Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców i mieszkanki podczas konsultacji społecznych Planu Rozwoju Dzielnicy Podgórze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców i mieszkanki podczas konsultacji społecznych Planu Rozwoju Dzielnicy Podgórze"

Transkrypt

1 Zestwienie uwg zgłoszonych przez mieszkńców i mieszknki podczs konsultcji społecznych Plnu Rozwoju Dzielnicy Podgórze Termin i miejsce konsultcji: 23 listopd 2015 roku, Szkoł Podstwow nr 47, ul. Myśliwsk 64, Krków Modertork: Mrtyn Niedośpił Projekt: Dzielnice Plnują Reliztor: Prcowni Obywtelsk Lp. Obszr temtyczny plnu Pozycj w plnie, której uwg dotyczy 1 Infrstruktur 1.1 Remont włów od stopni Dąbie do stopni Przewóz 2 Infrstruktur 2.2 Stref uspokojonego ruchu n terenie Zbłoci 3 Infrstruktur 2.3 Rozszerzenie strefy pp Współprc ze społecznościąloklnąprzy ustlniu polityki prkingowej... 4 Infrstruktur 2.4 Przedłużenie ulicy Lipowej trktem pieszo rowerowym do ulicy Dekert Treść Jest tm plnown budow prku zbłockiego nleży skoordynowćremont włów z budowąprku, by jedno drugiemu nie weszło w drogę. Np. poprzez ustlenie kolejności, w kżdym rzie przez skoordynownie tych prc Mieszkńcy popierją, nleży zwrócićuwgęn możliwośćwprowdzeni tm strefy pp orz n stny włsności dróg (większośćdróg prywtn, więc nwet w momencie ustnowieni strefy miejski zkz nic tm nie d). W MPZP jest przewidzine 0,7 miejsc prkingowego n mieszkńc. Nowe bloki budowne (Ślusrsk 5) mjąprzewidziny współczynnik 0,6 miejsc więc ulice będąsięcorz brdziej tm korkowły Popiermy rozszerzenie strefy płtnego prkowni. Co do prywtnych ulic: lbo wykupićje, lbo niech stoi tm strżmiejsk n stłe lbo zmówićochronirz, którzy będądzwonićpo policję, kiedy ktośbędzie stwł Nleży zwrócićuwgę, że sątm dw rozwiązni: ) przedłużyćdo ul. Kiełkowskiego tk jk było żdo wybudowni nsypu kolejowego, b) przedłużyćdo ul. Mydlrskiej. Trzeb wybrćktór opcj będzie lepsz, nturlnym byłoby żeby Lipow był nturlnym ciągiem koło MOCAK u i Fbryki Schindler, żdo Klubu Sportowego Podgórze więc przedłużenie Lipowej do ulicy Kiełkowskiego, le może byćto

2 trudne bo włśnie przedszkole jest tm odbudowywne, mimo że w MPZP jest tm drog wytyczon. Rdni popierli odbudowęprzedszkol, nie relizcjęmpzp. Super 5 Zieleń, czs wolny i Budow kłdki pieszo rowerowej Zbłocie Gleri Kzimierz Zwiększenie bezpieczeństw pieszych przy ulicy Zbłocie poprzez rezygncjęz jej prostowni 4.1 Wyposżenie Bulwrów Wiślnych w oświetlenie Utworzenie ścieżki pieszo rowerowej n wle od Zbłoci do grnic dzielnicy Nprw i udostępnienie dl mieszkńców schodów z Mostu Powstńców Śląskich n bulwry od strony Zbloci Ścieżk pieszo rowerow n wle wiślnym Zgdzm się, że będzie bezpieczniej, kiedy będzie on zkrzywion, poz tym będzie wtedy więcej miejsc n prk. Tk, jest to brdzo pożądne Równieżsuper i teżmożn rozwżyćwspółprcęz projektntmi prku, dopiero co prk zostłwpisny do budżetu mist, więc nie widomo jk on będzie relizowny, le n 100% będzie relizowny w przyszłym roku, więc trzeb to jkoś zgrćze sobą. Super, wszyscy sąn Zbłociu z tym. Równieżsuper

3 6 Zieleń, czs 7 Zieleń, czs 8 Zieleń, czs 9 Zieleń, czs 5.1 Wyodrębnienie i zgospodrownie terenów zielonych n Zbłociu 6.1 Zwiększenie liczby mebli miejskich 6.2 Budow plców zbw n terenie Zbłoci 6.3. Wygospodrownie terenów dl psów 10 Kultur 8.1 Stworzenie bzy zsobów loklowych dostępnych dl mieszkńców n terenie dzielnicym uwzględnijącej relizowne inicjtywy Z punktu widzeni Plnu cennąwidomościąbędzie, że przeznczenie tego miejsc sięnie zmieni i cły czs będzie przeznczone pod tereny zielone (wg zobowiązni prezydent Koterby). Sąpieniądze n uporządkownie terenu, projekt i prk, le koncepcje sąco njmniej trzy. ) koncepcj, której sięudło wywlczyćte pieniądze, b) Mrin i budynek konferencyjny. Mrin sm w sobie nie jest tk zł, le budynek trgów mrynistycznych czy centrum konferencyjne w tym rejonie nie jest jużpożądny. Byłby to precedens. Możn by więcej budowćjkby jużzbudowno jednąrzecz w tym rejonie. c) jest to projekt pomnik Lotników Alinckich, Libertor strąconego w okolicy. Z tym projektem będzie współprc, osoby które njdlej zszły w negocjcjch zobowiązły siędo współprcy z tymi osobmi od pomnik N Zbłociu oprócz terenów nleżących do MOCAK u jest tylko jedn łwk zrobion przez mieszkńców. Byłoby fntstyczne, gdyby pojwiło siętm więcej łwek i miejsc do siedzeni Jk njbrdziej, pełn zgod. Obecnie sątylko dw plce zbw: ) jeden który i tk zostnie zmniejszony, bo PKP buduje tm rondo, zmist plcu miejskiego, który miłtm byćwedług plnu (niestety wchodzi tu w grę specustw i nic sięnie d z tym zrobić), on jest i tk n terenie zmkniętym, mow tu o Grden Residence b) drugi będzie czymśw rodzju plcu zbw n psżu podgórskim od Telpodu do ulicy Przemysłowej, le to będzie betonowy plc zbw, więc zielony plc zbw dl mniejszych dzieci jk njbrdziej. Wybiermy (po wstępnych konsultcjch n nszych grupch fcebookowych) teren po wschodniej stronie mostu Kotlrskiego, tm gdzie Rd Dzielnicy plnuje prking (chociżnie jest to do końc potwierdzon informcj) To miejsce i tk jest wykorzystywne n wyprowdznie psów Dl Zbłoci jest to jużw tym momencie niemożliwe, bo nie m tm jużżdnego miejskiego loklu, le może cośsięz tym d zrobić. Może wrto spróbowć

4 11 Infrstruktur 2.4 Zniesienie brier utrudnijących ruch pieszy 12 Kultur Cel 7. Zpewnienie zróżnicownej oferty kulturlnej dostępnej dl njszerszych grup odbiorców. 13 Zieleń, czs 4.2 Zgospodrownie terenu Krzemionek (ls Bonrk, były obóz Płszów, kmieniołom Libn) 14 Infrstruktur 2.4 Przedłużenie ulicy Lipowej n drugąstronę torów do ulicy Dekert Ruch pieszy jest cłkowicie odgrodzony od siebie prterowym budyneczkiem od Telpodu przez PsżPodgórski żdo ulicy Przemysłowej, co w MPZP jest uwzględnione jko ciąg pieszy deptk. Od Telpodu wprost ścieżk, żdo kłdki plnownej do Glerii Kzimierz. Tutj trzeb by spotkćze sobądeweloperów, by oni zstnowili sięchwilęi docenili tępropozycję, jko że wtedy wrtośćinwestycji przy miejskim plcu wzrośnie orz będzie to jedyne miejsce publiczne dl mieszkńców w tym rejonie. Po rz trzeci n Zbłociu orgnizowny będzie festiwl Polikultur, który sięskupił n tym rejonie (zwsze w mju). Temty: Zbłocie punkt zwrotny, Zbłocie Komu? Po co?. Rd Dzielnicy mogby sięzstnowić, czy nie sfinnsowćjednego z projektów tego festiwlu, brdziej społecznego, kwotą zł, mniej więcej tkie kwoty tm są. Kmieniołom Libn powinien zostćbrdziej dzikim miejscem. Nleży wywieźć stmtąd śmieci, ustwićkosze n śmieci orz tblice informcyjne w celch edukcyjnych (poprzez edukcjęludzie teżby mniej śmiecili). Ale jko zieleńuwżm, że tmten teren powinien zostćbrdziej dziki, tego potrzebujemy jko mieszkńcy, jest w Krkowie dużo uporządkownych, zdbnych prków (tj Prk Bednrskiego). W kmieniołomie znjdująsięteżsiedlisk płzów ( wszystkie one sąw Polsce chronione): trszk grzybienist, komk nizinny. Dltego niezleżnie co by siętm nie dziło, siedlisk powinny zostćzchowne sąto przede wszystkim oczk wodne. Tereny przylegjące do oczek wodnych musząpozostćobsdzone roślinnością, nie mogązostćutwrdzone. N terenie kmieniołomu widywno teżjszczurki żyworodne i nleży to zinwentryzowć. Ls Bonrk powinien zostćudostępniony, duż częśćtego lsu jest ogrodzon, fjnie by było gdyby udostępnićten teren mieszkńcom Zbłocie m brdzo specyficzne położenie, jest pomiędzy jednym, drugim torem kolejowym i Wisłą. Bliżej Wisły jest częśćpostindustriln, z drugiej strony też, le wymieszn ze strymi mieszkńcmi, którzy mieszkjątm długo. Te dw tereny są ze sobązupełnie nieskomunikowne. Nowi mieszkńcy, którzy wprowdzjąsiędo prtmentowców nie mjąszns nwet zobczyćmieszkńców zz nsypu. Jest

5 15 Kultur Zwrócenie uwgi n szczególny chrkter Zbłoci 16 Infrstruktur 2.3 Rozszerzenie strefy pp o Zbłocie 17 Kultur 7.2 Znoszenie brier dostępu do kultury 18 Kultur 7.2 Znoszenie brier dostępu do kultury ( stworzenie bzy dnych i newsletter z informcjmi n temt projektów dl szkółlub orgnizcji orgnizujących drmowe zjęci/wrsztty w szkołch) to miękki cel społeczny do rgumentcji z przedłużeniem ulicy Lipowej i połączeniem tych dwóch terenów. Postindustrilne dziedzictwo Zbłoci żden z zbytków nie jest wpisny do njwżniejszego rejestru zbytków, częśćjest wpisn do tego mniej wżnego, le i tk jest to wyburzne. Osttnio SOS Zbłocie udło sięprwdopodobnie oclićczęśćdwnej fbryki Mirculum. Tzn deweloper mówi, że nie plnuje wyburzeni, nie że nie wyburzy. Zbłocie jest przykłdem gentryfikownej części Krkow. Chcemy spowolnićproces dzikiej gentryfikcji, gdzie pojwijąsięprtmentowce corz wyższe, z jk njmniejsząliczbąmiejsc prkingowych. Kultur kulinrn miesz sięn Zbłociu z kulturąwspółczesną, któr z kolei jest szczególnie potrzebn w tkim mieście jk Krków (Mieście Królów Polskich). Różne knjpy w dzieńzrbijąn lunchch, wieczormi zmienijąswojąfunkcjęn loklne domy kultury. Mow tutj zrówno o tych, które zostnąwyburzone: Fbryk, jk i tych, które zostną: Bl, Szuwry Cfe, Ogród Kulinrny. Chodzi więc o to, by wziąćpod uwgę, że Zbłocie jest przykłdem dzielnicy kretywnej. Ten temt m dwie strony, jeżeli rozszerzymy strefępłtnego prkowni do obszru Nowohuckiej, Klimeckiego utomtycznie wszystkie smochody spdnąn rejon Strego Płszow, czyli problem zostnie przeniesiony (Płszowsk, Strychrsk, Gromdzk). N ul. Płszowskiej jużmmy smowolny Prk&Ride. Stworzenie punktu/centrum ktywności obywtelskiej dl Płszow, tylko w jkim miejscu to usytuowć? Trzeb uwzględnićkwestie skomunikowni, bo Płszów jest słbo skomunikowny. Spowodowłoby to rozwój oddolny, możn by tm orgnizowćkonsultcje społeczne 1,2 rzy n miesiąc Zjęci dl dzieci. Potrzeb jednego spójnego przekzu z różnych instytucji np. w Płszowie, które jednym knłem przekzywłyby informcje o wszystkich informcjch czy to wkcyjnych, czy podczs ferii zimowych dl dzieci. Tylko nleży zwrócićuwgę, jkie knły komunikcji docierjądo mieszkńców. Biuletyn Rdy Dzielnicy wychodzi kwrtlnie, więc rczej nie nim. Wrto przy okzji wykorzystywćpotencjłrekrecyjno przyrodniczy tej okolicy. W Płszowie sądw stwy, prk, kluby sportowe wszystko co siętm dzieje możn włączyćdo newsletter.

6 19 Infrstruktur 1.1 Remont i rozbudow infrstruktury przeciwpowodziowej 20 Infrstruktur 2.1 Poprw funkcjonowni komunikcji miejskiej n osiedlch Przewóz i Rybitwy 21 Infrstruktur 2.2 Stworzenie strefy uspokojonego ruchu dl Płszow 22 Zieleń, czs 5.1 Zbezpieczenie istnieni Poziomkowej Polny Priorytetem dl Płszow jest ochron przeciwpowodziow, to jest kluczow sprw. Nie znm stnu włów n dzieńdzisiejszy, nie widomo w jkim sąstnie, więc to jest kwesti priorytetow (dostęp do informcji o bdnich stnu włów) Dopóki nie m trmwju do Rybitw/Przewozu, nleży pomyślećo stworzeniu jednego solidnego połączeni utobusowego spinjącego cłądzielnicę: od rejonu Rynku Podgórskiego, żdo Łutni, do grnic mist. Tkie połączenie spinłoby cłą dzielnicę, nie pokrywłoby sięz trmwjem. To połączeniu powinno obejmowćn swojej trsie odbudowujące sięprzedszkole n ul. Dekert (kiedyśi tk jeździłtm utobus). Poz tym prcownicy/dzieci z Płszow korzystli z tego przedszkol n Zbłociu N Płszowie mmy w tym momencie strefę tempo 30, le on nie jest wystrczjąco dobrym rozwiązniem, miejscmi wprowdz chos. Jk dbćo bezpieczeństwo ruchu drogowego w Płszowie, w terenie objętym terz strefą tempo 30 (ul. Ssk, Kuklińskiego, Nowohuck, zw. skrzyżowni równorzędne n ul. Płszowskiej, gdzie pomimo domlownych w tym roku linii dojzdowych do skrzyżowń, kierowcy i tk nie przestrzegjątych rozwiązń). Jk njbrdziej popierm, jk njbrdziej trzeb polnęchronići rozwijćten temt. 23 Kultur? W pobliżu miejsc, gdzie sprzedwny jest lkohol, jest on równieżspożywny, jest to robione głośno, nleży zwiększyćtm ptrole strży miejskiej. 24 Kultur 8.1 Wsprcie oddolnych inicjtyw kulturlnych i społecznych Popierm jk njbrdziej orgnizcjęforów obywtelskich. Powinny sięone dzićw centrch obywtelskich, bo szkoły nie pełniątkich funkcji, przede wszystkim dltego, że szkoły mjąogrniczony czs funkcjonowni 25 Zieleń, czs 4.2 Rewloryzcj prków Potrzeb stworzeni regulminu prków Nd Stwem i Nd Bgrmi. Zwłszcz Nd Bgrmi jest pilne i tki regulmin powinien powstćjużn sezon Po wygrniu w Budżecie Obywtelskim Bgry nprwdęstły siępopulrne. Dltego teżkwesti miejsc prkingowych jest tm tk potrzebn 26 Infrstruktur 2.4 i 2.5 chodniki i modernizcj ulic Modernizcj ulicy Niwy (chodnik + nkłdk) uregulown sytucj prwn ul. N Dołch (nkłdk + cześciowo chodnik) ul. Kiełkowskiego (zwłszcz chodnik, którego nie m + nkłdk) w tym rejonie powstje brdzo dużo inwestycji.) 27 Infrstruktur/ Architektoniczn perł przy Kiełkowskiego 3 domy wpisne do rejestru zbytków.

7 Kultur Teren w opłknym stnie, ZBK zczyn tm inwestowć, le tmto miejsce potrzebuje kompleksowej odnowy i rewitlizcji 28 Infrstruktur 2.4 Chodniki Pobocze przy ul. Dekert wzdłużks Podgórze. Skwery przy ul. Kiełkowskiego przy KS Podgórze. 29 Zieleń, czs 4.2 Zgospodrownie terenów Stwów Bgry i Płszowskiego Ulice Włow, Kiełkowskiego i Dekert. Zgospodrownie Stwu Płszowskiego pod kątem rodzinno przyrodniczym. Brdziej sportowy chrkter będzie miłbgrch 30 Infrstruktur 2.4 i 2.5 Chodniki i modernizcj ulic Nkłdki: ul. Wodn po stronie Stwu Płszowskiego. ul. Pproci ul. Stróż ul. Rybn częściowo Gromdzk po stronie Płszowskiej ul. Srmck ul. Krzywd Chodniki: ul. Pproci ul. Gromdzk po stronie Płszowskiej Koźlrsk (+ nkłdk) 31 Infrstruktur Zgospodrownie skwerów przy Płszowskiej n odcinku pomiędzy ulicmi Sską, 32 Zieleń, czs 33 Zieleń, czs 4. Zwiększenie dostępności istniejących terenów zielonych 4.2 Zgospodrownie terenów Bgier i Stwu Płszowskiego 34 Kultur 7.2 Budow Domu Kultury dl Płszow Pproci Stworzenie ringu pieszo rowerowego wzdłużpłszow, od stopni Dąbie przez wły do fortu Lsówk przez ul. Golikówk i ul. Obrońców Modlin do Bgier dlej przez ul. Kosirzy, potem do Stwu Płszowskiego, po drodze z wysięgnikiem w kierunku Lipskiej i Prku Rzecznego Ogród Płszów rowerow trs n 1,5 h wokółktórej możn zbudowćelementy tożsmości loklnej, nwiązujące do tego terenu (4/5 brdzo interesujących obiektów po drodze) Kontynucj zgospodrowni Bgier, Stwu Płszowskiego, Prku Rzecznego Ogród Płszów Budow Domu Kultury

8 35 Infrstruktur 1.1 Remont i rozbudow Modernizcj włów infrstruktury przeciwpowodziowej 36 Zieleń, czs Budow bsenu (dl Płszow) 37 Kultur? Budow żłobk (dl Płszow) 38 Infrstruktur? Komisrit w rejonie ul. Lipskiej 39 Zieleń, czs Rozwój terenów będących w gestii KS Płszowink 40 Infrstruktur 2.1 Poprw Zwiększenie kursowni nocnej linii 605 co 30 min funkcjonowni komunikcji miejskiej 41 Infrstruktur 2.4 Przebudow plcu Bohterów Gett, obejmując zwężenie jezdni, budowę przejści nziemnego (poprw dostępności do przystnku dl osób pieszych) Sprzeciw uspokjniu pl. Gett 42 Zieleń, czs 43 Zieleń, czs 5.1 Znlezienie terenów ndjących siępod przyszłe prki w Płszowie i Rybitwch 6.3 Tworzenie wybiegów dl psów Wskznie terenów pod przyszłe prki w Płszowie: zgospodrownie, dostwienie łwek, oświetleni, budow mifitetru w sąsiedztwie Szkoły Podstwowej 47 przy ul. Myśliwskiej. Z szkołą6,7 h terenu dobrze zdrzewionego Okolice ul. Koszykrskiej n wybieg dl psów. Alejeczki pieszo jezdne 44 Infrstruktur 2.4 i 2.5 Chodniki i modernizcj ulic Pomimo wydnych trzech decyzji nie m w plnie ujętej ulicy Koszykrskiej. Od 2000 r. t przebudow był plnown. Przebudow skrzyżowni ks. Turk z ul. Koszykrską, poniewżjest to obecnie jest brdzo kolizyjne skrzyżownie i nleży rozszerzyćdl smochodów wyjeżdżjących z ul. ks. Turk (osiedl Zdworze) psy. Smochody njczęściej skręcjątm w lewo. 45 Zieleń, czs 5.1 Ochron poszczególnych Objęcie ochron stwu znjdującego sięw Strym Dorzeczu Wisły. Położony jest on

9 terenów zielonych 46 Infrstruktur 2.4 Budow kldki pieszo rowerowej Zbłocie Gleri Kzimierz pomiędzy ul. Koszykrską, ogródkmi dziłkowymi przy Nowohuckiej Nie popierm budowy nowej kłdki pomiędzy Zbłociem GleriąKzimierz

INFRASTRUKTURA. budowa przepompowni: Rybitwy, Przewóz, Golikówka

INFRASTRUKTURA. budowa przepompowni: Rybitwy, Przewóz, Golikówka INFRASTRUKTURA Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Dzielnicy 1.1 Remont i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej remont wałów od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz wraz

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2012 roku DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Informcj o wykonniu finnsowym zdń inwestycyjnych w roku wykonnie w gr Rok Rok Jednostk Dził Rozdził Kod zdni Wyszczególnienie rozpoczęci zkończeni Pln Wykonnie relizując Wykonnie środkmi

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce Młgorzt Żk Zpisne w gench czyli o zstosowniu mtemtyki w genetyce by opisć: - występownie zjwisk msowych - sznse n niebieski kolor oczu potomk - odległość między genmi - położenie genu n chromosomie Rchunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Wnioski przyjęte do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 - zadania duże

Wnioski przyjęte do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 - zadania duże Lp. Wnioskodwc Nzw zdni Skrócony opis Szcowny koszt wnioskodwcy 1 Ann Kurzw Relizcj Progrmu Profilktyki Zkżeń Rotwirusmi u dzieci z terenu mist Konin urodzonych w 2015 r. 2 Henryk Szczepnkiewicz Wnioski

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

LISTA02: Projektowanie układów drugiego rzędu Przygotowanie: 1. Jakie własności ma równanie 2-ego rzędu & x &+ bx&

LISTA02: Projektowanie układów drugiego rzędu Przygotowanie: 1. Jakie własności ma równanie 2-ego rzędu & x &+ bx& LISTA: Projektownie ukłdów drugiego rzędu Przygotownie: 1. Jkie włsności m równnie -ego rzędu & &+ b + c u jeśli: ) c>; b) c; c) c< Określ położenie biegunów, stbilność, oscylcje Zdni 1: Wyzncz bieguny.

Bardziej szczegółowo

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2)

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2) Cłk oznczon Cłkę oznczoną będziemy zpisywli jko f(x)dx (.) z fnkcji f(x), któr jest ogrniczon w przedzile domkniętym [, b]. Jk obliczyć cłkę oznczoną? Obliczmy njpierw cłkę nieoznczoną z fnkcji f(x), co

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Dzielnicy 1.1 Remont i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Dzielnicy 1.1 Remont i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Dzielnicy 1.1 Remont i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej 1. Remont wałów od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz wraz z poprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR?

Moda na lofty - efekt snobizmu czy strategii PR? nliz nliz To, co do tej pory rziło mieszkńców polskich mist brzydotą, strszyło zwleniem stje się piękne, pożądne i często nieosiąglne. O czym mow? O nie funkcjonujących już obiektch przemysłowych w centrch

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych Miesięcznik loklny nr 6/2014 (72) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch ISSN: 2084-1752 Sznowni Mieszkńcy Mrek, Serdecznie dziękuję z udzielone mi zufnie. Dzięki Pństw głosom wszedłem do drugiej tury wyborów n burmistrz

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74/76 m.23 KW nr LD1M/00168605/0

nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74/76 m.23 KW nr LD1M/00168605/0 EGZ. NR 1 tel. 790-509-809 e-mil: rzeczoznwc@ymil.com OPERAT SZACUNKOWY określeni wrtości nieruchomości loklowej położonej w Łodzi, przy ul. Pbinickiej 74/76 m.3 KW nr LD1M/00168605/0 Autor: Sylwi Fmulsk

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców

Ankieta przeprowadzona wśród mieszkaoców Ankiet przeprowdzon wśród mieszkoców 1. Co to jest isk emisj? Niewielk i w zncznym ogrniczeniu emisj związków chemicznych szkodliwych dl środowisk. Młe zużycie, tylko wg potrze. Nisk emisj to emisj pyłów

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych Zdni I. Podzielność liczb cłkowitych. Pewn liczb sześciocyfrow kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestwimy n miejsce pierwsze ze strony lewej to otrzymmy nową liczbę cztery rzy większą od poprzedniej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

mgh. Praca ta jest zmagazynowana w postaci energii potencjalnej,

mgh. Praca ta jest zmagazynowana w postaci energii potencjalnej, Wykłd z fizyki. Piot Posmykiewicz 49 6-4 Enegi potencjln Cłkowit pc wykonn nd punktem mteilnym jest ówn zminie jego enegii kinetycznej. Często jednk, jesteśmy zinteesowni znlezieniem pcy jką sił wykonł

Bardziej szczegółowo

OSIEDLOWA. Dlaczego warto tworzyć partnerstwa osiedlowe w Łodzi?

OSIEDLOWA. Dlaczego warto tworzyć partnerstwa osiedlowe w Łodzi? GAZETA OSIELOWA Gzet Bezpłtn grudzień 008 r. www.opus.org.pl www.lodzkie.ngo.pl Słowo wstępne Z przyjemnością prgniemy wręczyć Pństwu publikcję pt. Gzet Osiedlow. Pokzuje on proces powstwni orz rezultty

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą 50 REPETYTORIUM 31 Równni i nierówności kwdrtowe z jedną niewidomą Równnie wielominowe to równość dwóch wyrżeń lgebricznych Kżd liczb, któr po podstwieniu w miejscu niewidomej w równniu o jednej niewidomej

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji

Integralność konstrukcji 1 Integrlność konstrukcji Wykłd Nr 5 PROJEKTOWANIE W CELU UNIKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO Wydził Inżynierii Mechnicznej i Robotyki Ktedr Wytrzymłości, Zmęczeni Mteriłów i Konstrukcji http://zwmik.imir.gh.edu.pl/dydktyk/imir/index.htm

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Rodziców

Poradnik dla Rodziców Pordnik dl Rodziców Misją nszej Szkoły jest stworzenie odpowiednich wrunków dl pełnego rozwoju osobowego Uczniów w zgodzie z zsdmi Kościoł Ktolickiego, przy wykorzystniu pedgogiki dr Mrii Montessori, w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y

b r a n y Gadżety w zasięgu wzroku w b r a n y b r n y w b r n y N rynku są przyciągjące uwgę bezprzewodowe urządzeni, które możn z powodzeniem wykorzystywć w dziłnich komunikcyjnych. Czy petyt rodzimego pirowc rośnie w mirę ich produkcji? Jki jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów Jn Prdysz Kryteri dobroci estymcji dl młych obszrów Celem bdń reprezentcyjnych jest uzysknie informcji sttystycznych dl określonego zkresu przedmiotowego, określonej jkości i po określonej cenie. Zczynjąc

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miesięcznik loklny nr 1/2015 (73) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch Cenion i potrzebn W Rdzie Mist zsid zledwie sześć kobiet i ż czternstu mężczyzn. 15 mrc jest okzj, by poprwić te zchwine proporcje, usprwnić

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. Sosnowiec

Propozycja planu Aglomeracji. Sosnowiec Złącznik do uchwły Nr IV/25/3/2012 Sejmiku Województw Śląskiego z dni 24 sierpni 2012 roku Propozycj plnu Aglomercji Sosnowiec (podć nzwę glomercji tzn. nzwę gminy n terenie której wyznczn jest glomercj

Bardziej szczegółowo

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy Mteriły dignostyczne z mtemtyki poziom podstwowy czerwiec 0 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych orz schemt ocenini Mteriły dignostyczne przygotowł Agt Siwik we współprcy z nuczycielmi mtemtyki szkół pondgimnzjlnych:

Bardziej szczegółowo

Rozbiór wstępujący gramatyki z pierwszeństwem. Rozbiór wstępujący gramatyki z pierwszeństwem

Rozbiór wstępujący gramatyki z pierwszeństwem. Rozbiór wstępujący gramatyki z pierwszeństwem Rozbiór wstępujący grmtyki z pierwszeństwem Rozbiór wstępujący budujemy drzewo rozbioru od liści W ciągu symboli wejściowych musimy znleźć podstwę czyli uchwyt njbliższej redukcji, czyli podciąg który

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

Metalohalogenkowe lampy wysokoprężne do ogólnego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. a i

Metalohalogenkowe lampy wysokoprężne do ogólnego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. a i Group Metlohlogenkowe lmpy wysokoprężne do ogólnego ośwetlen zewnętrznego wewnętrznego Hgh pressure metl-hlde lmps for generl ndoor nd outdoor lghtng t s m o g e k l e w ³ t Œw NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodzsk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek. Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752 Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. Typy macierzy, działania na macierzach, macierz układu równań. Podstawowe wiadomości o macierzach

WYKŁAD 5. Typy macierzy, działania na macierzach, macierz układu równań. Podstawowe wiadomości o macierzach Mtemtyk I WYKŁD. ypy mcierzy, dziłni n mcierzch, mcierz ukłdu równń. Podstwowe widomości o mcierzch Ogóln postć ukłdu m równń liniowych lgebricznych z n niewidomymi x x n xn b x x n xn b, niewidome: x,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Gminy Miasta Toruń na lata 2017-2019 1 1. Wstęp Program Budowy Dróg Lokalnych (zwany dalej PBDL

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla "Piotrówek" w Kobyłce.

z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla Piotrówek w Kobyłce. Mzow.01.111.1452 UCHWAŁA Nr XXIX/212/01 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dni 6 mrc 2001 r. w sprwie miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego zchodniej części osiedl "Piotrówek" w Kobyłce. (Wrszw, dni 31

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo