Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1 Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu przeprowdzeni prwidłowej konfigurji i instlji. Podręzniki Użytkownik dl tego modelu są dostępne n dołązonej płyie CD-ROM. OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE OSTRZEŻENIE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może doprowdzić do śmieri lu powżnyh orżeń ił, jeśli nie zostną podjęte kroki w elu jej uniknięi. UWAGA informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może doprowdzić do niewielkih lu umirkownyh orżeń ił, jeśli nie zostną podjęte kroki w elu jej uniknięi. WAŻNE informuje o potenjlnie nieezpieznej sytuji, któr może doprowdzić do uszkodzeni mieni lu utrty funkjonlnośi urządzeni, jeśli nie zostną podjęte kroki w elu jej uniknięi. Uwgi informują o tym, jk nleży regowć w dnej sytuji, lu zwierją pordy dotyząe wykonywni zynnośi w kontekśie innyh funkji. Jeśli komputer nie zostł wyposżony w npęd CD-ROM, dołązon płyt CD-ROM nie zwier sterowników dl dnego systemu operyjnego lu hesz porć podręzniki i progrmy nrzędziowe, odwiedź stronę poświęoną posidnemu modelowi pod dresem 1 Rozpkuj urządzenie OSTRZEŻENIE Urządzenie jest pkowne w plstikowe toreki. Ay uniknąć zgrożeni uduszeniem, opkowni plstikowe nleży przehowywć z dl od dziei i niemowląt. Plstikowe opkownie nie służy do zwy. Zdejmij tśmę ohronną i folię osłnijąą urządzenie, również z ekrnu LCD. POL Wersj 0 1

2 2 Podłąz przewód zsiljąy i linię telefonizną Podnieś pokrywę skner, ż zlokuje się w położeniu otwrtym. OSTRZEŻENIE Urządzenie musi yć wyposżone we wtyzkę z uziemieniem. Poniewż urządzenie jest uziemione przez gnizdo zsiljąe, możn uniknąć wystąpieni potenjlnie nieezpieznyh zkłóeń elektryznyh w linii telefoniznej w przypdku podłązeni urządzeni do linii telefoniznej przy podłązonym do niego przewodzie zsiljąym. Podonie podzs przenoszeni urządzeni nleży zhowć środki ostrożnośi, odłązją w pierwszej kolejnośi linię telefonizną, nstępnie przewód zsiljąy. NIE NALEŻY jeszze podłązć przewodu USB (w przypdku używni przewodu USB). Podłąz przewód linii telefoniznej. Podłąz drugi konie linii telefoniznej do gnizd urządzeni oznzonego npisem LINE (LINIA). Ostrożnie umieść przewód linii telefoniznej w knle klowym i wyprowdź z tyłu urządzeni. Podłąz drugi konie do śiennego gnizd telefoniznego. Podłąz przewód zsiljąy. Jeżeli nie hesz korzystć z funkji fksu udostępninej przez to urządzenie, przejdź do kroku 3 n Stron 3. Ay przedłużyć żywotność głowiy drukująej, zpewnić njlepszą wydjność wkłdów trmentowyh i zhowć jkość wydruku, zlemy, y zyt zęsto nie odłązć urządzeni od zsilni ni nie pozostwić przez dłuższy zs urządzeni odłązonego od zsilni. Po kżdym podłązeniu do zsilni urządzenie utomtyznie zyśi głowię drukująą, o wiąże się ze zużyiem pewnej ilośi tuszu. Zle się wyłąznie urządzeni z pomoą przyisku. Korzystnie z przyisku zpewni doprowdzenie minimlnego poziomu zsilni do urządzeni, dzięki zemu głowi drukują ędzie zyszzon w dłuższyh odstęph zsu. WAŻNE Przewód linii telefoniznej MUSI yć podłązony do gnizd w urządzeniu oznzonego npisem LINE (LINIA). 2

3 d Podnieś pokrywę skner, y zwolnić lokdę. Deliktnie wiśnij podstwę pokrywy skner w dół i zmknij pokrywę skner, korzystją z ou rąk. UWAGA 2 Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów podzs zmykni pokrywy skner Zinstluj wkłdy trmentowe UWAGA Jeśli trment dostnie się do ozu, nleży ntyhmist przemyć je wodą, ntomist w przypdku podrżnieni nleży skontktowć się z lekrzem. Pmiętj, y w pierwszej kolejnośi zinstlowć wkłdy trmentowe dostrzone z urządzeniem. Upewnij się, że zsilnie jest włązone. Otwórz pokrywę wkłdu trmentowego. 1 Zdejmij pomrńzową zęść zezpiezjąą. 3

4 d Rozpkuj wkłd trmentowy. Oróć w lewo zieloną dźwignię zwlnini n pomrńzowym opkowniu ohronnym ż do usłyszeni dźwięku rozszzelnieni opkowni próżniowego. Nstępnie zdejmij pomrńzowe opkownie ohronne w przedstwiony sposó. WAŻNE NIE wstrząsj wkłdmi trmentowymi. Jeśli trment zrudzi skórę lu urnie, ntyhmist przemyj je wodą z mydłem lu innym detergentem. 1 1 f 4 Złduj Deliktnie niśnij tylną zęść wkłdu trmentowego oznzoną npisem PUSH (Niśnij) ż do podniesieni dźwigni wkłdu. Po zinstlowniu wszystkih wkłdów trmentowyh zmknij pokrywę wkłdów trmentowyh. Urządzenie przygotuje system rozprowdzni trmentu do drukowni. Proes ten potrw około ztereh minut. Nie wyłązj urządzeni. Zle się, y nstępny krok wykonć w zsie ozekiwni. zwykły ppier o rozmirze A4 Wyiągnij tę ppieru łkowiie z urządzeni. Otwórz pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Deliktnie niśnij i przesuń ozne prowdnie ppieru, nstępnie poprzezną prowdnię ppieru, y dopsowć je do rozmiru ppieru. Upewnij się, że trójkątne oznzeni n oznyh prowdnih ppieru i poprzeznej prowdniy ppieru są wyrównne z oznzeniem używnego rozmiru ppieru. 1 3 e Dopsuj kolor etykiety do koloru wkłdu. Zinstluj kżdy wkłd trmentowy w kierunku wskznym przez strzłkę n etykieie

5 d e Dokłdnie przekrtkuj stos ppieru, y zpoie lokowniu i niewłśiwemu podwniu. Zwsze pmiętj o tym, y ppier nie ył zwinięty lu pomrszzony. Deliktnie połóż ppier n ty ppieru, ustwiją go stroną do zdruku w dół i górną krwędzią do przodu. Upewnij się, że ppier leży płsko w ty. WAŻNE Upewnij się, że ppieru nie włożono zyt dleko; rkusze mogą się podnieść w tylnej zęśi ty i spowodowć prolemy z podwniem ppieru. f g h i 5 Sprwdź Deliktnie dopsuj oiem rękmi ozne prowdnie ppieru do ppieru. Upewnij się, że ozne prowdnie ppieru dotykją krwędzi ppieru. Zmknij pokrywę ty wyjśiowej ppieru. Powoli wsuń łą tę ppieru do urządzeni. Przytrzymują tę ppieru, poiągnij podporę do momentu, ż zlokuje się w odpowiednim położeniu, nstępnie odegnij klpkę podpory ppieru. jkość druku Po zkońzeniu proesu przygotowwzego n ekrnie LCD pojwi się komunikt Ustw ppier i q Wiśnij Strt Niśnij przyisk Strt Kolor. Sprwdź jkość ztereh loków koloru n krte. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jeśli wszystkie linie są wyrźne i widozne, niśnij przyisk 1 (Tk), y zkońzyć sprwdznie jkośi, nstępnie przejdź do nstępnego kroku. Jeśli zęśi linii rkuje, niśnij przyisk 2 (Nie), nstępnie postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie LCD. 5

6 6 Ustw dtę i godzinę 7 Konfigurj siei ezprzewodowej (w rzie potrzey) N ekrnie LCD wyświetlne są dt i godzin. Informje o ieżąyh die i godzinie możn tkże dodwć do kżdego wysyłnego fksu, ustwiją identyfiktor stji (ptrz krok 10). Gdy n wyświetlzu LCD pojwi się ten komunikt, niśnij przyisk OK. Dt i godzin q Enter & OK Wprowdź dwie osttnie yfry roku z pomoą klwitury, nstępnie niśnij przyisk OK. Potwórz tę zynność dl miesią i dni, nstępnie dl godzin i minut w formie 24-godzinnym. W rzie potrzey dtę i godzinę możn zmienić. Ay uzyskć dodtkowe informje, ptrz uupodstwowy Podręznik Użytkownik: Ustwienie dty i godziny N ekrnie LCD pojwi się komunikt Konfigur. wi-fi?. W przypdku przeprowdzni konfigurji siei ezprzewodowej z użyiem urządzeni moilnego przejdź do punktu. W przypdku komputerów z systemem Windows i komputerów Mintosh przejdź do punktu. Ay skonfigurowć którąkolwiek z opji w krokh 8-13, wyierz opję 2.nie w kroku, nstępnie przejdź do kroku 8. Ustwieni siei ezprzewodowej ędzie możn skonfigurowć później. Niśnij przyisk 1, y wyrć pozyję 1.tk. Przejdź do kroku 15 n Stron 15, y kontynuowć konfigurję siei ezprzewodowej. Niśnij przyisk 2, y wyrć pozyję 2.nie. Instrukje dotyząe konfigurji siei ezprzewodowej n komputerh z systemem Windows i komputerh Mintosh opisno w dlszej zęśi dokumentu (Stron 15 i nstępne). 8 Wyierz język Niśnij przyiski Menu, 0, 0. 0.Miejsowy jęz. Niśnij przyisk lu, y wyrć język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 6

7 9 Wyierz try odioru Dostępne są ztery tryy odioru: Tylko fx, Fx/tel, Ręzny orz Zew.tel /.sekr. 10 Wprowdź informje osoiste (identyfiktor stji) Ustw identyfiktor stji urządzeni, y n wysyłnyh fksh umieszzne yły dt i godzin. Jeżeli urządzenie nie ędzie używne do wysyłni fksów, przejdź do nstępnego kroku. Niśnij przyiski Menu, 0, 2. d 2.Ident. stji Wprowdź numer fksu (do 20 yfr) n klwiturze, nstępnie niśnij przyisk OK. Ay wprowdzić znk + dl kodów międzynrodowyh, niśnij przyisk l. Wprowdź nzwisko (do 20 znków) n klwiturze, nstępnie niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Ay ponownie rozpoząć wprowdznie po łędnym wprowdzeniu, niśnij przyisk Stop/Zkońz i przejdź do pozyji. 11 Ustw try wyierni tonowego lu impulsowego Urządzenie jest fryznie skonfigurowne do osługi wyierni tonowego. W przypdku korzystni z wyierni impulsowego nleży zmienić try wyierni w urządzeniu. Niśnij przyiski Menu, 3, 1, 1. 1.Try odioru Niśnij przyisk lu, y wyrć odpowiedni try odioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. Niśnij przyiski Menu, 0, 3. 3.Tonowe/impuls Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję impuls (lu tonowe). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 7

8 12 Ustw typ linii telefoniznej Jeśli urządzenie jest podłązone do linii, któr do wysyłni i odierni fksów wykorzystuje entrlę PBX lu ISDN, nleży odpowiednio zmienić typ linii. Niśnij przyiski Menu, 0, 5. 5.Ust.linii tel. Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Zwykł, PBX lu ISDN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 13 Ustw zgodność linii telefoniznej (VoIP) Przy podłązniu urządzeni do usługi VoIP (przez Internet) nleży zmienić ustwieni zgodnośi. W przypdku korzystni z nlogowej linii telefoniznej pomiń ten krok. Niśnij przyiski Menu, 0, 6. 6.Komptyilność Niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję Podst.(VoIP). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Zkońz. 8

9 14 Wyierz typ połązeni Niniejsze instrukje instlji dotyzą systemu Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 orz M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Jeśli komputer nie zostł wyposżony w npęd CD-ROM, dołązon płyt CD-ROM nie zwier sterowników dl dnego systemu operyjnego lu hesz porć podręzniki i progrmy nrzędziowe, odwiedź stronę poświęoną posidnemu modelowi pod dresem Niektóre plikje dołązone n płyie CD-ROM mogą yć niedostępne do porni. Użytkowniy interfejsu USB Windows, przejdź do Stron 10 Mintosh, przejdź do Stron 13 USB Windows Mintosh Sieć ezprzewodow Windows i Mintosh, przejdź do Stron 15 Sieć ezprzewodow 9

10 USB Windows Interfejs USB w systemie Windows (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 15 Przed rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi dministrtor. 17 Podłąz przewód USB 16 Zinstluj pkiet MFL-Pro d Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejdź do pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozyji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz pozyję Połązenie loklne (USB), nstępnie kliknij przyisk Dlej. Postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, ż pojwi się ekrn Podłąz kel USB. WAŻNE Upewnij się, że przewód nie utrudni zmykni pokrywy, poniewż może to spowodowć wystąpienie łędu. 10

11 USB Windows d 1 18 Zkońz i uruhom ponownie 2 3 Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi dministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łędzie, wykonj jedno z poniższyh dziłń: e f g h i UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów podzs zmykni pokrywy skner. Instlj ędzie kontynuown utomtyznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony środowisk dotyząe urządzeń do przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urządzenie nie m yć drukrką domyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko drukrkę domyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierdź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. - Użytkowniy systemu Windows XP, Windows Vist orz Windows 7: Uruhom plikję Instlownie dignostyki znjdująą się w folderze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > MFC-XXXX (gdzie XXXX to nzw modelu urządzeni). - Użytkowniy systemu Windows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie dignostyki, kliknij dwukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz model urządzeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzędzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Progrm dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother wymgny jest dostęp do Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi dostęp do witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zdń. USB Windows Mintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. 11

12 USB Windows Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejdź do Stron 23 Użytkowniy systemu Windows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother dostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Adoe Reder. Jeżeli progrm Adoe Reder jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Adoe Reder, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Adoe Reder (Windows 8) n stronie 25). 12

13 USB Mintosh Interfejs USB n komputerze Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 15 Przed rozpozęiem instlji Upewnij się, że urządzenie jest podłązone do zsilni i komputer Mintosh jest WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posidć uprwnieni dministrtor. Użytkowniy systemów M OS X v : nleży przeprowdzić ktulizję do systemów M OS X v x. 16 Podłąz przewód USB NIE podłązj urządzeni do portu USB w klwiturze lu niezsilnym konentrtorze USB. Podłąz urządzenie ezpośrednio do komputer Mintosh. WAŻNE Upewnij się, że przewód nie utrudni zmykni pokrywy, poniewż może to spowodowć wystąpienie łędu. d 1 USB Windows Mintosh 3 2 UWAGA Zhowj ostrożność, y uniknąć przytrzśnięi plów podzs zmykni pokrywy skner. 13

14 USB Mintosh 17 Zinstluj pkiet MFL-Pro d e f g Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX), y rozpoząć instlję. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Wyierz pozyję Lol Connetion (USB) (Połązenie loklne (USB)), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). Postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Po zkońzeniu instlji oprogrmownie Brother rozpoznie wyszukiwnie urządzeni Brother. Potrw to kilk hwil. Wyierz urządzenie z listy i kliknij przyisk Next (Dlej). Gdy wyświetli się ekrn Add Printer (Dodj drukrkę), kliknij przyisk Add Printer (Dodj drukrkę). Wyierz urządzenie z listy. Kliknij przyisk Add (Dodj), nstępnie kliknij przyisk Next (Dlej). h Po wyświetleniu ekrnu pomoy tehniznej kliknij przyisk Next (Dlej). Gdy pojwi się ten ekrn, kliknij przyisk Close (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. 14

15 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego Użytkowniy interfejsu siei ezprzewodowej 15 Przed rozpozęiem Jeśli wześniej skonfigurowno ustwieni siei ezprzewodowej urządzeni, przed ponownym skonfigurowniem ustwień siei ezprzewodowej nleży zresetowć ustwieni siei. Niśnij przyisk Menu n urządzeniu. Niśnij przyisk 5, y wyrć pozyję 5.Sieć. Niśnij przyisk 0, y wyrć pozyję 0.Resetuj sieć. Niśnij dwukrotnie przyisk 1, y ztwierdzić zminę. Instrukje n temt konfigurowni urządzeni w tryie Ad-ho (podłązni do komputer osługująego sieć ezprzewodową ez pośrednitw punktu dostępowego / router), zwierją Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei n płyie CD-ROM z dokumentją. Ay wyświetlić Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei: 1 Włąz komputer. Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Użytkowniy systemu Windows : 2 Wyierz model i język. Pojwi się menu główne płyty CD-ROM. 3 Kliknij opję Podręzniki użytkownik, nstępnie kliknij opję Dokumenty PDF/HTML. 4 Kliknij opję Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei. Użytkowniy komputerów Mintosh: 2 Kliknij dwukrotnie pozyję User s Guides (Podręzniki użytkownik). Wyierz model i język. 3 Kliknij opję User s Guides (Podręzniki użytkownik), nstępnie kliknij opję Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei. 16 Wyierz metodę konfigurji siei ezprzewodowej Poniższe instrukje oferują trzy sposoy konfigurji urządzeni Brother w siei ezprzewodowej. Jeżeli konfigurję siei ezprzewodowej rozpozęto od kroku 7 n Stron 6, przejdź do metody lu. We wszystkih pozostłyh przypdkh wyierz sposó preferowny dl użytkownego środowisk. Metod jest zleną metodą nwiązywni połązeni (Windows lu Mintosh). Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Windows i Mintosh) W przypdku tej metody zlemy użyie komputer podłązonego ezprzewodowo do siei. W niektóryh przypdkh koniezne może yć użyie przewodu USB. Terz przejdź do Stron 17 Sieć ezprzewodow 15

16 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (komputery z systemem Windows, komputery Mintosh orz urządzeni moilne) Jeśli ezprzewodowy punkt dostępowy / router nie osługuje funkji WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) lu AOSS, zpisz ustwieni siei ezprzewodowej ezprzewodowego punktu dostępowego / router w oszrze poniżej. Jeśli w zsie konfigurji ędzie wymgn pomo dziłu osługi klient firmy Brother, przygotuj identyfiktor SSID (nzwę siei) i kluz sieiowy. Firm Brother nie może udzielić pomoy w uzyskiwniu tyh informji. Element Zpisnie ieżąyh ustwień siei ezprzewodowej SSID (nzw siei) Kluz sieiowy* * Kluz sieiowy może yć również opisywny jko Pssword (hsło), Seurity Key (kluz ezpiezeństw) lu Enryption Key (kluz szyfrowni). Bez znjomośi tyh informji (SSID i kluz sieiowy) nie jest możliwe dlsze konfigurownie siei ezprzewodowej. W jki sposó możn znleźć te informje? 1) Zpoznj się z dokumentją dołązoną do ezprzewodowego punktu dostępowego / router. 2) Wstępny identyfiktor SSID może yć nzwą produent lu nzwą modelu. 3) Jeśli informje dotyząe zezpiezeń nie są znne, skontktuj się z produentem router, dministrtorem systemu lu dostwą Internetu. Terz przejdź do Stron 18 Jednoprzyiskow konfigurj przy użyiu funkji WPS lu AOSS (system Windows, komputery Mintosh i urządzeni moilne) Użyj tej metody, jeżeli ezprzewodowy punkt dostępowy/router osługuje utomtyzną (jednoprzyiskową) konfigurję siei ezprzewodowej (WPS lu AOSS ). Terz przejdź do Stron 19 16

17 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego 17 Konfigurj z użyiem płyty CD-ROM (Windows i Mintosh) Użytkowniy komputerów Mintosh: Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie pozyję Strt Here OSX (Rozpoznij tutj OSX). Wyierz instlję ezprzewodową, nstępnie postępuj zgodnie z instrukjmi kretor konfigurji urządzeni ezprzewodowego n ekrnie komputer. Po zkońzeniu konfigurji przejdź do kroku 19-e n Stron 22. e f Postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie, y skonfigurowć urządzenie firmy Brother. Urządzenie podejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewodową. Może to trwć kilk minut. Konfigurj siei ezprzewodowej jest zkońzon. Ay zinstlowć pkiet MFL-Pro Użytkowniy systemu Windows : Użytkowniy systemu Windows : Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Terz przejdź do Krok 19-e n Stron 20 Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejdź do pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozyji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. d Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewodowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypdku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Windows nleży się zpoznć z informjmi dotyząymi sposou dodwni poniższyh portów sieiowyh, znjdująymi się w dokumentji zpory. Do sknowni siei dodj port UDP Ay możn yło korzystć z opji odierni fksów PC poprzez sieć, dodj port protokołu UDP. Jeśli ndl występują prolemy z połązeniem sieiowym, dodj porty UDP 137 i Sieć ezprzewodow

18 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego 17 d Konfigurj ręzn z poziomu pnelu sterowni przy użyiu Kretor konfigurji (Windows, Mintosh orz urządzeni moilne) Jeśli konfigurję siei ezprzewodowej rozpozęto od kroku 7 n Stron 6, niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 1.Kretor konf., nstępnie niśnij przyisk OK. Nstępnie przejdź do kroku. We wszystkih pozostłyh przypdkh przejdź do kroku. Niśnij przyisk Menu n urządzeniu. Niśnij przyisk 5, y wyrć pozyję 5.Sieć. Niśnij przyisk 3, y wyrć pozyję 3.Kretor konf. Po wyświetleniu komuniktu WLAN wł.? niśnij przyisk 1 (tk), y zkeptowć. Spowoduje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewodowej. Ay nulowć, niśnij przyisk Stop/Zkońz. Urządzenie wyszuk dostępne identyfiktory SSID. Wyświetlenie dostępnyh identyfiktorów SSID potrw kilk sekund. Jeśli zostnie wyświetlon list identyfiktorów SSID, niśnij przyisk lu, y wyrć identyfiktor SSID zpisny w kroku 16- n Stron 16. Niśnij przyisk OK. Jeśli urządzenie wymg podni kluz sieiowego, przejdź do e. W przeiwnym rzie przejdź do f. Jeżeli list jest pust, sprwdź, zy ezprzewodowy punkt dostępowy / router jest włązony i zy rozsył identyfiktor SSID. Przenieś urządzenie liżej ezprzewodowego punktu dostępowego / router i ponownie rozpoznij od kroku. Jeśli punkt dostępowy nie jest ustwiony tk, y rozsyłł identyfiktor SSID, koniezne ędzie ręzne dodnie nzwy SSID. Dodtkowe informje zwierją Podręzniki oprogrmowni i osługi dl siei. e f Wprowdź kluz sieiowy zpisny w kroku 16- n Stron 16, wyierją poszzególne litery lu yfry z pomoą klwitury. Znki są wyświetlne w nstępująej kolejnośi: młe litery, duże litery, nstępnie yfry. Ay przesunąć kursor w lewo lu w prwo, niśnij przyisk d lu. (Dodtkowe informje możn znleźć w rozdzile Wprowdznie tekstu w ustwienih siei ezprzewodowej n stronie 24). Po wprowdzeniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępnie niśnij przyisk 1 (tk), y zstosowć ustwieni. Urządzenie podejmie próę nwiązni połązeni z sieią ezprzewodową. Może to trwć kilk minut. Gdy n ekrnie LCD pojwi się komunikt Wiśnij OK., niśnij przyisk OK. Konfigurj siei ezprzewodowej jest zkońzon. Użytkowniy urządzeń moilnyh: Połąz urządzenie moilne z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Android /ios/windows Phone) z odpowiedniej strony poierni i ją zinstluj. Urządzenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć Podręznik Użytkownik dotyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod dresem i kliknij łąze Podręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urządzeniu. Jeśli konfigurj zostł rozpozęt od kroku 7 n Stron 6, wróć do kroku 8, y kontynuowć konfigurję ustwień urządzeni. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejdź do kroku 18. Użytkowniy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 20 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejdź do Stron 22 18

19 Dl użytkowników ezprzewodowego interfejsu sieiowego 17 Konfigurj jednoprzyiskow z pomoą funkji WPS lu AOSS (system Windows, komputery Mintosh i urządzeni moilne) e Niśnij przyisk WPS lu AOSS n ezprzewodowym punkie dostępowym/routerze (dodtkowe informje możn znleźć w instrukji dostrzonej z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem). d Sprwdź, zy ezprzewodowy punkt dostępowy / router oznzony jest symolem WPS lu AOSS przedstwionym poniżej. Umieść urządzenie Brother w zsięgu punktu dostępowego / router osługująego funkję WPS lu AOSS. Zsięg może różnić się w zleżnośi od otozeni. Zpoznj się z instrukjmi dostrzonymi z punktem dostępowym / routerem. Jeśli konfigurję siei ezprzewodowej rozpozęto od kroku 7 n Stron 6, niśnij przyisk lu, y wyrć pozyję 3.WPS/AOSS, nstępnie niśnij przyisk OK. Nstępnie przejdź do kroku d. We wszystkih pozostłyh przypdkh przejdź do kroku. Niśnij przyisk Menu n urządzeniu. Niśnij przyisk 5, y wyrć pozyję 5.Sieć. Niśnij przyisk 4, y wyrć pozyję 4.WPS/AOSS. Po wyświetleniu komuniktu WLAN wł.? niśnij przyisk 1 (tk), y zkeptowć. Spowoduje to uruhomienie kretor konfigurji siei ezprzewodowej. Jeśli używny ezprzewodowy punkt dostępowy / router osługuje funkję WPS, możesz również skonfigurowć urządzenie z pomoą metody PIN (osoisty numer identyfikyjny). uupodręzniki oprogrmowni i osługi dl siei Try (WPS lu AOSS ), w którym ezprzewodowy punkt dostępowy / router konfiguruje urządzenie, zostnie wykryty utomtyznie. Gdy n ekrnie LCD pojwi się komunikt Wiśnij OK., niśnij przyisk OK. Konfigurj siei ezprzewodowej jest zkońzon. Użytkowniy urządzeń moilnyh: Połąz urządzenie moilne z ezprzewodowym punktem dostępowym/routerem, korzystją z połązeni Wi-Fi. Poierz plikję Brother iprint&sn (Android /ios/windows Phone) z odpowiedniej strony poierni i ją zinstluj. Urządzenie osługuje też plikję AirPrint (ios). Ay porć Podręznik Użytkownik dotyząy używnej plikji (Brother iprint&sn/airprint), odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod dresem i kliknij łąze Podręzniki n stronie poświęonej wyrnemu urządzeniu. Jeśli konfigurj zostł rozpozęt od kroku 7 n Stron 6, wróć do kroku 8, y kontynuowć konfigurję ustwień urządzeni. Ay zinstlowć progrm MFL-Pro Suite, przejdź do kroku 18. Użytkowniy systemu Windows : Terz przejdź do Stron 20 Użytkowniy komputerów Mintosh: Terz przejdź do Sieć ezprzewodow Stron 22 19

20 Sieć ezprzewodow Windows Instlj sterowników i oprogrmowni (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 18 Przed rozpozęiem instlji Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zlogowny jest użytkownik z uprwnienimi dministrtor. 19 d Zinstluj pkiet MFL-Pro Włóż płytę CD-ROM do npędu CD-ROM. Jeśli pojwi się ekrn z nzwmi modeli, wyierz model swojego urządzeni. Jeśli zostnie wyświetlony ekrn z wersją językową, wyierz swój język. Jeżeli ekrn Brother nie wyświetli się utomtyznie, przejdź do pozyji Komputer (Mój komputer). (W systemie Windows 8: kliknij ikonę (Eksplortor plików) n psku zdń, nstępnie przejdź do pozyji Komputer). Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, nstępnie kliknij dwukrotnie plik strt.exe. Kliknij opję Zinstluj pkiet MFL -Pro, nstępnie kliknij opję Tk, jeżeli keptujesz zpisy umów lienyjnyh. Wyierz opję Połązenie ezprzewodowe, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Wykryto oprogrmownie ntywirusowe lu zporę ogniową, wyierz opję Zmień ustwieni zpory tk, y uzyskć pełne połązenie sieiowe i kontynuuj instlję. (Zlene), nstępnie kliknij przyisk Dlej. W przypdku korzystni z zpory innej niż Zpor systemu Windows nleży się zpoznć z informjmi dotyząymi sposou dodwni poniższyh portów sieiowyh, znjdująymi się w dokumentji zpory. e f g h i j Wyierz urządzenie z listy i kliknij przyisk Dlej. Jeśli urządzenie nie zostło znlezione w siei, sprwdź ustwieni, postępują zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. W przypdku wystąpieni tego łędu przejdź do kroku 16- n Stron 16 i ponownie dokonj konfigurji połązeni ezprzewodowego. Jeśli w przypdku używni funkji WEP n ekrnie LCD zostnie wyświetlony komunikt Połązony, le urządzenie nie zostnie odnlezione w siei, upewnij się, że wprowdzony zostł prwidłowy kluz WEP. Wielkość liter w kluzu WEP jest istotn. Instlownie sterowników Brother rozpoznie się utomtyznie. Będą pojwiły się kolejne ekrny instlowni. Jeżeli wyświetli się ekrn Zleeni w zkresie ohrony środowisk dotyząe urządzeń do przetwrzni orzu, kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się ekrn Rejestrj On-Line, postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Kliknij przyisk Dlej. Jeżeli urządzenie nie m yć drukrką domyślną, usuń zznzenie pol wyoru Ustw jko drukrkę domyślną, nstępnie kliknij przyisk Dlej. Gdy wyświetli się okno Instlj zostł zkońzon, potwierdź ustwieni, nstępnie kliknij przyisk Dlej. 20 Do sknowni siei dodj port UDP Ay możn yło korzystć z opji odierni fksów PC poprzez sieć, dodj port protokołu UDP. Jeśli ndl występują prolemy z połązeniem sieiowym, dodj porty UDP 137 i 161.

21 Sieć ezprzewodow Windows 20 Zkońz i uruhom ponownie Kliknij przyisk Zkońz, y ponownie uruhomić komputer. Po ponownym uruhomieniu komputer nleży się zlogowć z uprwnienimi dministrtor. Jeżeli w trkie instlji oprogrmowni wyświetli się komunikt o łędzie, wykonj jedno z poniższyh dziłń: - Użytkowniy systemu Windows XP, Windows Vist orz Windows 7: Uruhom plikję Instlownie dignostyki znjdująą się w folderze (Strt) > Wszystkie progrmy > Brother > MFC-XXXX LAN (gdzie XXXX to nzw modelu urządzeni). - Użytkowniy systemu Windows 8: Ay uruhomić plikję Instlownie dignostyki, kliknij dwukrotnie ikonę (Brother Utilities) n pulpiie, nstępnie kliknij listę rozwijną i wyierz model urządzeni (jeśli nie zostł jeszze wyrny). Kliknij opję Nrzędzi n lewym psku nwigyjnym. Zostną wyświetlone poniższe ekrny. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Ustwieni ktulizji oprogrmowni, wyierz wymgne ustwienie ktulizji oprogrmowni, nstępnie kliknij przyisk OK. Gdy zostnie wyświetlony ekrn Progrm dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother, zznz preferowną opję i postępuj zgodnie z instrukjmi wyświetlnymi n ekrnie. Ay zinstlowć opjonlne plikje: Terz przejdź do Stron 23 Użytkowniy systemu Windows 8: Jeżeli instrukje firmy Brother dostępne n płyie CD-ROM są w formie PDF, otwierj je z pomoą progrmu Adoe Reder. Jeżeli progrm Adoe Reder jest zinstlowny n komputerze, le plików nie możn otworzyć w progrmie Adoe Reder, zmień powiąznie plików PDF (ptrz Otwiernie pliku PDF w progrmie Adoe Reder (Windows 8) n stronie 25). W elu zktulizowni oprogrmowni i skorzystni z Progrmu dń i pomoy tehniz. urządzeń Brother wymgny jest dostęp do Internetu. W zsie instlji progrmu MFL-Pro Suite utomtyznie instlowny jest tkże system pomoy Brother. System pomoy Brother umożliwi dostęp do witryny Brother Solutions Center po kliknięiu opji n psku zdń. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Sieć ezprzewodow Windows Mintosh 21

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręcznik szykiej osługi Zacznij tutaj DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Przed skonfigurowaniem urządzenia należy przeczytać roszurę Bezpieczeństwo i zgodność z prawem. Następnie, ay prawidłowo skonfigurować

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo