Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku"

Transkrypt

1 Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

2 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta za 2005 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zada z zakresu administracji rzdowej oraz zada realizowanych na podstawie porozumie w 2005 roku w szczegółowoci: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jdrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 rok Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 3

3 Spis Treci ochody... 6 Cz tabelaryczna oraz wykresy... 7 Zmiany budetu dokonane w 2005 roku ochody według ródeł - cz opisowa ochody z podatków i opłat Podatek rolny Podatek od rodków transportowych Podatek od nieruchomoci Podatek leny Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata administracyjna i inne opłaty Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opłaty komunikacyjne Opłaty za czynnoci egzekucyjne ochody z majtku Udział w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa otacje otacje na zadania własne otacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rzdowej otacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej otacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t otacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne otacje z funduszy celowych Subwencja ogólna ochody z pomocy zagranicznej Pomoc finansowa midzy j.s.t Pozostałe dochody Wydatki Cz tabelaryczna oraz wykresy Wydatki - cz opisowa ział 010 Rolnictwo i łowiectwo ział 020 Lenictwo ział 600 Transport i łczno ział 630 Turystyka ział 700 Gospodarka mieszkaniowa ział 710 ziałalno usługowa ział 750 Administracja publiczna ział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa ział 752 Obrona narodowa ział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ział 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ział 757 Obsługa długu publicznego ział 758 Róne rozliczenia ział 801 Owiata i wychowanie ział 803 Szkolnictwo wysze ział 851 Ochrona zdrowia ział 852 Pomoc społeczna str. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp

4 ział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja o zobowizaniach Informacja o nalenociach Przychody, rozchody budetu 2005 roku Wynik budetowy 2005 roku Inwestycje Cz tabelaryczna Cz opisowa Zakłady Budetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Orodek Sportu i Rekreacji rodki specjalne rodek specjalny - rogi publiczne w miastach na prawach powiatu rodek specjalny - Cmentarz komunalny rodek specjalny - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej rodek specjalny - Owiata i wychowanie rodek specjalny - Szkoły muzyczne rodek specjalny Pomoc społeczna rodek specjalny - łobki rodek specjalny Edukacyjna opieka wychowawcza ochody własne Wykaz jednostek budetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ochody własne Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej ochody własne Owiata i wychowanie ochody własne Szkoły artystyczne ochody własne Pomoc społeczna ochody własne łobki ochody własne Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłoeniu na raty wierzytelnoci miasta z tytułu nalenoci, do których nie stosuje si przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych, a take jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej (Uchwała Rady Miasta nr XIII/149/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 5

5

6 ochody budetowe miasta w 2005 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej. O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 7 z. Tre Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie % (5 : 3) % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,00 % 100,00 % 600 Transport i łczno ,83 % 83,68 % 630 Turystyka Gospodarka mieszkaniowa ,05 % 101,07 % 710 ziałalnoc usługowa ,36 % 102,77 % 750 Administracja publiczna ,47 % 103,21 % 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli ,40 % 95,24 % i ochrony prawa oraz sdownictwa 752 Obrona narodowa ,00 % 100,00 % 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,91 % 100,63 % 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,60 % 111,58 % innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 758 Róne rozliczenia ,34 % 100,96 % 801 Owiata i wychowanie ,87 % 109,09 % 803 Szkolnictwo wysze ,40 % 99,62 % 851 Ochrona zdrowia ,45 % 63,16 % 852 Pomoc społeczna ,03 % 97,55 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,73 % 99,74 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,15 % 97,03 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,92 % 16,48 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,00 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 % Razem dochody ,17 % 103,54 %

7 ochody budetu miasta w 2005 roku w poszczególnych działach Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie O C H O ziały 8 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Budet uchwalony Procentowy udział poszczególnych działów w budecie miasta w 2005 roku Budet po zmianach Wykonanie O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 9

9 O C H O 10 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z. Rozdz. Tre Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie % (7 : 5) Rolnictwo i łowiectwo ,00 % 100,00 % Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Transport i łczno ,83 % 83,68 % Lokalny transport zbiorowy Pozostałe odsetki rogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,40 % Wpływy z rónych opłat ,64 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z rónych dochodów 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 6291 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł % (7 : 6) ,19 % ,13 % Pozostała działalno ,32 % 196,32 %

10 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,87 % 195,87 % 0970 Wpływy z rónych dochodów Turystyka Pozostała działalno rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 11 str 700 Gospodarka mieszkaniowa ,05 % 101,07 % Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,05 % 101,07 % 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie ,92 % 92,92 % wieczyste nieruchomoci 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,40 % 98,40 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania ,22 % 359,22 % wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz ,88 % 100,69 % prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rónych dochodów ,54 % 272,54 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,67 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z ,59 % 79,59 % realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 710 ziałalno usługowa ,36 % 102,77 % O C H O

11 O C H O 12 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z rónych dochodów Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,45 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,45 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,48 % 105,48 % 0970 Wpływy z rónych dochodów otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,15 % 99,97 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,13 % 99,96 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Cmentarze ,73 % 108,24 % 0690 Wpływy z rónych opłat ,95 % 2020 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,99 % 99,99 %

12 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,84 % 750 Administracja publiczna ,47 % 103,21 % Urzdy wojewódzkie ,40 % 99,40 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % 100,00 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 13 str 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z ,39 % 77,39 % realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Starostwa powiatowe ,25 % 2127 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,25 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z - organami administracji rzdowej Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,35 % 126,84 % 0690 Wpływy z rónych opłat ,88 % 607,88 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,92 % 88,92 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rónych dochodów otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu ,00 % terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego - bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) O C H O

13 O C H O 14 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) ,00 % Komisje poborowe ,79 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,43 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,62 % 100,00 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego ,58 % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin ,79 % (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), - samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 2701 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,00 % ,86 % Pozostała działalno Wpływy z rónych dochodów Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ,40 % 95,24 % ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 % 100,00 %

14 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % 100,00 % Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,13 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,13 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 15 str Wybory do Sejmu i Senatu ,43 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,43 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa ,00 % 100,00 % Pozostałe wydatki obronne ,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,91 % 100,63 % Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ,29 % 100,04 % 0920 Pozostałe odsetki ,24 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,27 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z - - realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami O C H O

15 O C H O 16 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6410 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6412 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 % ,00 % 100,00 % ,00 % Obrona cywilna ,26 % 136,03 % 0970 Wpływy z rónych dochodów otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,72 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci Usuwanie skutków klsk ywiołowych ,00 % 6410 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 % Pozostała działalno ,97 % 0970 Wpływy z rónych dochodów ,97 % 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,60 % 111,58 % jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,84 % 133,84 %

16 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,06 % 129,06 % ,13 % 110,65 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 17 str 0310 Podatek od nieruchomoci ,42 % 110,42 % 0320 Podatek rolny ,06 % 134,06 % 0330 Podatek leny ,80 % 314,80 % 0340 Podatek od rodków transportowych ,25 % 100,25 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,06 % 102,06 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,35 % 133,79 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,11 % 100,00 % ,30 % 122,22 % 0310 Podatek od nieruchomoci ,76 % 112,76 % 0320 Podatek rolny ,54 % 196,54 % 0340 Podatek od rodków transportowych ,58 % 122,58 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,41 % 153,41 % 0370 Podatek od posiadania psów ,72 % 174,72 % 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,44 % O C H O

17 O C H O 18 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Zaległoci z podatków zniesionych Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw ,04 % 155,04 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,08 % 145,08 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,31 % 211,31 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,09 % 112,09 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,40 % 113,40 % samorzdu na podstawie odrbnych ustaw 0690 Wpływy z rónych opłat ,78 % 72,78 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rónych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu ,63 % 105,96 % pastwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,39 % 103,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,37 % 144,37 % Udziały powiatów w podatkach stanowicych dochód ,68 % 104,02 % budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,39 % 103,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 % 109,81 % 758 Róne rozliczenia ,34 % 100,96 % Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,62 % 100,00 % samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,62 % 100,00 %

18 Róne rozliczenia finansowe ,58 % 106,48 % 0740 ywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majtkowych ,11 % 100,00 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 19 str 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki ,51 % 317,51 % 0970 Wpływy z rónych dochodów ,21 % Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin ,00 % 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 % 100,00 % Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów ,10 % 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,10 % 100,00 % 801 Owiata i wychowanie ,87 % 109,09 % Szkoły podstawowe ,07 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,98 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,00 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami O C H O

19 O C H O 20 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) ,00 % ,52 % ,21 % ,00 % Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z rónych dochodów Przedszkola specjalne Pozostałe odsetki Gimnazja ,78 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu - 204,46 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów ,67 %

20 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 21 str 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,17 % Licea ogólnokształcce ,13 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,14 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 100,00 % ,06 % ,21 % Szkoły zawodowe ,41 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,69 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania - 100,00 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,62 % - O C H O

21 O C H O 22 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,15 % Szkoły artystyczne ,46 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,00 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,00 % rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin ,05 % (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), - samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,55 % 71,55 % ,04 % ,00 % - -

22 80146 okształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z rónych dochodów Pozostała działalno ,30 % 95,64 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,96 % własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 23 str 6090 otacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 6260 otacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 % ,00 % Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Szkolnictwo wysze ,40 % 99,62 % Pomoc materialna dla studentów ,40 % 99,62 % 2338 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 % 100,00 % 2339 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2888 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) ,00 % 100,00 % ,50 % O C H O

23 O C H O ,49 % otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) 851 Ochrona zdrowia ,45 % 63,16 % Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Ratownictwo medyczne ,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % - biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,16 % 81,16 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,16 % 81,16 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzewie ,07 % 49,94 % 0830 Wpływy z usług ,78 % 46,78 % ,00 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy - jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych Pozostała działalno Wpływy z usług Pomoc społeczna ,03 % 97,55 % 24 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

24 85201 Placówki opiekuczo - wychowawcze ,66 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuczo - wychowawczych ,24 % 0690 Wpływy z rónych opłat 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,69 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych omy pomocy społecznej ,20 % 98,90 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,18 % 102,18 % 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Pozostałe odsetki Wpływy z rónych dochodów O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 25 str

25 O C H O ,12 % 97,52 % 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Orodki wsparcia ,42 % 99,80 % 0830 Wpływy z usług ,94 % 105,94 % ,54 % 99,16 % 0920 Pozostałe odsetki 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Rodziny zastpcze ,18 % ,16 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,65 % 95,80 % wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 % 95,79 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 26 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

26 ,12 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,00 % 6310 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i - zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami ,98 % 100,00 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,98 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,63 % 99,94 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,94 % 99,83 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami odatki mieszkaniowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 27 str

27 O C H O 0970 Wpływy z rónych dochodów Orodki pomocy społecznej ,17 % 100,17 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,00 % 100,00 % ,88 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług ,00 % 0920 Pozostałe odsetki 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Orodki adopcyjno - opiekucze ,48 % 0920 Pozostałe odsetki ,42 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze ,21 % 107,62 % 0830 Wpływy z usług ,57 % 115,57 % ,97 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 28 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

28 101,00 % 101,00 % ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostała działalno ,45 % ,23 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,00 % otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,73 % 99,74 % łobki ,27 % ,00 % 0920 Pozostałe odsetki 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci ,23 % 99,76 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,74 % 100,00 % ,67 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,48 % ,48 % 0970 Wpływy z rónych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza ,15 % 97,03 % wietlice szkolne ,00 % 0830 Wpływy z usług ,37 % O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 29 str

29 O C H O ,82 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,03 % 100,69 % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,96 % 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki - 0,00 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Internaty i bursy szkolne ,21 % 0830 Wpływy z usług ,19 % ,14 % 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,00 % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey ,00 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Pomoc materialna dla uczniów ,92 % 96,81 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,95 % własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - - 0,00 % otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 30 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

30 - 0,00 % otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,50 % otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) ,26 % otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) Szkolne schroniska młodzieowe ,52 % 0830 Wpływy z usług ,52 % Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,92 % 16,48 % Gospodarka ciekowa i ochrona wód Wpływy z rónych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy ze sprzeday wyrobów Owietlenie ulic, placów i dróg Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Wpływy z rónych dochodów Pozostała działalno ,99 % 11,05 % 0970 Wpływy z rónych dochodów O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 31 str

31 O C H O ,00 % rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 0,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj - inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) ,54 % 100,00 % 6339 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 % omy i orodki kultury, wietlice i kluby ,25 % ,00 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Centra kultury i sztuki ,00 % 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,00 % inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) Biblioteki ,00 % 6320 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 % ,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Pozostała działalno ,00 % 32 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

32 ,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 926 Kultura fizyczna i sport ,00 % Obiekty sportowe ,00 % ,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) RAZEM ,17 % 103,54 % O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 33 str

33 O C H O 34 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

34 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł ródła dochodów Budet Budet po zmianach Wykonanie % uchwalony (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,50% Podatek rolny ,70% Podatek od rodków transportowych ,82% Podatek od nieruchomoci ,72% Podatek leny ,80% Karta podatkowa ,06% Podatek od spadków i darowizn ,41% Podatek od posiadania psa ,72% Opłata skarbowa ,08% Opłata targowa ,06% Opłata administracyjna, inne opłaty ,02% Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,55% Opłaty komunikacyjne ,31% Opłaty za czynnoci egzekucyjne ,04% ochody z majtku ,15% zierawa na cele rolnicze ,95% zierawa na cele nierolnicze ,63% Pozostałe dzierawy ,30% Sprzeda gruntów ,07% Oddanie gruntów w uytkowanie wieczyste ,57% Sprzeda lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,54% Sprzeda obiektów ,36% Ratalna spłata ceny sprzeday ,59% Opłata za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste ,72% Opłata z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci ,22% Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa ,52% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,70% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,37% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,70% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,81% otacje ,66% Na zadania własne ,70% Na zadania z zakresu administracji rzdowej ,26% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rzdowej ,85% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,89% Na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,38% otacje ze rodków specjalnych otacje z funduszy celowych ,00% Subwencja ogólna ,00% Cz owiatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów ,00% Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin ,00% Cz równowaaca subwencji ogólnej dla powiatu ,00% ochody z pomocy zagranicznej ,83% Pomoc finansowa udzielana midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych i inwestycyjnych ,00% Pozostałe dochody ,29% Ogółem dochody ,54% Przychody ,17% Razem ,09% Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 35

35 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł Pozostałe dochody Subwencja ogólna otacje Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa ochody z majtku Razem podatki i opłaty 100% 7,16% 8,65% 9,04% 90% 80% 31,89% 31,19% 29,81% 70% 60% 50% 17,03% 18,27% 17,05% 40% 30% 20,46% 20,20% 20,38% 20% 5,47% 4,04% 3,91% 10% 17,99% 17,65% 19,83% 0% Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie str. 36 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp

36 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie Razem podatki i opłaty ochody z majtku Subwencja ogólna otacje Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa Pozostałe dochody Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp str. 37

37 O C H O Zmiany budetu miasta dokonane w 2005 roku Budet miasta na 2005 rok został uchwalony 8 stycznia 2005 roku w nastpujcych wysokociach : - dochody zł - wydatki zł oraz - przychody zł - rozchody zł W roku 2005 budet miasta zwikszył si o kwot w wyniku nastpujcych decyzji : zł 1. Zwikszenia dochodów w udziałach podatków stanowicych dochód budetu pastwa o kwot zł w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) zł 2. Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwot (-) zł z tego: - cz owiatow subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego zmniejszono (-) zł - cz równowac subwencji ogólnej dla powiatu zwikszono zł 3. Zmniejszono dochody z majtku tytułem sprzeday gruntów o kwot (-) zł 4. Wojewoda Lubuski zwikszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot zł z tego: - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł - na realizacj Programu na rzecz społecznoci romskiej w Polsce zł str. 38 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp

38 - na wypłat wiadcze rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwot zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne zł - na usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze zł O C H O 5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na orodki wsparcia o kwot (-) zł 6. Wojewoda Lubuski zwikszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwot zł z tego: - gospodarka gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa zł - prace geodezyjne i kartograficzne zł - nadzór budowlany zł - Komenda Powiatowa pastwowej Stray Poarnej zł - obrona cywilna zł - ratownictwo medyczne zł - wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla PSP zł - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci zł 7. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie poboru wojskowego o kwot (-) zł 8. Wojewoda Lubuski przyznał dotacj na inwestycj i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie z przeznaczeniem na organizacj w gminie nowych stanowisk pracy (realizacja zada wynikajcych z ustawy Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp str. 39

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2010 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Turek z dnia.. D O C H O D Y Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 01095 Pozostała działalność 1 056,00 0750 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo