Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu"

Transkrypt

1 Adiunkt/dr Joanna Brózda Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu Wstęp Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związane z tym otwarcie granic istotnie wpłynęło na możliwości rozwojowe i konkurowania przedsiębiorstw sektora TSL. Jednocześnie z uwagi na ścisłe związki, które występują między stanem, w jakim znajduje się ten sektor, a stanem gospodarki, już nie tylko krajowej czy unijnej, ale także globalnej, i one odczuły skutki światowego kryzysu. Widać to zwłaszcza na podstawie analizy już nawet nie tyle poziomu, ale dynamiki zmian wybranych zmiennych świadczących o kondycji sektora TSL w Polsce. W niniejszym artykule skoncentrowano się tylko na niektórych z nich, mianowicie na wielkości osiąganych przez przedsiębiorstwa sektora TSL przychodów z całokształtu działalności, w tym przychodów ze sprzedaży produktów (usług), ponoszonych przez nie kosztów z całokształtu działalności, w tym kosztów sprzedaży produktów (usług), wielkości zatrudnienia i poziomie wynagrodzeń 1. Analizą objęto też wielkość, strukturę i dynamikę zmian przewozów ładunków i pasażerów, jakie zaszły w latach Przychody, koszty, zatrudnienie i wynagrodzenia w transporcie ogółem W latach przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora TSL znacznie wzrosły ze ,7 mln zł do ,2 mln zł, a więc o blisko 40% w czasie zaledwie 6 lat, przy czym w niemal połowie wypracowywały je przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 49 osób. Udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w przychodach z całokształtu działalności w badanych latach nieznacznie się wahał przyjmując wartości z przedziału 88,69-93,02%, czyli generalnie rzecz biorąc kształtował się na poziomie około 90%. W 2007 roku przychody te ukształtowały się na poziomie mln zł, a w 2012 roku był wyższe o ponad 40% i osiągnęły wartość ,3 mln zł (rys. 1). 1 Dane, na podstawie których dokonano analizy statystycznej pochodzą ze statystyk GUS i odnoszą się do przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z zapewnieniem transportu pasażerskiego lub towarowego, rozkładowego lub nierozkładowego, koleją, rurociągami, drogą lądową, wodną lub powietrzną oraz działalność wspomagającą, taką jak np.: przeładunek towarów, magazynowanie, konserwację oraz drobne naprawy środków transportu innych niż samochody, usługi portowe i parkingowe, a także wynajem sprzętu transportowego wraz z kierowcą lub operatorem. Dotyczą podmiotów gospodarczych zaliczonych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007) do sekcji H Transport i gospodarka magazynowa z wyłączeniem jednostek zaliczonych do działu Działalność pocztowa i kurierska. Transport. Wyniki działalności w 2012 r., s. 17 (oraz odpowiednio za pozostałe lata objęte analizą), GUS, Warszawa, Logistyka 6/

2 Rys. 1. Przychody z całokształtu działalności, w tym przychody ze sprzedaży produktów (usług) w transporcie ogółem w latach (w mln zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Dynamika zmian przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora TSL kształtowała się różnie w badanym okresie i miała ścisły związek ze światowym kryzysem gospodarczym, bowiem w 2009 roku nastąpił jej znaczny spadek (o 7,35% w porównaniu do 2007 roku). Wynika to z faktu, iż sektor TSL od zawsze miał istotne znaczenie dla gospodarki pełniąc ważną rolę w handlu światowym. Od 2009 roku zaczęła ona już rosnąć z roku na rok do 2011 roku. W ostatnim roku objętym analizą obserwuje się jednak spowolnienie tego wzrostu (do 9,64% w 2012 r.). Podobne zmiany notuje się w odniesieniu do dynamiki zmian przychodów przedsiębiorstw sektora TSL ze sprzedaży produktów (usług), co jest konsekwencją tego, że mają one stabilny, około 90%-owy udział w przychodach z całokształtu działalności, w związku z czym są ze sobą silnie skorelowane (rys. 2). Rys. 2. Dynamika zmian (z roku na rok) przychodów z całokształtu działalności oraz przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w transporcie ogółem w latach (w %) Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, Logistyka 6/

3 Jednocześnie koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw sektora TSL w analizowanym okresie również wzrosły o 41,85% (ze mln zł w 2007 roku do ,1 mln zł w 2012 roku). Poziom kosztów własnych zmienił się w tym czasie ze ,3 mln zł do ,7 mln zł, czyli o 44,73% (rys. 3). Rys. 3. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności, w tym koszty własne sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem w latach (w mln zł) Dynamikę zmian kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności, w tym kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem z roku na rok, jaka miała miejsce w latach , przedstawiono na rys. 4, relacje między przychodami i kosztami z całokształtu działalności na rys. 5, a relacje między przychodami i kosztami ze sprzedaży produktów (usług) na rys. 6. Rys. 4. Dynamika zmian (z roku na rok) kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności, w tym kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem w latach (w %) Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, Logistyka 6/

4 Rys. 5. Przychody i koszty ich uzyskania z całokształtu działalności w transporcie ogółem w latach (w mln zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Rys. 6. Przychody ze sprzedaży produktów (usług) i koszty własne sprzedanych produktów (usług) w transporcie ogółem w latach (w mln zł) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach , mimo wahań, wzrosło z 446,3 do 495 tys. osób, a więc o 10,91%. Niemniej najwyższy poziom osiągnęło w 2008 roku 497,8 tys. osób (rys. 7). Dynamikę jego zmian z roku na rok przedstawiono na rys. 8. Logistyka 6/

5 Rys. 7. Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach (w tys. osób) Rys. 8. Dynamika zmian (z roku na rok) przeciętnego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach (w %) Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, W latach w transporcie ogółem przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto osób, które były zatrudnione na podstawie stosunku pracy wzrosło z 2 529,4 zł do 3 133,9 zł, a więc o 23,9% (rys. 9). Rys. 9. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne zatrudnionych brutto na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach (w zł) Logistyka 6/

6 Dynamikę jego zmian prezentuje rys. 10. Od 2010 roku obserwuje się wyhamowanie i tendencję spadkową dynamiki zmian wielkości przeciętnego wynagrodzenia brutto z roku na rok w transporcie ogółem. Rys. 10. Dynamika zmian (z roku na rok) wielkości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego zatrudnionych brutto na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w latach (w %) Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS, 2. Wielkość, dynamika zmian i struktura przewozów ładunków i pasażerów w transporcie ogółem Wielkość przewozów ładunków według rodzajów transportu przedstawiono w tabeli 1. W latach wielkość przewozów ładunków ogółem mimo wahań wzrosła z tys. ton do tys. ton (o 20,31%). W 2012 r. w porównaniu z 2007 r. nastąpił spadek wielkości przewozów ładunków realizowanych transportem kolejowym (o tys. ton; 5,90%) i lotniczym (o 5 tys. ton; 10,87%), a także żeglugą śródlądową (o tys. ton; 53,24%) i morską (o tys. ton; 34,60%), natomiast wzrost wielkości przewozów ładunków transportem samochodowym (o tys. ton; 27,60%) i rurociągowym (o 99 tys. ton; 0,19%). Tabela 1. Wielkość przewozów ładunków według rodzaju transportu w latach (tys. ton) RODZAJE (tys. ton) OGÓŁEM Kolejowy Samochodowy Lotniczy Rurociągowy Żegluga śródlądowa Żegluga morska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Logistyka 6/

7 W analizowanym okresie dynamika zmian wielkości przewozów ładunków (z roku na rok) według rodzaju transportu ulegała wahaniom. Porównując wskaźniki dynamiki tych przewozów, jakie odnotowano w 2007 r. (w stosunku do 2006 r.) i w 2012 r. (w stosunku do 2011 r.) można zauważyć, że największe różnice wystąpiły w transporcie lotniczym (różnica - 36,6%), morskim (różnica -17,5%) i śródlądowym (różnica -15,7%). W pozostałych rodzajach transportu wyniosły one: w transporcie samochodowym różnica -11,9%, a kolejowym różnica -10,1%. Jedynie w transporcie rurociągowym dynamika ta była w 2012 r. większa (różnica +2,3%) niż ta, którą przyjęto dla potrzeb porównania. W 2012 r. w porównaniu z kolei z 2011 r. odnotowano niewielki wzrost dynamiki zmian wielkości przewozów ładunków w transporcie rurociągowym (z 96,9% do 97,3%) i żegludze morskiej (z 92,5% do 96,6%), a tendencje spadkowe wystąpiły we wszystkich pozostałych rodzajach transportu (tab. 2). Tabela 2. Dynamika zmian wielkości przewozów ładunków z roku na rok według rodzaju transportu w latach (%) RODZAJE (rok poprzedni=100) (tony) OGÓŁEM 107,4 108,0 102,1 108,7 106,5 96,4 Kolejowy 103,0 101,4 80,7 108,0 106,0 92,9 Samochodowy 108,9 110,4 106,4 108,9 107,0 97,0 Lotniczy 127,3 103,0 78,1 111,1 110,3 90,7 Rurociągowy 95,0 92,7 102,5 111,9 96,9 97,3 Żegluga śródlądowa 105,6 82,8 69,7 90,9 99,1 89,9 Żegluga morska 114,1 91,4 89,8 89,2 92,5 96,6 Struktura przewozów ładunków według rodzaju transportu w 2012 r. w porównaniu do 2007 r. była w miarę stabilna, gdyż w żadnym przypadku różnica nie przekroczyła 5%. Największe zmiany dotyczyły transportu samochodowego, którym przewieziono o 4,8% więcej ładunków, najmniejsze natomiast transportu lotniczego, którego udział w transporcie ogółem wyniósł 0,0% (tab. 3). Tabela 3. Struktura przewozów ładunków według rodzaju transportu w latach (%) RODZAJE (struktura w %) (tony) OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kolejowy 16,0 15,0 11,9 11,8 13,0 12,5 Samochodowy 79,2 80,9 84,3 84,4 83,5 84,0 Lotniczy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Logistyka 6/

8 Rurociągowy 3,4 3,0 3,0 3,1 2,8 2,9 Żegluga śródlądowa 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 Żegluga morska 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Wielkość przewozów pasażerów według rodzajów transportu przedstawiono w tabeli 4. W latach wielkość przewozów pasażerów w transporcie ogółem spadła z tys. osób do tys. osób (o 22,51%). W 2012 r. w porównaniu z 2007 r. nastąpił spadek wielkości przewozów pasażerów realizowanych transportem samochodowym (o tys. osób; 30,77%), transportem kolejowym (o tys. osób; 2,32%) i żeglugą morską (112 tys. osób; 14,85%), a wzrost - transportem lotniczym (o 976 tys. osób; 15,76%) i żeglugą śródlądową (25 tys. osób;1,68%). Tabela 4. Przewozy pasażerów według rodzaju transportu w latach (w tys. osób) RODZAJE (tys. osób) OGÓŁEM Kolejowy Samochodowy Lotniczy Żegluga śródlądowa Żegluga morska W analizowanym okresie dynamika zmian wielkości przewozów pasażerów z roku na rok według rodzaju transportu ulegała wahaniom. Porównując wskaźniki dynamiki tych przewozów, jakie odnotowano w 2007 r. (w stosunku do 2006 r.) i w 2012 r. (w stosunku do 2011 r.) można zauważyć, że największe różnice odnotowano w transporcie lotniczym (różnica -5,7%), samochodowym (różnica -2,6%), kolejowym (różnica -1,8%) i żegludze morskiej (różnica -0,9%). Jedynie w żegludze śródlądowej dynamika ta była w 2012 r. większa w porównaniu do tej, którą zarejestrowano w 2007 r. (różnica +3,6%). W 2012 r. w porównaniu z kolei z 2011 r. odnotowano wzrost dynamiki zmian wielkości przewozów pasażerów w transporcie kolejowym i żegludze morskiej, a tendencje spadkowe wystąpiły we wszystkich pozostałych rodzajach transportu, przy czym największą odnotował transport lotniczy (tab. 5). Tabela 5. Dynamika zmian wielkości przewozów pasażerów z roku na rok według rodzaju transportu w latach (%) RODZAJE Logistyka 6/

9 (rok poprzedni=100) (tys. osób) OGÓŁEM 98,2 96,0 93,4 92,9 96,3 96,6 Kolejowy 105,4 104,4 96,8 92,5 100,9 103,6 Samochodowy 95,6 92,7 92,0 92,9 93,9 93,0 Lotniczy 116,2 88,2 79,6 114,7 130,1 110,5 Żegluga śródlądowa 96,1 120,2 93,3 83,6 108,8 99,7 Żegluga morska 101,8 91,9 95,4 101,5 94,9 100,9 W strukturze przewozów pasażerskich dominuje transport samochodowy i kolejowy (tab. 6). W latach nastąpił wzrost udziałów, jakie w transporcie ogółem zanotował transport kolejowy (z 27,8% do 35,0%) i spadek udziałów, jakie w transporcie ogółem zanotował transport samochodowy (z 71,4% do 63,8%). Udział żeglugi morskiej i śródlądowej był stabilny, a udział transportu lotniczego, choć niewielki, odnotował w 2012 r. w porównaniu do 2007 r. wzrost o połowę (z 0,6% do 0,9%). Tabela 6. Struktura wielkości przewozów pasażerów według rodzaju transportu w latach (%) RODZAJE (struktura w %) (tys. osób) OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kolejowy 27,8 30,2 31,3 31,1 32,7 35,0 Samochodowy 71,4 69,0 67,9 68,0 66,2 63,8 Lotniczy 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 Żegluga śródlądowa 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Żegluga morska 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Podsumowanie W latach oraz roku przychody z całokształtu działalności, w tym przychody ze sprzedaży produktów (usług) w transporcie ogółem cechuje tendencja wzrostowa (spadek w obu przypadkach odnotowano jedynie na przełomie lat 2008/2009). Największą dynamikę ich wzrostu odnotowano w latach , przy czym w 2012 r. nastąpiło jej wyhamowanie (spadek w porównaniu do 2011 r.). W ujęciu procentowym w badanych latach przychody te wzrosły, w obu przypadkach, o około 40%. Udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w przychodach z całokształtu działalności w badanych latach był stabilny i wynosił około 90%. Podobnie kształtowała się sytuacja w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności, w tym kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) Logistyka 6/

10 w transporcie ogółem, a w ujęciu procentowym skala wzrostu była również zbliżona. Udział kosztów własnych sprzedanych produktów (usług) w kosztach uzyskania przychodów kształtował się na nieco niższym, niż w przypadku przychodów, poziomie średnio 85%. Wielkość zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w transporcie ogółem w badanych latach wzrosła o około 50 tys. osób, choć wyraźny spadek odnotowano w latach Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 604,5 zł. Największa dynamika jego wzrostu w porównaniu do roku poprzedzającego wystąpiła w 2008 r. (o 9,65% w stosunku do 2007 r.), a w ostatnim roku objętym badaniem wzrost ten wyniósł już tylko 2,64% ( w stosunku do 2011 r.). Taka tendencja spadkowa dynamiki zmian poziomu wynagrodzeń w sektorze TSL występuje od 2010 r. W 2012 r. w porównaniu do 2011 r. wartości wszystkich wymienionych powyżej analizowanych zmiennych wzrosły, natomiast wskaźniki dynamiki ich zmian spadły. Wielkość przewozów ładunków w latach wzrosła ogółem o około 20%, przy czym w 2012 r. w transporcie kolejowym, lotniczym oraz żegludze śródlądowej i morskiej nie osiągnęła jeszcze poziomu z 2007 r. Największy spadek wystąpił w żegludze śródlądowej (o 53,24%) i morskiej (o 34,60%). Wzrost zarejestrowano jedynie w transporcie samochodowym i rurociągowym. Dynamika zmian wielkości przewozów ładunków w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczym i żegludze śródlądowej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. była niższa od dynamiki ich zmian w 2011 r. w stosunku do 2010 r. W pozostałych dwóch przypadkach wzrosła. Struktura przewozów ładunków według rodzajów transportu w badanych latach nie ulegała większym zmianom. Wielkość przewozów pasażerów w transporcie ogółem w badanych latach spadła o ponad 20%, w tym zwłaszcza istotny bo ponad 30%-owy spadek odnotowano w transporcie samochodowym. Dynamika zmian wielkości przewozów pasażerów w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. wzrosła w transporcie kolejowym, lotniczym i żegludze morskiej. W strukturze wielkości przewozów pasażerów w transporcie ogółem największe zmiany dotyczyły transportu kolejowego, który w latach zwiększył swój udział o 7,2% i transportu samochodowego, który spadł z kolei o 7,6%. Logistyka 6/

11 Polish TSL market of services in The diagnosis of the state Summary The article focuses on the problems of the changes that have occurred on the Polish market of services TSL in The evaluation of its state was based on analysis of statistical data published by the Central Statistical Office, including but not limited to: basic information about transportation, the size and dynamics of changes in income, expenses, employment, remuneration, and the data presented in various reports and analyzes of the industry. Literatura 1. Logistyka 6/

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim W obszarze gospodarki morskiej w u w 2011 r. działało 1766 podmiotów, stanowiąc nieco ponad 30% ogółu podmiotów w gospodarce morskiej w województwie. W okresie 2007-2011 liczba podmiotów zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Sytuacja na rynku pracy w transporcie. dr Paweł Antoszak Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Logistyka - nauka. Sytuacja na rynku pracy w transporcie. dr Paweł Antoszak Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dr Paweł Antoszak Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Sytuacja na rynku pracy w transporcie Wstęp Sytuacja na rynku pracy należy do podstawowych oraz istotnych zagadnień współczesnej ekonomii. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI]

Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI] Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI] data aktualizacji: 2018.10.15 W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Jarema Piekutowski

Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Jarema Piekutowski Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach 2004-2008. Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów Jarema Piekutowski Szczecin, 2010 1 Jarema Piekutowski Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego

Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego Barometr Regionalny Nr 4(26) 2011 Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego Maria Kola-Bezka Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I półrocze 2009 rok Łódź Listopad 2009 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5 3. Wynagrodzenia...11

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski Lata - info@eu-consult.pl Główne zmiany środowiska szacowania Zmiana systemu klasyfikacji statystycznej z PKD 2004 na PKD 2007 Akcesja Polski do Strefy Schengen

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów miasta Gdańska

Analiza dochodów miasta Gdańska Analiza dochodów miasta Gdańska z tytułu PIT i CIT za rok 2009 Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach Tab. Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Rok 2015 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1

Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Prace Studenckich Kół Naukowych Nr 14/2011 Rynek pracy w powiecie zamojskim 1 Agata Dzida, Katarzyna Jagi, Joanna Gmitrowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

ZAROBKOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW W POLSCE

ZAROBKOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW W POLSCE LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Marta KADŁUBEK 1 zarobkowy transport samochodowy ładunków, przedsiębiorstwo transportowe ZAROBKOWY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach

Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach Logistyka - nauka Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach 2007-2010 Pozytywnym

Bardziej szczegółowo

Zysk i przychody PEKAES mocno w górę

Zysk i przychody PEKAES mocno w górę Zysk i przychody PEKAES mocno w górę Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2013 r. Warszawa, 13 listopada 2013 r. PEKAES w III kwartale 2013 r. PODSUMOWANIE III kwartał 2013 roku był kolejnym z rzędu, w którym

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

POZIOM I DYNAMIKA ZMIAN W ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH NA RYNKU TSL W POLSCE W LATACH

POZIOM I DYNAMIKA ZMIAN W ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH NA RYNKU TSL W POLSCE W LATACH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 100 Nr kol. 1972 Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK Urząd Statystyczny w Kielcach Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji finansowej FUS. w pierwszym kwartale 2019 r.

Informacja o sytuacji finansowej FUS. w pierwszym kwartale 2019 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym kwartale r. I kw 2014 II kw 2014 III kw 2014 IV kw 2014 I kw 2015 II kw 2015 III kw 2015 IV kw 2015 I kw 2016 II kw 2016 III kw 2016 IV kw 2016 I kw 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006 Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 20002006 Wstęp Jedną z najważniejszych zmian obserwowanych w strukturze współczesnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2009 rok Łódź Kwiecień 2010 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2017 roku

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2017 roku Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2017 roku Wymiana handlowa niezmiennie pozostaje kluczowym elementem polskiej gospodarki. Rok 2017 jest pierwszym w historii współczesnej Polski (po 1989 roku)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim

Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym półroczu 2019 r.

Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym półroczu 2019 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym półroczu r. Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym półroczu r. Pierwsza połowa roku charakteryzowała się bardzo dobrą sytuacją finansową FUS.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW WYZWANIA RYNKU RAPORT 2017 Kwiecień 2017 Raport 2 Autor: Martyna Dziubak Edycja merytoryczna: Michał Koleśnikow Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 2 (212) 9-2 Electronic Scientific Journal ISSN 282-677X www.wspolczesnagospodarka.pl KONDYCJA EKONOMICZNA SEKTORA TSL W POLSCE W WARUNKACH GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jaka była światowa produkcja i spożycie mleka w 2015 r.?

Jaka była światowa produkcja i spożycie mleka w 2015 r.? Światowa produkcja mleka i produktów mleczarskich podsumowanie danych 2015/2016 rok Jaka była światowa produkcja i spożycie mleka w 2015 r.? Światowa produkcja mleka[1] w 2015 r. wynosiła ok. 800,7 mln

Bardziej szczegółowo