Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s ozycja planu: D9 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.) 4 Forma studiów tudia stacjonarne 5 rofil studiów praktyczny 6 Rok studiów pierwszy 7 pecjalność 8 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii 9 Liczba punktów CT 2 Imię i nazwisko nauczyciela (li), doc. dr wa Kamińska 10 stopień lub tytuł naukowy, adres 11 Język wykładowy polski 12 rzedmioty wprowadzające anatomia, kinezyterapia 13 Wymagania wstępne otrafi wymienić podstawowe właściwości fizycznych tkanek, potrafi opisać i interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych. osiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu ruchu człowieka i układu nerwowego. Zna teoretyczne i metodyczne podstawy. Zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej. 14 Cele przedmiotu C1 Umiejętność przeprowadzenia wywiadu i oceny funkcjonalnej. C2 raktyczna nauka wykonywania ćwiczeń biernych. Zapoznanie się z aparaturą do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych i jej C3 zastosowanie w trakcie terapii. raktyczna nauka obsługi sprzętu diagnostyczno - treningowego do. C4 Umiejętność zapisu wyników badania i terapii w dokumentacji medycznej. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia emestr (Ć) RZDMIOTOW FKTY KZTAŁCNIA (wg KRK) fekt o zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W45 M1_W07

2 2 umie wykonywać zabiegi z zakresu potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt do potrafi wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów dokumentacji zadania i właściwie organizuje prace własną C2 C3 C4 C2,C3,C4 K_U01 K_U06 K_U29 K_K08 M1_U01 M1_U02 M1_U12 M1_U13 M1_K05 3. TRŚCI ROGRAMOW ODNIION DO FKTÓW KZTAŁCNIA T T1Ćw Treści programowe Forma ćwiczenia raktyka w racowni Kinezyterapii Zasady pracy w racowni Kinezyterapii przepisy BH oznanie profilu działalności ośrodka, w którym odbywa się praktyka oznanie profilu chorych i jednostek chorobowych Zapoznanie się z dostępnym w racowni sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycznym, który usprawni pracę i leczenie pacjentów rzeczytanie instrukcji obsługi sprzętu, który student będzie obsługiwał podczas praktyki Nauka studenta praktycznej obsługi aparatury Wykonanie przez studenta podstawowych badań czynnościowych u : goniometria, system zapisu FTR, badanie zakresów ruchomości kręgosłupa, badanie długości kończyn, testy funkcjonalne, badanie siły mięśniowej wg Zembatego i w skali Lovetta, ocena dolegliwości bólowych (skale natężenia bólu), podstawy badania neurologicznego Umiejętność prowadzenia wywiadu z pacjentem Umiejętność oceny czynności życia codziennego u pacjentów (ang. ADL) raktyczne zastosowanie systemu OA rzypomnienie wskazań i przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń leczniczych również z wykorzystaniem aparatury diagnostyczno- treningowej Nauka zmiany pozycji na stole rehabilitacyjnym, wózku inwalidzkim, łóżku chorego. rzeniesienie liczba godzin 70 -

3 z wózka na stół rehabilitacyjny i odwrotnie, z łóżka na wózek i odwrotnie Asekuracja chorego podczas chodu po płaskiej powierzchni, po schodach, dobór wysokości kul u Nauka techniki wykonania poszczególnych ćwiczeń kinezyterapeutycznych - ćwiczenia bierne Udział studenta w porannym obchodzie lekarskim na oddziale chorych Omówienie z fizjoterapeutą jednostki chorobowej, z którym student będzie ćwiczyć a po zakończeniu dnia pracy uzupełnienie wiedzy w tym zakresie z dostępnych studentowi źródeł (podręczniki, czasopisma rehabilitacyjne, internet) Ustalenie z fizjoterapeutą (opiekunem praktyk w miejscu odbywania) programu usprawniania, którym student będzie się opiekował podczas praktyki Nauka odczytywania zaleceń lekarskich co do sposobu wykonania i rodzaju leczenia usprawniającego rowadzenie dokumentacji medycznej ropagowanie i kreowanie oraz promocja zdrowia 4. LITRATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. ZMBATY A. Kinezyterapia Tom I, Wydawnictwo Kasper p. z o.o, Kraków MCRA R. Kliniczne badanie ortopedyczne. Wyd. I, red. T. Gaździk, lsevier Urban&artner, Wrocław BUCKU K. Testy kliniczne w badaniu kości stawów i mięśni. Wydawnictwo Lekarskie ZWL, Warszawa TARK GABR. Rehabilitacja neurologiczna. rzypadki kliniczne. Wydawnictwo Lekarskie ZWL, Warszawa MARCINIAK W., ZULC A. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo Lekarskie 1. Regulamin tudenckich raktyk Zawodowych WZ z dnia 20 października 2011r. 2. rogram praktyk. 3. Kodeks etyczny Fizjoterapeuty (strona internetowa- olskiego Towarzystwa Fizjoterapii) 5. MTODY DYDAKTYCZN Forma kształcenia Metody dydaktyczne Ćwiczenia pokaz, objaśnienie, metoda przypadków, dyskusja, prelekcja

4 6.MTODY WRYFIKACJI RZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA rzedmiotowy efekt kształcenia U T K W U Forma oceny R O D K I D 2 egzamin pisemny U egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja seminarium prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne D- dzienniczek praktyk 7.KRYTRIA OCNY OIĄGNIĘCIARZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA fekt kształceni a 2 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie zna teoretycznych, metodycznych i praktycznych podstaw tudent nie umie wykonywać zabiegów z zakresu tudent nie potrafi obsługiwać aparatury i sprzętu do tudent nie potrafi wprowadzić danych i uzyskanych informacji oraz opisu efektów zabiegów do dokumentacji tudent nie zadania i nie właściwie tudent zna teoretyczne, ale nie zna metodycznych i praktycznych podstaw tudent umie wykonywać zabiegi z zakresu pod kontrolą prowadzącego wykorzystywać ale nie potrafi obsługiwać aparatury i sprzętu do wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów dokumentacji z pewnymi trudnościami tudent zadania ale nie właściwie organizuje tudent zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy tudent umie wykonywać zabiegi z zakresu obsługiwać aparaturę i sprzęt do z nielicznymi błędami wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów dokumentacji tudent zadania i właściwie tudent zna bardzo dobrze teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy tudent umie bardzo dobrze wykonywać zabiegi z zakresu obsługiwać aparaturę i sprzęt do tudent bardzo dobrze wprowadza dane i uzyskane informacje oraz opis efektów dokumentacji tudent wyjątkowo powierzone mu zadania i bardzo dobrze organizuje prace własną

5 organizuje prace własną prace własną organizuje prace własną 8. OOBY OCNIANIA I WARUNKI ZALICZNIA W OZCZGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCNIA Ocenianie podsumowujące weryfikujące osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie reprezentatywnej próbki efektów, 2,,,. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest prowadzenie dzienniczka praktyk, uzyskanie oceny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji na podstawie obserwacji i rozmowy, sprawdzianu wiedzy i umiejętności praktycznych przez opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyki i oceny końcowej opiekuna praktyk z ramienia uczelni. 9. OCNA KOŃCOWA RZDMIOTU kładowa oceny końcowej: rocentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena opiekuna praktyk w miejscu 60% odbywania praktyki Ocena opiekuna praktyk z ramienia uczelni 40% RAZM 100 % 10. NAKŁAD RACY TUDNTA BILAN GODZIN I UNKTÓW CT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 70 rzygotowanie do zajęć rowadzenie dzienniczka praktyk 5 4 Łączny nakład pracy studenta 80 5 unkty CT za przedmiot 2 CT 6 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 0.5 CT Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału CT nauczycieli akademickich ZATWIRDZNI YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko odpis Opracował doc. dr wa Kamińska prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr iotr Wilkosz Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo