Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku"

Transkrypt

1 Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

2 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta za 2005 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zada z zakresu administracji rzdowej oraz zada realizowanych na podstawie porozumie w 2005 roku w szczegółowoci: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jdrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 rok Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 3

3 Spis Treci ochody... 6 Cz tabelaryczna oraz wykresy... 7 Zmiany budetu dokonane w 2005 roku ochody według ródeł - cz opisowa ochody z podatków i opłat Podatek rolny Podatek od rodków transportowych Podatek od nieruchomoci Podatek leny Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata administracyjna i inne opłaty Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opłaty komunikacyjne Opłaty za czynnoci egzekucyjne ochody z majtku Udział w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa otacje otacje na zadania własne otacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rzdowej otacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej otacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t otacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne otacje z funduszy celowych Subwencja ogólna ochody z pomocy zagranicznej Pomoc finansowa midzy j.s.t Pozostałe dochody Wydatki Cz tabelaryczna oraz wykresy Wydatki - cz opisowa ział 010 Rolnictwo i łowiectwo ział 020 Lenictwo ział 600 Transport i łczno ział 630 Turystyka ział 700 Gospodarka mieszkaniowa ział 710 ziałalno usługowa ział 750 Administracja publiczna ział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa ział 752 Obrona narodowa ział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ział 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ział 757 Obsługa długu publicznego ział 758 Róne rozliczenia ział 801 Owiata i wychowanie ział 803 Szkolnictwo wysze ział 851 Ochrona zdrowia ział 852 Pomoc społeczna str. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp

4 ział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja o zobowizaniach Informacja o nalenociach Przychody, rozchody budetu 2005 roku Wynik budetowy 2005 roku Inwestycje Cz tabelaryczna Cz opisowa Zakłady Budetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Orodek Sportu i Rekreacji rodki specjalne rodek specjalny - rogi publiczne w miastach na prawach powiatu rodek specjalny - Cmentarz komunalny rodek specjalny - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej rodek specjalny - Owiata i wychowanie rodek specjalny - Szkoły muzyczne rodek specjalny Pomoc społeczna rodek specjalny - łobki rodek specjalny Edukacyjna opieka wychowawcza ochody własne Wykaz jednostek budetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ochody własne Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej ochody własne Owiata i wychowanie ochody własne Szkoły artystyczne ochody własne Pomoc społeczna ochody własne łobki ochody własne Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłoeniu na raty wierzytelnoci miasta z tytułu nalenoci, do których nie stosuje si przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych, a take jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej (Uchwała Rady Miasta nr XIII/149/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 5

5

6 ochody budetowe miasta w 2005 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej. O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 7 z. Tre Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie % (5 : 3) % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,00 % 100,00 % 600 Transport i łczno ,83 % 83,68 % 630 Turystyka Gospodarka mieszkaniowa ,05 % 101,07 % 710 ziałalnoc usługowa ,36 % 102,77 % 750 Administracja publiczna ,47 % 103,21 % 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli ,40 % 95,24 % i ochrony prawa oraz sdownictwa 752 Obrona narodowa ,00 % 100,00 % 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,91 % 100,63 % 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,60 % 111,58 % innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 758 Róne rozliczenia ,34 % 100,96 % 801 Owiata i wychowanie ,87 % 109,09 % 803 Szkolnictwo wysze ,40 % 99,62 % 851 Ochrona zdrowia ,45 % 63,16 % 852 Pomoc społeczna ,03 % 97,55 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,73 % 99,74 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,15 % 97,03 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,92 % 16,48 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,00 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 % Razem dochody ,17 % 103,54 %

7 ochody budetu miasta w 2005 roku w poszczególnych działach Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie O C H O ziały 8 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Budet uchwalony Procentowy udział poszczególnych działów w budecie miasta w 2005 roku Budet po zmianach Wykonanie O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 9

9 O C H O 10 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z. Rozdz. Tre Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie % (7 : 5) Rolnictwo i łowiectwo ,00 % 100,00 % Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Transport i łczno ,83 % 83,68 % Lokalny transport zbiorowy Pozostałe odsetki rogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,40 % Wpływy z rónych opłat ,64 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z rónych dochodów 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 6291 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł % (7 : 6) ,19 % ,13 % Pozostała działalno ,32 % 196,32 %

10 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,87 % 195,87 % 0970 Wpływy z rónych dochodów Turystyka Pozostała działalno rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 11 str 700 Gospodarka mieszkaniowa ,05 % 101,07 % Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,05 % 101,07 % 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie ,92 % 92,92 % wieczyste nieruchomoci 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,40 % 98,40 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania ,22 % 359,22 % wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz ,88 % 100,69 % prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rónych dochodów ,54 % 272,54 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,67 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z ,59 % 79,59 % realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 710 ziałalno usługowa ,36 % 102,77 % O C H O

11 O C H O 12 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z rónych dochodów Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,45 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,45 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,48 % 105,48 % 0970 Wpływy z rónych dochodów otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,15 % 99,97 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,13 % 99,96 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Cmentarze ,73 % 108,24 % 0690 Wpływy z rónych opłat ,95 % 2020 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,99 % 99,99 %

12 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,84 % 750 Administracja publiczna ,47 % 103,21 % Urzdy wojewódzkie ,40 % 99,40 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % 100,00 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 13 str 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z ,39 % 77,39 % realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Starostwa powiatowe ,25 % 2127 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,25 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z - organami administracji rzdowej Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,35 % 126,84 % 0690 Wpływy z rónych opłat ,88 % 607,88 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,92 % 88,92 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rónych dochodów otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu ,00 % terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego - bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) O C H O

13 O C H O 14 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) ,00 % Komisje poborowe ,79 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,43 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,62 % 100,00 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego ,58 % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin ,79 % (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), - samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 2701 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,00 % ,86 % Pozostała działalno Wpływy z rónych dochodów Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ,40 % 95,24 % ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 % 100,00 %

14 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % 100,00 % Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,13 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,13 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 15 str Wybory do Sejmu i Senatu ,43 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,43 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa ,00 % 100,00 % Pozostałe wydatki obronne ,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,91 % 100,63 % Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ,29 % 100,04 % 0920 Pozostałe odsetki ,24 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,27 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z - - realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami O C H O

15 O C H O 16 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6410 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6412 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 % ,00 % 100,00 % ,00 % Obrona cywilna ,26 % 136,03 % 0970 Wpływy z rónych dochodów otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,72 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci Usuwanie skutków klsk ywiołowych ,00 % 6410 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 % Pozostała działalno ,97 % 0970 Wpływy z rónych dochodów ,97 % 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,60 % 111,58 % jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,84 % 133,84 %

16 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,06 % 129,06 % ,13 % 110,65 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 17 str 0310 Podatek od nieruchomoci ,42 % 110,42 % 0320 Podatek rolny ,06 % 134,06 % 0330 Podatek leny ,80 % 314,80 % 0340 Podatek od rodków transportowych ,25 % 100,25 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,06 % 102,06 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,35 % 133,79 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,11 % 100,00 % ,30 % 122,22 % 0310 Podatek od nieruchomoci ,76 % 112,76 % 0320 Podatek rolny ,54 % 196,54 % 0340 Podatek od rodków transportowych ,58 % 122,58 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,41 % 153,41 % 0370 Podatek od posiadania psów ,72 % 174,72 % 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,44 % O C H O

17 O C H O 18 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp Zaległoci z podatków zniesionych Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw ,04 % 155,04 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,08 % 145,08 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,31 % 211,31 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,09 % 112,09 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,40 % 113,40 % samorzdu na podstawie odrbnych ustaw 0690 Wpływy z rónych opłat ,78 % 72,78 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rónych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu ,63 % 105,96 % pastwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,39 % 103,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,37 % 144,37 % Udziały powiatów w podatkach stanowicych dochód ,68 % 104,02 % budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,39 % 103,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,81 % 109,81 % 758 Róne rozliczenia ,34 % 100,96 % Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,62 % 100,00 % samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,62 % 100,00 %

18 Róne rozliczenia finansowe ,58 % 106,48 % 0740 ywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majtkowych ,11 % 100,00 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 19 str 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki ,51 % 317,51 % 0970 Wpływy z rónych dochodów ,21 % Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin ,00 % 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 % 100,00 % Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów ,10 % 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,10 % 100,00 % 801 Owiata i wychowanie ,87 % 109,09 % Szkoły podstawowe ,07 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,98 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,00 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami O C H O

19 O C H O 20 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) ,00 % ,52 % ,21 % ,00 % Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z rónych dochodów Przedszkola specjalne Pozostałe odsetki Gimnazja ,78 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu - 204,46 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów ,67 %

20 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 21 str 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,17 % Licea ogólnokształcce ,13 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,14 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 100,00 % ,06 % ,21 % Szkoły zawodowe ,41 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,69 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania - 100,00 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,62 % - O C H O

21 O C H O 22 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ,15 % Szkoły artystyczne ,46 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu ,00 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,00 % rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin ,05 % (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), - samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,55 % 71,55 % ,04 % ,00 % - -

22 80146 okształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z rónych dochodów Pozostała działalno ,30 % 95,64 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,96 % własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 23 str 6090 otacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 6260 otacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 % ,00 % Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Szkolnictwo wysze ,40 % 99,62 % Pomoc materialna dla studentów ,40 % 99,62 % 2338 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 % 100,00 % 2339 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2888 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) ,00 % 100,00 % ,50 % O C H O

23 O C H O ,49 % otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) 851 Ochrona zdrowia ,45 % 63,16 % Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Ratownictwo medyczne ,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania ,00 % - biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,16 % 81,16 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,16 % 81,16 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzewie ,07 % 49,94 % 0830 Wpływy z usług ,78 % 46,78 % ,00 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy - jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych Pozostała działalno Wpływy z usług Pomoc społeczna ,03 % 97,55 % 24 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

24 85201 Placówki opiekuczo - wychowawcze ,66 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuczo - wychowawczych ,24 % 0690 Wpływy z rónych opłat 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,69 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych omy pomocy społecznej ,20 % 98,90 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,18 % 102,18 % 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Pozostałe odsetki Wpływy z rónych dochodów O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 25 str

25 O C H O ,12 % 97,52 % 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Orodki wsparcia ,42 % 99,80 % 0830 Wpływy z usług ,94 % 105,94 % ,54 % 99,16 % 0920 Pozostałe odsetki 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Rodziny zastpcze ,18 % ,16 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,65 % 95,80 % wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 % 95,79 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 26 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

26 ,12 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,00 % 6310 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i - zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami ,98 % 100,00 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne ,98 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,63 % 99,94 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,94 % 99,83 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami odatki mieszkaniowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 27 str

27 O C H O 0970 Wpływy z rónych dochodów Orodki pomocy społecznej ,17 % 100,17 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,00 % 100,00 % ,88 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług ,00 % 0920 Pozostałe odsetki 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Orodki adopcyjno - opiekucze ,48 % 0920 Pozostałe odsetki ,42 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze ,21 % 107,62 % 0830 Wpływy z usług ,57 % 115,57 % ,97 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 28 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

28 101,00 % 101,00 % ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostała działalno ,45 % ,23 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) ,00 % otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,73 % 99,74 % łobki ,27 % ,00 % 0920 Pozostałe odsetki 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci ,23 % 99,76 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,74 % 100,00 % ,67 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,48 % ,48 % 0970 Wpływy z rónych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza ,15 % 97,03 % wietlice szkolne ,00 % 0830 Wpływy z usług ,37 % O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 29 str

29 O C H O ,82 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,03 % 100,69 % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,96 % 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki - 0,00 % otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Internaty i bursy szkolne ,21 % 0830 Wpływy z usług ,19 % ,14 % 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych ,00 % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey ,00 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych Pomoc materialna dla uczniów ,92 % 96,81 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,95 % własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - - 0,00 % otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 30 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

30 - 0,00 % otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,50 % otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) ,26 % otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) Szkolne schroniska młodzieowe ,52 % 0830 Wpływy z usług ,52 % Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,92 % 16,48 % Gospodarka ciekowa i ochrona wód Wpływy z rónych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy ze sprzeday wyrobów Owietlenie ulic, placów i dróg Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Wpływy z rónych dochodów Pozostała działalno ,99 % 11,05 % 0970 Wpływy z rónych dochodów O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 31 str

31 O C H O ,00 % rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 0,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj - inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) ,54 % 100,00 % 6339 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 % omy i orodki kultury, wietlice i kluby ,25 % ,00 % 0920 Pozostałe odsetki otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Centra kultury i sztuki ,00 % 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj ,00 % inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) Biblioteki ,00 % 6320 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 % ,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Pozostała działalno ,00 % 32 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

32 ,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami ,00 % rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 926 Kultura fizyczna i sport ,00 % Obiekty sportowe ,00 % ,00 % otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) RAZEM ,17 % 103,54 % O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 33 str

33 O C H O 34 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

34 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł ródła dochodów Budet Budet po zmianach Wykonanie % uchwalony (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,50% Podatek rolny ,70% Podatek od rodków transportowych ,82% Podatek od nieruchomoci ,72% Podatek leny ,80% Karta podatkowa ,06% Podatek od spadków i darowizn ,41% Podatek od posiadania psa ,72% Opłata skarbowa ,08% Opłata targowa ,06% Opłata administracyjna, inne opłaty ,02% Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ,55% Opłaty komunikacyjne ,31% Opłaty za czynnoci egzekucyjne ,04% ochody z majtku ,15% zierawa na cele rolnicze ,95% zierawa na cele nierolnicze ,63% Pozostałe dzierawy ,30% Sprzeda gruntów ,07% Oddanie gruntów w uytkowanie wieczyste ,57% Sprzeda lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,54% Sprzeda obiektów ,36% Ratalna spłata ceny sprzeday ,59% Opłata za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste ,72% Opłata z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci ,22% Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa ,52% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,70% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,37% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,70% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,81% otacje ,66% Na zadania własne ,70% Na zadania z zakresu administracji rzdowej ,26% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rzdowej ,85% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,89% Na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,38% otacje ze rodków specjalnych otacje z funduszy celowych ,00% Subwencja ogólna ,00% Cz owiatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów ,00% Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin ,00% Cz równowaaca subwencji ogólnej dla powiatu ,00% ochody z pomocy zagranicznej ,83% Pomoc finansowa udzielana midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych i inwestycyjnych ,00% Pozostałe dochody ,29% Ogółem dochody ,54% Przychody ,17% Razem ,09% Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 35

35 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł Pozostałe dochody Subwencja ogólna otacje Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa ochody z majtku Razem podatki i opłaty 100% 7,16% 8,65% 9,04% 90% 80% 31,89% 31,19% 29,81% 70% 60% 50% 17,03% 18,27% 17,05% 40% 30% 20,46% 20,20% 20,38% 20% 5,47% 4,04% 3,91% 10% 17,99% 17,65% 19,83% 0% Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie str. 36 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp

36 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie Razem podatki i opłaty ochody z majtku Subwencja ogólna otacje Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa Pozostałe dochody Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp str. 37

37 O C H O Zmiany budetu miasta dokonane w 2005 roku Budet miasta na 2005 rok został uchwalony 8 stycznia 2005 roku w nastpujcych wysokociach : - dochody zł - wydatki zł oraz - przychody zł - rozchody zł W roku 2005 budet miasta zwikszył si o kwot w wyniku nastpujcych decyzji : zł 1. Zwikszenia dochodów w udziałach podatków stanowicych dochód budetu pastwa o kwot zł w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) zł 2. Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwot (-) zł z tego: - cz owiatow subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego zmniejszono (-) zł - cz równowac subwencji ogólnej dla powiatu zwikszono zł 3. Zmniejszono dochody z majtku tytułem sprzeday gruntów o kwot (-) zł 4. Wojewoda Lubuski zwikszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot zł z tego: - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł - na realizacj Programu na rzecz społecznoci romskiej w Polsce zł str. 38 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp

38 - na wypłat wiadcze rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwot zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne zł - na usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze zł O C H O 5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na orodki wsparcia o kwot (-) zł 6. Wojewoda Lubuski zwikszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwot zł z tego: - gospodarka gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa zł - prace geodezyjne i kartograficzne zł - nadzór budowlany zł - Komenda Powiatowa pastwowej Stray Poarnej zł - obrona cywilna zł - ratownictwo medyczne zł - wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla PSP zł - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci zł 7. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie poboru wojskowego o kwot (-) zł 8. Wojewoda Lubuski przyznał dotacj na inwestycj i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie z przeznaczeniem na organizacj w gminie nowych stanowisk pracy (realizacja zada wynikajcych z ustawy Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp str. 39

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY... 13 2.1. INFORMACJE OBOWIZKOWE...

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia zarządza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo