FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS"

Transkrypt

1 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SPATIAL PLANNING AND SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AT RURAL COMMUNE OF THE ŁÓDŹ VOIVODESHIP Katedra Gospodarki Regionalnej i Środoiska, Uniersytet Łódzki ul. Reolucji 1905 roku 39, Łódź Abstract. The local authorities discern more and more often that in rural communes the spatial planning has bigger meaning. In the area of the administrative district local plans are the most important tool of the spatial planning and constitute the local las. They are supervising the behaviour of the space users. Local plans also constitute the tool supporting social-economic development of areas, for hich they ere made out. These instruments should become more and more universal because it is possible to use them in procedures of recruiting union alloances. The article is presenting ho administrative districts of the Łódź voivodeship are using local plans and hat is a prospect of using this instrument in the areas of rural communes of the Łódź voivodeship. Słoa kluczoe: gminy iejskie, plan miejscoy, planoanie przestrzenne, rozój społeczno-gospodarczy. Key ords: local plan, rural communes, social-economic development, spatial planning. WSTĘP Przełom lat 1989 i 1990 przyniósł zmianę ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego. Wraz z proadzeniem gospodarki rynkoej nastąpiła decentralizacja państa oraz upodmiotoiony został samorząd terytorialny. Uchalona 1994 roku Ustaa o zagospodaroaniu przestrzennym proadziła iele zmian, mających reguloać proces planoania przestrzennego noych arunkach społeczno-gospodarczych. Zmienił się system aktó planoania przestrzennego, zniesione zostały plany ogólne i szczegółoe. Upranienia decyzyjne zakresie gospodaroania przestrzenią przekazane zostały na szczebel samorządu gminnego, a rola państa ograniczona została do torzenia ogólnych arunkó i przesłanek polityki zagospodaroania przestrzeni. Upodmiotoiona i autonomiczna gmina stała się bezpośrednim decydentem spraach zagospodaroania i użytkoania jej terenu. W procesie planoania przestrzennego zaczęli funkcjonoać rónorzędni partnerzy: państo, gmina i obyatel, a planoanie stało się przede szystkim ciągiem negocjacji i konsultacji i nie było już yłącznie dyrektynym, odgórnym gospodaroaniem przestrzenią (Nieiadomski 2003). Planoanie przestrzenne gminach zostaje oparte na postuloanym teorii planoania przestrzennego dualizmie procedur planistycznych, polegającym na określeniu, z jednej

2 36 M. Feltynoski strony, polityki zagospodaroania przestrzennego, z drugiej zaś strony na skazaniu ytycznych dotyczących użytkoania terenu, a konsekencji na określeniu jego struktury użytkoania (Hoe i Langdon 2002). Podstaoymi opracoaniami planistycznymi, uchalanymi przez radę gminy, są studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego gminy (dalej studium, studium gminne) oraz miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego (dalej plany miejscoe, plany). Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaró iejskich skłaniała od początku lat 90. do refleksji nad monofunkcyjnością oraz możliością zmian dotychczasoym funkcjonoaniu gospodarst domoych na obszarach iejskich. Wymusiło to dyskusję nad możliymi koncepcjami rozoju, które skłaniają się ku znanym już krajach zachodnich koncepcjom rozoju ielofunkcyjnego. Rozój ielofunkcyjny obszaró iejskich Polsce, ze zględu na zapóźnienia oraz konieczność dostosoania do ymogó unijnych, nie może przechodzić przez fazy, które na gruncie badań teoretycznych można było yróżnić krajach członkoskich, torzących Unię Europejską przed 1 maja 2004 roku 1. Kłodziński (2000) prezentuje poszczególne fazy płyające na osiągnięcie ielofunkcyjności obszaró iejskich: I faza nastaiona na podniesienie poziomu (jakości) życia mieszkańcó obszaró iejskich, co odbya się poprzez modernizację struktury agrarnej i modernizację rolnicta; II faza torzenie arunkó sprzyjających zapobieganiu migracji z obszaró iejskich poprzez rozój działalności pozarolniczej. Pozalają na to preferencyjne kredyty i pomoc bezzrotna dla noo postających zakładó produkcyjnych i usługoych oraz sparcie dla już istniejących jednostek gospodarczych; III faza polegająca na inicjatyie lokalnej polegającej na ocenie stanu społeczno-gospodarczego i propozycjach jego dalszej modyfikacji (Kłodziński 2000). W Polsce dochodzi ięc do penego rodzaju paradoksu, który staia (zaróno przed ładzami szczebla państoego, jak i szczebla lokalnego) zadanie przeproadzenia kraju reform na obszarach iejskich sposób niebudzący konfliktó społeczno-gospodarczych. Władze muszą jednocześnie skoordynoać decyzje dotyczące rozoju taki sposób, aby fazy przechodzenia od rozoju monofonkcyjnego do ielofunkcyjnego, charakterystyczne dla krajó starej Unii Europejskiej, mogły ystępoać rónocześnie arunkach polskich. Konieczność przejścia przez szystkie fazy transformacji obszaró iejskich ynika rónież z faktu, że latach 90. przemiany społeczno-gospodarcze na tych obszarach nie były kompleksoo określone. Dopiero arunki, ynikające z konieczności dostosoania polskiej przestrzeni iejskiej do integracji z Unią Europejską, ymusiły przemiany na obszarach iejskich. Korzystanie z dośiadczeń krajó zachodnioeuropejskich ynika z faktu, że nieznane są adekatne przykłady, które pozoliłyby na przeniesienie dośiadczeń na grunt polskiej rzeczyistości (Boroski 2001). 1 Więcej na ten temat zob.: Tomczak (2006).

3 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 37 Oczyiste jest rónież to, że rozój rolnicta ma penego rodzaju ograniczenia, jednak potencjał (społeczny, gospodarczy) tkiący na obszarach iejskich pozala na promoanie tych obszaró oraz płya na ich rozój. Potencjał rozojoy obszaró iejskich, prezentoany przez Borkoskiego (2001), obejmuje: [ ] absorboanie nadyżek siły roboczej z rolnicta do zajęć pozarolniczych i/lub ziązanych z obsługą rolnicta; kreoanie atrakcyjnego środoiska, będącego zapleczem dla ludności iejskiej; stałą implementację działalności gospodarczej stanoiącej roziązanie alternatyne i uzupełnienie działalności rolniczej; kreoanie zaplecza mieszkanioego dla ludności miejskiej preferującej zdroy styl życia; storzenie możliości rozoju przedsięzięć zaróno dla społeczności lokalnej, jak i dla inestoró zenętrznych; ykorzystanie istniejących i kształtoanie noych aloró turystycznych na obszarach iejskich (s. 38). Możliości ykorzystania ymienionych czynnikó będą osiągalne jedynie poprzez podnoszenie atrakcyjności obszaró iejskich, co następoać może dzięki pracom planistycznym i urządzenioym, płyającym na środoisko i krajobraz obszaró iejskich. Działania na rzecz ziększania konkurencyjności obszaró iejskich ymagać będą rónież postępującej popray życia społeczności iejskiej oraz promocji tych terenó, która odbyać się może przy użyciu instrumentó z zakresu planoania przestrzennego. Nieątplią siłą obszaró iejskich może być ładza lokalna, która poinna dostrzegać problemy i która poprzez opracoanie oraz realizację polityki rozoju lokalnego poinna doproadzić do rozoju społeczno-gospodarczego na danym terytorium. Możlie będzie to poprzez ykorzystanie środkó proponoanych przez Unię Europejską. Dojrzała postaa ładz lokalnych pozoli na lepsze ykorzystanie dostępnych funduszy oraz umożlii zmniejszenie dystansu obec yprzedzających nasz kraj państ starej Unii Europejskiej. MATERIAŁY I METODY Planoanie przestrzenne na obszarach iejskich Wykorzystanie środkó unijnych, pozalających na rozój gmin z obszaró iejskich, poiązane jest z proadzeniem przez ładze tych jednostek polityki przestrzennej. Polityka przestrzenna realizoana jest przez jej podstaoe narzędzie, którym jest planoanie przestrzenne i instrumenty z nim ziązane. Sporządzenie przez ładze gminy studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego gminy rzadko proadzi do potierdzania izji gminy planie zagospodaroania przestrzennego. Gminy naszym kraju często nie opracoują planó miejscoych lub torzą prao lokalne postaci planu tylko dla małych fragmentó terytorium gminy. Rzadko gmina posiada studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania, którego ustalenia przenoszone są do planu zagospodaroania przestrzennego, obejmującego sym zasięgiem obszar granicach administracyjnych. Należy podkreślić, że plan miejscoy poinien być tym ypadku jednym kompleksoym dla całej jednostki terytorialnej instrumentem realizacyjnym polityki przestrzennej.

4 38 M. Feltynoski Skuteczny rozój społeczno-gospodarczy gminy ymaga ściśle określonego procesu przekształcania przestrzeni geograficznej. Przestrzeń ta ulega modyfikacjom ramach przestrzeni przyrodniczej oraz przestrzeni zagospodaroanej już przekształconej przez człoieka aspektach fizycznych i społeczno-ekonomicznych. Przekształcenia przestrzeni są yrazem założonych celó, oddziałujących na przestrzeń przyrodniczą i antropogeniczną danego otoczenia. Rozój ymuszony jest przez konieczność zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, które są zmienne czasie i podlegają przeobrażeniom jakościoym. Wszystkie procesy ziązane z rozojem społeczno-gospodarczym odbyają się przestrzeni geograficznej. Zmieniające się uarunkoania przestrzenne oraz rozojoe proadzą do sytuacji konfliktoych, które mogą stać się barierą rozoju. Wymusza to na ładzy lokalnej konieczność stałej racjonalizacji zagospodaroania przestrzennego poprzez regulację rozoju społeczno-gospodarczego i ochronę środoiska. Realizacja tego procesu możlia jest rónież dzięki torzeniu jednoznacznej izji planistycznej gminy postaci studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego, popartego kompleksoym planem miejscoym. Plan miejscoy stanoi podstaoą dokumentację dotyczącą lokalizacji poszczególnych inestycji gminie. Zadania inestycyjne, którego koszty mają być refundoane z funduszy unijnych, poinny być zgodne z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozoju i planem zagospodaroania przestrzennego. Większość ytycznych, dotyczących nioskó o dofinansoanie inestycji na obszarach gmin, ymaga przedstaienia prognozy oddziałyania danej inestycji na środoisko. Prognozy tego typu przypadku posiadania planu zagospodaroania przestrzennego mogą być ykonane na podstaie załącznikó sporządzanych trakcie opracoyania praa miejscoego prognozy oddziałyania na środoisko projektu planu miejscoego. Dokument ten zaiera informacje na temat przeidzianych skutkó gospodaroania przestrzenią zgodne z opracoyanym planem miejscoym. Jako dokument prognoza może stać się rónież podstaą opracoania dokumentacji na potrzeby nioskó, dotyczących pozyskania środkó unijnych. W dokumentacji, dotyczącej nioskó o dofinansoanie unijne bądź o uzyskanie środkó z Europejskiego Funduszu Rozoju Wsi Polskiej, poinno znaleźć się stanoisko łaściego organu nadzoru architektoniczno-budolanego (który poinien ydać np. pozolenie na budoę). Na przykład starosta, ydając stosoną decyzję, jednocześnie rozstrzyga o zgodności przedsięzięcia/inestycji z tym planem miejscoym, co dla instytucji rozpatrujących nioski jest iążące. 2 Oprócz kestii ynikających z ymogó polskiego praa, dotyczących posiadania odpoiednich pozoleń (np. pozolenia na budoę), plany zagospodaroania przestrzennego gminy oddziałują na rozój społeczno-gospodarczy po ich uchaleniu. W początkoej fazie po uchaleniu planu miejscoego jego oddziałyanie polega na yieraniu płyu i zmianach ilościoych skaźnikó ziązanych z obszarem, którego dotyczy. Wynika to 2 Opracoanie na podstaie informacji uzyskanych od konsultantó EFRWP oraz materiałó informacyjnych funduszy unijnych.

5 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 39 z faktu, że pomimo długofaloości planó miejscoych i długiego czasu reakcji, ziązanego ze zmianami struktury i izerunku przestrzeni, możlie jest płyanie na sferę psychologiczną użytkonikó obszaró objętych planem. Przeproadzone badania ankietoe, dotyczące analizy polityki przestrzennej realizoanej na obszarach gmin oraz instrumentó planoania przestrzennego ykorzystyanych tym celu, stały się podstaą do eryfikacji: typu instrumentó planistycznych ykorzystyanych przez ładze gminy zarządzaniu jednostką terytorialną; stanu ykorzystania instrumentó obligatoryjnych i fakultatynych z zakresu planoania przestrzennego i polityki społeczno-gospodarczej; dynamiki i ciągłości opracoyanych dokumentó planistycznych kontekście zmian społeczno-gospodarczych i prano-administracyjnych. Na potrzeby oceny rozoju społeczno-gospodarczego gmin iejskich został użyty skaźnik syntetyczny (skaźnik Perkala), który yliczono dla dóch punktó czasoych dla 1999 i 2006 roku. Wskaźnik Perkala skonstruoany został na podstaie grupy 13 skaźnikó podanych tab. 1. Tabela 1. Wskaźniki obrazujące ielofunkcyjny rozój gmin iejskich Wskaźniki opisujące ielofunkcyjny rozój gmin Obszar środoiskoo-przestrzenny X 1 gęstość zaludnienia X 2 gęstość sieci odociągoej X 3 udział gruntó pozostałych i nieużytkó poierzchni ogółem [%] Obszar gospodarczy X 4 udział liczby pracujących usługach (rynkoych i nierynkoych) ogólnej liczbie pracujących [%] X 5 udział ydatkó majątkoych inestycyjnych ydatkach budżetó gmin ogółem [%] X 6 udział dochodó łasnych gminy dochodach ogółem [%] X 7 liczba podmiotó gospodarczych na 1000 mieszkańcó X 8 udział liczby pracujących liczbie osób ieku produkcyjnym [%] Obszar społeczny X 9 saldo migracji ludności na 1000 mieszkańcó [ ] X 10 ydatki na opiekę społeczną na jednego mieszkańca [zł] X 11 liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańcó X 12 księgozbiór na 1000 mieszkańcó X 13 obciążenie demograficzne Źródło: opracoanie łasne na podstaie: Borys (2005). Konstrukcja skaźnika Perkala odbya się etapoo. Pierszym etapem procedury sporządzania omaianego indeksu jest dobór zmiennych, które stanoić będą zbiór cech opisujących rozój ielofunkcyjny obszaró iejskich. Ważnym etapem jest obliczanie artości średniej i odchylenia standardoego poszczególnych cech użytych do opracoania skaźnika Perkala. Kolejny etap prac polega na normalizacji zmiennych, co jest arunkiem koniecznym do yznaczania odległości oraz sporządzenia miernikó syntetycznych. Działanie to pozala na przekształcenie artości zmiennych yrażonych różnych jednostkach do postaci porónyalnej (postulat addytyności). Wskaźnik Perkala jako metoda porządkoania linioego

6 40 M. Feltynoski pozala na uporządkoanie obiektó ieloymiaroych edług syntetycznego kryterium, które jest funkcją zmiennych ejścioych. Analizy przy użyciu zaproponoanej metody mają na celu rangoanie obiektó ze zględu na określony zesta cech. Zadaniem rangoania jest ustalenie, które z obiektó (gmin) zajmują tych rankingach yższe pozycje. WYNIKI I DYSKUSJA Stan planoania przestrzennego gminach iejskich ojeództa łódzkiego Obszary iejskie stanoią 93,75% poierzchni ojeództa łódzkiego; zamieszkuje je 35,6% ludności regionu. Na tej podstaie stierdzić należy, iż priorytetem okresu przejścioego musi być proadzenie działań pozalających na rozój obszaró iejskich i ystępującego tam potencjału ludzkiego. Na obszarze ojeództa łódzkiego znajdują się 134 gminy iejskie. W przeproadzonych badaniach do 134 samorządó iejskich skieroano pytania o stopień pokrycia planami zagospodaroania przestrzennego. Uzyskano odpoiedzi od 75 gmin, co stanoiło 55,97% zbioroości. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Typ gminy: m miejska, m miejsko-iejska, iejska Procent terenó gminy objęty planami miejscoymi gminy niebiorące udziału badaniu Rys. 1. Gminy iejskie ojeództa łódzkiego edług poierzchni objętej miejscoymi planami zagospodaroania przestrzennego Źródło: opracoanie łasne na podstaie badań ankietoych. Na postaie uzyskanych odpoiedzi stierdzono, iż 2006 roku 18 (24% gmin biorących udział badaniach) spośród szystkich przebadanych samorządó iejskich nie posiadało miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego, natomiast 9 (12% gmin biorących

7 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 41 udział badaniach) gmin iejskich charakteryzoało się 100-procentoym obłożeniem planami miejscoymi 3. Nadmienić należy, że na 9 samorządó lokalnych z planami miejscoymi dla całego obszaru gminy aż 7 sporządziło je postaci jednego spójnego dokumentu planistycznego; pozostałe 2 jednostki posiadały plany miejscoe cząstkoe (rys. 1). Wśród analizoanych gmin aż 52% samorządó posiadało plany miejscoe opracoane tylko dla obszaru nieprzekraczającego 25% poierzchni gminy. Wiejskich samorządó lokalnych, posiadających plan miejscoy dla poierzchni poyżej 25 50%, było zaledie 2,66% (die gminy). Podobnie sytuacja ta yglądała kolejnym przedziale przyjętej klasyfikacji (od 50% do 75%), którym zidentyfikoano tylko jeden samorząd iejski. W grupie gmin posiadających miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego, które obejmoały poyżej 75% 4 poierzchni administracyjnej samorządu, zanotoano 6 gmin, co stanoiło 8% jednostek poddanych analizie. Przeproadzona analiza skazuje, że zaledie 9,3% gmin iejskich biorących udział badaniu ykazało zainteresoanie posiadaniem kompleksoego i spójnego miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego. Okres do roku 2006 nie sprzyjał ięc decyzjom ładz lokalnych ziązanych z ykonyaniem planó miejscoych dla całego obszaru gminy. W badanym okresie samorządy iejskie sporządziły 234 miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego, a najiększa intensyność ich sporządzania przypadła na lata Sytuacja taka spoodoana była koniecznością zastąpienia planó miejscoych sprzed roku 1995, które traciły ażność z dniem 1 stycznia 2004, noymi planami. Władze gmin zintensyfikoały prace nad planami miejscoymi rónież z poodu zmieniających się przepisó, dotyczących systemu planoania przestrzennego, gdyż łaśnie tych latach opracoyano noą ustaę o planoaniu i zagospodaroaniu przestrzennym, która eszła życie dnia 11 lipca Proadzi to do niosku, że ładze lokalne, sporządzając opracoania planistyczne, często kierują się obaami przed noymi przepisami. Częstym poodem obniżonej jakości dokumentó planistycznych jest konieczność szybkiego opracoania planó miejscoych, których artość merytoryczna i poznacza nie ma cech dobrego planu. Dodatkoym nioskiem płynącym z badań jest to, że mimo relatynie dużej liczby opracoyanych planó miejscoych gminach iejskich ojeództa łódzkiego panoała tendencja do sporządzania tych dokumentó jedynie dla ybranych obszaró gminy, a nie sposób kompleksoy. Podejście takie zaburza ideę kompleksoości planoania przestrzennego oraz pooduje mniejszą skuteczność planó miejscoych. Tym samym 3 Pokrycie terenó planami miejscoymi (obłożenie terenu planami miejscoymi) termin ten odnosi się do jednostek samorządu lokalnego, które sporządziły miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego dla całego obszaru granicach administracyjnych gminy. Termin ten dotyczy gmin, które dokonały tego formie jednego opracoania, jak rónież jednostek posiadających kilka planó miejscoych obejmujących sym zasięgiem cały obszar gminy. 4 Z yłączeniem samorządó iejskich charakteryzujących się pokryciem całej poierzchni gminy miejscoymi planami zagospodaroania przestrzennego.

8 42 M. Feltynoski proadzi to do mniejszego płyu tych dokumentó na rozój społeczno-gospodarczy gminy iejskiej Liczba opracoanych planó miejscoych Rys. 2. Liczba opracoanych miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego gminach iejskich ojeództa łódzkiego latach Źródło: opracoanie łasne na podstaie badań ankietoych. Na 75 przebadanych samorządó iejskich 37 podjęło prace nad kolejnymi planami zagospodaroania przestrzennego. Piętnaście samorządó lokalnych (20% analizoanych gmin iejskich) zdecydoało się na opracoanie planó miejscoych dla całego obszaru granicach administracyjnych gminy. Władze 8 spośród 15 samorządó zdecydoały się na opracoanie miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego dla pozostałej części obszaru gminy, nieobjętej tego rodzaju opracoaniem. W przypadku 7 samorządó lokalnych stierdzono, że postające plany miejscoe będą opracoaniami kompleksoymi dla całego obszaru gminy iejskiej. Można stierdzić, że ciągu 20 miesięcy 5 opracoane zostaną kompleksoe plany miejscoe dla kolejnych 7 gmin ojeództie łódzkim. Oznacza to, że odsetek gmin, posiadających na soim obszarze akt praa miejscoego postaci jednego spójnego dokumentu, zrośnie roku 2008 do 18,67% 6. Uzględniając samorządy lokalne, których obłożenie planami miejscoymi ynosi 100% (jednak ładze przygotoały opracoania postaci kilku aktó praa miejscoego), należy stierdzić, że do roku 2008 liczba tych gmin z 2 zrośnie do 10. Tym samym samorządy lokalne, posiadające miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego dla całego obszaru granicach administracyjnych, stanoić będą 32% przebadanych gmin iejskich. Śiadczy to o tym, że ładze lokalne coraz częściej dostrzegają rolę planoania przestrzennego rozoju społeczno-gospodarczym gmin. Starają się też, aby opracoania planistyczne nie miały charakteru cząstkoego i aby staały się doku- Rok 5 Jak ynika z badań przeproadzonych gminach iejskich, średni czas opracoyania planu miejscoego ynosił około 20 miesięcy. 6 Dane liczboe dotyczą gmin biorących aktyny udział badaniach przeproadzonych na potrzeby rozpray doktorskiej.

9 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 43 mentami kompleksoymi, pozalającymi na prezentoanie izji rozoju przestrzennego gminy. Wpły planoania przestrzennego na rozój społeczno-gospodarczy Rozpatrując stan z lat 1999 i 2006, gminy iejskie biorące udział badaniu uporządkoano edług artości skaźnika Perkala. W przypadku 7 samorządó iejskich, zidentyfikoanych na etapie badań nad instrumentalizacją planoania przestrzennego, można przeproadzić pozytyną ocenę zachodzących nich zmian ziązanych z rozojem ielofunkcyjnym, który spierany jest przez proadzoną politykę przestrzenną. Poodem do tego jest porónanie miejsc rankingoych gmin iejskich dóch punktach czasoych. W 1999 roku rankingu gmin Bolesłaiec zajął miejsce 6, Wodzierady miejsce 12, Konopnica miejsce 36, Jeżó miejsce 42, Łęczyca miejsce 62, Łanięta miejsce 63, a Grabó miejsce 69. Istotne jest to, że roku 2006 rankingu skazane gminy zajęły miejsca: Wodzierady 11, Bolesłaiec 16, Jeżó 31, Konopnica 34, Łanięta 36, Grabó 40, Łęczyca 48. Sześć spośród ytypoanych gmin iejskich ykazało się zrostem skaźnika syntetycznego, określającego poziom rozoju ielofunkcyjnego jednostki, a przypadku jednej gminy (Bolesłaiec) badanie ykazało spadek rankingu. Widoczny jest istotny postęp poziomie rozoju ielofunkcyjnego 6 spośród 7 gmin poddanych analizie. Jedynym przypadkiem, który skazuje na niekorzystną zmianę sytuacji ziązanej z rozojem ielofunkcyjnym, jest gmina Bolesłaiec. Wyniki przeproadzonej analizy skazują na to, że proadzenie spójnej i kompleksoej polityki przestrzennej na terenie gminy jest jednym z czynnikó płyających na procesy społeczno-gospodarcze oraz na rozój ielofunkcyjny gmin iejskich. Dzięki ykorzystaniu narzędzi z zakresu planoania przestrzennego, którym przypisuje się najiększą skuteczność oddziałyaniu na rozój ielofunkcyjny, ładze gmin mogą kieroać zachoaniem użytkonikó przestrzeni, proadząc tym samym do osiągania założonych celó. Wyższy poziom rozoju ielofunkcyjnego, określony za pomocą skaźnika syntetycznego, doodzi, że realizacja polityki przestrzennej daje iększości przypadkó pozytyne efekty. Pozala to stierdzić, że kompetencje i instrumenty, dostępne dla ładz lokalnych celu realizacji polityki przestrzennej, płyają na rozój ielofunkcyjny gmin iejskich. PODSUMOWANIE Analiza obszaru badaczego pozala stierdzić, że na terenach iejskich ojeództa łódzkiego obseruje się aktyność ładz samorządoych ziązaną z opracoyaniem miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego. Na szczególną uagę zasługują decyzje ładz lokalnych, które zdecydoały się na objęcie planami miejscoymi całego obszaru gminy. Decyzje te mają rónież znaczenie dla rozoju społeczno-gospodarczego

10 44 M. Feltynoski gmin iejskich, ponieaż samorząd z określoną izją rozoju przestrzennego, postaci aktu praa miejscoego, staje się bardziej atrakcyjny dla inestoró. Wynika to z faktu, że gmina ma określoną izję rozoju przestrzennego, która najczęściej poiązana jest z innymi dokumentami, jak: strategia gminy, plan rozoju lokalnego i plany inestycyjne. Plan miejscoy jako akt praa miejscoego pozala rónież na uproszczenie i skrócenie procesu ziązanego z uzyskaniem stosonych zezoleń procedurze inestycyjnej. Wynika to chociażby z faktu, że nie jest potrzebne ydaanie decyzji o arunkach zabudoy i zagospodaroania terenu; zezolenia na budoę ydaane są na podstaie aktó praa miejscoego. Pozala to rónież na spraniejsze sporządzanie nioskó o dofinansoanie z funduszy unijnych, które mogą opierać się na już oboiązującej gminie dokumentacji. PIŚMIENNICTWO Boroski J Obszary iejskie nieykorzystany potencjał rozojoy [: Przyszłość si polskiej. Wizje, strategie, koncepcje], red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Warszaa, Instytut Spra Publicznych, Borys T Wskaźniki zrónoażonego rozoju, Warszaa, Wydanicto Ekonomia i Środoisko, Hoe J., Langdon C Toards a Reflexive Planning Theory. Planning Theory 1 (3), Kłodziński M Dośiadczenia krajó członkoskich Unii Europejskiej zakresie strategii ielofunkcyjnego rozoju si. Stud. KPZK PAN Warsz. 110, 38. Nieiadomski Z Planoanie przestrzenne zarys systemu, Warszaa, Wydanicto Pranicze LexisNexis, 27. Tomczak F Ogólna sytuacja si polskiej da lata po ejściu do Unii Europejskiej. Biul. KPZK PAN Warsz. 228, Ustaa z 7 lipca 1994 roku o zagospodaroaniu przestrzennym. DzU z 1994 r., nr 89, poz. 415, z późn. zm. Ustaa z dnia 27 marca 2003 r. o planoaniu i zagospodaroaniu przestrzennym. DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych Ea Kacprzak-Szymańska, Problematyka obszaru ograniczonego użytkoania orzeczeniach sądó cyilnych, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 23002662, ss. 80-96. Ea Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Pranych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustay z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP I (Informacja) RADA Projekt programu środkó draŝania zasady zajemnego uznaania decyzji spraach cyilnych i handloych (2001/C 12/01) WSTĘP Traktat Amsterdamski proadził do Traktatu ustanaiającego Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Uagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Lp. Zgłaszający/ data zgł. uagi Część UWRPO do którego odnosi się uaga Treść uagi/ Uzasadnienie Stanoisko IZ 1 UWAGI OGÓLNE 1. Miasto Poznań Uaga ogólna

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 13 grudnia r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental La Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011 EPC S.A. z siedzibą Warszaie 00-033 Warszaa ul. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchały nr. Zarządu Wojeództa Lubuskiego z d 2 czerca 2015 roku Harmonogram naboró nioskó o trybie oym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 (ersja z d 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-110 Bezpieczeństo i higiena pracy Health and Safety at Work A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 tabela 2 Nr XLIII / 299 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie. z dnia 19 lutego 2014

Załącznik Nr 5 tabela 2 Nr XLIII / 299 / 2014 do Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie. z dnia 19 lutego 2014 Załącznik Nr 5 tabela 2 Nr XLIII / 299 / do Uchały Rady Gminy z dnia 19 lutego Wydatki majątkoe - na programy i projekty realizoane ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Bardziej szczegółowo

Tabele wskaźników stanu kultury

Tabele wskaźników stanu kultury Poiat ęgorzeski Dynamiczna diagnoza kultury armii i Mazur Tabele skaźnikó stanu kultury skaźniki demograficzne ęgorzeo Gmina miejska, miejsko-iejska, iejska M/ Saldo migracji ujęciu na 1000 mieszkańcó

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

newsletter numer 26 luty

newsletter numer 26 luty nesletter numer 26 luty konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r.

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r. Badania ruchu Trójmieście ramach projektu Kolei Metropolitalnej mgr inż. Szymon Klemba Warszaa, 13.03.2012r. SPIS TREŚCI 1 Tło i cel badań 2 Podstaoe pojęcia modeloania 3 Proces budoy modelu 3A Model układu

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rydlewskiej

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rydlewskiej Gdański Uniersytet Medyczny, l Katedra i Klinika Kardiologii Kieronik: dr hab. med. Marcin Gruchała, prof. nadz. GUMed ul. Dębinki?, 80-211 Gdańsk tel./fax (O 58) 346 12 01; tel. 349 25 00, 349 25 04 -

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach 2010-2014 Barbara Prus Małgorzata Dudzińska Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Typologia gmin powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 28.08.2015 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Księski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Krzysztof Księski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Krzysztof Księski, Prano-finansoe przeszkody rozoju polskich organizacji pozarządoych zarys problematyki, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 116-136. Krzysztof Księski, Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw nazwę Gminy oraz podaj miesiąc i rok) 1 Program został opracowany

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Rachunkoość zarządcza Wszystkie specjalności Data ydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia.. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia.. 2013 r. Projekt rozporządzenia z dnia 08 lipca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia.. 2013 r. spraie programó szkoleń i ymagań egzaminacyjnych dla pilotó morskich

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego

Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego Załącznik nr 1 do Uchały Zarządu Wojeództa Śląskiego Nr 2258/78/V/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku Ramoy dokument drażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji subregionie centralnym ojeództa

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje, a co hamuje rozwój? 1 Tematyka Jak wykorzystać

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Adam A. Ambroziak* pły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału na bezpośrednie inestycje zagraniczne unii europejskiej. Bilans dudziestolecia istnienia rynku enętrznego ue 1 Optymalna alokacja zasobó kapitałoych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 15 grudnia 2015 r. spraie: przyjęcia Strategii Roziązyania Problemó Społecznych dla Miasta i Gminy Muroana Goślina na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (085) 74 97 200, fax 74 97 209 e-mail: sekretariat@up.rotapodlasia.pl,.up.podlasie.pl Ranking zaodó deficytoych i nadyżkoych oj.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Zestawienia tabelaryczne danych źródłowych i wynikowych

Aneks nr 2 Zestawienia tabelaryczne danych źródłowych i wynikowych Badanie ealuacyjne spółfinansoane ze środkó Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aneks nr 2 Zestaienia tabelaryczne danych źródłoych i ynikoych Strona 1 z 317 Badanie ealuacyjne

Bardziej szczegółowo

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Opinia dotycząca zasadności budoy ydzielonego odcinka ylotu drogi ekspresoej S7 od Południoej Obodnicy (połączenie z drogą ojeódzką nr 721) Warszaa, 24 stycznia 2014 r. Zespół Doradcó Gospodarczych TOR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu. Zarząd w strukturze organów spółdzielni

Tomasz Dąbrowski, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu. Zarząd w strukturze organów spółdzielni Tomasz Dąbroski, Zarząd strukturze organó spółdzielni, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 54-78. Tomasz Dąbroski, Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka Radomiu Zarząd strukturze

Bardziej szczegółowo

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych Spis treści I. Sieć szkół i innych placóek ośiatoych... 1 1. Jednostki ośiatoe proadzone przez gminę... 1 2. ucznió poszczególnych szkołach... 1 3. dzieci korzystających z ychoania przedszkolnego... 2

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody Regulamin Programu dla Lideró Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj Okręgi National K02/2013 K04/2013 Okręgi Trendsetter K04/2013 /2013 (zany dalej Programem ) I Postanoienia ogólne 1. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ tym O PRZEBIEGU REALIZACJI GMINY WIERZBINEK PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KIERZKOWSKA* Naukowe Uniwersytetu

KATARZYNA KIERZKOWSKA* Naukowe Uniwersytetu KATARZYNA KIERZKOWSKA* Spółka odna obecnym stanie pranym ureguloana została ustaą z dnia 18 lipca 2001 r. Prao odne. W ustaie tej przei- dziane zostały da sposo roziązania spółki odnej. Pierszym z nich

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka odnawialna Renewable energy. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/13 Energetyka

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011_ Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnienioe pracodacó ojeództie zachodniopomorskim II kartale 2017 r. W o j e ó d z k i U r z ą d P r a c y S z c z e c i n i e A u t o r : P a e ł W o j t a s z y k Badanie mające na celu rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0384 Ładunkoznasto Knoledge about loads A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 347/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika. z dnia 30 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr 347/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika. z dnia 30 czerwca 2004 r. (2004/026632) Uchała Nr 347/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerca 2004 r. spraie: Miejskiej Strategii Polityki Społecznej Rybniku na lata 2004 2008. Na podstaie: - art. 18 ust. 1 ustay z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo