Analiza infrastruktury punktowej transportu morskiego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza infrastruktury punktowej transportu morskiego w Polsce"

Transkrypt

1 Urszula Motowidlak 1 Analiza infrastruktury punktowej transportu morskiego w Polsce Wstęp W międzykontynentalnym transporcie towarowym objętościowa większość towarów przewożona jest drogą morską. Sytuacja ta raczej się nie zmieni wciągu najbliższych dziesięcioleci. Handel międzykontynentalny będzie nadal opierać się prawie wyłącznie na transporcie morskim, który pozostanie działalnością globalną. Przewidywany wzrost aktywności wewnątrzi zewnatrzunijnego transportu morskiego tworzy kolejne wyzwania 2. Europa chcąc sprostać rosnącej konkurencji i utrzymać swoją pozycję w charakterze globalnej platformy do transportu osób i towarów dąży w swoich działaniach do zredukowania środowiskowych skutków wewnątrzunijnych przewozów bez zmniejszenia ich efektywności. Kluczem do efektywnego transportu jest konsolidacja dużych wolumenów do przewozu na duże odległości pomiędzy tzw. pierwszą a ostatnią milą. Do tego celu nadaje się m.in. transport morski. Operacje logistyczne wykorzystujące synergie między transportem morskim, kolejowym lub rzecznym posiadają duży potencjał rozwoju. Możliwość zapewnienia efektywnych i skutecznych przewozów osób i towarów z wykorzystaniem złożonych łańcuchów przewozowych zależy od optymalnego funkcjonowania wszystkich połączonych ze sobą elementów sieci mulimodalnej 3. Mulimodalny transport towarowy musi stać się opłacalny dla przewoźników. Na wybrzeżach niezbędna jest większa liczba wydajnych punktów umożliwiających wprowadzanie towarów na rynki europejskie, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych przewozów przez terytorium Europy. Dynamika zmian politycznych i gospodarczych podniosła 1 dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Logistyki, Zakład Logistyki. 2 Komisja Europejska, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Dokument Roboczy, SEC(2001) Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, KOM(2009) 10. porty morskie do rangi węzłów logistycznych w ramach umacnianej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), determinujących wzrost stopy życiowej społeczeństw w państwach dysponujących własnymi portami. Porty morskie wymagają dobrych połączeń z obszarami w głębi lądu. Ich rozwój jest niezbędny dla obsługi coraz większych wolumenów towarów w ramach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w UE oraz współpracy z resztą świata. Celem artykułu jest analiza wybranych elementów infrastruktury punktowej i ich roli w dążeniu do osiągnięcia konkurencyjnego transportu morskiego w Polsce. Istota portów morskich Pory morskie są złożonymi kompleksami gospodarczymi posiadającymi zróżnicowane funkcje, takie jak: transportową, przemysłową, logistycznodystrybucyjną, handlową, miastotwórczą i regionotwórczą. Przede wszystkim jednak są węzłami do komunikacji pomiędzy morzem a lądem. Ponadto, pełnią strategiczną rolę w handlu oraz w międzynarodowym transporcie. Dodatkowo, porty morskie mogą obsługiwać podczas jednego przeładunku największą ilość towarów. Ułatwia to znacznie pracę przewoźników i co ważne, skraca czas oczekiwania na przesyłkę. Oprócz tego stanowią one multimodalne węzły transportowe, dzięki czemu stają się początkowymi oraz końcowymi elementami w transporcie kolejowym, rzecznym, samochodowym. Znajdują także zastosowanie w obsłudze portów i transporcie towarów w handlu międzynarodowym oraz w tranzycie. Dzięki temu, że porty wchodzą w skład podstawowych organizmów gospodarczych miast i regionów, stają się one bardzo przyjaznym miejscem do prowadzenia wielu działalności gospodarczych. Są także centrum informacji odnośnie środków transportu, ładunków, wszelkich możliwości związanych z dowozem i odwozem towarów. Wszystkie te elementy determinują szeroko pojęty rozwój miast i regionów znajdujących się w pobliżu portu morskiego. 358

2 Port jest istotnym elementem infrastruktury ze względu na ogromny, pozytywny wpływ na gospodarkę społeczną i narodową. Te złożone struktury dają zatrudnienie tysiącom osób, a co ważne jedno miejsce pracy w porcie doprowadza do powstania dziewięciu innych miejsc pracy poza portem. Porty morskie to kapitał wiedzy, innowacji, informacji, kadry, techniki oraz przedsiębiorstw z zakresu Transportu, Spedycji oraz Logistyki (TSL). Świadczą one wiele usług dla osób, środków transportu i szeroko pojętego handlu. Usługi świadczone przez porty morskie posiadają szeroką skalę. Obejmują one m.in. przeładunki towarów przy użyciu odpowiednich technologii, dopasowanych do rodzaju ładunku, składowanie, czynności manipulacje związane z transportem, kontrolę i rzeczoznawstwo, przewozy realizowane wewnątrz portu, spedycję, wszelkiego rodzaju czynności związane z obsługą statku, wynajem nabrzeży, i co również ważne, usługi logistyczno-dystrybucyjne. Dla konkurencyjności portów morskich bardzo istotne jest aby posiadały szeroki wachlarz możliwości świadczenia usług oraz duży potencjał przeładunkowo-składowy, dzięki czemu elastycznie dopasowują się do potrzeb i wymagań klientów 4. Bezpieczeństwo systemów portowych Porty morskie stanowią ogromne kompleksy gospodarcze, które w sposób bezpośredni wpływają na bezpieczeństwo dla gospodarki narodowej oraz efektywność transakcyjną handlu. Wszelkie procesy zachodzące w porcie morskich mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w rozwoju regionu ale i kraju, dlatego też posiadają odpowiednią ochronę aby nie było sposobności do powstania sytuacji kryzysowych. Zapewnienie odpowiedniej ochrony portów jest równoznaczne z zapewnieniem bezpieczeństwa przed niespodziewanym powstaniem sytuacji kryzysowych w miastach bądź regionach portowych, a w konsekwencji w całym kraju. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na nawet najdrobniejsze zakłócenia, czy też przerwy w działalności portu szczególnie wrażliwa jest gospodarka zaopatrzeniowa, zarówno całego kraju, jak i poszczególnych bardziej lub mniej powiązanych z nim przedsiębiorstw. Silne sprzężenie poszczególnych elementów złożonej struktury organizacyjno-przestrzennej portów 4 C. Christowa, Polityka transportowa i morska Unii Europejskiej jako czynnik konkurencyjności i rozwoju polskich portów morskich, Logistyka, nr 2/2012, s. 58. powoduje, że każde i najdrobniejsze zakłócenie bądź też chwilowe przerwanie w pracy jednego obiektu portowego wywołuje natychmiastowe i ciężkie do zrównoważenia skutki w działaniach całego portu, a także wpływa na zakłócenie w funkcjonowaniu całego morsko-lądowego łańcucha transportowego i związanego z nim łańcucha dostaw. Ponadto zarządzanie kryzysowe w portach posiada charakter wysoce złożony, o dużym stopniu skomplikowania i obejmuje wiele zróżnicowanych problemów między innymi przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych lub też przewidywalnych sytuacji kryzysowych, problemy te mogą stanowić poważne zagrożenie dla całego ekosystemu portowego oraz bezpieczeństwa społecznego w regionie portowym. Skutki takiego zdarzenia mogą posiadać także charakter ogólnokrajowy. Mając to na uwadze, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia ochrony portów podkreśla się że: osoby, infrastruktura i urządzenia w portach powinny być chronione przed zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu i ich destruktywnymi skutkami. Ochrona taka byłaby korzystna również dla podmiotów korzystających z transportu morskiego oraz dla całej gospodarki i społeczeństwa. Z tego powodu, zarówno zagadnienia bezpieczeństwa w portach oraz niezbędna ochrona portowych obiektów są jednym z najważniejszych problemów zarządzania strategicznego w portach morskich. W ostatnich latach znacznie wzrosła wielkość obsługiwanych w portach statków, co przyczyniło się do zwiększenia natężenia ich ruchu. Zauważyć można również, iż rośnie liczba statków przewożących ładunki niebezpieczne, do których zaliczają się miedzy innymi zbiornikowce, gazowce, chemikaliowce, co w konsekwencji prowadzi do gromadzenia się coraz większej ilości ładunków niebezpiecznych składowanych w portach. Czynniki te są jednym z wielu problemów, które zwiększają poziom ryzyka skażenia ekologicznego, zwłaszcza w zakresie wystąpienia dużej liczby potencjalnych zagrożeń powodujących między innymi zanieczyszczenie środowiska morskiego, jego flory jak i przybrzeżnego środowiska naturalnego. Zdarzenia takie mogą wywołać długotrwałe oraz niekiedy nieodwracalne skażenie akwenów portowych i terenów przyległych. Szczególnie niebezpieczne i bardzo ciężkie do opanowania jest wypłynięcie do wód portowych z uszkodzonego zbiornikowca wielu tysięcy ton ropy, wybuch gazu przewożonego statkiem. Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w portach, stanowią również ładunki niebezpieczne przewożone 359

3 np. w kontenerach. Problematyka zabezpieczenia i ochrony portowego środowiska naturalnego wysuwa się na pierwszy plan i staje się coraz ważniejsza, gdyż w ciągu ostatnich lat wyraźnie zwiększyła się liczba potencjalnych scenariuszy ataków czy też kradzieży możliwych do przeprowadzenia przez terrorystów w portach morskich, jak i wielkość zniszczeń, jakie one mogą spowodować. Porty bowiem mogą być atakowane z czterech stron, a mianowicie zarówno od strony lądu, z powietrza, z powierzchni wody lub też bardzo ciężki do wykrycia atak spod wody. Rozwój nowych technologii i dynamika zmian w otoczeniu zewnętrznym portów powoduje, że strategiczne myślenie o zapewnieniu bezpieczeństwa przyszłości systemów portowych ulega nieustannej ewolucji, przeobraża się oraz nieustannie transformuje w kierunku przygotowania bezpiecznych warunków pracy portów morskich a co za tym idzie związanych z nim zakładów produkcyjnych i usługowych. Ewolucja ta obejmuje zarówno podejście do wymiaru podmiotowego, przedmiotowego jak i funkcjonalnego problemów bezpieczeństwa systemów portowych oraz systemów integracji i koordynacji działań służb ochrony w portach, jak również włączenie ich do lokalnego, regionalnego i krajowego systemu zarządzana kryzysowego. Skalę zagadnień dotyczących zakresu przedsięwzięć mających na celu ochronę portu przed potencjalnymi zagrożeniami jego bezpieczeństwa zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz obrazują dane dotyczące portu w Gdyni: powierzchnia portu (wraz z ogromnymi obszarami zajętymi przez zlokalizowany w nim przemysł) obejmuje powyżej 750 ha, długość nabrzeży i falochronów stanowi ponad 20 km, roczna wielkość przeładunków osiąga powyżej 13 mln. ton, liczba zawijających statków to ponad 4 tys. jednostek, obroty kontenerów w zasięgu międzynarodowym wynoszą 378,3 tys. TEU 5. 5 Tubielewicz A, Forkiewicz M., Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw., Logistyka, nr 1, 2013, s Porty morskie jako element łańcucha dostaw Transport morski obsługuje ponad 90% światowej wymiany handlowej. Istnieje powszechne stwierdzenie, że głównymi czynnikami, które przyczyniły się do globalizacji, rozwoju wielu regionów świata, wzrostu konsumpcji oraz produkcji, a także wymiany zagranicznej są rozwój transportu morskiego i rozwój technologii informatycznych oraz komunikacyjnych. Dystrybucja międzynarodowa opiera się na transporcie strumienia kontenerów w morsko-lądowych łańcuchach dostaw pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi znajdującymi się w Europie, Azji oraz Stanach Zjednoczonych. Podczas transportu kontener przeładowywany jest 3,5 razy nim zostanie dostarczony do miejsca docelowego. Przyczyną tego rodzaju przeładunków jest rozwój systemu międzynarodowej dystrybucji oraz rozbudowanych sieci logistycznych. Znajduje tutaj zastosowanie tzw. koncepcja hug and spoke, czyli koncentracja transportu kontenerów na głównych trasach oceanicznych, które są skierowane do portów centralnych oraz rozbudowana sieć połączeń żeglugowych bliskiego zasięgu. Z tego względu wymagana jest większa liczba przeładunków. Całość procesów morsko-lądowych transportu musi być dostosowana do zróżnicowanych potrzeb obsługi łańcuchów międzynarodowych. Dzięki temu funkcjonowanie portów morskich przechodzi liczne zmiany a port morski coraz częściej pełni rolę węzła w sieci logistycznej. Konkurowanie z sąsiadującymi regionami oraz innymi uczestnikami łańcucha dostaw sprawia, że porty dążą do włączenia w największą ilość obsługiwanych linii łańcuchów dostaw. Oprócz tego cały czas podejmowane są działania mające na celu rozwój różnych usług logistycznych w porcie. Rozwój morsko-lądowych łańcuchów dostaw ma miejsce dzięki odpowiednim konfiguracjom sieci logistycznych. Dodatkowo szereg licznych czynników wpływa na fakt, iż morsko-lądowe sieci połączeń poddawane są procesom dostosowawczym i rozwojowym. Głównymi aspektami związanymi z rozwojem łańcuchów dostaw oraz wzrostem sieciowego znaczenia portów morskich jest kształtowanie i zwiększanie integralności sieci poprzez łączenie wybranych portów z innymi sieciami lub połączenia transportowymi, wybór portów podróżnych oraz portów głównych, gęstości sieci, system sieci najważniejszych połączeń, systemu połączeń pomiędzy portem głównym a regionalnym oraz liczby przyjmowanych w danym porcie połączeń. Wskazuje to na fakt, iż zarządzanie logistyczne 360

4 w portach morskich funkcjonuje na zasadzie kształtowania sieci. W łańcuchach dostaw warto wyróżnić porty bramowe będące głównymi centrami załadowczorozładowczych z przeładunkami dotyczącymi głównie obsługi ogromnego i rozwiniętego zaplecza. Porty te położone w centrum, z perspektywy zaplecza, posiadają niezwykle rozwiniętą infrastrukturę portową oraz akwatorium, które umożliwia przyjmowanie największych statków. Dodatkowo zapewniają krótki czas obsługi statków znajdujących się w porcie oraz efektywność na wysokim poziomie. Oprócz tego posiadają szeroko rozwiniętą sieć połączeń transportowych wraz z zapleczem. Jeżeli chodzi o konkurowanie między sobą, dotyczy ono utrzymania znaczenia oraz wzrostu pod względem sieci transportowych, a także stopniowego zwiększania liczby obsługiwanych łańcuchów dostaw i przeładunków. Dodatkowymi elementami sieci transportowych są porty podróżne oraz porty obsługujące zaplecze lokalne/regionalne. Ze względu na połączenia transportowe typu dowozowo/odwozowego z portami podróżnymi lub/i bramowymi, porty te został wciągnięte w sieć logistyczną. Port morski jest ogniwem systemu dystrybucji, przyczyniającym się do obniżania logistycznych kosztów całkowitych, zwiększenia niezawodności dostaw i prowadzenia do kompensacji pojawiających się rozbieżności w rozmiarach, czasie i jakości oferowanych usług przez uczestników łańcucha dostaw. Funkcje jakie spełnia to oprócz przeładunkowo-magazynowych i międzygałęziowego węzła transportowego, również funkcja koordynacyjna w stosunku do innych członków łańcucha dostaw. Najważniejszym wskaźnikiem określającym znaczenie portu morskiego jest wydajność operacji przeładunkowych a także czas obsługi statku. Dzięki szybkiemu przeładunkowi i stosunkowo krótkiemu czasowi postoju statku w porcie, dostawcy usług logistycznych czyli przewoźnicy morscy zyskują wiele korzyści. O czasie dostawy oraz o zwiększeniu elastyczności łańcucha dostaw, w taki sposób aby możliwe były zmiany w zarządzeniu z poglądu propodażowego na pro-popytowe i rozwój logistyki zwrotnej, decyduje wzrost efektywności obsługi przeładunku. Punktem, który pośredniczy w obsłudze fizycznych strumieni jest port morski. Strumienie te posiadają takie cechy jak masowość przewozów będąca następstwem spadku częstotliwości przypłynięć statków do portu, przy czym na lądzie transport wykonywany jest przez inne technologicznie, ekonomicznie i operacyjnie rodzaje transportu. Dodatkowo ładunki przewożone są w jednorazowo mniejszych partiach i zwiększonej częstotliwości ruchu pojazdów. Z tego względu na zetknięcie części morskiej i lądowej łańcucha dostaw w portach, powstają luki logistyczne. Związane są one z różnorodnymi wielkościami jednorazowych partii nadania przewozu. Aby ograniczyć występowanie nadmienionych luk logistycznych mamy możliwość włączenia do obsługi strumieni towarów dodatkowych punktów transportowych, pod względem morza portów satelitarnych (w tym portów średnich), pod względem lądu terminali przeładunkowych znajdujących się w pobliżu portu morskiego. Rozwój morskich terminali przeładunkowych Morskie terminale kontenerowe zazwyczaj są częścią większego portu i znajdują się w dużych miastach lub w ich pobliżu. Uwarunkowane jest to koniecznością zapewnienia dobrego dojazdu kolejowego oraz drogowego. W Polsce funkcjonuje kilka kontenerowych terminali przeładunkowych. Najważniejsze z nich to: - w Gdańsku - DCT (Deepwater Container Terminal), GTK (Gdański Terminal Kontenerowy); - w Gdyni - GCT (Gdynia Container Terminal), BCT (Baltic Container Terminal); - w Szczecinie - DB PS (DB Port Szczecin). Morskie terminale przeładunkowe spinają transport morski z innymi gałęziami transportu. W przeciągu ostatnich pięciu lat odnotowano systematyczny wzrost przeładunków w morskich terminalach kontenerowych w Polsce, z wyjątkiem 2009 roku. Z analizy danych 6 wynika, że w latach ilość przeładunków w poszczególnych miesiącach podwoiła się, dla porównania w styczniu 2007 wszystkie terminale odprawiły ok TEU, podczas gdy w styczniu 2012 było to już ok TEU. Najwięcej przeładunków odbywało się w miesiącach jesiennych (wrzesień-listopad), a najmniej na początku roku (styczeń-marzec). Spadek przeładunków w 2009 roku spowodowany był spowolnieniem gospodarczym na skutek ogólnoświatowego kryzysu w 2008 roku. Dla wszystkich terminali morskich rok 2012 był udany (tabela 1). Terminal DCT zanotował 41,3% wzrost przeładowanego towaru wyrażonego w TEU w porównaniu z rokiem 2011, natomiast GTK zanotował spadek o 26,3%. Spadek zanotował również terminal DB PS o 5,1%. Natomiast terminale GCT i BCT odno- 6 Dodatek specjalny )amiary na morze i handel Kontenery transport kontenerowy i multimodalny, Luty 2013, s

5 towały wzrost przeładunków w porównaniu z rokiem 2011, pierwszy z nich odnotował wzrost przeładunków o 7%, drugi natomiast o 13%. Analizując rozmiary kontenerów trzeba zauważyć, że w czterech terminalach zmalała ilość przeładowanych kontenerów 20 stopowych. W BCT przeładunek zmniejszył się w 2012 roku o 3% i wyniósł kontenerów, w GCT w 2012 roku odnotowano spadek przeładunków o 2%. Kolejny terminal GTK odnotował największy procentowy spadek w 2012 roku, w stosunku do roku poprzedniego, wynoszący 28,5%. Ostatnim terminalem, który odnotował spadek w przeładunku kontenerów 20 stopowych był DB PS (spadek o 22,2% w stosunku do 2011 r.). Jedynym terminalem, który w analizowanym okresie odnotował wzrost przeładunku kontenerów 20 stopowych był DCT ( przeładowanych kontenerów). Zupełnie inaczej wyglądał przeładunek kontenerów 40 stopowych cztery terminale odnotowały wzrost w roku 2012 i tylko jeden odnotował spadek (GTK). Natomiast największy procentowy wzrost zanotował Deepwater Container Terminal (DCT), który przeładował o 43,7% ładunków więcej niż w 2011 roku, czyli kontenerów. Drugi pod względem wzrostu przeładunku kontenerów 40 stopowych był Baltic Container Terminal, którego wzrost wyniósł 18,9% i kontenerów. Kolejny terminal Gdynia Container Terminal (GCT)osiągnął w 2012 roku wzrost 9,6% i przeładował kontenerów. Ostatnim terminalem, który osiągnął wzrost był DB PS, w 2012 roku przeładowano w nim o 2,2% więcej kontenerów niż w roku 2011, osiągając kontenerów. Łącznie w 2012 roku we wszystkich terminalach przeładowano kontenery 40 stopowe, tj. o 27,7% więcej w porównaniu do roku Analizując import kontenerów warto zwrócić uwagę, iż tylko w jednym terminalu przeładunek kontenerów importowanych był mniejszy niż w 2011 roku. Był to DB PS, który przeładował 26231TEU (spadek o 3,3%). Pozostałe terminale odnotowały wzrost. Największy wzrost w przeładunku kontenerów z towarem importowanym zanotował terminal DCT. Przeładowano w nim TEU, tj. o 43,3% więcej niż w 2011 roku. Kolejnym terminalem był BCT, w którym w 2012 roku przeładowano TEU, co stanowiło wzrost o 13% w porównaniu z rokiem Następny, terminal GCT przeładował TEU kontenerów z towarem z importu, co stanowiło wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Ostaniem terminalem, w którym odnotowano wzrost był GTK (wzrost o 0,3% w stosunku do roku 2011). Po zsumowaniu przeładunków kontenerów z towarem importowanym we wszystkich terminalach odnotowano wzrost o 24,4% w stosunku do roku Tabela 1. Przeładunki w kontenerowych terminalach morskich w latach Terminal Rok Kontenery 20' Kontenery 40' Import TEU Eksport TEU Razem TEU BCT DCT GCT GTK DB PS Razem /11 w % 97,0 118,9 113,0 112,9 113, /11 w % 130,5 143,7 143,3 139,3 141, /11 w % 98,0 109,6 102,0 111,4 107, /11 w % 71,5 80,1 100,3 60,0 73, /11 w % 77,8 102,2 96,4 93,3 94, /11 w % 108,3 127,7 124,4 122,1 123,3 Źródło: Opracowano na podstawie: Dodatek specjalny )amiary na morze i handel Kontenery transport kontenerowy i multimodalny, Luty 2013, s

6 W przypadku przeładunku kontenerów z towarem na eksport trzy terminale odnotowały wzrost liczby TEU w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011, natomiast dwa terminale odnotowały spadek. Największy wzrost odnotował terminal DCT - wzrost w stosunku do roku 2011 o 39,3%. Na drugim miejscu w przeładunkach kontenerów z towarem na eksport uplasował się terminal BTC (wzrost o 12,9% w porównaniu z rokiem 2011). Ostatnim terminalem, który osiągnął 11,4% wzrost w porównaniu z rokiem 2011 był terminal GTC. Terminalem który odnotował największy spadek ilości przeładowanych towarów przeznaczonych na eksport był GTK. W 2012 roku przeładowano tam tylko TEU czyli o 40% mniej w porównaniu z rokiem Drugim terminalem, który odnotował spadek ilości przeładunków był terminal DB PS (spadek o 6,7% w stosunku do 2011 roku). Morskie terminale kontenerowe w Polsce są bardzo zróżnicowane. Największy terminal DCT posiada 650 metrów nabrzeża o głębokości 16,5 metra, podczas gdy najmniejszy terminal GTK posiada tylko 367 metrów nabrzeża o głębokości 9,8 metra. Ta różnica sprawia, że do DCT mogą wpływać statki o pojemności TEU, podczas gdy do GTK statki o pojemności ok 8000 TEU. Kolejną znaczącą różnicą jest ilość miejsca do składowania. W DCT można jednocześnie składować TEU, podczas gdy w najmniejszym terminalu czyli GTK tylko TEU. W pozostałych terminalach sytuacja jest podobna. W DB PS jest możliwe składowanie tylko TEU, a w GCT 6500 TEU. Większą ilość towaru można składować w BTC, możliwości składowe tego terminalu kształtują się na poziomie TEU. Możliwości sprzętowe są również bardzo zróżnicowane. Największe terminale dysponują pięcioma suwnicami nabrzeżnymi (DCT i BCT), podczas gdy najmniejsze mają do dyspozycji tylko po jednej suwnicy nabrzeżnej 7. Wykorzystanie możliwości przeładunkowych kontenerów w polskich terminalach w roku 2012 było zróżnicowane (tabela 2). Można zauważyć, iż największe wykorzystanie zdolności przeładunkowych miało miejsce w Deepwater Container Terminal w Gdańsku. Terminal DCT jest zlokalizowany na terenie Portu Północnego w Gdańsku. Jest to najnowocześniejszy polski terminal kontenerowy. DCT Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się terminalem w kraju i liderem w obsłudze polskiego importu i eksportu oraz portem przeładunkowym dla portów regionu Morza Bałtyckiego. Terminal jest ciągle rozbudowywany by zapewnić mu możliwość dalszego rozwoju. W 2015 roku ma zostać oddana nowa cześć o zdolnościach przeładunkowych TEU 8. Kolejny, pod względem wykorzystania mocy przeładunkowych był Gdynia Container Terminal. W 2012 roku wykorzystano 65,9% jego mocy przeładunkowej. Jest to również trzeci pod względem wielkości terminal kontenerowy w Polsce, jego zadeklarowana moc rozładunkowa to TEU. Trzecim terminalem pod względem procentowego wykorzystania możliwości przeładunkowych był Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. W 2012 roku wykorzystano go w 54,5%. Kolejnym terminalem pod względem wykorzystania możliwości przeładunkowych był DB Port Szczecin. W 2012 roku przeładowano towar w ilości odpowiadającej 43,4% maksymalnej zdolności przeładunkowej, która wynosiła TEU. Najmniejszym terminalem kontenerowym jest Gdański Terminal Kontenerowy. Znajduje się on w Porcie Gdańsk (przy Nabrzeżu Szczecińskim) nad Martwą Wisłą, w osiedlu Letnica. Jego zadeklarowana maksymalna zdolność przeładunkowa to tylko TEU, czyli 10 razy mniejsza niż największego morskiego terminalu kontenerowego w Polsce DCT. W 2012 roku wykorzystano jego moce przeładunkowe tylko w 31,7%. Tabela 2. Wykorzystanie zdolności przeładunkowych w Polskich terminalach kontenerowych w 2012 roku Terminal Przeładunki w TEU Zadeklarowana zdolność przeładunkowa w TEU Wykorzystanie w % Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni ,5 DB Port Szczecin ,4 Deepwater Container Terminal Gdańsk ,7 Gdański Terminal Kontenerowy ,7 Gdynia Container Terminal ,9 Razem ,75 Źródło: Opracowano własne na podstawie: Dodatek specjalny )amiary na morze i handel Kontenery transport kontenerowy i multimodalny, Luty 2013, s

7 Zakończenie Transport stanowi fundament każdej gospodarki ponieważ w sposób aktywny uczestniczy w łańcuchach dostaw. Sektor transportu ogrywa ważną rolę w zwiększaniu mobilności obywateli UE oraz w zaspakajaniu rosnących potrzeb związanych z wymianą handlową. Realizowana od kilkunastu lat europejska polityka transportowa przyczyniła się do tego, że transport stał się efektywniejszy, bardziej bezpieczny i lepiej chroniony 9. Opracowana na kolejne lata Biała Księga dla transportu wyznaczyła ważną rolę dla europejskiego sektora żeglugi w realizacji powyższych celów. Transport morski może stanowić alternatywę dla przewozu ładunków na dalsze odległości. Uaktywnienie polskich portów morskich poprzez ich włączenie do mulimodalnych sieci transportowych może sprzyjać poprawie konkurencyjności sektora usług przewozowych. Transport morski w Polsce posiada bowiem duży potencjał, który w ostatnich latach stopniowo zaczyna być wykorzystywany. Streszczenie Żegluga i porty mają istotne znaczenie dla międzynarodowych przewozów i handlu. Porty morskie stając się ważnymi centrami logistycznymi wymagają efektywnych połączeń mulimodalnych. Wykorzystując mocne strony transportu morskiego Polska dąży do poprawy konkurencyjności w globalizującym się świecie. Literatura 1. Christowa C., Polityka transportowa i morska Unii Europejskiej jako czynnik konkurencyjności i rozwoju polskich portów morskich, Logistyka, nr 2/ Dodatek specjalny )amiary na morze i handel Kontenery transport kontenerowy i multimodalny, Luty e Komisja Europejska, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Dokument Roboczy, SEC(2001) Komisja Europejska, Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r., KOM(2009) Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, KOM(2009) Tubielewicz A, Forkiewicz M., Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw., Logistyka, nr 1, Abstract Seafaring and ports are essential for international transport and trade. Seaports, becoming a major logistics centers, require effective multimodal connections. The strengths of the Polish maritime transport aims to improve competitiveness in a globalizing world. 9 Komisja Europejska, Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r., KOM(2009)

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe Biuletyn Porty morskie, uważane często za barometr rozwoju gospodarczego kraju, w ostatniej dekadzie przeszły radykalną transformację odnosząc niewątpliwy sukces. W efekcie notowane są kolejne, rekordowe

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PORTACH MORSKICH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PORTACH MORSKICH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PORTACH MORSKICH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ, Piotr KOWALCZYK Streszczenie: Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowoprzemysłowych staje się, w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2014 r. COM(2014) 527 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO dotyczący strategii UE i planu działania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Miejsce SRT w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju

Rysunek 1. Miejsce SRT w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU Miejsce i rola Strategii Rozwoju Transportu Strategia Rozwoju Transportu (SRT) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który zgodnie z ustawą z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu

Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu Adiunkt/dr Joanna Brózda Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania Polski sektor TSL w latach 2007-2012.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach

Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH 21-22 marca 218 r. w PTAK WARSAW EXPO Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 27-216 SESJA II: TRANSPORT INTERMODALNY TRENDY POLSKIE dr inż. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych

Karolina A. Krośnicka. Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Karolina A. Krośnicka Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne 1 Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne Krzysztof Rodziewicz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych Szczecin 12.06.2019

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020 Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Warszawa, 24.06.2013 Warszawa, 24.06.2013 Agenda Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM 1 TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM AUTOR: dr Katarzyna Szopik Depczyńska 2 dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Dane kontaktowe katarzyna.szopik-depczynska@wsl.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2017 roku

Polskie porty w 2017 roku Polskie porty w 2017 roku Luty 2018 Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Podsumowanie: Polski sektor portowy z kolejnym rekordowym wynikiem przeładunków w 2017 roku. 7,8% wzrostu przełożyło się na

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH PTiL 1/2017 (37) ISSN: 1644-275X www.wnus.edu.pl/ptil DOI: 10.18276/ptl.2017.37-38 311 322 POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH DATA PRZESŁANIA: 17.04.2016 DATA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce TRANSPORT INTERMODALNY INTEGRACJA PRZEWOZÓW ŚWIATOWYCH Szczecin, 12-14 czerwca 2019 r. Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce dr Tadeusz Bocheński Instytut

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach

Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach Polish Forwarding Company Twoje przesyłki w bezpiecznych rękach Nasze atuty Jesteśmy firmą z polskim kapitałem. Właściciele i kadra zarządzająca posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży TSL; Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. Logistyki (WN AM w Gdyni) 2 program

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW. Grupa PKP

Bardziej szczegółowo

Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny

Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny Nowe ogniwo w Supply Chain Transport Intermodalny Przemysław Hoehne www.clip-group.com Czym jest transport intermodalny Transport intermodalny to przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące konkursu: Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal Container Yard suchego portu w Zajączkowie

Informacje dotyczące konkursu: Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal Container Yard suchego portu w Zajączkowie Informacje dotyczące konkursu: Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal Container Yard suchego portu w Zajączkowie Tczewskim Plan prezentacji Informacje wstępne o konkursie

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce

Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce GUSZCZAK Bartosz 1 Analiza rynku transportu kolejowego oraz drogowego w Polsce WSTĘP W Polsce, nieustannie od lat przeważającą gałęzią transportu jest transport drogowy. W roku 2013 udział transportu drogowego

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim W obszarze gospodarki morskiej w u w 2011 r. działało 1766 podmiotów, stanowiąc nieco ponad 30% ogółu podmiotów w gospodarce morskiej w województwie. W okresie 2007-2011 liczba podmiotów zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

Cel prezentacji: Przedstawienie Unii Europejskiej jako instytucji i jej wpływu na gospodarki wewnątrz sojuszu oraz relacji z krajami spoza UE.

Cel prezentacji: Przedstawienie Unii Europejskiej jako instytucji i jej wpływu na gospodarki wewnątrz sojuszu oraz relacji z krajami spoza UE. Cel prezentacji: Przedstawienie Unii Europejskiej jako instytucji i jej wpływu na gospodarki wewnątrz sojuszu oraz relacji z krajami spoza UE. Plan prezentacji: 1. Ogólne informacje na temat UE i jej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Urząd Lotnictwa Cywilnego Działalność polskich portów lotniczych w 2005 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego Działalność polskich portów lotniczych w 2005 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego Działalność polskich portów lotniczych w 2005 r. Opracowanie: Jerzy Liwiński Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej DZIAŁALNOŚC POLSKICH PORTÓW W ROKU 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System)

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) dr inż. Marcin Hajdul Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Informacja ma wartość

Bardziej szczegółowo

POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH

POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH POŻAR W PORCIE, CZYLI O POTRZEBIE ZMIANY REGULACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PORTACH MORSKICH Dr Magdalena Adamowicz Katedra Prawa Morskiego WPiA walka z pożarem Czas + szybkość reagowania

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

4 ZALETY KONTENERA 4FOLD

4 ZALETY KONTENERA 4FOLD 4 ZALETY KONTENERA 4FOLD Holland Container Innovations 1 4FOLD 25% OSZCZĘDNOŚCI NA KOSZTACH OPERACYJNYCH Obecnie 20% kontenerów transportowanych drogą morską i 40% kontenerów transportowanych drogą lądową

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego dr inż. Andrzej Montwiłł Akademia Morska w Szczecinie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2010/2208(INI) Projekt opinii Norbert Glante (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2010/2208(INI) Projekt opinii Norbert Glante (PE v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 15.12.2010 2010/2208(INI) POPRAWKI 1-12 Norbert Glante (PE452.612v01-00) Zastosowania w transporcie globalnych systemów nawigacji

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo