Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO (II stopień)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO (II stopień)"

Transkrypt

1 Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO (II stopień)

2 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 04. Transport morski i żegluga śródlądowa w Polsce. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 2

3 Linia brzegowa Polski (Katedra Transportu i Logistyki, WN 3

4 Podział strefowy morza Bałtyckiego Morskie wody wewnętrzne - wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego. Morze terytorialne - pas wód przybrzeżnych, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża. Polska i wszystkie państwa nadbałtyckie utrzymują jako zasadę 12-milowe (jedna mila morska to 1852 m) morze terytorialne. Wyłączna strefa ekonomiczna jest obszarem rozciągającym się poza morzem terytorialnym, na którym państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawa do celu poszukiwania, eksploatacji, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi, zarówno żywymi, jak i minerałami, wód morskich, jak również dna morskiego i jego podziemia. Morze pełne, morze otwarte zgodnie z konwencją o morzu pełnym, są to wszelkie części morza, które nie są morzem terytorialnym, ani wodami wewnętrznymi żadnego państwa. Strefa, gdzie żadne państwo nie sprawuje zwierzchności. Obowiązują na nim następujące uprawnienia (wolności morza pełnego): 1. wolność żeglugi; 2. wolność rybołówstwa; 3. wolność przelotu; 4. wolność układania kabli podmorskich i rurociągów; 5. wolność badań naukowych; 6. wolność budowania wysp i innych instalacji. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 4

5 Organy administracji morskiej Na terytorium Rzeczypospolitej działają trzy urzędy morskie: 1) Urząd Morski w Gdyni; 2) Urząd Morski w Słupsku; 3) Urząd Morski w Szczecinie. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 5

6 Obowiązki organów administracji morskiej 1) nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i życia na morzu oraz nad porządkiem portowo-żeglugowym; 2) ochrona środowiska morskiego wraz z działalnością inspekcyjną w tym zakresie; 3) budowa i utrzymanie umocnień brzegowych, wydm i zalesień wraz z ochroną pasa nadbrzeżnego; 4) budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich; 5) utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na drogach morskich. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 6

7 Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Administracja linią brzegową, wodami i portami Morza Bałtyckiego podzielona jest na trzy rejony administracyjne. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 7

8 Porty morskie handlowe rybackie wojenne Uniwersalne Specjalizowane Port Władysławowo Port Marynarki Wojennej w Helu port Szczecin port Police port Dziwnów Port Marynarki Wojennej w Gdyni port Gdynia port Ustka Port Marynarki Wojennej w Świnoujściu port Gdański port Łeba port Świnoujście port Jastarnia Port Elbląg (Katedra Transportu i Logistyki, WN 8

9 Morska flota transportowa w 2018 roku. Stan w dniu 31 XII (Katedra Transportu i Logistyki, WN 9

10 Morska flota transportowa według bander w 2018 roku. Stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba statków Ogółem Kraj bandery Bahamy Cypr Liberia Malta Polska Nośność (DWT) w tys. ton 2602,1 1400,6 276,1 699,5 202,2 23,7 Pojemność brutto (GT) w tys. 1852,8 1035,1 186,5 432,4 180,8 18,0 a Dane obejmują statki będące własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów (Katedra Transportu i Logistyki, WN 10

11 Średni wiek statków morskiej floty transportowej w 2018 roku. Stan w dniu 31 XII Średni wiek statku w morskiej flocie transportowej wyniósł 17,5 lat (dla statków pływających pod polską banderą 38,7 lat, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą 12,4 lat). Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przewieźli 9148,7 tys. ton ładunków. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 11

12 Struktura przewozów morską flotą transportową w Polsce według kategorii ładunkowych w 2018 roku (Katedra Transportu i Logistyki, WN 12

13 Przewozy ładunków oraz wykonana praca przewozowa według rodzajów żeglugi (Katedra Transportu i Logistyki, WN 13

14 Struktura przewozów pasażerów morską i przybrzeżną flotą transportową w 2018 r. (bez kierowców samochodów ciężarowych) (Katedra Transportu i Logistyki, WN 14

15 Porty morskie w Polsce w 2018 roku Obroty ładunkowe w portach morskich w 2018 r. wyniosły 92,0 mln ton, tj. o 17,8% więcej niż w 2017 roku. Wzrost obrotów odnotowano w większości głównych portów, tj.: w Gdańsku (o 25,2%), Gdyni (o 14,9%), Świnoujściu (o 14,3%) oraz Szczecinie (o 7,1%), natomiast spadek w Policach (o 17,1%). Udział poszczególnych portów w obrotach ogólnokrajowych w 2018 r. kształtował się następująco: Gdańsk 46,2%, Gdynia 22,9%, Świnoujście 18,3%, Szczecin 10,2%, Police 1,7% oraz pozostałe porty 0,7% (Katedra Transportu i Logistyki, WN 15

16 Porty morskie w Polsce w 2018 roku (Katedra Transportu i Logistyki, WN 16

17 Obroty ładunkowe według portów i kategorii ładunkowych w 2018 roku (Katedra Transportu i Logistyki, WN 17

18 Międzynarodowe obroty ładunkowe w portach morskich według krajów załadunku (przywóz) i wyładunku (wywóz) w 2018 roku (Katedra Transportu i Logistyki, WN 18

19 Struktura obrotów ładunków tranzytowych w portach morskich w 2018 roku (Katedra Transportu i Logistyki, WN 19

20 Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich według miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży w 2018 roku (Katedra Transportu i Logistyki, WN 20

21 Najważniejsze rodzaje statków transportowych Drobnicowiec - statek przeznaczony do przewozu drobnicy, zapakowanych w skrzynie, beczki, bele, worki i inne rodzaje opakowań, lub bez opakowania. Rorowiec (ro-ro) typ statku towarowego, pasażerskotowarowego lub barki przystosowanego do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (samochodów osobowych, ciężarówek lub wagonów kolejowych). Kontenerowiec statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów, przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku. Masowiec statek, zazwyczaj z pojedynczym pokładem i dnem podwójnym, przeznaczony głównie do przewozu suchych ładunków masowych luzem, tj. bez opakowania, wsypywanych bezpośrednio do ładowni, jak np. węgiel, ruda, nawozy mineralne, zboża. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 21

22 Amerykański wojskowy drobnicowiec USNS Richard E. Byrd (Katedra Transportu i Logistyki, WN 22

23 Holowanie statku RORO (samochodowiec). Widoczna rampa i furta rufowa. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 23

24 Kontenerowiec BCL Joanna w Zatoce Gdańskiej (Katedra Transportu i Logistyki, WN 24

25 Masowiec Maciej Rataj podczas remontu w stoczni. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 25

26 Transport towarowo-pasażerski Promy morskie stanowią typ statków, który wykształcił się ze statków pasażerskich. Promy obsługują regularne połączenia między portami (tzw. żegluga wahadłowa). Bywają promy wyłącznie pasażerskie, ale obecnie wśród średnich i większych promów zdecydowanie dominują jednostki pasażerskotowarowe, czyli promy pasażerskosamochodowe. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 26

27 Trasy połączeń promowych z/do Świnoujścia Trasy połączeń promowych z/do Gdyni i Gdańska (Katedra Transportu i Logistyki, WN 27

28 Prom morski MF Scandinavia wyruszający w podróż do Szwecji. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 28

29 Polska flota rybacka w 2018 roku Według stanu na koniec 2018 r. polska flota rybacka liczyła 827 jednostek (o 0,8% mniej niż w 2017 r.) o łącznej pojemności brutto (GT) 32,4 tys. (o 17,4% wyższej niż w roku poprzednim) oraz o mocy 80,2 tys. kw (o 5,2% większej). W skład polskiej floty rybackiej na koniec 2018 r. wchodziły 2 trawlery, 124 kutry oraz 701 łodzi. Dla obu trawlerów portem macierzystym była Gdynia. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 29

30 Struktura połowów ryb i innych organizmów morskich w 2018 roku a a Dane nie uwzględniają połowów łodziami o długości do 8 m. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 30

31 Metodyka PESTEL Dla celów związanych z opisem przesłanek rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce wykorzystano metodykę PESTEL, uwzględniającą specyfikację czynników: politycznych (P political); ekonomicznych (E economic); społecznych (S social); technicznych (T technological); środowiskowych (E environmental) i prawnych (L legal). Wyselekcjonowano wyłącznie czynniki, które mają największe znaczenie dla analizowanego zjawiska. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 31

32 Czynniki polityczne (ŻŚ) 1. Kluczowym bieżącym czynnikiem politycznym jest bezwzględna preferencja władz krajowych dla modernizacji i rozwoju infrastruktury dróg kołowych. 2. Występuje zjawisko kanibalizmu transportowego, w którym transport lądowy rozwijany jest się przy równoczesnej dewastacji dróg wodnych. 3. W dłuższej perspektywie czasowej należy liczyć się z wyczerpywaniem się pozytywnej oceny takiej polityki, m.in. w związku z nasilającymi się sygnałami płynącymi z polityk europejskich, a w przyszłości zapewne z bezpośredniej presji politycznej i regulacji o charakterze obligatoryjnym. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 32

33 Czynniki ekonomiczne (ŻŚ) (1/2) Nakłady na infrastrukturę drogową, a po części i kolejową, czynione są w skali powodującej chroniczny niedobór środków na cele związane z transportem wodnym wspomniane powyżej zjawisko kanibalizmu transportowego uwidacznia się np. w strukturze wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego wyeliminowano możliwość finansowania dróg wodnych, w tym większych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również wspierania przedsięwzięć prywatnych. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 33

34 Czynniki ekonomiczne (ŻŚ) (2/2) W dłuższej perspektywie należy oczekiwać spadku wartości ogółem środków publicznych przeznaczonych na infrastrukturę. Pozytywnie oddziaływać na rozwój żeglugi śródlądowej będzie rosnący poziom i znaczenie kosztów transportu dla konkurencyjności dostawców, skutkiem czego może być pojawienie się lobbingu i inicjatyw biznesowych na rzecz transportu wodnego. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 34

35 Czynniki społeczne (ŻŚ) Negatywnym czynnikiem jest aktywność grup interesu dążących do rozwoju transportu drogowego i eliminacji transportu wodnego (w tym środowiska ekstremistycznych ekologów ). Czynnikami pozytywnymi o rosnącym znaczeniu są inicjatywy samorządowe związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz rozwojem żeglugi. Temu ostatniemu celowi służą projekty rewitalizacji drogi wodnej E70 (Odra-Warta-Noteć-Wisła) oraz budowy Kanału Śląskiego (Odra-Wisła). (Katedra Transportu i Logistyki, WN 35

36 Czynniki technologiczne (ŻŚ) Rozwój i implementacja w Polsce technik i technologii związanych z zagospodarowaniem rzek pozwoli w przyszłości na realizację przedsięwzięć w sposób minimalizujący koszty (w tym środowiskowe). Negatywnym czynnikiem jest postępująca degradacja stanu technicznego infrastruktury istniejącej, co spowoduje wzrost skali nakładów niezbędnych w przyszłości. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 36

37 Czynniki środowiskowe (ŻŚ) Ponawiające się zjawisko powodzi, a w przyszłości oczekiwana dalsza destabilizacja klimatu, stanowić będzie nabierający znaczenia czynnik sprzyjający podejmowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą rzek. Jednocześnie należy oczekiwać wciąż rosnącej presji na wykorzystywanie transportu energooszczędnego, o niskiej uciążliwości środowiskowej. Obecnie jednak szereg krajowych ośrodków opinii przywiązana jest do poglądu o kolizji zagadnień transportu wodnego z kwestiami zachowania krajobrazu i walorów środowiska. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 37

38 Czynniki prawne (ŻŚ) (1/2) Stan obecny determinowany jest daleko posuniętym chaosem organizacyjnym związanym z zarządzaniem infrastrukturą i jej rozwojem, jak również z nieprzejrzystym modelem zarządzania gospodarką wodną i infrastrukturą przeciwpowodziową. Przykładem chaosu jest podporządkowanie spraw infrastruktury transportowej jednostkom wyspecjalizowanym w sprawach środowiska naturalnego. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 38

39 Czynniki prawne (ŻŚ) (2/2) Rządy polskie unikają przy tym przyjęcia regulacji międzynarodowych (np. Porozumienia AGN). W przyszłości należy oczekiwać porządkowania struktur administracyjnych i włączenia Polski w międzynarodowy system prawny, zarówno w sferze regulacji dotyczących transportu wodnego, jak i związanych z energooszczędnym transportem. środowiska. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 39

40 Żegluga śródlądowa w Polsce przewóz ładunków W 1980 r. przewozy ładunków ogółem (tj. wszystkimi rodzajami transportu) wynosiły 2.753,3 mln ton, a w 2012 r ,2 mln ton. W 1980 r. wodnym transportem śródlądowym przewieziono 22,2 mln ton ładunków, co stanowiło 0,80% ogółu ładunków przewiezionych wszystkimi rodzajami transportu. W 2000 r. przewieziono tym transportem już tylko 10,4 mln ton, co stanowiło 0,77% ogółu przewiezionych ładunków, w 2005 r. 9,6 mln ton (0,67%), w 2010 r. 5,1 mln ton (0,28%), w 2011 r. 5,1 mln ton (0,27%), a w 2012 r. 4,6 mln ton (0,25%). (Katedra Transportu i Logistyki, WN 40

41 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (1/10) Na tle tendencji europejskich, w tym rozwiniętych krajów Unii Europejskiej (UE), polska żegluga śródlądowa nie ma większego znaczenia w przewozach towarów, natomiast w przewozach osób ogranicza się ona do turystyki, a lokalnie do uzupełnienia infrastruktury transportu samochodowego (promy rzeczne). (Katedra Transportu i Logistyki, WN 41

42 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (2/10) Od wielu lat zmniejszają się w Polsce zarówno przewozy towarowe żeglugą śródlądową, jak i ich udział w przewozach wszystkimi rodzajami transportu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy UE promuje rozwój śródlądowego transportu i wodnego, głównie z powodu konieczności zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko przewozów w ruchu drogowym. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 42

43 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (3/10) Spadek znaczenia żeglugi śródlądowej w Polsce następował pomimo, że we wszystkich programach rządowych, określających politykę transportową po 2000 roku, zakładano jej rozwój. Rozwój tej gałęzi transportu założono także w przyjętej w dniu 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów Strategii rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 43

44 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (4/10) Na regres żeglugi śródlądowej główny wpływ ma zły stan techniczny dróg wodnych. Zaledwie 10% łącznej długości sieci tych dróg spełnia parametry eksploatacyjne określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Pozostała długość sieci dróg wodnych (ok. 90%) nie spełnia obowiązujących parametrów eksploatacyjnych. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 44

45 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (5/10) Ponadto sieć ta nie tworzy jednolitego systemu komunikacyjnego, lecz zbiór odrębnych, różnych jakościowo szlaków. Do najistotniejszych utrudnień w tym zakresie należą zbyt małe głębokości torów wodnych, niewłaściwe parametry obiektów mostowych (drogowych i kolejowych), awarie jazów i śluz oraz długie przerwy nawigacyjne (z powodu zalodzenia a następnie wysokiej wody). Pomimo niespełniania przez większość śródlądowych dróg wodnych obowiązujących parametrów eksploatacyjnych, MTBiGM oraz KZGW nie podejmowały działań mających na celu doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym danych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 45

46 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (6/10) Degradacja techniczna śródlądowych dróg wodnych oznacza dla armatorów nieopłacalność inwestowania w budowę nowej floty, m.in. ze względu na brak możliwości wykorzystania jej ładowności i ograniczenia żeglugowe. W rezultacie nie następowała odnowa floty dla przewozów towarowych tym transportem. Większość taboru żeglugi śródlądowej jest zdekapitalizowana, a jego wiek znacznie przekracza normatywny okres eksploatacji. Użytkowanie zdekapitalizowanej floty przyczynia się z kolei do wzrostu kosztów eksploatacyjnych, co dodatkowo zmniejsza konkurencyjność tej gałęzi transportu. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 46

47 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (7/10) Nieterminowo realizowane były inwestycje infrastrukturalne o podstawowym znaczeniu dla żeglugi śródlądowej (dotyczyło to przede wszystkim inwestycji w ramach Programu dla Odry 2006). W programie zakładano modernizację tej drogi wodnej w latach Do 2013 r., mimo upływu ok. 80% czasu, zaawansowanie finansowe całego programu wynosiło 52,6%. Szczególnie duże opóźnienia (11 lat) wystąpiły w przypadku budowy stopnia wodnego Malczyce. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 47

48 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (8/10) Niewielkie zaawansowanie realizacji zadań objętych Programem dla Odry 2006 wynikało m.in. z długotrwałych procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji i pozyskaniem decyzji administracyjnych, co skutkowało koniecznością przesunięcia terminów rozpoczęcia realizacji zadań, a w konsekwencji często wzrostem kosztów projektu i dalszym przesuwaniem terminu rozpoczęcia, bądź zakończenia ich realizacji. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 48

49 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (9/10) Żegluga śródlądowa jest najbardziej energooszczędnym sposobem transportu. Na przykład, 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem rzecznym na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas, gdy samochodem jedynie 50 ton, a koleją 97 ton. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 49

50 (Katedra Transportu i Logistyki, WN 50

51 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (10/10) Niska energochłonność jest przyczyną znacznie mniejszej niż w transporcie samochodowym emisji zanieczyszczeń powietrza. Koszty zewnętrzne transportu rzecznego wynoszą (wg opracowań Komisji Europejskiej) ok. 5 na 1000 tonokilometrów i są blisko pięciokrotnie mniejsze niż koszty zewnętrzne transportu drogowego (około 24 /1000 tonokilometrów). (Katedra Transportu i Logistyki, WN 51

52 (Katedra Transportu i Logistyki, WN 52

53 (Katedra Transportu i Logistyki, WN 53

54 Charakterystyka Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) (Katedra Transportu i Logistyki, WN 54

55 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych (Katedra Transportu i Logistyki, WN 55

56 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych w Polsce (Katedra Transportu i Logistyki, WN 56

57 Struktura eksploatowanych śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2018 roku Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2018 r. wyniosła jak w roku poprzednim 3654 km, z czego 2425 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 635 km skanalizowane odcinki rzek, 335 km kanały, a 259 km jeziora żeglowne. Eksploatowanych przez żeglugę było 3336 km (91,3%) dróg żeglownych. (Katedra Transportu i Logistyki, WN 57

58 Struktura eksploatowanych śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2018 roku 18,3% 10,0% 7,8% 63,9% Rzeki żeglowne uregulowane Skanalizowane odcinki rzek Kanały Jeziora żeglowne (Katedra Transportu i Logistyki, WN 58

59 Struktura taboru barkowego żeglugi śródlądowej według grup ładowności w 2018 roku 0,9% Barki bez własnego napędu 18,4% 33,3% 43,3% 4,1% 1,1% 1,1% Barki z własnym napędem 70,8% 27,0% do 249 t t i więcej (Katedra Transportu i Logistyki, WN 59

60 Struktura wiekowa taboru żeglugi śródlądowej w 2018 roku Statki pasażerskie 21,1% 10,6% 4,9% 63,4% 0,6% Barki bez własnego napędu 6,3% 44,4% 48,7% Barki z własnym napędem 100,0% Pchacze 3,4% 25,3% 71,3% Holowniki 21,7% 78,3% do 19 lat lat i więcej (Katedra Transportu i Logistyki, WN 60

61 Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według kwartałów w mln ton 1,8 mln ton 1,6 1,7 1,7 1,5 1,5 1,2 0,9 0,8 1,1 0,6 0 I II III IV (Katedra Transportu i Logistyki, WN 61

62 Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według kwartałów w mln tkm mln t km I II III IV (Katedra Transportu i Logistyki, WN 62

63 Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową w Polsce WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba miejsc pasażerskich Liczba pasażerów Liczba pasażerokilometrów Średnia odległość przewozu 1 pasażera w km (Katedra Transportu i Logistyki, WN 63

64 ZST koniec wykładu 04. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady (Katedra Transportu i Logistyki, WN 64

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 04. Transport morski i żegluga śródlądowa w Polsce. 2 Linia brzegowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny. Gospodarka morska w Polsce w 2009 r. 1

Główny Urząd Statystyczny. Gospodarka morska w Polsce w 2009 r. 1 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Morskiej Szczecin, kwiecień 2010 r. Gospodarka morska w Polsce w 2009 r. 1 Podstawowe informacje o gospodarce

Bardziej szczegółowo

konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa,

konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa, konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa, 25.11.2017 Agenda Transport a środowisko naturalne Infrastruktura transportowa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH 21-22 marca 218 r. w PTAK WARSAW EXPO Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 27-216 SESJA II: TRANSPORT INTERMODALNY TRENDY POLSKIE dr inż. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2018 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 1) z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2013 r.

Gospodarka morska w Polsce w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, kwiecień 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Gospodarka morska w Polsce w 2013 r. Podstawowe informacje o gospodarce morskiej

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2014 r.

Gospodarka morska w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, kwiecień 2015 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Gospodarka morska w Polsce w 2014 r. Podstawowe informacje o gospodarce morskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarska morska w Polsce w 2015 r.

Gospodarska morska w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 27.04.2016 r. Opracowanie sygnalne Gospodarska morska w Polsce w 2015 r. W 2015 r. w morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej odnotowano spadek liczby statków. Morską

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim W obszarze gospodarki morskiej w u w 2011 r. działało 1766 podmiotów, stanowiąc nieco ponad 30% ogółu podmiotów w gospodarce morskiej w województwie. W okresie 2007-2011 liczba podmiotów zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej

Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej Rola proekologicznego Banku w finansowaniu przedsięwzięć gospodarki morskiej Dr Stanisław Kluza Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Międzynarodowy Kongres Morski Szczecin, 8-10 czerwca 2016 r. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO Seminarium POLSKIEGO KOMITETU GLOBANEGO PARTNERSTWA DLA WODY (PL GWP) 26 czerwca 2018 r. EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO Charakterystyka, wykorzystanie w latach 1991-2016, dalsze perspektywy Janusz

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podstawowe pojęcia (1/3) Wydatki = wszelkie świadczenia finansowe danego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu

Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Perspektywa nawigacyjna na rzece Odrze w 2019 r. na odcinku administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu Kpt. ż. ś. mgr inż. Kasper Jędrzychowski kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach Obszar działania RZGW we

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków transportu

Klasyfikacja środków transportu Klasyfikacja środków transportu Opracował : Robert Urbanik Podział ze względu na przedmiot przewozu Środki transportu do przewozu osób Samochody osobowe Autobusy Wagony osobowe Statki pasażerskie białej

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich

Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich dr inż. Piotr Durajczyk Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczecin, dnia 12.06.2019 r.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2012 r.

Gospodarka morska w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, kwiecień 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Gospodarka morska w Polsce w 2012 r. Podstawowe informacje o gospodarce morskiej

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE Katarzyna Krzywda Zastępca Dyrektora Kierująca Pracami Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018

ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018 ROLA TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W TRANSPORCIE INTERMODALNYM. Warszawa, marzec 2018 Założenia Białej Księgi UE z 2011 r. w zakresie optymalizacji działania łańcuchów logistycznych między innymi poprzez większe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE CENTRUM STATYSTYKI MORSKIEJ Opracowania sygnalne Szczecin, kwiecień 2009 r. GOSPODARKA MORSKA W POLSCE W 2008 R. 1 Podstawowe informacje o gospodarce morskiej Morska i przybrzeŝna

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH KRZYSZTOF WOŚ WARSZAWA- 09 LUTY 2016R. CEL PROGRAMU Analiza obecnego stanu polskich śródlądowych dróg wodnych i na jej podstawie wskazanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny. Gospodarka morska w Polsce w 2011 r.

Główny Urząd Statystyczny. Gospodarka morska w Polsce w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Morskiej Szczecin, kwiecień 2012 r. Gospodarka morska w Polsce w 2011 r. Podstawowe informacje o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO

WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO WPŁYW BUDOWY AUTOSTRADY A-1 NA ATRAKCYJNOŚĆ PORTU GDAŃSKIEGO dr inż. Artur Pawłowski Kierownik Zespołu Badań Rynku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Konferencja pt.: Zjawiska społeczne i gospodarcze jako efekty

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Jarema Piekutowski

Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Jarema Piekutowski Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach 2004-2008. Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów Jarema Piekutowski Szczecin, 2010 1 Jarema Piekutowski Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 1 Niniejsza taryfa określa wysokość opłat portowych za użytkowanie infrastruktury portowej stanowionych i pobieranych przez Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów

Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów 1 z 5 2013-09-25 10:07 Opis przedmiotu: Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIOB21 Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2016 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA 1 Niniejsza taryfa określa wysokość opłat portowych za użytkowanie infrastruktury portowej stanowionych i pobieranych przez Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami

Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. użytkownicy drogi wodnej zobowiązani są do uiszczania należności za korzystanie ze śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka transportu śródlądowego w Polsce

Charakterystyka transportu śródlądowego w Polsce Edyta Zielińska Charakterystyka u śródlądowego w Polsce JEL: L95 1.24136/atest.218.58 Data zgłoszenia: 19.11.218 Data akceptacji: 15.12.218 Treścią niniejszego artykułu będzie określenie roli jaką na przełomie

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 1. Pozycja transportu wodnego śródlądowego w programach rozwoju transportu w Polsce i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego Jednym z podstawowych celów polityki

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. (tekst jednolity nowej propozycji)

Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. (tekst jednolity nowej propozycji) Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (tekst jednolity nowej propozycji) Taryfa ustanowiona uchwałą Zarządu ZMPG SA nr 26/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku. Niniejsza taryfa określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

NARADA PRZEDNAWIGACYJNA SZCZECIN r. Odrzańska Droga Wodna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. godz.

NARADA PRZEDNAWIGACYJNA SZCZECIN r. Odrzańska Droga Wodna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. godz. NARADA PRZEDNAWIGACYJNA SZCZECIN -11.03.2019 r. Odrzańska Droga Wodna Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach godz. 9:00 12:00 Śródlądowe drogi wodne w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni Wykład 4ns : tematyka 1. Rodzaje kosztów w TM. 2. Metody szacowania

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. 2010 1 Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

KIN-4101-04/2013 Nr ewid. 188/2013/P/13/079/KIN. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ MARZEC 2 01 1

KIN-4101-04/2013 Nr ewid. 188/2013/P/13/079/KIN. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ MARZEC 2 01 1 KIN-4101-04/2013 Nr ewid. 188/2013/P/13/079/KIN Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej 1424 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej Na podstawie art. 34l ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Wspólna Polityka Rybołówstwa Wspólna Polityka Rybołówstwa (środki pomocowe) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) Realizacja PO RYBY 2007-2013 około

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

TERYTORIUM PAŃSTWOWE. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

TERYTORIUM PAŃSTWOWE. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski TERYTORIUM PAŃSTWOWE Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski KRYTERIA PAŃSTWOWOŚCI Konwencja z Montevideo o prawach

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo