Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci."

Transkrypt

1 Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik szykiej osługi w innych językch, nleży przejść do witryny Jeszcze NIE NALEŻY podłączć kl połączeniowego. 1 Rozpkowywnie urządzeni OSTRZEŻENIE Urządzenie zpkowne jest w plstikowe worki. Ay uniknąć nieezpieczeństw uduszeni, worki nleży przechowywć w miejscu niedostępnym dl dzieci. Informcj Kel USB Nleży korzystć z kl USB 2.0 (typu A/B) o długości mksymlnie 2 metrów. Kel równoległy NIE NALEŻY używć równoległego kl połączeniowego o długości większej niż 2 metry. Nleży używć kl połączeniowego zgodnego ze stndrdem IEEE Kel sieciowy W siecich 10BASE-T lu 100BASE-TX Fst Ethernet nleży używć skrętki prostej ktegorii 5 (lu wyższej). Symole używne w tym podręczniku OSTRZEŻENIA informują, jk nleży postępowć, y uniknąć orżeń cił. OSTRZEŻENIE UWAGA Informcj Podręcznik użytkownik Instrukcj oprogrmowni Instrukcj osługi dl sieci UWAGA określją dziłni, które nleży wykonywć lu których nleży unikć, y uchronić się przed możliwością odniesieni niewielkich orżeń cił. Informcje w sekcji określją procedury, których nleży przestrzegć lu unikć, y nie dopuścić do prolemów z urządzeniem, jego uszkodzeni lu uszkodzeni innych przedmiotów. Symol zgrożeni związnego z urządzenimi elektrycznymi ostrzeg omożliwości porżeni prądem. Symol dotyczący gorącej powierzchni ostrzeg, y nie dotykć części urządzeni, które są gorące. Uwgi mówią, jk trze regowć n sytucję, któr może się pojwić, lu podją wskzówki, jk współprcuje dn opercj z innymi możliwościmi. Ozncz odniesieni do Podręcznik użytkownik, Instrukcji oprogrmowni lu Instrukcji osługi dl sieci. POL Wersj 0 1

2 2 Instlcj jednostki ęn i toneru d Deliktnie potrząśnij nim kilk rzy, y równomiernie rozprowdzić toner wewnątrz zespołu. Jeszcze NIE NALEŻY podłączć kl połączeniowego. Zdejmij tśmę zezpieczjącą ifolię z szyy skner. Nciśnij przycisk otwierni przedniej części oudowy i otwórz przednią pokrywę. e Włóż jednostkę ęn do urządzeni, ż zlokuje się n miejscu. 1 f Zmknij przednią pokrywę urządzeni. c Rozpkuj jednostkę ęn i toner. 2

3 3 Łdownie ppieru do tcy ppieru Wysuń cłkowicie tcę ppieru z urządzeni. d Włóż ppier do tcy i sprwdź, czy sięg poniżej znku mksymlnej ilości ppieru. Stron zdrukowywni musi yć skierown wdół. 1 Nciskjąc nieieską dźwignię zwlnijącą prowdnicy ppieru, dosuń prowdnice ppieru w celu dopsowni ich do rozmiru ppieru wkłdnego do tcy. Sprwdź, czy prowdnice są dokłdnie osdzone w szczelinch. e f Sprwdź, czy prowdnice ppieru dotykją jego oków, y zpewnić prwidłowe podwnie. Wsuń dokłdnie tcę ppieru do urządzeni. Sprwdź, czy jest cłkowicie włożon do urządzeni. Rozłóż klpę podpory, y ppier nie zsuwł się z tcy wydruku kłdzionego stroną zdrukowną wdół. 1 c Rozwchluj dokłdnie stos ppieru, y uniknąć zcięć ppieru lu nieprwidłowego podwni. 1 3

4 4 Zwlninie lokdy skner Przesuń dźwignię w pokznym kierunku, y odlokowć skner. (Szr dźwigni lokując skner znjduje się z lewej strony pokrywy dokumentu.) c Informcj Jeżeli n wyświetlczu LCD pojwi się komunikt SKANER ZABLOK., ntychmist zwolnij lokdę skner i nciśnij klwisz Stop/Zkończ. (Ptrz Zwlninie lokdy skner n stronie 4.) Podłącz przewód telefoniczny. Podłącz jeden koniec przewodu linii telefonicznej do gnizd n urządzeniu oznczonego LINE (LINIA), drugi koniec do gnizdk ściennego Podłącznie przewodu zsiljącego i linii telefonicznej Jeszcze NIE NALEŻY podłączć kl połączeniowego. Upewnij się, że przycisk zsilni urządzeni jest wyłączony. Podłącz przewód zsilni do urządzeni. Przewód telefoniczny NALEŻY podłączyć do gnizd LINE urządzeni. OSTRZEŻENIE Urządzenie musi yć uziemione z pomocą wtyczki z uziemieniem. Poniewż urządzenie jest uziemine przez wyjście zsilni, możesz zezpieczyć się przed potencjlnie groźnymi stnmi elektrycznymi w sieci telefonicznej, podłączjąc przewód linii telefonicznej do urządzeni, gdy kel zsilni jest podłączony do urządzeni. Podonie możesz się zezpieczyć, gdy chcesz przenieść urządzenie, poprzez odłączenie njpierw przewodu linii telefonicznej, nstępnie przewodu zsiljącego. Podłącz przewód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. 4

5 Informcj Jeżeli lini telefoniczn jest używn wspólnie z telefonem zewnętrznym, podłącz ją tk, jk pokzno poniżej. Przed podłączeniem telefonu zewnętrznego zdejmij osłonę zezpieczjącą z gnizd EXT. urządzeni Wyierz Nciśnij 0. c Nciśnij 0. język (jeśli to konieczne) Nciśnij Menu. d Nciśnij lu, y wyrć język. Nciśnij OK. e Nciśnij Stop/Zkończ. 1 1 Telefon wewnętrzny 2 Telefon zewnętrzny Informcj Jeżeli lini telefoniczn jest używn wspólnie z utomtyczną sekretrką telefonu zewnętrznego, podłącz ją tk, jk pokzno poniżej. Przed podłączeniem utomtycznej sekretrki telefonu zewnętrznego zdejmij osłonę zezpieczjącą z gnizd EXT. urządzeni. 1 Jeżeli używn jest zewnętrzn utomtyczn sekretrk, ustw try odioru n ZEW.TEL/A.SEKR.. Ptrz Wyiernie tryu odioru n stronie 6. Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Podłącznie zewnętrznego urządzeni TAD (Automt zgłoszeniowy) w rozdzile 7 Podręcznik użytkownik. 5

6 7 Wyiernie tryu odioru 8 Ustwinie Nciśnij 1. c Nciśnij 7. kontrstu wyświetlcz LCD (w rzie potrzey) Nciśnij Menu. d Nciśnij, y zwiększyć kontrst. LUB e Nciśnij, y zmniejszyć kontrst. Nciśnij OK. Nciśnij Stop/Zkończ. Nciśnij 0. c Nciśnij 1. Nciśnij Menu. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć try odioru. Nciśnij OK. e Nciśnij Stop/Zkończ. Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Odiernie fksu w rozdzile 6 Podręcznik użytkownik. 9 Ustwinie Nciśnij 0. c Nciśnij 2. d e f g h dty i godziny Nciśnij Menu. Wprowdź osttnie dwie cyfry roku, nstępnie nciśnij OK. (np. wprowdź 0, 9, y ustwić rok 2009.) Wprowdź dwie cyfry miesiąc, nstępnie nciśnij OK. (np. wprowdź 0, 3, y ustwić miesiąc mrzec.) Wprowdź dwie cyfry dni, nstępnie nciśnij OK. (np. wprowdź 2, 5.) N pnelu przyciskowym wprowdź czs w formcie 24-godzinnym, nstępnie nciśnij OK. (np. wprowdź 1 5, 2 5, y ustwić godzinę 15:25.) Nciśnij Stop/Zkończ. 6

7 10 Wprowdznie informcji osoistych (ID stcji) Nleży wpisć włsną nzwę i numer fksu, y yły one drukowne n wszystkich stronch wysyłnego fksu. Nciśnij 0. c Nciśnij 3. d e f g Nciśnij Menu. Wprowdź numer swojego fksu (do 20 cyfr), nstępnie nciśnij OK. Wprowdź numer telefonu (do 20 cyfr), nstępnie nciśnij klwisz OK. Jeśli numer telefonu i numer fksu są tkie sme, wpisz ponownie ten sm numer. Użyj klwitury do wprowdzeni nzwisk (do 20 znków), nstępnie nciśnij OK. Informcj Znki umożliwijące określenie nzwy zwier poniższ tel. Jeśli musisz wprowdzić znk, który znjduje się n tym smym przycisku, co osttni znk, nciśnij klwisz i przesuń kursor wprwo. Jeżeli wprowdzony znk jest nieprwidłowy i wymg zminy, nciśnij klwisz lu, y przesunąć kursor do niewłściwego znku i nciśnij klwisz Wyczyść/Cofnij. Nciśnij klwisz Jeden rz Dw rzy Nciśnij Stop/Zkończ. Trzy rzy Cztery rzy Pięć rzy 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Ay uzyskć szczegółowe informcje, ptrz Wprowdznie tekstu w Podręczniku użytkownik. 11 Ustwinie tonowego lu impulsowego tryu wyierni numeru Nciśnij Menu. Nciśnij 0. c Nciśnij 4. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć opcję IMPULS (lu TONOWE). Nciśnij OK. e Nciśnij Stop/Zkończ. 12 Nciśnij 0. c Nciśnij 6. Ustwinie typu linii telefonicznej Nciśnij Menu. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć opcję PBX, ISDN lu ZWYKŁA. Nciśnij OK. Wykonj jedno z nstępujących: Jeśli wyierzesz opcję ISDN lu ZWYKŁA, przejdź do kroku h. Jeżeli wyrn zostł opcj PBX, przejdź do kroku e. e f Informcj Ay rozpocząć od początku po wprowdzeniu nieprwidłowych informcji, nciśnij klwisz Stop/Zkończ iwróć do kroku. Wykonj jedno z nstępujących: Ay zmienić ieżący prefiks, nciśnij klwisz 1 iprzejdź do kroku f. Ay nie zmienić ieżącego prefiksu, nciśnij klwisz 2 iprzejdź do kroku h. Informcj Ustwienie domyślne to!. Po nciśnięciu klwisz Tel./R n wyświetlczu LCD pojwi się znk!. Wprowdź numer prefiks (do 5 cyfr) z pomocą klwitury, nstępnie nciśnij przycisk OK. 7

8 Informcj Możn używć przycisków od 0 do 9, #, l orz!. (Nciśnij klwisz Tel./R, y wyświetlić znk!.) Nie możesz używć symolu! z żdnymi innymi numermi ni znkmi. Jeśli używny telefon wymg emitowni sygnłu o przerwniu połączeni co pewien czs, nciśnij klwisz Tel./R, y wprowdzić odstęp czsowy. g Nciśnij lu, y wyrć WŁĄCZONE lu ZAWSZE i nciśnij OK. Informcj Po wyrniu opcji WŁĄCZONE nciśnięcie klwisz Tel./R (n ekrnie pojwi się znk! ) umożliwi uzysknie dostępu do linii zewnętrznej. Po wyrniu opcji ZAWSZE możn uzyskć dostęp do linii zewnętrznej ez nciskni przycisku Tel./R. h Nciśnij Stop/Zkończ. 13 Automtyczne ustwinie czsu letniego Nciśnij Menu. Nciśnij 1. c Nciśnij 4. d Nciśnij klwisz lu, y wyrć opcję WŁ. (lu WYŁ.). Nciśnij OK. e Nciśnij Stop/Zkończ. 8

9 14 Wyiernie typu połączeni Interfejs USB Windows : przejdź do sekcji Stron 10 Mcintosh : przejdź do sekcji Stron 12 Przewód gnizd równoległego Windows : przejdź do sekcji Stron 13 Windows Mcintosh Windows USB Równoległy Sieć przewodow Windows : przejdź do sekcji Stron 15 Mcintosh : przejdź do sekcji Stron 17 W przypdku systemu Windows Server 2003/2008 ptrz Instrukcj osługi dl sieci n płycie CD-ROM. Sieć przewodow Windows Mcintosh 9

10 USB Windows Interfejs USB (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 15 Przed rozpoczęciem instlcji Sprwdź, czy komputer jest WŁĄCZONY i zloguj się do kont z uprwnienimi dministrtor. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od gnizdk zsilni prądem zmiennym orz odłącz urządzenie od komputer, jeżeli kel interfejsu zostł już podłączony. h i Jeżeli nie chcesz monitorowć stnu urządzeni i powidomień ołędch z komputer, usuń zznczenie pol wyoru Włącz Monitor Sttusu, nstępnie kliknij przycisk Dlej. Po wyświetleniu tego ekrnu, przejdź do nstępnego kroku. 16 Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn nzwy modelu, wyierz swoje urządzenie. Jeśli pojwi się ekrn wyoru język, wyierz używny język. 17 Podłącznie kl USB Zdejmij etykietę zsłnijącą złącze interfejsu USB. c d e f g Informcj Jeżeli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtycznie, przejdź do okn Mój komputer (Komputer), kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik Strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Instlcj początkow. Kliknij opcję Zinstluj pkiet MFL-Pro. Po wyświetleniu okn ScnSoft PperPort 11SE Umow Licencyjn kliknij opcję Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki, które określ Umow Licencyjn oprogrmowni. Instlcj progrmu ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie, po niej nstąpi instlcj pkietu MFL-Pro. Po wyświetleniu okn Brother MFL-Pro Suite Softwre Umow Licencyjn kliknij opcje Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki, które określ Umow Licencyjn. Wyierz opcję Połączenie loklne, nstępnie kliknij przycisk Dlej. Instlcj ędzie kontynuown. Podłącz kel USB do złącz USB oznczonego symolem n urządzeniu. Nstępnie podłącz kel do komputer. 10

11 USB Windows 18 Podłącznie przewodu zsiljącego Podłącz przewód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. Instlcj ędzie kontynuown utomtycznie. Kolejno wyświetlne ędą ekrny instlcyjne. NIE WOLNO wyierć opcji nulowni n żdnym ekrnie podczs instlcji. Wyświetlenie wszystkich ekrnów może potrwć kilk sekund. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrcj On-Line wyierz opcję ipostępuj według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Po zkończeniu procedury rejestrcyjnej, zmknij przeglądrkę internetową, y powrócić do tego okn. Nstępnie kliknij przycisk Dlej. Windows USB Mcintosh 19 Kończenie instlcji i ponowne uruchminie systemu Kliknij przycisk Zkończ, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer nleży zlogowć się do kont z uprwnienimi dministrtor. N ekrnie Sprwdź dostępność ktulizcji firmwre wyierz ustwienie ktulizcji oprogrmowni sprzętowego i kliknij przycisk OK. Jeśli w punkcie h wyłączono ustwienie Monitor stnu, ekrn nie zostnie wyświetlony. Informcj Ay uktulnić oprogrmownie sprzętowe, wymgny jest dostęp do Internetu. Zkończ Instlcj zostł ukończon. Informcj Sterownik drukrki XML Pper Specifiction Sterownik drukrki XML Pper Specifiction to njrdziej odpowiedni sterownik do drukowni z plikcji osługujących dokumenty zgodne ze stndrdem XML Pper Specifiction. Njnowszy sterownik możn porć z Centrum rozwiązń Brother pod dresem 11

12 USB Mcintosh Interfejs USB (Mc OS X lu nowszy) Przed rozpoczęciem instlcji Sprwdź, czy urządzenie jest podłączone do źródł zsilni, komputer Mcintosh jest WŁĄCZONY. Nleży zlogowć się do kont z uprwnienimi dministrtor. Podłącznie kl USB 17 c Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie opcję Strt Here OSX (Rozpocznij tutj OSX), y rozpocząć instlcję. Oprogrmownie Brother rozpocznie wyszukiwnie urządzeni Brother. Wyświetlony zostnie nstępujący ekrn. NIE podłączj urządzeni do portu USB w klwiturze lu niezsilnym koncentrtorze USB. Podłącz urządzenie ezpośrednio do komputer Mcintosh. Zdejmij etykietę zsłnijącą złącze interfejsu USB. d e Wyierz urządzenie z listy, nstępnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przycisk OK. Instlcj pkietu MFL-Pro zostł ukończon. Przejdź do kroku 18 n stronie 12. Podłącz kel USB do złącz USB oznczonego symolem n urządzeniu. Nstępnie podłącz kel do komputer. 18 Instlownie progrmu Presto! PgeMnger Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger do progrmu Brother ControlCenter2 dodwn jest funkcj OCR. Progrm Presto! PgeMnger ułtwi sknownie, udostępninie i orgnizownie zdjęć orz dokumentów. Kliknij dwukrotnie opcję Presto! PgeMnger ipostępuj według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Zkończ Instlcj zostł ukończon. 12

13 Równoległy Windows Interfejs równoległy (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition) 15 Przed rozpoczęciem instlcji Sprwdź, czy komputer jest WŁĄCZONY i zloguj się do kont z uprwnienimi dministrtor. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od gnizdk zsilni prądem zmiennym orz odłącz urządzenie od komputer, jeżeli kel interfejsu zostł już podłączony. h i Jeżeli nie chcesz monitorowć stnu urządzeni i powidomień ołędch z komputer, usuń zznczenie pol wyoru Włącz Monitor Sttusu, nstępnie kliknij przycisk Dlej. Po wyświetleniu tego ekrnu, przejdź do nstępnego kroku. 16 c d e f g Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn nzwy modelu, wyierz swoje urządzenie. Jeśli pojwi się ekrn wyoru język, wyierz używny język. Informcj Jeżeli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtycznie, przejdź do okn Mój komputer (Komputer), kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik Strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Instlcj początkow. Kliknij opcję Zinstluj pkiet MFL-Pro. Po wyświetleniu okn ScnSoft PperPort 11SE Umow Licencyjn kliknij opcję Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki, które określ Umow Licencyjn oprogrmowni. Instlcj progrmu ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie, po niej nstąpi instlcj pkietu MFL-Pro. Po wyświetleniu okn Brother MFL-Pro Suite Softwre Umow Licencyjn kliknij opcje Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki, które określ Umow Licencyjn. Wyierz opcję Połączenie loklne, nstępnie kliknij przycisk Dlej. Instlcj ędzie kontynuown. 17 Podłącznie kl równoległego Podłącz urządzenie ezpośrednio do komputer. Podłącz przewód gnizd równoległego do komputer, nstępnie podłącz go do urządzeni. Równoległy Windows 13

14 18 Równoległy Podłącznie przewodu zsiljącego Podłącz przewód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. Instlcj ędzie kontynuown utomtycznie. Kolejno wyświetlne ędą ekrny instlcyjne. Wykonj jedno z nstępujących: W systemie Windows 2000 Professionl kliknij przycisk Dlej. 19 Windows Kończenie instlcji i ponowne uruchminie systemu Kliknij przycisk Zkończ, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer nleży zlogowć się do kont z uprwnienimi dministrtor. N ekrnie Sprwdź dostępność ktulizcji firmwre wyierz ustwienie ktulizcji oprogrmowni sprzętowego i kliknij przycisk OK. Jeśli w punkcie h wyłączono ustwienie Monitor stnu, ekrn nie zostnie wyświetlony. Informcj Ay uktulnić oprogrmownie sprzętowe, wymgny jest dostęp do Internetu. c Informcj Jeżeli zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przycisk OK. W systemie Windows XP/XP Professionl x64 Edition poczekj chwilę n utomtyczne rozpoczęcie instlowni sterowników Brother. Kolejno wyświetlne ędą odpowiednie ekrny. NIE WOLNO wyierć opcji nulowni n żdnym ekrnie podczs instlcji. Wyświetlenie wszystkich ekrnów może potrwć kilk sekund. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrcj On-Line wyierz opcję i postępuj według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Po zkończeniu procedury rejestrcyjnej, zmknij przeglądrkę internetową, y powrócić do tego okn. Nstępnie kliknij przycisk Dlej. Zkończ Instlcj zostł ukończon. Informcj Sterownik drukrki XML Pper Specifiction Sterownik drukrki XML Pper Specifiction to njrdziej odpowiedni sterownik do drukowni z plikcji osługujących dokumenty zgodne ze stndrdem XML Pper Specifiction. Njnowszy sterownik możn porć z Centrum rozwiązń Brother pod dresem 14

15 Sieć przewodow Windows Interfejs sieci przewodowej (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) Przed rozpoczęciem instlcji Sprwdź, czy komputer jest WŁĄCZONY i zloguj się do kont z uprwnienimi dministrtor. Przed rozpoczęciem instlcji wyłącz zporę osoistą (oprócz dostępnej w systemie Windows Firewll), oprogrmownie ntyszpiegowskie i ntywirusowe. Odłącz urządzenie od wyjści zsilni. Podłącznie kl sieciowego Podłącz kel sieciowy do złącz LAN oznczonego symolem, nstępnie podłącz go do dostępnego portu w koncentrtorze. Podłącznie przewodu zsiljącego Podłącz przewód zsilni do gnizd zsilni. Włącz włącznik zsilni. 18 c d e f g h Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn nzwy modelu, wyierz swoje urządzenie. Jeśli pojwi się ekrn wyoru język, wyierz używny język. Informcj Jeżeli ekrn Brother nie zostnie wyświetlony utomtycznie, przejdź do okn Mój komputer (Komputer), kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik Strt.exe. Zostnie wyświetlone menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Instlcj początkow. Kliknij opcję Zinstluj pkiet MFL-Pro. Po wyświetleniu okn ScnSoft PperPort 11SE Umow Licencyjn kliknij opcję Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki, które określ Umow Licencyjn oprogrmowni. Instlcj progrmu ScnSoft PperPort 11SE rozpocznie się utomtycznie, po niej nstąpi instlcj pkietu MFL-Pro. Po wyświetleniu okn Brother MFL-Pro Suite Softwre Umow Licencyjn kliknij opcje Tk, jeśli wyrższ zgodę n wrunki, które określ Umow Licencyjn. Wyierz opcję Połączenie z siecią, nstępnie kliknij przycisk Dlej. W systemie Windows XP SP2/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist, po wyświetleniu tego ekrnu, wyierz opcję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połączenie sieciowe i kontynuuj instlcję. (Zlecne) i kliknij przycisk Dlej. Sieć przewodow Windows Mcintosh Jeśli nie używsz zpory systemu Windows, sprwdź w Podręczniku użytkownik, jk dodć nstępujące porty sieciowe. Dl sknowni sieciowego, dodj port UDP. Dl odierni fksów z PC (PC-FAX), dodj port UDP. 15

16 Sieć przewodow Windows i j k l Jeśli ndl występują prolemy z połączeniem sieciowym, dodj port 137 UDP. Jeżeli urządzenie jest skonfigurowne do prcy w sieci, wyierz urządzenie z listy, nstępnie kliknij przycisk Dlej. Informcj Jeżeli urządzenie nie zostnie znlezione w sieci, pojwi się nstępujący ekrn. Sprwdź ustwieni sieciowe, postępując według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Jeżeli urządzenie nie jest jeszcze skonfigurowne do prcy w sieci, pojwi się nstępujący ekrn. Kliknij przycisk OK, nstępnie wyierz opcję Konfiguruj dres IP. Wprowdź dres IP urządzeni odpowiedni dl sieci, postępując według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Jeżeli nie chcesz monitorowć stnu urządzeni i powidomień ołędch z komputer, usuń zznczenie pol wyoru Włącz Monitor Sttusu, nstępnie kliknij przycisk Dlej. Instlownie sterowników Brother rozpocznie się utomtycznie. Kolejno wyświetlne ędą ekrny instlcyjne. NIE WOLNO wyierć opcji nulowni n żdnym ekrnie podczs instlcji. Wyświetlenie wszystkich ekrnów może potrwć kilk sekund. Po wyświetleniu ekrnu Rejestrcj On-Line wyierz opcję i postępuj według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Po zkończeniu procedury rejestrcyjnej, zmknij przeglądrkę internetową, y powrócić do tego okn. Nstępnie kliknij przycisk Dlej. 19 Kończenie instlcji i ponowne uruchminie systemu Kliknij przycisk Zkończ, y ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputer nleży zlogowć się do kont z uprwnienimi dministrtor. N ekrnie Sprwdź dostępność ktulizcji firmwre wyierz ustwienie ktulizcji oprogrmowni sprzętowego i kliknij przycisk OK. Jeśli w punkcie j wyłączono ustwienie Monitor stnu, ekrn nie zostnie wyświetlony. Informcj Ay uktulnić oprogrmownie sprzętowe, wymgny jest dostęp do Internetu. Zkończ Instlcj zostł ukończon. Informcj Sterownik drukrki XML Pper Specifiction Sterownik drukrki XML Pper Specifiction to njrdziej odpowiedni sterownik do drukowni z plikcji osługujących dokumenty zgodne ze stndrdem XML Pper Specifiction. Njnowszy sterownik możn porć z Centrum rozwiązń Brother pod dresem 16

17 Sieć przewodow Mcintosh Interfejs sieci przewodowej (Mc OS X lu nowszy) 15 Przed rozpoczęciem instlcji Sprwdź, czy urządzenie jest podłączone do źródł zsilni, komputer Mcintosh jest WŁĄCZONY. Nleży zlogowć się do kont z uprwnienimi dministrtor. Informcj Jeżeli urządzenie nie zostnie znlezione wsieci, sprwdź ustwieni sieciowe. Jeżeli zostnie wyświetlony ten ekrn, kliknij przycisk OK. 16 Podłącznie kl sieciowego W polu Disply Nme (Wyświetln nzw) wprowdź nzwę komputer Mcintosh odługości do 15 znków i kliknij przycisk OK. Przejdź do e. Podłącz kel sieciowy do złącz LAN oznczonego symolem, nstępnie podłącz go do dostępnego portu w koncentrtorze. 17 c Instlownie pkietu oprogrmowni MFL-Pro Włóż dostrczoną płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie opcję Strt Here OSX (Rozpocznij tutj OSX), y rozpocząć instlcję. Oprogrmownie Brother rozpocznie wyszukiwnie urządzeni Brother. Wyświetlony zostnie nstępujący ekrn. Ay korzystć z klwisz Sknuj urządzeni w celu sknowni przez sieć, nleży zznczyć pole wyoru Register your computer with the Scn To function on the mchine (Z pomocą funkcji Sknuj do zrejestruj swój komputer n urządzeniu). Wprowdzon nzw pojwi się n wyświetlczu LCD urządzeni po nciśnięciu klwisz i wyrniu opcji sknowni. (Ay uzyskć więcej informcji, ptrz Sknownie sieciowe w Instrukcji oprogrmowni n płycie CD-ROM.) e Po wyświetleniu tego ekrnu kliknij przycisk OK. Sieć przewodow Windows Mcintosh d Jeżeli urządzenie jest skonfigurowne do prcy w sieci, wyierz urządzenie z listy, nstępnie kliknij przycisk OK. Instlcj pkietu MFL-Pro zostł ukończon. Przejdź do kroku 18 n stronie

18 Sieć przewodow Mcintosh 18 Instlownie progrmu Presto! PgeMnger Po zinstlowniu progrmu Presto! PgeMnger do progrmu Brother ControlCenter2 dodwn jest funkcj OCR. Progrm Presto! PgeMnger ułtwi sknownie, udostępninie i orgnizownie zdjęć orz dokumentów. Kliknij dwukrotnie opcję Presto! PgeMnger i postępuj według instrukcji wyświetlnych n ekrnie. Zkończ Instlcj zostł ukończon. 18

19 Inn informcj Bezpieczne korzystnie z urządzeni Instrukcje te nleży przechowywć do użytku w przyszłości i przeczytć je przed rozpoczęciem konserwcji. OSTRZEŻENIE Wewnątrz urządzeni znjdują się elektrody zsilne wysokim npięciem. Przed rozpoczęciem czyszczeni urządzeni nleży odłączyć przewód zsiljący od gnizd elektrycznego. Zpoiegnie to porżeniu prądem. NIE WOLNO dotykć wtyczki mokrymi rękmi. Może to spowodowć porżenie prądem. Wtyczkę nleży zwsze włożyć do końc. Urządzenie nleży ustwić wpoliżu łtwo dostępnego gnizd elektrycznego. W sytucji wryjnej nleży odłączyć przewód zsiljący od gnizd elektrycznego, y cłkowicie odłączyć zsilnie. NIE WOLNO używć sustncji łtwoplnych, erozoli, rozpuszczlników orgnicznych i płynów zwierjących monik do czyszczeni wewnętrznych ni zewnętrznych elementów urządzeni. Może to spowodowć pożr lu porżenie prądem. Informcje n temt czyszczeni urządzeni zwier sekcj Stndrdow konserwcj w Podręczniku użytkownik. Do zierni rozsypnego toneru NIE WOLNO używć odkurzcz. Może to spowodowć zplenie się pyłu z toner w odkurzczu i doprowdzić do pożru. Pył z toner nleży ostrożnie zerć suchą ściereczką niepozostwijącą włókien i zutylizowć zgodnie z loklnymi przepismi. CAUTION UWAGA Podczs korzystni z urządzeni niektóre części wewnętrzne mocno się ngrzewją. Po otwrciu przedniej lu tylnej pokrywy urządzeni NIE WOLNO dotykć części zcieniownych n rysunku. Ay uniknąć orżeń cił, nie nleży kłść rąk n krwędzi urządzeni pod pokrywą dokumentów w sposó pokzny n rysunku. 19

20 Inn informcj CAUTION UWAGA Ay uniknąć orżeń cił, nie nleży kłść rąk w miejscch pokznych n rysunku. Podczs przenoszeni urządzenie nleży trzymć z uchwyty pod sknerem. NIE WOLNO przenosić urządzeni, trzymjąc go pod spodem. Moduł utrwlcz jest oznczony etykietą ostrzegwczą. NIE WOLNO usuwć etykiety ni jej uszkdzć. Informcj Wokół urządzeni musi yć minimln ilość wolnego miejsc, co pokzno n ilustrcji. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 20

21 Inn informcj Przepisy prwne Deklrcj zgodności Wspólnoty europejskiej Specyfikcj wg normy IEC A2:2001 To urządzenie jest urządzeniem lserowym Klsy 1 zgodnie z definicją specyfikcji IEC A2:2001. Etykiet pokzn poniżej jest nkłdn w krjch, w których jest to wymgne. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT To urządzenie posid diodę lserową Klsy 3B, któr wytwrz niewidzilne promieniownie lserowe w zespole skner. Zespół skner nie powinien yć w żdnych okolicznościch otwierny. Wewnętrzne promieniownie lserowe Długość fli: nm Wyjście: mks. 5 mw Kls lser: 3B OSTRZEŻENIE Używnie funkcji, regulcje lo wykonywnie procedur innych, niż podne w tym podręczniku może spowodowć nieezpieczne nrżenie się n promieniownie. Odłącz urządzenie Urządzenie nleży zinstlowć w poliżu łtwo dostępnego gnizdk elektrycznego. W przypdku zgrożeni nleży odłączyć przewód zsilni od gnizdk elektrycznego w celu cłkowitego odcięci zsilni. Deklrcj zgodności Wspólnoty europejskiej Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jponi Zkłd Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Shenzhen, Chiny niniejszym deklruje, że: Opis produktu : fks Typ : grup 3 Nzw produktu : MFC-8880DN, MFC-8890DW Połączenie LAN CAUTION UWAGA NIE podłączj urządzeni do sieci LAN, w której mogą występowć przepięci. Zkłóceni rdiowe Ten produkt jest zgodny z EN55022 (CISPR Pulikcj 22)/Kls B. spełni wymgni dyrektywy R & TTE (1999/5/EC) i jest zgodny z nstępującymi normmi: Zstosowne normy zhrmonizowne: Bezpieczeństwo Komptyilność elektromgnetyczn Częstotliwości rdiowe EN :2006 EN55022:2006 kls B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 EN V1.6.1 EN V1.2.1 EN V1.7.1 * Normy związne zczęstotliwościmi rdiowymi dotyczą tylko urządzeni MFC-8890DW. Rok, w którym znk CE zostł ndny po rz pierwszy: 2008 Wydn przez : Brother Industries, Ltd. Dt : 30 wrześni 2008 Miejsce : Ngoy, Jponi 21

22 Inn informcj Dyrektyw EU 2002/96/EC orz EN50419 Tylko w Unii Europejskiej To urządzenie oznkowne jest specjlnym symolem odzysku. Po okresie użytkowni trze je zwrócic do odpowiedniego punktu ziórki i nie wolno umieszczć go rzem z nieposortownymi odpdmi. Tkie dziłnie przyniesie korzyść dl środowisk. (tylko w Unii Europejskiej) Interntionl ENERGY STAR Oświdczenie zgodności Celem Międzynrodowego Progrmu ENERGY STAR jest promocj rozwoju i populryzcji energooszczędnego sprzętu iurowego. Jko Prtner ENERGY STAR, firm Brother Industries, Ltd. potwierdz, że produkt ten spełni wytyczne w zkresie oszczędzni energii. Dyrektyw UE 2006/66/EC wyjmownie lu wymin terii To urządzenie zwier terię, której trwłość przewidywn jest n cły okres eksplotcji urządzeni. Nie podleg on wyminie przez użytkownik. Powinn on zostć wyjęt przez firmę zjmującą się recyklingiem w procesie recyklingu urządzeni po zkończeniu jego eksplotcji z zchowniem odpowiednich środków ostrożności. 22

23 Opcje i zużywne mteriły Wyposżenie opcjonlne Podjnik dolny LT-5300 Pmięć SO-DIMM Dolny podjnik ppieru m pojemność do 250 rkuszy. Po jego zinstlowniu do urządzeni możn włożyć 550 rkuszy ppieru. Pmięć możn rozszerzyć, instlując moduł pmięci (144-pinowy SO-DIMM). Szczegółowe informcje n temt opcjonlnego podjnik dolnego i zgodnego modułu pmięci SO-DIMM zwier Podręcznik użytkownik lu stron Wymienne mteriły eksplotcyjne Gdy konieczn ędzie wymin mteriłów eksplotcyjnych, n ekrnie LCD zostnie wyświetlony odpowiedni komunikt o łędzie. Ay uzyskć dodtkowe informcje n temt mteriłów eksplotcyjnych dl tego urządzeni, odwiedź stronę lu skontktuj się z loklnym sprzedwcą produktów firmy Brother. Toner TN-3230/TN-3280 Jednostk ęn DR

24 Znki towrowe Logo Brother jest zrejestrownym znkiem towrowym Brother Industries, Ltd. Brother jest zrejestrownym znkiem towrowym Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link jest zrejestrownym znkiem towrowym Brother Interntionl Corportion. Windows Vist jest zstrzeżonym znkiem towrowym lu znkiem towrowym Microsoft Corportion w Stnch Zjednoczonych i innych krjch. Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zstrzeżonymi znkmi towrowymi firmy Microsoft Corportion w Stnch Zjednoczonych i/lu innych krjch. Apple, Mcintosh, Sfri i TrueType są znkmi towrowymi firmy Apple Inc., zstrzeżonymi w Stnch Zjednoczonych i innych krjch. Nunce, logo Nunce, PperPort i ScnSoft są znkmi towrowymi lu zrejestrownymi znkmi towrowymi Nunce Communictions, Inc. lu spółek zleżnych w USA i/lu innych krjch. Kżd firm, której nzw oprogrmowni jest wymienion w tym podręczniku, posid Umowę licencji oprogrmowni dotyczącą progrmów ędących jej włsnością. Wszystkie pozostłe nzwy mrek i produktów wymienione w tym podręczniku są zrejestrownymi znkmi towrowymi odpowiednich firm. Oprcownie i pulikcj Ten podręcznik zostł oprcowny i wydny pod ndzorem Brother Industries Ltd. i zwier njnowsze informcje orz dne techniczne urządzeni. Treść tego podręcznik i dne techniczne tego wyrou mogą podlegć zminom ez powidmini. Firm Brother zstrzeg soie prwo do wykonywni zmin ez powidomieni w specyfikcjch orz dokumentcji zwrtej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzilności z jkiekolwiek szkody (tkże pośrednie) spowodowne korzystniem z tych informcji, w tym tkże z łędy typogrficzne i inne, które mogą występowć w tej pulikcji. Prw utorskie i licencj 2009 Brother Industries, Ltd. To urządzenie zwier oprogrmownie oprcowne przez nstępujące firmy: PACIFIC SOFTWORKS, INC. To urządzenie zwier oprogrmownie KASAGO TCP/IP oprcowne przez firmę ELMIC WESCOM, Inc Devicescpe Softwre, Inc.

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-8070D Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Szczegółowe informcje

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4]

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Wkłady atramentowe dołączone do zestawu [x4] Poręcznik szybkiej obsługi Zcznij tutj MFC-250C MFC-290C MFC-297C Prze rozpoczęciem korzystni z urzązeni nleży przeczytć niniejszy Poręcznik szybkiej obsługi w celu przeprowzeni prwiłowej konfigurcji i

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja.

Zacznij tutaj WAŻNE. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-9010CN. NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu. OSTRZEŻENIE. Informacja. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj DCP-9010CN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć niniejszy Podręcznik szykiej osługi w celu przeprowdzeni prwidłowej konfigurcji i instlcji. Ay

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-9440CN MFC-9450CDN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-130C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Skrzynka opcji jednostki niskotemperaturowej monoblok Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instrukcja montażu Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin EKCB07CAV Instrukcj montżu Skrzynk opcji jednostki niskotemperturowej monoblok Dikin polski Spis treści Spis treści Informcje

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-330C DCP-540CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź jego elementy

urządzenie i sprawdź jego elementy Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj (wyłącznie UE) HL-2270DW Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży zpoznć się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, y konfigurcj i instlcj przeiegły pomyślnie.

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-7440N MFC-7320 Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera instrukcję

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

UWAGA - UWAGA - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zachowanie powyższych uwag. Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego.

UWAGA - UWAGA - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zachowanie powyższych uwag. Maszyna jest przeznaczona do użytku domowego. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Prosimy o uwżne przeczytnie poniższych uwg przed uruchomieniem mszyny: UWAGA - W celu uniknięci ryzyk porżeni prądem: 1. Nie wolno pozostwić mszyny włączonej do prądu ez ndzoru,

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. Przeczytaj ten Podręcznik szybkiej obsługi, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej obsługi

Podręcznik szybkiej obsługi MFC-8460N MFC-8860DN Przed użyciem urządzenia należy je skonfigurować i zainstalować sterownik. W celu uzyskania pomocy w rozpoczęciu konfiguracji urządzenia i instrukcji instalowania przeczytaj Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

2012 Mercury Marine *8M0071482* 90-8M0071482

2012 Mercury Marine *8M0071482* 90-8M0071482 2012 Mercury Mrine *8M0071482* 90-8M0071482 512 SPIS TREŚCI Rozdził 1 - Informcje ogólne identyfikcj systemów Identyfikcj systemów SmrtCrft z ukłdem DTS i ez ukłdu DTS... 2 Bez ukłdu DTS... 2 Ukłd sterowni

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona!

KROK 1. Konfiguracja Urządzenia KROK 2. Instalacja zakończona! MFC-235C MFC-260C Podręcznik szybkiej obsługi Zanim będzie można używać urządzenia, należy je skonfigurować i zainstalować oprogramowanie. W celu przeprowadzenia prawidłowej konfiguracji urządzenia i instalacji,

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj HL-2135W /

Zacznij tutaj HL-2135W / Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj HL-2135W / HL-2270DW (wyłącznie UE) Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z dokumentem Podręczniki szykiej osługi, ay konfiguracja i instalacja

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser

Deklaracja zgodności Mercury MerCruiser UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lu pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez firmę

Bardziej szczegółowo

Zespół bębna i kaseta tonera

Zespół bębna i kaseta tonera Podręcznik szybkiej obsługi Rozpocznij tutaj (wyłącznie UE) HL-5380DN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z tym Podręcznikiem szybkiej obsługi, aby konfiguracja i instalacja przebiegły

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo