Układy wieloelektronowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układy wieloelektronowe"

Transkrypt

1 Układy wieloelektronowe spin cząstki nierozróżnialność cząstek a symetria funkcji falowej fermiony i bozony przybliżenie jednoelektonowe wyznacznik Slatera konfiguracje elektronowe atomów

2 ciało posiadające ładunek elektryczny i orbitalny moment pędu ma też moment magnetyczny elektron porusza się wokół jądra ma orbitalny moment pędu i związany z nim orbitalny moment magnetyczny m μ M M współczynnik proporcjonalności dla atomów z wieloma elektronami m poszczególnych elektronów dodają się do siebie mogą się więc znosić Dla atomu srebra wypadkowy moment magnetyczny wynikający z ruchu orbitalnego elektronów jest równy zero ALE!

3 w 9 r. fizycy niemieccy Stern i Gerlach wykonali następujące doświadczenie : Przepuścili oni wiązkę atomów Ag między biegunami magnesu dającego silne niejednorodne pole magnetyczne. Okazało się, że wiązka Ag rozszczepia się na dwie wiązki atomy Ag mają więc pewien moment magnetyczny, który może się ustawiać względem zewnętrznego pola magnetycznego tylko na dwa sposoby: zgodnie z polem i przeciwnie. Ten moment magnetyczny nie jest związany z ruchem orbitalnym elektronu wokół jądra! 3

4 Aby wyjaśnić ten eksperyment fizycy wprowadzili w 95 r. pojęcie spinu elektronu Pojęcie spinu pozwoliło też na wyjaśnienie struktury widm atomowych zwłaszcza dla atomów w zewnętrznym polu magnetycznym Spin elektronu nie ma odpowiednika klasycznego!! Hipoteza spinu znalazła pełne potwierdzenie teoretyczne dopiero w relatywistycznej mechanice kwantowej, podanej przez Diraca. 4

5 W mechanice nierelatywistycznej spin cząstki jest wprowadzany poprzez kolejny postulat: POSTULAT VI o spinie cząstki elementarnej cząstka elementarna ma oprócz orbitalnego momentu pędu M rp jeszcze wewnętrzny moment pędu zwany spinem S Sx, S y, Sz Mierzalne są dwie wielkości: kwadrat długości wektora spinu przyjmuje on wartości gdzie s to spinowa liczba kwantowa jedna ze składowych umownie to składowa S z przyjmuje ona wartości Sz m s gdzie m s to magnetyczna kwantowa liczba spinowa S S s s S S x S y S z 5

6 spinowa liczba kwantowa s jest charakterystyczna dla rodzaju cząstki. Przyjmuje ona wartości całkowite lub połówkowe magnetyczna spinowa liczba kwantowa m s przyjmuje s + dyskretnych wartości Dla elektronu spinowa liczba kwantowa magnetyczna spinowa liczba kwantowa m lub m s s n n m s s s 0,,,... s, s,, 0,, s Zatem S 3 4, S z 6

7 Z wielkościami S i S z wiążemy operatory Operatory te komutują Wartościom własnym operatora odpowiadają dwie różne funkcje własne tego operatora, zwane funkcjami spinowymi Są to także funkcje własne operatora s oraz / s / Ŝ oraz β Sˆ Sˆ 3 4 i Ŝ z Sˆ Sˆ O funkcjach spinowych wystarczy wiedzieć, że są ortogonalne i unormowane 7 Ŝ z z Ŝ z 3 4

8 do opisu stanu elektronu w atomie nie wystarcza tylko znajomość orbitalu, tzn. funkcji falowej nlm x, y, z, t zależnej od współrzędnych położenia i czasu Własności kwantowo-mechaniczne elektronu opisuje w pełni dopiero funkcja zwana spinorbitalem atomowym Φ x, y, z, t, s x, y, z, t s n l m m s nlm m s w celu jednoznacznego scharakteryzowania stanu elektronu w atomie można też podać wartości czterech liczb kwantowych: n, l, m, m s 8

9 Multipletowość dla układu wieloelektronowego niezbędne jest wprowadzenie liczby kwantowej S całkowitego spinu i liczby kwantowej M S rzutu całkowitego spinu na oś z prosty przykład atomu dwu-elektronowego liczby kwantowe m s charakteryzują rzuty spinów tych elektronów - mogą być one : jednakowe lub różne spiny równoległe lub spiny antyrównoległe S = S = 0 M S = -, 0, M S = 0 stan trypletowy stan singletowy jeśli żaden kierunek w przestrzeni nie jest wyróżniony to stan ten jest trójkrotnie zdegenerowany ten stan jest tylko jeden 9

10 Degenerację wynikającą z różnych możliwych ustawień spinu elektronów nazywamy multipletowością Ponieważ dla danej wartości S rzut spinu może przyjmować S + różnych wartości, więc multipletowość wynosi S + Im więcej elektronów zawiera jakiś układ tym więcej jest różnych możliwości wzajemnej orientacji ich spinów. układ 3-elektronowy: lub S = 3 / S = / układ 4-elektronowy: lub lub S = S = S = 0 0

11 Nierozróżnialność cząstek a symetria funkcji falowej w mechanice kwantowej obowiązuje zasada nierozróżnialności jednakowych cząstek Jednakowe cząstki nie mają żadnych cech indywidualnych czyli nie można ich zidentyfikować ani prześledzić ruchu pojedynczej cząstki Φ, funkcja falowa dwóch jednakowych cząstek, np. elektronów 3 współrzędne przestrzenne i współrzędną spinową jednego elektronu oznaczam jako a drugiego jako Φ, gęstość prawdopodobieństwa znalezienia tych elektronów w przestrzeni Jeśli zamienimy elektrony miejscami, to stan układu opisuje funkcja Φ,

12 Z uwagi na zasadę nierozróżnialności : Φ, Φ, Φ, Φ, Wynik ten można uogólnić na układ dowolnie wielu cząstek: W wyniku przestawienia permutacji dowolnych dwóch nierozróżnialnych cząstek funkcja falowa albo nie zmienia się w ogóle albo zmienia znak Jeśli funkcja falowa nie zmienia się w ogóle Φ,, 3,..., N Φ,, 3,..., N to nazywamy ją symetryczną względem permutacji cząstek Jeśli funkcja falowa zmienia znak Φ,, 3,..., N Φ,, 3,..., N to nazywamy ją antysymetryczną względem permutacji cząstek

13 z porównania wyników teorii i eksperymentu wiadomo, że : tylko od rodzaju cząstek zależy, czy opisująca je funkcja falowa jest symetryczna czy też antysymetryczna względem przestawienia cząstek układy cząstek o spinie połówkowym s = /, 3/, opisywane są funkcjami antysymetrycznymi takie cząstki to elektrony, protony, neutrony układy cząstek, których spin jest całkowity s = 0,, opisywane są funkcjami symetrycznymi takie cząstki to np. cząstki i fotony 3

14 Zbiory wielu identycznych cząstek mają różne właściwości zależnie od tego, czy funkcje falowe opisujące ich stan są antysymetryczne czy też symetryczne względem permutacji cząstek. Fermi i Dirac opracowali statystyczną teorię cząstek o funkcjach falowych antysymetrycznych względem permutacji cząstki o spinie połówkowym podlegają więc statystyce Fermiego-Diraca cząstki te nazywamy fermionami Bose i Einstein opracowali statystyczną teorię cząstek o funkcjach falowych symetrycznych względem permutacji cząstki o spinie całkowitym podlegają więc statystyce Bosego-Einsteina cząstki te nazywamy bosonami 4

15 Zasada nierozróżnialności cząstek oraz żądanie antysymetryczności dla cząstek o spinie połówkowym lub symetryczności dla cząstek o spinie całkowitym funkcji falowej względem permutacji to kolejny postulat mechaniki kwantowej POSTULAT VII. Postulat ten nakłada ograniczenia na funkcje próbne stosowane w metodzie wariacyjnej! 5

16 Przybliżenie jednoelektronowe Elektron w atomie porusza się w polu pochodzącym od jądra i od rozmytych ujemnych ładunków pozostałych elektronów To wypadkowe pole ma symetrię sferyczną Każdemu elektronowi można przypisać pewną jednoelektronową funkcję falową spinorbital atomowy, opisującą w przybliżeniu jego stan w polu jądra i pozostałych elektronów ALE Jak z tych spinorbitali skonstruować wieloelektronową funkcję falową, opisującą stan wszystkich elektronów w atomie? 6

17 Przybliżenie jednoelektronowe Aby zapewnić zgodność wyników mechaniki kwantowej z wynikami doświadczeń, wieloelektronowa funkcja falowa powinna spełniać dwa warunki :.antysymetryczność względem permutacji elektronów czyli zgodność z zasadą nieodróżnialności identycznych cząstek. zakaz Pauliego, który mówi że w żadnym układzie wieloelektronowym nie może być dwóch elektronów opisywanych takim samym spinorbitalem 7

18 Przybliżenie jednoelektronowe Budując N-elektronową funkcję falową ze spinorbitali, trzeba użyć N różnych spinorbitali. Najprostszą byłaby więc funkcja falowa w postaci iloczynu N spinorbitali F F... Φ F N N Funkcja ta nie spełnia jednak warunku antysymetryczności względem permutacji elektronów. Warunek ten spełnia funkcja falowa F w postaci wyznacznika zbudowanego z N spinorbitali, zwanego wyznacznikiem Slatera 8

19 wyznacznik Slatera Przybliżenie jednoelektronowe Φ N! F F F N F F F N F N F N F N N F spełnia warunek antysymetryczności bo permutacji elektronów odpowiada przestawienie kolumn wyznacznika a w wyniku tego wyznacznik zmienia znak F spełnia zakaz Pauliego bo jeśli dwóm elektronom przyporządkujemy jednakowy spinorbital, to dwa wiersze wyznacznika będą sobie równe a wtedy wyznacznik przyjmuje wartość zero 9

20 Przybliżenie jednoelektronowe Rozwijając wyznacznik Slatera otrzymujemy kombinację liniową N! członów Φ [ F F F33 F N N F F F33 F N N! F F 3 F F N ] 3 N N poszczególne iloczyny różnią się permutacją elektronów i występują na przemian ze znakiem + i -. Jeśli spinorbitale są ortonormalne, to czynnik / N! zapewnia normalizację funkcji F. 0

21 Przybliżenie jednoelektronowe Przybliżenie jednoelektronowe lub orbitalne to przybliżenie, w którym układowi N elektronów przyporządkowujemy funkcję falową zbudowaną z N funkcji jedno-elektronowych, czyli spinorbitali. Inaczej możemy powiedzieć, że jest to przybliżenie, w którym każdemu elektronowi przyporządkowujemy oddzielną jednoelektronową funkcję falową spinorbital W przypadku atomów każdą metodę przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera opartą na przybliżeniu jedno-elektronowym nazywamy metodą orbitali atomowych w przypadku cząsteczek metodę taką nazywamy metodą orbitali molekularnych

22 zalety przybliżenia jednoelektronowego łatwość interpretacji uzyskanych wyników dowolne układy atomy, cząsteczki, kryształy opisuje się tym samym formalizmem można oddzielnie wyznaczyć rozkład ładunku każdego elektronu oraz obliczyć jego energię leży u podstaw powłokowego modelu atomu oraz opartych na tym modelu metod wyjaśniania różnych właściwości atomów daje zadowalające wyniki pod względem jakościowym i ilościowym bardzo często i można je stosunkowo prosto otrzymać

23 wady przybliżenia jednoelektronowego: funkcja falowa w postaci jednego wyznacznika Slatera jest dobrym przybliżeniem tylko dla układów zamkniętopowłokowych ale prawie wszystkie trwałe cząsteczki w stanach podstawowych są układami zamkniętopowłokowymi dla układów otwartopowłokowych trzeba stosować liniowe kombinacje wyznaczników większość atomów to układy otwartopowłokowe 3

24 e - Ilustracja wyboru funkcji falowej dla dwóch e - np. atom He r e - oddziaływanie między elektronami to jest źródłem problemów r r Hˆ, Rozwiązuję równanie Schrödingera: - ˆ Z ˆ Z Z=e + H - - H - - r r ˆ ˆ ˆ H, H H r przyjmuję, że elektrony poruszają się niezależnie w polu jądra He i nie oddziałują na siebie: ˆ 0 H Hˆ Hˆ z funkcją falową będącą iloczynem funkcji jednoelektronowych: - - Z r Hˆ - Z r 0 E r, n 0 m 4

25 5 ˆ ˆ ˆ 0 H H H m n m n m m n m n n m n m n m n m n E E E E H H H H H 0 0 ˆ E H, m n E n E m E Rozwiązaniem równania jest też funkcja gdyż hamiltoniany są identyczne a więc mają jednakowe zbiory funkcji własnych. Funkcji tej odpowiada także energia 0 0 ˆ E H, m n ˆ ˆ H H i E n E m E

26 Jeśli n m, to ani funkcja, ani, nie są antysymetryczne względem permutacji elektronów. Odpowiadają jednak tej samej energii E 0 Ich dowolna kombinacja liniowa, c n m c n m 0 jest też funkcją własną operatora Ĥ i odpowiada tej samej energii E 0 Czy ta funkcja jest antysymetryczna względem permutacji elektronów? c c n m n?,, m? c n m c Jest antysymetryczna o ile c = -c czyli, c n m n m n m 6

27 Z warunku normalizacji funkcji czyli, mamy c, n m n m lub, n m n m jeśli w tym wyznaczniku przestawimy dwa wiersze lub kolumny, to jego wartość zmieni się na ujemną jeśli dwa wiersze lub kolumny będą jednakowe, to wyznacznik będzie równy zeru Funkcja falowa, spełnia więc zarówno warunek antysymetryczności, jak i zakaz Pauliego 7

28 Podobnie możemy skonstruować antysymetryczną i unormowaną funkcję falową dla N nieoddziałujących ze sobą elektronów ˆ 0 H Hˆ Hˆ Hˆ N,,, N N! N N N N N N Pominięcie oddziaływania elektronów wprowadza duże błędy!! 8

29 Gdy uwzględnimy pełny hamiltoniam Hˆ,,, N - N N N Z j - j j rj k j rjk to możemy dalej przyjmować, że funkcja falowa ma postać wyznacznikową ALE,,, N Nie znamy wtedy postaci funkcji jednoelektronowych j wewnątrz wyznacznika. Metoda, która pozwala na wyznaczenie j i, w konsekwencji, funkcji,,, N metody HF nosi nazwę metody Hartree-Focka 9

30 Podsumowując: Stan elektronu w atomie opisuje funkcja falowa w postaci wyznacznika Slatera zbudowanego ze spinorbitali Φ n l s m s Spinorbital opisuje stan rozpatrywanego elektronu w polu potencjału punktowego jądra i uśrednionego potencjału wszystkich pozostałych elektronów Potencjał elektronów, podobnie jak potencjał jądra, jest sferycznie symetryczny ale nie jest to potencjał punktowy lecz rozmyty W atomie wieloelektronowym oddziaływanie dwu elektronów ze sobą zależy od stopnia w jakim przenikają się wzajemnie odpowiadające im chmury ładunku opisane kwadratem modułu odpowiednich orbitali a stopień ten zależy od kształtu orbitalu Kształt orbitalu opisuje poboczna liczba kwantowa l m m nlm 30

31 W atomie wieloelektronowym energia elektronu zależy nie tylko od wartości głównej liczby kwantowej n ale również od wartości orbitalnej liczby kwantowej l. Wartość magnetycznej liczby kwantowej m decyduje o orientacji orbitalu w przestrzeni ale nie wpływa na energię elektronu. Ale jeśli atom umieścimy np. w polu magnetycznym 3

32 energie orbitalne dla atomu wodoru atomu wieloelektronowego atomu wieloelektronowego w polu magnetycznym E s Es E p E3s E3 p E3 d 3

33 Konfiguracje elektronowe atomów czyli przyporządkowanie elektronów określonym poziomom energetycznym Jeśli interesuje nas stan podstawowy, czyli stan o najniższej energii, to wypełniamy elektronami kolejne poziomy zaczynając od najniższych. Pamiętać musimy jednak o zakazie Pauliego, Zakaz Pauliego mówi, że dwa elektrony muszą mieć różne funkcje falowe, funkcje te mogą mieć wprawdzie jednakowe części przestrzenne ALE muszą mieć wtedy inne części spinowe: F który na każdym orbitalu pozwala umieścić najwyżej elektrony. Stany wzbudzone otrzymujemy przenosząc jeden lub więcej elektronów z poziomu niższego na wyższy F 33

34 34 Wróćmy do atomu He i funkcji opisujących stan singletowy i trypletowy W stanie podstawowym atomu He F F, Φ F F F F funkcja symetryczna funkcja antysymetryczna tu zmiana spinu decyduje o antysymetryczności funkcji falowej F, względem permutacji elektronów S = 0 M S = 0 stan singletowy

35 W stanie wzbudzonym atomu He Φ Φ 3 Φ Φ 4 Φ t, funkcja antysymetryczna funkcja symetryczna S = M S = -, 0, Te trzy funkcje falowe mają identyczne części przestrzenne ale różne części spinowe każdej z tych funkcji odpowiada ta sama energia stan, dla którego S = jest trójkrotne zdegenerowany ze względu na różne możliwe wartości rzutu spinu stan ten nazywamy stanem trypletowym 35

36 W stanie wzbudzonym atomu He czwarta funkcja falowa to Φs, funkcja symetryczna stan singletowy funkcja antysymetryczna S = 0 M S = 0 stan podstawowy atomu dwu-elektronowego parzystoelektronowego jest z reguły stanem singletowym stan wzbudzony może być stanem trypletowym lub singletowym 36

37 Stany podstawowe: H: s He: s Li: s s Be: s s B: s s p C: s s p N: s s p 3 O: s s p 4 F: s s p 5 Ne: s s p 6 Na: s s p 6 3s Powłoką elektronową nazywamy wszystkie poziomy elektronowe przyporządkowane danej wartości n dla n =,, 3, powłoki nazywamy K, L, M, K s p 3 K L 3s Poziomy odpowiadające danej wartości l nazywamy podpowłokami dla l =,, 3 mamy podpowłoki s, p, d, 37

38 Stany podstawowe: H: s He: s Li: s s Be: s s B: s s p C: s s p N: s s p 3 O: s s p 4 F: s s p 5 Ne: s s p 6 Na: s s p 6 3s Atom zamknięto-powłokowy ma całkowicie wypełnione kolejne podpowłoki. Przyporządkowanie elektronów określonym spinorbitalom jest wtedy jednoznaczne. Przykład: atomy gazów szlachetnych, berylu Atom otwarto-powłokowy któraś podpowłoka nie jest w pełni wypełniona. Przyporządkowanie elektronów określonym spinorbitalom nie jest jednoznaczne, np. w atomie C 38

39 W atomie węgla mamy elektrony na orbitalach p i można je rozmieścić na wiele sposobów obydwa elektrony mogą być na tym samym orbitalu lub na różnych orbitalach tutaj spiny tych elektronów mogą być skierowane zarówno zgodnie, jak i przeciwnie Reguły Hunda dają nam dodatkowe informacje o rozmieszczeniu elektronów w atomach znajdujących się w stanach podstawowych:.dopóki liczba elektronów zajmujących daną podpowłokę elektronową nie przekracza liczby jej orbitali, orbitale te są obsadzane pojedynczymi elektronami.niesparowane elektrony, zajmujące różne orbitale danej podpowłoki, maja spiny ustawione równolegle Spełnienie tych reguł zapewnia zmniejszenie energii odpychania pomiędzy elektronami, a tym samym obniżenie energii układu. 39

40 W atomie C oba elektrony p znajdują się więc na różnych orbitalach i mają spiny zgodnie skierowane Rozmieszczenie elektronów na orbitalach atomów drugiego okresu 40

41 Dla atomów wieloelektronowych dalsza rozbudowa powłok elektronowych zachodzi według przedstawionych reguł, lecz z uwzględnieniem stwierdzonej kolejności energetycznej orbitali podanej na schemacie obsadzenie elektronami podpowłoki 3d w powłoce M n = 3 zaczyna się dopiero po zapełnieniu orbitalu 4s z powłoki N n = 4 4

42 4

Wykład Budowa atomu 3

Wykład Budowa atomu 3 Wykład 14. 12.2016 Budowa atomu 3 Model atomu według mechaniki kwantowej Równanie Schrödingera dla atomu wodoru i jego rozwiązania Liczby kwantowe n, l, m l : - Kwantowanie energii i liczba kwantowa n

Bardziej szczegółowo

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Budowa atomów Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Model atomu Bohra atom zjonizowany (ciągłe wartości energii) stany wzbudzone jądro Energia (ev) elektron orbita stan podstawowy Poziomy

Bardziej szczegółowo

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru Efekt Zeemana Atom wodoru wg mechaniki kwantowej ms = magnetyczna liczba spinowa ms = -1/2, do pełnego opisu stanu elektronu potrzebna jest ta liczba własność

Bardziej szczegółowo

Atomy wieloelektronowe

Atomy wieloelektronowe Wiązania atomowe Atomy wieloelektronowe, obsadzanie stanów elektronowych, układ poziomów energii. Przykładowe konfiguracje elektronów, gazy szlachetne, litowce, chlorowce, układ okresowy pierwiastków,

Bardziej szczegółowo

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). 1925r. postulat Pauliego: Na jednej orbicie może znajdować się nie więcej

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera Fizyka atomowa Atom wodoru w mechanice kwantowej Moment pędu Funkcje falowe atomu wodoru Spin Liczby kwantowe Poprawki do równania Schrödingera: struktura subtelna i nadsubtelna; przesunięcie Lamba Zakaz

Bardziej szczegółowo

Wykład Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny

Wykład Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny Wykład 21. 12.2016 Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny Jeszcze o atomach Przypomnienie: liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru, zakaz Pauliego, powłoki, podpowłoki, orbitale, Atomy wieloelektronowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ATOMOWE =1, m e =1, e=1, ; 1 E 2 h = 4, J. Energia atomu wodoru lub jonu wodoropodobnego w jednostkach atomowych:

JEDNOSTKI ATOMOWE =1, m e =1, e=1, ; 1 E 2 h = 4, J. Energia atomu wodoru lub jonu wodoropodobnego w jednostkach atomowych: do wyk ladu z 1.10.13 Atom wodoru i jon wodoropodobny Ze - ladunek jadra, e - ladunek elektronu, µ - masa zredukowana µ = mem j m e+m j ( µ m e ) M j - masa jadra, m e - masa elektronu, ε 0 - przenikalność

Bardziej szczegółowo

Stara i nowa teoria kwantowa

Stara i nowa teoria kwantowa Stara i nowa teoria kwantowa Braki teorii Bohra: - podane jedynie położenia linii, brak natężeń -nie tłumaczy ilości elektronów na poszczególnych orbitach - model działa gorzej dla atomów z więcej niż

Bardziej szczegółowo

Liczby kwantowe n, l, m l = 0 l =1 l = 2 l = 3

Liczby kwantowe n, l, m l = 0 l =1 l = 2 l = 3 Liczby kwantowe Rozwiązaniem równania Schrödingera są pewne funkcje własne, które można scharakteryzować przy pomocy zestawu trzech liczb kwantowych n, l, m. Liczby kwantowe nie mogą być dowolne, muszą

Bardziej szczegółowo

Fizyka atomowa r. akad. 2012/2013

Fizyka atomowa r. akad. 2012/2013 r. akad. 2012/2013 wykład VII - VIII Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka atomowa Zakład Biofizyki 1 Spin elektronu Elektrony posiadają własny moment pędu L s. nazwany spinem. Wartość spinu

Bardziej szczegółowo

II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy 1. Atom helu: struktura poziomów, reguły wyboru, 2. Zakaz Pauliego, 3. Moment pędu w atomach wieloelektronowych: sprzężenie LS i

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Atomy wieloelektronowe

Wykład 16: Atomy wieloelektronowe Wykład 16: Atomy wieloelektronowe Funkcje falowe Kolejność zapełniania orbitali Energia elektronów Konfiguracja elektronowa Reguła Hunda i zakaz Pauliego Efektywna liczba atomowa Reguły Slatera Wydział

Bardziej szczegółowo

III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy r. akad. 2004/2005 1. Atom helu: struktura poziomów, reguły wyboru, 2. Zakaz Pauliego, 3. Moment pędu w atomach wieloelektronowych:

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Fizyka 3.3 WYKŁAD II Fizyka 3.3 WYKŁAD II Promieniowanie elektromagnetyczne Dualizm korpuskularno-falowy światła Fala elektromagnetyczna Strumień fotonów o energii E F : E F = hc λ c = 3 10 8 m/s h = 6. 63 10 34 J s Światło

Bardziej szczegółowo

CHEMIA 1. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna ATOM.

CHEMIA 1. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna ATOM. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.pl CHEMIA 1 ATOM Budowa atomu - jądro, zawierające

Bardziej szczegółowo

Notatki do wyk ladu IV (z 27.10.2014)

Notatki do wyk ladu IV (z 27.10.2014) Dla orbitalnego momentu p edu (L): Notatki do wyk ladu IV (z 7.10.014) ˆL ψ nlm = l(l + 1) ψ nlm (1) ˆL z ψ nlm = m ψ nlm () l + 1 możliwych wartości rzutu L z na wyróżniony kierunek w przestrzeni (l -liczba

Bardziej szczegółowo

Elektronowa struktura atomu

Elektronowa struktura atomu Elektronowa struktura atomu Model atomu Bohra oparty na teorii klasycznych oddziaływań elektrostatycznych Elektrony mogą przebywać tylko w określonych stanach, zwanych stacjonarnymi, o określonej energii

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Elektron fala stojąca wokół jądra Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkowy

Bardziej szczegółowo

Zasady obsadzania poziomów

Zasady obsadzania poziomów Zasady obsadzania poziomów Model atomu Bohra Model kwantowy atomu Fala stojąca Liczby kwantowe -główna liczba kwantowa (n = 1,2,3...) kwantuje energię elektronu (numer orbity) -poboczna liczba kwantowa

Bardziej szczegółowo

Atomowa budowa materii

Atomowa budowa materii Atomowa budowa materii Wszystkie obiekty materialne zbudowane są z tych samych elementów cząstek elementarnych Cząstki elementarne oddziałują tylko kilkoma sposobami oddziaływania wymieniając kwanty pól

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg Mechanika kwantowa Erwin Schrödinger (1887-1961) Werner Heisenberg 1901-1976 Falowe równanie ruchu (uproszczenie: przypadek jednowymiarowy) Dla fotonów Dla cząstek Równanie Schrödingera y x = 1 c y t y(

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy poziom Sylabus modułu: Chemia kwantowa 021 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 12 9 stycznia 2017 A.F.Żarnecki Podstawy

Bardziej szczegółowo

Stany skupienia materii

Stany skupienia materii Stany skupienia materii Ciała stałe - ustalony kształt i objętość - uporządkowanie dalekiego zasięgu - oddziaływania harmoniczne Ciecze -słabo ściśliwe - uporządkowanie bliskiego zasięgu -tworzą powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Atomy mają moment pędu

Atomy mają moment pędu Atomy mają moment pędu Model na rysunku jest modelem tylko klasycznym i jak wiemy z mechaniki kwantowej, nie odpowiada dokładnie rzeczywistości Jednakże w mechanice kwantowej elektron nadal ma orbitalny

Bardziej szczegółowo

13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe)

13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe) Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 13 UKŁADY KILKU CZĄSTEK W MECHANICE KWANTOWEJ 13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe) Zajmiemy się kwantowym opisem atomu He

Bardziej szczegółowo

że w wyniku pomiaru zmiennej dynamicznej A, której odpowiada operator αˆ otrzymana zostanie wartość 2.41?

że w wyniku pomiaru zmiennej dynamicznej A, której odpowiada operator αˆ otrzymana zostanie wartość 2.41? TEST. Ortogonalne i znormalizowane funkcje f i f są funkcjami własnymi operatora αˆ, przy czym: α ˆ f =. 05 f i α ˆ f =. 4f. Stan pewnej cząstki opisuje 3 znormalizowana funkcja falowa Ψ = f + f. Jakie

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 13 8 stycznia 2018 A.F.Żarnecki Podstawy

Bardziej szczegółowo

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym Jan Królikowski Fizyka IVBC 1 II.4.1 Ogólne własności wektora kwantowego momentu pędu Podane poniżej własności kwantowych wektorów

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 2006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Rezonansowe oddziaływanie układu atomowego z promieniowaniem "! "!! # $%&'()*+,-./-(01+'2'34'*5%.25%&+)*-(6

Bardziej szczegółowo

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków. Cząstki elementarne Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków. Cząstki elementarne Leptony i kwarki są fermionami mają spin połówkowy

Bardziej szczegółowo

Stany atomu wieloelektronowego o określonej energii. być przypisywane elektrony w tym stanie atomu.

Stany atomu wieloelektronowego o określonej energii. być przypisywane elektrony w tym stanie atomu. Notatki do wyk ladu VI Stany atomu wieloelektronowego o określonej energii. Konfiguracja elektronowa atomu - zbiór spinorbitali, wykorzystywanych do konstrukcji funkcji falowej dla danego stanu atomu;

Bardziej szczegółowo

Wykład 27. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek.

Wykład 27. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek. 1 Wykład 7 Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek. 1.1 Atom wodoru w mechanice kwantowej. Znalezienie poziomów energetycznych elektronu w atomie wodoru (a także układów wodoropodobnych: jonu

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 13. Fizyka atomowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ ZASADA PAULIEGO Układ okresowy pierwiastków lub jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Chemia Ogólna wykład 1

Chemia Ogólna wykład 1 Chemia Ogólna wykład 1 Materia związki chemiczne cząsteczka http://scholaris.pl/ obojętne elektrycznie indywiduum chemiczne, złożone z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami

Bardziej szczegółowo

Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki

Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki Wiązanie kowalencyjne molekuła H 2 Tworzenie wiązania kowalencyjnego w molekule H 2 : elektron w jednym atomie przyciągany jest przez jądro drugiego. Wiązanie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a Wykład II.1 25 Obroty układu kwantowego Interpretacja aktywna i pasywna. Macierz obrotu w trzech wymiarach a operator obrotu w przestrzeni stanów. Reprezentacja obrotu w przestrzeni funkcji falowych. Transformacje

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych.

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych. VII. SPIN 1 Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych. 1 Wstęp Spin jest wielkością fizyczną charakteryzującą cząstki

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetyczna

Spektroskopia magnetyczna Spektroskopia magnetyczna Literatura Zbigniew Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN W- wa 1992 lub nowsze wydanie Przypomnienie 1) Mechanika ruchu obrotowego - moment bezwładności, moment pędu,

Bardziej szczegółowo

I. Budowa atomu i model atomu wg. Bohra. 1. Atom - najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości. Jądro atomowe - protony i neutrony

I. Budowa atomu i model atomu wg. Bohra. 1. Atom - najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości. Jądro atomowe - protony i neutrony Materiał powtórzeniowy do sprawdzianów - konfiguracja elektronowa, elektrony walencyjne, współczesny układ pierwiastków chemicznych, przykładowe zadania z rozwiązaniami. I. Budowa atomu i model atomu wg.

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski Fizyka 2 wykład 14 Janusz Andrzejewski Atom wodoru Wczesne modele atomu -W czasach Newtona atom uważany była za małą twardą kulkę co dość dobrze sprawdzało się w rozważaniach dotyczących kinetycznej teorii

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu:

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu: ATOM WODORU Atom wodoru Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu: U = 4πε Opis kwantowy: wykorzystując zasadę odpowiedniości

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkow Hamiltona energia funkcja falowa h d d d + + m d d dz

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI ANALIZA ŚLADÓW METODA ICP-OES Optyczna spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie WYKŁAD 4 Rodzaje widm i mechanizm ich powstania PODSTAWY SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym 1. Kwantowanie przestrzenne w zewnętrznym polu magnetycznym. Model wektorowy raz jeszcze 2. Zjawisko Zeemana Normalne zjawisko Zeemana i jego wyjaśnienie w modelu

Bardziej szczegółowo

c) prawdopodobieństwo znalezienia cząstki między x=1.0 a x=1.5 jest równe

c) prawdopodobieństwo znalezienia cząstki między x=1.0 a x=1.5 jest równe TEST 1. Ortogonalne i znormalizowane funkcje f 1 i f są funkcjami własnymi operatora, przy czym: f 1 =1.05 f 1 i f =.41 f. Stan pewnej cząstki opisuje znormalizowana funkcja 1 3 falowa = f1 f. Jakie jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11 Mechanika kwantowa : teoria nierelatywistyczna / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Ludwik Dobrzyński, Andrzej Pindor. - Wyd. 3. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa redaktora do wydania

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Atomy wieloelektronowe

Wykład 3: Atomy wieloelektronowe Wykład 3: Atomy wieloelektronowe Funkcje falowe Kolejność zapełniania orbitali Energia elektronów Konfiguracja elektronowa Reguła Hunda i zakaz Pauliego Efektywna liczba atomowa Reguły Slatera Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Fizyki. Kwanty

Wykłady z Fizyki. Kwanty Wykłady z Fizyki 10 Kwanty Zbigniew Osiak OZ ACZE IA B notka biograficzna C ciekawostka D propozycja wykonania doświadczenia H informacja dotycząca historii fizyki I adres strony internetowej K komentarz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład X 2015-12-25 1 Mechanika kwantowa opiera się na dwóch prawach Dualizm korpuskularno-falowy (de Broglie a) λ h p Zasada nieoznaczoności Heisenberga p x h/(4 ) Gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii obliczeniowej

Podstawy chemii obliczeniowej Podstawy chemii obliczeniowej Anna Kaczmarek Kędziera Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydział Chemii UMK, Toruń Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki 2015 Plan wykładu 15 godzin

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru i jony wodoropodobne

Atom wodoru i jony wodoropodobne Atom wodoru i jony wodoropodobne dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści Spis treści 1. Model Bohra atomu wodoru 2 1.1. Porządek

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin 1. Zapisz konfigurację elektronową dla atomu helu (dwa elektrony) i wyjaśnij, dlaczego cząsteczka wodoru jest stabilna, a cząsteczka

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy. Przewidywania teorii kwantowej

Układ okresowy. Przewidywania teorii kwantowej Przewidywania teorii kwantowej Chemia kwantowa - podsumowanie Cząstka w pudle Atom wodoru Równanie Schroedingera H ˆ = ˆ T e Hˆ = Tˆ e + Vˆ e j Chemia kwantowa - podsumowanie rozwiązanie Cząstka w pudle

Bardziej szczegółowo

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały WYKŁAD 1 Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie praw fizyki kwantowej: promieniowanie katodowe

Bardziej szczegółowo

Teoria Orbitali Molekularnych. tworzenie wiązań chemicznych

Teoria Orbitali Molekularnych. tworzenie wiązań chemicznych Teoria Orbitali Molekularnych tworzenie wiązań chemicznych Zbliżanie się atomów aż do momentu nałożenia się ich orbitali H a +H b H a H b Wykres obrazujący zależność energii od odległości atomów długość

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład X 16.12.2017 1 Mechanika kwantowa opiera się na dwóch prawach Dualizm korpuskularno-falowy (de Broglie a) λ h p Zasada nieoznaczoności Heisenberga p x h/(4 ) Gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej.

1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 1 Pytania egzaminacyjne: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 2. Efekt fotoelektryczny- interpretacja Einsteina. 3. Efekt fotoelektryczny: jak skorelowana jest liczba wybijanych elektronów

Bardziej szczegółowo

26 Okresowy układ pierwiastków

26 Okresowy układ pierwiastków 26 Okresowy układ pierwiastków Przyjmując procedurę Hartree ego otrzymujemy poziomy numerowane, jak w atomie wodoru, liczbami kwantowymi (n, l, m) z tym, że degeneracja ze względu na l na ogół już nie

Bardziej szczegółowo

Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 2010/2011: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej.

Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 2010/2011: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 1 Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 21/211: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 2. Efekt fotoelektryczny - interpretacja Einsteina. 3. Efekt fotoelektryczny: jak skorelowana jest licza

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Cząsteczki dwuatomowe

Wykład 5: Cząsteczki dwuatomowe Wykład 5: Cząsteczki dwuatomowe Wiązania jonowe i kowalencyjne Ograniczenia teorii Lewisa Orbitale cząsteczkowe Kombinacja liniowa orbitali atomowych Orbitale dwucentrowe Schematy nakładania orbitali Diagramy

Bardziej szczegółowo

Metody obliczeniowe chemii kwantowej oparte na funkcji falowej. Dla uk ladu N elektronów i K j ader atomowych hamiltonian przyjmuje postać:

Metody obliczeniowe chemii kwantowej oparte na funkcji falowej. Dla uk ladu N elektronów i K j ader atomowych hamiltonian przyjmuje postać: Metody obliczeniowe chemii kwantowej oparte na funkcji falowej Równanie Schrödingera: ĤΨ = EΨ Dla uk ladu N elektronów i K j ader atomowych hamiltonian przyjmuje postać: Ĥ = h 2 K α=1 1 2M α 2 α h2 2m

Bardziej szczegółowo

Widmo sodu, serie. p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa

Widmo sodu, serie. p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa Widmo sodu, serie p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa Przejścia dozwolone w Na Reguły wyboru: l =± 1 Diagram Grotriana dla sodu, z lewej strony poziomy energetyczne wodoru; należy zwrócić uwagę,

Bardziej szczegółowo

Różne typy wiązań mają ta sama przyczynę: energia powstającej stabilnej cząsteczki jest mniejsza niż sumaryczna energia tworzących ją, oddalonych

Różne typy wiązań mają ta sama przyczynę: energia powstającej stabilnej cząsteczki jest mniejsza niż sumaryczna energia tworzących ją, oddalonych Wiązania atomowe Atomy wieloelektronowe, obsadzanie stanów elektronowych, układ poziomów energii. Przykładowe konfiguracje elektronów, gazy szlachetne, litowce, chlorowce, układ okresowy pierwiastków,

Bardziej szczegółowo

Teoria funkcjonału gęstości

Teoria funkcjonału gęstości Teoria funkcjonału gęstości Łukasz Rajchel Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski lrajchel1981@gmail.com Wykład dostępny w sieci: http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/lrajchel/

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii obliczeniowej

Podstawy chemii obliczeniowej Podstawy chemii obliczeniowej Anna Kaczmarek Kędziera Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydział Chemii UMK, Toruń Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki 2015 Plan wykładu 15 godzin

Bardziej szczegółowo

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl Plan ogólny Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli czym będziemy się

Bardziej szczegółowo

Struktura elektronowa czasteczek. przybliżenie Borna-Oppenheimera. równania Schrödingera dla elektronów przy ustalonym po lożeniu jader

Struktura elektronowa czasteczek. przybliżenie Borna-Oppenheimera. równania Schrödingera dla elektronów przy ustalonym po lożeniu jader Notatki do wyk ladu VII Struktura elektronowa czasteczek przybliżenie Borna-Oppenheimera rozwiazanie równania Schrödingera dla elektronów przy ustalonym po lożeniu jader przybliżenie jednoelektronowe metoda

Bardziej szczegółowo

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1 Spin jądra atomowego Nukleony mają spin ½: Całkowity kręt nukleonu to: Spin jądra to suma krętów nukleonów: Dla jąder parzysto parzystych, tj. Z i N parzyste ( ee = even-even ) I=0 Dla jąder nieparzystych,

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budowa atomu zadania

Temat 1: Budowa atomu zadania Budowa atomu Zadanie 1. (0-1) Dany jest atom sodu Temat 1: Budowa atomu zadania 23 11 Na. Uzupełnij poniższą tabelkę. Liczba masowa Liczba powłok elektronowych Ładunek jądra Liczba nukleonów Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego WYKŁAD 15 Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego 1 Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego Bosony

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 3 wykład: Piotr Fita pokazy: Jacek Szczytko ćwiczenia: Aneta Drabińska, Paweł Kowalczyk, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Atom wodoropodobny. Biegunowy układ współrzędnych. współrzędne w układzie. kartezjańskim. współrzędne w układzie. (x,y,z) biegunowym.

Atom wodoropodobny. Biegunowy układ współrzędnych. współrzędne w układzie. kartezjańskim. współrzędne w układzie. (x,y,z) biegunowym. Atom wodoropodobny z współrzędne w układzie kartezjańskim r sinθ cosφ x r cosθ φ θ r r sinθ (x,y,z) r sinθ sinφ Biegunowy układ współrzędnych y funkcja faowa współrzędne w układzie biegunowym ( ) r,θ,φ

Bardziej szczegółowo

Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka)

Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka) Notatki do wyk ladu V Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka) Metoda wariacyjna, w której przyjmuje sie, że przybliżona funkcja falowa, opisujaca stan uk ladu n-elektronowego ma postać wyznacznika Slatera,

Bardziej szczegółowo

Geometria cząsteczek wieloatomowych. Hybrydyzacja orbitali atomowych.

Geometria cząsteczek wieloatomowych. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Geometria cząsteczek wieloatomowych. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Geometria cząsteczek Geometria cząsteczek decyduje zarówno o ich właściwościach fizycznych jak i chemicznych, np. temperaturze wrzenia,

Bardziej szczegółowo

Notatki do wyk ladu V (z ) Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka)

Notatki do wyk ladu V (z ) Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka) Notatki do wyk ladu V (z 03.11.014) Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka) Metoda wariacyjna, w której przyjmuje sie, że przybliżona funkcja falowa, opisujaca stan uk ladu n-elektronowego ma postać wyznacznika

Bardziej szczegółowo

Atomy wieloelektronowe i cząsteczki

Atomy wieloelektronowe i cząsteczki Atomy wieloelektronowe i cząsteczki 1 Atomy wieloelektronowe Wodór ma liczbę atomową Z=1 i jest prostym atomem. Zawiera tylko jeden elektron i jeden proton stąd potencjał opisuje oddziaływanie kulombowskie

Bardziej szczegółowo

24 Spin i efekty relatywistyczne

24 Spin i efekty relatywistyczne 4 Spin i efekty relatywistyczne 4. Doświadczenie Sterna Gerlacha Zauważmy, że klasycznie na moment magnetyczny µ w stałym polu magnetycznym B działa moment siły N = µ B. (4.) Efektem tego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

W6. Model atomu Thomsona

W6. Model atomu Thomsona W6. Model atomu Thomsona Na początku XX w. znano wiele wyników eksperymentalnych, które wskazywały na to, że atomy zawierają elektrony. Z faktu, że atomy są elektrycznie obojętne wnioskowano, że mają one

Bardziej szczegółowo

REZONANSY : IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ ANALIZĘ FAL PARCJALNYCH, WYKRESY ARGANDA

REZONANSY : IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ ANALIZĘ FAL PARCJALNYCH, WYKRESY ARGANDA REZONANSY : IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI PRZEZ ANALIZĘ FAL PARCJALNYCH, WYKRESY ARGANDA Opis układu cząsteczek w mechanice kwantowej: 1. Funkcja falowa, 2. Wektora stanu ψ. TRANSFORMACJE UKŁADU CZĄSTEK: 1.

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium Konwersatorium 1 Zagadnienia na konwersatorium 1. Omów reguły zapełniania powłok elektronowych. 2. Podaj konfiguracje elektronowe dla atomów Cu, Ag, Au, Pd, Pt, Cr, Mo, W. 3. Wyjaśnij dlaczego występują

Bardziej szczegółowo

Elektronowa struktura atomu

Elektronowa struktura atomu Elektronowa struktura atomu Model atomu Bohra oparty na teorii klasycznych oddziaływań elektrostatycznych Elektrony mogą przebywać tylko w określonych stanach, zwanych stacjonarnymi, o określonej energii

Bardziej szczegółowo

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym 1. Kwantowanie przestrzenne momentów magnetycznych i rezonans spinowy 2. Efekt Zeemana (normalny i anomalny) oraz zjawisko Paschena-Backa 3. Efekt Starka

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %. Informacje ogólne Wykład 28 h Ćwiczenia 14 Charakter seminaryjny zespołu dwuosobowe ~20 min. prezentacje Lista tematów na stronie Materiały do wykładu na stronie: http://urbaniak.fizyka.pw.edu.pl Zaliczenie:

Bardziej szczegółowo

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki Jądrowej

Podstawy Fizyki Jądrowej Podstawy Fizyki Jądrowej III rok Fizyki Kurs WFAIS.IF-D008.0 Składnik egzaminu licencjackiego (sesja letnia)! OPCJA: Po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń możliwość zorganizowania ustnego egzaminu (raczej

Bardziej szczegółowo

Notatki do wyk ladu IV (z ) Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka)

Notatki do wyk ladu IV (z ) Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka) Notatki do wyk ladu IV (z 1.11.01) Metoda Hartree-Focka (Hartree ego-focka) Metoda wariacyjna, w której przyjmuje sie, że przybliżona funkcja falowa opisujac a stan uk ladu n-elektronowego ma postać wyznacznika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22 METODA FUNKCJONAŁÓW GĘSTOŚCI Wstęp. Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1

Rozdział 22 METODA FUNKCJONAŁÓW GĘSTOŚCI Wstęp. Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 22 METODA FUNKCJONAŁÓW GĘSTOŚCI 22.1 Wstęp Definiujemy dla gazu elektronowego operatory anihilacji ψ σ (r) i kreacji ψ σ(r) pola fermionowego ψ σ

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa Schrödingera

Mechanika kwantowa Schrödingera Fizyka 2 Wykład 2 1 Mechanika kwantowa Schrödingera Hipoteza de Broglie a wydawała się nie zgadzać z dynamiką Newtona. Mechanika kwantowa Schrödingera zawiera mechanikę kwantową jako przypadek graniczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 8

Podstawy fizyki wykład 8 Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Ładunek elektryczny Grecy ok. 600 r p.n.e. odkryli, że bursztyn potarty o wełnę przyciąga inne (drobne) przedmioty. słowo

Bardziej szczegółowo

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX.1. OPERACJE OBSERWACJI. a) klasycznie nie ważna kolejność, w jakiej wykonujemy pomiary. AB = BA A pomiar wielkości A B pomiar wielkości B b) kwantowo wartość obserwacji

Bardziej szczegółowo

TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH (MO) dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH (MO) dr Henryk Myszka - Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii TERIA RBITALI MLEKULARNYCH (M) Metoda (teoria) orbitali molekularnych (M) podstawy metody M - F. Hund, R.S. Mulliken Teoria M zakłada, że zachowanie się elektronu w cząsteczce opisuje orbital molekularny

Bardziej szczegółowo

Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową:

Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową: Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową: Zad: 2 Zapis 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (K 2 L 8 M 4 ) przedstawia konfigurację elektronową atomu A. argonu. B.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH PODSTAWY TEORII PASMOWEJ Struktura pasm energetycznych Teoria wa Struktura wa stałych Półprzewodniki i ich rodzaje Półprzewodniki domieszkowane Rozkład Fermiego - Diraca Złącze p-n (dioda) Politechnika

Bardziej szczegółowo

Statystyki kwantowe. P. F. Góra

Statystyki kwantowe. P. F. Góra Statystyki kwantowe P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2016 Statystyki kwantowe Rozpatrujemy gaz doskonały o Hamiltonianie H = N i=1 p i 2 2m. (1) Zamykamy czastki w bardzo dużym pudle o idealnie

Bardziej szczegółowo

Elementy teorii powierzchni metali

Elementy teorii powierzchni metali prof. dr hab. Adam Kiejna Elementy teorii powierzchni metali Wykład 4 v.16 Wiązanie metaliczne Wiązanie metaliczne Zajmujemy się tylko metalami dlatego w zasadzie interesuje nas tylko wiązanie metaliczne.

Bardziej szczegółowo