KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG"

Transkrypt

1 KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG

2

3 KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG Opracowanie: Prof. Witold A. Zatoński i zespół projektu PONS

4

5 Rodzaje pytań zawartych w Kwestionariuszu EKG 1. Pytania zamknięte Większość pytań zastosowanych w kwestionariuszu ma charakter pytań zamkniętych osoba go wypełniająca może wybrać odpowiedź spośród ograniczonej liczby podanych możliwości. 1.1 Pytania zamknięte z możliwością udzielenia tylko jednej odpowiedzi W kwestionariuszu EKG najczęściej możliwe jest udzielenie tylko jednej odpowiedzi. Wówczas na ekranie komputera widoczne będą jedynie numer i treść pytania oraz lista kategorii odpowiedzi. Pole, w którym zaznaczamy właściwą opcję ma przy tego typu pytaniach ma okrągły kształt. 1.2 Pytania zamknięte z możliwością wskazania kilku odpowiedzi jednocześnie Niektóre pytania są skonstruowane w taki sposób, że osoba wypełniająca kwestionariusz może wskazać kilka odpowiedzi jednocześnie. W takim wypadku na ekranie pojawia się instrukcja dla ankietera, widoczna pod listą dostępnych kategorii odpowiedzi. W tego typu pytaniach pole, w którym należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, ma kształt kratki. 2. Pytania otwarte 2.1 Pytania otwarte, w których należy wprowadzić wartość liczbową Na ekranie komputera widoczne będzie puste pole, w które należy wprowadzić wartość liczbową. Wszelkie pomocnicze informacje dotyczące danego pytania są zawsze wyświetlane na dole ekranu. 2.2 Pytania otwarte, w których należy wprowadzić kod, zgodnie z dostępną instrukcją Drugim rodzajem pytań otwartych są te, w których odpowiedź należy przypisać do jednego z gotowych kodów, podanych w instrukcji ankietera. Zastosowanie tego typu rozwiązania ma na celu uzyskanie precyzyjnej informacji, nie obarczonej możliwością wystąpienia np. błędów ortograficznych, które utrudniają proces kodowania danych. Wszystkie kody kategoryzacyjne są widoczne na ekranie komputera i, dla ułatwienia, wyróżnione kolorem. Każde pytanie tego typu jest także wyposażone w szczegółowe instrukcje.

6

7 W niniejszym podręczniku KOLOREM zaznaczono ścieżkę ankiety w wersji elektronicznej zapis tego typu: EKG 04 Czy zapis EKG jest prawidłowy? 1 TAK 2 NIE PRZEJDŹ DO EKG 05 PRZEJDŹ DO EKG 16 Oznacza, że jeżeli w danym pytaniu zaznaczymy odpowiedź TAK, ankieta przejdzie do pytania EKG 16, pomijając większość pozycji ankiety. W wypadku, gdy zaznaczona zostanie odpowiedź NIE, ankieta przejdzie do kolejnego pytania. kwestionariusz EKG strona 5

8

9 Testowanie kwestionariusza EKG Istnieje możliwość próbnego przeprowadzenia ankiety EKG w jej elektronicznej wersji. W tym celu należy: 1. wejść na stronę internetową znajdującą się pod następującym adresem: 2. Spośród dostępnych opcji wybrać Kwestionariusz EKG 3. W pytaniu o kod autoryzacyjny wprowadzić Po zakończeniu pracy z ankietą w pytaniu o kod osoby wypełniającej wprowadzić 999 UWAGA: Kodu 999 należy używać wyłącznie w wypadku, gdy testujemy kwestionariusz EKG. Jeżeli wprowadzane są prawdziwe dane dotyczące wyniku badania EKG uczestnika badania PONS należy wprowadzić indywidualny kod przypisany do każdego lekarza mającego uprawnienia do wypełniania ankiety. kwestionariusz EKG strona 7

10

11 kwestionariusz EKG EKG 01 Proszę podać czterocyfrowy kod autoryzacyjny. EKG 02 a Proszę wpisać numer PESEL pacjenta. EKG 02 b Proszę wpisać imię i nazwisko pacjenta. Imię: Nazwisko: EKG 03 Data wykonania badania EKG? R R R R M M D D PROSZĘ O PODANIE DANYCH W NASTĘPUJĄCYM FORMACIE: RRRR-MM-DD Cel: Rozpoczęcie pracy z kwestionariuszem EKG. Instrukcje: Wprowadź niezbędne dane, aby móc rozpocząć pracę z kwestionariuszem EKG. UWAGA: Jeżeli wprowadzony numer PESEL jest niepoprawny, ankieta wyświetli odpowiedni komunikat nakazujący jego poprawienie. Jeżeli numer PESEL jest prawidłowy, a mimo to system zgłasza informację, że podany numer jest błędny, można przejść do kolejnego pytania, używając opcji DALEJ UWAGA: Datę wykonania badania EKG należy wprowadzić w formacie RRRR-MM-DD. Oznacza to, że jeżeli badanie EKG zostało przeprowadzone 01 czerwca 2011 r., do należy wprowadzić następujący zapis: kwestionariusz EKG strona 9

12 EKG 04 Czy zapis EKG jest prawidłowy? 1 TAK 2 NIE PRZEJDŹ DO EKG 05 PRZEJDŹ DO EKG 16 Cel: Określenie, czy uzyskany w badaniu zapis EKG jest prawidłowy (rytm zatokowy miarowy z częstością /min; prawidłowa morfologia zespołu QRS oraz załamków P i T). Instrukcje: Wprowadź właściwą odpowiedź. Przejścia: Jeżeli zapis EKG jest prawidłowy, ankieta automatycznie przejdzie do pytania EKG 16. W przeciwnym wypadku pojawią się dodatkowe pytania dotyczące zapisu EKG. UWAGA: Jako prawidłowy zapis kwalifikujemy także taki, w którym nieprawidłowości nie mają istotnego znaczenia klinicznego. Sytuacje tego typu opisują kody od 20 do 28, które należy wprowadzić w pytaniu EKG 21: Kod Opis Kategorii Kodu 20 Dextrogyria 21 Sinistrogyria 22 Izolowany patologiczny załamek Q w III 23 Ujemny załamek T 24 Niepatologiczny załamek Q 25 EKG technicznie nie do oceny 26 Niemiarowość zatokowa (zawiera oddechową) 27 Płaskie załamki T 28 Wysokie odejście punktu J kwestionariusz EKG strona 10

13 EKG 05 Patologiczny załamek Q 1 Ściana przednia 2 Ściana dolna 3 Ściana boczna 4 Ściana przednio-boczna 6 Nie występuje Proszę wybrać wszystkie, które pasują Cel: Określenie czy w zapisie badania stwierdzono patologiczny załamek Q (> sec.). Instrukcje: Należy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. EKG 06 Uniesienie odcinka ST 1 Ściana przednia 2 Ściana dolna 3 Ściana boczna 4 Ściana przednio-boczna 6 Nie występuje Proszę wybrać wszystkie, które pasują Cel: Określenie czy w zapisie badania stwierdzono uniesienie odcinka ST (V1 V2 powinno wynosić co najmniej 2 mm, w pozostałych odprowadzeniach 1 mm). Instrukcje: Należy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. kwestionariusz EKG strona 11

14 EKG 07 Obniżenie odcinka ST 1 Ściana przednia 2 Ściana dolna 3 Ściana boczna 4 Ściana przednio-boczna 5 Nie występuje Proszę wybrać wszystkie, które pasują Cel: Określenie czy w zapisie badania stwierdzono obniżenie odcinka ST (1mm w którymkolwiek z odprowadzeń). Instrukcje: Należy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. EKG 08 Inwersja (odwrócenie) załamka T 1 Ściana przednia 2 Ściana dolna 3 Ściana boczna 4 Ściana przednio-boczna 5 Nie występuje Proszę wybrać wszystkie, które pasują Cel: Określenie czy w zapisie badania stwierdzono inwersję załamka T. Instrukcje: Należy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. kwestionariusz EKG strona 12

15 EKG 09 R>S w V1 lub V2 1 TAK 2 NIE Cel: Określenie, czy R>S w V1 lub V2. Instrukcje: Zaznacz właściwą odpowiedź i przejdź do kolejnego pytania. EKG 10 Przerost lewej komory 1 TAK 2 NIE PRZEJDŹ DO EKG 13 Cel: Ustalenie, czy badanie EKG wykazało wystąpienie przerostu lewej komory serca. Instrukcje: Zaznacz właściwą odpowiedź i przejdź do kolejnego pytania. Jeżeli badanie EKG wykazało przerost lewej komory, kolejnym pytaniem będzie EKG 11. W przeciwnym wypadku ankieta przejdzie do pytania EKG 13. EKG 11 Kryteria woltażu 1 TAK 2 NIE Cel: Określenie, czy na badanie EKG wykazuje wystąpienie przerostu lewej komory, według zmodyfikowanych kryteriów Cornella: A) R avl + S in V3 > 20 mm [Kobiety] B) R avl + S in V3 > 24 mm [Mężczyźni] Instrukcje: Zaznacz właściwą odpowiedź i przejdź do kolejnego pytania. kwestionariusz EKG strona 13

16 EKG 12 Obniżenie ST/Inwersja T 1 TAK 2 NIE Cel: Określenie czy w zapisie badania stwierdzono obniżenie ST lub inwersję T, według kryteriów Straina: A) inwersja odcinka T w odprowadzeniach od V2 - V6, I, II, lub avf B) obniżenie odcinka ST > 0.1 mv (0.5 mm) 80 msec po punkcie J Instrukcje: Zaznacz właściwą odpowiedź i przejdź do kolejnego pytania. EKG 13 Lewogram patologiczny 1 TAK 2 NIE Cel: Określenie, czy przeprowadzone badanie EKG wykazało lewogram patologiczny (kąt nachylenia osi elektrycznej w granicach -30 do -90 ). Instrukcje: Zaznacz właściwą odpowiedź i przejdź do kolejnego pytania. kwestionariusz EKG strona 14

17 EKG 14 Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego (QRS > 110msec) 1 QRS>120 PRZEJDŹ DO EKG 15 2 RBBBH 3 LBBBH 4 NIE WYSTĘPUJE PRZEJDŹ DO EKG 16 EKG 15 Jakie zaburzenia zostały stwierdzone: 1 RBBB 2 LBBB 3 Niespecyficzne Proszę wybrać wszystkie, które pasują Cel: Określenie, czy badanie EKG wykazało zaburzenia przewodzenia śródkomorowego. Instrukcje: W pytaniu EKG 14 należy zaznaczyć wykazane w badaniu EKG zaburzenia przewodzenia śródkomorowego (czas trwania zespołu QRS wynosi więcej niż 110 msec). Jeżeli czas trwania zespołu QRS wynosi więcej niż 120 msec, ankieta przejdzie do pytania EKG 15. W przeciwnym wypadku, jako następne zostanie wyświetlone pytanie EKG 16. Kryteria rozpoznania LBBB (Left Bundle Branch Block) 1. Czas trwania zespołu QRS 0,12 s 2. Monofazowe zespoły QRS typu zawęźlonego lub rozdwojonego załamka R w V 5 -V 6 3. Zwykle przeciwstawny kierunek odcinków ST i załamków T względem głównego wychylenia zespołów QRS. Kryteria rozpoznania niezupełnego LBBB (ILBBB: Incomplete Left Bundle Branch Block/LBBBH): 1. Czas trwania zespołu QRS <0,12 s 2. Opóźnienie ujemnego zwrotu 0,06 s w V 5 -V 6 3. Zazębienie na ramieniu wstępującym załamka R w odprowadzeniach I, avl, V 5 -V 6 4. Brak załamka Q w odprowadzeniach I, avl i V 5 -V 6. Kryteria rozpoznania RBBB (Right Bundle Branch Block): 1. Czas trwania zespołu QRS 0,12 s 2. Zespoły QRS wysokie, zazębione, typu rsr, rsr, rsr, rzadko typu szerokiego R w V 1 -V 2 3. Zwykle przeciwstawny kierunek odcinków ST i załamków T względem głównego wychylenia zespołów QRS. Kryteria rozpoznania niezupełnego RBBB (IRBBB Incomplete Right Bundle Branch Block/RBBBH): 1. Czas trwania zespołu QRS <0,12 s 2. Opóźnienie ujemnego zwrotu w V 1 >0,045 s 3. Zespół QRS z wtórnym załamkiem r (R ) w V 1. kwestionariusz EKG strona 15

18 EKG 16 Odcinek QT Proszę wpisać wynik w ms Cel: Wprowadzenie do systemu informacji o czasie trwania odcinka QT. Instrukcje: Wpisz wynik w dostępnym pustym polu. EKG 17 comp Sprawdź odpowiedź na EKG 04. Jeżeli EKG 04=1 (zapis EKG jest prawidłowy), przejdź do EKG 20. W przeciwnym wypadku przejdź do EKG 17 EKG 17 Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia: 1 Migotanie przedsionków 2 Inne PRZEJDź DO EKG 18 Proszę wybrać wszystkie, które pasują PRZEJDŹ DO EKG 19 EKG 18 Jakie? ANKIETER: MOŻLIWE JEST UDZIELENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ ODPOWIEDZI. WPROWADZONE ODPOWIEDZI ODDZIEL ZNAKIEM PRZECINKA, NP. 55, 71, 94 MOŻLIWE ODPOWIEDZI: 11, 12, 13, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 71, 72, 73, 91, 92, 93, 94, 95 kwestionariusz EKG strona 16

19 Cel: Ustalenie, czy badanie EKG wykazało zaburzenia rytmu serca oraz wprowadzenie do systemu szczegółowej informacji o wykrytych zaburzeniach. Instrukcje: Jeżeli badanie EKG nie wykazało żadnych zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, nie zaznaczaj żadnej odpowiedzi w pytaniu EKG 17 i kliknij DALEJ Jeżeli badanie EKG wykazało inne zaburzenie rytmu niż migotanie przedsionków należy zaznaczyć kategorię Inne w pytaniu EKG 17. Wówczas w kolejnym pytaniu należy wprowadzić dwucyfrowy kod odpowiadający stwierdzonemu w badaniu EKG rodzajowi zaburzenia: Kod Opis Kategorii Kodu 11 Bradykardia zatokowa poniżej 60/min 12 Tachykardia zatokowa powyżej 100/min 13 Trzepotanie przedsionków 31 Przedwczesne (dodatkowe) pobudzenia nadkomorowe: pojedyncze 32 Przedwczesne (dodatkowe) pobudzenia nadkomorowe: liczne 33 Częstoskurcz nadkomorowy (min 3 pobudzenia) obejmuje również PAT z blokiem AV 41 Dodatkowe pobudzenia komorowe: pojedyncze 42 Dodatkowe pobudzenia komorowe: bigeminia komorowa 43 Dodatkowe pobudzenia komorowe: trigeminia komorowa 44 Dodatkowe pobudzenia komorowe: para pobudzeń komorowych 45 Dodatkowe pobudzenia komorowe: zjawisko R/T 46 Częstoskurcz komorowy (min 3 pobudzenia lub salwa) 47 Rytmy zastępcze 48 Blok zatokowo-przedsionkowy 53 Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa- LAH 54 Blok tylnej wiązki lewej odnogi- PAH 55 Blok wielowiązkowy 56 Zahamowanie zatokowe 71 Blok przedsionkowo komorowy I stopnia 72 Blok przedsionkowo komorowy II stopnia 73 Blok przedsionkowo komorowy III stopnia 91 Rytm ze stymulatora: 100% stymulacji 92 Rytm ze stymulatora: okresowa stymulacja 93 Rytm ze stymulatora: stymulacja przedsionkowa 94 Rytm ze stymulatora: stymulacja komorowa 95 Rytm ze stymulatora: stymulacja dwułamowa UWAGA: Pytanie EKG 17 dopuszcza zaznaczenie obydwu kategorii odpowiedzi, w sytuacji, gdy u danego pacjenta wykryto zarówno migotanie przedsionków i inne zaburzenia. kwestionariusz EKG strona 17

20 EKG 19 Inne nieprawidłowości w zapisie EKG (jakie?): ANKIETER: MOŻLIWE JEST UDZIELENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ ODPOWIEDZI. WPROWADZONE ODPOWIEDZI ODDZIEL ZNAKIEM PRZECINKA, NP. 57, 79, 81 MOŻLIWE ODPOWIEDZI: 57, 58, 61, 63, 78, 79, 81, 82, 83, 84 jeżeli brak, wpisz 999 Cel: Określenie czy zapis EKG wykazał inne niż wymienione w poprzednich pytaniach nieprawidłowości. Instrukcje: Wszelkie wykazane przez zapis EKG nieprawidłowości zostały opisane kodami, których lista znajduje się poniżej: Kod Opis Kategorii Kodu 57 Cechy preekscytacji 58 Dextrogram 61 Niski woltaż zespołów QRS 63 Zespól wczesnej repolaryzacji 78 Nieprawidłowy zał. P - P pulmonale 79 Nieprawidłowy zał. P - P mitrale 81 Przerost prawej komory 82 Brak progresji załamka R w odprowadzeniach przedsercowych 83 Wysokie załamki T 84 Obniżenie odcinka PQ UWAGA: Dopuszczalne są JEDYNIE odpowiedzi zakodowane według powyższego wzoru. Jeżeli badanie EKG wykazało więcej niż jedną nieprawidłowość, odpowiadające im kody należy oddzielić przecinkami. UWAGA: Jeżeli zapis EKG nie wykazał żadnych nieprawidłowości innych niż wymienione we wcześniejszych pytaniach, wpisz 999. kwestionariusz EKG strona 18

21 EKG 20 Proszę podać trzycyfrowy kod wypełniającego: EKG 21 Proszę wpisać wszelkie inne nieprawidłowości wykazane przez zapis EKG: ANKIETER: MOŻLIWE JEST UDZIELENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ ODPOWIEDZI. WPROWADZONE ODPOWIEDZI ODDZIEL ZNAKIEM PRZECINKA, NP. 21, 23, 25 MOŻLIWE ODPOWIEDZI: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 jeżeli brak, wpisz 999 Cel: Zakończenie pracy z kwestionariuszem EKG. Instrukcje: Wprowadź trzycyfrowy kod osoby wypełniającej kwestionariusz EKG w pytaniu EKG 20. Pytanie EKG 21 umożliwia wprowadzenie do systemu informacji o wykazanych przez zapis badania EKG nieprawidłowościach nie mających znaczenia klinicznego, opisanych podanymi poniżej kodami: Kod Opis Kategorii Kodu 20 Dextrogyria 21 Sinistrogyria 22 Izolowany patologiczny załamek Q w III 23 Ujemny załamek T 24 Niepatologiczny załamek Q 25 EKG technicznie nie do oceny 26 Niemiarowość zatokowa (zawiera oddechową) 27 Płaskie załamki T 28 Wysokie odejście punktu J UWAGA: Dopuszczalne są JEDYNIE odpowiedzi zakodowane według powyższego wzoru. Jeżeli badanie EKG wykazało więcej niż jedną nieprawidłowość, odpowiadające im kody należy oddzielić przecinkami. UWAGA: Jeżeli zapis EKG nie wykazał żadnych nieprawidłowości innych niż wymienione we wcześniejszych pytaniach, wpisz 999. kwestionariusz EKG strona 19

22

23 notatki strona 21

24 notatki strona 22

25 notatki strona 23

26 Niniejszy dokument powstał w ramach realizacji projektu PONS Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski nr PNRF-228-AI-1/07 współfinansowanego przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych ( Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Prawa autorskie: Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Wszelkie prawa zastrzeżone. Prośby o zgodę na używanie, reprodukcję czy tłumaczenie niniejszego dokumentu proszę kierować na adres: Prof. dr hab. n. med. Witold A. Zatoński Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Roentgena 5, Warszawa Projekt graficzny i skład:

27

28 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG Aleksandra Jarecka CO TO JEST EKG? Graficzne przedstawienie zmian potencjałów kardiomiocytów w czasie mierzone z powierzchni ciała Wielkość

Bardziej szczegółowo

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II Karol Wrzosek KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Mechanizmy powstawania arytmii Ektopia Fala re-entry Mechanizm re-entry

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego Dariusz Kozłowski II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Pułapki w ocenie rytmu Ocena rytmu serca W PRZEDSIONKACH

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks 56 G E R I A T R I A 2014; 8: 56-61 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2013 Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2013 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK)

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK) MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA Zagadnienia Wskazania i techniki monitorowania elektrokardiogramu Podstawy elektrokardiografii Interpretacja elektrokardiogramu formy NZK groźne dla życia zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Podstawy EKG 1887 rok- Waller dokonał bezpośredniego zapisu potencjałów serca. 1901 rok- galwanometr strunowy Einthovena pozwolił na rejestrację czynności

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 3) zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze)

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku Franciszek Walczak, Robert Bodalski Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie STRESZCZENIE Niniejsza praca jest komentarzem do ryciny 13. zamieszczonej w Forum Medycyny Rodzinnej (2007;

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Podstawy EKG Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Wojciech Telec telec@ump.edu.pl EKG Elektrokardiograf to bardzo czuły galwanometr - wykonuje pomiary natężenia prądu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu...

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu... SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii.............................. 11 Wstęp................................................................ 11 Ogólny opis krzywej elektrokardiograficznej...................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrokardiografii część 1

Podstawy elektrokardiografii część 1 Podstawy elektrokardiografii część 1 Dr med. Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie ELEKTROKARDIOGRAFIA metoda rejestracji napięć elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA II KATEDRA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Układ bodźcoprzewodzący Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna

Bardziej szczegółowo

Przedsionkowe zaburzenia rytmu

Przedsionkowe zaburzenia rytmu Przedsionkowe zaburzenia rytmu 4 ROZDZIAŁ Wstęp Załamki P elektrokardiogramu odzwierciedlają depolaryzację przedsionków. Rytm serca, który rozpoczyna się w węźle zatokowo-przedsionkowym i ma dodatnie załamki

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 2) zaburzenia przewodzenia i

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna Purkinjego II KATEDRA KARDIOLOGII CM CM UMK UMK

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.03.2010 Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2010 Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre

Bardziej szczegółowo

Przewrotny tytuł nie jest tym razem związany

Przewrotny tytuł nie jest tym razem związany Choroby Serca i Naczyń 2010, tom 7, nr 2, 101 105 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Cyrkiel, logika i znajomość reguł klucz do sukcesu interpretacji EKG Callipers,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks 56 GERIATRIA 2012; 6: 56-62 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 19.03.2012 Zaakceptowano/Accepted: 23.03.2012 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność.

25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność. Opisy przypadków 25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność. 26. Kobieta, 85 lat, z niedawno przebytym epizodem pełnej utraty przytomności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (Nr 03/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, dnia 28 maja 2007 2 2 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym?

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? Choroby Serca i Naczyń 2014, tom 11, nr 6, 354 357 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? How

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze stymulatorem

Pacjent ze stymulatorem Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 4, 221 226 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. med. Rafał Baranowski Pacjent ze stymulatorem Ewa Piotrowicz, Rafał Baranowski Instytut Kardiologii im.

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko Fizjologia układu krążenia II Dariusz Górko Fizyczne i elektrofizjologiczne podstawy elektrokardiografii. Odprowadzenia elektrokardiograficzne. Mechanizm powstawania poszczególnych załamków, odcinków oraz

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I R O Z D Z I A Ł 6 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I June Edhouse, Francis Morris Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS może powstawać w różnych mechanizmach. Może być zarówno częstoskurczem

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych

Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych Dokument opracowany przez Grup Roboczà powołanà przez Zarzàd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 SYMULATOR EKG Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 2. Państwowy Szpital im. Ludwika Rydygiera w Chełmie 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1 Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 5, 288 292 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction 162 GERIATRIA 2011; 5: 162-166 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności

EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności Wywiad i badanie fizykalne 56 Kołatania serca 56 Zawroty głowy i omdlenia 56 Badanie fizykalne 58 EKG pomiędzy napadami kołatań serca i omdleń 6

Bardziej szczegółowo

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS.

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS. Norman Jefferis Jeff (1.1.1914-21.7.1983) amerykański biofizyk skonstruował urządzenie rejestrujące EKG przez 24 godziny, tzw. EKG. W zależności od typu aparatu sygnał EKG zapisywany jest z 2, 3, rzadziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm 295 G E R I A T R I A 2010; 4: 295-300 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 20.10.2010 Zaakceptowano/Accepted: 26.10.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction 224 GERIATRIA 2011; 5: 224-230 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków?

Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków? Choroby Serca i Naczyń 2011, tom 8, nr 3, 165 169 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków?

Bardziej szczegółowo

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG ELEKTROKARDIOGRAMY, ELEKTROGRAMY... Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG Przedstawiamy Państwu 3 zapisy 24-godzinnego EKG, prezentowane podczas Konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej w Kościelisku

Bardziej szczegółowo

Analiza zapisu elektrokardiograficznego

Analiza zapisu elektrokardiograficznego 134 funkcję elektryczną serca można wyrazić w postaci dipola, czyli najprostszego generatora prądu składającego się z bieguna dodatniego i ujemnego. Dipol znajduje się w geometrycznym środku trójkąta utworzonego

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 6.11.2007 Poprawiono: 9.11.2007 Zaakceptowano: 10.11.2007 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe

Bardziej szczegółowo

Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego rola elektrokardiogramu

Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego rola elektrokardiogramu PRACA POGLĄDOWA PRZEDRUK Folia Cardiologica Excerpta 2007, tom 2, nr 5, 175 182 Copyright 2007 Via Medica ISSN 1896 2475 Nieokreślony typ ostrego zespołu wieńcowego rola elektrokardiogramu Artur Klimczak

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 24.03.2009 Zaakceptowano: 24.03.2009 Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias

Bardziej szczegółowo

Analiza i Przetwarzanie Biosygnałów

Analiza i Przetwarzanie Biosygnałów Analiza i Przetwarzanie Biosygnałów Sygnał EKG Historia Luigi Galvani (1737-1798) włoski fizyk, lekarz, fizjolog 1 Historia Carlo Matteucci (1811-1868) włoski fizyk, neurofizjolog, pionier badań nad bioelektrycznością

Bardziej szczegółowo

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Zalecenia ESC 2013! dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Stymulacja serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Bardziej szczegółowo

Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego

Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 6, 337 341 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego What kind

Bardziej szczegółowo

Przesiewowe badania kardiologiczne piłkarzy (screening kardiologiczny)

Przesiewowe badania kardiologiczne piłkarzy (screening kardiologiczny) Przesiewowe badania kardiologiczne piłkarzy (screening kardiologiczny) Lek. med. Stanisław Michał Piłkowski Dr n. med. Piotr Jędrasik Dr n. med. Dariusz Wojciechowski SZPITAL WOLSKI i ENEL-SPORT, WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS tachycardias preexcitation syndromes

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS tachycardias preexcitation syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło 15.09.2008 Zaakceptowano 15.09.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS

Bardziej szczegółowo

zapis i interpretacja elektrokardiogramu

zapis i interpretacja elektrokardiogramu zapis i interpretacja elektrokardiogramu Maciej Jodkowski kurs specjalistyczny Załamek P - powstaje podczas depolaryzacji przedsionków - kąt nachylenia osi elektrycznej zwykle ~ 60% (granice normy: 0 do

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS - algorytm średniozaawansowany Broad QRS complex tachycardia intermediate algorithm

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS - algorytm średniozaawansowany Broad QRS complex tachycardia intermediate algorithm 217 G E R I A T R I A 2010; 4: 217-222 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 13.09.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo

EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami

EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami 2 EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami Wywiad i badanie fizykalne 59 Kołatania serca 59 Zawroty głowy i omdlenia 60 Badanie fizykalne 64 EKG 64 Omdlenia w przebiegu chorób serca innych

Bardziej szczegółowo

Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram

Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram 117 G E R A T R A 2014; 8: 117130 Akademia Medycyny POGADANK O ELEKTROKARDOGRAF/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2014 Zaakceptowano/Accepted: 06.05.2014 Ocena stymulacji serca

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnotą wewnątrzczaszkową

Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnotą wewnątrzczaszkową Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnotą wewnątrzczaszkową Praca doktorska Lek. med. Agata Milewska Promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

Wskazania do implantacji CRT 2012

Wskazania do implantacji CRT 2012 Wskazania do implantacji CRT 2012 Czy i jak wskazania europejskie różnią się od amerykaoskich? dr hab. n. med. Maciej Sterlioski* dr n. med. Michał Chudzik, dr Ewa Nowacka Klinika Elektrokardiologii Katedry

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Dr n.med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 25.03.2008 Zaakceptowano: 28.03.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal

Bardziej szczegółowo

Aby mieć możliwość przeglądania danych z 12 kanałów rejestrator powinien być ustawiony na 12-kanałowy tryb pracy. Dostępne tryby 12-kanałowe to:

Aby mieć możliwość przeglądania danych z 12 kanałów rejestrator powinien być ustawiony na 12-kanałowy tryb pracy. Dostępne tryby 12-kanałowe to: Dane 12-kanałowe Oprogramowanie Holter LX umożliwia przeglądanie i edycję 12-kanałowego zapisu zarejestrowanego za pomocą rejestratora DR-180+ przy użyciu jednego z trybów rejestracji 12-kanałowej. Dane

Bardziej szczegółowo

Kołatania serca u osób w podeszłym wieku

Kołatania serca u osób w podeszłym wieku Kołatania serca u osób w podeszłym wieku Opracowała: A. Torres na podstawie Jamshed N, Dubin J, Eldadah Z. Emergency management of palpitations in the elderly: epidemiology, diagnostic approaches, and

Bardziej szczegółowo

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd.

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. Jakość bólu charakter bólu; Jak można go określić, gdzie odczuwany jest dyskomfort? Promieniowanie Gdzie odczuwany jest ból? Gdzie ten ból bólu promieniuje?

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika PROGRAM DO PROWADZENIA ANKIET NA LAPTOPACH OBSERVERCAPI 1.0 Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wgranie programu i pierwsze ustawienia... 2 1.1 Ściąganie programu CAPI... 2 1.2 Pierwsze ustawienia i

Bardziej szczegółowo

elaborat Podręcznik Użytkownika MARCEL S.A r. INTERNETOWA PLATFORMA PREZENTACJI WYNIKÓW PUBLIKACJA WYNIKÓW DLA PACJENTA INDYWIDUALNEGO

elaborat Podręcznik Użytkownika MARCEL S.A r. INTERNETOWA PLATFORMA PREZENTACJI WYNIKÓW PUBLIKACJA WYNIKÓW DLA PACJENTA INDYWIDUALNEGO elaborat INTERNETOWA PLATFORMA PREZENTACJI WYNIKÓW PUBLIKACJA WYNIKÓW DLA PACJENTA INDYWIDUALNEGO Podręcznik Użytkownika MARCEL S.A. 2018 r. Spis treści Zasady pracy......3 Logowanie Pacjenta do serwisu......3

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć TEMAT ćwiczeń audytoryjnych: Profilaktyka przeciwzakrzepowa, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych Zaburzenia rytmu i przewodnictwa: ocena kliniczna, diagnostyka,

Bardziej szczegółowo

Słupskie Prace Biologiczne

Słupskie Prace Biologiczne Słupskie Prace Biologiczne Nr 12 ss. 295-330 2015 ISSN 1734-0926 Przyjęto: 25.11.2015 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku Zaakceptowano: 25.02.2016 OCENA WYDOLNOŚCI UKŁADU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC Podstawowe wskazania do ablacji RF wg A/AHA/ ES Najprostsze wskazania do konsultacji Udokumentowany częstoskurcz z wąskimi QRS Udokumentowany częstoskurcz z szerokimi QRS Nieokreślony, napadowy częstoskurcz

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 E-mail: med_ratunkowa.wp.pl Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

12-kanałowe badanie EKG metodą Holtera kiedy jest tak naprawdę potrzebne? 12 channel ECG examination when is it really needed?

12-kanałowe badanie EKG metodą Holtera kiedy jest tak naprawdę potrzebne? 12 channel ECG examination when is it really needed? Choroby Serca i Naczyń 2010, tom 7, nr 3, 153 158 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski 12-kanałowe badanie EKG metodą Holtera kiedy jest tak naprawdę potrzebne? 12

Bardziej szczegółowo

Zespół Brugadów tym razem do dwóch razy sztuka

Zespół Brugadów tym razem do dwóch razy sztuka PRACA KAZUISTYCZNA Folia Cardiologica Excerpta 2010, tom 5, nr 5, 310 314 Copyright 2010 Via Medica ISSN 1896 2475 Zespół Brugadów tym razem do dwóch razy sztuka Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Bartosz Hudzik,

Bardziej szczegółowo

1.4 Badanie EKG Hendrik Sudowe. 1.4.1 EKG 3-odprowadzeniowe, dwubiegunowe

1.4 Badanie EKG Hendrik Sudowe. 1.4.1 EKG 3-odprowadzeniowe, dwubiegunowe 26 e) Zbieranie wywiadu pytanie do osób z rodziny Ryc. 1.12 Szybkie badanie pacjenta bez urazu (ciąg dalszy) f) Zbieranie wywiadu poszukiwanie leków RATOWNIK 2 Ewentualnie podać tlen do oddychania. Przygotować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji Dla osób zainteresowanych kardiologią Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski Instytut Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv:

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv: Zbiór danych ilościowych: 1 Na każdą "bazę danych" składa się zanonimizowany zbiór danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opis jego struktury (codebook). 2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych,

Bardziej szczegółowo

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852 Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Kardiologia Polska 2010; 68, 7: 848 852 Copyright Via Medica ISSN 0022 9032 Częstoskurcz przedsionkowo komorowy ortodromowy z czynnościowym blokiem

Bardziej szczegółowo

OBRAZY WEKTOROWE W MAGNETOKARDIOGRAFII

OBRAZY WEKTOROWE W MAGNETOKARDIOGRAFII OBRAZY WEKTOROWE W MAGNETOKARDIOGRAFII Celem pracy jest budowa prostego modelu opisującego obrazy magnetokardiograficzne Prosty model pozwala lepiej zrozumieć obrazy magnetokardiografii wektorowej Magnetokardiogramy

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Nową Erą

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Nową Erą Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Nową Erą Instrukcja pobierania arkuszy i wprowadzania wyników I. Pobieranie arkuszy Aby pobrać arkusz próbnego sprawdzianu szóstoklasisty, trzeba wcześniej utworzyć w

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010

Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010 Zaburzenia rytmu serca w pediatrii Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010 Rozwój układu bodźcowo - przewodzącego Włókna układu bodźcowo przewodzącego powstają z prekursorowych

Bardziej szczegółowo

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatki Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatek B Związki zachodzące w sercu i ich wpływ na zmiany pola elektrycznego oraz związany z tym proces tworzenia elektrokardiogramu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku EN ISO 9001:2008 ul. Prof. Lotha 26 76-200 Słupsk tel. 059 8424867, fax 059 8428143 dyrekcja@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl WSS/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia

Instrukcja wypełnienia Instrukcja wypełnienia Ankiety służącej zebraniu propozycji dodatkowych działań do planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEGLĄDARKI

Bardziej szczegółowo

Rytm z szerokimi zespołami QRS trudności diagnostyczne

Rytm z szerokimi zespołami QRS trudności diagnostyczne PRACA KAZUISTYCZNA Folia Cardiologica 2015 tom 10, nr 2, strony 122 126 DOI: 10.5603/FC.2015.0020 Copyright 2015 Via Medica ISSN 2353 7752 Rytm z szerokimi zespołami QRS trudności diagnostyczne Rhythm

Bardziej szczegółowo

Ró"nicowanie cz#stoskurczów nadkomorowych i komorowych

Rónicowanie cz#stoskurczów nadkomorowych i komorowych Badania diagnostyczne u chorych z arytmi" (umo"liwiaj$ce postawienie rozpoznania) Klinika Kardiologii, I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytet Medyczny w!odzi - EKG- podczas arytmii/cz#stoskurczu,

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w ratownictwie

Elektrokardiografia w ratownictwie Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Elektrokardiografia w ratownictwie WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych

Bardziej szczegółowo

4 ROZDZIAŁ. Zaburzenia rytmu serca typu przedsionkowego. Cele. Czytelnik po przeczytaniu tego rozdziału powinien umieć:

4 ROZDZIAŁ. Zaburzenia rytmu serca typu przedsionkowego. Cele. Czytelnik po przeczytaniu tego rozdziału powinien umieć: Zaburzenia rytmu serca typu przedsionkowego 4 ROZDZIAŁ Cele Czytelnik po przeczytaniu tego rozdziału powinien umieć: 1. Wyjaśnić zjawisko zaburzonego automatyzmu, aktywności wyzwalanej i reentry. 2. Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia dla informatyka-praktyka / Piotr Augustyniak. Kraków, Spis treści Słowo wstępne 5

Elektrokardiografia dla informatyka-praktyka / Piotr Augustyniak. Kraków, Spis treści Słowo wstępne 5 Elektrokardiografia dla informatyka-praktyka / Piotr Augustyniak. Kraków, 2011 Spis treści Słowo wstępne 5 1. Wprowadzenie 15 1.A Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych profesjonalizm i pasja 15

Bardziej szczegółowo

Obraz ostrego zespołu wieńcowego typu nieokreślonego u chorej ze wszczepionym rozrusznikiem serca

Obraz ostrego zespołu wieńcowego typu nieokreślonego u chorej ze wszczepionym rozrusznikiem serca Elektrokardiogram miesiąca/electrocardiogram of the month Obraz ostrego zespołu wieńcowego typu nieokreślonego u chorej ze wszczepionym rozrusznikiem serca Undetermined type of acute coronary syndrome

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo