Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp"

Transkrypt

1 Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI ROLNEJ NA LATA Wstp Rzdowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, uczcych si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, jest programem przewidzianym do realizacji w latach , stanowicym moduł Narodowego Programu Stypendialnego przyjtego przez Rad Ministrów w dniu 28 wrzenia 2004 r. Nawizuje on do programu stypendialnego realizowanego w latach przez Agencj Nieruchomoci Rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z pón. zm.), skierowanego do uczniów podejmujcych nauk w publicznych szkołach rednich lub ponadgimnazjalnych, umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci. Stypendia Agencji Nieruchomoci Rolnych otrzymywali uczniowie, którzy spełniali łcznie nastpujce kryteria: 1) pochodzili z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej; za byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej uznawano osoby, które były zatrudnione w tych przedsibiorstwach na podstawie umowy o prac przez okres co najmniej 3 lat; 2) pochodzili z rodzin, w których dochód na osob w rodzinie nie przekraczał 532 zł; moliwe było odstpienie od tego kryterium w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właciwego orodka pomocy społecznej; 3) zamieszkiwali na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkaców. Przepisy ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624) zniosły moliwo udzielania stypendiów przez Agencj Nieruchomoci Rolnych i jednoczenie zobowizywały Agencj Nieruchomoci Rolnych do wypłacania stypendiów dzieciom byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej do dnia 31 grudnia 2004 r. 1

2 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) dzieci pochodzce z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej uczce si w szkołach ponadgimnazjalnych, które w dniu wejcia w ycie tej ustawy otrzymywały stypendia przyznane przez Agencj Nieruchomoci Rolnych, zachowywały je do dnia 30 czerwca 2005 r. (stypendia te nadal wypłacała Agencja Nieruchomoci Rolnych). Po tym terminie uczniowie byli uprawnieni do ubiegania si o pomoc stypendialn w ramach systemowych rozwiza pomocy stypendialnej przewidzianych w ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pón. zm.). Jednake pomidzy programem stypendialnym Agencji Nieruchomoci Rolnych a stypendiami ogólnodostpnymi wystpuj znaczce rónice w zakresie: 1) dostpnoci kryterium dochodowe uprawniajce do ubiegania si o pomoc materialn o charakterze socjalnym na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty wynosi 316 zł, za w Agencji Nieruchomoci Rolnych 532 zł; 2) wysokoci wiadczenia na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty od 44,80 zł do 112 zł, w Agencji Nieruchomoci Rolnych pocztkowo 250 zł, a w ostatnim roku 200 zł; 3) czasu, na który przyznaje si pomoc odpowiednio 1 rok i 3 lata. Uczniowie pochodzcy z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej mog ubiega si take o stypendia dla uczniów z terenów wiejskich przyznawane w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okrelonego w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). Osoba chcca ubiega si o to stypendium musi spełnia nastpujce warunki: 1) musi by uczniem publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzałoci; 2) musi mieszka na wsi, w miecie do 5 tys. mieszkaców albo w miecie do 20 tys. mieszkaców, w którym nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzałoci; 3) dochód na osob w rodzinie nie moe przekroczy 504 zł. Uczniowie pochodzcy z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, którym przyznano stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, otrzymuj mniejsze wsparcie na cele edukacyjne w porównaniu z pomoc materialn udzielan przez Agencj Nieruchomoci Rolnych. Zachowanie dla tej grupy uczniów dotychczasowej wysokoci stypendiów powodowałoby sytuacj, w której 48 tys. uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej dostawałoby około 30% z ogólnej puli rodków przeznaczanej w kadym roku na Działanie 2.2 ZPORR. Agencja Nieruchomoci Rolnych przyznawała stypendia na okres do koca nauki w szkole redniej lub ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzałoci (np. do czerwca 2008 r.). Zatem z punktu widzenia stypendystów Agencji Nieruchomoci Rolnych nastpiła zmiana na ich niekorzy. 2

3 Majc na wzgldzie sytuacj, w jakiej znaleli si uczniowie oraz kierujc si zasad utrwalania zaufania obywateli do pastwa i prawa, wynikajc z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest przyjcie programu na lata pozwalajcego na kontynuowanie pomocy udzielanej wczeniej przez Agencj Nieruchomoci Rolnych, przez okres, na który była ona przewidziana. Konieczno pilnego i skutecznego rozwizania powstałego problemu została przedstawiona w Programie działania rzdu Solidarne Pastwo z dnia 9 listopada 2005 r. W tej sytuacji istnieje pilna potrzeba wprowadzenia niniejszego programu. Nadanie rzdowemu programowi wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej charakteru programu wieloletniego pozwoli na wsparcie wymienionych wyej uczniów. Agencja Nieruchomoci Rolnych przyznawała stypendia np. na okres do czerwca 2008 r. Problem kontynuacji wypłacania stypendiów dzieciom pochodzcym z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej podniósł równie Rzecznik Praw Obywatelskich, twierdzc, e uczniowie, którym przyznano stypendium, powinni je otrzymywa do czasu ukoczenia przez nich szkoły. Skierował on do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodnoci art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zasad ochrony praw nabytych oraz zasad zaufania obywateli do pastwa i prawa, wynikajcymi z art. 2 Konstytucji RP. Podstawa prawna programu Podstaw prawn programu stanowi: 1) art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm.) stanowicy podstaw ustalania przez Rad Ministrów programów wieloletnich, oraz 2) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, zgodnie z którym Rada Ministrów moe przyj rzdowy program albo programy majce na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodziey oraz innych grup społecznych. I. CEL PROGRAMU Cel strategiczny programu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, uczcych si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci. Adresat programu: uczniowie pochodzcy z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, w których dochód na osob w rodzinie nie przekracza 532 zł, uczcy si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, zamieszkujcy na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkaców, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendia Agencji Nieruchomoci Rolnych na co najmniej 2005 r. Moliwe jest odstpienie od kryterium dochodowego, w szczególnie 3

4 uzasadnionych przypadkach. Przyjty termin 31 grudnia 2004 r. wynika z przepisu art. 8 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa oraz o zmianie innych ustaw okrelajcego, e do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja Nieruchomoci Rolnych przyznaje i wypłaca stypendia dzieciom pochodzcym z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, uczcym si w szkołach ponadgimnazjalnych lub kształccym si w szkołach wyszych oraz finansuje doywianie tych dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z danymi Agencji Nieruchomoci Rolnych, liczba uczniów korzystajcych z pomocy stypendialnej w 2005 r. wynosiła ok Szacunkowa liczba uczniów, którzy od wrzenia 2005 r. kontynuuj nauk w szkołach ponadgimnazjalnych, umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, a wczeniej otrzymali stypendia Agencji Nieruchomoci Rolnych, wynosi około W kolejnych latach realizacji programu, ze wzgldu na fakt, e wikszo uczniów pobierajcych poprzednio stypendium Agencji Nieruchomoci Rolnych uczy si w 3 - letnich szkołach ponadgimnazjalnych, kadego roku powinno z systemu stypendialnego wychodzi ok. 1/3 uczniów. II. SPOSÓB REALIZACJI I FINANSOWANIE PROGRAMU Resortem przygotowujcym i koordynujcym program jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Koordynatorem programu na szczeblu województwa jest wojewoda. Koordynatorem programu na szczeblu powiatu jest starosta (prezydent miasta), realizujcy zadanie przez kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej starostwa powiatowego (urzdu miasta), zajmujcej si sprawami owiaty, we współpracy z dyrektorami szkół. Program bdzie finansowany ze rodków rezerwy celowej budetu pastwa, przeznaczonej na finansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, przewidzianej do dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki. Kwota rezerwy celowej budetu pastwa przeznaczona na pomoc stypendialn dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, uczcych si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, korzystajcych wczeniej ze stypendiów wypłacanych przez Agencj Nieruchomoci Rolnych, powinna wynosi: 1) w roku ,4 mln zł; 2) w roku ,6 mln zł; 3) w roku mln zł. Podziału zaplanowanych na kolejne lata kwot na poszczególne województwa dokona Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji i Nauki. 4

5 rodki z rezerwy celowej ujte w ustawach budetowych na lata 2006, 2007 i 2008 uruchomi Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania rodków finansowych przeznaczonych na realizacj programu, pierwsza transza kwoty zaplanowanej na realizacj programu zostanie przekazana do wojewodów nie póniej ni do 10 czerwca 2006 r., a w nastpnych latach - do koca marca kadego roku; pozostałe rodki - po złoeniu do dnia 10 wrzenia kadego roku owiadcze o dochodach rodziny zostan przekazane do koca wrzenia kadego roku. Okrela si wysoko stypendium na 200 zł miesicznie na jednego ucznia. Kwota ta odpowiada wysokoci stypendium wypłacanego do 30 czerwca 2005 r. przez Agencj Nieruchomoci Rolnych. III. PODMIOTY REALIZUJCE PROGRAM W realizacji programu uczestnicz: 1) na poziomie administracji centralnej - Minister Edukacji i Nauki; 2) na poziomie województwa: wojewoda, kurator owiaty; 3) na poziomie powiatu: starosta (prezydent miasta), dyrektor szkoły. IV. OKRELENIE KOSZTÓW REALIZACJI PROGRAMU W 2006 R. Kwota przeznaczona na pomoc stypendialn dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, uczcych si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, korzystajcych wczeniej ze stypendiów wypłacanych przez Agencj Nieruchomoci Rolnych, wynosi w roku ,4 mln zł, w tym: 1) 28 mln zł jako refundacja stypendiów przyznanych uczniom w okresie wrzesie grudzie 2005 r. ( uczniów x 4 miesice x 200 zł); 2) 42 mln zł jako stypendia wypłacane w okresie stycze czerwiec 2006 r. ( uczniów x 6 miesicy x 200 zł); 3) 18,4 mln zł stypendia wypłacane w okresie wrzesie grudzie 2006 r. ( uczniów x 4 miesice x 200 zł). Kwota 88,4 mln zł zostanie pokryta z budetu pastwa na rok 2006 poprzez uruchomienie rodków ujtych w rezerwie celowej nr 45 Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego. Rezerwa celowa nr 45 została zwikszona o rodki niezbdne na realizacj programu stypendialnego skierowanego do uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej. W zwizku z powyszym, wdroenie programu nie wpłynie na zmniejszenie wysokoci kwot przeznaczonych na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla innych uczniów udzielanej na podstawie rozdziału 8a ustawy o systemie owiaty. 5

6 V. ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI ROLNEJ 1. Pomoc, w formie stypendium, na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej przyznaje si wyłcznie uczniom uczcym si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendium Agencji Nieruchomoci Rolnych na co najmniej 2005 r., zamieszkujcym na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkaców i pochodzcym z rodzin, w których dochód na osob w rodzinie nie przekracza 532 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właciwego orodka pomocy społecznej, pomoc moe zosta przyznana uczniowi, w którego rodzinie dochód na osob przekracza t kwot. 2. Stypendium jest przyznawane na okres do ukoczenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłuej jednak ni do czerwca 2008 r. 3. Stypendium jest udzielane od wrzenia do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wynosi 200 zł miesicznie, z tym e stypendium moe by udzielane w okresach innych ni miesiczne, ale jego warto nie moe przekroczy łcznie 2 tys. zł w danym roku szkolnym. 4. Stypendia za okres od wrzenia 2005 r. do czerwca 2006 r. zostan zrealizowane nie póniej ni do dnia 23 czerwca 2006 r. w formie jednorazowego wiadczenia pieninego. 5. Łczny okres udzielania stypendium uczniom pochodzcym z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej nie moe przekracza terminu okrelonego w zawiadomieniu, decyzji lub innym dokumencie potwierdzajcym przyznanie stypendium Agencji Nieruchomoci Rolnych. 6. Przyznanie stypendium nastpuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, rodziców zastpczych, pełnoletniego ucznia, a take dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgod rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, rodziców zastpczych lub pełnoletniego ucznia. 7. Wniosek składa si w szkole, do której uczszcza ucze. 8. Do wniosku o przyznanie stypendium powinno by dołczone zawiadomienie, decyzja lub inny dokument, potwierdzajce przyznanie stypendium przez Agencj Nieruchomoci Rolnych na co najmniej 2005 r. oraz owiadczenie o wysokoci dochodów rodziny ucznia. 9. W przypadku niemonoci dostarczenia dokumentu potwierdzajcego przyznanie stypendium wnioskodawca wystpuje do kuratora owiaty właciwego dla siedziby szkoły o wydanie zawiadczenia potwierdzajcego przyznanie stypendium Agencji Nieruchomoci Rolnych, na podstawie wykazów stypendystów sporzdzonych przez Agencj Nieruchomoci Rolnych. 10. Dochód na osob w rodzinie okrela si na podstawie owiadcze rodziców (opiekunów prawnych) o wysokoci dochodów rodziny ucznia pozostajcej we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich trzech miesicy. 11. Wnioski o przyznanie stypendiów powinny by składane do dnia 22 maja 2006 r. 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium moe by złoony po upływie terminu. 13. Stypendia przyznaje szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły, w przypadku gdy organem prowadzcym szkoł jest powiat. W pozostałych przypadkach stypendia 6

7 przyznaje komisja powołana przez starost (prezydenta miasta) właciwego dla siedziby szkoły. 14. Komisje przekazuj starocie (prezydentowi miasta) listy uczniów, którym zostały przyznane stypendia. 15. Starosta (prezydent miasta) sporzdza zbiorcz list uczniów, którym przyznano stypendia, wraz z kalkulacj finansow, oraz przekazuje j wojewodzie. 16. Kadego roku, nie póniej ni do dnia 10 wrzenia, ucze otrzymujcy stypendium składa w szkole owiadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o spełnianiu warunków uprawniajcych do otrzymania stypendium. 17. Stypendium jest przeznaczone na całkowite lub czciowe pokrycie wydatków zwizanych z edukacj, w szczególnoci: 1) wyywienia w stołówce szkolnej, specjalnego orodka szkolno-wychowawczego, internatu, bursy lub stołówce prowadzonej przez inny podmiot; 2) zakwaterowania w internacie, bursie lub kwaterze prywatnej; 3) dojazdów do szkoły; 4) zakupu podrczników i pomocy szkolnych; 5) zakupu niezbdnej odziey i obuwia; 6) nauki jzyków obcych i innych zaj edukacyjnych, realizowanych w szkole i poza szkoł, oraz wycieczek szkolnych. 18. Stypendium moe by udzielone w formie: 1) bezporedniego pokrycia wydatków zwizanych z edukacj lub 2) pieninej, po udokumentowaniu poniesionych wydatków zwizanych z edukacj. 19. W ramach stypendium ucze moe równie otrzyma kwot pienin do własnej dyspozycji w formie kieszonkowego maksymalnie do wysokoci 50 zł miesicznie. 20. Stypendium wstrzymuje si lub cofa, gdy ucze: 1) powtarza rok nauki, chyba e wynika to z przyczyn zdrowotnych lub losowych; 2) został skrelony z listy uczniów; 3) nie przedstawił owiadczenia o dochodach rodziny, pozostajcej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o zamieszkiwaniu na terenie wiejskim lub w miecie do 20 tys. mieszkaców; 4) przestał spełnia warunki uprawniajce do otrzymania stypendium. VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI NA REALIZACJ PROGRAMU 1. Dotacj dla powiatu na realizacj programu przyznaje wojewoda, na wniosek starosty (prezydenta miasta), przygotowany na podstawie wniosków szkolnych komisji lub komisji powołanej przez starost właciwego dla siedziby szkoły. 2. Dotacja nie moe by przeznaczona na inny cel, ni zakłada program. 3. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. VII. ZADANIA DLA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI I KURATORÓW OWIATY 1. Minister Edukacji i Nauki przekae kuratorom owiaty otrzymane z Agencji Nieruchomoci Rolnych archiwalne wykazy stypendystów, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendium Agencji Nieruchomoci Rolnych na co najmniej 2005 r., uczcych si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, z podziałem na województwa. 2. Kuratorzy owiaty przeka organom prowadzcym szkoły nastpujce dokumenty: 7

8 1) uchwał Rady Ministrów w sprawie Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej na lata ; 2) rozporzdzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzcym z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej. 3. Minister Edukacji i Nauki oraz kuratorzy owiaty bd systematycznie monitorowa realizacj Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej na lata Podziału rezerwy celowej dokona Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki. VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU Lp. Zadanie Termin realizacji 1. Przyjcie przez Rad Ministrów uchwały w sprawie Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej na lata oraz rozporzdzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzcym z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej. 2. Przekazanie Ministrowi Edukacji i Nauki przez Agencj Nieruchomoci Rolnych wykazu osób, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendia Agencji Nieruchomoci Rolnych. 3. Przekazanie przez Ministra Edukacji i Nauki kuratorom owiaty otrzymanych z Agencji Nieruchomoci Rolnych archiwalnych wykazów stypendystów, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendium Agencji Nieruchomoci Rolnych na co najmniej 2005 r., uczcych si w szkołach ponadgimnazjalnych umoliwiajcych uzyskanie wiadectwa dojrzałoci, z podziałem na województwa. 4. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium przez szkolne komisje i komisje powołane przez starostów (prezydentów miast) oraz przesłanie list uprawnionych do otrzymania stypendium do starostów (prezydentów miast), którzy na tej podstawie przekazuj zapotrzebowanie do wojewody. 5. Przekazanie przez wojewodów zestawie zbiorczych dotyczcych liczby stypendystów oraz kalkulacji zadania do Ministra Edukacji i Nauki. 6. Wystpienie wojewodów do Ministra Finansów o zwikszenie planu wydatków czci budetowej, zgodnie z okrelonymi potrzebami I transza rodków. Przekazanie przez Ministra Finansów rodków z rezerwy celowej nr 45 do 25 kwietnia 2006 r. do 5 maja 2006 r. do 12 maja 2006 r. do 26 maja 2006 r. do 31 maja 2006 r., a w latach do 15 marca do 10 czerwca 2006 r., a w latach do 31 marca 8

9 na Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego. 7. Weryfikacja przez wojewodów zapotrzebowania na pomoc stypendialn, na podstawie danych zebranych przez starostów (prezydentów miast). Przekazanie przez wojewodów zweryfikowanych zestawie zbiorczych dotyczcych liczby stypendystów do Ministra Edukacji i Nauki. 8. Przekazanie przez Ministra Finansów II transzy rodków finansowych do wojewodów. 9. Podsumowanie przez wojewodów realizacji programu w województwach. 10. Przekazanie przez wojewodów danych o realizacji programu do Ministra Edukacji i Nauki. 11. Analiza i ocena realizacji programu w skali kraju przez Ministra Edukacji i Nauki. do 15 wrzenia kadego roku do 30 wrzenia kadego roku do 31 grudnia kadego roku do 31 stycznia roku nastpnego do 28 lutego roku nastpnego IX. DZIAŁANIA LEGISLACYJNE Niezbdne bdzie wydanie, zgodnie z upowanieniem ustawowym wynikajcym z art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzcym z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej aa 9

DOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZ

DOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZ Załącznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZĄDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZĄCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZ

DOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZ Projekt Załącznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZĄDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZĄCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ROLNEJ NA

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 Załcznik do uchwały Nr XLVIII/584/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 1 1. Regulamin okrela zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CISEK

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CISEK Uchwała Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ...... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data Bukowno... ulica, nr domu, mieszkania... tel. kontaktowy Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prosz o przyznanie na okres...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu w Midzyrzeczu z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu w Midzyrzeczu z dnia 8 wrzenia 2004 r. Uchwała Nr XXI/157/04 Rady Powiatu w Midzyrzeczu z dnia 8 wrzenia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin okrela zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego im. Jana

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/271/06 R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e z dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLIII/271/06 R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e z dnia 30 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLIII/271/06 R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zarzdzenie Nr 95/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art 30 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne I. WSTĘP Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. I. Postanowienia ogólne

Unia Europejska. I. Postanowienia ogólne Unia Europejska Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 254/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25 sierpnia 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 NA WYRÓWNYWANIE SZANS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów Zał. Do Uchwały Nr XXIV/164/05 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 marca 2005 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Zgodnie z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka kaŝde dziecko ma prawo do poziomu

I. WSTĘP. Zgodnie z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka kaŝde dziecko ma prawo do poziomu Załącznik do uchwały nr./2008 Rady Ministrów z dnia.... 2008 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2008 r. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/222/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXIV/222/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. Uchwała Nr XXXIV/222/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2009 Rady Ministrów z dnia.... 2009 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW

UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW M.P.2015.821 z dnia 2015.09.18 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost POROZUMIENIE w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost zawarte w dniu padziernika 2004 r. w Warszawie pomidzy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/1054/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. Projekt współfinansowany Europejski Fundusz przez Unię Europejską Społeczny Miasto Szczecin REGULAMIN PRZYZNAWANIA I

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pón. zm.

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/131/2004. Rady Miejskiej. z dnia 15 września 2004r.

Uchwała Nr XXV/131/2004. Rady Miejskiej. z dnia 15 września 2004r. Sporządził: Data sporządzenia: 2004 09 15 Osoba odpowiedzialna: Zbigniew BielakData upublicznienia: 0000 00 00 Redaktor Biuletynu Wiesław Pasierbiewicz Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOCZCYCH SI MATUR / EGZAMINEM MATURALNYM NA ROK SZKOLNY 2004/2005 Regulamin okrela

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno.

Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno. Regulamin Stypendium w Gminie Piaseczno. Par.1 1. Niniejszy regulamin okrela szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysoko stypendiów sportowych, zwanych dalej stypendiami,

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r.

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne 1

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne 1 R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Z POWIATU KIELECKIEGO BEDACEGO UCZESTNIKIEM POROZUMIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/211/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW UCZNIOM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT

Bardziej szczegółowo