Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad."

Transkrypt

1 Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz LVIII sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski. W pierwszej kolejności Wiceprzewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Radnych Powiatu, Pana Starostę Andrzeja Okrucińskiego, Pana Wicestarostę Franciszka Gutowskiego, członków Zarządu Powiatu, a także Panią Skarbnik Powiatu oraz Panią Sekretarz Powiatu. Jak poinformował Wiceprzewodniczący Roman Mirowski, sesja Rady Powiatu została zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na pisemny wniosek Zarządu Powiatu. Ad. 2 Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że na ogólną liczbę 17 Radnych w sesji uczestniczy 9 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Nieobecni radni: Pani Danuta Brzoskowska, Pani Aleksandra Szałwińska, Pani Maria Wiśniewska, Pan Jacek Boluk-Sobolewski, Pan Jarosław Molendowski, Pan Sławomir Szlejer, Pan Filip Szreter oraz Pan Zbigniew Winiarski. Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Wniosku w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata , b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na 2018 rok, c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018, d) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 5. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne. 1

2 6. Zakończenie. Ad. 4a Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Pan Wiceprzewodniczący Roman Mirowski poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu Panią Małgorzatę Chojnacką, celem omówienia proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata Pani Skarbnik poinformowała przybyłych, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata wynika stricte z konieczności zmiany wysokości planów wydatków inwestycyjnych w uchwale budżetowej. Jak dodała Pani Chojnacka, ww. zmiana wiąże się z koniecznością wygospodarowania środków na oświatę, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie ponad ,00 zł. Mając na względzie powyższe Pani Chojnacka przekazała, iż konieczne było zdjęcie z budżetu nierozpoczętej inwestycji zaplanowanej w dziale starostwa powiatowe (remont budynku przychodni wraz z parkingiem i chodnikami). Jak wytłumaczyła Pani Skarbnik, ww. rozwiązanie nie będzie skutkować przerwaniem rozpoczętych już inwestycji oraz zmianą kwot zabezpieczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli i utrzymanie szkół. Ponadto Pani Skarbnik nadmieniła, że w otrzymanej wielkości subwencji oświatowej, Ministerstwo przewidziało również podwyżki o ponad 5% wynagrodzenia dla nauczycieli w skali roku bieżącego. Jak dodała, ww. podwyżka planowana jest od miesiąca kwietnia br. W dalszej kolejności Pani Skarbnik przekazała, iż główne zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, a więc dostosowaniem wielkości planów dochodów po stronie subwencji oraz zmniejszeniem tych wydatków inwestycyjnych, które nie wpłyną na rozpoczęte już prace modernizacyjne. Jak zauważyła Pani Chojnacka, termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu dobiega końca. Ponadto podpisane zostały umowy z Urzędem Marszałkowskim na termomodernizację budynku szkoły w Kowalewie Pomorskim oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Pani Skarbnik nadmieniła również, iż do Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa złożony został wniosek o wsparcie finansowe remontu budynku byłego Sądu w Kowalewie Pomorskim. Podsumowując Pani Skarbnik przekazała, iż zważając na powyższe konieczne było zdjęcie zaplanowanej inwestycji związanej z remontem budynku przychodni wraz z parkingiem i chodnikami, przy ul. Koppa w Golubiu-Dobrzyniu oraz inwestycji drogowych w kwocie ok ,00 zł. Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata została podjęta jednogłośnie. 2

3 Ad. 4b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Radny Roman Mirowski ponownie poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu, celem omówienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok. Pani Skarbnik Małgorzata Chojnacka odnosząc się do projektu budżetu przekazała, iż otrzymano ostateczne wielkości subwencji oświatowej oraz dotacji, które zobligowały do dokonania niezbędnych zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok bieżący w terminie do końca marca. Jak dodała Pani Chojnacka, ujęcie ww. wielkości w planie dochodów podlega kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody, jako organu przyznającego dotacje. Wyjaśniła ponadto, że wysokości dotacji co do zasady przyznane zostały w kwocie wyższej, niż w latach ubiegłych, za wyjątkiem subwencji oświatowej, która w porównaniu z rokiem ubiegłym została zmniejszona o kwotę ponad ,00 zł. W dalszej kolejności Pani Małgorzata Chojnacka poinformowała zebranych, iż w związku z ww. zmniejszeniem niezbędne jest zdjęcie środków, które były przewidziane na remont parkingu wraz z infrastrukturą, mieszczącą się dookoła budynku przy ul. Koppa w Golubiu-Dobrzyniu (budynek przychodni). Kończąc swoje wystąpienie Pani Skarbnik przekazała, iż do budżetu wprowadza się również ostateczne wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodała również, iż dzięki ww. rozwiązaniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu będzie miało możliwość uruchomienia ww. środków. Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. Ad. 4c Przechodząc do kolejnego punktu obrad Wiceprzewodniczący Roman Mirowski o zabranie głosu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego, celem omówienia projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku Starosta Golubsko-Dobrzyński przekazał, iż zadania i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych określane są corocznie w drodze uchwały Rady Powiatu. Pan Starosta nadmienił kolejno, iż przedstawiony do głosowania podział środków w ww. zakresie nastąpił z uwzględnieniem wytycznych zawartych w piśmie Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie. Kontynuując swoją wypowiedź Pan Andrzej Okruciński poinformował, że w przedstawionym do głosowania podziale środków proponuję się ich przeznaczenie 3

4 na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim, dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci zgłaszania Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018 została podjęta jednogłośnie. Kolejno Wiceprzewodniczący Roman Mirowski ponownie o zabranie głosu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego, celem omówienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. Pan Andrzej Okruciński poinformował zebranych, iż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Pan Starosta dodał, że w związku z utraceniem ważności uprzednio uchwalonego programu, zaistniała potrzeba opracowania nowego programu, który uwzględnia lokalne uwarunkowania, nakreślając jednocześnie kierunki działań w perspektywie kolejnych 3 lat. Ponadto nadmienił, iż ww. program ustala również coroczne limity zawodowych rodzin zastępczych. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim została podjęta jednogłośnie. Ad. 5 W przedmiotowym punkcie głos zabrał Wiceprzewodniczący Pan Roman Mirowski przypominając, iż LIX sesja Rady Powiatu zaplanowana została na dzień 12 kwietnia br., godz Jak dodał, ww. sesja będzie miała charakter wyjazdowy i odbędzie się na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. 4

5 Ad. 6 Po stwierdzeniu, że wyczerpane zostały wszystkie punkty porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski o godz zamknął LVIII sesję Rady Powiatu V kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Kinga Kacprzykowska Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego /-/ Roman Mirowski 5

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer.

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer. Protokół nr XXII/2015 z obrad XXII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXII sesję

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVII/2016 z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 19 maja 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVII sesję

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr XLIV/2017 z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 31 maja 2017 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.30 XLIV

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr XLVI/2017 z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 25 lipca 2017 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.30 XLVI

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVI/2016 z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVI sesję

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr XXXIX/2017 z obrad nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 9 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski. Protokół nr VIII/2015 z obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 VIII

Bardziej szczegółowo

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii. chęci zgłaszania innych propozycji zmian przedłożonego porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii. chęci zgłaszania innych propozycji zmian przedłożonego porządku obrad. Protokół nr XXIX/2016 z obrad nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 6 września 2016 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz.

Bardziej szczegółowo

Nieobecni Radni: Pan Jarosław Molendowski, Pan Sławomir Szlejer, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Filip Szreter.

Nieobecni Radni: Pan Jarosław Molendowski, Pan Sławomir Szlejer, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Filip Szreter. Protokół nr XXIV/2016 z obrad XXIV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 25 lutego 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXIV sesję

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Filip Szreter.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Filip Szreter. Protokół nr XXXVIII/2017 z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 26 stycznia 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXXVIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/303/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXVII/303/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXVII/303/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok

Bardziej szczegółowo

O godzinie na salę przybył Pan Radny Andrzej Okruciński, wobec powyższego w sesji od ww. godziny uczestniczyło 15 radnych.

O godzinie na salę przybył Pan Radny Andrzej Okruciński, wobec powyższego w sesji od ww. godziny uczestniczyło 15 radnych. Protokół nr XL/2017 z obrad XL sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 23 lutego 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XL sesję Rady

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania:

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania: Protokół nr XV/2015 z obrad XV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XV sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Ad. 1 Otwarcia ostatniej, LIX sesji IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Wojciech Kwiatkowski.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Wojciech Kwiatkowski. Protokół nr IX/2015 z obrad IX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 26 marca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 IX sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nieobecni Radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski oraz Pan Janusz Cybulski.

Nieobecni Radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski oraz Pan Janusz Cybulski. Protokół nr XXVIII/2016 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 czerwca 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVIII

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 37/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Ad. 1 37 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. P R O T O K Ó Ł Nr 38/15 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 listopada 2015 r. Ad. 1. 38 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 13 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

O godzinie na salę przybył Pan Radny Marian Wrzesiński, wobec powyższego od ww. momentu w sesji uczestniczyło 11 radnych.

O godzinie na salę przybył Pan Radny Marian Wrzesiński, wobec powyższego od ww. momentu w sesji uczestniczyło 11 radnych. Protokół nr LXV/2018 z obrad LXV sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 18 września 2018 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godz. 15.00 LXV sesję Rady

Bardziej szczegółowo

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco:

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco: Protokół nr LI/2014 z obrad nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 21 maja 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 140/18. Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. z dnia 1 października 2018 r.

Protokół Nr 140/18. Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. z dnia 1 października 2018 r. Protokół Nr 140/18 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 października 2018 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 140 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski oraz Pan Jarosław Falkowski.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski oraz Pan Jarosław Falkowski. Protokół nr XIV/2015 z obrad XIV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 czerwca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XIV sesję Rady

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr L/2017 z obrad L sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 19 października 2017 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 L sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Wojciech Kwiatkowski, Pan Filip Szreter oraz Pan Tomasz Zwoliński.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Wojciech Kwiatkowski, Pan Filip Szreter oraz Pan Tomasz Zwoliński. Protokół nr XII/2015 z obrad XII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 29 maja 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XII sesję Rady

Bardziej szczegółowo

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

Po upływie 5 minut od rozpoczęcia sesji Rady Powiatu dotarł Pan Radny Marian Wrzesiński. Wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Po upływie 5 minut od rozpoczęcia sesji Rady Powiatu dotarł Pan Radny Marian Wrzesiński. Wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych. Protokół nr XI/2015 z obrad XI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 23 kwietnia 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XI sesję Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 44/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. Ad. 1. 44 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Marek Beyger, Pani Aleksandra Szałwińska.

Nieobecni radni: Pan Marek Beyger, Pani Aleksandra Szałwińska. Protokół nr XVIII/2015 z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 29 października 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XVIII

Bardziej szczegółowo

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Jacek Foksiński oraz Pan Tomasz Zwoliński.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Jacek Foksiński oraz Pan Tomasz Zwoliński. Protokół nr XVII/2015 z obrad XVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 18 września 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XVII sesję

Bardziej szczegółowo

Nieobecni Radni: Pan Marian Wrzesiński oraz Pan Tomasz Zwoliński.

Nieobecni Radni: Pan Marian Wrzesiński oraz Pan Tomasz Zwoliński. Protokół nr LVI/2018 z obrad LVI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 25 stycznia 2018 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 LVI sesję

Bardziej szczegółowo

Po 20 minutach od rozpoczęcia sesji dotarł Pan Radny Janusz Cybulski, wobec powyższego w sesji uczestniczyło 14 radnych.

Po 20 minutach od rozpoczęcia sesji dotarł Pan Radny Janusz Cybulski, wobec powyższego w sesji uczestniczyło 14 radnych. Protokół nr XXXIII/2016 z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 27 października 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Sławomir Szlejer oraz Pan Filip Szreter.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Sławomir Szlejer oraz Pan Filip Szreter. Protokół nr XLI/2017 z obrad XLI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 marca 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XLI sesję Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 13 września br. o godzinie 16.00, zakończono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. Ad. 1 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W dalszej części złożono życzenia imieninowe Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie. Ad. 2

W dalszej części złożono życzenia imieninowe Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie. Ad. 2 Protokół nr LII/2017 z obrad wyjazdowej LII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 29 listopada 2017 r. w siedzibie Zespołu Szkół w Zbójnie Ad. 1 O godzinie 15.00 wyjazdową

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 65/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 września 2012 r. Ad. 1. 65 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2012 z obrad XX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 30 marca 2012 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia.

Protokół nr XX/2012 z obrad XX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 30 marca 2012 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia. Protokół nr XX/2012 z obrad XX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 30 marca 2012 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia. Ad. 1 O godzinie 13.30 sesję Rady Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. Ad. 1 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Nieobecni Radni: Pan Jacek Boluk-Sobolewski, Pani Aleksandra Szałwińska, Pan Sławomir Szlejer, Pan Filip Szreter.

Nieobecni Radni: Pan Jacek Boluk-Sobolewski, Pani Aleksandra Szałwińska, Pan Sławomir Szlejer, Pan Filip Szreter. Protokół nr LXII/2018 z obrad LXII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 28 czerwca 2018 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 14.00 LXII sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/181/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/181/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/181/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2016 Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

W miejscu tym na salę obrad dotarła Pani Radna Aleksandra Szałwińska (godz ), wobec czego w sesji uczestniczyło 17 Radnych.

W miejscu tym na salę obrad dotarła Pani Radna Aleksandra Szałwińska (godz ), wobec czego w sesji uczestniczyło 17 Radnych. Protokół nr LVII/2018 z obrad LVII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 22 lutego 2018 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 LVII sesję

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Sławomir Szlejer.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Sławomir Szlejer. Protokół nr XXXVII/2016 z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 29 grudnia 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXXVII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady poprosiła przybyłych o powstanie, odczytując kolejno treść ślubowania:

Przewodnicząca Rady poprosiła przybyłych o powstanie, odczytując kolejno treść ślubowania: Protokół nr XLV/2017 z obrad XLV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 28 czerwca 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XLV sesję Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2012 z obrad XXI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia.

Protokół nr XXI/2012 z obrad XXI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia. Protokół nr XXI/2012 z obrad XXI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia. Ad. 1 O godzinie 13.30 sesję Rady Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r. PROTOKÓŁ Nr 137/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 września 2018 r. Ad. 1 137 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 2 marca 2011 r. Ad. 1 11 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 27.11.2008 r. Znak: OR.0062/78/08 P R O T O K Ó Ł Nr 78/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 listopada 2008 r. Ad. 1 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r. P R O T O K Ó Ł Nr 64/16 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08 września 2016 r. Ad. 1. 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 14 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pani Teresa Tyborowska oraz Pan Jacek Boluk-Sobolewski.

Nieobecni radni: Pani Teresa Tyborowska oraz Pan Jacek Boluk-Sobolewski. Protokół nr LI/2017 z obrad LI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 26 października 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 LI sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVII/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XXXVII/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. P R O T O K Ó Ł Nr 85/17 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 marca 2017 r. Ad. 1. W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego odbyło się 85 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 39/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Ad. 1 39 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 27/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. Ad. 1 27 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

O godzinie na salę przybył Pan Radny Marek Beyger, wobec powyższego od ww. momentu w sesji uczestniczyło 16 radnych.

O godzinie na salę przybył Pan Radny Marek Beyger, wobec powyższego od ww. momentu w sesji uczestniczyło 16 radnych. Protokół nr XLII/2017 z obrad XLII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 27 kwietnia 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XLII sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 28 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

W sesji nie uczestniczył Pan Radny Mieczysław Kończalski.

W sesji nie uczestniczył Pan Radny Mieczysław Kończalski. Protokół nr LII/2014 z obrad LII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 14.00 LII sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 72/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. Ad. 1. 72 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/269/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2014 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r.

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. W dniu 15 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się obrady XXIII sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 13.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 W punkcie tym Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poprosiła przybyłych gości o powstanie i odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego.

Ad. 2 W punkcie tym Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poprosiła przybyłych gości o powstanie i odśpiewanie hymnu Kowalewa Pomorskiego. Protokół nr LIX/2018 z obrad wyjazdowej LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 12 kwietnia 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Reymonta w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 64/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 września 2012 r. Ad. 1. 64 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.09.2008 r. Znak: OR.0062/70/08 P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Ad. 1 70 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku. Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 132/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 132/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr 132/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Ad. 1 132 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 30 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo