PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru dpwiednieg prgramwania i metdy rwiąania adania; najmść pjęć i metd wiąanych danym agadnieniem; rumienie treści adania wyknanie wsystkich pleceń gdnie treścią; świadmść wyknywanej pracy diałania planwe; sprawnść diałania umiejętnść ptymaliacji metd pracy; umiejętnść krystania różnych pmcy jak stpień samdielnści ucnia; umiejętnść realiacji własnych pmysłów. Gdy wyknywane adanie jest pdsumwaniem całeg diału, w cenie uwględnia się również panwanie wsystkich wymieninych umiejętnści w dniesieniu d daneg tematu, metdlgię rwiąania, użyte narędia ra efekt kńcwy, któreg uyskanie jest celem pracy kmputerem. Taka selektywna metda ceniania pwala na rientwanie się, w jaki spsób stała pryswjna pre ucnia wieda w akresie knkretnych tematów. Ocena pracy ucnia próc agadnień merytrycnych uwględnia także aspekty wychwawce, takie jak: umiejętnść twrenia właściwej atmsfery; umiejętnść pracy w grupie; prestreganie nrm etycnych dtycących psanwania cudej pracy i własnści; krewanie pstaw ucnia preciwdiałających wandalimwi prejawiającemu się w pstaci niscenia sprętu i prgramwania; prestreganie asad regulaminu pracwni kmputerwej. Standardy wymagań edukacyjnych Na cenę infrmatyki składa się: sprawdanie wiadmści i umiejętnści na pdstawie: wypwiedi ustnych ucnia, ćwiceń praktycnych, pstaw ucniów. Ale także: aktywnść twórca ucnia, kreatywnść, pstępy, współpraca, pmysłwść, nwatrstw, pełnienie ról w esple, pmysły i ich realiacja.

2 System ceniania Wpływ ceny wiadmści i umiejętnści ra pstawy na cenę śródrcną i rcną wynsą: wiadmści i umiejętnści 70% pstawa 30% Ocenianie systematycne Następujące elementy są ceniane w spsób systematycny: Praca na lekcji: wyknywanie pleceń, starannść wyknywania prac, samdielnść w pracy, efektywnść wykrystania casu pracy, aktywnść na ajęciach, stpień biegłści w psługiwaniu się sprętem i prgramwaniem (widcny pstęp). Praca w grupie: umiejętnść pracy w grupie. psanwanie cudej pracy i własnści. pmc innym ucnim: na ich prśbę, własnej inicjatywy. kulturalne kmunikwanie się: naucycielem, klegami. Prestreganie regulaminu pracwni kmputerwej. Pstałe bsary ceniania: systematycnść, preentacja pracy, prygtwanie d lekcji, praca dmwa, jeżeli stała adana. Prawidłwa pstawa w trakcie pracy kmputerem. Kryteria ceniania wypwiedi ustnych Ocena: celująca Odpwiedź wskauje na scególne aintereswanie ucnia predmitem, spełnia kryteria ceny bard dbrej, wykraca pa prgram, awiera własne, ryginalne premyślenia i ceny lub treści acerpnięte e źródeł pa pdręcnikwych. bard dbra Odpwiedź wycerpująca (wieda pdstawwa + rserająca + dpełniająca). Treść nie wykraca pa prgram. dbra Odpwiedź asadnic samdielna, awierająca więksść wymaganych treści (wiadmści pdstawwe plus wieda rserająca), pprawna pd wględem jęyka, dpuscalne są jedynie nielicne drugrędne punktu widenia tematu błędy, nie wycerpuje agadnienia.

3 dstatecna Uceń na najważniejse fakty dtycące pracy kmputerem, na klawiaturę, umie prusać się p śrdwisku Windws, umie dcytywać pliki graficne i tekstwe wieda pdstawwa i ptrafi je interpretwać, dpwiedź dbywa się pry niewielkim ukierunkwaniu e strny. Występują nielicne błędy recwe i jęykwe. dpuscająca Wymagane prynajmniej 50% wiedy i umiejętnści. Chdi tu tw. niebędną wiedę, kniecną punktu widenia realiacji celów predmitu cyli uyskania pre ucnia wiedy i umiejętnści niebędnych d krystania kmputera jak narędia pracy i rrywki. Wieda ta jest niedwna w tku dalseg kstałcenia. Pdcas dpwiedi mżliwe są licne błędy, arówn w akresie wiedy merytrycnej, jak i w spsbie jej preentwania, uceń na jednak pdstawwe fakty, umie psługiwać się klawiaturą i ptrafi arówn prusać się w śrdwisku Windws, jak i udielić dpwiedi na pstawine pytanie. niedstatecna Odpwiedź nie spełnia wymagań pdanych kryteriów cen pytywnych. Kryteria ceniania ćwiceń praktycnych Ocena: celująca Wyknana praca wskauje na scególne aintereswanie predmitem, uceń ptrafi w swjej pracy wykrystać wiadmści i umiejętnści wykracające pa prgram naucania. bard dbra Praca jest samdielna, awiera premyślane pre ucnia elementy wycerpujące temat. Uceń ptrafi w pełni wykrystać mżliwści prgramu, w którym pracuje. dbra Wyknana praca jest samdielna, spełnia wymagania, lec nie widać w niej inwencji twórcej ucnia. dstatecna Uceń wyknuje adanie na miarę swich mżliwści, na pdstawwe funkcje i pcje prgramu, w którym pracuje, wyknana praca nie jest wycerpująca. dpuscająca Praca mał wiąana tematem, uceń nie ptrafi wykrystać pdanych pre wiadmści, prejawia wręc niechęć d więkseg aangażwania we właściwe wyknanie adania. niedstatecna Uceń nie wyknał więksści adań. Kryteria ceniania w akresie pstaw ucniów Ocenianie pstawy ppre analię diałalnści ucnia w bsarach takich, jak: aktywnść, systematycnść, praca w grupie, umiejętnść współpracy, preentacja pracy, samdielnść pracy prygtwanie d lekcji,

4 praca dmwa. Ocena: celująca Pdcas wyknywania adań uceń wykauje się dużą starannścią i sumiennścią. Dąży d samdsknalenia i twórceg rwju własnych udlnień. Prygtwuje ddatkwe infrmacje na ajęcia, wyknuje prace długterminwe. Samdielnie wyknuje wsystkie adania teretycne i praktycne prewidiane prgramem ra wykauje peratywnść w wykrystaniu wiadmści i umiejętnści d rwiąywania adań trudnych, w nwych sytuacjach. Zaangażwany emcjnalnie w pracę klasy, grupy, bard aktywny, mtywuje innych ucestników ajęć d pknywania trudnści. Prestrega wselkich asad bepieceństwa, higieny i rganiacji pracy. Prejawia inicjatywę, naucyciel mże na nieg awse licyć. Odnsi sukcesy w knkursach infrmatycnych. bard dbra Pdcas wyknywania adań uceń wykauje się dużą starannścią i sumiennścią. Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych stara się być samdielny. Zaangażwany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i dpwiedialny. Zachęca d dbrej kmunikacji w grupie, kauje sacunek innym jej cłnkm. Efektywnie wykrystuje cas pracy. Dstswuje się d bwiąujących asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. dbra Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych uceń stara się być samdielny, brak mu jednak starannści i systematycnści w diałaniu. Zaangażwany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny. Nie awse kauje sacunek innym cłnkm grupy. Niebyt efektywnie wykrystuje cas pracy. Dstswuje się d bwiąujących asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. dstatecna Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych uceń wymaga casami mbiliacji i pmcy e strny i innych ucniów. Mał samdielny pry wyknywaniu ćwiceń, wyknane adania są nieestetycne. Słab aangażwany w pracę klasy, grupy. Radk wspiera dbrą kmunikację w grupie i radk kauje sacunek innym jej cłnkm. Nie awse prestrega asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. dpuscająca Pdcas wyknywania adań teretycnych i praktycnych uceń wymaga stałej mbiliacji i pmcy e strny i innych ucniów. Praca cechuje się małą samdielnścią, wyknane adania są nieestetycne. Słab aangażwany w pracę klasy, grupy. Radk wspiera dbrą kmunikację w grupie i radk kauje sacunek innym jej cłnkm. Nie awse prestrega asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem.

5 niedstatecna Nie ptrafi wyknać adań teretycnych i praktycnych nawet e strny i innych ucniów. Nie wyknuje prac, wyknane adania są nieestetycne. Nie jest aangażwany w pracę klasy, grupy, nie stara się dstswać d sytuacji. Radk wspiera dbrą kmunikację w grupie i nie kauje sacunku innym jej cłnkm. Nie prestrega asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem. Jeśli uceń nie drbi adania dmweg, trymuje cenę niedstatecną (chyba że ma usprawiedliwienie). Za źle rbine adanie dmwe lub próbę drbienia g (ślad w esycie) nie dstaje ceny. Uceń ma praw d dwóch nieprygtwań w semestre. Jeśli uceń nie ma esytu, pdręcnika lub prybrów, głasa t naucycielwi na pcątku lekcji trecie i klejne nieprygtwania w semestre dają cenę niedstatecną. Brak nieprygtwań daje na kniec semestru ddatkwą cenę bard dbrą. Udiał w knkursach i limpiadach predmitwych daje ddatkwą cenę celującą. Uceń ma praw d pprawienia cen niedstatecnych i dpuscających e sprawdianów w terminie ugdninym naucycielem d dwóch tygdni p trymaniu ceny. Ocena kńcwa nie jest średnią cen cąstkwych. Pdsumwanie Lekcje w pracwni kmputerwej są prede wsystkim ajęciami praktycnymi. Wyknanie adania atem pwinn awse dawać jakiś efekt i dlateg wynik pracy na lekcji należy systematycnie ceniać. Najważniejse jest by wynik był gdny cekiwaniami. Pry cenie należy uwględniać pim umiejętnści startwych ucnia pim pcątkwy. Następnie brać pd uwagę jeg aangażwanie, chęć współpracy, współdiałanie klegami i kleżankami klasy, chęć pknywania trudnści. Lekcje i ćwicenia na płycie CD są tak sknstruwane, że dieck awse mże wrócić d adań wceśniej wyknywanych i rbić je d pcątku. KLASA 4 Wymagania na pscególne ceny sklne I. Bepiecne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawce Uceń: Prestrega asad bepiecnej pracy kmputerem i asad bepiecneg krystania e sklnej pracwni kmputerwej. Organiuje pracę kmputerem gdnej asadami ergnmii. Sanuje pracę innych. Pprawnie psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycnym. Ptrafi dbać drwie własne i innych. Prwadi drwy stylu życia. Umie utrymać prądek na dysku kmputera na regulamin sklnej wymienia bjaśnia punkty umie rwinąć umie uasadnić pracwni pdstawwe asady regulaminu sklnej dwlny punktów kniecnść kmputerwej, achwania w pracwni regulaminu sklnej prestregania

6 na asady bepiecnej pracy kmputerem, w spsób bepiecny, gdny prawem i prenaceniem psługuje się kmputerem i jeg prgramwaniem, achwuje prawidłwą pstawę pdcas pracy kmputerem, prawidłw psługuje się mysą i klawiaturą kmputerwą, stsuje metdę preciągnij i upuść, naywa pdstawwe klawise, bsługuje prgram d nauki pisania na klawiature kmputera, krysta płyty CD dłącnej d pdręcnika, dnajduje na niej właściwy plik według wskaówek, kmunikuje się kmputerem a pmcą ikn, prycisków, menu i kien dialgwych, pracwni kmputerwej, na i stsuje asady bepiecnej pracy kmputerem, na pscególnych klawisy, preentuje prenacenie prawidłwy układ rąk na klawiature, wie, jak się wpisuje wielkie litery i plskie naki, na prenacenie klawisy: Page Up, Page Dwn, Hme, End ra klawisy sterwania kursrem, w prawidłwy spsób wprwada klawiatury litery użyciem lewej i prawej ręki, stara się nie ppełniać błędów pry wprwadaniu tekstu klawiatury, niewielką pmcą bsługuje prgram d nauki pisania na klawiature kmputera, kmputerwej, wymienia asady bepiecnej pracy kmputerem, dstrega agrżenia wynikające łamania asad bepiecnej i higienicnej pracy kmputerem, naywa pdstawwe klawise i kreśla ich funkcje, mawia prenacenie pscególnych klawisy, sprawnie psługuje się klawiaturą, ppełnia nielicne błędy, wprwadając tekst klawiatury, bsługuje prgram d nauki pisania na klawiature kmputera, pracwni kmputerwej, na skutki nieprawidłweg rganiwania kmputerweg stanwiska pracy, dstswuje stanwisk pracy d wymagań bepiecnej i higienicnej pracy, świadmie krysta prgramów d nauki pisania na klawiature kmputera; bsługuje płytę CD dłącną d pdręcnika, dnajduje właściwy plik ptrebny d wyknania adania, apisuje plik płyty CD na dysku kmputera be miany nawy ra e mianą nawy; dwlneg mówinych punktów regulaminu sklnej pracwni kmputerwej, rpnaje, naywa i bjaśnia agrżenia wynikające niewłaściweg krystania kmputera; pbiera, instaluje i uruchamia prgram d nauki pisania na klawiature kmputera wykrystywany na lekcji, apisuje plik płyty CD na dysku kmputera, na pjęcie sieci rumie pjęcie sieci lguje wie, cym jest sieć wymienia alety kmputerwej, kmputerwej, się d sklnej sieci kmputerwa, płącenia pry niewielkiej kmputerwej, kmputerów w sieć, pprawnie pmcy lguje się d sklnej lguje się d sklnej sieci kmputerwej, sieci kmputerwej, prawidłw rpcyna i kńcy pracę w sieci; według wskaówek bsługuje kmputer pprawnie lguje się i uruchamia i ra prgram płyty bsługuje prgram bsługuje kmputer CD dłącnej d płyty CD dłącnej ra prgram płyty pdręcnika, d pdręcnika, CD dłącnej d pdręcnika, rróżnia pdstawwe wymienia elementy kreśla pisuje pryciski

7 elementy estawu kmputerweg, na pjęcie stanu uśpienia kmputera, umie prawidłw rpcąć i akńcyć pracę kmputerem, ptrafi pdać nawę systemu peracyjneg ainstalwaneg na kmputerach w pracwni, rróżnia pjęcia: pulpit, ikna, plik, katalg, rróżnia pliki i katalgi, ptrafi kreślić, c nacają, uruchamia prgramy a pmcą mysy, dróżnia pjęcia: wskaanie, preciąganie, jedn- i dwukrtne kliknięcie mysą, uruchamia prgramy, krystając ikny skrótu, apisuje pliki na dysku we wskaanym katalgu (fldere), na asady apisu wyników pracy na kmputere, prawidłw twiera plik lub według instrukcji, pry : pmcy kpiuje, usuwa pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików, estawu kmputerweg, rumie stanu kmputera, pjęcie uśpienia klasyfikuje pdstawwe urądenia wejścia i wyjścia w estawie kmputerwym, naywa je i kreśla ich astswanie, rumie pjęcia: pulpit, ikna, plik, katalg, rpnaje typy plików p wyglądie ikny, kreśla pdstawwe elementy pulpitu (biurka), apisuje pliki na dysku we wskaanym katalgu (fldere) według wskaówek lub gdnie pisem, wraca uwagę na miejsce apisania pliku, na pjęcia: prgram kmputerwy, system peracyjny, niewielką pmcą lub według pisu: kpiuje, usuwa pliki i katalgi, usuwa i kpiuje astswanie pscególnych elementów estawu kmputerweg, wyjaśnia różnicę międy całkwitym wyłąceniem kmputera a jeg prejściem w stan uśpienia; prawidłw nadaje nawy plikm i katalgm, wyjaśnia budwę pulpitu, na spsby pracy knami, twry pliki i katalgi, apisuje pliki w katalgu w miejscu wskaanym pre, twry strukturę katalgów (flderów) według pisu, prusa się p strukture katalgu (flderu), : kpiuje, usuwa pliki i katalgi, usuwa i kpiuje grupę plików, wymienia ppularne systemy peracyjne, psługuje się pdstawwym słwnictwem infrmatycnym, rróżnia ikny prgramów, dkumentów i katalgów, wymienia pdbieństwa w wyglądie pulpitów systemów Windws i Linux, twry skrót d prgramu wskaaneg pre ; wyjaśnia pjęcia takie, jak: pulpit, prgram, system peracyjny, ikna, prycisk, kn prgramu, dkument, kursr tekstwy, plik, nawa pliku, katalg (flder), pisuje pnane spsby twrenia plików i katalgów (flderów), twry nwy katalg (flder) pdcas apisu pliku, wyjaśnia pjęcia takie, jak: prgram kmputerwy, system peracyjny, apisuje pliki w dwlnym miejscu, sprawnie wyknuje pdstawwe peracje na plikach; rmiescne kmputere, na dstswuje elementy kna prgramu d własnych ptreb, jeżeli prgram daje taką mżliwść, mienia knfigurację ekranu, na prykład tł, klry, wygasac, wyjaśnia spsby pracy wielma knami jedneg prgramu ra pracy knami wielu uruchminych prgramów, mawia kryści, jakie daje prądkwanie infrmacji na dysku pre twrenie katalgów (flderów), mawia kryści, jakie daje prądkwanie infrmacji na dysku pre twrenie katalgów,

8 : prygtwuje dkument d druku; drukuje dkument, grupę plików, wraca uwagę na estetykę pracwaneg dkumentu, prygtwuje d druku i drukuje dkument aakceptwany pre, preentuje realiwany prjekt użyciem prjektra lub tablicy interaktywnej, stsuje aawanswane pcje drukwania, II. Kmunikwanie się a pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Osiągnięcia wychwawce Uceń: Prestrega asad bepiecneg krystania internetu. Umie mądre i krytycnie dbierać infrmacje e śrdków masweg prekau. Ma krytycne pdejście wbec najmści awieranych a pmcą internetu. Prestrega asad właściweg krystania ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdne źródła infrmacji). Prestrega wartści, np. ucciwść, sacunek dla innych ludi, dpwiedialnść. Sanuje prywatnść pracę innych sób. Stsuje asady właściweg achwania ra netykiety na pjęcia: internet, rumie pjęcia: wyjaśnia pjęcia: preglądarka internet, internet, internetwa, słwa preglądarka preglądarka klucwe, pcta internetwa, słwa internetwa, słwa elektrnicna, klucwe, pcta klucwe, pcta netykieta, elektrnicna, elektrnicna, kmunikatr internetwy, netykieta, kmunikatr netykieta, kmunikatr naywa preglądarkę internetwą wykrystywaną na lekcji, wprwada w plu adreswym preglądarki pdany adres internetwy i twiera strnę, uruchamia wybraną preglądarkę internetwą, twiera w preglądarce strnę WWW adresie pdanym pre, wskauje elementy kna uruchmineg prgramu, pprawnie wpisuje pdstawwe internetwy, wymienia najcęściej używanych preglądarek, nawy mawia prenacenie paska adresu w knie preglądarki, naywa pryciski na pasku narędi uruchminej preglądarki internetwej, wykrystuje pdstawwe funkcje preglądarki d preglądania strn WWW, mawia charakterystycne elementy kna preglądarki. pisuje pryciski na pasku narędi uruchminej preglądarki internetwej, pregląda twartą strnę WWW i mawia jej awartść, internetwy, krysta dsyłacy i wyjaśnia ich rlę, wykrystuje treści awarte na wskaanych strnach internetwych d pserania swich wiadmści ra pracwywania adań, pisuje charakterystycne elementy strny WWW, psługuje pdstawwym się wyjaśnia nacenie dmeny, wykrystuje treści awarte na wskaanych strnach internetwych d pserania swich wiadmści ra pracwywania własnych prac,

9 słwnictw infrmatycne klawiatury, twiera i bsługuje wysukiwarkę internetwą, na caspisma, w których mżna naleźć infrmacje najnwsych strnach internetwych, naywa prgram pctwy wykrystywany na lekcji, akłada własne knt pctwe a pśrednictwem wskaaneg prtalu internetweg, naywa prgram pctwy wykrystywany na lekcji, wysyła, dbiera i dcytuje pctę elektrnicną, lguje się na własne knt pctwe, nie apmina wylgwaniu się pcty p akńceniu pracy, wymienia charakterystycne elementy kna prgramu pctweg, na asady netykiety bwiąujące użytkwników na agrżenia wynikające kmunikwania się twiera i bsługuje wskaane wysukiwarki internetwe, ptrafi nawać elementy składwe adresu internetweg; na wskaanych pre strnach internetwych psukuje infrmacji na adany temat, wysukuje, stsując słwa klucwe, adresy strn internetwych awierających gry dla dieci, niewielką pmcą akłada własne knt pctwe, pisuje elementy adresu na prykładie własneg adresu pcty elektrnicnej, wysyła list ałącnikiem, krystając pmcy lub pstępując według instrukcji, wskauje pnane elementy kna redagwania wiadmści, na i stsuje asady netykiety bwiąujące użytkwników wyjaśnia budwę adresu internetweg, pdaje prykłady dmen kreślających właściciela, kierując się własnymi aintereswaniami, wysukuje w internecie infrmacje różnych diedin, sprawda we wskaanym prtalu internetwym, jakie rdaje gier mżna w nim naleźć, akłada własne knt pctwe, redaguje, wysyła, dbiera i dcytuje listy elektrnicne, mawia elementy kna redagwania wiadmści, świadmie stsuje asady netykiety, słwnictwem infrmatycnym, mawia rlę prycisków Wstec i Dalej na pasku narędi preglądarki internetwej, pdaje prykłady strn internetwych prydatnych w nauce, wymienia skutki agrżeń wiąanych grami kmputerwymi, mawia klejne etapy twrenia knta pctweg, pisuje prenacenie elementów prgramu pctweg, kna pisuje agrżenia wynikające kmunikwania się pre internet nienajmymi sbami, uasadnia kniecnść stswania reguł pprawneg achwania w sieci i pa nią; prównuje pctę krysta aawanswanych pcji wysukiwarki internetwej, wykrystuje treści awarte na wskaanych strnach internetwych d pserania swich wiadmści ra pracwywania własnych prac, bjaśnia skutki agrżeń wiąanych grami kmputerwymi, mawia alety i wady pcty elektrnicnej, ddaje adres d książki adreswej, presyła różneg rdaju dkumenty w frmie ałącników d listów , swbdnie kmunikuje się innymi użytkwnikami internetu a pmcą pcty elektrnicnej,

10 pre internet nienajmymi sbami, naywa kmunikatr wykrystywany na lekcji, akłada własne knt w kmunikatre internetwym wskaanym pre, ptrafi używać kmunikatrów internetwych, krystając e wskaówek, na agrżenia wynikające kmunikwania się pre internet nienajmymi sbami, na asady pracy w grupie, twry prste frmy wypwiedi na adany temat wykrystaniem grmadnych infrmacji. kmunikuje się a pmcą pcty elektrnicnej, stsując pdstawwe asady netykiety, pmcą rpnaje mżliwe agrżenia wynikające krystania na asady etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i lub według pisu akłada własne knt w kmunikatre internetwym wskaanym pre, ptrafi używać kmunikatrów internetwych pstępując gdnie instrukcją, wymienia charakterystycne elementy kna kmunikatra internetweg, ptrafi współpracwać w grupie ra pnsić dpwiedialnść a pwierne mu adanie, dpwiada na adane pytania, krystając e dbytych infrmacji, niewielką pmcą twry prste frmy wypwiedi na adany temat wykrystaniem grmadnych infrmacji; niewielką pmcą rpnaje i cenia mżliwe agrżenia wynikające krystania na i prestrega asad etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i wymienia elementy budwy kna kmunikatra internetweg, swbdnie kmunikuje się innymi użytkwnikami internetu a pmcą kmunikatra internetweg, twry prste frmy wypwiedi na adany temat wykrystaniem grmadnych infrmacji, rpnaje i cenia mżliwe agrżenia wynikające krystania wymienia asady etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i tradycyjną elektrnicną, wymienia i pisuje prenacenie elementów kna kmunikatra internetweg, pracwuje wskaany dkument realiując tematy akresu innych predmitów naucania, rpnaje, mawia, i cenia mżliwe agrżenia wynikające krystania pisuje asady etycne i prawne wiąane krystaniem kmputera i w trakcie realiacji łżneg adania aktywnie współpracuje w grupie rówieśnicej, pracwuje własny dkument i realiuje tematy akresu innych predmitów naucania,

11 sanuje prywatnść i pracę innych sób, krysta pcty elektrnicnej pry realiacji prjektów (klaswych, sklnych lub międysklnych) różnych diedin, np. wiąanych eklgią, śrdwiskiem gegraficnym, histrią lub agadnieniami dtycącymi spraw lkalnych. niewielką pmcą krysta pcty elektrnicnej pry realiacji prjektów (klaswych, sklnych lub międysklnych) różnych diedin, np. wiąanych eklgią, śrdwiskiem gegraficnym, histrią lub agadnieniami dtycącymi spraw lkalnych. krysta pcty elektrnicnej pry realiacji prjektów (klaswych, sklnych lub międysklnych) różnych diedin, np. wiąanych eklgią, śrdwiskiem gegraficnym, histrią lub agadnieniami dtycącymi spraw lkalnych. III. Wysukiwanie i wykrystywanie infrmacji różnych źródeł, pracwywanie a pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, preentacji multimedialnych i danych licbwych Osiągnięcia wychwawce Uceń: Prestrega asady dbreg achwania ra asad netykiety. Rumie agrżenia wiąane krystaniem internetu. Zachwuje krytycną pstawę wbec infrmacji (danych) dsukanych a pmcą internetu. Prestrega asad właściweg krystania ddatkwych źródeł infrmacji (prawa autrskie, sprawdne źródła infrmacji). Ptrafi współdiałać w esple. Słucha pleceń. Ptrafi dkrywać nwe bsary wiedy baując na retelnej infrmacji. Ptrafi pisać teksty w frmie pisu, instrukcji, pwiadania. Dba kulturę jęyka ra pprawnść jęykwą, rtgraficną i interpunkcyjną. Zwraca uwagę na estetykę ra walry artystycne i literackie twrneg dkumentu. Jest systematycny w wyknywaniu adań i ćwiceń. Wykauje się dkładnścią i starannścią pdcas wyknywanej pracy. Dba prądek na stanwisku kmputerwym. Jest dpwiedialny a pwierne adania. Prestrega asad bepieceństwa pdcas ajęć Wysukiwanie i wykrystywanie infrmacji różnych źródeł pry niewielkiej według wskaówek wysukuje infrmacje pmcy wysukuje wysukuje wysukuje infrmacje w w encyklpedii infrmacje w infrmacje w encyklpedii internetwej wskaanej pre encyklpedii internetwej encyklpedii internetwej internetwej wskaanej pre, wskaanej pre wskaanej pre,,, pry niewielkiej według wskaówek selekcjnuje, pmcy selekcjnuje, selekcjnuje, selekcjnuje, prądkuje i prądkuje i prądkuje i prądkuje i grmadi naleine grmadi naleine grmadi naleine grmadi naleine infrmacje,

12 infrmacje, infrmacje, infrmacje, Teksty kmputerwe na pjęcia: edytr bjaśnia wyjaśnia pjęcie tekstu, redagwanie astswanie edytra tekstu i tekstu, kursr elementów kna mawia tekstwy, akapit, edytra tekstu, astswanie wskauje elementy rróżnia klawise edytra, kna edytra tekstu, edycyjne i klawis Enter na klawiature bjaśnia prenacenie ra kursr pasków narędi i tekstwy i wskaźnik umiescnych na mysy, nich prycisków, rróżnia pjęcia: kursr tekstwy i wskaźnik mysy, na reguły wprwada tekst wyjaśnia pjęcia: pprawneg klawiatury edytr tekstu, wprwadania tekstu, uwględnieniem akapit, pise prsty tekst asad edycji tekstu frmatuje akapit astswaniem ra spsbu według pdaneg małych i wielkich wpisywania plskich wru, liter ra plskich naków, naków, wysukuje błędy w napisanym tekście i wprwada pprawki, wyrównuje akapit według instrukcji; psługuje się pleceniami Cfnij i Pwtór d miany wyknanej peracji, wymienia pnane spsby anacania tekstu, anaca dwlny fragment tekstu w edytre tekstu, pracwuje i redaguje teksty (listy, głsenia, aprsenia, ultki, wypracwania), psługuje się pleceniami Kpiuj i Wklej, wyjaśnia pnane spsby anacania tekstu, wyknuje peracje na blku tekstu: usunięcie, preniesienie w inne miejsce, kpiwanie, redaguje i frmatuje prste teksty według pdaneg wru, sprawnie psługuje się pleceniami Kpiuj, Wklej, Cfnij, wyjaśnia pjęcia blk, wiers, we właściwy spsób anaca dwlny fragment tekstu, wyra, danie, akapit w edytre tekstu, pracwuje i redaguje teksty (listy, głsenia, aprsenia, ultki, wypracwania), wyjaśnia, na cym plega cynnść redagwania tekstu w edytre tekstu, prawidłw apisuje plik w prenacnym dla nieg katalgu (fldere), prawidłw nadaje nawę plikwi, pise teksty, świadmie stsując reguły pprawneg wprwadania tekstu, prawidłw usuwa anacny tekst, ptrafi g dyskać, sprawnie wyknuje peracje na blku tekstu: usunięcie, preniesienie w inne miejsce, kpiwanie, mawia mżliwści edytra tekstu, pprawnie dieli tekst na akapity, rumie pjęcia takie, jak redagwanie i frmatwanie tekstu, wybiera ccinkę i ustala jej atrybuty pred napisaniem tekstu, pracwuje dkumenty użytkwe, dknuje pdstawwych dknuje mian w tekście i achwuje mieniny plik na dysku, wykrystuje pasek narędi d pracwuje dkumenty użytkwe gdnie pisem; wie, że stswanie w jednym daniu różnych rdajów, rmiarów i klrów ccinek pwduje, iż tekst staje się niecytelny i sba, która g cyta, gubi jeg treść; ustawia wcięcia akapitu, krystając wyrównuje krystając akapit, wyjaśnia astswanie kdów

13 peracji frmatwania tekstu, takich jak wyrównywanie, miana rdaju ccinki i jej atrybutów, stara się stswać asady pprawneg wprwadania tekstu, naywa pnane edytry graficne, wskauje elementy kna edytra grafiki, mienia grubść linii ryswania ra jej rmiar i klr, rysuje prste elementy graficne wykrystaniem prybrnika, wstawia tekst d rysunku gdnie instrukcją pdręcnika lub według wskaówek, rumie pjęcia: grafika kmputerwa, edytr grafiki, sprawnie psługuje się mysą kmputera, łącąc, a następnie klrując frmatwania tekstu, na pjęcie kdów sterujących, twry dkumenty tekstwe (w tym użytkwe) gdnie pisem, pmcą prygtwuje różne pisma użytkwe gdnie asadami pnanymi na lekcjach jęyka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadania tekstu, wyknuje rysunek według instrukcji, według pisu twry wskaany rysunek i apisuje g na dysku w dwlnym pnanych edytrów grafiki, górnych suwaków na linijce, redaguje i frmatuje tekst na adany temat wykrystaniem różnych narędi i funkcji pnaneg edytra tekstu, na cynnści, które należy wyknać, aby prygtwać dkument d druku, właściwych prycisków na pasku narędi; sprawnie dknuje pdstawwych peracji frmatwania tekstu: wyrównanie tekstu, miana rdaju ccinki i jej atrybutów, mienia ccinkę i ustala jej atrybuty w trakcie pisania tekstu, prygtwuje różne pisma użytkwe gdnie asadami pnanymi na lekcjach jęyka plskieg, stsując reguły pprawneg wprwadania tekstu, Grafika kmputerwa rpnaje pliki uruchamia edytr graficne na grafiki pdstawie wykrystywany na ich rsereń i lekcji, ikn, bjaśnia twry dwlny astswanie rysunek i apisuje elementów kna g na dysku, edytra grafiki, wstawia tekst d rysunku, mienia styl, rmiar i rdaj ccinki a pmcą dstępnych narędi tekstwych edytra grafiki, wyjaśnia pjęcia: grafika kmputerwa, edytr grafiki, twry prace graficne na adany temat wykrystaniem świadmie krysta narędi tekstwych, prównuje pracę nad rysunkiem w pnanych prgramach, sterujących; redaguje i frmatuje tekst na dwlny temat wykrystaniem różnych narędi i funkcji pnaneg edytra tekstu, sprawnie stsuje pnane narędia d twrenia i prekstałcania rysunków w edytre grafiki, prygtwuje własne prace graficne na knkursy infrmatycne, wyjaśnia pjęcia: mapa bitwa, piksel,

14 elementy rysunku na ekranie kmputera, twry rysunki i mtywy pry użyciu edytra grafiki (psługuje się kstałtami, barwami, prekstałcaniem brau, fragmentami innych braów), psługuje się pleceniem Cfnij, aby reygnwać statni wprwadnej miany, wyknuje rysunki gdne e schematem lub według wskaówek, peruje klrem ryswania i tła, dknuje pprawek w pracach graficnych. pry niewielkiej pmcy twry rysunki i mtywy pry użyciu edytra grafiki (psługuje się kstałtami, barwami, prekstałcaniem brau, fragmentami innych braów), pracwuje prsty rysunek na dwlny temat, mienia rmiary elementów rysunku, krystając dstępnych narędi prgramu, prensi fragment rysunku w inne miejsce, krysta funkcji Pwięksenie d likwidwania prerw (scelin) w knture rysunku. pnanych narędi i funkcji prgramu graficneg, twry rysunki i mtywy pry użyciu edytra grafiki (psługuje się kstałtami, barwami, prekstałcaniem brau, fragmentami innych braów), prekstałca elementy rysunku, wykrystuje klawis Shift pdcas ryswania linii pimych, pinwych, pd kątem 45º, kwadratów i kół, krysta e schwka pdcas kpiwania elementów rysunku. ustala atrybuty rysunku w edytre grafiki, prekstałca elementy rysunku. mienia rmiary rysunku, nie niscąc g, krysta funkcji Pwięksenie d likwidwania prerw (scelin) w knture rysunku, świadmie pdejmuje decyję apisaniu mian w pliku lub reygnacji nich. krystając dstępnych narędi prgramu, pracwuje łżny rysunek na dwlny temat, mawia pdbieństwa i różnice pnanych edytrów grafiki, IV. Rwiąywanie prblemów i pdejmwanie decyji wykrystaniem kmputera Osiągnięcia wychwawce Uceń: Umie rwijać i pgłębiać aintereswania ra psukiwać własnych rwiąań. Umie lgicnie myśleć. Stara się pmagać słabsym ucnim w nauce. Jest systematycny w pracy. Pdejmuje się trudu rwiąywania adań prblemwych. Umie pracwać w grupie. Ptrafi kulturalnie rwiąywać knflikty. Sanuje prywatnść i pracę innych.

15 pmcy bjaśnia astswanie uruchamia prgram charakterystycnych edukacyjny elementów kna wykrystywany na uruchmineg lekcji, prgramu, na astswanie charakterystycnych elementów kna uruchmineg prgramu, pry : uruchamia prgram edukacyjny wykrystywany na lekcji. pmcą prumiewa się innymi sbami pdcas realiacji wspólneg prjektu, pmcą wykrystuje, stswnie d ptreb, infrmacje w różnych frmatach. niewielką pmcą prumiewa się innymi sbami pdcas realiacji wspólneg prjektu, pdejmuje decyje w akresie swich adań i uprawnień, wykrystuje, stswnie d ptreb, infrmacje w różnych frmatach. prumiewa się innymi sbami pdcas realiacji wspólneg prjektu, pdejmuje decyje w akresie swich adań i uprawnień. V. Wykrystywanie kmputera d pserania wiedy i umiejętnści różnych diedin, a także d rwijania aintereswań dkładnie analiuje adanie, pisuje prblem. dieli się klegami i kleżankami klasy własnymi prjektami, ptrafi pdać rwiąanie mawianeg prblemu, biere udiał w knkursach infrmatycnych. Osiągnięcia wychwawce Uceń: Wykrystuje kmputer d pserania wiedy i umiejętnści różnych diedin, a także d rwijania aintereswań. Umie rpnawać i pserać własne aintereswania. Sanuje kulturę i tradycję nardu i reginu. Jest aangażwany w życie skły. Krysta legalneg prgramwania. Ma świadmść eklgicną. Sanuje prywatnść i pracę innych sób. Umie systematycnie pracwać psanwaniem dla pracy innych. Zna agrżenia wiąane grami kmputerwym ra krystaniem internetu. Prestrega asad bepieceństwa pdcas pracy. Jest: punktualny, ciekawy świata, rważny, krytycny, tlerancyjny i dpwiedialny. Ptrafi dkrywać nwe bsary wiedy, rwija sbiste aintereswania. Ptrafi być dkładnym i starannym w pracy wymienia miejsca pisuje spsby pisuje miejsca mawia rganiację preentuje inne d astswania astswania najbliżseg stanwiska pracy pry pnanych na kmputera w kmputera tcenia, kmputere w ajęciach diediny najbliżsym w najbliżsym w których różnych miejscach życia, w których

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V Wymagania na pszczególne ceny szklne klasa V I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną]

Wymagania na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną] I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Wymagania na pszczególne ceny szklne [dla uczniów specyficznych trudnściach w uczeniu się zstały wyróżnine czcinką pgrubiną] Osiągnięcia wychwawcze

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne. z zajęć komputerowych w kl IV - VI

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne. z zajęć komputerowych w kl IV - VI I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne z zajęć kmputerwych w kl IV - VI Przestrzega zasad bezpiecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych. Sposoby sprawdzania

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych. Sposoby sprawdzania Wymagania edukacyjne niezbędne d uzyskania pszczególnych śródrcznych i rcznych cen klasyfikacyjnych z zajęć kmputerwych. Spsby sprawdzania siągnięć edukacyjnych uczniów. I. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie VI

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie VI Wymagania edukacyjne z zajęć kmputerwych w klasie VI Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem. dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący wymienia pdstawwe zasady bjaśnia punkty regulaminu

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy V

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy V Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne dla klasy V I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach w uczeniu się zstały

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE

TK Consulting Tomasz Kreft Toruń, 21.05.2014 ul. Mostowa 5 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE TK Cnsulting Tmasz Kreft Truń, 21.05.2014 ul. Mstwa 5 87-100 Truń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją prjektu Wdrżenie innwacyjnej platfrmy e-learningwej przez TK Cnsulting z Trunia w ramach Reginalneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa VI [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa VI [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ]

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne [dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się zostały wyróżnione czcionką pogrubioną i ] Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4. 6. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych. Sposoby sprawdzania

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych. Sposoby sprawdzania Wymagania edukacyjne niezbędne d uzyskania pszczególnych śródrcznych i rcznych cen klasyfikacyjnych z zajęć kmputerwych. Spsby sprawdzania siągnięć edukacyjnych uczniów. I. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ Nie pdejmuje żadnych prób panwania nwych umiejętnści sprtwych i W czasie gry umyślnie stsuje błędną technikę. Nie zależy mu na panwaniu żadnych nwych umiejętnści.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. zdobyte informacje w tekstu. o Potrafi poruszać się po tekście A, B praktyce; wielostronicowym;

Wymagania podstawowe. zdobyte informacje w tekstu. o Potrafi poruszać się po tekście A, B praktyce; wielostronicowym; ział Liczba gdzin Prblematyka zajęć Wymagania pdstawwe K Wymagania pnadpdstawwe K 1 Wymagania edukacyjne i przedmitwy system ceniania 1 Regulamin pracwni. Zasady BHP. Przypmnienie materiału z klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem,

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem, Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych - klasa IV Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji: 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka włoskiego

Wymagania edukacyjne z języka włoskiego Wymagania edukacyjne z języka włskieg Sprawnści: Czytanie ze zrzumieniem - prawda / fałsz - wielkrtny wybór - udzielanie dpwiedzi na pytania d tekstu - uzupełnianie luk brakującymi infrmacjami - przyprządkwywanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 1 XHTML cechy Dkument HTML/XHTML jest zwykłym plikiem tekstwym, w którym znajdują się plecenia XHTML i mżna g utwrzyć przy pmcy zwykłeg edytra tekstów np. ntatnika, wprwadzając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Dstawa materiałów prmcyjnych w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii w Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie w oparciu o realizowany program P. Tomasika Iść za Jezusem

Wymagania edukacyjne z religii w Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie w oparciu o realizowany program P. Tomasika Iść za Jezusem Wymagania edukacyjne z religii w Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskieg w Leginwie w parciu realizwany prgram P. Tmasika Iść za Jezusem Nr prgramu AZ-3-02/3 z 27 luteg 2002 rku Wymagania edukacyjne dtyczące

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza Warsztaty grafiki kmputerwej ZEWnętrza SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach prjektu ZEWnętrza Zajęcia pprzedzne zapznaniem się z prjektem aranżacji wnętrza pracwni artystycznej, stanwiącym pdpwiedź

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie Przedmitwe zasady ceniania w klasach I-III Szkły Pdstawwej nr w Olsztynie. Wstęp Edukacja wczesnszklna pisana jest pprzez: - zestaw celów kształcenia i wynikających z nich gólnych zadań szkły; - wykaz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo