SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Chcemy w ten włanie sposób przybliy mieszkacom Gminy do złoon procedur tworzenia budetu i utwierdzi w przekonaniu, e jest on spraw wspóln i całkowicie jawn. Informator opracowany został na podstawie danych z ostatnich trzech lat ( ) i bdzie corocznie aktualizowany i publikowany. Dane do budetu na rok 2005 zostały w informatorze przyjte w wersji pierwotnej według uchwały Nr XXV-182/2005 Rady Gminy Urzdów z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2005 rok. Faktyczne wykonanie budetu za w/w rok zostanie podane do wiadomoci w informatorze, który ukae si do koca czerwca 2006 roku. Zachcamy do wyraania swoich opinii o budecie i pilnych potrzebach Pastwa rodowisk i otoczenia. Sygnały takie mona zgłosi radnym z Pastwa terenu, którzy maja bezporedni wpływ na kształt budetu. Zapewniam, e kady wniosek bdzie wnikliwie przeanalizowany i na miar moliwoci finansowych zrealizowany po uprzedniej ocenie jego celowoci i zasadnoci. Wójt Gminy Jan Woniak PYTANIA i UWAGI - dotyczce budetu naley kierowa: Urzd Gminy w Urzdowie Rynek 26, Urzdów Wójt (sekretariat) (081) , Skarbnik Gminy (081) , Rada Gminy (081)

2 Budet Gminy przypomina budety domowe Budet gminy to nic innego, jak planowane dochody i wydatki podzielone na odpowiednie działy, np. owiata, administracja, kultura, sport, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, itp. W budecie mona wyszczególni dwa podstawowe kierunki wydatkowania pienidzy publicznych: wydatki biece i wydatki inwestycyjne. Podstawowe ródła dochodów budetu to: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje oraz rodki, które daje si pozyska poza budetem gminy dziki samorzdowej aktywnoci. Generalnie naley stwierdzi, e gmina Urzdów zalicza si do samorzdów, które z bardzo dobrym skutkiem poszukuj i pozyskuj dodatkowe fundusze z rónych ródeł na róne cele wydatkowania - głównie na cele inwestycyjne. Porównajmy budet Gminy do budetu domowego. Budet domowy Dochody - wypłata z pracy - emerytura - renta - okazyjna praca na umow zlecenie - pomoc finansowa od rodziców Wydatki - opłata za mieszkanie - opłata za gaz, wod, tv - rata kredytu - obiady dziecka - czesne na studia dziecka Budet gminy Dochody: Wydatki: OCHODY WYDATKI - dotacje - owiata - subwencje - inwestycje, utrzymanie dróg - podatki (od nieruchomoci, rolny, leny, - pomoc społeczna od rodków transportowych, od posiadania psów) - funkcjonowanie urzdu, rady - wydawanie zezwole (np. na sprzeda alkoholu) - utrzymanie OSP, GOK - inne (odsetki na rachunku, wynajem pomieszcze, - przeciwdziałanie alkoholizmowi sprzeda mienia itp.) - ochrona rodowiska Budetowe ciekawostki: otrzymywana z budetu Pastwa subwencja owiatowa zabezpiecza 77% wydatków gminy na owiat i edukacyjn opiek wychowawcz miesiczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu (łcznie z zerówk ) ponoszony przez gmin to ok. 291 zł, (obecnie do przedszkola uczszcza 95 dzieci a w zerówkach jest 77 dzieci) redni miesiczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych to ok. 359 zł (obecnie 593 dzieci uczy si w szkołach podstawowych, 403 w gimnazjach i 203 w liceum kwota ta nie dotyczy wydatków inwestycyjnych, dowoenia uczniów do szkół, utrzymania Zespołu Obsługi Szkół i wydatków na przedszkole.

3 wydatki gminy na administracj (Rada Gminy i Urzd Gminy) wynosz rocznie ponad 128 zł na statystycznego mieszkaca - dotyczy to realizacji zada własnych gminy i zleconych przez administracje rzdow rocznie wydawanych jest około 950 dowodów osobistych, melduje si w gminie blisko 90 osób, natomiast obcokrajowców (oczywicie na pobyt czasowy).ilo zgonów (około 110) jest wiksza od narodzin (około 100). podatek rolny, leny i od nieruchomoci dotyczy włacicieli ha gruntów ilo pozycji wymiarowych tj. około nakazów płatniczych podatek od nieruchomoci powinno uici 43 firmy podatkiem objtych jest 88 rodków transportowych Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zł, stołówki szkolne bd kosztowa Gmin 145 tys. zł, za na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 tys zł Dotacja przyznana np. z budetu pastwa musi by wydana na cel, na który ja przyznano. Subwencje za mona wyda na dowolny cel. Kredyty i poyczki zacignite w 2005 r. przez Gmin na realizacje zada to około 8% całoci budetu Gminy. Gmina otrzymuje z budetu pastwa 867 zł rocznie subwencji w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca. Algorytm (wzór) słucy wyliczeniu nalenej Gminie subwencji owiatowej zawiera kilkadziesit składników, ale najwaniejszym jest liczba uczniów w Gminie. rednio miesicznie w postaci subwencji na jednego ucznia Gmina otrzymuje około 344 zł. Dochody Gminy - czyli skd mamy pienidze? SUBWENCJE - najwiksza cze dochodów Gminy otrzymywana z budetu pastwa ( z Ministerstwa Finansów). rednio w postaci subwencji na jednego mieszkaca Gmina otrzymuje około 867 zł. DOCHODY POCHODZACE OD INSTYTUCJI (od tzw. osób prawnych) i OD MIESZKACÓW (czyli osób fizycznych). Na te dochody składaj si udziały Gminy w podatkach dochodowych płaconych fiskusowi, a take podatki i opłaty lokalne. Podatki i opłaty lokalne to podatek od nieruchomoci, podatek rolny, podatek leny, opłata skarbowa, podatek z urzdów skarbowych oraz podatek dochodowy płacony przez mieszkaców gminy z tzw. PIT-ów. Ogółem dochody te daj kwot 288 zł na jednego mieszkaca. Najpowaniejsza pozycje w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (7,4% całego budetu 98 zł na mieszkaca), a kolejne to podatki: od nieruchomoci od osób prawnych i fizycznych (6,3% - 84 zł), oraz rolny (5,4% - 71zł). DOTACJE to rodki take otrzymywane z budetu pastwa na realizacje zada zleconych Gminie przez administracj rzdow i na zadania własne m. in. na prowadzenie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej (w tym na wypłat zasiłków) oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Łcznie dotacje to ponad 129 zł na statystycznego mieszkaca. Ponadto w roku 2005 planowane jest pozyskanie dodatkowych funduszy na kwot ponad zł. Uchwała budetowa na 2005 r. podjta przez Rad Gmin przewiduje, e ogółem dochody budetu Gminy Urzdów wynios zł. Budet jest deficytowy, czyli dochody s mniejsze od wydatków i wówczas, na pokrycie tej rónicy trzeba zacign kredyt lub preferencyjn poyczk. W 2005 roku Gmina planuje si zacignicie kredytów oraz preferencyjnych poyczek na wydatki inwestycyjne w wysokoci zł. Gmina otrzymuje z budetu pastwa 867 zł rocznie subwencji w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca. Kredyty i preferencyjne poyczki zacignite przez Gmin na realizacj zada to około 9,2 % dochodów Gminy.

4 Dochody budetowe Gminy Urzdów w 2005 roku Dotacje na realizacje zada rzdowych i zada własnych; ,00 zł ; 11% Kredyty i poyczki; ,00 zł ; 8% Inne Dichody; ,00 zł ; 1% Dochody od osób fizycznych; ,00 zł ; 20% Subwencje; ,00 zł ; 60% Budet Gminy jest stabilny, a zadłuenie utrzymuje si na bezpiecznym poziomie. Stawki podatkowe Rada corocznie obnia z uwagi na trudn sytuacj w rolnictwie, a nasza gmina jest przecie GMIN ROLNICZA. Wydatki Gminy, czyli na co wydajemy pienidze? Wydawanie publicznych pienidzy jest obwarowane surowymi przepisami. Kady wydatek jest dokładnie analizowany, a jego celowo potwierdzaj podpisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj pojawia si problem stary jak wiat - pienidzy w budecie jest cigle za mało, a potrzeby nieustannie rosn. O WIATA - przeznaczono 52 % budetu - tj. kwota 6,4 mln zł. - utrzymanie szkół podstawowych tys. zł, - utrzymanie przedszkola (łcznie z zerówkami ) tys. zł, - prowadzenie gimnazjów tys. zł, - prowadzenie liceum ogolnokształccego tys. zł, - dowoenie uczniów do szkół - 61 tys. zł. - Zespół Obsługi Szkół, dokształcanie nauczycieli, pozostała działalno tys. zł POMOC SPOŁECZNA I OCHRON ZDROWIA przeznaczono 13 % budetu tj. kwota zł. - funkcjonowanie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej zł - wiadczenia rodzinne zł - dodatki mieszkaniowe zł - usługi opiekucze zaplanowana jest kwota zł - dopłaty do osób umieszczonych w domach pomocy społecznej zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi zł

5 UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG GMINNYCH I BUDOWA NOWYCH przeznaczono 11 % budetu tj zł. O inwestycjach realizowanych w 2005 roku, w dalszej czci informatora. KOSZTY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI, czyli utrzymanie Urzdu Gminy i Rady Gminy, obchody 600 lecia Urzdowa, wydawanie biuletynu Gazeta Urzdowska - przeznaczono 10 % budetu tj. kwot zł. BUDOWA WODOCIGÓW, PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI przeznaczono 5 % budetu tj. kwot zł - budowa wodocigu w Popkowicach Ksiych zł - budowa studni w Bobach Ksiych zł - gospodarka gruntami i nieruchomociami (w tym budowa zbiornika retencyjnego w Skorczycach) zł KULTURA I OCHRON DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT przeznaczono 4 % budetu tj. kwot zł. - dotacja dla GOK zł - dla bibliotek zł - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz upowszechnianie kultury i tradycji zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA przeznaczono 2 % budetu tj. kwot zł. - za oczyszczanie gminy zł - za utrzymanie zieleni, owietlenie ulic, placów i dróg zł - organizowanie konkursów zwizanych z ochron rodowiska zł - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata 2,60 zł do 1m/3 cieków) zł BEZPIECZESTWO PUBLICZNE, OBRONA CYWILNA, POBÓR PODATKÓW I INNE przeznaczono 2 % budetu tj. kwot zł. REZERWA OGÓLNA to rodki na czarn godzin, na wydatki, które s nieprzewidziane i mog pojawi si nagle. Przeznaczono na ten cel kwot zł. Na spłat odsetek od zacignitych kredytów i poyczek zaplanowana jest kwota zł. Te fundusze stanowi łcznie 1 % budetu.

6 Ogółem wydatki budetu w 2005 r. wynios zł. Oprócz wydatków w budecie zaplanowane s jeszcze rozchody. S to spłaty kredytów i poyczek, które w roku 2005 wynosz zł, poniewa bilans gminy musi wyj na zero, czyli: (Dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 Dochody przychody = zł Wydatki zł + rozchody zl = zł Budet Gminy w latach Wydatki na inwestycje Wydatki na owiat Budet gminy

7 Najwaniejsze wydatki inwestycyjne w 2005 roku ( to kwota zł) Temomodernizacja Szkoły Podstawowej w Moniakach zl Budowa wodocigu w Popkowicach Ksiych zł Budowa drogi w Wierzbicy zł Modernizacja Rynku w Urzdowie zł Budowa studni w Bobach Ksiych zł Budowa szkoły podstawowej w Bczynie zł Modernizacja GOK - wietlica socjoterapeutyczna zł Budowa zbiornika retencyjnego w Skorczycach zl Budowa budynku wielofunkcyjnego w Popkowicach zł Budowa przepustu w Mikuszewskim zł Wyposaenie Gminnego Centrum Reagowania w Urzdowie zł Budet Gminy na rok 2006 dochody: zł + przychody: zł = zł wydatki: zl + rozchody: zł = zł Budet na rok 2006 został przyjty na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2005 roku. Pełny tekst uchwały budetowej wraz z załcznikami jest dostpny na stronach internetowych Urzdu Gminy oraz został wywieszony na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy. W miesicu lutym 2006 roku zostanie on omówiony na zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowociach.

8 JAK UCHWALA SI BUDET? Procedur uchwalania budetu Gminy Urzdów okrela uchwała nr XIII-93/99 Rady Gminy z 26.X.1999 roku Najwaniejsze etapy tego procesu: Do 15 wrzenia Wójt Gminy wydaje zarzdzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne, oraz samodzielne stanowiska pracy. Nastpnie kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy, kierownicy jednostek podległych w terminie do 15 padziernika składaj materiały planistyczne. Radni mog składa równie wnioski. Do 15 listopada Wójt Gminy przyjmuje i przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budetowej wraz z objanieniami i informacj o stanie mienia komunalnego; Przewodniczcy Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budetowej niezwłocznie kieruje go wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady; Komisje w terminie 21 dni od otrzymania materiałów odbywaj posiedzenia, na których formułuj pisemne opinie o projekcie; Opinie wszystkich komisji kierowane s do komisji budetowej, która w przecigu 7 dni formułuje ostateczna opinie i przedkłada j Wójtowi Gminy. Wójt Gminy ma 7 dni na przedłoenie Radzie skorygowanego projektu. Budet powinien by uchwalony najpóniej do 31 marca roku, którego dotyczy. Ostateczny kształt budetu, czyli ile pienidzy i na jakie zadania zostanie przeznaczonych, ustalaj radni.

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo