Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich"

Transkrypt

1 mgr inŝ. Lyudmyla Filina mgr inŝ. Maja Chmielewska-Przybysz Podejście systemowe do analizy porównawczej inwestycji w rozwój terminali kontenerowych wybranych portów europejskich Streszczenie W związku z szybkim rozwojem konteneryzacji zmienia się struktura ładunków obsługiwanych w portach morskich, stwarzając potrzebę unowocześnienia i rozbudowy portów. Artykuł jest poświęcony inwestycjom rozwojowym portów morskich obsługujących ładunki skonteneryzowane. Zawiera on ogólną charakterystykę inwestycji portowych oraz analizę porównawczą planowanych inwestycji portów europejskich. Przeprowadzono zestawienie prognozowanych obrotów kontenerowych uwzględniające planowany potencjał przeładunkowy portów Polski. Wstęp Szybko rozwijająca się konteneryzacja znajduje odzwierciedlenie we wzroście przewozów ładunków skonteneryzowanych. Zwiększające się zapotrzebowanie na przewozy kontenerowe powoduje ciągłe dostosowywanie środków transportu i potencjału portów morskich do ich obsługi. Obecnie terminale kontenerowe, zarówno europejskich portów zachodnich jak i wschodnich, dąŝą do zwiększania swoich obrotów i opracowują plany rozbudowy, wykorzystując innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne. Ma to na celu przyciągnięcie nowych klientów, zwiększenie atrakcyjności i zysków portu. Decyzje dotyczące rozwoju terminali i baz kontenerowych wiąŝą się przede wszystkim z analizą podaŝy ładunków skonteneryzowanych na tle istniejącej infrastruktury, potencjału portu. Porty morskie opracowują długo-, średnio- i krótkoterminowe plany rozwoju, w ramach których są wyszczególnione projekty inwestycyjne. Jednak nie wszystkie planowane projekty są realizowane. Przed wyborem rodzaju inwestycji naleŝy dokładnie przeanalizować sytuację na rynku krajowym i międzynarodowym oraz ocenić opłacalność wdroŝenia projektu.

2 Przy analizie wpływu inwestycji portowych na wielkość obrotów kontenerowych waŝne jest zastosowanie podejścia systemowego. Wzrost przeładunków jest uzaleŝniony nie tylko od inwestycji w terminal, ale równieŝ od inwestycji portowych w ogólną poprawę funkcjonowania portu. 1. Ogólna charakterystyka inwestycji portowych Wg [5,6,7] przez inwestycję rozumie się długookresowe, obarczone ryzykiem alokowanie zasobów ekonomicznych (nakładów inwestycyjnych) w celu osiągnięcia korzyści w przyszłości. Wg celu inwestowania moŝna wydzielić następujące rodzaje inwestycji: odtworzeniowe; modernizacyjne; innowacyjne; rozwojowe; strategiczne itp. Wg kierunku inwestowania inwestycje portowe moŝna podzielić na: inwestycje w infrastrukturę: - budowa nowych elementów infrastruktury (np. wyspecjalizowanych baz przeładunkowych, infrastruktury dowozowej itp.); - modernizacja i konserwacja istniejących elementów infrastruktury (np. modernizacja nabrzeŝy, pogłębianie kanałów portowych itp.). Inwestycje te odnoszą się zarówno do infrastruktury portowej jak i poza terenami portowymi. inwestycje w suprastrukturę: - zakup nowych elementów suprastruktury (np. urządzeń przeładunkowych, jednostek taboru pływającego itp.); - modernizacja, konserwacja i remonty istniejących elementów suprastruktury (np. modernizacja urządzeń przeładunkowych, naprawy sprzętu przeładunkowego itp.) W tabeli 1 przedstawiono koszt podstawowych inwestycji w rozwój portu oraz ocenę ekspercką wpływu wdroŝonej inwestycji na zyskowność portu. Przyjęto zakres oceny od 0 do 1, gdzie 0 określa najmniejszy wpływ na zyskowność.

3 Elementy portu Tabela 1. Koszt podstawowych inwestycji w rozwój portu. Ocena ekspercka wpływu inwestycji na zyskowność portu Infrastruktura punktowa Baseny portowe 0,4 0, * Mola, pirsy, nabrzeŝa 0,2 0, ** Falochrony, wraz ze znakami 01 0, ** nawigacyjnymi Infrastruktura liniowa Kanały portowe, tory wodne 0,4 0, ** Sieci kolejowe 0,5 0, ** Sieci drogowe 0,5 0, ** Sieci energetyczne, 0,1 0, ** informatyczne, łączności, wodno-kanalizacyjne Suprastruktura portu Koszt inwestycji [tys. zł] Podstawowe urządzenia 0,6 0, *** przeładunkowe (Ŝurawie, suwnice itp.) Pomocnicze urządzenia 0,6 0, *** przeładunkowe (wozy podnośnikowe, wózki transportowe, kontenerowe wozy bramowe itp.) Sprzęt przeładunkowy (haki, 0,4 0,5 0,5 2 *** liny, chwytaki itp.) Portowy tabor pływający 0,3 0, *** (holowniki, pogłębiarki itp.) Źródło: opracowanie własne na podstawie * - koszt budowy 1 m 2 ; ** - koszt budowy 1 m; *** - koszt za sztukę. inwestycje w usługi: - poszerzanie wachlarza oferowanych usług; - podnoszenie jakości usług portowych (głównie poprzez wprowadzanie systemów zarządzania jakością); - wdraŝanie standardów zarządzania bezpieczeństwem prac wykonywanych na terenie portu; - zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z normami międzynarodowymi (w przypadku portów Unii Europejskiej (UE) - wytycznymi UE) itp. inwestycje w technologie obsługi ładunków: - wprowadzanie nowych rodzajów technologii przeładunkowych; - wdraŝanie projektów innowacyjnych itp.

4 Wg czasu funkcjonowania inwestycje dzielą się na: krótkoterminowe, realizowane przy nieduŝych nakładach finansowych obejmujące okres do 3 miesięcy (ekonomiczny okres Ŝycia projektu trwa do 5 lat); średnioterminowe, których cykl realizacji wynosi 3 12 miesięcy, a ekonomiczny okres Ŝycia projektu trwa 5 10 lat. długoterminowe, które odzwierciedlają priorytetowe kierunki rozwoju portów. Cykl ich realizacji trwa powyŝej 12 miesięcy, a planowany projekt obejmuje okres powyŝej 10 lat. Rodzaje inwestycji zaleŝą od typu rozwoju portu: typ intensywny wprowadzanie zmian w obszarze istniejącej infrastruktury i zdolności produkcyjnych portu. Mogą to być inwestycje w zakup suprastruktury, reorganizację terenów składowych, zmianę sposobu zarządzania, poszerzanie zakresu oferowanych usług itp.; typ ekstensywny poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań, np. poprzez inwestowanie w zagospodarowanie nowych terenów portowych, budowę nowych terminali i baz przeładunkowych itp. Wymagają one znacznie większych nakładów finansowych, niŝ inwestycje przy rozwoju intensywnym. Źródła inwestowania moŝna podzielić w sposób następujący: środki własne portu są to zyski z działalności portowej oraz fundusze przekazywane przez państwo na działalność statutową portu; fundusze z budŝetu państwa są to środki państwowe przydzielane na konkretne inwestycje lub działania portu; fundusze UE środki finansowe uzyskiwane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; środki własne inwestorów zewnętrznych środki uzyskane od prywatnych inwestorów krajowych lub zagranicznych. Nakłady inwestycyjne uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych moŝna podzielić na: zwrotne w ustalonym czasie port zwraca pieniądze inwestorowi wraz z odsetkami. Inwestycje te pochodzą z reguły od prywatnych inwestorów (mogą to być np. inwestycje bankowe); bezzwrotne nie jest wymagany zwrot pieniędzy inwestorowi. Są to inwestycje uzyskiwane np. z budŝetu państwa.

5 Stosując podejście systemowe do analizy inwestycji, port naleŝy rozpatrywać zarówno jako element w globalnym systemie przewozów kontenerowych, jak równieŝ jako system w odniesieniu do jego terminali kontenerowych. Podejście systemowe przy wyborze inwestycji wymaga zwrócenia uwagi na szczegóły rynku, kierunki przebiegu strumieni ładunkowych, konkurencyjność, potencjał przeładunkowy itp. Podjęcie decyzji o dokonaniu właściwej inwestycji portowej wymaga analizy jej opłacalności. WiąŜe się to z oszacowaniem wielkości nakładów finansowych oraz obliczeniem czasu ich zwrotu. Wskaźnikami, które temu słuŝą, są wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) oraz związana z nią wartość bieŝąca netto (NPV) [4, 6]. KaŜdy inwestor dąŝy do racjonalizacji wielkości środków finansowych i ich wykorzystania. W tym celu w trakcie planowania inwestycji jest tworzony biznes plan, który pozwala ocenić, czy dana inwestycja jest warta realizacji, a przede wszystkim oszacować wysokość potencjalnego zysku oraz poziom ryzyka inwestycji [4, 7]. Ryzyko jest związane m.in. z inflacją, kosztami utraconych moŝliwości, zmiennością stóp procentowych itp. 2. Analiza porównawcza planowanych inwestycji rozwoju terminali kontenerowych portów europejskich W celu przeprowadzenia analizy porównawczej inwestycji rozwojowych portów polskich na tle innych portów europejskich wybrano porty morskie połoŝone na zachód (porty zachodnie) i na wschód (porty wschodnie) od terytorium Polski. Jako przykłady portów zachodnich zostały wybrane porty w Rotterdamie, Kopenhadze-Malmo i Hamburgu, portów wschodnich Kłajpeda, St-Petersburg i Odessa oraz portów polskich Gdańsk, Gdynia i zespół portów Szczecin-Świnoujście Charakterystyka inwestycji portów zachodnich Do największych portów europejskich, obsługujących ładunki skonteneryzowane naleŝą: Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Felixtowe, La Spezia, Barcelona, Marsylia, Walencja i inne. Fakt, iŝ największe terminale kontenerowe są usytuowane w zachodniej części Europy, jest wywołany m.in. połoŝeniem geograficznym tych portów wobec głównych kierunków przepływu ładunków, stopniem rozwoju technicznego i technologicznego Europy Zachodniej, dostępnością inwestycyjną itp. Jednym z największych terminali kontenerowych Europy Zachodniej jest terminal w porcie Rotterdam, którego obrót kontenerowy w 2005 roku stanowił ponad 9 mln TEU. Port w Hamburgu jest drugim w Europie (po Rotterdamie) i ósmym na świecie portem pod względem wielkości obrotu kontenerowego. W roku 2005 obrót kontenerów w Hamburgu osiągnął rekordowy poziom ponad 8,1 mln TEU.

6 Port Kopenhaga Malmo jest największym portem skandynawskim. W 2005 roku obroty kontenerowe tego portu przekroczyły 155 tys. TEU. Port Hamburg Tabela 2. Priorytetowe kierunki inwestowania wybranych portów zachodnich. Rodzaj inwestycji systematyczny rozwój infrastruktury portowej; reorganizacja przestrzeni składowych do obsługi kontenerów; tworzenie sektorów obsługi logistycznej portu; intensyfikacja połączeń z zapleczem portu; utrzymanie oferowanych głębokości portowych; rozwój sieci kolejowej; rozwój sieci drogowej; rozbudowa toru wodnego Łaby w celu obsługi największych statków kontenerowych. Rotterdam rozbudowa terminalu kontenerowego Maasvlakte I; budowa projektowanego terminalu kontenerowego Maasvlakte II; rozwój zabudowy miejskiej i przemysłowej na prawym brzegu rzeki Maas; wdraŝanie zrównowaŝonego zarządzania terenami portowymi oraz przemysłowymi; modernizacja autostrady A15. Kopenhagen Malmö rozszerzanie terenów portowych; podwyŝszanie kwalifikacji pracowników; modernizacja i odnowa wyposaŝenia terminali kontenerowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie domowych stron internetowych przedstawionych portów Charakterystyka inwestycji portów wschodnich Porty europejskie połoŝone na wschód od terytorium Polski obsługują głównie strumienie ładunkowe Europy Wschodniej i Rosji. Tabela 3 przedstawia planowane inwestycje wybranych portów wschodnich. Port Kłajpeda St- Petersburg Odessa Tabela 3. Priorytetowe kierunki inwestowania wybranych portów wschodnich. Rodzaj inwestycji modernizacja infrastruktury portu; naprawy i rozbudowa dróg kołowych i kolejowych. modernizacja obiektów infrastruktury; odnawianie i zakup nowych urządzeń przeładunkowych; stwarzanie nowych zdolności produkcyjnych, głównie poprzez budowę nowych terminali specjalistycznych, w tym do obsługi ładunków skonteneryzowanych. rozbudowa infrastruktury terminalu kontenerowego poprzez budowę mola; zakup nowoczesnej suprastruktury; reorganizacja placów składowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie domowych stron internetowych przedstawionych portów.

7 Przeładunki ładunków skonteneryzowanych w porcie Kłajpeda w roku 2005 wyniosły 214 tys. TEU, jest to 23 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast port w St- Petersburgu w 2005 roku obsłuŝył 722 tys. TEU. W tym samym roku w porcie Odessa, połoŝonym nad Morzem Czarnym, obroty kontenerowe osiągnęły 288 tys. TEU Charakterystyka inwestycji portów polskich Porty polskie są stosunkowo mniejsze pod względem powierzchni i wielkości obrotów od przedstawionych portów zachodnich i wschodnich. Nie mniej jednak opracowywane i wdraŝane plany inwestycyjne umoŝliwiają wzmocnienie pozycji portów polskich na rynku przewozów kontenerowych. Tabela 4 przedstawia wybrane inwestycje rozwojowe portów Polski. Port Gdańsk Gdynia Szczecin- Świnoujście Tabela 4. Priorytetowe kierunki inwestowania wybranych portów polskich. Rodzaj inwestycji budowa głebokowodnego terminalu kontenerowego (DTC 1 ) w porcie Północnym; budowa centrum logistyczno dystrybucyjnego; modernizacja istniejącej infrastruktury portowej (m.in. modernizacja wejścia do portu); modernizacja infrastruktury dojazdowej do portu. budowa centrum dystrybucyjno-logistycznego do obsługi drobnicy skonteneryzowanej i promowej; rozbudowa Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT 2 ) i modernizacja systemów komputerowych wspomagających jego pracy; rozbudowa bazy promowej; budowa nowego terminalu kontenerowego (GCT 3 ) na nabrzeŝu Bułgarskim; reorganizacja terenów portowych; budowa terminalu promowego; oferowanie nowych usług portowych w sferze handlowej. modernizacja infrastruktury portowej; zakup nowych elementów suprastruktury portu; budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim; budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego. Źródło: opracowanie własne na podstawie domowych stron internetowych przedstawionych portów. Port gdański jest portem nastawionym głównie na przeładunek ładunków masowych płynnych. W chwili obecnej port dąŝy do uniwersalizacji poprzez budowę nowych terminali przeładunkowo - składowych, modernizację istniejącej infrastruktury itp. Projekty modernizacyjne mają być przeprowadzane głównie w oparciu o dotacje unijne. W 2004 roku 1 DCT z ang., Deepwater Container Terminal. 2 BCT z ang., Baltic Container Terminal Bałtycki Terminal Kontenerowy. 3 GCT z ang., Gdynia Container Terminal Terminal Kontenerowy w Gdyni.

8 została podpisana umowa na budowę terminalu DCT, która będzie finansowana ze środków własnych inwestora zagranicznego, jest nim konsorcjum brytyjskie. Docelową zdolność przeładunkową DCT (około roku 2020) przewiduje się na poziomie 1mln TEU. Port gdyński jest portem uniwersalnym, wyspecjalizowanym w przeładunku ładunków skonteneryzowanych w systemie lo-lo i ro-ro. Jest to stosunkowo nowy port, dlatego głównym kierunkiem inwestowania jest jego rozbudowa, finansowana ze środków własnych portu oraz funduszy, które uda mu się uzyskać z budŝetu państwa lub UE. Na przykład, budowę nowego terminalu kontenerowego GCT finansuje koncern Hutchinson Port Holding (Chiny). Inwestycje portu szczecińskiego planuje się finansować głównie z budŝetu państwa przy współudziale funduszy portowych. Port równieŝ stara się o dotacje z funduszy UE. Tabela 5. Przeładunki kontenerów w polskich portach w latach , [tys. TEU]. Port Lata Gdańsk 18 24, ,5 43,5 70 Gdynia , Szczecin - Świnoujście 21, ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. Tabela 6. Porównanie kosztów realizacji wybranych inwestycji w terminale kontenerowe. Port Szczecin (Polska) Gdańsk (Polska) Lomovosovo (Rosja) Odessa (Ukraina) Przykład inwestycji Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim Budowa terminalu kontenerowego w porcie Północnym (realizacja 1 etapu) Budowa portu (projekt) Budowa terminalu kontenerowego (projekt) Całkowity koszt inwestycji [mln euro] Docelowa zdolność przeładunkowa [tys. TEU] Koszt inwestycji w stosunku do docelowej zdolności przeładunkowej [euro/ 1 kontener] , , Źródło: opracowanie własne na podstawie domowych stron internetowych wybranych portów.

9 Z wyŝej wymienionych informacji moŝna wywnioskować, iŝ inwestycje portów zachodnich są skierowane głównie na podtrzymywanie istniejącego stanu zasobów portowych i wdraŝanie innowacyjnych technologii. Porty wschodnie dąŝą głównie do zwiększania istniejących potencjałów przeładunkowych. Natomiast porty polskie inwestują w budowę i wyposaŝenie nowych baz i terminali przeładunkowych. 3. Prognozy a planowane inwestycje portów polskich Na rysunku 1 przedstawiono trzy scenariusze obrotów kontenerowych portów Polski na tle ich planowanego potencjału przeładunkowego. Prognoza została przeprowadzona na podstawie danych obrotów portów polskich w latach (tabela 5). Przedstawiona prognoza dla scenariuszy pośrednich została oparta na średnim tempie zmian. Natomiast scenariusze optymistyczne i pesymistyczne oparto o wybrane największe oraz najmniejsze roczne przyrosty obrotów w badanym okresie. Wnioski oraz dane przejściowe prognozy zawarto w tabeli 7. Tabela 7. Wnioski z przeprowadzonej analizy obrotów kontenerowych portów polskich. Port Wnioski Gdańsk Przeładunek ładunków w kontenerach wzrastał średnio o 10,4 tys. TEU z roku na rok, czyli średnie tempo zmian wyniosło 31,21%. NajwyŜszy wzrost ilości przeładowanych kontenerów zaobserwowano w 2004 roku, w stosunku do roku poprzedniego było to o 93% (21 tys. TEU). W 2002 roku nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego o 18% (4,5 tys. TEU). Gdynia Przyrost absolutny przeładunku ładunków w kontenerach wyniósł 42,4 tys. TEU, czyli wzrastał z roku na rok o 16,3%. NajwyŜszy wzrost ilości przeładowanych kontenerów zaobserwowano w 2003 roku, w stosunku do roku poprzedniego było to o 23% (56,5 tys. TEU). Natomiast najniŝszy wzrost nastąpił w 2005 roku w stosunku do roku poprzedniego i stanowił tylko 6% (23 tys. TEU). Szczecin- Przeładunek ładunków w kontenerach wzrastał średnio z roku na rok o 3 tys. Świnoujście TEU, czyli o 11,17%. NajwyŜszy wzrost ilości przeładowanych kontenerów zaobserwowano w 2004 roku, w stosunku do roku poprzedniego było to o 32% (7 tys. TEU). W 2001 roku nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego o 12% (2,5 tys. TEU). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS wybranych portów.

10 tys. TEU tys. TEU tys. TEU Lata Lata a) b) Potencjał przeładunkowy Scenariusz pesymistyczny Scenariusz pośredni Scenariusz optymistyczny Potencjał Scenariusz pesymistyczny Scenariusz pośredni Scenariusz optymistyczny Potencjał przeładunkowy Scenariusz pesymistyczny Scenariusz pośredni Lata Scenariusz optymistyczny c) Rysunek 1. Planowany potencjał przeładunkowy oraz prognozy obrotów kontenerowych do roku 2015 portów: a) Gdańsk, b) Gdynia, c) Szczecin-Świnoujście. Źródło: opracowanie własne na postawie danych roczników statystycznych GUS oraz domowych stron internetowych wybranych portów.

11 Porównując prognozowane wielkości przeładunków w portach polskich z planowanymi inwestycjami w potencjał przeładunkowy terminali kontenerowych (rysunek 1, tabela 6), nasuwają się następujące wnioski: planowany potencjał przeładunkowy portów jest wystarczający przy załoŝeniu wielkości przeładunków na poziomie przedstawionym w scenariuszach pesymistycznym i pośrednim; według scenariusza pośredniego w porcie gdańskim w roku 2015 przeładunki znacznie przekroczą wielkość potencjału przeładunkowego; w przypadku scenariusza optymistycznego po roku 2010 prognozowane przeładunki przewyŝszą w znacznym stopniu planowany potencjał. Wnioski Porty zachodnie mają ustabilizowaną, wysoką pozycję na rynku światowym. Porty te stosują intensywny typ swojego rozwoju, skupiając się głównie na modernizacji istniejącego potencjału przeładunkowego. Inwestycje tych portów wiąŝą się z podnoszeniem jakości usług, naprawach istniejącej infrastruktury i zakupie nowej suprastruktury portowej itp. Porty polskie w swoich planach rozwojowych dąŝą do zwiększania obrotów kierując się przykładem portów zachodnich. Inwestują one w rozwój ekstensywny, czyli w modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury i suprastruktury, poszerzanie zakresu oferowanych usług, budowę nowych terminali przeładunkowych itp. Obserwując tendencje zmian w przeładunkach kontenerów portów polskich moŝna zauwaŝyć, Ŝe jeŝeli inwestycje portowe zostaną zrealizowane w zaplanowanych terminach, to sprostają one prognozowanej wielkości przeładunków zgodnie ze scenariuszem pośrednim. Porty wschodnie tak jak porty polskie inwestują w zwiększanie potencjału przeładunkowego rozbudowując swoje tereny oraz wdraŝając nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Stosując podejście systemowe przy planowaniu inwestycji w modernizację portu oraz w rozwój nowych terminali i nowoczesnych technologii przeładunkowych nie naleŝy zapominać o zapewnianiu wysokiej jakości i bezpieczeństwa realizacji oferowanych usług oraz współpracy wszystkich podmiotów zaangaŝowanych w realizację zleceń.

12 Literatura 1. Czasopismo Magazyn Portowy, Filina L. Stan obecny i perspektywy rozwoju portów Ukrainy jako potencjalnych partnerów polskich portów w przewozach ładunków skonteneryzowanych. V międzynarodowa konferencja naukowa Porty Morskie 2005 Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, Szczecin, 16 maja, Roczniki statystyczne. GUS, Warszawa-Szczecin, Semenov I. Zarządzanie ryzykiem w transporcie morskim Tom II. Szczecin, Tharp V. K., Barton D. R., Sjuggerud S. Bezpieczne strategie inwestycyjne. Oficyna Ekonomiczna, Yamarone R. Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora. Helion, Zachorowska A. Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Strony internetowe:

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe Biuletyn Porty morskie, uważane często za barometr rozwoju gospodarczego kraju, w ostatniej dekadzie przeszły radykalną transformację odnosząc niewątpliwy sukces. W efekcie notowane są kolejne, rekordowe

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2017 roku

Polskie porty w 2017 roku Polskie porty w 2017 roku Luty 2018 Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Podsumowanie: Polski sektor portowy z kolejnym rekordowym wynikiem przeładunków w 2017 roku. 7,8% wzrostu przełożyło się na

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do umowy

załącznik nr 3 do umowy Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego na temat:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne 1 Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne Krzysztof Rodziewicz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych Szczecin 12.06.2019

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton)

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton) Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2012 (tys. ton) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 9 985 7 274 6 276 7 759 8 005 7 635 8 566 8 845 7 572 7 151 8 599 8 458 10 744 9 365 9 748

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2014

Podsumowanie roku 2014 Podsumowanie roku 2014 Szczecin 20.02.2015 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Program spotkania PREZENTACJA Podsumowanie 2014 Najważniejsze wydarzenia; Wyniki finansowe. Inwestycje realizowane

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych

Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych Przewóz ładunków w Polsce w ujęciu gałęziowym 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 Masa ładunków przewiezionych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym W Świnoujściu

Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym W Świnoujściu Budowa Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym W Świnoujściu 2019 Założenia podstawowe budowy Terminala Kontenerowego - lokalizacja lokalizacja w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu na wschód od falochronu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH PTiL 1/2017 (37) ISSN: 1644-275X www.wnus.edu.pl/ptil DOI: 10.18276/ptl.2017.37-38 311 322 POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH DATA PRZESŁANIA: 17.04.2016 DATA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Miejsce SRT w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju

Rysunek 1. Miejsce SRT w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU Miejsce i rola Strategii Rozwoju Transportu Strategia Rozwoju Transportu (SRT) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który zgodnie z ustawą z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia, 2009 Skutki kryzysu gospodarczego dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. Logistyki (WN AM w Gdyni) 2 program

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 15 maja 2012 roku

I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 15 maja 2012 roku jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2012 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 15 maja 2012 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Załącznik Nr 1 WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew STRESZCZENIE (skrót z opracowania wykonanego w X/XI 2006 przez konsorcjum firm PriceWaterhouseCoopers i York Aviation na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Adam Kagan , Pułtusk

Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Adam Kagan , Pułtusk Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych Adam Kagan 01.12.2009, Pułtusk 1 Plan wystąpienia 1. Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. Opieka zdrowotna i opieka nad. dzieckiem

Badania naukowe. Opieka zdrowotna i opieka nad. dzieckiem Temat: Autor: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego szansą polskich przedsiębiorców Wenanta Anna Rolka Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 05 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 05 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 05 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 05. Nakłady inwestycyjne. Kalkulacyjny okres eksploatacji. EwPTM dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu /

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 02 kwietnia 2019r. FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 09.00 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. Otwarcie Forum Wystąpienia współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds.

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds. DCT GDANSK Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich KONFERENCJA: JAK UTRZYMAĆ POZYCJĘ POLSKIEGO TRANSPORTU DROGOWEGO? 1 MARCA, 2013 Dominik Landa Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym Andrzej Montwiłł Szczecin, 2010 1 Dr inż. Andrzej Montwiłł Zakład Organizacji i Zarządzania Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt badawczy własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt TalkNET - Studium na temat intermodalnych łańcuchów transportowych pomiędzy Skandynawią a Środkową i Południowo-Wschodnią Europą

Projekt TalkNET - Studium na temat intermodalnych łańcuchów transportowych pomiędzy Skandynawią a Środkową i Południowo-Wschodnią Europą Projekt TalkNET - Studium na temat intermodalnych łańcuchów transportowych pomiędzy Skandynawią a Środkową i Południowo-Wschodnią Europą III Edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Transport Intermodalny

Bardziej szczegółowo

XLIV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3

XLIV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3 -3/1- XLIV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zadanie 16 Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. zmieniały się granice Polski i jej sąsiedzi. Wypełnij poniższą tabelę: A. wpisz liczbę państw, z którymi Polska graniczyła

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI jako bank Unii Europejskiej zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych, zrównoważonych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej w Europie i

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Transport studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Matematyczne metody wspomagania decyzji. 2. Przykłady problemów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Karolina A. Krośnicka Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce TRANSPORT INTERMODALNY INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH Szczecin, 12-14 czerwca 2019 r. Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce dr Tadeusz Bocheński Instytut

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PREZENTACJA WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo