Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2013r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. zgodnie z załącznikami nr 1-9 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami. 2. Do uchwały załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr Niniejszą uchwałę przedstawia się Radzie Powiatu Mińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach. 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Antoni Jan Tarczyński Wicestarosta Krzysztof Płochocki Członek Zarządu Henryk Józef Księżopolski Członek Zarządu Marcin Michał Nowak Członek Zarządu Marek Jerzy Pachnik

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2013 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej Dochody Plan Wykonanie z tego: Wskaź. Dzi ał Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu wg po realiz. uchwały zmianach bieżące majątkowe % budżetowej (7/6) OGÓŁEM , , ,54 102, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 39, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 0,00 39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 39, Leśnictwo , ,87 0,00 85, Gospodarka leśna , ,87 0,00 85, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,87 85, Transport i łączność , , ,45 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,45 100,22

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 48, Wpływy z usług , ,90 Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,45 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 0,00 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,70 0,00 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,88 933, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , ,56 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,65 87, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,60 105,24 Działalność usługowa , ,73 0,00 112,02

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,77 0,00 116, Wpływy z różnych opłat ,80 668,80 Wpływy z usług , ,22 116,44 Pozostałe odsetki , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,96 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,96 100, Administracja publiczna , , ,28 108, Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,82 0,00 110, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,73 111, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 91, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,25 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,40 97,51

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z różnych opłat , ,74 64, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,66 93, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,90-43, Pozostałe odsetki ,40 517, Wpływy z różnych dochodów , ,55 138, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 57, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,99 95, Kwalifikacja wojskowa , ,12 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,12 100, Pozostała działalność ,28 0, ,28 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 100, Obrona narodowa , ,00 0,00 100, Pozostałe wydatki obronne , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,65 0,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,65 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,65 100, Obrona cywilna , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,88 0,00 102, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,16 0,00 116, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,10 116, Wpływy z różnych opłat ,80 448,80 Pozostałe odsetki ,26 302, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,72 0,00 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,43 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,72 93, Różne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 123, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,88 0,00 96,83 Pozostałe odsetki , ,88 96, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,20 108, Szkoły podstawowe specjalne , , ,00 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 112, Wpływy z usług , ,56 90, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,66 21, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Gimnazja , ,87 0,00 76, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,71 75,91 Wpływy z różnych dochodów ,16 46,16

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Licea ogólnokształcące , ,22 0,00 127, Wpływy z różnych opłat ,00 748, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 92, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 13, Wpływy z różnych dochodów , , Szkoły zawodowe , ,39 907,20 107, Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,21 106, Wpływy z usług , ,40 100,52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 907,20 Pozostałe odsetki , ,87 Wpływy z różnych dochodów , ,91 349, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 159, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 133, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,24 0,00 102,93 Wpływy z różnych opłat ,00 824,00 164,80

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,45 136, Wpływy z usług , ,57 101, Wpływy z różnych dochodów , ,22 852, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 1,39 1,39 0, Wpływy z różnych dochodów 0 0 1,39 1, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,73 0,00 102, Wpływy z usług , ,22 102, Wpływy z różnych dochodów ,51 23, Pozostała działalność , ,63 0,00 113, Wpływy z różnych dochodów 0 0 8,00 8, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 270, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,30 112, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,33 59, Ochrona zdrowia , ,70 61,24 99, Szpitale ogólne ,36 774,12 61, Wpływy z różnych dochodów ,12 774,12

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,24 61, , ,58 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,58 99, Pomoc społeczna , , ,37 106, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,60 0,00 243, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,38 226, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,12 96, Wpływy z usług , ,46 83, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1,00 1, Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,65 195, , ,52 181, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 757, Domy pomocy społecznej , , ,40 103, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 103, Wpływy z usług , ,16 106,57

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 Pozostałe odsetki , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,40 100, Ośrodki wsparcia , , ,97 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,97 100, Rodziny zastępcze , ,06 0,00 122, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,40 26,40 Wpływy z usług , ,73 163,24 Pozostałe odsetki ,19 517,19 Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,90 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,07 93, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 143, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,58 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,58 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,35 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,23 549,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,12 94, Pozostała działalność , ,00 0,00 98, Wpływy z usług , ,00 98, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,70 0,00 96, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,30 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,30 102, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,99 0,00 99,86

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Wpływy z różnych dochodów , ,99 99, Powiatowe urzędy pracy , ,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 407, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pomoc dla repatriantów , ,71 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,71 100, Pozostała działalność , ,70 0,00 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,10 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 94, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 0,00 155, Specjalne ośrodki wychowawcze , ,24 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Wpływy z różnych dochodów , ,24 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,33 0,00 69, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,52 351, Wpływy z usług , ,52 52,52

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Pozostałe odsetki ,50 22,50 Wpływy z różnych dochodów ,79 618,79 123, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne ,00 586,00 0, Wpływy z różnych dochodów 586,00 586, Internaty i bursy szkolne , ,23 0,00 84, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 792,00 19, Wpływy z usług , ,23 86, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,39 0,00 52,98 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,39 0,00 49, Wpływy z różnych opłat , ,74 49,29 Wpływy z różnych dochodów ,65 517, Pozostała działalność , ,00 0,00 114, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,13 280,13 0, Pozostała działalność ,13 280,13 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 5,12 5,12 Wpływy z różnych dochodów ,01 275,01

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Kultura fizyczna ,00 516, ,00 116, Obiekty sportowe ,00 0, ,00 116, Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 116, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 516,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 16, Wpływy z różnych dochodów ,00 500,00 Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. w układzie wg działów i źródła pochodzenia. Żródło Nazwa Plan wg Wskaź. Udział % Plan po działu uchwały Wykonanie realizacji w wykon. Dział zmianach budżetowej w % (6/5) ogółem Ogółem dochody ,95 102,15 100,00 w tym: subwencja ogólna Różne rozliczenia część oświatowa ,00 100,00 subwencja ogólna - część rówoważąca ,00 100,00 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 123,62 Razem ,00 100,33 41,83 udziały powiatu w 756 Dochody od osób prawnych, podatkach stanowiących osób fizycznych i od innych dochód budżetu państwa jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,72 102,29 Razem ,72 102,29 24,54 dotacje z budżetu państwa 852 Pomoc społeczna na bieżące zadania własne ,12 99,99

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Razem ,12 99,99 4,72 dotacje z budżetu państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania bieżące z zakresu ,00 39,97 administracji rządowej 700 Gospodarka mieszkaniowa ,65 87, Działalność usługowa ,96 100, Administracja publiczna ,12 100, Obrona narodowa ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa ,65 100, Ochrona zdrowia ,58 99, Pomoc społeczna ,98 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,71 100,00 Razem ,65 99,51 8,84 dotacje z budżetu państwa na 750 Administracja publiczna zadania bieżące realizowane ,00 100,00 na podstawie porozumień 852 Pomoc społeczna ,90 85,44 Razem ,90 94,22 0,01 dotacje z budżetu państwa 852 Pomoc społeczna na zlecone zadania inwestycyjne ,97

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Razem ,97 0,12 dotacje z budżetu państwa 600 Transport i łączność na własne zadania inwestycyjne ,00 Razem ,00 0, dotacje i pomoc finansowa 750 Administracja publiczna z jednostek samorządu ,99 96,26 terytorialnego 801 Oświata i wychowanie na zadania bieżące ,00 142, Pomoc społeczna ,15 219, Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej ,30 100,75 Razem ,44 166,45 0,84 dotacje i pomoc finansowa 600 Transport i łączność z jednostek samorządu ,45 100,01 terytorialnego na zadania inwestycyjne Razem ,45 100,01 1,25 dochody własne 600 Transport i łączność ,18 181, Gospodarka mieszkaniowa ,05 90, Działalność usługowa ,77 116, Administracja publiczna ,83 111, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz osobowości prawnej ,16 116, Różne rozliczenia ,88 96, Oświata i wychowanie ,78 105, Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna ,50 107, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,99 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,80 155, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,39 50, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,00 Razem ,82 107,30 14,20 środki na dofinansowanie 020 Leśnictwo ,87 85,08 własnych zadań bieżących z innych źródeł 750 Administracja publiczna ,00 57,14 (ARIMR,NFOŚiGW, WFOŚiGW Fundusz Pracy) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 99,11 Razem ,87 91,59 0,43 środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie ,00 100,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz z innych źródeł (WFOŚiGW, FRKF) 926 Kultura fizyczna ,00 116,60 Razem ,00 104,98 0,51 dotacje i płatności w ramach 750 Administracja publiczna programów finansowanych ,28 100,00 z udziałem 801 Oświata i wychowanie środków europejskich ,63 113, Pomoc społeczna ,40 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,70 93,40 Razem ,01 107,09 2,71 Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz D zi ał Rozd ział Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji obsługa długu Wydatki majątkowe % (7/6) 01 0 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,97% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 39,97% Melioracje wodne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ ,00 0,00 0,00 0,00% 02 0 Leśnictwo , , ,54 0, ,54 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 90,59% Gospodarka leśna , , ,54 0, ,54 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 85,08% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,87 0, ,87 85,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,74 89,26% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,80 84,80% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00% 15 0 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 100,00% 60 0 Transport i łączność , , , , , , ,57 0,00 0,00 0, ,43 95,45% 6000 Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , , , , , , ,57 0,00 0,00 0, ,43 95,42% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 0, ,54 99,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,57 0, ,57 86,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,07 97,49% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,40 93,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,98 94,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,92 62,24% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 96,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,78 85,71% 4260 Zakup energii , , , ,37 71,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,91 97,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 40,53% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,88 72,46% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,21 59,15% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,48 83,84% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,87 53,17% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,53 99,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,64 95,56% 4480 Podatek od nieruchomości , , , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 396,00 396,00 396,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 0,00 0, ,43 99,39% 63 0 Turystyka , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 50,00%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,17% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 320,00 320,00 320,00 32,00% 4260 Zakup energii , , , ,44 53,90% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,64 81,67% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , , ,55 85,79% 4480 Podatek od nieruchomości , , , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 352,00 352,00 352,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , ,83 66,95% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,60 99,98% Działalność usługowa , , , , ,57 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 87,91% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,80% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,90 74,80% Nadzór budowlany , , , , ,67 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,17 0, ,17 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,88 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , ,08 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,29 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,50 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,46 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,10 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 854,00 854,00 854,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,68 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,67 319,67 319,67 319,67 99,90% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,06 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe ,51 128,51 128,51 128,51 99,62% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,65 100,00%

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 135,00 135,00 135,00 100,00% 75 0 Administracja publiczna , , , , , , ,58 0,00 0,00 0, ,01 96,90% Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 100,00% Rady powiatów , , , , ,07 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 94,64% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,08 0, ,08 97,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 40,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,43 94,37% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,14 53,70% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,50 184,50 184,50 184,50 99,73% Starostwa powiatowe , , , , ,12 0, ,50 0,00 0,00 0, ,99 96,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 0, ,50 76,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,51 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,30 99,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,87 98,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,23 99,34% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 97,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 98,77% Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,92 97,30% 4260 Zakup energii , , , ,23 82,12% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,80 80,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 72,62% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,25 87,38% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,30 86,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,03 73,90% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,01 98,28% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,73 569,73 569,73 569,73 28,49% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , , , ,00 73,80% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,27 62,31% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , , ,61 93,73%

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,55 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,42 95,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,49 0,00 0, ,49 63,07% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0,00 0, ,50 80,67% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,32 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,40 78,40 78,40 78,40 99,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,82 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,98 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 200,00 200,00 200,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 55,60 55,60 55,60 99,29% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,10 0, ,10 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,81 99,11% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,12 99,57% 4410 Podróże służbowe krajowe ,17 712,17 712,17 712,17 71,22% Pozostała działalność , , ,66 520, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 82,43% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , ,00 0, ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 520,00 520,00 520,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,88 47,19% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,78 96,82% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,02 0,00 0, ,02 99,97% 75 2 Obrona narodowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,60 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 100,00 100,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 104,40 104,40 104,40 100,38% 75 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,89 0, ,37 0,00 0,00 0, ,00 99,74% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 86,67% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 85,71% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,90 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,37 0, ,37 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,51 99,99% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , ,00 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , ,00 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,48 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,75 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,00 232,00 232,00 232,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , , ,64 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności , , , ,39 99,97% 4260 Zakup energii , , , ,70 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,86 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,35 100,00%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Zakup usług pozostałych , , , ,56 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,27 809,27 809,27 809,27 99,91% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,97 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,35 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,66 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00 988,00 988,00 988,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,86 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości , , , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,73 99,99% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,20 403,20 403,20 403,20 99,80% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 85,00 85,00 85,00 100,00% Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 200,00 200,00 200,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 240,00 240,00 240,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 760,00 760,00 760,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , , ,97 292, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 42,98 42,98 42,98 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 250,00 250,00 250,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,01 33,98% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,93 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 912,05 912,05 912,05 59,34% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 75 7 Obsługa długu publicznego , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 66,56% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 66,56% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , ,40 0, ,40 66,56% 75 8 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , , , , , , , ,66 0,00 0, ,51 96,74%

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , ,30 0,00 0,00 0, ,43 95,22% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,76 0, ,76 90,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,30 0, ,30 98,52% 3110 Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,79 98,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,90 99,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,65 94,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,93 96,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,01 97,66% 4220 Zakup środków żywności ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,42 99,40% 4260 Zakup energii , , , ,06 68,82% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,38 91,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,87 95,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 350,88 350,88 350,88 52,53% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,29 82,41% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,64 90,01% 4430 Różne opłaty i składki , , , ,85 88,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,95 631,95 631,95 631,95 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 96,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 0,00 0, ,43 94,68% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 87,50% Gimnazja , , , , ,06 0,00 308,29 0,00 0,00 0,00 0,00 98,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 308,29 0,00 308,29 88,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,30 99,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,49 98,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,34 94,89% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 99,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , , , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,56 56,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 820,00 820,00 820,00 96,47% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,92 79,48% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,12 88,65% 4410 Podróże służbowe krajowe ,46 240,46 240,46 240,46 30,06% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 554,00 554,00 554,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 500,00 500,00 500,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,86 0, ,86 62,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 0, ,15 97,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,15 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,30 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,48 96,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,34 81,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,76 21,75% 4260 Zakup energii , , , ,12 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% Licea ogólnokształcące , , , , , , ,27 0,00 0,00 0, ,44 98,77% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, ,00 92,52% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,16 0, ,16 90,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 0, ,27 99,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,52 99,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,81 99,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,16 94,13% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 99,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,99 99,84% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,37 99,98% 4260 Zakup energii , , , ,61 96,28% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,32 98,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 99,66%

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Zakup usług pozostałych , , , ,35 97,29% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,24 96,67% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,12 99,72% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,69 95,54% 4430 Różne opłaty i składki ,00 10,00 10,00 10,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 760,00 760,00 760,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 96,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 0,00 0, ,44 99,11% Licea profilowane , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,09 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,61 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,40 99,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,42 95,71% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,74 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,73 99,96% 4260 Zakup energii , , , ,15 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 520,00 520,00 520,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,84 99,90% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,31 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe ,51 587,51 587,51 587,51 99,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 98,24% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 500,00 500,00 500,00 100,00% Szkoły zawodowe , , , , , , ,35 0,00 0,00 0, ,67 99,34% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, ,00 64,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 0, ,35 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,19 99,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,65 100,00%

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,73 99,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,69 97,79% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,59 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,66 99,97% 4260 Zakup energii , , , ,91 99,92% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,10 99,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 99,34% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,34 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,77 99,70% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,21 99,97% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,54 99,85% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,89 94,18% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 906,00 906,00 906,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 0,00 0, ,67 99,78% Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 99,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 0, ,80 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,14 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,81 98,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,85 93,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , , , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,99 0, ,79 0,00 0,00 0, ,97 98,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,79 0, ,79 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,53 99,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,62 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,27 95,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,64 97,16%

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,47 92,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,81 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,06 100,00% 4260 Zakup energii , , , ,01 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,60 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 97,49% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,94 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,39 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,97 789,97 789,97 789,97 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,92 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,59 86,28% 4430 Różne opłaty i składki ,00 513,00 513,00 513,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,70 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 0,00 0, ,97 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,94% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,25 89,47% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,45 69,43% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,23 89,45% Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,07 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 96,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 0, ,80 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,40 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,77 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 99,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,51 91,90% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności , , , ,43 99,31% 4260 Zakup energii , , , ,91 86,32% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,73 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 67,48% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00%

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 74,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 0, ,58 69,07% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 0, ,22 69,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,25 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,15 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 0, ,80 80,03% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 0, ,10 69,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,43 99,97% 4127 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, ,00 76,98% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,27 942,27 0,00 942,27 64,81% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 557,00 557,00 557,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,79 0, ,79 79,04% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 0, ,48 67,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 0, ,89 88,04% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 0, ,46 75,36% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 0, ,72 69,93% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,84 0, ,84 75,63% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,14 0, ,14 79,48% 4301 Zakup usług pozostałych , ,10 0, ,10 58,99% 4307 Zakup usług pozostałych , ,69 0, ,69 64,62% 4309 Zakup usług pozostałych , ,94 0, ,94 58,07% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,24 127,24 0,00 127,24 30,88% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,46 22,46 0,00 22,46 30,77% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,09 665,09 0,00 665,09 59,86% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,36 117,36 0,00 117,36 59,88% 4421 Podróże służbowe zagraniczne , ,27 0, ,27 73,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,69 348,69 0,00 348,69 99,91% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 61,53 0,00 61,53 99,24% 85 1 Ochrona zdrowia , , ,58 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 95,39% Szpitale ogólne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 91,73%

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 95,35% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,07 0,00 0, ,07 91,37% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,58 99,38% Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 62,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 85 2 Pomoc społeczna , , , , , , ,49 0,00 0,00 0, ,61 97,32% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 97,10% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,40 0, ,40 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 0, ,72 83,96% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,03 0, ,03 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 0, ,40 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,47 0, ,47 71,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,51 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,58 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,47 100,00% 4220 Zakup środków żywności , , , ,50 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , ,91 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,90 100,00% 4260 Zakup energii , , , ,17 100,00%

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz Zakup usług remontowych , , , ,48 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 648,00 648,00 648,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,50 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,78 99,98% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,74 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,32 100,03% 4430 Różne opłaty i składki , , , ,84 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 99,97% Domy pomocy społecznej , , , , ,65 0, ,81 0,00 0,00 0, ,64 97,82% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 0, ,81 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,28 99,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,15 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,35 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,02 95,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,32 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,78 89,09% 4220 Zakup środków żywności , , , ,41 99,98% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , ,54 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , , , ,95 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,88 89,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,90 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,50 99,21% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,03 99,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,94 96,36% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,64 99,17% 4390 Zakup ekspertyz, analiz opinii , , , ,95 99,38% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,85 98,67% 4430 Różne opłaty i składki ,44 491,44 491,44 491,44 19,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,84 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , , , ,00 99,15% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 204,00 204,00 204,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 99,74%

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , , ,74 99,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 0,00 0, ,70 94,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,94 0,00 0, ,94 99,92% Ośrodki wsparcia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,20 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,53 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,03 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,50 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,13 511,13 511,13 511,13 99,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 608,00 608,00 608,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,86 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,41 723,41 723,41 723,41 99,92% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,91 99,99% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,85 939,85 939,85 939,85 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,96 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,20 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 100,00% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,97 0,00 0, ,97 100,00% Rodziny zastępcze , , , ,72 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 92,91% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,11 0, ,11 96,50% 3110 Świadczenia społeczne , ,81 0, ,81 93,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,87 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 79,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,79 79,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,10 73,69% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 797,73 797,73 797,73 93,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 120,75 120,75 120,75 99,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,10 99,58% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , ,84 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 600,00 0,00 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 97,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,07 97,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,84 97,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,87 99,98% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,91 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 81,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 96,44% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,12 92,20% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,18 95,61% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,76 99,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 700,00 700,00 700,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,08 99,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,65 97,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,99 97,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 96,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 270,00 270,00 270,00 100,00% Pozostała działalność , , , ,14 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,60%

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 253,13 253,13 253,13 72,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 36,01 36,01 36,01 36,01 72,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 93,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 381,00 381,00 381,00 31,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , ,41 0,00 0, ,84 97,82% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 98,37% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 100,00% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,87 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 210,00 0,00 210,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,72 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,13 90,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,35 85,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 96,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,21 99,68% 4270 Zakup usług remontowych ,50 61,50 61,50 61,50 99,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 245,00 245,00 245,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,90 93,61% 4410 Podróże służbowe krajowe ,02 234,02 234,02 234,02 99,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,24 66,24 66,24 66,24 98,87% Powiatowe urzędy pracy , , , , ,77 0, ,20 0,00 0,00 0, ,84 99,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 0, ,20 93,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,47 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,03 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,57 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,65 98,17% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,51 97,74% 4260 Zakup energii , , , ,00 100,00%

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz Zakup usług remontowych , , , ,52 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 95,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,58 99,20% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,79 97,68% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,64 94,65% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,27 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,86 994,86 994,86 994,86 66,32% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,60 99,93% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 0,00 0, ,84 99,98% Pomoc dla repatriantów , ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,71 0, ,71 100,00% Pozostała działalność , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 92,50% 3117 Świadczenia społeczne , ,81 0, ,81 99,93% 3119 Świadczenia społeczne , ,50 0, ,50 97,84% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 0, ,68 88,20% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 0, ,91 81,35% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 0, ,51 99,99% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 0, ,49 99,93% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 0, ,08 86,41% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 0, ,18 79,62% 4127 Składki na Fundusz Pracy , ,77 0, ,77 82,05% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,79 697,79 0,00 697,79 73,45% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 0, ,95 99,04% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,45 865,45 0,00 865,45 99,02% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 0, ,18 98,76% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,29 496,29 0,00 496,29 97,69% 4307 Zakup usług pozostałych , ,09 0, ,09 98,28% 4309 Zakup usług pozostałych , ,52 0, ,52 98,28% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,31 0, ,31 85,50%

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,83 62,83 0,00 62,83 84,91% 4417 Podróże służbowe krajowe ,02 601,02 0,00 601,02 36,40% 4419 Podróże służbowe krajowe ,05 48,05 0,00 48,05 22,67% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, ,00 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 151,00 0,00 151,00 100,00% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 0, ,50 65,08% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 0, ,50 65,11% 85 4 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44% Specjalne ośrodki wychowawcze , ,65 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,73% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,65 0, ,65 86,73% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400,00 0,00 400,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,80 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,33 97,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,46 90,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,95 91,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,58 85,94% 4220 Zakup środków żywności , , , ,54 89,69% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,50 86,83% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 69,95% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,28 85,70% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 686,98 686,98 686,98 73,71% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,55 870,55 870,55 870,55 81,51% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,04 96,16% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,10 86,60% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 854,00 854,00 854,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 100,00%

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 42 Poz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 97,33% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,16 0, ,16 58,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 0, ,27 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,14 99,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,03 95,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,60 90,96% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 735,00 735,00 735,00 86,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 750,00 750,00 750,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,79 99,32% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,65 99,96% 4260 Zakup energii , , , ,64 88,31% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,64 99,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 92,24% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,53 84,28% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,44 99,79% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , ,86 99,99% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,26 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,12 92,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,09 99,52% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , , , , ,28 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,51 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,18 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,11 99,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,88 97,59% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , , , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , , , ,28 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00%

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 Poz Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,40% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0, ,00 70,40% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,72% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,96 87,48% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 95,11% Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,98 0, ,98 99,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100,00% 90 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,58% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 99,11% 92 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,84% Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2720 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanieprac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, ,00 100,00% Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,69% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , ,00 0, ,00 100,00%

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,60 0, ,60 98,79% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,93 73,17% 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,30 87,29% 4390 Zakup ekspertyz, analiz opinii ,00 120,00 120,00 120,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 615,00 615,00 615,00 30,75% 92 6 Kultura fizyczna , , ,01 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,99 97,98% Obiekty sportowe ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 99,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 0,00 0, ,99 99,16% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,01 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,77% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 98,04% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 69,00% 3250 Stypendia różne , ,00 0, ,00 97,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,01 90,82% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wydatki razem: , , , , , , , ,07 0, , ,46 96,07% Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2013r. L p. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki w 2013r. Wsk. realiz. (12/7) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu A. B. C ,00 100,00% Starostwo Powiatowe Dokumentacja projektowa budowy budynku ZDP w Mińsku Mazowieckim A. B. C ,00 99,14% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy - Józefin - Długa Kościelna A. B C ,09 99,98% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy - Józefin - Długa Kościelna od km do km A. B. C ,43 98,97% Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejowskie od km do km i dokumentacja od km do km A. B C ,85 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 2284W w msc. Sulejówek - ul.krasińskiego dł.188m i ul.głowackiego dł.220m A. B. C ,51 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Aktualizacja dokumentacji i przebudowa drogi nr 2284W (ul. Szosowa i 3-Maja w Sulejówku) - etap I odc. od km do km 0+253, A. B. C ,23 95,21% Zarząd Dróg Powiatowych

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Mrozy, odc.targówka - Budy Barcząckie - Barcząca od km do km A. B C ,66 99,65% Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika i przebudowa rowu przy ul. Kościuszki w msc.cegłów w ciągu drogi nr 2244W Siennica - Cegłów ,00 A. B C ,66 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy od wsi Wiciejów do DPS w Mieni 350mb A. B C ,06 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa chodnika na ul.poniatowskiego w msc.dobre w ciągu drogi nr 2211W Dobre-Wólka Czarnogłowska od km do km A. B C ,89 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 2218W Dębe W.- Pustelnik-Helenów od km do km A. B. C ,43 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika przy drodze nr 4333W Stanisławów -Papiernia - gr.powiatu na odc.od Stanisławowa do Prądzewa-Kopaczewa A. B C ,52 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Aktualizacja dokumentacji na modernizację drogi nr 2231W Latowicz- Mrozy-Kałuszyn odc skrzyżowanie w msc.mrozy oraz dokumentacja na przebudowę mostu w msc.olszewice w km A. B. C ,50 98,06% Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika w Grodzisku w ciągu drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km do km A. B C ,62 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika ul. Kościelna w msc. Dębe Wielkie w ciągu drogi nr 2221W Dębe Wielkie Górki Poręby A. B. C ,90 32,75% Zarząd Dróg Powiatowych

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2218W na odc. od drogi krajowej nr 2 do skrzyżowania z ul. Powstańców w Dębem Wielkim A. B. C ,50 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2227W w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna i Przemysłowa A. B. C ,00 99,88% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 1316W Parysów- Latowicz na odc. od km do km A. B. C ,51 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa przepustu na rzece Sienniczance, droga nr 2242W Stara Wieś Siodło-Kuflew w km 1+755, A B. C ,88 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi 2252W Milew Kózki na odcinku Milew gr. Powiatu A. B. C ,00 63,96% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 2211W Dobre- Wólka Czarnogłowska od km0+675 do km A. B C ,43 97,21% Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka - przebudowa mostu w msc.gęsianka wraz z dojazdami A B. C ,81 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Budowa chodnika przy ul.wspólnej w Grębiszewie w ciągu drogi 2245W A. B. C ,95 100,00% Zarząd Dróg Powiatowych Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego A. B. C ,00 100,00% Starostwo Powiatowe Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego A. B. C ,00 100,00% Starostwo Powiatowe Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa Powiatowego od strony ul. Konstytucji 3-Maja A. B. C ,75 99,98% Starostwo Powiatowe Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego A. B. C ,20 100,00% Starostwo Powiatowe

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań przeciwpożarowych A. B. C ,55 40,36% Starostwo Powiatowe Adaptacja pomieszczeń pralni w ZS nr 1 na potrzeby archiwum zakładowego - dokumentacja A. B. C ,99 100,00% Starostwo Powiatowe Rozbudowa węzła cieplnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja A. B. C ,00 95,62% Starostwo Powiatowe Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego A. B. C ,50 80,67% Starostwo Powiatowe Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa A. B. C ,02 99,97% Starostwo Powiatowe Dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych KP Policji w Mińsku Mazowieckim A. B. C ,00 85,71% Starostwo Powiatowe Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego ciężkiego 5t dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim A. B. C ,00 100,00% Starostwo Powiatowe Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową , ,82 A. B. C ,11 98,73% Starostwo Powiatowe Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w starym budynku ZSS w Ignacowie A. B. C. 0,00 0,00% Starostwo Powiatowe Wykonanie przyłącza energetycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie A. B. C ,32 100,00% Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie Zakup agregatu prądotwórczego dla ZSS w Ignacowie A. B. C ,00 87,50% Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie Budowa łącznika między budynkiem głównym i pawilonem A w ZS im.m.skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz A. B. C ,90 100,00% Zespół Szkół im.m.s.curie w Mińsku Maz Budowa sieci bezprzewodowej Internet w GiLO w Mińsku Mazowieckim A. B. C ,54 81,47% GiLO w Mińsku Mazowieckim

49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz Wykonanie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych A. B. C ,00 99,55% Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym w ZS nr A. B. C ,00 100,00% Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim Wykonanie skoczni w dal z rozbiegiem tartanowym w ZS Ekonomicznych A. B. C ,60 95,63% Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. II etap A. B. C ,07 100,00% Zespół Szkół Zawodowych nr Wykonanie dokumentacji budowy szkolnych obiektów sportowych w ZSZ nr A. B. C ,00 100,00% Zespół Szkół Zawodowych nr Adaptacja części magazynowej na archiwum i pomieszczenia biurowe CKZiU A. B. C ,97 99,99% CKZiU Zakup diagnoskopu samochodowego do stacji diagnostycznej w CKZiU A. B. C ,00 100,00% CKZiU Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I A. B. C ,51 88,24% SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ A. B. C ,00 100,00% SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki A. B. C ,86 87,81% SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap II A. B. C ,70 97,13% SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Ogrodzenie terenu DPS w Kątach Ogrodzenie terenu DPS w Kątach - II etap - dokumentacja Montaż generatora dwutlenku chloru w instalacji c.w.u. DPS w Kątach A. B. C. A. B. C. A. B. C ,00 100,00% Dom Pomocy Społecznej w Kątach 4 000,00 100,00% Dom Pomocy Społecznej w Kątach ,70 96,60% Dom Pomocy Społecznej w Kątach Przebudowa dachu na budynku głównym DPS Jedlina w Mienidokumentacja A. B. C ,00 66,42% Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni

50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie DPS Jedlina w Mieni A. B. C ,00 84,96% Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni Zakup łóżka do kąpieli osób bezwładnych w DPS św.józefa w Mieni A. B. C ,00 100,00% Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Zakup pralnicy dla DPS św.józefa w Mieni A. B. C ,00 100,00% Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Zakup patelni elektrycznej 9kW do kuchni DPS św. Józefa w Mieni A. B. C ,94 99,40% Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Instalacja windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.kościelnej 18 oraz dokumentacja rozbudowy budynku A B. C ,97 100,00% Starostwo Powiatowe Instalacja systemu alarmowego w Powiatowym Urzędzie Pracy A. B. C ,84 99,98% Powiatowy Urząd Pracy Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im.pms w Mińsku Maz A. B. C ,99 99,16% Starostwo Powiatowe Razem , , , ,82 A B C , ,46 96,49% x * Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst C. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013r. Lp. Treść Klasyfikacj a Plan Wykonanie Wsk. % 1. Dochody , ,95 102,15% 2. Wydatki , ,36 96,07% 3. Wynik budżetu , ,41 Przychody ogółem: , ,84 93,96% 1. Kredyty , ,00 91,17% 2. Pożyczki , ,60 99,86% 3. Inne źródła (wolne środki) , ,24 100,01% Rozchody ogółem: , ,48 100,00% 1. Spłaty kredytów , ,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek , ,48 100,00% Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień r. L p Wyszczególnienie Przychody z zaciągniętych pożyczek Spłaty otrzymanych pożyczek Kwota i kredytów i kredytów Kwota nazwa zadania zadłużenia Plan Plan Wsk. Plan Plan Wsk. zadłużenia (okres realizacji zadania) na dzień wg po Wykonanie real. wg po Wykonanie Umorzenie real. na dzień r. uchwały zmianach % uchwały zmianach pożyczek % r. budżetowej (6/5) budżetowej (10/9) Ogółem , , , ,60 91,35% , , , ,70 100, ,36 Pożyczka z WFOSIGW - Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS św. Józefa w Mieni (2011) , , , ,47 100, ,46 Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku ZSE (2012) , , , , ,50 100, ,50 Pożyczka z WFOŚiGW - Przebudowa nawierzchni utwardzonych i kanalizacji deszczowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Maz. II etap (2013) 0,00 0, , ,30 99,52% 0,00 0,00 0, , ,10 Pożyczka z WFOŚiGW - Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną zewnętrzną i kanalizacją deszczową (2013) 0,00 0, , ,30 100,00% 0,00 0,00 0, ,30 5 Kredyt bankowy (2010) , , , ,00 100,00 0,00 6 Kredyt bankowy (2012) , , , ,00 100, ,00 7 Kredyt bankowy (2013) 0, , , ,00 91,17% 0,00 0,00 0, ,00

53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowe go w tym: Planowane wydatki Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) 2013 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe** ( prefinansowa pożyczki obligacje pozostałe i kredyty 6+17) nie z budżetu i kredyty państwa Wydatki majątkowe razem: x ,02 Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (SP) Wykonanie wydatków w 2013r. 1.2 Razem wydatki: 150/15011/ , Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-usług Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (SP) Razem wydatki: 750/75095/ , Wydatki bieżące razem: x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.) Razem wydatki: /80195/ różne ,07

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz ,23 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (ZSZ nr 2 w Mińsku Maz.) Razem wydatki: 801/80195/ różne ,92 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia (ZS nr 1 w Mińsku Maz.) Razem wydatki: 801/80195/ różne ,76 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Stawiamy na kompetencje (ZSA w Mińsku Maz.) Razem wydatki: 801/80195/ różne ,93 Program: Comenius "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Comenius "Uczenie się przez całe życie" (ZS nr 1 w Mińsku Maz.) Razem wydatki: 801/80195/ różne , Program: Comenius "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Comenius "Uczenie się przez całe życie" (ZS nr 1 w Mińsku Maz.) Razem wydatki: 801/80195/ różne , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX.Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (ZSZ nr 2)

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz Razem wydatki: 801/80195/ różne , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Nazwa projektu: Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psych.Pedag. w Mińsku Maz.) Razem wydatki: 801/80195/ różne , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Doradca na plus (PUP) Razem wydatki: 853/85395/ różne z tego: 2010 r ,87 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Kompetentny urzędnik-zadowolony klient (PUP) Razem wydatki: 853/85395/ różne , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Wsparcie na starcie (PCPR) Razem wydatki: 853/85395/ różne , Ogółem (1+2) x ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne ,09

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2013 r. Dzia ł Rozdział Nazwa dział, rozdział, paragraf Dotacje Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Ogółem ,62 99, ,62 99,51 O10 Rolnictwo i łowiectwo ,00 39, ,00 39,97 O1005 Prace geodezyjno - urządzeniowe 2110 na potrzeby rolnictwa ,00 39, ,00 39,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 39, Zakup usług pozostałych ,00 39, Gospodarka mieszkaniowa ,65 87, ,65 87, Gospodarka gruntami i 2110 nieruchomościami ,65 87, ,65 87,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,65 87,63

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz Zakup usług pozostałych ,32 81, Podatek od nieruchomości ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,33 99, Działalność usługowa ,96 100, ,96 100, Prace geodezyjne i kartograficzne 2110 (nieinwestycyjne) ,00 100, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Nadzór budowlany ,96 100, ,96 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa 3020 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,96 100,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,17 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,08 100,00

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 100, Składki na Fundusz Pracy ,46 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług remontowych ,50 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,43 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,67 99,90 Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej ,82 99, Podróże służbowe krajowe ,51 99, Odpisy na ZFŚS ,65 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami służby cywilnej ,00 100, Administracja publiczna ,12 100, ,12 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00

61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz Komisje poborowe ,12 100, ,12 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 100, Składki na Fundusz Pracy 79 78,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,82 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,98 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100, Podróże służbowe krajowe 56 55,60 99, Obrona narodowa ,00 100, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, ,00 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,40 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz przeciwpożarowa ,65 100, ,65 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży 2110 Pożarnej ,65 100, ,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,65 100, Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,37 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00 Wynagrodzenia członków korpusu służby 4020 cywilnej ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 100, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 100, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,48 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,64 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakupśrodków żywności ,39 99, Zakup energii ,70 100, Zakup usług remontowych ,86 100, Zakup usług zdrowotnych ,35 100,00

63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz Zakup usług pozostałych ,56 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,27 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,97 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,35 99, Podróże służbowe krajowe ,66 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 99, Podatek od nieruchomości ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu panstwa ,73 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,20 99,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 85 85,00 100, Obrona cywilna ,00 100, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami ,00 100,00 służby cywilnej

64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Ochrona zdrowia ,58 99, ,58 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2110 oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,58 99, ,58 99,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,58 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,58 99, Pomoc społeczna ,95 99, ,95 99, Ośrodki wsparcia ,37 100, ,37 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,97 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 100, Składki na Fundusz Pracy ,03 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług remontowych ,13 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,86 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,41 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,91 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,85 99, Podróże służbowe krajowe ,96 100, Odpisy na zakładowy fundusz 4700 świadczeń socjalnych ,20 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100,00 służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,97 100,00

66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz Zadania w zakresie przeciwdziałania 2110 przemocy w rodzinie ,58 99, ,58 99,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,58 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 93, Składki na Fundusz Pracy ,75 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,10 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,71 100, ,71 100, Zespoły do spraw orzekania o 2110 niepełnosprawności ,00 100, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00

67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz Pomoc dla repatriantów , ,71 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Świadczenia społeczne ,71 100,00 Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. Dotacje Wydatki Dział Rozdzia ł Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonan ie % Plan Wykonan ie % Ogółem ,90 94, ,90 94, Administracja publiczna ,00 100, ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 4010 z organami administracji rządowej ,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy ,00

69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz , Pomoc społeczna ,90 85, ,90 85, Rodziny zastępcze ,90 85, ,90 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,90 85, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82,70 85,49 85,91 Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Dzia ł Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dotacje Wydatki % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Ogółem ,89 116, ,89 116, Transport i łączność ,45 96, ,45 96, Drogi publiczne powiatowe ,45 96, ,45 96, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,45 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 96, Administracja publiczna ,99 96, ,99 96, Starostwa powiatowe ,99 96, ,99 96, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 %

71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 71 Poz Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,99 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Oświata i wychowanie ,00 142, ,00 142, Szkoły zawodowe ,00 142, ,00 142, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 159, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 133, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 142, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 142, Składki na Fundusz Pracy ,00 142, Pomoc społeczna ,15 219, ,15 219, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,41 757, ,41 757, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,41 757, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 72 Poz realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 102, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 426, Rodziny zastępcze ,74 121, ,74 121, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 93, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,67 143, Świadczenia społeczne ,74 121, Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej ,30 100, ,30 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,30 100, ,30 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,30 102, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,30 100,75

73 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 73 Poz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 74 Poz Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014 r. Dotacje udzielone z budżetu w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych L p. Dział Rozdział Nazwa zadania Podmiot Plan dotacji Kwota wydatkowana na realizację zadania % 8/ I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,86 92,71% 1. DOTACJE CELOWE ,86 92,71% Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa Województwo Mazowieckie ,00 100,00% Miasto Sulejówek ,00 100,00% Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych Gmina Mrozy ,54 99,90% Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja przy budynku Starostwa Powiatowego w ramach istniejącego pasa drogowego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych przeprowadzane poza terenem Powiatu Mińskiego Miasto Mińsk Mazowiecki ,00 100,00% Województwo Mazowieckie ,02 99,97% Powiat Węgrowski 1 790,00 Powiat Żuromiński 2 800,00 Razem ,00 100,00%

75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 75 Poz Szkolenia dla personelu medycznego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ,00 100,00% Naprawa tomografu komputerowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ,00 95,05% Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty - etap I SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ,51 88,24% Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ,00 100,00% Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ,86 87,81% Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków głównych szpitala. Etap II SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ,70 97,13% Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Miasto Warszawa ,40 100,00% Powiat Wołomiński ,00 Powiat Łukowski ,52 Powiat Chełmski ,55 Powiat Zamojski 6 678,75 Powiat Piaseczyński 521,90 Razem ,72 83,96% Miasto Warszawa ,00 100,00% Powiat Siedlecki , Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Powiat Miechowski ,00 Powiat Staszowski ,00 Powiat Łukowski ,74 Powiat Wołomiński ,87

76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 76 Poz Powiat Zamojski ,08 Razem ,11 96,50% Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu Miasto Warszawa ,00 98,37% Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji Powiat Otwocki 1 644,00 w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu Powiat Węgrowski 3 288,00 Razem ,00 100,00 19 II Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego Miasto Mińsk Mazowiecki ,00 100,00% DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,19 88,44% 1. CELOWE ,60 97,52% Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 164 ust.5a Prawa wodnego Prowadzenie Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy dla 14 wychowanków Spółki wodne z terenu Powiatu Mińskiego Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy ,00 0,00% ,03 100,00% Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18 Instalacja windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.kościelnej 18 Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 18 Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert ,00 100,00% ,97 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 0,00%

77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 77 Poz Realizacja zadań w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami Fundacja Deo et Patriae im.prof. M.Krąpca w Mińsku Maz. Stowarzyszenie "Radość Trzeciego Wieku" w Mińsku Maz Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kubuś" w Długiej Szlecheckiej Parafia Rzymskokatolicka pw.św.s.kostki w Okuniewie ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 0,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Fundacja Mivena w Mińsku Maz ,00 100,00% 2810 Fundacja Upowszechniania ,00 100,00% Kultury w Halinowie Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.wspierania rozwoju Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, Upośledzonych Umysłowo ,00 100,00% przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez "Dzieciom Radość"w Ignacowie 2820 kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność Stowarzyszenie "Koniczynka" wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie ,00 100,00% w Mińsku Maz. zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości Mińskie Towarzystwo Muzyczne ,68 100,00% Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" ,00 100,00% w Kałuszynie

78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 78 Poz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkól Siennickich Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz. Polski Związek Warcabowy w Mińsku Maz ,92 99,89% ,00 100,00% ,00 0,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński Mińskie Towarzystwo Szachowe ,00 100,00% UKS Judo "Kontra" w Mińsku Maz. Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalno-Sportowe Ad Astra w Sulejówku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość"w Ignacowie Miejski Klub Sportowy "Mazovia" Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka Akademia Sztuk Walki w Dębem W. Miński Klub Sportowy "Kwadrat" Podmioty do wyłonienia w konkursie ofert ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 0,00% PODMIOTOW E ,59 86,11%

79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 79 Poz Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku ,76 90,51% Społeczne Gimnazjum Specjalne "Otwartych Serc" w Sulejówku Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku ,86 62,32% Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach ,00 97,19% Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach ,00 92,27% Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim Renata Wilamowska ,00 91,88% Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie ,16 90,59% Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Mińsku Mazowieckim Renata Wilamowska ,00 64,62% Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie Zgromadzenie Sióstr ,65 86,73% Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku Dorota Lubas - Koszewska ,16 58,38% Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sulejówku Zarząd Oddziału Powiatu Mińskiego w Sulejówku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ,00 100,00% OGÓŁEM (I+II) 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie Fundacja LEKO ,00 100,00% 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej ,00 100,00% ,05 90,38%

80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 80 Poz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński Skarbnik Powiatu Teresa Bąk

81 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 81 Poz Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego i planów finansowych środków pozabudżetowych za 2013 rok - część opisowa. Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od Nr 1 do Nr 9. Ponadto w załączniku nr 10 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone Zarządowi Powiatu. Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2013r. tj. poszczególne wielkości po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie: dział, rozdział, paragraf. W załączniku Nr 1 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2013 roku w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. W załączniku Nr 1a przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów w układzie wg działów i źródła pochodzenia. W załączniku Nr 2 przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego w 2013 roku. W załączniku Nr 3 przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych w 2013r. W załączniku Nr 4 przedstawiono sprawozdanie o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu w 2013r. W załączniku Nr 4a przedstawiono sprawozdanie o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2013r. W załączniku Nr 5 przedstawiono sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W załączniku Nr 6 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2013r. W załączniku Nr 7 przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2013r. W załączniku Nr 8 przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. W załączniku Nr 9 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Informacje zawarte w wyżej wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Ponadto objaśniono stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zadania zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Pracy. Plan dochodów budżetowych w odniesieniu do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej zwiększył się z kwoty zł, do kwoty zł tj. o zł, co stanowi 0,1%. Zmniejszenie planu dochodów wystąpiło w działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, Transport i łączność o kwotę zł, Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę zł, Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 82 Poz Działalność usługowa o kwotę zł, Administracja publiczna o kwotę zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł, Różne rozliczenia o kwotę zł, Oświata i wychowanie o kwotę zł, Ochrona zdrowia o kwotę zł, Pomoc społeczna o kwotę zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę zł, Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6 720zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, Kultura fizyczna o kwotę zł. Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w odniesieniu do kwoty przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2013, został zwiększony o kwotę zł, tj. z kwoty zł do kwoty zł, co stanowi zmianę o 2,24%. Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach: Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, Transport i łączność o kwotę zł, Turystyka o kwotę 5 000zł; Działalność usługowa o kwotę zł, Różne rozliczenia o kwotę zł, Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł, Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach: Przetwórstwo przemysłowe o kwotę zł, Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł, Administracja publiczna o kwotę zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł, Oświata i wychowanie o kwotę zł, Ochrona zdrowia o kwotę zł, Pomoc społeczna o kwotę zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł, Kultura fizyczna o kwotę zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie ,95 zł, co stanowi 102,15% planu, z tego: dochody bieżące ,41zł, dochody majątkowe ,54zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie ,36 zł, tj. 96,07% planu, z tego: wydatki bieżące ,90zł, wydatki majątkowe ,46zł.

83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 83 Poz Plan przychodów budżetu Powiatu na 2013 r. stanowi kwotę ,48 zł, z tego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,30 zł, kredyty bankowe zł, wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu ,18 zł. Przychody wykonano w kwocie ,84zł, tj. 93,96% planu, na co złożyły się otrzymane pożyczki z WFOŚiGW ,60zł, zaciągnięty kredyt bankowy zł i wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu ,24 zł. W planie rozchodów przewidziano spłaty kredytów bankowych w kwocie zł oraz spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie ,48 zł. Wykonanie wyniosło ,48 zł, tj.100% planu. Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2013r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach kwota zł, wykonanie kwota ,95 zł, co stanowi 102,15% planu. Realizacja dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pochodzenia jest następująca: 1. subwencja ogólna (część oświatowa, część równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniosła zł, tj. 41,83% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów, 2. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,72 zł, co stanowi 24,54% zrealizowanych dochodów, 3. dotacje z budżetu państwa stanowią kwotę ,64 zł, tj. 13,69% ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ( 2110) - kwota ,65 zł, co stanowi 8,84% zrealizowanych dochodów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) - kwota ,90 zł, co stanowi 0,01% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, na zadania bieżące własne ( 2130) - kwota ,12 zł, co stanowi 4,72% ogólnej kwoty wykonanych dochodów, na zadania inwestycyjne własne ( 6430) - kwota ,97 zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. 4. dochody własne tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne stanowią kwotę ,82 zł, tj. 14,20% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, 5. dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2007,2009,6207,6209) kwota ,01zł, co stanowi 2,71% uzyskanych dochodów, 6. dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ( 6300,6630) kwota ,45 zł, co stanowi 1,25% zrealizowanych dochodów, 7. dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania bieżące ( 2310,2320,2710) kwota ,44 zł co stanowi 0,84% wykonanych dochodów, 8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (ARiMR, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Pracy) ( 2460) kwota ,87zł. tj. 0,43% wykonanych dochodów, 9. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (FRKF, WFOŚiGW) ( 6260) kwota zł. tj. 0,51% wykonanych dochodów. Na dzień r. związane z realizacją dochodów budżetowych należności Powiatu wyniosły ,63 zł, w tym zaległości ,36 zł. Dotyczą one głównie opłat za najem pomieszczeń i usługi świadczone przez placówki oświatowe i domy pomocy społecznej.

84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 84 Poz Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej, tj. działów i rozdziałów. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan kwota 3 000zł, wykonanie zł tj. 39,97% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna Plan kwota zł, wykonanie ,87 zł. tj. 85,08% planu. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na nich upraw leśnych. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan kwota zł, wykonanie ,63 zł, co stanowi 100,22% planu, w tym kwota ,45zł stanowi dochody majątkowe. Są to wpływy z tytułu opłat (czynsz i pozostałe media) od najemcy lokalu znajdującego się w budynku Zarządu Dróg Powiatowych 1 826,60 zł, ze sprzedaży usług 2 362,90 zł, prowizja płatnika składek i inne dochody 2 625,68 zł. Pomoc finansowa z gmin na zadania drogowe wyniosła: z Miasta Halinów ,70zł, z Gminy Mrozy ,31zł, z Gminy Mińsk Mazowiecki zł, z Gminy Cegłów zł, z Gminy Stanisławów zł, z Gminy Dobre ,44zł. Ponadto z samorządu wojewódzkiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, wpłynęła dotacja w kwocie zł na modernizację drogi powiatowej nr 2223W Dobre - Wólka Czarnińska. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan kwota zł, wykonanie ,70 zł, co stanowi 90,13% planu. W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią kwotę ,65zł. Kwotę 933,88zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpływy z usług i odsetek stanowi kwota 2 524,01zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę ,56zł, w tym ,82 zł wyniosły otrzymane od Skarbu Państwa i Miasta Mińsk Maz. odszkodowania za zajęcie nieruchomości powiatowych pod drogi. Kwotę ,60zł stanowi prowizja wg stawki 25% lub 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa tytułem sprzedaży, opłat za trwały zarząd, użytkowania wieczystego, czynszu z nieruchomości Skarbu Państwa. Należności w tym rozdziale to kwota ,75 zł. z tytułu rat za wykup mieszkań i oprocentowania, są to zaległości. Dział 710 działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Plan kwota zł. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wpłynęła w całości. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne

85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 85 Poz Plan kwota zł, wykonano ,77 zł tj. 116,22% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie zł. Wpływy za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego wyniosły ,22zł, pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 6 423,75 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień 668,80 zł. Należności w tym rozdziale to kwota ,34zł, w tym zaległości stanowią kwotę ,78 zł. Rozdział Nadzór budowlany Plan kwota ,96 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęła w całości. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan kwota zł, wykonanie planu w 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego kwota zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) kwota zł. Rozdział Starostwa powiatowe Plan kwota zł, wykonanie ,82 zł, co stanowi 110,46% planu. Zrealizowane wpływy dotyczą: - opłat komunikacyjnych kwota ,73zł, tj. 111,75% planu. Wydano łącznie tablic rejestracyjnych stałych sztuk i 235 sztuk tablic tymczasowych. Opłaty komunikacyjne z pozostałych tytułów to wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy drogowe (79szt), licencje na wykonywanie transportu krajowego drogowego transportu rzeczy (5szt), zezwolenia na przewozy (10szt), dowody rejestracyjne (17 817szt), karty pojazdu (2 601szt), nalepki kontrolne (9 689szt), pozwolenia czasowe (18 262szt), tablice tymczasowe (1 402zł) i znaki legalizacyjne (11 390szt). Wydano sztuk praw jazdy, w tym 149 sztuk to uprawnienia międzynarodowe. Dla uzyskania wymienionej wyżej kwoty dochodów, poniesiono wydatki związane z zakupem i wytworzeniem druków i tablic rejestracyjnych w wysokości ,14 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat kwota zł, - grzywny i inne kary pieniężne kwota 1 075,25zł, Są to wpływy z tytułu przymusowego ściągnięcia należności z powodu nie wykonania wyroku sądowego zobowiązującego do zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami. - wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota ,40 zł, Są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe. - wpływy z różnych opłat kwota 3 880,74zł, Są to w szczególności wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, opłaty za wyszukiwanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota ,66zł. Są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem sali konferencyjnej Starostwa. - odsetki od nieterminowych wpłat kwota 43,90zł, - pozostałe odsetki kwota 517,40zł, - wpływy z różnych dochodów kwota ,55 zł w tym:

86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 86 Poz za inkaso opłaty skarbowej w kasie Starostwa Powiatowego - kwota 8 411,49 zł, - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy - kwota 2 759,50 zł, - otrzymane odszkodowania - kwota ,02 zł, - rozliczenia z lat ubiegłych - kwota 1 257,30zł, - pozostałe dochody, w tym koszty mediów zużywanych przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja ,24 zł, - dotacje z gmin na zadania powierzone - kwota zł (dla Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej działającej do r.) - środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota zł (za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji), - pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek - kwota ,99 zł, na funkcjonowanie referatów wydziału architektury i budownictwa w tych miastach oraz oddelegowanie do Halinowa pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii. Należności w tym rozdziale stanowią kwotę ,62 zł, w tym zaległości ,88zł, a nadpłata 0,02 zł. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan kwota zł, wykonanie dotacji celowej kwota ,12zł, tj. 100 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie Kwalifikacji wojskowej Rozdział Pozostała działalność Plan kwota zł, wykonanie kwota ,28zł, tj. 100 % planu. Są to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektu E-usługi dla mieszkańców Powiatu Mińskiego, który był realizowany w latach Dział 752 Obrona narodowa Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan kwota zł, wykonano 100% planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone ćwiczenie obronne służb państwowych i jednostek samorządu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan dochodów po zmianach kwota zł, wykonanie ,65 zł, tj.100% planu. Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (utrzymanie KPPSP). Rozdział Obrona cywilna Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 1 200zł, wykonano 100% planu. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan dotacji z budżetu państwa stanowi kwotę 3 266zł, wykonano 100% planu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan zł, wykonano ,16 zł, tj.116,81% planu. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego ,10zł, wpływy kosztów egzekucyjnych 448,80zł i uzyskane odsetki za zwłokę 302,26zł.

87 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 87 Poz Należności w tym rozdziale to kwota 1 061,94 zł, w tym zaległości 1 058,65zł. Nadpłata wyniosła ,80zł. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan zł, wykonano ,72 zł, tj. 102,29% planu. Uzyskano udział w podatku od osób prawnych w kwocie ,72 zł oraz w podatku od osób fizycznych zł. Udział Powiatu wynosi 10,25% w PIT oraz 1,40% w CIT. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan zł, wykonano zł, tj. 100% planu. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Kwota planowana zł, wykonana zł, tj. 123,62% planu. Otrzymano dochody majątkowe w kwocie zł na 2 zadania drogowe związane z przebudową mostu i przepustu rzecznego. Kwotę zł, nie ujętą w planie, otrzymano w końcu roku jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Kwota planowana zł, wykonana ,88 zł, tj. 96,83% planu. Są to odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu Kwota planowana zł, wykonano 100% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie Kwota planowana zł, wykonana ,41zł, tj. 108,80% planu, w tym kwota zł stanowi dochody majątkowe. Dochody osiągnięte przez placówki oświatowe stanowią kwotę ,78zł. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły z gmin zł, z powiatów zł. Kwota zł stanowi dotację na Rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki na 8 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano w kwocie łącznej ,63zł, z tego: - dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim ,51 zł, - dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na 3 projekty ,59 zł, - dla Zespołu Szkół Nr 1 na 3 projekty ,29 zł, - dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim ,24 zł. Spośród realizowanych przez placówki oświatowe dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, a następnie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń. Należności na dzień r. stanowią kwotę ,94zł, w tym ,76zł zaległości. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

88 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 88 Poz Poniżej przedstawia się informację z wykonania dochodów w dziale 801 w układzie rozdziałów. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Kwota planowana zł, wykonana ,74zł, tj. 107,78% planu. Kwota zł stanowi dochody majątkowe w formie dotacji na Rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń ,32 zł, dowozu dzieci do szkoły ,56 zł oraz inne dochody ,86 zł. Należności na dzień r. nie wystąpiły. Rozdział Gimnazja Kwota planowana zł, wykonana ,87 zł, tj. 76,07% planu. Dochody w kwocie ,71zł osiągnięto w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z tytułu najmu pomieszczeń oraz kwota 46,16zł z tytułu innych dochodów. Należności w tym rozdziale na dzień roku wystąpiły w kwocie 7 000zł, są to zaległości. Rozdział Licea ogólnokształcące Kwota planowana zł, wykonana ,22 zł, tj. 127,17% planu. Dochody pozyskano w GiLO w Mińsku Mazowieckim z tytułu pobieranego czynszu za najem pomieszczeń ,33 zł i inne dochody 5 550,89zł, Należności na dzień r. nie wystąpiły. Rozdział Szkoły zawodowe Kwota planowana zł, wykonana ,59 zł, tj. 107,63% planu, z czego kwota 907,20 zł stanowi dochody majątkowe. Są to dochody otrzymane z następujących jednostek: - Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie, z tytułu kursów zawodowych, dzierżawy pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego - łącznie kwota ,38zł, - Zespołu Szkół Nr 1, z tytułu dostawy ciepła i wody dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych, CKZiU, Gimnazjum Miejskiego Nr 2, za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne, w łącznej kwocie ,25zł, - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi kwota ,99 zł, - Zespołu Szkół Ekonomicznych, z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kwota ,78zł,

89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 89 Poz Zespołu Szkół Agrotechnicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kwota ,59 zł, - Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez przekazaną jednostkę oświatową kwota 68,60 zł. Od JST otrzymano dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, z tego: a) z miast Siedlce zł, Ostrołęka 2 190zł, b) z powiatów Węgrowskiego zł, Wołomińskiego 3 440zł, Płońskiego 730 zł, Żuromińskiego 2 190zł, Białobrzeski 660zł, Sochaczewski 330zł, Ciechanowskiego 3 510zł, Ostrowskiego 330 zł. Należności na dzień r. stanowią kwotę ,29 zł, w tym zaległości ,42 zł. Kwota ,07 zł dotyczy zaległości powstałych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z tytułu przeprowadzonych kursów i najmu pomieszczeń, w tym ,13zł stanowią odsetki. Kwotę ,35 zł stanowią zaległości w ZS Nr 1 z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży usług, w tym 8 994,85 stanowią odsetki. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Kwota planowana zł, wykonana ,24 zł, tj. 102,93% planu. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uzyskało dochody za przeprowadzanie kursów zawodowych oraz wytwarzanych różnego rodzaju produktów i wykonywanych usług przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne i prowadzonych kursów ,57 zł, najmu pomieszczeń 5 993,45 zł i pozostałe dochody 9 352,22zł. Centrum realizuje zadania w zakresie kształcenia mechanika pojazdów samochodowych we własnej stacji diagnostycznej pobierającej odpłatność za świadczone usługi. Należności na dzień r. wystąpiły w kwocie ,65 zł, z czego kwota ,34zł to zaległości. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kwota 1,39 zł. wpłynęła z Gminy Siennica z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2012r. na utrzymanie Zespołu Szkół przekazanego do prowadzenia gminie. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Kwota planowana zł, wykonana ,73zł, tj. 102,29% planu. Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych i ZS nr 1. Wpływy za wyżywienie młodzieży stanowią kwotę ,22zł, wpływy z odsetek to 23,51zł. Rozdział Pozostała działalność Kwota planowana po zmianach zł, wykonana ,63 zł, tj. 113,32% planu. Są to środki na realizację projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego środki UE ,30 zł, współfinansowanie budżetu państwa ,33 zł oraz wpływy z różnych dochodów 8zł. Dotyczą one projektów: - Stawiamy na kompetencje (Zespół Szkół Agrotechnicznych), środki UE ,53 zł, budżet państwa 1 872,98 zł. - Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji (Zespół Szkól Zawodowych Nr 2), środki UE ,61 zł, budżet państwa 5 480,52 zł - Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość (Zespół Szkól Zawodowych Nr 2), środki UE

90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 90 Poz ,69 zł, budżet państwa 5 135,50 zł. - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu (Zespół Szkół Zawodowych Nr 2), środki UE ,40 zł, budżet państwa 550,87 zł. - Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia (Zespół Szkół Nr 1), środki UE ,62zł, budżet państwa 7 686,67zł. - Comenius Uczenie się przez całe życie (Zespół Szkół Nr 1- realizacja ), środki UE zł. - Comenius Uczenie się przez całe życie (Zespół Szkół Nr 1- realizacja ), środki UE zł. - Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim), środki UE ,45 zł, budżet państwa ,79 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne Uzyskane dochody w kwocie 835,36 zł dotyczą zwróconych środków na wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne w SPZOZ w kwocie 61,24zł oraz kar umownych w kwocie 774,12zł pobranych przez SPZOZ przy realizacji zadań inwestycyjnych dotowanych przez Powiat Miński w 2013 r. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kwota planowana zł, wykonana ,58 zł, tj. 99,38% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie składek zdrowotnych za uprawnione osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych, uczniów i wychowanków. Dział 852 Pomoc społeczna Kwota planowana zł, wykonana ,02 zł, tj. 106,27% planu, z czego kwota ,37zł stanowi dochody majątkowe. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w ramach tego działu stanowią kwotę ,12 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę ,98 zł, a na zadania inwestycyjne ,97zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 5 980,90zł. Z innych jst otrzymano dotacje na pobyt dzieci na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych w kwocie ,74zł i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie ,41zł. Kwota ,50 zł dotyczy innych tytułów jak: odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt w tych domach, odpłatność rodziców za pobyt dziecka w domu dziecka, rodzinie zastępczej, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Kwota ,40 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od na modernizację budynków DPS Jedlina w Mieni w ramach projektu RPOWM finansowanego ze środków europejskich. Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Kwota planowana po zmianach zł, wykonana ,60 zł, tj. 243,81% planu. W ramach osiągniętych wpływów dotacje celowe z innych powiatów stanowią kwotę ,41 zł, w tym z powiatu: Garwolińskiego zł, Żyrardowskiego ,16zł, Płockiego ,50zł, Żuromiński ,32zł, Przasnyskiego ,61zł 8 i Grodziskiego 5 030,82zł. Pozostałą kwotę, czyli ,19 zł stanowią dochody zrealizowane przez Dom Dziecka w Falbogach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, między innymi z tytułu: opłat za najem lokali - kwota 6 050,12zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka kwota

91 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 91 Poz ,38zł, wpływy z usług kwota ,46zł, otrzymane spadki i darowizny kwota ,52zł, wpływy z różnych dochodów kwota 1 327,06zł i odsetek kwota 196,65zł. Na dzień r. wystąpiły należności w kwocie ,41 zł. Są to w szczególności zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka. Rozdział Domy pomocy społecznej Kwota planowana zł, wykonana ,06 zł, tj. 103,54% planu, w tym kwota ,40zł stanowi dochody majątkowe. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps - kwota zł. Kwota ,40zł, stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od na modernizację budynków DPS Jedlina w Mieni w ramach projektu RPO finansowanego ze środków europejskich. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela: Najwyższą pozycję stanowią wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie - kwota ,16 zł, z tego: DPS w Kątach - kwota ,52zł, DPS JEDLINA w Mieni kwota ,62zł, DPS św. Józefa w Mieni - kwota ,02zł. Z innych tytułów uzyskano ,50zł, w szczególności za najem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika za przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, najem samochodu, odpłatność lokatorów za centralne ogrzewanie i energię, usługi rehabilitacyjne, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, wyżywienie pracowników, spadki i darowizny, pozostałe odsetki oraz inne. Na dzień r. wystąpiły należności w wysokości ,41 zł, są to zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 80 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców. Rozdział Ośrodki wsparcia Kwota planowana zł, wykonana ,37 zł, tj. 100% planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych przy ul. Kościelnej oraz PŚDS przy ul. Sosnkowskiego w kwocie ,40zł oraz dotację celową na inwestycję instalację windy dla Ośrodka przy ul. Kościelnej w kwocie ,97zł. Rozdział Rodziny zastępcze Kwota planowana zł, wykonana ,06 zł, tj. 122,09% planu. Wpływy z różnych opłat kwota 26,40zł, wpływy z usług kwota ,73zł, wpływy z różnych dochodów kwota 6 008,10zł i odsetki kwota 517,19zł. Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z powiatów w kwocie ,67zł, w tym: Nowodworskiego zł, Łukowskiego 6 078,38 zł, Wołomińskiego zł, Ciechanowskiego zł, Opolskiego ,20 zł, Otwockiego zł, Warszawskiego Zachodniego ,24 zł, Stalowowolski zł i Grodziski zł oraz z miast na kwotę

92 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 92 Poz ,07 zł w tym: Elbląg 9 941,04 zł, Ruda Śląska zł. i Warszawa ,03 zł. Dotacje z budżetu państwa na projekty realizowane w PCPR wyniosły ,00zl ( 2130) oraz 5 980,90zł ( 2120). Należności na dzień r. stanowią kwotę ,72 zł, są to zaległości. Dotyczą one odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek od tych zaległości. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan zł, wykonanie ,58zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację na projekt w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowany przez PCPR. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Kwota planowana po zmianach zł, wykonana 9 020,35zł, tj. 100,23% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 8 471,12 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR, świadczących pracę socjalną w środowisku. Inne dochody wyniosły 549,23zł. Rozdział Pozostała działalność Kwota planowana zł, wykonana zł, tj. 98,15% planu. Są to wpływy z gmin za świadczone w PCPR usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Kwota planowana zł, kwota wykonana ,30 zł. tj. 100,75%. Są to środki otrzymane z Miasta Warszawa w kwocie zł oraz z powiatów Węgrowskiego w kwocie 4 932zł i Wołomińskiego w kwocie 1 805,30 zł za udział mieszkańców z tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Kwota planowana zł, wykonanie w 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kwota planowana zł, wykonana ,99zł, tj. 99,86% planu. Jest to prowizja za obsługę zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy Kwota planowana zł, wykonana ,00 zł, tj. 100,15% planu. Kwota zł została otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Inne dochody wyniosły 407,00 zł. Rozdział Pomoc dla repatriantów Kwota planowana zł, wykonanie w 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone zagospodarowanie repatrianta. Rozdział Pozostała działalność Kwota planowana zł, wykonana ,70 zł, tj. 93,40% planu. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty:

93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 93 Poz Doradca na plus ,12 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, - Kompetentny urzędnik zadowolony klient ,98 zł z EFS, - Wsparcie na starcie zł z EFS, ,60zł z budżetu państwa. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan kwota zł, wykonanie - kwota ,80zł tj. 155,78% planu. Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854: Rozdział Specjalne ośrodki wychowawcze Uzyskano dochody w kwocie ,24zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie wraz z odsetkami. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Kwota planowana zł, wykonana ,33 zł, tj.69,86% planu. Wykonane dochody dotyczą pobranych opłat w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim z tytułu: najmu lokali kwota ,52 zł wykonanych usług kwota ,52 zł, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne kwota 641,29zł. Decyzją Rady Powiatu z dniem roku Ośrodek został zlikwidowany, a należności i zobowiązania zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe. Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne Wykonano dochody w wysokości 586 zł. Dochody osiągnięto w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego. Rozdział Internaty i bursy szkolne Kwota planowana zł, wykonana ,23 zł, tj.84,55% planu. Są to dochody pozyskane przez: Zespół Szkół Nr 1 kwota zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu oraz najmu pomieszczeń stołówki, Zespół Szkół Ekonomicznych kwota ,23 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe. Należności na dzień r. nie wystąpiły. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo