FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS"

Transkrypt

1 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SPATIAL PLANNING AND SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AT RURAL COMMUNE OF THE ŁÓDŹ VOIVODESHIP Katedra Gospodarki Regionalnej i Środoiska, Uniersytet Łódzki ul. Reolucji 1905 roku 39, Łódź Abstract. The local authorities discern more and more often that in rural communes the spatial planning has bigger meaning. In the area of the administrative district local plans are the most important tool of the spatial planning and constitute the local las. They are supervising the behaviour of the space users. Local plans also constitute the tool supporting social-economic development of areas, for hich they ere made out. These instruments should become more and more universal because it is possible to use them in procedures of recruiting union alloances. The article is presenting ho administrative districts of the Łódź voivodeship are using local plans and hat is a prospect of using this instrument in the areas of rural communes of the Łódź voivodeship. Słoa kluczoe: gminy iejskie, plan miejscoy, planoanie przestrzenne, rozój społeczno-gospodarczy. Key ords: local plan, rural communes, social-economic development, spatial planning. WSTĘP Przełom lat 1989 i 1990 przyniósł zmianę ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego. Wraz z proadzeniem gospodarki rynkoej nastąpiła decentralizacja państa oraz upodmiotoiony został samorząd terytorialny. Uchalona 1994 roku Ustaa o zagospodaroaniu przestrzennym proadziła iele zmian, mających reguloać proces planoania przestrzennego noych arunkach społeczno-gospodarczych. Zmienił się system aktó planoania przestrzennego, zniesione zostały plany ogólne i szczegółoe. Upranienia decyzyjne zakresie gospodaroania przestrzenią przekazane zostały na szczebel samorządu gminnego, a rola państa ograniczona została do torzenia ogólnych arunkó i przesłanek polityki zagospodaroania przestrzeni. Upodmiotoiona i autonomiczna gmina stała się bezpośrednim decydentem spraach zagospodaroania i użytkoania jej terenu. W procesie planoania przestrzennego zaczęli funkcjonoać rónorzędni partnerzy: państo, gmina i obyatel, a planoanie stało się przede szystkim ciągiem negocjacji i konsultacji i nie było już yłącznie dyrektynym, odgórnym gospodaroaniem przestrzenią (Nieiadomski 2003). Planoanie przestrzenne gminach zostaje oparte na postuloanym teorii planoania przestrzennego dualizmie procedur planistycznych, polegającym na określeniu, z jednej

2 36 M. Feltynoski strony, polityki zagospodaroania przestrzennego, z drugiej zaś strony na skazaniu ytycznych dotyczących użytkoania terenu, a konsekencji na określeniu jego struktury użytkoania (Hoe i Langdon 2002). Podstaoymi opracoaniami planistycznymi, uchalanymi przez radę gminy, są studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego gminy (dalej studium, studium gminne) oraz miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego (dalej plany miejscoe, plany). Sytuacja społeczno-gospodarcza obszaró iejskich skłaniała od początku lat 90. do refleksji nad monofunkcyjnością oraz możliością zmian dotychczasoym funkcjonoaniu gospodarst domoych na obszarach iejskich. Wymusiło to dyskusję nad możliymi koncepcjami rozoju, które skłaniają się ku znanym już krajach zachodnich koncepcjom rozoju ielofunkcyjnego. Rozój ielofunkcyjny obszaró iejskich Polsce, ze zględu na zapóźnienia oraz konieczność dostosoania do ymogó unijnych, nie może przechodzić przez fazy, które na gruncie badań teoretycznych można było yróżnić krajach członkoskich, torzących Unię Europejską przed 1 maja 2004 roku 1. Kłodziński (2000) prezentuje poszczególne fazy płyające na osiągnięcie ielofunkcyjności obszaró iejskich: I faza nastaiona na podniesienie poziomu (jakości) życia mieszkańcó obszaró iejskich, co odbya się poprzez modernizację struktury agrarnej i modernizację rolnicta; II faza torzenie arunkó sprzyjających zapobieganiu migracji z obszaró iejskich poprzez rozój działalności pozarolniczej. Pozalają na to preferencyjne kredyty i pomoc bezzrotna dla noo postających zakładó produkcyjnych i usługoych oraz sparcie dla już istniejących jednostek gospodarczych; III faza polegająca na inicjatyie lokalnej polegającej na ocenie stanu społeczno-gospodarczego i propozycjach jego dalszej modyfikacji (Kłodziński 2000). W Polsce dochodzi ięc do penego rodzaju paradoksu, który staia (zaróno przed ładzami szczebla państoego, jak i szczebla lokalnego) zadanie przeproadzenia kraju reform na obszarach iejskich sposób niebudzący konfliktó społeczno-gospodarczych. Władze muszą jednocześnie skoordynoać decyzje dotyczące rozoju taki sposób, aby fazy przechodzenia od rozoju monofonkcyjnego do ielofunkcyjnego, charakterystyczne dla krajó starej Unii Europejskiej, mogły ystępoać rónocześnie arunkach polskich. Konieczność przejścia przez szystkie fazy transformacji obszaró iejskich ynika rónież z faktu, że latach 90. przemiany społeczno-gospodarcze na tych obszarach nie były kompleksoo określone. Dopiero arunki, ynikające z konieczności dostosoania polskiej przestrzeni iejskiej do integracji z Unią Europejską, ymusiły przemiany na obszarach iejskich. Korzystanie z dośiadczeń krajó zachodnioeuropejskich ynika z faktu, że nieznane są adekatne przykłady, które pozoliłyby na przeniesienie dośiadczeń na grunt polskiej rzeczyistości (Boroski 2001). 1 Więcej na ten temat zob.: Tomczak (2006).

3 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 37 Oczyiste jest rónież to, że rozój rolnicta ma penego rodzaju ograniczenia, jednak potencjał (społeczny, gospodarczy) tkiący na obszarach iejskich pozala na promoanie tych obszaró oraz płya na ich rozój. Potencjał rozojoy obszaró iejskich, prezentoany przez Borkoskiego (2001), obejmuje: [ ] absorboanie nadyżek siły roboczej z rolnicta do zajęć pozarolniczych i/lub ziązanych z obsługą rolnicta; kreoanie atrakcyjnego środoiska, będącego zapleczem dla ludności iejskiej; stałą implementację działalności gospodarczej stanoiącej roziązanie alternatyne i uzupełnienie działalności rolniczej; kreoanie zaplecza mieszkanioego dla ludności miejskiej preferującej zdroy styl życia; storzenie możliości rozoju przedsięzięć zaróno dla społeczności lokalnej, jak i dla inestoró zenętrznych; ykorzystanie istniejących i kształtoanie noych aloró turystycznych na obszarach iejskich (s. 38). Możliości ykorzystania ymienionych czynnikó będą osiągalne jedynie poprzez podnoszenie atrakcyjności obszaró iejskich, co następoać może dzięki pracom planistycznym i urządzenioym, płyającym na środoisko i krajobraz obszaró iejskich. Działania na rzecz ziększania konkurencyjności obszaró iejskich ymagać będą rónież postępującej popray życia społeczności iejskiej oraz promocji tych terenó, która odbyać się może przy użyciu instrumentó z zakresu planoania przestrzennego. Nieątplią siłą obszaró iejskich może być ładza lokalna, która poinna dostrzegać problemy i która poprzez opracoanie oraz realizację polityki rozoju lokalnego poinna doproadzić do rozoju społeczno-gospodarczego na danym terytorium. Możlie będzie to poprzez ykorzystanie środkó proponoanych przez Unię Europejską. Dojrzała postaa ładz lokalnych pozoli na lepsze ykorzystanie dostępnych funduszy oraz umożlii zmniejszenie dystansu obec yprzedzających nasz kraj państ starej Unii Europejskiej. MATERIAŁY I METODY Planoanie przestrzenne na obszarach iejskich Wykorzystanie środkó unijnych, pozalających na rozój gmin z obszaró iejskich, poiązane jest z proadzeniem przez ładze tych jednostek polityki przestrzennej. Polityka przestrzenna realizoana jest przez jej podstaoe narzędzie, którym jest planoanie przestrzenne i instrumenty z nim ziązane. Sporządzenie przez ładze gminy studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego gminy rzadko proadzi do potierdzania izji gminy planie zagospodaroania przestrzennego. Gminy naszym kraju często nie opracoują planó miejscoych lub torzą prao lokalne postaci planu tylko dla małych fragmentó terytorium gminy. Rzadko gmina posiada studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania, którego ustalenia przenoszone są do planu zagospodaroania przestrzennego, obejmującego sym zasięgiem obszar granicach administracyjnych. Należy podkreślić, że plan miejscoy poinien być tym ypadku jednym kompleksoym dla całej jednostki terytorialnej instrumentem realizacyjnym polityki przestrzennej.

4 38 M. Feltynoski Skuteczny rozój społeczno-gospodarczy gminy ymaga ściśle określonego procesu przekształcania przestrzeni geograficznej. Przestrzeń ta ulega modyfikacjom ramach przestrzeni przyrodniczej oraz przestrzeni zagospodaroanej już przekształconej przez człoieka aspektach fizycznych i społeczno-ekonomicznych. Przekształcenia przestrzeni są yrazem założonych celó, oddziałujących na przestrzeń przyrodniczą i antropogeniczną danego otoczenia. Rozój ymuszony jest przez konieczność zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, które są zmienne czasie i podlegają przeobrażeniom jakościoym. Wszystkie procesy ziązane z rozojem społeczno-gospodarczym odbyają się przestrzeni geograficznej. Zmieniające się uarunkoania przestrzenne oraz rozojoe proadzą do sytuacji konfliktoych, które mogą stać się barierą rozoju. Wymusza to na ładzy lokalnej konieczność stałej racjonalizacji zagospodaroania przestrzennego poprzez regulację rozoju społeczno-gospodarczego i ochronę środoiska. Realizacja tego procesu możlia jest rónież dzięki torzeniu jednoznacznej izji planistycznej gminy postaci studium uarunkoań i kierunkó zagospodaroania przestrzennego, popartego kompleksoym planem miejscoym. Plan miejscoy stanoi podstaoą dokumentację dotyczącą lokalizacji poszczególnych inestycji gminie. Zadania inestycyjne, którego koszty mają być refundoane z funduszy unijnych, poinny być zgodne z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozoju i planem zagospodaroania przestrzennego. Większość ytycznych, dotyczących nioskó o dofinansoanie inestycji na obszarach gmin, ymaga przedstaienia prognozy oddziałyania danej inestycji na środoisko. Prognozy tego typu przypadku posiadania planu zagospodaroania przestrzennego mogą być ykonane na podstaie załącznikó sporządzanych trakcie opracoyania praa miejscoego prognozy oddziałyania na środoisko projektu planu miejscoego. Dokument ten zaiera informacje na temat przeidzianych skutkó gospodaroania przestrzenią zgodne z opracoyanym planem miejscoym. Jako dokument prognoza może stać się rónież podstaą opracoania dokumentacji na potrzeby nioskó, dotyczących pozyskania środkó unijnych. W dokumentacji, dotyczącej nioskó o dofinansoanie unijne bądź o uzyskanie środkó z Europejskiego Funduszu Rozoju Wsi Polskiej, poinno znaleźć się stanoisko łaściego organu nadzoru architektoniczno-budolanego (który poinien ydać np. pozolenie na budoę). Na przykład starosta, ydając stosoną decyzję, jednocześnie rozstrzyga o zgodności przedsięzięcia/inestycji z tym planem miejscoym, co dla instytucji rozpatrujących nioski jest iążące. 2 Oprócz kestii ynikających z ymogó polskiego praa, dotyczących posiadania odpoiednich pozoleń (np. pozolenia na budoę), plany zagospodaroania przestrzennego gminy oddziałują na rozój społeczno-gospodarczy po ich uchaleniu. W początkoej fazie po uchaleniu planu miejscoego jego oddziałyanie polega na yieraniu płyu i zmianach ilościoych skaźnikó ziązanych z obszarem, którego dotyczy. Wynika to 2 Opracoanie na podstaie informacji uzyskanych od konsultantó EFRWP oraz materiałó informacyjnych funduszy unijnych.

5 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 39 z faktu, że pomimo długofaloości planó miejscoych i długiego czasu reakcji, ziązanego ze zmianami struktury i izerunku przestrzeni, możlie jest płyanie na sferę psychologiczną użytkonikó obszaró objętych planem. Przeproadzone badania ankietoe, dotyczące analizy polityki przestrzennej realizoanej na obszarach gmin oraz instrumentó planoania przestrzennego ykorzystyanych tym celu, stały się podstaą do eryfikacji: typu instrumentó planistycznych ykorzystyanych przez ładze gminy zarządzaniu jednostką terytorialną; stanu ykorzystania instrumentó obligatoryjnych i fakultatynych z zakresu planoania przestrzennego i polityki społeczno-gospodarczej; dynamiki i ciągłości opracoyanych dokumentó planistycznych kontekście zmian społeczno-gospodarczych i prano-administracyjnych. Na potrzeby oceny rozoju społeczno-gospodarczego gmin iejskich został użyty skaźnik syntetyczny (skaźnik Perkala), który yliczono dla dóch punktó czasoych dla 1999 i 2006 roku. Wskaźnik Perkala skonstruoany został na podstaie grupy 13 skaźnikó podanych tab. 1. Tabela 1. Wskaźniki obrazujące ielofunkcyjny rozój gmin iejskich Wskaźniki opisujące ielofunkcyjny rozój gmin Obszar środoiskoo-przestrzenny X 1 gęstość zaludnienia X 2 gęstość sieci odociągoej X 3 udział gruntó pozostałych i nieużytkó poierzchni ogółem [%] Obszar gospodarczy X 4 udział liczby pracujących usługach (rynkoych i nierynkoych) ogólnej liczbie pracujących [%] X 5 udział ydatkó majątkoych inestycyjnych ydatkach budżetó gmin ogółem [%] X 6 udział dochodó łasnych gminy dochodach ogółem [%] X 7 liczba podmiotó gospodarczych na 1000 mieszkańcó X 8 udział liczby pracujących liczbie osób ieku produkcyjnym [%] Obszar społeczny X 9 saldo migracji ludności na 1000 mieszkańcó [ ] X 10 ydatki na opiekę społeczną na jednego mieszkańca [zł] X 11 liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańcó X 12 księgozbiór na 1000 mieszkańcó X 13 obciążenie demograficzne Źródło: opracoanie łasne na podstaie: Borys (2005). Konstrukcja skaźnika Perkala odbya się etapoo. Pierszym etapem procedury sporządzania omaianego indeksu jest dobór zmiennych, które stanoić będą zbiór cech opisujących rozój ielofunkcyjny obszaró iejskich. Ważnym etapem jest obliczanie artości średniej i odchylenia standardoego poszczególnych cech użytych do opracoania skaźnika Perkala. Kolejny etap prac polega na normalizacji zmiennych, co jest arunkiem koniecznym do yznaczania odległości oraz sporządzenia miernikó syntetycznych. Działanie to pozala na przekształcenie artości zmiennych yrażonych różnych jednostkach do postaci porónyalnej (postulat addytyności). Wskaźnik Perkala jako metoda porządkoania linioego

6 40 M. Feltynoski pozala na uporządkoanie obiektó ieloymiaroych edług syntetycznego kryterium, które jest funkcją zmiennych ejścioych. Analizy przy użyciu zaproponoanej metody mają na celu rangoanie obiektó ze zględu na określony zesta cech. Zadaniem rangoania jest ustalenie, które z obiektó (gmin) zajmują tych rankingach yższe pozycje. WYNIKI I DYSKUSJA Stan planoania przestrzennego gminach iejskich ojeództa łódzkiego Obszary iejskie stanoią 93,75% poierzchni ojeództa łódzkiego; zamieszkuje je 35,6% ludności regionu. Na tej podstaie stierdzić należy, iż priorytetem okresu przejścioego musi być proadzenie działań pozalających na rozój obszaró iejskich i ystępującego tam potencjału ludzkiego. Na obszarze ojeództa łódzkiego znajdują się 134 gminy iejskie. W przeproadzonych badaniach do 134 samorządó iejskich skieroano pytania o stopień pokrycia planami zagospodaroania przestrzennego. Uzyskano odpoiedzi od 75 gmin, co stanoiło 55,97% zbioroości. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Typ gminy: m miejska, m miejsko-iejska, iejska Procent terenó gminy objęty planami miejscoymi gminy niebiorące udziału badaniu Rys. 1. Gminy iejskie ojeództa łódzkiego edług poierzchni objętej miejscoymi planami zagospodaroania przestrzennego Źródło: opracoanie łasne na podstaie badań ankietoych. Na postaie uzyskanych odpoiedzi stierdzono, iż 2006 roku 18 (24% gmin biorących udział badaniach) spośród szystkich przebadanych samorządó iejskich nie posiadało miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego, natomiast 9 (12% gmin biorących

7 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 41 udział badaniach) gmin iejskich charakteryzoało się 100-procentoym obłożeniem planami miejscoymi 3. Nadmienić należy, że na 9 samorządó lokalnych z planami miejscoymi dla całego obszaru gminy aż 7 sporządziło je postaci jednego spójnego dokumentu planistycznego; pozostałe 2 jednostki posiadały plany miejscoe cząstkoe (rys. 1). Wśród analizoanych gmin aż 52% samorządó posiadało plany miejscoe opracoane tylko dla obszaru nieprzekraczającego 25% poierzchni gminy. Wiejskich samorządó lokalnych, posiadających plan miejscoy dla poierzchni poyżej 25 50%, było zaledie 2,66% (die gminy). Podobnie sytuacja ta yglądała kolejnym przedziale przyjętej klasyfikacji (od 50% do 75%), którym zidentyfikoano tylko jeden samorząd iejski. W grupie gmin posiadających miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego, które obejmoały poyżej 75% 4 poierzchni administracyjnej samorządu, zanotoano 6 gmin, co stanoiło 8% jednostek poddanych analizie. Przeproadzona analiza skazuje, że zaledie 9,3% gmin iejskich biorących udział badaniu ykazało zainteresoanie posiadaniem kompleksoego i spójnego miejscoego planu zagospodaroania przestrzennego. Okres do roku 2006 nie sprzyjał ięc decyzjom ładz lokalnych ziązanych z ykonyaniem planó miejscoych dla całego obszaru gminy. W badanym okresie samorządy iejskie sporządziły 234 miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego, a najiększa intensyność ich sporządzania przypadła na lata Sytuacja taka spoodoana była koniecznością zastąpienia planó miejscoych sprzed roku 1995, które traciły ażność z dniem 1 stycznia 2004, noymi planami. Władze gmin zintensyfikoały prace nad planami miejscoymi rónież z poodu zmieniających się przepisó, dotyczących systemu planoania przestrzennego, gdyż łaśnie tych latach opracoyano noą ustaę o planoaniu i zagospodaroaniu przestrzennym, która eszła życie dnia 11 lipca Proadzi to do niosku, że ładze lokalne, sporządzając opracoania planistyczne, często kierują się obaami przed noymi przepisami. Częstym poodem obniżonej jakości dokumentó planistycznych jest konieczność szybkiego opracoania planó miejscoych, których artość merytoryczna i poznacza nie ma cech dobrego planu. Dodatkoym nioskiem płynącym z badań jest to, że mimo relatynie dużej liczby opracoyanych planó miejscoych gminach iejskich ojeództa łódzkiego panoała tendencja do sporządzania tych dokumentó jedynie dla ybranych obszaró gminy, a nie sposób kompleksoy. Podejście takie zaburza ideę kompleksoości planoania przestrzennego oraz pooduje mniejszą skuteczność planó miejscoych. Tym samym 3 Pokrycie terenó planami miejscoymi (obłożenie terenu planami miejscoymi) termin ten odnosi się do jednostek samorządu lokalnego, które sporządziły miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego dla całego obszaru granicach administracyjnych gminy. Termin ten dotyczy gmin, które dokonały tego formie jednego opracoania, jak rónież jednostek posiadających kilka planó miejscoych obejmujących sym zasięgiem cały obszar gminy. 4 Z yłączeniem samorządó iejskich charakteryzujących się pokryciem całej poierzchni gminy miejscoymi planami zagospodaroania przestrzennego.

8 42 M. Feltynoski proadzi to do mniejszego płyu tych dokumentó na rozój społeczno-gospodarczy gminy iejskiej Liczba opracoanych planó miejscoych Rys. 2. Liczba opracoanych miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego gminach iejskich ojeództa łódzkiego latach Źródło: opracoanie łasne na podstaie badań ankietoych. Na 75 przebadanych samorządó iejskich 37 podjęło prace nad kolejnymi planami zagospodaroania przestrzennego. Piętnaście samorządó lokalnych (20% analizoanych gmin iejskich) zdecydoało się na opracoanie planó miejscoych dla całego obszaru granicach administracyjnych gminy. Władze 8 spośród 15 samorządó zdecydoały się na opracoanie miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego dla pozostałej części obszaru gminy, nieobjętej tego rodzaju opracoaniem. W przypadku 7 samorządó lokalnych stierdzono, że postające plany miejscoe będą opracoaniami kompleksoymi dla całego obszaru gminy iejskiej. Można stierdzić, że ciągu 20 miesięcy 5 opracoane zostaną kompleksoe plany miejscoe dla kolejnych 7 gmin ojeództie łódzkim. Oznacza to, że odsetek gmin, posiadających na soim obszarze akt praa miejscoego postaci jednego spójnego dokumentu, zrośnie roku 2008 do 18,67% 6. Uzględniając samorządy lokalne, których obłożenie planami miejscoymi ynosi 100% (jednak ładze przygotoały opracoania postaci kilku aktó praa miejscoego), należy stierdzić, że do roku 2008 liczba tych gmin z 2 zrośnie do 10. Tym samym samorządy lokalne, posiadające miejscoe plany zagospodaroania przestrzennego dla całego obszaru granicach administracyjnych, stanoić będą 32% przebadanych gmin iejskich. Śiadczy to o tym, że ładze lokalne coraz częściej dostrzegają rolę planoania przestrzennego rozoju społeczno-gospodarczym gmin. Starają się też, aby opracoania planistyczne nie miały charakteru cząstkoego i aby staały się doku- Rok 5 Jak ynika z badań przeproadzonych gminach iejskich, średni czas opracoyania planu miejscoego ynosił około 20 miesięcy. 6 Dane liczboe dotyczą gmin biorących aktyny udział badaniach przeproadzonych na potrzeby rozpray doktorskiej.

9 Planoanie przestrzenne a rozój społeczno-gospodarczy 43 mentami kompleksoymi, pozalającymi na prezentoanie izji rozoju przestrzennego gminy. Wpły planoania przestrzennego na rozój społeczno-gospodarczy Rozpatrując stan z lat 1999 i 2006, gminy iejskie biorące udział badaniu uporządkoano edług artości skaźnika Perkala. W przypadku 7 samorządó iejskich, zidentyfikoanych na etapie badań nad instrumentalizacją planoania przestrzennego, można przeproadzić pozytyną ocenę zachodzących nich zmian ziązanych z rozojem ielofunkcyjnym, który spierany jest przez proadzoną politykę przestrzenną. Poodem do tego jest porónanie miejsc rankingoych gmin iejskich dóch punktach czasoych. W 1999 roku rankingu gmin Bolesłaiec zajął miejsce 6, Wodzierady miejsce 12, Konopnica miejsce 36, Jeżó miejsce 42, Łęczyca miejsce 62, Łanięta miejsce 63, a Grabó miejsce 69. Istotne jest to, że roku 2006 rankingu skazane gminy zajęły miejsca: Wodzierady 11, Bolesłaiec 16, Jeżó 31, Konopnica 34, Łanięta 36, Grabó 40, Łęczyca 48. Sześć spośród ytypoanych gmin iejskich ykazało się zrostem skaźnika syntetycznego, określającego poziom rozoju ielofunkcyjnego jednostki, a przypadku jednej gminy (Bolesłaiec) badanie ykazało spadek rankingu. Widoczny jest istotny postęp poziomie rozoju ielofunkcyjnego 6 spośród 7 gmin poddanych analizie. Jedynym przypadkiem, który skazuje na niekorzystną zmianę sytuacji ziązanej z rozojem ielofunkcyjnym, jest gmina Bolesłaiec. Wyniki przeproadzonej analizy skazują na to, że proadzenie spójnej i kompleksoej polityki przestrzennej na terenie gminy jest jednym z czynnikó płyających na procesy społeczno-gospodarcze oraz na rozój ielofunkcyjny gmin iejskich. Dzięki ykorzystaniu narzędzi z zakresu planoania przestrzennego, którym przypisuje się najiększą skuteczność oddziałyaniu na rozój ielofunkcyjny, ładze gmin mogą kieroać zachoaniem użytkonikó przestrzeni, proadząc tym samym do osiągania założonych celó. Wyższy poziom rozoju ielofunkcyjnego, określony za pomocą skaźnika syntetycznego, doodzi, że realizacja polityki przestrzennej daje iększości przypadkó pozytyne efekty. Pozala to stierdzić, że kompetencje i instrumenty, dostępne dla ładz lokalnych celu realizacji polityki przestrzennej, płyają na rozój ielofunkcyjny gmin iejskich. PODSUMOWANIE Analiza obszaru badaczego pozala stierdzić, że na terenach iejskich ojeództa łódzkiego obseruje się aktyność ładz samorządoych ziązaną z opracoyaniem miejscoych planó zagospodaroania przestrzennego. Na szczególną uagę zasługują decyzje ładz lokalnych, które zdecydoały się na objęcie planami miejscoymi całego obszaru gminy. Decyzje te mają rónież znaczenie dla rozoju społeczno-gospodarczego

10 44 M. Feltynoski gmin iejskich, ponieaż samorząd z określoną izją rozoju przestrzennego, postaci aktu praa miejscoego, staje się bardziej atrakcyjny dla inestoró. Wynika to z faktu, że gmina ma określoną izję rozoju przestrzennego, która najczęściej poiązana jest z innymi dokumentami, jak: strategia gminy, plan rozoju lokalnego i plany inestycyjne. Plan miejscoy jako akt praa miejscoego pozala rónież na uproszczenie i skrócenie procesu ziązanego z uzyskaniem stosonych zezoleń procedurze inestycyjnej. Wynika to chociażby z faktu, że nie jest potrzebne ydaanie decyzji o arunkach zabudoy i zagospodaroania terenu; zezolenia na budoę ydaane są na podstaie aktó praa miejscoego. Pozala to rónież na spraniejsze sporządzanie nioskó o dofinansoanie z funduszy unijnych, które mogą opierać się na już oboiązującej gminie dokumentacji. PIŚMIENNICTWO Boroski J Obszary iejskie nieykorzystany potencjał rozojoy [: Przyszłość si polskiej. Wizje, strategie, koncepcje], red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin, Warszaa, Instytut Spra Publicznych, Borys T Wskaźniki zrónoażonego rozoju, Warszaa, Wydanicto Ekonomia i Środoisko, Hoe J., Langdon C Toards a Reflexive Planning Theory. Planning Theory 1 (3), Kłodziński M Dośiadczenia krajó członkoskich Unii Europejskiej zakresie strategii ielofunkcyjnego rozoju si. Stud. KPZK PAN Warsz. 110, 38. Nieiadomski Z Planoanie przestrzenne zarys systemu, Warszaa, Wydanicto Pranicze LexisNexis, 27. Tomczak F Ogólna sytuacja si polskiej da lata po ejściu do Unii Europejskiej. Biul. KPZK PAN Warsz. 228, Ustaa z 7 lipca 1994 roku o zagospodaroaniu przestrzennym. DzU z 1994 r., nr 89, poz. 415, z późn. zm. Ustaa z dnia 27 marca 2003 r. o planoaniu i zagospodaroaniu przestrzennym. DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych

Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Wprowadzenie Istotną cechą samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Wprowadzenie Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku wpłynął nie tylko na wzrost

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Marek kłodziński Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Marek kłodziński Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa ZnacZenie i potrzeba tworzenia Strategii rozwoju gminy * Wśród wielu gmin wiejskich badanych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, tylko niektóre posiadają

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo