Przedsionkowe zaburzenia rytmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsionkowe zaburzenia rytmu"

Transkrypt

1 Przedsionkowe zaburzenia rytmu 4 ROZDZIAŁ Wstęp Załamki P elektrokardiogramu odzwierciedlają depolaryzację przedsionków. Rytm serca, który rozpoczyna się w węźle zatokowo-przedsionkowym i ma dodatnie załamki P przed każdym zespołem QRS, nazywa się rytmem zatokowym. Rytm, który rozpoczyna się w przedsionkach, charakteryzuje się załamkami P poprzedzającymi QRS, ale mającymi odmienny kształt niż załamki P powstające w węźle zatokowym. Różnica w morfologii załamków P wynika z faktu, że impulsy powstają w przedsionkach i przenoszą się do węzła przedsionkowo-komorowego (p-k) innymi drogami przewodzenia. Mechanizmy przedsionkowych zaburzeń rytmu serca Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca występują w przebiegu nieprawidłowego formowania się i przewodzenia bodźców elektrycznych w przedsionkach. Do głównych mechanizmów leżących u podstaw tych zaburzeń zalicza się zaburzenia automatyzmu, aktywność wyzwalaną i reentry. Zaburzenia automatyzmu i aktywność wyzwalana należą do zaburzeń formowania impulsów, a reentry do zaburzeń przewodzenia. Arytmie powstające w przebiegu zaburzeń formowania się impulsów określane są jako automatyczne, a powstające w przebiegu zaburzeń przewodzenia jako nawrotne. 63

2 64 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu Przedwczesne pobudzenia pochodzenia przedsionkowego Pobudzenia przedwczesne pochodzenia przedsionkowego (PPP) powstają, gdy strefa pobudliwa (ognisko) umiejscowiona w przedsionkach wyładowuje przed impulsem pochodzącym z węzła zatokowego (ryc. 4-1). Takie wyładowanie przerywa rytm zatokowy. Gdy strefa pobudliwa znajduje się blisko węzła zatokowego, wówczas morfologia załamków P jest zbliżona do morfologii załamków P rytmu zatokowego. Załamki P w PPP mogą mieć charakter dwufazowy (częściowo dodatnie, a częściowo ujemne), mogą być płaskie, zazębione lub szpiczaste. Elektrokardiograficzny opis PPP przedstawiono w tab Pauza kompensacyjna i niekompensacyjna (wyrównawcza i niewyrównawcza) Pauza niekompensacyjna (niepełna) często występuje po PPP. Odpowiada ona opóźnieniu, podczas którego dochodzi do resetowania węzła zatokowego do następnego pobudzenia. Pauza kompensacyjna (pełna) występuje często po pobudzeniach przedwczesnych pochodzenia komorowego (PPK). W celu określenia, która pauza ma charakter kompensacyjny, a która jest niekompensacyjna, należy zmierzyć odstępy między trzema prawidłowymi ewolucjami, a następnie porównać je z odstępami między trzema ewolucjami, w których zawarte jest pobudzenie przedwczesne. Pauza jest niekompensacyjna, jeśli pobudzenie prawidłowe następujące po przedwczesnym zdarza się przed spodziewanym miejscem jego pojawienia się (odstęp między pobudzeniem poprzedzającym przedwczesne i następującym po nim jest mniejszy niż prawidłowe dwa odstępy RR). Pauza Rycina 4-1 Tachykardia zatokowa z trzema PPP w ewolucjach 2, 7 i 10.

3 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu 65 Tabela 4-1 Częstotliwość Rytm Załamki P Odstępy PR Czas trwania QRS Charakterystyka przedwczesnych pobudzeń pochodzenia przedsionkowego Zazwyczaj w zakresie normy, ale zależy od rytmu prowadzącego. Miarowy z pobudzeniami przedwczesnymi. Przedwczesne (występują przed spodziewanymi załamkami P rytmu zatokowego), dodatnie w odprowadzeniu II. Załamki P wyprzedzają zespoły QRS. Przedwczesne załamki P z inną morfologią niż załamki rytmu zatokowego mogą być spłaszczone, zazębione, ostre, dwufazowe lub ukryte w załamku T. Mogą być prawidłowe lub wydłużone w zależności od stopnia przedwczesności pobudzenia. Zazwyczaj do 0,10 s, ale mogą być poszerzone (z aberracją) lub może ich nie być (jest to uzależnione od stopnia przedwczesności pobudzenia). Zespoły QRS w PPP podobne morfologią do rytmu prowadzącego przy prawidłowym przewodzeniu. jest kompensacyjna, jeżeli pobudzenie prawidłowe następujące po przedwczesnym zdarza się w spodziewanym czasie (odstęp między pobudzeniem poprzedzającym przedwczesne i następującym po nim jest taki sam jak prawidłowe dwa odstępy RR). Pobudzenia przedwczesne pochodzenia przedsionkowego (PPP) przewiedzione z aberracją PPP przebiegający z poszerzonymi zespołami QRS określa się jako PPP przewiedziony z aberracją. Wskazuje on na zaburzenie przewodzenia śródkomorowego (ryc. 4-2). PPP nieprzewiedzione Czasami PPP występuje bardzo wcześnie i wchodzi na załamek T wcześniejszej ewolucji rytmu zatokowego. Wtedy powstaje tylko załamek P bez następczego zespołu QRS (obraz zbliżony do pauzy) (ryc. 4-3). Taki rodzaj PPP określany jest jako nie-

4 66 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu Rycina 4-2 Przedwczesne pobudzenie przedsionkowe z prawidłowym i nieprawidłowym przewodzeniem (z aberracją i bez aberracji). przewiedzione lub zablokowane, ponieważ załamek P występuje zbyt wcześnie, aby został przewiedziony. Wędrowanie rozrusznika Wielokształtny rytm przedsionkowy jest terminem zarezerwowanym dla tzw. wędrowania rozrusznika. W tym rytmie wielkość, kształt i kierunek załamków P są różne i czasami zmieniają się z pobudzenia na pobudzenie. Różnice w morfologii załamka P są następstwem stopniowego przesuwania się dominującego rozrusznika serca między węzłem zatokowym, przedsionkami i/lub łączem przedsionkowo-komorowym (ryc. 4-4). Elektrokardiograficzny opis wędrowania rozrusznika przedstawiono w tab Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy Jeżeli wędrowaniu rozrusznika towarzyszy przyspieszenie rytmu komór większe niż 100/min, rozpoznaje się wielokształtny Rycina 4-3 Rytm zatokowy z pobudzeniem przedwczesnym przedsionkowym zablokowanym.

5 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu 67 odprowadzenie II (continuous) Rycina 4-4 Wędrowanie rozrusznika. Zapis ciągły z odprowadzenia II. Tabela 4-2 Częstotliwość Rytm Załamki P Odstępy PR Czas trwania QRS Charakterystyka wędrowania rozrusznika (wielokształtnego rytmu przedsionkowego) Zazwyczaj /min, ale może być wolniejsza. Jeżeli rytm jest szybszy niż 100/min, rozpoznaje się wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy. Może być niemiarowy, ponieważ rozrusznik wędruje od węzła zatokowego do lokalizacji ektopowych w przedsionkach i łączu p-k. Wielkość, kształt i kierunek mogą zmieniać się z pobudzenia na pobudzenie. Do rozpoznania wędrowania rozrusznika i WCP konieczne jest stwierdzenie co najmniej trzech różnych morfologii załamka P w tym samym odprowadzeniu. Różne. Do 0,10 s, o ile przewodzenie śródkomorowe jest prawidłowe. częstoskurcz przedsionkowy (WCP) (ryc. 4-5). W WCP wiele ektopowych stref rozrusznikowych stymuluje przedsionki. Częstoskurcz nadkomorowy (SVT) Częstoskurcze nadkomorowe rozpoczynają się nad rozdwojeniem pęczka Hisa. Oznacza to, że powstają one w węźle zatokowym, mięśniu przedsionków i łączu p-k. Wyróżnia się trzy typy częstoskurczów nadkomorowych (SVT supraventricular tachycardia). Zostały one przedstawione na ryc. 4-6.

6 68 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu Rycina 4-5 Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy (WCP) nazywany również chaotycznym częstoskurczem przedsionkowym. Przedwczesne pobudzenia pochodzenia przedsionkowego o różnej morfologii Częstoskurcz przedsionkowy (AT atrial tachycardia). W AT strefa pobudliwa znajduje się w przedsionkach i automatycznie wyzwala szybki częstoskurcz. Częstoskurcz nawrotny z węzła przedsionkowo-komorowego (AVNRT AV nodal reentrant tachycardia). Częstoskurcz ten nazywany jest również nawrotnym częstoskurczem węzłowym. W tym zaburzeniu rytmu w obrębie węzła p-k występują dwie drogi: szybka i wolna, i to one tworzą pętlę reentry. Impulsy krążą dookoła strefy węzła p-k. Przedsionkowo-komorowy częstoskurcz nawrotny (AVRT AV reentrant tachycardia). W tym częstoskurczu rytm prowadzą przedsionki, ale z użyciem mięśnia komór, za pośrednictwem dodatkowego szlaku przewodzenia, innego niż węzeł p-k i pęczek Hisa. Częstoskurcz przedsionkowy Na częstoskurcz przedsionkowy składa się seria szybkich uderzeń powstających w strefie pobudliwej, która znajduje się w przedsionkach. Ten szybki rytm przedsionkowy nie dopuszcza do ujawnienia się pobudzenia z węzła zatokowego i przejmuje rolę rozrusznika. Przewodzenie impulsów z przedsionków do komór wynosi zazwyczaj 1:1. Oznacza to, że każdy impuls z przedsionków jest przewodzony do komór. Częstoskurcz przedsionkowy przypomina tachykardię zatokową, jednak morfologia załamków P jest odmienna od morfologii rytmu zatokowego. Przykład częstoskurczu przedsionkowego znajduje się na ryc. 4-7.

7 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu 69 prawidłowy rytm zatokowy częstoskurcz przedsionkowy (AT) X SA SA węzeł p-k węzeł p-k A B II przedsionkowo-komorowy nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) II przedsionkowo-komorowy częstoskurcz nawrotny (AVRT) BT SA SA węzeł p-k węzeł p-k C D II II Rycina 4-6 Odmiany częstoskurczów nadkomorowych. A. Prawidłowy rytm zatokowy pokazany jako zapis referencyjny. B. Częstoskurcz przedsionkowy. C. Przedsionkowo-komorowy nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT). D. Przedsionkowo-komorowy częstoskurcz nawrotny (AVRT). SA węzeł zatokowy; BT droga dodatkowa.

8 70 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu wszystkie impulsy z przedsionków przewodzone są przez węzeł p-k, dlatego przed każdym zespołem QRS występują załamki P strefa ektopowa w przedsionkach wyładowuje się z częstotliwością /min załamki P są dodatnie, jednak ich morfologia jest odmienna od załamków P powstających w węźle SA P QRS T zespoły QRS są prawidłowe, ponieważ impulsy przewodzone są do komór prawidłową drogą Rycina 4-7 Częstoskurcz przedsionkowy. Częstoskurcz przedsionkowy, który nagle się rozpoczyna i nagle kończy, nazywany jest napadowym częstoskurczem przedsionkowym (PAT). Przy bardzo szybkim rytmie przedsionków węzeł p-k filtruje niektóre impulsy i nie przepuszcza ich do komór. Taki częstoskurcz określany jest mianem napadowego częstoskurcz przedsionkowego z blokiem. AT rozpoczynający się w małym obwodzie reentry nazywany jest ogniskowym AT. Istnieje wiele odmian ogniskowego AT. Automatyczny AT (nazywany również ektopowym AT) to inny rodzaj częstoskurczu przedsionkowego. Ten typ AT często charakteryzuje się tzw. rozgrzewaniem. Oznacza ono progresywne skracanie odstępu PP w kilku pierwszych ewolucjach arytmii. Automatyczne AT powoli zwalnia, aż do zakończenia; ten okres nazywany jest schładzaniem częstoskurczu. Częstotliwość przedsionków wynosi /min.

9 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu 71 Tabela 4-3 Częstotliwość Rytm Załamki P Odstępy PR Czas trwania QRS Charakterystyka częstoskurczu przedsionkowego /min. Miarowy. Jeden dodatni załamek P poprzedza każdy zespół QRS w odprowadzeniu II. Morfologia załamków P jest odmienna od morfologii rytmu zatokowego. Między załamkami P obecna jest linia izoelektryczna. Mogą być skrócone, wydłużone lub prawidłowe. Do 0,10 s, o ile przewodzenie śródkomorowe jest prawidłowe. Elektrokardiograficzny opis częstoskurczu przedsionkowego znajduje się w tab Nawrotny częstoskurcz z węzła przedsionkowo-komorowego (AVNRT) AVNRT (AV nodal reentrant tachycardia) powstaje w mechanizmie pętli reentry w strefie węzła p-k. W prawidłowym węźle p-k istnieje tylko jedna droga przewodzenia impulsów elektrycznych z węzła SA do komór. W przypadku AVNRT istnieją dwie drogi przewodzenia w węźle p-k, które przewodzą impulsy z różną prędkością i mają różne czasy refrakcji. Droga szybka przewodzi impulsy szybko, ale ma długi okres refrakcji. Droga wolna przewodzi bodźce wolno, ale ma krótki okres refrakcji. W takich warunkach droga szybka i wolna mogą stworzyć elektryczną pętlę, w której jedna droga jest w czasie refrakcji, a druga w czasie pobudzenia. AVNRT jest zazwyczaj wywoływany przez PPP, które wyzwala pętlę elektryczną. Bodziec elektryczny krąży dookoła pętli, pobudzając jednoczasowo przedsionki i komory. Efektem tego jest bardzo szybki i regularny rytm o częstotliwości /min (ryc. 4-8). Mianem napadowy określa się częstoskurcz, który rozpoczyna się lub nagle kończy. Załamki P nie zawsze są widoczne,

10 72 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu Rycina 4-8 (AVNRT). Nawrotny częstoskurcz z węzła przedsionkowo-komorowego Rycina 4-9 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy (PSVT). ponieważ mogą być ukryte w zespołach QRS. Zespoły QRS są wąskie, o ile nie występują zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego, takie ja blok odnogi pęczka Hisa. Elektrokardiograficzną charakterystykę AVNRT przedstawiono w tab Tabela 4-4 Częstotliwość Rytm Załamki P Odstępy PR Czas trwania QRS Charakterystyka nawrotnego częstoskurczu z węzła przedsionkowo-komorowego (AVNRT) /min. Zazwyczaj miarowy rytm komór. Załamki P są często ukryte w zespołach QRS. Jeżeli komory stymulowane są jako pierwsze, a po nich przedsionki, wówczas pojawiają się ujemne załamki P za zespołami QRS w odprowadzeniach II, III i avf lub załamki P zniekształcają końcowy fragment zespołu QRS. Brakuje załamków P przed zespołami QRS i dlatego odstępy PR są niemierzalne. Do 0,10 s, o ile przewodzenie śródkomorowe jest prawidłowe.

11 4. Przedsionkowe zaburzenia rytmu 73 Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT) Kolejną częstą odmianą SVT jest nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT AV reentrant tachycardia). AVRT wykorzystuje drogę przewodzenia impulsów położoną poza węzłem p-k i pęczkiem Hisa. Preekscytacja jest terminem używanym do opisu rytmu, który powstaje nad komorami, ale impulsy przewodzone są do komór drogą dodatkową położoną poza węzłem p-k i pęczkiem Hisa. W następstwie takiego przewodzenia bodźce nadkomorowe pobudzają komory wcześniej niż w przypadku przewodzenia drogą prawidłową. Preekscytacja predysponuje do AVRT. Najczęstszą postacią preekscytacji jest zespół Wolffa-Parkinsona-White a (WPW). W zespole tym odstęp PR jest skrócony (poniżej 0,12 s), ponieważ impulsy przewodzone są bardzo szybko przez drogę dodatkowego przewodzenia, omijając prawidłowe opóźnienie w węźle p-k (ryc. 4-10). W momencie gdy impuls pobudza komorę przez dodatkową drogę przewodzenia, część komory jest stymulowana wcześniej (preekscytacja), niż gdyby impuls przechodził prawidłową drogą przez pęczek Hisa i włókna Purkiniego. W badaniu elektrokardiograficznym preekscytacja komór widoczna jest w postaci fali delta. Fala delta jest zazębieniem na wstępującym ramieniu zespołu QRS. Kierunek odcinka ST i załamka T jest zazwyczaj odwrotny do kierunku fali delta i zespołu QRS. Elektrokardiograficzne cechy zespołu WPW podsumowano w tab Tabela 4-5 Charakterystyka zapisu EKG w zespole Wolffa-Parkinsona-White a (WPW) Częstotliwość Normalna częstość rytmu zatokowego. Rytm Miarowy, jeśli nie występuje migotanie przedsionków. Załamki P Prawidłowe i dodatnie w odprowadzeniu II, jeżeli nie występuje migotanie przedsionków. Odstęp PR Poniżej 0,12 s, jeśli występuje załamek P. Czas trwania QRS Zazwyczaj poszerzone powyżej 0,12 s, z zazębieniem na ramieniu wstępującym QRS (fala delta) widocznym w więcej niż jednym odprowadzeniu.

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II Karol Wrzosek KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Mechanizmy powstawania arytmii Ektopia Fala re-entry Mechanizm re-entry

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 3) zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze)

Bardziej szczegółowo

4 ROZDZIAŁ. Zaburzenia rytmu serca typu przedsionkowego. Cele. Czytelnik po przeczytaniu tego rozdziału powinien umieć:

4 ROZDZIAŁ. Zaburzenia rytmu serca typu przedsionkowego. Cele. Czytelnik po przeczytaniu tego rozdziału powinien umieć: Zaburzenia rytmu serca typu przedsionkowego 4 ROZDZIAŁ Cele Czytelnik po przeczytaniu tego rozdziału powinien umieć: 1. Wyjaśnić zjawisko zaburzonego automatyzmu, aktywności wyzwalanej i reentry. 2. Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA II KATEDRA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Układ bodźcoprzewodzący Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna Purkinjego II KATEDRA KARDIOLOGII CM CM UMK UMK

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK)

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK) MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA Zagadnienia Wskazania i techniki monitorowania elektrokardiogramu Podstawy elektrokardiografii Interpretacja elektrokardiogramu formy NZK groźne dla życia zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 6.11.2007 Poprawiono: 9.11.2007 Zaakceptowano: 10.11.2007 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe

Bardziej szczegółowo

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku Franciszek Walczak, Robert Bodalski Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie STRESZCZENIE Niniejsza praca jest komentarzem do ryciny 13. zamieszczonej w Forum Medycyny Rodzinnej (2007;

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 25.03.2008 Zaakceptowano: 28.03.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal

Bardziej szczegółowo

Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego

Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 6, 337 341 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego What kind

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowo-komorowe Narrow QRS tachycardias atrioventricular tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowo-komorowe Narrow QRS tachycardias atrioventricular tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło 22.06.2008 Zaakceptowano 23.06.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowo-komorowe Narrow QRS tachycardias

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Podstawy EKG 1887 rok- Waller dokonał bezpośredniego zapisu potencjałów serca. 1901 rok- galwanometr strunowy Einthovena pozwolił na rejestrację czynności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu...

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu... SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii.............................. 11 Wstęp................................................................ 11 Ogólny opis krzywej elektrokardiograficznej...................................

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I R O Z D Z I A Ł 6 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I June Edhouse, Francis Morris Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS może powstawać w różnych mechanizmach. Może być zarówno częstoskurczem

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko Fizjologia układu krążenia II Dariusz Górko Fizyczne i elektrofizjologiczne podstawy elektrokardiografii. Odprowadzenia elektrokardiograficzne. Mechanizm powstawania poszczególnych załamków, odcinków oraz

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG Aleksandra Jarecka CO TO JEST EKG? Graficzne przedstawienie zmian potencjałów kardiomiocytów w czasie mierzone z powierzchni ciała Wielkość

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction 224 GERIATRIA 2011; 5: 224-230 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 2) zaburzenia przewodzenia i

Bardziej szczegółowo

P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego Dariusz Kozłowski II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Pułapki w ocenie rytmu Ocena rytmu serca W PRZEDSIONKACH

Bardziej szczegółowo

Przewrotny tytuł nie jest tym razem związany

Przewrotny tytuł nie jest tym razem związany Choroby Serca i Naczyń 2010, tom 7, nr 2, 101 105 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Cyrkiel, logika i znajomość reguł klucz do sukcesu interpretacji EKG Callipers,

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS tachycardias preexcitation syndromes

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS tachycardias preexcitation syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło 15.09.2008 Zaakceptowano 15.09.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm 295 G E R I A T R I A 2010; 4: 295-300 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 20.10.2010 Zaakceptowano/Accepted: 26.10.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG

KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG Opracowanie: Prof. Witold A. Zatoński i zespół projektu

Bardziej szczegółowo

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji Dla osób zainteresowanych kardiologią Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski Instytut Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w ratownictwie

Elektrokardiografia w ratownictwie Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Elektrokardiografia w ratownictwie WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrokardiografii część 1

Podstawy elektrokardiografii część 1 Podstawy elektrokardiografii część 1 Dr med. Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie ELEKTROKARDIOGRAFIA metoda rejestracji napięć elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.03.2010 Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2010 Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 24.03.2009 Zaakceptowano: 24.03.2009 Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias

Bardziej szczegółowo

Wpływ właściwości węzła przedsionkowo-komorowego na cykl ortodromowego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego

Wpływ właściwości węzła przedsionkowo-komorowego na cykl ortodromowego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Wpływ właściwości węzła przedsionkowo-komorowego na cykl ortodromowego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego Contribution of atrioventricular node

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction 162 GERIATRIA 2011; 5: 162-166 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków?

Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków? Choroby Serca i Naczyń 2011, tom 8, nr 3, 165 169 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków?

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Podstawy EKG Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Wojciech Telec telec@ump.edu.pl EKG Elektrokardiograf to bardzo czuły galwanometr - wykonuje pomiary natężenia prądu

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia bloki przedsionkowo-komorowe Disorders of the impuls conduction atrioventricular blocks

Zaburzenia przewodzenia bloki przedsionkowo-komorowe Disorders of the impuls conduction atrioventricular blocks 70 G E R I A T R I A 2011; 5: 70-74 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 02.02.2011 Zaakceptowano/Accepted: 02.03.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852 Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Kardiologia Polska 2010; 68, 7: 848 852 Copyright Via Medica ISSN 0022 9032 Częstoskurcz przedsionkowo komorowy ortodromowy z czynnościowym blokiem

Bardziej szczegółowo

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 SYMULATOR EKG Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 2. Państwowy Szpital im. Ludwika Rydygiera w Chełmie 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Pseudo-PJRT u 8-letniego chłopca z ciężką zdekompensowaną niewydolnością serca i nawracającym migotaniem komór

Pseudo-PJRT u 8-letniego chłopca z ciężką zdekompensowaną niewydolnością serca i nawracającym migotaniem komór Kardiologia Polska 2013; 71, 3: 310 314; DOI: 10.5603/KP.2013.0050 ISSN 0022 9032 ELEKTROFIZJOLOGIA INWAZYJNA / INVASIVE ELECTOPHYSIOLOGY Pseudo-PJRT u 8-letniego chłopca z ciężką zdekompensowaną niewydolnością

Bardziej szczegółowo

ELEKTROKARDIOGRAFICZNE PARAMETRY OKRESU REPOLARYZACJI U DZIECI Z KOMOROWYMI LUB NADKOMOROWYMI ZABURZENIAMI RYTMU SERCA

ELEKTROKARDIOGRAFICZNE PARAMETRY OKRESU REPOLARYZACJI U DZIECI Z KOMOROWYMI LUB NADKOMOROWYMI ZABURZENIAMI RYTMU SERCA JOANNA JAROMIN ELEKTROKARDIOGRAFICZNE PARAMETRY OKRESU REPOLARYZACJI U DZIECI Z KOMOROWYMI LUB NADKOMOROWYMI ZABURZENIAMI RYTMU SERCA ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK O ZDROWIU PROMOTOR: DR HAB. N. MED.

Bardziej szczegółowo

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1 Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 5, 288 292 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze stymulatorem

Pacjent ze stymulatorem Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 4, 221 226 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. med. Rafał Baranowski Pacjent ze stymulatorem Ewa Piotrowicz, Rafał Baranowski Instytut Kardiologii im.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks 56 G E R I A T R I A 2014; 8: 56-61 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2013 Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2013 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności

EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności Wywiad i badanie fizykalne 56 Kołatania serca 56 Zawroty głowy i omdlenia 56 Badanie fizykalne 58 EKG pomiędzy napadami kołatań serca i omdleń 6

Bardziej szczegółowo

EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami

EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami 2 EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami Wywiad i badanie fizykalne 59 Kołatania serca 59 Zawroty głowy i omdlenia 60 Badanie fizykalne 64 EKG 64 Omdlenia w przebiegu chorób serca innych

Bardziej szczegółowo

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG ELEKTROKARDIOGRAMY, ELEKTROGRAMY... Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG Przedstawiamy Państwu 3 zapisy 24-godzinnego EKG, prezentowane podczas Konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej w Kościelisku

Bardziej szczegółowo

25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność.

25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność. Opisy przypadków 25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność. 26. Kobieta, 85 lat, z niedawno przebytym epizodem pełnej utraty przytomności

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks 56 GERIATRIA 2012; 6: 56-62 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 19.03.2012 Zaakceptowano/Accepted: 23.03.2012 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Dr n.med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej

Bardziej szczegółowo

Ró"nicowanie cz#stoskurczów nadkomorowych i komorowych

Rónicowanie cz#stoskurczów nadkomorowych i komorowych Badania diagnostyczne u chorych z arytmi" (umo"liwiaj$ce postawienie rozpoznania) Klinika Kardiologii, I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytet Medyczny w!odzi - EKG- podczas arytmii/cz#stoskurczu,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 60/2013 z dnia 27 maja 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu

Bardziej szczegółowo

Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 1, E K G W P R A K T Y C E

Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 1, E K G W P R A K T Y C E Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 1, 50 54 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Kaszel najtańszy i łatwo dostępny lek antyarytmiczny, a czasem lek mogący uratować

Bardziej szczegółowo

Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia.

Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia. Ćw. M3 Zagadnienia: Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia. Podstawy elektrodynamiki. (Pole elektryczne, pole magnetyczne, oddziaływanie ww pól z ładunkami, dipole) Podstawowe prawa przepływu

Bardziej szczegółowo

Kołatania serca u osób w podeszłym wieku

Kołatania serca u osób w podeszłym wieku Kołatania serca u osób w podeszłym wieku Opracowała: A. Torres na podstawie Jamshed N, Dubin J, Eldadah Z. Emergency management of palpitations in the elderly: epidemiology, diagnostic approaches, and

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (Nr 03/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, dnia 28 maja 2007 2 2 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS

Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS pl 3 2009.qxp 2009-07-27 12:02 Page 20 Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS A practical approach to the differential diagnosis of broad QRS complex tachycardia

Bardziej szczegółowo

Analiza zapisu elektrokardiograficznego

Analiza zapisu elektrokardiograficznego 134 funkcję elektryczną serca można wyrazić w postaci dipola, czyli najprostszego generatora prądu składającego się z bieguna dodatniego i ujemnego. Dipol znajduje się w geometrycznym środku trójkąta utworzonego

Bardziej szczegółowo

Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca

Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca 2014-05-01 Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca Renata Główczyńska 2014-05-01 SCD 2014-05-01 SCD młodzi sportowcy Postępowanie Wywiad podmiotowy Objawy Nadużywanie leków, używki, doping, narkotyki Wywiad

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych

Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych Dokument opracowany przez Grup Roboczà powołanà przez Zarzàd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Unusual induction of the typical slow-fast AVNRT in a patient with multiple slow atrioventricular pathways

Unusual induction of the typical slow-fast AVNRT in a patient with multiple slow atrioventricular pathways Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Nietypowy mechanizm indukcji typowego częstoskurczu węzłowego nawrotnego u chorego z cechami wielu wolnych dróg przewodzenia w łączu przedsionkowo-komorowym

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA

ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA 4.1. Uwagi wstępne 171 4 ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA TADEUSZ MANDECKI 4.1. UWAGI WSTĘPNE Za powstawanie impulsów elektrycznych w sercu i ich przewodzenie odpowiedzialne są wyspecjalizowane komórki

Bardziej szczegółowo

PRACA KAZUISTYCZNA PRZEDRUK

PRACA KAZUISTYCZNA PRZEDRUK PRACA KAZUISTYCZNA PRZEDRUK Folia Cardiologica Excerpta 2008, tom 3, nr 1, 40 45 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1896 2475 Utraty przytomności spowodowane częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS. Czy istnieje

Bardziej szczegółowo

zapis i interpretacja elektrokardiogramu

zapis i interpretacja elektrokardiogramu zapis i interpretacja elektrokardiogramu Maciej Jodkowski kurs specjalistyczny Załamek P - powstaje podczas depolaryzacji przedsionków - kąt nachylenia osi elektrycznej zwykle ~ 60% (granice normy: 0 do

Bardziej szczegółowo

INTERESUJĄCE PRZYPADKI KLINICZNE. 392

INTERESUJĄCE PRZYPADKI KLINICZNE. 392 Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Aleksandra Winkler, Agnieszka Piątkowska, Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Utraty przytomności spowodowane

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS - algorytm średniozaawansowany Broad QRS complex tachycardia intermediate algorithm

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS - algorytm średniozaawansowany Broad QRS complex tachycardia intermediate algorithm 217 G E R I A T R I A 2010; 4: 217-222 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 13.09.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PACJENT Z KOŁATANIEM SERCA

PACJENT Z KOŁATANIEM SERCA PACJENT Z KOŁATANIEM SERCA KOŁATANIE SERCA - DEFINICJA Nieprzyjemne uczucie bicia serca będące wynikiem zmian w częstotliwości, rytmie lub sile skurczu mięśnia serca. KOŁATANIE SERCA - MECHANIZM POWSTAWANIA

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

1 ABSTRAKT... 3 2 WSTĘP... 4 3 KONCEPCJA PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA... 5. 3.1 Szczegółowa lista arytmii... 5. 3.2 Algorytm detekcji...

1 ABSTRAKT... 3 2 WSTĘP... 4 3 KONCEPCJA PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA... 5. 3.1 Szczegółowa lista arytmii... 5. 3.2 Algorytm detekcji... AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica w Krakowie WEAIiE, Katedra Automatyki Laboratorium Biocybernetyki Przedmiot: Przetwarzanie sygnałów w systemach diagnostyki medycznej. Temat projektu: Detekcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC Podstawowe wskazania do ablacji RF wg A/AHA/ ES Najprostsze wskazania do konsultacji Udokumentowany częstoskurcz z wąskimi QRS Udokumentowany częstoskurcz z szerokimi QRS Nieokreślony, napadowy częstoskurcz

Bardziej szczegółowo

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym workiem zwanym osierdziem. Wewnętrzna powierzchnia osierdzia

Bardziej szczegółowo

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej,

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej, Opis przypadku Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po zawale serca czy zawsze VT? Wide QRS complex tachycardia in a patient after myocardial infarction: is it always ventricular tachycardia?

Bardziej szczegółowo

Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram

Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram 117 G E R A T R A 2014; 8: 117130 Akademia Medycyny POGADANK O ELEKTROKARDOGRAF/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2014 Zaakceptowano/Accepted: 06.05.2014 Ocena stymulacji serca

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 E-mail: med_ratunkowa.wp.pl Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW

PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW PRZEWODNIK I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I dla STUDENTÓW V ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU Warsztaty EKG 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: II

Bardziej szczegółowo

Napady słabego lub mocnego kołatania serca u chorej z nawrotnym częstoskurczem węzłowym

Napady słabego lub mocnego kołatania serca u chorej z nawrotnym częstoskurczem węzłowym Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Napady słabego lub mocnego kołatania serca u chorej z nawrotnym częstoskurczem węzłowym Weak and strong palpitations in a girl with atrioventricular

Bardziej szczegółowo

Sotalol łagodzi objawy częstoskurczu przedsionkowo- -komorowego, ale nie zapobiega migotaniu przedsionków

Sotalol łagodzi objawy częstoskurczu przedsionkowo- -komorowego, ale nie zapobiega migotaniu przedsionków Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Sotalol łagodzi objawy częstoskurczu przedsionkowo- -komorowego, ale nie zapobiega migotaniu przedsionków Sotalol prevents atrio-ventricular tachycardia

Bardziej szczegółowo

Zespół Morgagni-Adams-Stockesa po wstrzyknięciu adenozyny u pacjentki z zespołem WPW

Zespół Morgagni-Adams-Stockesa po wstrzyknięciu adenozyny u pacjentki z zespołem WPW Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Zespół Morgagni-Adams-Stockesa po wstrzyknięciu adenozyny u pacjentki z zespołem WPW Morgagni-Adams-Stokes after adenosine injection in a patient

Bardziej szczegółowo

Fazy potencjału czynnościowego serca

Fazy potencjału czynnościowego serca Leki antyarytmiczne Treść Fizjologia rytmu serca Definicja i mechanizmy arytmii Klasyfikacja leków antyarytmicznych Leki antyarytmiczne (mechanizmy i charakterystyka farmakologiczna) Arytmie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Nastolatek z kołataniem serca - kiedy kardiolog jest potrzebny od zaraz?

Nastolatek z kołataniem serca - kiedy kardiolog jest potrzebny od zaraz? Sesja : Dyżur na Izbie Przyjęć Nastolatek z kołataniem serca - kiedy kardiolog jest potrzebny od zaraz? dr n.med. Anna Turska-Kmieć Klinika Kardiologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka KOŁATANIE

Bardziej szczegółowo

Artefakty w spoczynkowym badaniu EKG to się zdarza i może sprawiać problemy

Artefakty w spoczynkowym badaniu EKG to się zdarza i może sprawiać problemy Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 164 168 E K G W P R K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał aranowski rtefakty w spoczynkowym badaniu EKG to się zdarza i może sprawiać problemy rtifacts

Bardziej szczegółowo

Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010

Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010 Zaburzenia rytmu serca w pediatrii Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010 Rozwój układu bodźcowo - przewodzącego Włókna układu bodźcowo przewodzącego powstają z prekursorowych

Bardziej szczegółowo

Rytm z szerokimi zespołami QRS trudności diagnostyczne

Rytm z szerokimi zespołami QRS trudności diagnostyczne PRACA KAZUISTYCZNA Folia Cardiologica 2015 tom 10, nr 2, strony 122 126 DOI: 10.5603/FC.2015.0020 Copyright 2015 Via Medica ISSN 2353 7752 Rytm z szerokimi zespołami QRS trudności diagnostyczne Rhythm

Bardziej szczegółowo

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym?

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? Choroby Serca i Naczyń 2014, tom 11, nr 6, 354 357 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? How

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym

Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2002, tom 9, nr 4, 361 365 Copyright 2002 Via Medica ISSN 1507 4145 Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne Szostak Michał Promoto: dr. n med. Grzegorz Sokołowski

Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne Szostak Michał Promoto: dr. n med. Grzegorz Sokołowski https://repozytorium.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Lekarski i Nauk Medycznych Ratownictwo medyczne Praca dyplomowa Praca poglądowa Zaburzenia rytmu serca w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zaburzeni a rytmu serca. Przygotowała: Joanna Gnarowska II RM

Zaburzeni a rytmu serca. Przygotowała: Joanna Gnarowska II RM Zaburzeni a rytmu serca Przygotowała: Joanna Gnarowska II RM Zaburzenia rytmu serca Zaburzenie rytmu serca stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne albo wolniejsze lub też szybsze od normalnych

Bardziej szczegółowo

Barbara Aehlert. Pocket Guide EKG ŁATWO ZROZUMIEĆ WYDANIE 6. Redakcja wydania polskiego Dorota Zyśko

Barbara Aehlert. Pocket Guide EKG ŁATWO ZROZUMIEĆ WYDANIE 6. Redakcja wydania polskiego Dorota Zyśko Barbara Aehlert Pocket Guide EKG ŁATWO ZROZUMIEĆ WYDANIE 6 Redakcja wydania polskiego Dorota Zyśko Pocket Guide EKG łatwo zrozumieć Barbara Aehlert Redakcja wydania polskiego Dorota Zyśko Wydanie 6 i Tytuł

Bardziej szczegółowo

Objawowa bradykardia czy zawsze jest wskazaniem do wszczepienia układu stymulującego? Rola ablacji

Objawowa bradykardia czy zawsze jest wskazaniem do wszczepienia układu stymulującego? Rola ablacji Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Objawowa bradykardia czy zawsze jest wskazaniem do wszczepienia układu stymulującego? Rola ablacji Symptomatic recurrent bradycardia always an indication

Bardziej szczegółowo

przy obniżeniu odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

przy obniżeniu odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca? PRACA KAZUISTYCZNA Folia Cardiol. 2005, tom 12, nr 1, 71 76 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1507 4145 Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca? Does

Bardziej szczegółowo