekst d rysunku, mienia styl, rmiar i rdaj ccinki a pmcą dstępnych narędi tekstwych edytra grafiki, wyjaśnia pjęcia: grafika kmputerwa, edytr grafiki, twry prace graficne na adany temat wykrystaniem świadmie krysta narędi tekstwych, prównuje pracę nad rysunkiem w pnanych prgramach, sterujących; redaguje i frmatuje tekst na dwlny temat wykrystaniem różnych narędi i funkcji pnaneg edytra tekstu, sprawnie stsuje pnane narędia d twrenia i prekstałcania rysunków w edytre grafiki, prygtwuje własne prace graficne na knkursy infrmatycne, wyjaśnia pjęcia: mapa bitwa, piksel,

14 elementy rysunku na ekranie kmputera, twry rysunki i mtywy pry użyciu edytra grafiki (psługuje się kstałtami, barwami, prekstałcaniem brau, fragmentami innych braów), psługuje się pleceniem Cfnij, aby reygnwać statni wprwadnej miany, wyknuje rysunki gdne e schematem lub według wskaówek, peruje klrem ryswania i tła, dknuje pprawek w pracach graficnych. pry niewielkiej pmcy twry rysunki i mtywy pry użyciu edytra grafiki (psługuje się kstałtami, barwami, prekstałcaniem brau, fragmentami innych braów), pracwuje prsty rysunek na dwlny temat, mienia rmiary elementów rysunku, krystając dstępnych narędi prgramu, prensi fragment rysunku w inne miejsce, krysta funkcji Pwięksenie d likwidwania prerw (scelin) w knture rysunku. pnanych narędi i funkcji prgramu graficneg, twry rysunki i mtywy pry użyciu edytra grafiki (psługuje się kstałtami, barwami, prekstałcaniem brau, fragmentami innych braów), prekstałca elementy rysunku, wykrystuje klawis Shift pdcas ryswania linii pimych, pinwych, pd kątem 45º, kwadratów i kół, krysta e schwka pdcas kpiwania elementów rysunku. ustala atrybuty rysunku w edytre grafiki, prekstałca elementy rysunku. mienia rmiary rysunku, nie niscąc g, krysta funkcji Pwięksenie d likwidwania prerw (scelin) w knture rysunku, świadmie pdejmuje decyję apisaniu mian w pliku lub reygnacji nich. krystając dstępnych narędi prgramu, pracwuje łżny rysunek na dwlny temat, mawia pdbieństwa i różnice pnanych edytrów grafiki, IV. Rwiąywanie prblemów i pdejmwanie decyji wykrystaniem kmputera Osiągnięcia wychwawce Uceń: Umie rwijać i pgłębiać aintereswania ra psukiwać własnych rwiąań. Umie lgicnie myśleć. Stara się pmagać słabsym ucnim w nauce. Jest systematycny w pracy. Pdejmuje się trudu rwiąywania adań prblemwych. Umie pracwać w grupie. Ptrafi kulturalnie rwiąywać knflikty. Sanuje prywatnść i pracę innych.

15 pmcy bjaśnia astswanie uruchamia prgram charakterystycnych edukacyjny elementów kna wykrystywany na uruchmineg lekcji, prgramu, na astswanie charakterystycnych elementów kna uruchmineg prgramu, pry : uruchamia prgram edukacyjny wykrystywany na lekcji. pmcą prumiewa się innymi sbami pdcas realiacji wspólneg prjektu, pmcą wykrystuje, stswnie d ptreb, infrmacje w różnych frmatach. niewielką pmcą prumiewa się innymi sbami pdcas realiacji wspólneg prjektu, pdejmuje decyje w akresie swich adań i uprawnień, wykrystuje, stswnie d ptreb, infrmacje w różnych frmatach. prumiewa się innymi sbami pdcas realiacji wspólneg prjektu, pdejmuje decyje w akresie swich adań i uprawnień. V. Wykrystywanie kmputera d pserania wiedy i umiejętnści różnych diedin, a także d rwijania aintereswań dkładnie analiuje adanie, pisuje prblem. dieli się klegami i kleżankami klasy własnymi prjektami, ptrafi pdać rwiąanie mawianeg prblemu, biere udiał w knkursach infrmatycnych. Osiągnięcia wychwawce Uceń: Wykrystuje kmputer d pserania wiedy i umiejętnści różnych diedin, a także d rwijania aintereswań. Umie rpnawać i pserać własne aintereswania. Sanuje kulturę i tradycję nardu i reginu. Jest aangażwany w życie skły. Krysta legalneg prgramwania. Ma świadmść eklgicną. Sanuje prywatnść i pracę innych sób. Umie systematycnie pracwać psanwaniem dla pracy innych. Zna agrżenia wiąane grami kmputerwym ra krystaniem internetu. Prestrega asad bepieceństwa pdcas pracy. Jest: punktualny, ciekawy świata, rważny, krytycny, tlerancyjny i dpwiedialny. Ptrafi dkrywać nwe bsary wiedy, rwija sbiste aintereswania. Ptrafi być dkładnym i starannym w pracy wymienia miejsca pisuje spsby pisuje miejsca mawia rganiację preentuje inne d astswania astswania najbliżseg stanwiska pracy pry pnanych na kmputera w kmputera tcenia, kmputere w ajęciach diediny najbliżsym w najbliżsym w których różnych miejscach życia, w których

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 37 / Maj 2012. konserwator zabytków. str. 2, 9. boisko na medal. str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Miesięcnik Samrądwy Egemplar bepłatny, Wydanie 37 / Maj 2012 knserwatr abytków str. 2, 9 bisko na medal str. 2, 9 NOWODWORSKA MAJÓWKA Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Temat Numeru Blisk 5 mln ł na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo